Page 41

Tüm bu sorunlar›n cevab›, politik çal›flmalarda, emekçilerin siyasal düzeylerinin güçlendirilip, gelifltirilmesinde, iflyerlerinde ve sendikalardaki faaliyetlerinde bulunmaktad›r. Çözüm, ifl kollar›ndaki sendikal komitelerin oluflturulmas›nda ve bunlar›n üst düzeylerde ortak faaliyetlerinde aranmal›d›r. Emekçilere, sendikalarda ve sendikal faaliyetlerde -daha do¤rusu zafiyetlerde- yaflanan sorunun politik oldu¤unu anlatmak ve kavratmak zorunday›z. Sendikalarda, GSEE (Tüm Yunanl› ‹flçilerin Genel Konfederasyonu) ve ADED‹ (Kamu Çal›flanlar› Konfederasyonu) taraf›ndan; kemer s›kma, hak ve kazan›mlar›n t›rpanlanmas›, 8 saatlik ve 5 günlük çal›flma hakk›n›n kald›r›lmas› demek olan EKÜ’ye üyeli¤in desteklenmesi durumunda, bunlar›n s›n›f›n haklar›n› savunmas› beklenebilir mi? ‹flte bundan dolay›, bu liderlikler sendikalar›n d›fl›na at›lmal›d›r. Di¤er önemli bir sorumluluk da reformizme aittir. Uzun süre etkin güç olmas› sonucu bugünkü durumun sorumlusudur. Bu güçler, sistemle uzlaflmay›, ortak sorumluluk anlay›fl›n› savundular. Sendikalar› partilerinin ç›karlar› için araç olarak kulland›lar. Burjuva s›n›fla politik ve ekonomik ba¤›ml›l›k iliflkisini güçlendirdiler ve sendikal alanda farkl› görüfle sahip di¤er sol hareketleri engellemeye çal›flt›lar. Bundan dolay› reformizm a¤›r bir sorumlulu¤a sahiptir. Her ne kadar bugün “devrimci” lisan› kullansalar da, kontrol ettikleri sendikalarda

uygulad›klar› yöntemler kan›tlamaktad›r ki, özde de¤iflen bir fley yoktur. Günümüzün flartlar›nda, GSEE’i hükümetle iflbirli¤i yapmakla yarg›layan PAME (YKP’nin sendikal örgütlenmesi) s›n›f sendikac›l›¤›n›n bir gücü olarak kendini sunmaktad›r. Burada ay›rt edici nokta, emekçi ç›karlar›n›n pratikte ne kadar savunuldu¤udur. Bunun için de PAME’nin gerçekli¤i hiç de göründü¤ü gibi de¤ildir. Geçen süreçler boyunca PAME ve Aftonomi Premvasi (Sinaspismos’un sendikal örgütlenmesi) güçlerinin varl›¤›, sermayenin sald›r›lar›n›n daha sonuç al›c› olmas› noktas›nda tamamlay›c› etken oldu. Bunlar, iflçi s›n›f›n›n yolunun flafl›rt›lmas›nda etkili bir rol oynad›lar ve hala da oynamaya devam ediyorlar. ‹flçi s›n›f›n›n ideolojik ve politik olarak zay›flamas›, sendikal hareketin örgütsüzlefltirilmesi onlar›n da iflidir. Sinaspismos (S‹N) 1991 y›l›nda Mastrich Anlaflmas›’na imza atarak, s›n›f ve halk karfl›t› sald›r›lar›n ortaya konulmas›nda aç›kça rol oynam›flt›r. PAME ise buna karfl› elefltiride bulunurken, di¤er taraftan da yine ayn› y›l imzalanan toplu sözleflmelere -s›n›f›n ç›kar›na olmayan- kendisi de imza atm›flt›r. Bu, Mastrich Anlaflmas›’n› aratmayan bir anlaflma olmufltur. Talepkar çerçevede sunduklar› onlarca madde ile iflçi s›n›f›n›n güncel ihtiyaçlar›na yan›t olduklar›n› vurgulamaktalar. Asgari ücretin 1.200 Euro olmas›, yevmiyenin de 48 Euro olmas› talepleri aras›nda yer

39

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement