Page 45

Bu sald›r›lara karfl›, ücretlere ve yevmiyelere gerçekçi art›fllar, tam ve sabit ifl hakk›, fazla mesainin kald›r›lmas› ve sömürüye karfl› mücadele esas yönelimlerimiz olmal›d›r.

1- Özellefltirmeler Hükümetin kamu kurulufllar›na iliflkin elden ç›karma çal›flmalar› aç›klanandan ve görünenden daha da ötesidir. Ve sadece sat›fl giriflimleri ile de yetinilmemektedir. Yerli ve yabanc› sermaye daha fazlas›n› istemekte. Kurulufllar›n iyi bir fiyata sat›lmas›n›n d›fl›nda bu alanlardaki kazan›lm›fl emekçi haklar›n›n da silinmesini istiyor. Özellefltirme karfl›tl›¤›, sorunun sadece ekonomik ve manevi yönüyle de¤il; daha önemlisi, politik yönüyle meflgul olmal›d›r. Çünkü iflletmelerin çal›flmas›nda ve gelifliminde halk›n uzun y›llar verdi¤i mücadeleler sonucu elde etti¤i kazan›mlar›n kelepir sat›fllarla bunlar›n ortadan kalkmas› anlam›na gelecektir. Bize göre, karfl› duruflun temel zemini ne ekonomiktir ne de manevidir. Esasen politiktir. Aç›klayal›m: Devlet mallar›n›n kullan›c›s› olan hükümet, bunlar› do¤ru fiyatla kelepire ç›kard›¤›n› düflünebilir mi? Ne olursa olsun, sorunun politik yönü de¤iflmeyecektir, yani, sermayenin istem ve hedefleri. Olay›n manevi yönünde ise iflçi s›n›f›n›n varl›¤› ile biriken zenginlikte devlet çal›flanlar› özel haklar› olmayanlar olarak ele almakta. Yani, bu iflletmelerdeki çal›flanlar›n, kapitalistlerde çal›flanlardan daha fazla hakk› yoktur. Burjuva ve reformistler taraf›ndan yarat›lan, -tarafs›z devlet, s›n›fs›z devlet, herkesin devleti- anlay›fllar› gerçekli¤i yans›tmad›¤› gibi

daha da önemlisi, iflçi s›n›f›n›n ödenmeyen haklar›ndan kurulan bu zenginli¤in iflçi s›n›f›nca mülklefltirilmesini de engellemektedir. ‹flçi s›n›f› önderli¤inde s›n›fsal bir devlet zorla kurulmad›kça, mülklefltirme de olamaz. Bizim özellefltirmelere karfl› duruflumuzun politik olmas› ne anlama gelmekte? Özellefltirmelerle, ya¤mac› ve özellikle yabanc› sermayenin güçlenmesini sa¤layacak, buna paralel ülkenin emperyalist merkezlere ba¤›ml›l›¤› derinleflecektir. Hava Yollar› ‹flletmesi -Olimpik-e Luftansa’ n›n, Telekomünikasyon iflletmesine de Yahoo ve Frans Telekom’un ilgi göstermesinde öne sürdükleri koflul, bu iflletmelerin kontrolü veya büyük bölümüne sahip olmalar› ve genel

planlamalar› kat›lmalar›d›r. Kendi -flirketlerinde¤erlendirmesine göre bu, daha fazla kar getirecektir. Bu uluslararas› iflletmelerdeki flartlar, OTE (Telekomünikasyon), DE‹ (Elektrik iflletmesi), OA (Hava yollar› ‹flletmesi)’da oldu¤u gibi sosyal ve sa¤l›k haklar›n› içermeyecektir. Özellefltirilmifl kurumlardaki iflleyifl ve alt yap› da bugünkü gibi olmayacakt›r. K‹T’lerin ülkenin en ücra köflelerine kadar götürdükleri -ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmasa da- hizmetleri, ya¤mac› sermaye taraf›ndan ortadan kald›r›lacakt›r. Kamu iflletmelerinin özellefltirilmesi ile kolektif kapitalistten temel insani ihtiyaçlar için

43

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement