Page 33

Bugün devrimciler ve komünistler aç›s›ndan en dezavantajl› durum kitlelerle olan ba¤lar›n zay›flamas› ve çal›flmalar›n deflifre olmufl bir kitle içinde yürütülmesidir. Darlaflm›fl ve deflifre olmufl iliflkiler a¤› üzerinde denetim kurmak daha kolayd›r. Durum böyle olunca, bizim çal›flma tarz›m›z›n-oluflturaca¤›m›z örgüt biçimlerinin de bu gerçe¤i dikkate alacak tarzda olmas› gerekir. Di¤er bir ifadeyle bu iliflki a¤›n› tümden terk edemeyece¤imize göre, burada yapaca¤›m›z örgütlenmeleri bu nesnel gerçe¤e göre düzenlememiz flartt›r. fiu aç›k ki; nitelik olarak zay›f olan militanlarla bu zemin üzerinde illegal bir örgüt infla etmek kolay de¤ildir. Ama bu zoru görmek; bu zora uygun olarak yeni örgüt araçlar› yaratmak pekâlâ mümkündür.

Yeter ki bunun gereklili¤ine inanarak pratik ad›mlar atma cesaretine sahip olal›m. S›n›f düflmanlar›m›z›n bizi yok etmek için teknolojik imkanlardan nas›l yararland›¤› herkesçe bilinmektedir. Onlar›n denetimi alt›nda olan bu imkanlar› gelifli güzel kullanmak, sald›r›lar›na davetiye ç›karmakt›r. Zorluklarla yarat›lan de¤erleri çok kolayca onlara sunmaktan baflka bir fley de¤ildir. Dolay›s›yla haberleflmede kolay de¤il, daha zor ve güvenilir yollar› tercih etmek gerekir. Takipleri asgari düzeye indirmek-iletiflim a¤›n› s›n›rlamak için yap›lan toplant›larda, bölge ve alanlar›n bir dahaki toplant›ya kadar olan görevlerini daha bir netlefltirmek, s›k s›k görüflmelerin yap›lmas›n› engelleyecek bir yöntemdir. Görevlerin netleflmesi, zorunlu yap›lmas› gereken görüflmelerin daha s›n›rl› olmas›n› sa¤lar. Tabii burada alanlar›n daha çok inisiyatif almalar›, ortaya ç›kan sorunlar›n çözümü için daha çok çaba sarf etmeleri de gereksiz birçok görüflmeyi engelleyebilecektir. Yine partinin güvenli¤i konusunda ayn› kayg›lar tafl›n›rsa, illegal kurallara riayet etme, gereksiz görüflmeleri engelleme, haberleflme vb. konularda daha hassas davranma eylemi kaç›n›lmaz hale gelir. Ve bu pratik duruflla da birçok sald›r› bofla ç›kar›labilir. Burada ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z genel bir anlay›flt›r. Bu anlay›fl bölgelerin somut durumuna göre belli özgünlükler içerecektir. Bu özgünlükleri a盤a ç›karacak ve ona uygun bir çal›flma rotas› belirleyecek olan elbetteki alan önderlikleridir. Somut durumu gözard› eden her türden mekanik yaklafl›mlar› reddetmeliyiz. Yeniden Lenin yoldafla kulak verelim: “‹llegal insan›n örgütsel biçimlerini yerel koflullara uygulamak kesinlikle zorunludur. ‹llegal çekirdekleri gizleme biçimlerinin çeflitlili¤i ve çal›flma biçimlerini yerel ve genel yaflam koflullar›na uygulamada mümkün olan en büyük esneklik, illegal örgütün hayatiyetini güvence alt›na al›r.” (Partileflme Süreci)

31

Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement