Page 30

Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer

PART‹ZAN 65 ¤›t›lmas› veya a¤›r darbelere maruz kalmas› çal›flaca¤›z. Devrim iki s›n›f›n çat›flmas›beraberinde devrimin yenilgisini getirir. d›r. ‹ktidar›n, bir avuç egemen s›n›f›n Dolay›s›yla partinin korunmas›n› m› yoksa ezilen-emekçi milyonlar›n m› sadece bir güvenlik sorunu olarak ele olaca¤› sorusunun yan›tlanmas›d›r. fiöyalamay›z. Bu temelde bir yaklafl›m oldukle ki; bugün kapitalist-emperyalist sistem ve ça s›¤ ve dar bir yaklafl›md›r. Partinin ideiflbirlikçi-uflaklar›n›n devrimci komünist güçolojik safl›¤›n›n, Marksist-Leninist-Maleri yok etmek için, legal-illegal her türden oist çal›flma ve örgütlenme anlay›fl›militarist örgütlenmeleri yaratt›¤› hiç kimse n›n korunmas›, her türlü sald›r›ya kariçin bir s›r de¤ildir. Di¤er bir ifadeyle tepeden fl› savunulmas› tüm tehlikelerin pant›rna¤a militarist bir yap›lanma içinde olan zehiri niteli¤indedir. Bu temelde bir komavcut burjuva-feodal egemenlik sistemini runma ve savunma, ilkeler üzerinde titizliky›kmak-yok etmek için illegal bir örgütlenme, le yürüme ve onlara sonuna kadar sad›k kalillegal bir çal›flma tarz› olmazsa olmazd›r. Bu maktan geçer. Bu anlayönde sergilenecek her zaafl› tutum, beraberinde y›- ‹llegal çal›flma, illegal m›yla, partinin korunmas› tart›flmas›n› ilkelere ba¤l› k›m› ve yok olmay› getirir. örgütlenme kitlelerkalman›n gereklili¤i tart›flAç›k olan flu ki; s›n›f den saklanmak-kaç- mas›ndan ayr› düflünemedüflmanlar›n seni yaln›z fiziki olarak de¤il, mak de¤ildir. Bilakis yiz. Dahas› ilkeler üzerinde yürütülecek bir çal›flayn› zamanda ideolojik kitlelerle kurulacak ma tarz› ve savafl prati¤i, olarak da dejenere genifl ba¤lar, parti kaybedilen mevzilerin yeedip yok etmeyi varl›k gerekçesi say›yor. Dahücrelerinin daha ra- niden kazan›lmas›na, nitel ve nicel anlamda ortaya has› iktidar› ve gelece¤i için hat gizlenmesini sa¤ç›kan zay›fl›klar›n giderilegemen s›n›flar›n yapamayaca¤› hiçbir fley yoktur. lar. Baz› özgün örgüt- mesine hizmet eder. ‹llegal çal›flma, illegal Bunun böyle oldu¤u tarihi lenmeler ve görevlenörgütlenme kitlelerden tecrübelerle ortadad›r. dirmeler d›fl›nda tüm saklanmak-kaçmak de¤ilTarihi tecrübelerle ortada olan di¤er bir gerçek çal›flmalar›n bu pers- dir. Bilakis kitlelerle kurulacak genifl ba¤lar, parti ise; düflman›n› do¤ru tan›pektifle ele al›nmas› hücrelerinin daha rahat mayan, yani onun taktik bir zorunluluktur. gizlenmesini sa¤lar. Baz› gücünü (zay›f ve güçlü yanözgün örgütlenmeler ve lar›n›) kavramayan bir devgörevlendirmeler d›fl›nda tüm çal›flmalar›n rimin kolay kolay baflar›ya ulaflamayaca¤›d›r. bu perspektifle ele al›nmas› bir zorunlulukDüflman›n› tan›yan, ona karfl› tereddütsüz bir tur. fiu aç›k ki, yeteri kadar misyonumuzun savafl›m içine giren ve sald›r›lar›na karfl› parbilincinde olursak, kitle içinde yürüttü¤ümüz tiyi korumak ve karfl› sald›r›lar› gerçeklefltirçal›flmalarda hitap fleklimiz, nerede neyi namek için illegal tarzda örgütlenmek ve çal›fls›l ifade etmemiz gerekti¤ini kavrama konuma tarz›n› bu eksen üzerine oturtmak olsunda pek de fazla bir zorluk yaflamay›z. mazsa olmazd›r. E¤er partinin çal›flma tarz› Tam aksine flu iki noktada bir netlik sa¤lam›fl ve örgütlenmesi bu temel anlay›fl üzerinde oluruz. infla edilemezse düflman sald›r›lar› karfl›s›nda a) Ben illegal bir partinin militan›y›m. Ve korunamaz. Partinin ideolojik dejenerasyoher an tehlikeyle karfl› karfl›yay›m. nunun sa¤lanmas› ve örgütsel iskeletinin da-

28

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement