Page 4

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

E¤er bugün, sefalete itilmifl emekçiler ve proletarya saflar›nda Kaypakkaya ad› sevgi ve sempatiyle, heyecan ve coflkuyla karfl›lan›yorsa ve e¤er bugün, O’nun ad› emekçiler kat›nda sayg›yla an›l›yorsa; bunu, salt faflizm karfl›s›nda, iflkenceciler karfl›s›ndaki dillere destan direnifliyle aç›klamak yetmez ve bu haks›zl›k olur. O’nu sayg›n bir kiflilik yapan as›l fley, ideolojik ve politik kimli¤idir ve her fleyden önce de devrimimizin amaç ve hedeflerine ulaflman›n gerçek anahtar›n› veren teorik çözümlemeleridir.

2

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement