Page 20

Ezen ulus milliyetçili¤inin panzehiri ezilen ulus milliyetçili¤i de¤ildir

PART‹ZAN 65 tist ve orta yolcu yaklaflan At›l›m, bu sayede son y›llarda daha da pervas›zlaflan MarksizmLeninizm’e yönelik sald›r›lara objektif olarak katk› sunmufltur. ‹lkin Ulusal Sorunun ne oldu¤unu, neye dayand›¤›n› ve esasta ulusun hangi s›n›flar›n› ilgilendirdi¤ini veya hangi s›n›flar›n çat›flmas›n› içerdi¤ini anlamam›z olumlu olacakt›r. Ulusal Sorunun kapitalizmle birlikte do¤du¤unu ve onunla geliflti¤ini kabul etmeyen yoktur. (Elbette kimi ›rkç›lar›n, flovenlerin kendi milletlerinin varl›¤›n› tarih öncesine kadar götürme saçmal›¤›n› varsaymazsak) Feodalizmin y›k›lmas›na ve kapitalist pazarlar›n oluflumuna paralel olarak burjuvazinin pazarlara hakimiyet kavgas› da geliflmifltir. Ulusal devletlerin oluflumu da pazardaki egemenlik sürecine dayanmaktad›r. Burjuvazinin “pazardaki hakimiyet” kavgas›n›n ürünü olan milli birlik siyaseti günümüzdeki ulusal sorunlar›n da özüdür. Pazarda egemenlik kuran ya da pazardan en yüksek pay› alan kesimler ayr› milletlerin kendi pazarlar›nda egemenlik kurma istemlerine karfl› koyarlar. Bu da ulusal bask›n›n varl›¤›n› koflullar. Sonuç olarak ayr›flmay› olas›laflt›racak her türlü milli ayr›l›¤› inkar eder, görmezden gelir ve nihayet bask›larlar. ‹ktisadi alanda bafllayan mücadele siyasi alana mecburen, kendili¤inden tafl›n›r. Dolay›s›yla sözünü etti¤imiz ulusal sorun halen ço¤u siyasetin belirtti¤i gibi salt demokratikleflme, hatta ezilen halk›n kurtulufl mücadelesi de¤ildir, bunu içermekle beraber esas/öz olarak pazar sorunudur. Hangi güce dayan›rsa dayans›n, amac›n› ne flekilde belirlerse belirlesin ulusal sorunun özünde pazar sorunu oldu¤u gerçe¤ini hiçbir hareketin varl›¤› de¤ifltiremez. Ancak ulusal hareketlerin niteli¤i, devrimin dostu ya da düflman› oldu¤unu a盤a ç›kar›rken bunlar belirleyici düzeyde önem tafl›r. At›l›m, Yürüyüfl Dergisini hakl› olarak olumsuzlarken, ulusal bask›n›n esas olarak hangi kesimlere uyguland›¤› konusunda ondan

daha büyük bir hata yapmaktad›r. Yürüyüfl Dergisi ulusal bask›n›n esas olarak ezilen ulus iflçi ve emekçileri için geçerli oldu¤unu iddia ederken At›l›m “hay›r!” diyor, “ulusal bask› ezilen ulusun tüm kesimlerine yönelik” diyor! At›l›m Gazetesi ya anlam›yor ya da çarp›t›yor. Yürüyüfl Dergisi’nden yapt›¤› al›nt›, onun ulusal bask›n›n ulusun tüm kesimlerine uygulanmad›¤› iddias›n› tafl›m›yor. Dikkatten kaçmamas› gereken ifade oradaki “esas olarak” ifadesidir. Zaten dü¤ümün çözülece¤i nokta da buras›d›r. Aksi durumda At›l›m’›n yapt›¤› gibi anlamayarak, çarp›tarak hareket edilirse dü¤üm üzerine dü¤üm at›lm›fl olur. Maksad›n bu olmad›¤›n› umuyoruz. “Esas olarak” ifadesi esas olmayan›n varl›¤›n› da içerir. K›sacas› Yürüyüfl’ten yap›lan al›nt›, onun ulusal bask›n›n ulusun tümüne uyguland›¤› gerçe¤ini inkar etti¤ini göstermez. Ancak, dedi¤imiz gibi çarp›tmalar› ya da basit anlamamalar› konu hakk›ndaki görüflümüzü aç›klarken, dü¤ümü çözerken önemseyece¤iz. Yürüyüfl, ulusal bask›n›n esas olarak ezilen ulusun iflçi ve emekçilerine uyguland›¤›n› ya da At›l›m ulusal bask›n›n ezilen ulusun bütününe eflit (“esas olarak” ayr›m›n› reddetti¤i için böyle diyoruz) olarak uyguland›¤›n› iddia ederken neye dayan›yorlar? Bunun bir yan›t› yok. Çok önemli bir belirleme yapmaktas›n›z, ama somut dayanaklar sunmuyorsunuz! At›l›m, aç›k ki elefltiri yapan oldu¤undan Yürüyüfl’ün belirlemesinin Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk› ilkesini tahrif etmek oldu¤unu aç›kl›yor. Bir nebze soruyu yan›tl›yor ama dü¤üm çözen bir yaklafl›mdan uzak durarak. Gene de At›l›m bu aç›klamas›yla ulusal sorunun s›n›fsal sorundan farkl› oldu¤unu kabul etti¤ini göstermifl oluyor. E¤er ulusal bask› esas olarak iflçi ve emekçilere uygulan›yorsa bunun s›n›fsal bask›dan fark› ne? Ulusal bask› ve s›n›fsal bask› iki ayr› fleydir. Ezilen ulusun ezilen s›n›flar› üzerindeki bask› s›n›fsal bask› nedeniyle daha yo¤un iken, ezi-

18

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement