Page 21

deni de budur. Baz›lar› bunu “ezilen ulusun len ulusun burjuvazisi üzerindeki bask› sadece halk› (devrimden ç›kar› olan kesimler) üzerinulusal bask›dan ibarettir. Ulusal bask›n›n deki bask› inkar ediliyor” diyerek elefltiriyor. özü pazar sorunu ise, bu sorun burjuvaOysa halk üzerindeki bask› esas olarak zinin geliflimine koflut ortaya ç›k›p ges›n›fsal bask›d›r ve ancak bu bask›n›n liflmiflse, kapitalizm dönemine ait bir kalkmas›/kald›r›lmas›yla gerçek kurtusorunsa onun esas olarak iflçi ve emeklufllar›na ulaflacaklard›r. Egemen ulusun ve çilere uyguland›¤›n› nas›l iddia edebiliegemen s›n›flar›n tüm bask›s›na maruz kalan riz? ‹flçi ve emekçilerin pazar kayg›s› m› variflçi ve emekçiler elbette en katmerli bask›y› d›r ya da kapitalizmin nimetlerinden faydalanyaflayanlard›r. Ancak bunun nedeni ulusal basma olana¤› m› vard›r? Hay›r! Pazara hakim olk›n›n esasen onlara uygulanma amac›n› tafl›yan iflçi ve mas› de¤il, ayn› zamanda s›emekçiler de¤ildir, ezilen n›fsal bask›ya da maruz kalulusun burjuvazisidir. Kuflkusuz pazara kimin hakim ola- Ordu aras›ndaki sa- malar›d›r. Yürüyüfl yazarlar›, ulusal ca¤› kavgas›ndan ç›kan ulusal vaflta orduyu oluflsorunun özünü görmemekbask› ulusun tümüne uygulaturan askerlerin en ten muzdariptirler. Bu hasn›r ama esas olarak belirtbüyük cezay› çeki- tal›k onlar›n ezilen Kürt uluti¤imiz nedenlerle ezilen ulusun burjuvazisine dayor olmalar› savafl›n sunun burjuvazisinin ulusal bask›ya karfl› mücadelesini yan›r. Amaç onu pazar müiki orduyu yöneteninkar etmelerine neden olcadelesinde saf d›fl› etmektir. lerin savafl› oldu¤u maktad›r. At›l›m ise ayn› Bunu iddia ederken bizler, ulusal bask›n›n iflgerçe¤ini görmemi- dertten muzdarip oldu¤u halde, ezilen ulusun burjuvaçi ve emekçilere daha az ze nas›l engel olmuzisine gere¤inden fazla misuyguland›¤›n› söylemifl olmuyoruz. Aksine dil yorsa burada da du- yon yüklemektedir ve gerçek çözümü burjuvaziye b›yasa¤›, siyaset yasa¤›, rum ayn›d›r. rakmaktad›r. örgütlenmeye ve kültüAt›l›m flöyle ilan etmekrünü yaflatmaya ve gelifltedir. “Ezilen ulusun hantirmeye konan yasaklar gi s›n›f ve tabakalar›na mensup oldu¤u iflçi ve emekçilerin de en zorlu cezalatayin edici de¤ildir… (Ulusal bask›ya ra çarpt›r›lmalar›na neden olur. Ancak maruz kalmak için bn) Kürt olmak yebask›n›n özünü ortadan kald›rmaz ve terlidir.” Bu aç›klama ulusal sorunun nedebu nedenle de ezilen ulus burjuvazisini hakk›nda bir fley söylememektir ve gerçenin bask›n›n esas›n› gördü¤ünü kavra¤i gizlemektir. Oysa At›l›m, Yürüyüfl’ü ulusal mam›za engel olmaz. ‹ki ordu aras›ndaki bask›n›n esas olarak kimlere uyguland›¤› kosavaflta orduyu oluflturan askerlerin en bünusunda elefltirirken “Uluslar›n Kendi Kadeyük cezay› çekiyor olmalar› savafl›n iki ordurini Tayin Hakk›” ilkesini tahrif etmekle suçyu yönetenlerin savafl› oldu¤u gerçe¤ini görlam›flt› ve “bunun yerine ulusal sorun ezilen ulumemize nas›l engel olmuyorsa burada da dusun iflçi ve emekçilerinin sorunu haline gelmifltir rum ayn›d›r. derseniz, esas›nda sorunun ulusal sorun olmakMarksist-Leninist klasiklerde sorun tart›fl›tan ç›km›fl oldu¤unu söylemifl olursunuz” demifll›rken, ulusal bask›n›n çeflitleri, biçimleri ortati. Bu iddian›n sahipleri ulusal sorunun özgünya konurken daima ezilen ulus burjuvazisine lü¤ü hakk›nda hiçbir fley söylemediklerinin karfl› al›nan önlemlerden söz edilmesinin ne-

19

Ezen ulus milliyetçili¤inin panzehiri ezilen ulus milliyetçili¤i de¤ildir

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement