Page 26

Ezen ulus milliyetçili¤inin panzehiri ezilen ulus milliyetçili¤i de¤ildir

PART‹ZAN 65 yi ve mahkum etmeyi baflaramam›flt›r. Çünkü kendisi ezilen ulus milliyetçili¤inden muzdariptir. Pragmatist ve orta yolculu¤u onu çarp›tmalara baflvurmaya dahi götürmüfltür. Az dikkatli bir okuyucunun bile görebilece¤i anlafl›l›r saptamalar› görmezden gelmifl ve inkar etmifl olan bir yaz› asla ikna edici olamaz. Her iki yay›n da, ulusal sorunun özde pazar sorunu oldu¤unu görmemekte ve böylece ya ezen ya da ezilen ulus milliyetçili¤i karfl›s›nda silahs›z kalmaktad›r. Yürüyüfl ezilen ulusun burjuvazisi üzerindeki ulusal bask›y› görmeyerek, bu kesimini verdi¤i mücadelenin demokratik içeri¤ini inkar ederken At›l›m da ezilen ulus burjuvazisi ile ezilen ulusun iflçi ve di¤er emekçileri aras›daki çeliflkiye gözünü kapamakta ve böylece ezilen ulus burjuvazisinin ayr›cal›k elde etme yönelimini, amac›n› inkar etmektedir. Hatta ona güvenmeyi, hakk›nda anti-propaganda yapmamay› “devrimcilerin” görevi kabul etmektedir! Yürüyüfl ezen ulus milliyetçili¤inin halk›m›z üzerindeki etkisine karfl› mücadelede yeterince aç›k davranmamakta ve emperyalizmi ulusal bask›n›n sosyal temeli ilan ederek hem emperyalizmin d›flsal bir güç oldu¤u gerçe¤ini, bu nedenle ezilen ulus milliyetçili¤ini de destekleyebilece¤ini olumsuzlamakta hem de egemen burjuva gericili¤inin ve feodal politikan›n suçunu hafifletmektedir. At›l›m, Yürüyüfl’ün yanl›fllar›n ortak mücadeleyi anlams›zlaflt›rarak ve bafl çeliflkinin çözümünün uluslar aras›ndaki çeliflkinin çözümünü h›zland›rabilece¤i ya da kolaylaflt›rabilece¤i gerçe¤ini reddederek ezilen ulus milliyetçili¤ini desteklemeye devam etmektedir. Yine her iki yay›n “halklar” kavram›n› kullanarak ülkemizdeki farkl› ulus ve milliyetlerin varl›¤›ndan hareketle halk› da ço¤ullaflt›rmakta, tümüyle s›n›fsal olan bu kavram› milli esaslara göre ele al›p bozmaktad›r. Yürüyüfl ulusal sorunun kendine özgü geliflimini, örgütleniflini ve bunun içindeki dev-

rimci muhtevay› görmeyerek ulusal hareketin, demokratik yan› karfl›s›ndaki sorumluluklar›n› önemsemezken, At›l›m bununla yetinerek ulusal sorunun devrimci çözümünü iflçi ve di¤er emekçiler lehine olabilecek çözümü anlams›z gördü¤ünü aç›klamaktad›r. Nihayet her iki ak›m da iflçi ve di¤er emekçilerin birli¤ini baltalay›c› yönde tav›r gelifltirmektedir. Her iki anlay›flla da aram›za çizgi çekmeliyiz. Ezilen ulusun, demokratik muhteva tafl›yan mücadelesini desteklerken ayn› zamanda onun içinde burjuva yönün ayr›cal›klar elde etme peflindeki politikas›n› da görmeli ve ezilenlere göstermeliyiz. Kurtuluflun ve ulusal bask›n›n son bulmas›n›n ayn› yoldan mümkün oldu¤unu propaganda etmeliyiz. Hakim ulusun ezilenlerinin milliyetçilikten etkilenmifl oldu¤u gerçe¤ini görmeli ve bununla mücadeleyi kesinlikle omuzlamal›y›z. Ortak mücadelenin mümkün oldu¤u gerçe¤ini tüm ezilenlerin ç›kar birli¤ini ortaya koyarak savunmal›y›z. Do¤ru görüfllerin savunusunu yaparken, ayn› zamanda yanl›fl ve zararl› fikirlerin elefltirisinden geri durmamal›y›z. Gücümüzün yetmezli¤i do¤ru fikirlerden uzaklaflmaya, bunlar›n savunulamazl›¤›na neden olmamal›d›r. Aksine görülmektedir ki do¤ru fikirler nesnel süreç taraf›ndan do¤rulanmaktad›r. Ancak do¤ru fikirlerin örgütlenmeye dönüfltürülemedi¤i gerçe¤i orta yerde durmaktad›r. Bu da hem darl›klardan hem de do¤ru fikirleri flartlara uygun olarak savunamamaktan, propaganda edememekten ileri gelmektedir. Önümüzde iki örnek var: At›l›m ve Yürüyüfl. Savunduklar›n›n yanl›fll›¤› ve hatta At›l›m’da göze çarpan pragmatizm ve orta yolculu¤u ortadayken hala mücadelede çekingen davranmam›z gerçekli¤imizi görmememizden kaynakl›d›r. Kendi gerçekli¤imizi görmemiz pek mümkündür. Ve ancak gerçekli¤imizi gördü¤ümüz durumda, temel politikalar›n do¤rulu¤unu kavrad›¤›m›z durumda atak davranmaya, cüret etmeye haz›r olaca¤›z.

24

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement