Page 23

tutum olamaz; olsa olsa ezen ulus milliyetçili¤inin devrimci k›l›f giymifl hali olur. Bu konuda At›l›m görülmektedir ki, ezen ulus milliyetçili¤inin karfl›s›na ezilen ulus milliyetçili¤ini ç›karmaktad›r. Üstelik flu cümlelerle içeri¤i a¤›r ithamlarda da bulunmaktad›r; “Devrimciler ne zamandan beri ezilen uluslara kendine güvensizlik örgütlemeye bafllad›lar? Devrimcilerin ulusal sorunda görevi baflaramazs›n›z, kazanamazs›n›z propagandas› yürütmek mi?” Bu soru cümleleri kendi içinde “ulusal sorunun çözümü mevcut ulusal harekete aittir ve ona güvenmek ve her karar›n› desteklemek” devrimcilerin görevidir, anlay›fl›n› tafl›maktad›r. “Devrimcilerin” ezilen ulusa yönelik ezilen ulusun iflçi ve di¤er emekçilerinin ç›karlar›n›n esas olarak kendi kaderlerini tayin etme yönünde tav›r almamalar›nda oldu¤unun propagandas›n› yapmalar›, bunun kurtulufl olmayaca¤›n› aç›klamalar› ne zamandan beri bu flekilde elefltirilir oldu? Uluslar›n Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakk›, ulusun ayr› bir devlet kurma hakk›ysa e¤er, devrimciler ayr› bir devlet kurman›n ezilen ulus iflçi ve di¤er emekçilerin yarar›na olmayaca¤›n› savunduklar›nda neden yanl›fl bir görev icra etmifl olsunlar? Aç›k ki bu tutum ulusal sorunda ulusal burjuva hareketlerin yönelimine kay›ts›z flarts›z boyun e¤mektir ve ezilen ulus burjuvazisine karfl› ezilen ulus iflçi ve di¤er emekçilerinin mücadelesini yok saymaktad›r… Bu s›n›fsal mücadeleye dayanan bir güç aç›s›ndan tümüyle yak›fl›ks›zd›r… Son zamanlarda PKK’nin de savundu¤u biçimiyle Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n› ille de ayr›lmak biçiminde yorumlamak ise apayr› bir konu olarak gündeme tafl›nmaktad›r. Oysa “ille de ayr›lma” tavr› ezilen ulus burjuvalar›n›n bir yaklafl›m›d›r. Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n› ayr›l›p ayr› devlet kurmak biçiminde formüle etmek düpedüz burjuva ç›karlar›na göre davranmakt›r. PKK’nin “Ba¤›ms›z Kürdistan” projesi bu yüzden komünistler taraf›ndan elefltirilmifltir. Bunun nesnel koflullar›n›n olup olmad›¤›

bir tarafa tüm iflçi ve di¤er emekçiler aras›na ulusal çitler çekmek komünistlerin savunaca¤› bir yaklafl›m olamaz. Bu gibi yaklafl›mlara ezilen ulustan geliyor diye güven beslemek ve destek olmak komünistlerin esas görevini, tüm ezilenlerin ç›kar›n› esas almak sorumlulu¤unu unutmak demektir. At›l›m’›n güvendi¤i ve güvenilmesini, antipropagandas›n›n yap›lmamas›n› devrimci bir flart olarak kofltu¤u fley ezilen ulus burjuvazisinin yönelimidir, kararlar›d›r. Örne¤in PKK bafl›ndan beri Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n› ayr› devlet kurmak biçiminde yorumlad›, yani bu ilkenin ayn› zamanda birli¤i de içerdi¤ini görmezden geldi. PKK, MarksistLeninist oldu¤unu iddia ederken, burjuva ç›karlara göre yorumlad›¤› ilkeyi, Marksizm’iLeninizm’i aflt›¤›n› iddia etti¤i bu dönemde terk etti¤ini aç›klamaktad›r. Çünkü PKK “Ba¤›ms›z Kürdistan” hedefini art›k gerçekçi bulmuyor. O halde salt ayr› devlet kurmak amac›n› içeren Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk› da geçerlili¤ini yitirmifltir, diyor. Bu ML ilkenin ayn› zamanda ve komünistlerin esas olarak savundu¤u biçimiyle ayr›lmamak, kendi devletini kurmamak fleklinde de tezahür edebilece¤ini kavramamakt›r. Bu kavray›fls›zl›k onun burjuva karakterinden ileri gelmektedir. At›l›m’›n devrimcilere güven zorunlulu¤unu yükledi¤i ve anti-propagandas› yap›lamaz kabul etti¤i fley asl›nda budur. At›l›m’›n bir di¤er elefltirisi de Yürüyüfl’ün ezen ulusun iflçi ve emekçilerinin ezilen ulus iflçi ve emekçileri üzerindeki ulusal bask›s›n› gizledi¤idir. Aç›kças›, At›l›m’›n bu sonucu ç›kartt›¤› al›nt› böylesi bir tespit için uygun de¤ildir. Yürüyüfl’ün bu yads›namaz gerçe¤i inkar etti¤ini, söz konusu al›nt› ispatlamaz. Ancak yine de flunu görmek ve savunmak gerekir: Ezen ulus halk›n›n üzerinde flovenizmin ciddi derecede etkileri vard›r, buna karfl› mücadeleyi önemsizlefltirmek ciddi bir politik suçtur. Biz buna ezilen ulus milliyetçili¤inin ezilen ulus halk› üzerindeki etkisine dikkat çekerek meseleyi bü-

21

Ezen ulus milliyetçili¤inin panzehiri ezilen ulus milliyetçili¤i de¤ildir

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement