Page 29

Devrim iki s›n›f›n çat›flmas›d›r. ‹ktidar›n, bir avuç egemen s›n›f›n m› yoksa ezilen-emekçi milyonlar›n m› olaca¤› sorusunun yan›tlanmas›d›r. yüflü için parti olmazsa olmazd›r. Partisiz devrim, partisiz iktidar yürüyüflü düflünülemez. Devrimin bir arac› olan parti bizim gibi emperyalizme ba¤›ml› ve faflist diktatörlüklerin hüküm sürdü¤ü ülkelerde illegal temelde bir örgütlenme ve çal›flma tarz›yla faaliyetlerini yürütmek zorundad›r. Bu bir niyet veya istem sorunu de¤ildir. Bu tamamen koflullar›n dayatt›¤› bir sorundur. Di¤er bir anlat›mla niye illegal bir temelde örgütlenmemiz gerekir sorusunun yan›t› özet olarak fludur. Faflist diktatörlü¤ün hüküm sürdü¤ü, MLM temelde partilerin kurulmas›n›n yasakland›¤›, yasa d›fl› ilan edildi¤i, üyelerinin tutuklan›p katledildi¤i bir co¤rafyada yafl›yoruz. B›rakal›m MLM temelde partilerin kurulmas›na, özgürce propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinin yürütülmesine ve yine sistem içi reformist-

parlamentarist güçlerin faaliyetlerine engeller ç›kart›ld›¤›, s›n›rland›¤› bir ülke gerçekli¤i ile yüz yüzeyiz. Tüm bu veriler bize illegal çal›flmay›, illegal örgütlenmeyi dayat›yor. ‹llegal çal›flmay› yads›yan, onu anlams›z ve gereksiz gören tüm çevreler yaln›z bu nesnel gerçekleri yads›m›yor; ayn› zamanda devrim istemlerinde samimi ve dürüst olmad›klar›n› bu pratik durufllar›yla da belgeliyorlar. ‹llegal örgütlenme ve çal›flma tarz›n› yads›yan tüm örgütlerin sistem içi çözümlere kilitlenmeleri tesadüf olabilir mi? Tabii ki tesadüf de¤ildir. Bu aç›kça devrim iddias›ndan vazgeçmektir. Devrim mi reform mu ikileminde tercihi reformdan yana yapmakt›r. Bu, sorunun bir yan›n› teflkil ediyor. Biz burada esas olarak s›n›f bilinçli proletarya için bu ilkelerin neden zorunlu oldu¤u ve nas›l uygulanmas› gerekti¤i sorular›na yan›t aramaya

27

Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement