Page 36

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65 (SUNU) ‹flçi s›n›f›n›n ve genelde emekçilerin mücadelesinin, bu mücadelenin politik ve s›n›fsal yönelimi temel arzusu ile, politik-sendikal bir gücün oluflturulmas› için 22-23 fiubat 2005 tarihindeki merkezi toplant› baflar› ile gerçeklefltirildi. Toplant›ya, ülkenin 13 farkl› ilinden, inflaat, fason üretim, ticaret, hastane, belediye, matbaa vb. gibi farkl› iflkollar›nda faaliyet yürüten onlarca emekçi ile birlikte pek çok sendika flubesinde yönetime seçilmifl sendikac› da kat›ld›. Farkl› bölgelerden gelen ve toplant›da yer alan kat›l›mc›lar faaliyet yürüttükleri alanlardaki sorunlar› ve deneyimleri sunarak, ülke genelindeki sendikal faaliyetin ortaklaflt›r›lmas› anlay›fl›n›n var olmas› gerekti¤i ifade ettiler. Toplant›da verilmesi kararlaflt›r›lan “TAKS‹K‹ POR‹A-SINIF YÜRÜYÜfiÜ” ismi, inan›yoruz ki önümüzdeki süreçte iflçi ve sendikal harekete s›n›fsal yönelimin yolunun aç›lmas› için, verilmesi gereken çabalar›n niteli¤ini ifade etmektedir Bu yay›nda, toplant›n›n kararlar›n› yay›nl›yoruz.

A- Sermayenin sald›r›s› ve iflçi s›n›f› direniflinin zorunlulu¤u Güvencesizli¤in tüm olgular›n› içinde bar›nd›ran kritik bir dönemde bulunuyoruz. Hem ülkemizde hem Avrupa’da ve yine dünyan›n her köflesinde iflçi s›n›f›, emekçi kitleler ve gençlik, emperyalist-kapitalist dünyan›n ve sermayenin uzun süreli karfl› sald›r›s›n›n sonuçlar›n› yaflamaktalar. Halklar›n ve emperyalist ba¤›ml›l›k alt›ndaki ülkelerin ya¤malanmas› ve zenginliklerin kapitalist metropollere tafl›nmas› olarak ifade edilen vahfli bir sald›r› yaflanmakta. Halklar, ABD’nin bafl›n› çekti¤i ve son kurban›n Irak halk› oldu¤u, ülkeleri bölen, halklar› k›y›mdan geçiren emperyalizmin sald›rganl›¤›n› yaflamaktalar. ‹flçi s›n›f› di¤er emekçi katmanlar, zenginliklerin alt katmanlardan sermayeye ak›t›lmas› ile sonuçlanan sürekli bir

kemer s›kma politikas›n› yaflamaktalar. Sermayenin bu giriflimleri, iflçi s›n›f› için çok daha fecidir. Katolik barbarl›¤›n, adaletsizli¤in ve sefaletin oldu¤u yeni bir orta ça¤ dayat›lmaktad›r. Bu perspektif hiç de uzak bir gelecek de¤ildir. Zaten, iflçi s›n›f› bu olgular› günlük yaflam›nda yaflamaktad›r.

1- EKÜ’ye (Avrupa Ortak Para Birimi) giden yol Ülkemizde, tüm önceki y›llarda iktidar olan PASOK (Tüm Yunanistan Sosyalist Hareketi) hükümeti, sermayenin hesab›na halk ve emekçi kesimler aç›s›ndan trajik sonuçlar› olan halk-karfl›t› ac›mas›z politikalar dayatt› ve uygulad›. Ayn› zamanda boyunduruk politikas› ile ABD ve AB’ye olan ba¤›ml›l›k güçlendirildi ve emperyalist sald›rganl›klarla ayn› çizgide bulufltu. Ayn› dönemde ND (Nea Dimokratia-Yeni Demokrasi) Partisi de, gerek iktidarda bulundu¤u 1990-1993 y›llar›nda gerekse muhalefette oldu¤u süre içinde, sürekli olarak, ABD ve AB’ye ba¤›ml› gerici ve emek karfl›t› politikalar› dayatt› ve dayatmaya devam ediyor. PASOK’un halk karfl›t›, iflçi karfl›t› politikas› ayn› zamanda ND’nin de politikas›d›r. Bu iki parti bütün bu y›llar boyunca, zaman zaman keskinleflen biçimde, sermayeye ve onun yabanc› efendilerine kim daha iyi ve sonuç al›c› hizmet eder noktas›nda mücadele etmifltir. En son Mart (2004) seçimlerinde de¤iflen esasta rollerdir: Muhalefete PASOK, iktidara ise ND geçmifltir. Kuflkusuz, iflçi s›n›f›n›n ve halk›n sömürü koflullar›n›n daha da fliddetlenmesi ve büyük bir y›k›m olarak nitelenen EKÜ süreci ND deste¤inde, PASOK taraf›ndan hayata geçirilmifltir. Hükümet bu olguyu saklamakta güçlük çekiyordu. Bu kesimler, emek karfl›t› önlemlerin geçici oldu¤una, fedakârl›klar›n zorunlulu¤u ve EKÜ üyeli¤inin kabulü ile iflçilerin bunun faydas›n› görecekleri üzerine yemin ediyorlard›. Bugün herkes PASOK’un fliddetini ve yönetimini hat›rlamakta. Ülkenin EKÜ üyeli¤inin kabul edilmesi ile öne sürülen ve uygulanan

34

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement