Page 43

mektedir. Emek karfl›t› sald›r›n›n durdurulmas› ve direnifl odaklar›n›n infla edilmesi için, demokratik ve sendikal özgürlükler ve çal›flma alan›ndaki haklar için, ön flart olmadan tüm göçmenlerin yasal haklar›n›n verilmesi için, iflyerlerinde, sendikalarda, mahallelerde, flehirlerde ve ülkenin her noktas›nda ortak mücadele verilmesi gerekmektedir. Göçmenleri en a¤›r sömürü koflullar›na mecbur b›rakan koflullara, güvencesizli¤e ve belirsizli¤e karfl› mücadele edilmeli. Sermaye ve devlet taraf›ndan korunan rehin ve esaret düzeni y›k›lmal›, burjuva propaganda ve pratiklerin yaratt›¤› bölücülü¤e karfl› durulmal›d›r.

5- Acil politik görev olarak Direnifl ‹flçi s›n›f›, hala kritik ve kararl› mücadelesini vermemifl, politik ve örgütsel bütünlü¤ünü sa¤layamam›fl, mücadelesini politiklefltirememifl ve gücünü biçimlendirememifltir. Her fleyden önemlisi direniflin olmas› için pek çok fleye ihtiyaç vard›r. Burada pek çok fley de¤erlendirilmelidir. Bugünün ve yar›n›n olgular› ve daha önemlisi perspektifin olmas› gerekmekte. Bugünün sendikal hareketi, iflçi s›n›f›n›n gerçek ihtiyaçlar›n› ve beklentilerini temsil etmemektedir. Mevcut sendikal hareket reformizmi temsil etmektedir. ‹flçi s›n›f› baflka bir fley, sendikal hareket baflka bir fleydir. ‹flçi s›n›f›n›n gerçek beklenti ve ihtiyaçlar› 2001 bahar döneminde, sosyal güvenlikle ilgili sokaklara ç›kan ve hükümete geri ad›m att›ran yüz binlerce emekçi taraf›ndan dillendirilenlerdir. Ülkemizde ve dünyada, iflçi s›n›f› halk kitleleri aras›nda flafl›rt›c› düzeyde cereyan eden ve geliflen olaylara sadece görünen k›s›mlar›ndan bakar ve de¤erlendirirsek yanl›fl sonuçlara ulafl›r›z. ‹flçi s›n›f›n›n gerçek görüntüsü, geçen y›l›n bafl›ndan sonuna (2004’e) kadar sokaklarda ifade edilendir. ‹nsanl›¤› sarsan, anti-emperyalist ve savafl karfl›t› dalgad›r. ABD-‹ngiliz sald›rganl›klar›na ve katliamlar›na direnen milyonlarca emekçinin görüntüsü gerçek görüntü-

dür. Proletarya ve emekçi kitleler içinde büyük olanaklar sakl› durmakta. Bunlar önemli ve zorunlu ihtiyaçlara verilecek cevaplarla ve ortaya konacak hedeflerle ortaya ç›kar›labilir. Bu cevap günümüzün flartlar›na, sald›r›n›n geniflli¤ine ve niteli¤ine uygun olmak durumundad›r. ‹flçi s›n›f›n›n birli¤i, bölünmüfllü¤ün afl›lmas› gibi sorunlar ortak sorunlar ve amaçlar etraf›nda birleflilerek afl›labilir. Bu durum halk›n di¤er tüm kesimleri için de geçerlidir, böylece sald›r›n›n durdurulmas› ve yeni umut yollar›n›n aç›lmas› mümkün olacakt›r. Girece¤imiz yeni süreç çok daha zor olacakt›r. Zorluk sadece birçok ülkedeki sald›r›lar›n sonuçlar›n›n birikmiflli¤inden de¤il, ayn› zamanda sald›r›n›n keskinleflip yay›lmas›ndan dolay›d›r. Bu koflullarda, direnifl çok daha zorunlu ihtiyaç olmaktad›r. Direnifl, keskinleflmifl sorunlarla yüz yüze kalan iflçi s›n›f›n›n tüm parçalar›n›n bütünlefltirilebilmesi için en önemli görev olarak beklemektedir. Hak ve kazan›mlara sald›r›lara karfl› kitlesel ve militan mücadele beklentisi kendini dayatmaktad›r. Tek çözüm, her alanda, sald›r›ya karfl› direnifl mevzilerinin kurulmas›d›r.

B- ‹flçi s›n›f› karfl›t› sald›r›n›n politik önemi* “Yeni ekonomi”, “EKÜ’ye uyum kriterleri”, “kurmay-devlet”, “küreselleflme” burjuva s›n›f›n›n ve sermayenin iflçi s›n›f›na, halka ve gençli¤e karfl›, ideolojik, politik sald›r›lar›n›n araçlar›ndan sadece baz›lar›d›r. Hepimiz için aç›kça göründü¤ü gibi, yeni süreçte sermaye sadece s›n›f karfl›t› sald›r›ya giriflmemekte, bunun ötesine de geçerek, s›n›f›n tamamen kendine tabii olmas›na ve onun üzerinde tam hâkimiyetini kurmaya çal›flmaktad›r. Yeni sald›r› dalgas›, iflçi s›n›f›n›n suyunun ç›kar›lmas›yla, çal›flma ritimlerinin gelifltirilmesi ve iflçi giderlerinin azalt›lmas› ile de¤il ayn› zamanda, s›n›f›n kendisi için örgütlenmesi, direnifl olanaklar›n›n ve yaflamsal haklar›n talep edilmesi, insan›n insan taraf›ndan sömürülmesinin ortadan kald›r›lmas› için hedefler konmas›yla da iliflkilidir.

41

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement