Page 40

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65 edilmesi, ifl kollar›ndaki güvenlik önlemlerinin ihlal edilmesi emekçi için pahal›ya mal olmufltur. Resmi rakamlara göre 2004 y›l›nda hayat›n› kaybeden iflçi say›s› 119’dur. - Son olarak, devlet terörü, politikalar›n uygulanmas›nda tamamlay›c› bir unsur olarak ifl yerlerinde uygulanmakta. Sermaye, iflsizlik ve iflten ç›karma korkusunu dayatarak, emekçinin sadece iflyerindeki yaflam›na de¤il, özel yaflam›na da hükmetmek istemekte. Devlet ve “adalet sistemi” bu sald›r›lar› destekleyici güç olarak, emekçilerin mücadelelerini ya yarg›lamakta ya da bask›yla ezmeye çal›flmaktalar. Bütün bunlar ve daha pek çok geliflme emekçilerin baz› fleyleri görmeye bafllamalar›n› sa¤lamakta; gerek PASOK, gerekse Yeni Demokrasi Partisi, ayn› halk karfl›t› politikay› uygulamakta ve yeni önlemler öne sürmekteler. Aralar›ndaki tek fark, kimin daha iyi ve sonuç al›c› olarak sermayeye ve yabanc› efendilerine hizmet edece¤idir. ‹ki partinin iktidar de¤iflimi, yerli ve yabanc› sermayenin dayatt›¤› sömürüyü sonland›rmas› mümkün de¤ildir. Bunun d›fl›nda bir de¤erlendirme, iflçi s›n›f› ve halk için kendini kand›rmaktan bir fley olmayacakt›r.

3- ‹flçi hareketi ve sendikal liderlik E¤er iflçi s›n›f› ve hareketi da¤›n›kl›k sürecinde olmasayd›, bütün bu olanlar bu denli ilerleyemezdi. ‹flçi s›n›f› hareketi, ideolojik, politik ve örgütsel olarak da¤›n›kt›r. Tersi bir durumda burjuva s›n›f›n›n tüm ideolojik çarp›tmalar› s›n›f içinde zemin bulamazd›. Hiçbir gerekçeleri yeterli olmayacakt›. Hiçbir sald›r›s› yan›ts›z kalmayacakt›. ‹flçi s›n›f›n›n temel haklar›na ve kazan›mlar›na sald›r›ld›¤› bir dönemde, kitlesel ve kolektif direnifl zorunludur. Ancak, sendikal iflçi hareketi daha önce hiç olmad›¤› kadar, karfl› durmakta zay›ft›r. Özellikle özel sektörde, durum daha da dramatiktir. Bu alanda, sadece 5 iflçiden biri sendika üyesidir (ki bunlar›n aktif olup olmad›klar› ayr› bir noktad›r). ‹fl güvencesinin sürekli azalmas› sonucu,

sorunun daha da yay›lmas› beklenmekte. Bunun sonucunda, son y›llarda yap›lan toplu sözleflmeler, devletin istemleri do¤rultusunda yap›lm›fl. S›n›f cephesinde ise çok küçük iyilefltirmelerden öteye gidilememifltir. GSEE (Tüm Yunanl› ‹flçilerin Genel Konfederasyonu), inatla hiçbir eylem yapmamaktad›r. 15 Aral›k 2004 y›l›nda yap›lan ve s›n›f tepkisinin yükseldi¤i bir noktada, PASOK ve ND aras›ndaki uyum onaylanarak (Konfederasyon taraf›ndan) geri ad›m at›lm›flt›r. Sosyal güvenlik ile ilgili olarak sunulan ikinci yasa (Reppas Yasas›) hiçbir direnifl olmadan geçmifl, “sosyal diyalog”a kat›lan GSEE Baflkan› bunu emekçiler için olumlu olarak de¤erlendirmifltir. Burjuva s›n›f›yla ve onun politik temsilcileriyle s›k› iliflkileri olan bir sendikal önderlik mevcuttur. Bu üst düzey sendikal liderlikler, burjuva s›n›f›n›n ve AB’nin ciddi olanaklar› ile genifl bir sar› sendikal alanda kendilerini ifade edebilmekte ve kendi geleceklerini kurmak için bu olanaklar› sonuna kadar kullanmaktad›rlar. Bunlar hükümet ve sermaye temsilcilerinden oluflan bir dizi komite içinde bol miktarda maafllar almaktalar. Bu flah›slar sendikalardaki sandalyelerini terk ettikten sonra, devlet dairelerinde, kamudaki yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde vb. üst düzey mevkilerde görevlere gelmekteler. Siyaset sahnesinde ise sermaye devletine hizmetleri sonucu, bakanl›klarla, bakanl›k yard›mc›l›klar›yla, milletvekillikleriyle ödüllendirildiklerinin kan›tlar› fazlas› ile mevcuttur. Sermayeye ve hükümetlerine ba¤›ml› olan bu sendikal liderlikler, sendikal harekete hakim durumdad›r. Buna karfl›, iflçi s›n›f› ciddi bir mücadele verebilmifl de¤ildir. Bundan dolay› bu sendikal liderlikler verilecek mücadelenin hedefi olmak zorundad›r. Yak›n zamanda ortaya ç›kan Yeni Demokrasi (ND) ve DAKE (ND’nin sendikal oluflumu) anlaflmazl›k göstermektedir ki, burjuva partilerdeki anlaflmazl›klar, var olan egemen politikada esasta bir sapmaya mahal vermemektedir.

38

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement