Page 28

Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer

PART‹ZAN 65 Birinci bölüm Proletarya Partisi dedi¤imizde ilk akl›m›za gelen olgulardan biri de ilkelerdir. Çünkü ilkeler Proletarya Partisi”nin örgütlenmesini, çal›flma tarz›n›, savaflmas›n› belirleyen ana faktörlerdir. Bu demektir ki; bir partiyi parti yapan o partinin ilkeleridir. ‹lkelerine uygun olarak yaflamas› ve savaflmas›d›r. ‹lkelerinden uzaklaflan bir parti, yozlafl›r ve s›n›f mücadelesi içinde ya yok olur ya da etkisizleflir. ‹lkesiz durufllar, s›n›f savafl›m›nda baflar›s›zl›klar›n, yenilgilerin temel tafllar›n› örer. Her fleyden önce burada ideolojik anlamda bir bozulma söz konusudur. E¤er siyaset, örgüt, çal›flma tarz› vb. tüm ilkeler gücünü ideolojiden al›yorsa ve bunlara çeki düzen veren ideoloji ise, ortaya ç›kan tüm bozulmalar›n, çürümelerin nedenini de var olan ideolojik duruflta, flekilleniflte aramam›z gerekir. Daha da somutlayacak olursak, günlük siyasal çal›flmalar›m›z› veya taktik ve stratejik görevlerimizi ilkelerimize göre uygulam›yorsak, bu demektir ki, proleter ideolojide, proleter kavray›fl›m›zda bir problem vard›r. Yani gerekenleri yapmamam›z›n temel nedeni, proleter s›n›f bak›fl aç›s›ndan yoksun olmam›zdan kaynaklanmaktad›r. Peki, do¤ru ve yanl›fllar›n beslendi¤i kaynaklar›n ayn› oldu¤unu söyleyebilir miyiz? Elbette ki hay›r. E¤er çal›flma tarz›m›zda yanl›fllar dizisi varsa, bu demektir ki, proleter kaynaklardan yeteri kadar beslenmiyoruz. Bir yaflam tarz› olan devrimcilik felsefesinden yeteri kadar nasibimizi almam›fl›zd›r. Hâla eski burjuva-küçük burjuva al›flkanl›klar›n, düflünüfl ve yaflam tarzlar›n›n etkisi alt›nday›z. Bunun ara yolu yoktur. Ya devrimci bir yoldur ya da burjuva bir yoldur. Hiç flüphesiz biri di¤erine dönüflebilir; mücadelenin süreklili¤i ve her fleyin z›dd›yla birlikte var olmas› böylesi sonuçlar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lar.

Ama her halükarda o süreci, o ana yönü belirleyen bir anlay›fl vard›r. Bu anlay›fl Marksist-Leninist-Maoist bir çal›flma tarz›n› içeriyorsa, o süreçte ortaya ç›kan yanl›fl pratik durufllar› düzeltmek mümkündür. Daha da önemlisi, çal›flma tarz›nda yanl›fllar›n asgari düzeye indirilmesi, partinin siyasal ve örgütsel anlamda alaca¤› her türlü darbeyi daha afla¤›lara çekmek anlam›na gelir. Çünkü örgütsel sorun veya örgütsel ilkelerin yozlaflt›r›larak çi¤nenmesini ideolojik-politik durufltan ba¤›ms›z olarak ele alamay›z. Bu cephedeki bozulma bütün alanlardaki düflünüfl ve hareket tarz›n› etkiler: Nas›l düflünüyorsa öyle yaflar esprisinin temel felsefesi de budur. Örne¤in zihinsel anlamda tembel olan bir devrimci militan, inceleme ve araflt›rmada, üretmede zaafl› olur. Böyle bir militan, iradenin ona vermifl oldu¤u tüm görevleri de mekanik bir tarzda yerine getirmeye çal›fl›r. Ve bu mekanik pratik, somut sonuçlara ulaflmay›nca da güvensizlikler, sonu gelmeyen mazeretler dizisi al›r bafl›n› gider. Yeniden bafla dönüp bu baflar›s›zl›¤›n, bu yetmezli¤in temel nedenlerini ararsak, karfl›m›zda militanl›¤›n gereklerine uygun ideolojik-siyasal-örgütsel olarak flekillenmeyen bir kiflilik görürüz. Di¤er bir ifadeyle, duvar ustas› olarak tan›mlad›¤›m›z kiflili¤in ustal›¤› problemlidir. Ustal›¤› tart›flmal› olan birinden binan›n inflas›n› beklemek, hayal sarhoflu olmak demektir. Hal böyle olunca, karfl›m›za ilk ç›kan görev, iflinin gereklerini azami düzeyde yerine getiren bir militan kiflili¤in yarat›lmas›d›r. Bu sa¤lanmad›ktan sonra ilkelere dair tüm yaz›lan-çizilenlerin, ortaya konulan kurallar dizisinin bir anlam›, bir de¤eri olmaz.

Partinin illegal örgütlenmesi bir zorunluluktur S›n›f bilinçli proletaryan›n iktidar yürü-

26

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement