Page 31

b) Tüm bu tehlikelere ra¤men parti çal›flmas›n› yürütme, partiye genifl y›¤›nlar› kazanma görevim vard›r. Ve bu görevi yapmak benim varl›k gerekçemdir. Yani, tehlikelerin varl›¤› ifllerimizi yapmam›z›n önünde engel olmamal›d›r. Bilakis tehlikeler içinde ifllerimizi yapma sanat›nda ustalaflmam›z gerekir. Faaliyeti aksatan, faaliyetten soyutlanan bir illegalite olmaz. Dahas› böylesi bir illegal çal›flman›n olumsuz sonuçlara yol açmas› kaç›n›lmazd›r. Burada temel sorun flu; Bizi çevreleyen zor flartlar›n esiri olmayaca¤›z. fiartlar ne olursa olsun görevlerimizi azami ölçüde yerine getirmeyi ilke edinece¤iz. Tüm davran›fllar›m›z, tüm eylemlerimiz proleter kimli¤imize, stratejik ve nihai hedefimize hizmet etmelidir. Yine illegal çal›flmada, do¤al davranma, amaç ve hedeflerimizi uygun bir dille anlatma perspektifine uygun olarak hareket etmeliyiz. Her türlü biçimsel tutum ve davran›fltan vazgeçmeliyiz. Bu tür davran›fllar›n s›n›f mücadelesine kazand›raca¤› bir fley olamayaca¤› gibi, tam aksine süreç içinde sahibini vuracak bir silah haline dönüflebilir. ‹llegal çal›flmada herkese gereken bilgileri sunmadan, her türlü gereksiz dertleflmeden, bilgi al›flveriflinden uzak durmak çal›flmalar›m›zda ana prensibimiz olmal›d›r. Bölgeler aras›nda koflullardan kaynakl› farkl›l›klar›n yan› s›ra, ideolojik anlamda yaflanan dejenerasyonun da etkisiyle ciddi problemlerle yüz yüze oldu¤umuz aç›kt›r. Oysa ister k›rda, hapishanelerde, isterse yurt d›fl›nda olal›m, yukar›da alt›n› çizdi¤imiz kurallara uymam›z gerekir. Koflullar›n farkl› olmas› bu farkl› koflullar›n bize sundu¤u baz› imkanlardan daha çok yararlanmam›z bize uymam›z gereken bu kurallar› göz ard› etme hakk›n› vermez. Teorik olarak düflman›n her yerde oldu¤unu ve s›n›f mücadelesinin tüm alanlarda sürdü¤ünü ifade ediyorsak; çal›flmalar›m›z› da buna uygun olarak yürütmek zorunday›z.

Burada kural flu olmal›d›r; Emperyalistkapitalist sistem ve tüm iflbirlikçiuflaklar› bizim düflman›m›zd›r. Bizi yok etmeye çal›flanlara karfl› yürüttü¤ümüz savaflta gizlilik kurallar›na uymak bir zorunluluktur. Bu konudaki her zaafl› duruflun bize s›k›lan bir kurfluna döndü¤ünü görmek gerekir. Tüm çal›flma alanlar›m›z›n kendine özgü farkl›l›klar› oldu¤u bir gerçektir. Ama gerçek olan baflka bir fley daha vard›r, o da bizim ayn› hedefe kilitlenen bir parti çal›flmas› içinde oldu¤umuzdur. Demokrasi, ba¤›ms›zl›k, sosyalizm ve nihai hedefimiz olan komünizm davas› için mücadele etti¤imizdir. Bu demektir ki; tüm komünizm düflmanlar› için biz bir tehlikeyiz. Etkisiz hale getirilmesi gereken bir gücüz. Koflullar›n farkl›l›¤› bu gerçe¤i de¤ifltirmiyor. Ve nitekim düflman her yerde düflmanl›¤›n› yap›yor. O halde biz de her alanda ilkelerimize uygun bir çal›flma perspektifiyle hareket etmeliyiz. Bunu yapmak için proleter bir kimli¤e sahip olmak, yüklenilen görev ve sorumluluklar›n bilincinde olmak flartt›r. S›n›f mücadelesi ciddi bir ifltir. Bofl söylemlere, arkas›nda durulmayan kararlara, uyulmayan kurallara dair söylenen hiçbir fleye de¤er vermez. Çünkü tüm bu söylemlerin s›n›f mücadelesi aç›s›ndan anlam› yoktur. E¤er bir yerde teori ile prati¤in uyumu yoksa orada ifade edilen tüm söylemler hükümsüzdür. Bir dindar›n duayla bafllay›p duayla biten günü gibi, sürekli Bolflevik örgütlenmeden, illegal partiden söz etmekle ne Bolflevik olunur, ne de illegal bir çal›flma tarz› sa¤lan›r. Bolflevik olmak, Bolflevik ilkeleri özümsemektir-yaflamla bütünlefltirmektir. Böylesi bir flekillenifl, böylesi bir düflünüfl tarz›, illegaliteyi, ilkeleri, bu ilkeler üzerinde flekillenen kurallar dizisini günlük yaflam›n bir parças› haline getirir.

‹kinci bölüm Bu bölümde de mümkün oldu¤u kadar hem yukar›da de¤indi¤imiz baz› noktalar›

29

Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement