Page 34

Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer

PART‹ZAN 65 Düflman›m›z› tan›mal›y›z ve tecrübelerden ö¤renmeliyiz Düflman›n› tan›mak, kapitalist-emperyalist sistem ve iflbirlikçilerinin devrimcilerekomünistlere ve di¤er baz› güçlere karfl› gelifltirdikleri sald›r› taktiklerini sürekli izleyerek tecrübelerden ö¤renmeye çal›flmak temel prensiplerimizden biri olmal›d›r. Savafl iki gücün çat›flmas›ysa, çat›flt›¤›n gücün cephesindeki geliflmeleri izlemek bir zorunluluktur. Düflman› izlemek, ayn› zamanda zay›f noktalar›m›z› tespit ederek zaman›nda gereken tedbirleri almak anlam›na gelmektedir. Bugün düflman›n elinde var olan teknolojik imkanlar› hiç kimse görmezden gelemez. Bu imkanlar› görmek, düne göre daha farkl› ek tedbirler almak anlam›na gelir. Hiçbir fley olmam›fl gibi davran›lamaz. Bu nedenle yaflanan olumsuz tecrübelerden ç›kar›lan derslerin örgüt bütününe mal edilmesi oldukça önemlidir. De¤erlendirmelere neden ihtiyaç duyuyoruz? Elbette ki zay›f noktalar›m›z› tespit edip gereken tedbirleri alarak partinin güvenli¤ini korumak için. Yani, hatalar›m›zdan ders ç›kararak çal›flma tarz›m›z› düzeltmek için. E¤er tüm bunlar asgari düzeyde yerine getirilmiyorsa, yap›lan de¤erlendirmelerin bir anlam› olabilir mi? Tabii ki olmaz. Ne yaz›k ki, bu ve benzeri pratiklerle zaman zaman yüz yüze kal›yoruz. Hiçbir fley olmam›fl gibi hareket edilmeye devam edilirse, ayn› noktada ayn› yöntemlerle yeni sald›r›lara davetiye ç›kar›l›r. Burada tecrübelerden ö¤renme söylemi anlams›zlaflacakt›r. Tecrübe, yeni durumda sorunlar›n çözümü için ›fl›k görevi görüyorsa, yap›lan de¤erlendirme tart›flmalar› neticesinde ortaya ç›kar›lan sonuçlar›n bir anlam› olur, bir de¤er kazan›r. Aksi takdirde, zaman kayb›ndan baflka bir anlam ifade etmez. Bunun için de iradi müdahale, denetim ve daha da önemlisi kendili¤indenci yaklafl›mlar› ortadan kald›racak, planl› ve sistemli bir çal›flma yürütme

prati¤ini hayata geçirmeyi baflarmak gerekir. ‹llegal çal›flman›n gereklili¤i ve zorunlulu¤u noktas›nda parti içi e¤itimin önemi oldukça büyüktür. Bu konuda hem kendimizin hem de d›fl›m›zdaki di¤er ilerici güçlerin olumlu ve olumsuz tecrübeleri vard›r. Hem bu tecrübelerden hem de tarihi deneyimlerimizden ö¤renmeliyiz. Bunun için de sistemli bir e¤itime, çal›flma tarz›n› düzenleyen kurallar ve bu kurallara uyulmas›n› sa¤layan denetimlere süreklilik kazand›rmal›y›z. Ve yine bu konuda ortaya konulan zaafl› tutumlara karfl› parti ilkelerine uygun bir tav›r tak›n›lmal›d›r. Yani e¤itim içerikli yapt›r›mlar uygulanmal›d›r. Unutmamak gerekir ki, bu ve benzeri sorunlarda içine düflülecek her liberal yaklafl›m, beraberinde yeni büyük sorunlar› getirecektir. O halde yeni ciddi sorunlarla yüz yüze kalmamak için de¤ifltirmeyi ve dönüfltürmeyi içeren ilkeli bir yaklafl›m temel prensibimiz olmal›d›r. Keza di¤er önemli bir sorun ise, demokratik kurumlar ile illegal komiteler aras›ndaki iliflkiyi do¤ru bir tarzda yakalama sorunudur. Do¤ru tarzda kurulmayan bir iliflki her bak›mdan çal›flmalar› sekteye u¤rat›r. Daha da önemlisi yanl›fl çal›flma tarz›yla sa¤lanacak bir deflifrasyon sald›r›lar için uygun zemin haz›rlayacakt›r. Bu anlam›yla, her kurum, her komite misyonunu ve hangi koflullar alt›nda çal›flt›¤› gerçe¤ini asla göz ard› etmemelidir. Dolayl› ve direkt mesaj vermeye çal›flanlar›n örgütsel konumlan›fllar› ve hareket tarzlar› farkl› olmak zorundad›r. Bunlar› ayn›laflt›rmak veya aralar›ndaki fark› siliklefltirmenin do¤ru bir çal›flma tarz› olmayaca¤› aç›kt›r. Gerçek olan flu ki; kolektif iradenin belirledi¤i s›n›rlar ve koydu¤u kurallar çerçevesinde hareket etme baflar›s› gösterilirse, birçok tehlikenin önüne geçilerek, Bolflevik bir çal›flma tarz› oturtulabilir. Tüm bu nesnel gerçekler bize çal›flmalar›m›zda gizlilik kurallar›na azami ölçüde riayet etmeyi dayat›yor. Ve bunun gereklerini yerine getirmek zorunday›z.

32

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement