Page 44

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65 Kimi zaman kurtar›c›, kimi zaman da öcü olarak sunulan sözde küreselleflme, iflçi s›n›f› üzerindeki her tür de¤iflim ve sömürü iliflkilerinin kaç›n›lmazl›¤› zemininde desteklenmekte ve meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmakta. “Küreselleflme” mant›¤›n›n sunulmas› ile emperyalist-kapitalist sistemin acil hedefi meta üretimi de¤ildir. Daha da ötesi insan›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› de¤il, afl›r› de¤erde meta üretimi ödenmeyen ifl gücü ile-, atmosfer dengelerinin altüst oluflu ve bunun sonucunda da ülkelerin ve halklar›n tahrip olup sefalete sürüklenmesidir. Atmosfer de¤iflikliklerinin ayn› düzeyde ve bütünlüklü oldu¤u söylenmekte ama öyle de¤il. Emperyalist merkezlerde, zenginlik yüksek bir h›zla toplanmakta, uzun y›llar› bulan ve a¤›r bedeller sonucu oluflan örgütlü emek hareketini da¤›tmak için donanmaktalar. EKÜ gibi emperyalist birlikler halklar için bir perspektif de¤il tam tersine, ba¤›ml› ülkelerden sömürü, ba¤›ml›l›k ve üretim egemenli¤i içinden, zenginliklerin al›narak emperyalist merkezlere tafl›nmas› olmaya devam etmektedir. Emperyalizm ça¤›nda, “küreselleflmenin” alt›nda dengesiz kalk›nma temel nitelik olarak var olmaya devam etmekte. Bugünkü koflullarda tek de¤iflen, bu çeliflkinin en uç noktas›na ulaflm›fl olmas›d›r. Ürkütücü düzeylerdeki zenginlik birikimi birkaç elde toplan›rken, bunun karfl›s›nda ise yoksulluk dehflet verici boyutlara ulaflm›flt›r. Ayn› zamanda, iflçi s›n›f› hareketinin geri çekilifli, sermayenin en gerici ve sald›rgan güçlerinin serbest kalmalar›na neden olmufltur. “Küreselleflme”, emperyalist güçlerin ortak paydas› olan, halklar›n ve proletaryan›n sömürülmesi, örgütlenme ve direnifl olanaklar›n›n da¤›t›lmas›, kazan›lm›fl hak ve özgürlüklerin geri al›nmas›ndan baflka bir fleye benzememektedir. Ülkemizde ise hiçbir fley bundan ayr› de¤ildir. EKÜ’ye tam üyelik kriterlerine uyum dayatmas› sonucu ülke, sömürünün en uç noktalar›na sürüklenmifltir. Burjuva s›n›f›n giriflimiyle aç›lan sald›r› cephesi ülke içindeki ve d›fl›ndaki burjuva ve ekonomik merkezlerce koor-

dineli yürütülmektedir. Bu sald›r› fliddetli bir biçimde, sömürü koflullar›n›n kötüleflmesiyle, emekçilerin kazan›mlar›n›n azalmas›yla, iflçi maafllar›n›n, zaman›n›n azalmas›yla ve iflçi s›n›f›n›n direnifl ve örgütlenme olanaklar›n›n parçalanmas›yla devam ettirilmekte. Özellefltirmeler sonucu elde edilen zenginlikler sermaye s›n›f›na ve buradan da bat›l› emperyalistlere akmakta. Bugünü önceki y›llardan ay›ran nokta, sald›r›n›n boyutu, derinli¤i ve fliddetidir. Sald›r›lar›n uygulanmas› noktas›nda di¤er bir geliflme, bask› ve zor ayg›tlar›n›n da (polis, ordu vs.) buna uyumlu hale getirilmeleridir. Sermaye tüm h›z›yla sosyal güvenlik ve sa¤l›k hakk›n› özellefltirme yolunda ilerlemekte. Ücretli çal›flanlar, çal›flma süresi ve boyutu yani kâr› direkt ilgilendiren tüm unsurlar sald›r›n›n ilk hatt›nda bulunmaktad›r. Çal›flma koflullar›n› ilgilendiren yasay› yak›n zamanda meclise sunmas› beklenen hükümet bununla, mevcut sömürü koflullar›n› y›karak yerine yenisini getirmek istemekte. Hükümet, mevcut haftada 8 saatlik 5 günden oluflan 40 saatlik çal›flma süresi program›n› de¤ifltirerek, afl›r› çal›flmay› ve fazla mesaiyi dayatmakta. Esnek üretim sistemiyle patronlara, fazla mesai ödeme zorunlulu¤u olmadan çal›flanlar›n istendi¤i gibi ve istendi¤i zaman çal›flt›r›lmas› olana¤› verilmekte. Bunlarla beraber, iflveren ödenekleri içinden yap›lacak k›s›tlamalarla iflçi giderleri azalt›lmakta, bu da sosyal güvenceden mahrum kal›nmas› anlam›na gelmekte. ‹flten ç›karma oranlar›n›n art›fl› iflverene çal›flma hakk›na sald›r› olana¤› vermekte. Esnek üretim, genel sald›r›n›n önemli noktalar›ndan birini oluflturmakta. Bununla, iflçi s›n›f›n›n örgütlenme ve ortak karfl› koyma olana¤› elinden al›nmakta. Yerel ‹fle Al›m (TSA) anlaflmalar› yasas› ile saatli, mevsimlik, geçici iflçiler kapitalist sömürüye sunulmakta, insanl›k d›fl› ve gerici biçimlerde kapitalizmin tam egemenlik kurmas›n›n önü aç›lmakta. Yeni yasayla, bireysel sözleflme sistemi dayat›lmakta ve toplu sözleflme süreç içinde tamamen ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmakta.

42

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement