Page 19

Ulusal Sorun, Türkiye’deki devrimci hareketin/hareketlerin kendilerini görme, s›nama anlam›nda u¤raflmak durumunda kald›klar›/olduklar› en önemli konulardan biri olmufltur. 5 Ocak 2008 tarihli ve 2007-53 (190) say›l› At›l›m Gazetesinin “Polemik” köflesinde Yürüyüfl Dergisinin Ulusal Sorun ve Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk› hakk›ndaki görüfllerinin elefltirilerini okuduk. Aç›kças› elefltirilen yaz›n›n eksik, yanl›fl anlay›fllar ve tutumlar içerdi¤ini kabul etmekle beraber, At›l›m’daki yaklafl›m›n da do¤ru ve kabul edilebilir oldu¤unu söyleyemeyiz. Konu yeterince önemli oldu¤undan tart›flmaya ilgisiz kalmak mümkün olmad›¤› gibi, ayn› zamanda savundu¤umuz görüfllerin elefltirisini de içermesinden dolay› söz konusu elefltiri yaz›s›ndaki baz› belirgin yanl›fllar› ele almay› gerekli/zorunlu gördük. Ulusal Sorun, Türkiye’deki devrimci hareketin/hareketlerin kendilerini görme, s›nama anlam›nda u¤raflmak durumunda kald›klar›/olduklar› en önemli konulardan biri olmufltur. ‹brahim Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u tespitler ve görüfller sorunun ger-

çekli¤ini ve devrimdeki rolünü ayd›nl›¤a ç›karm›fl olsa da ve ayn› zamanda bu sorunun s›n›flar aras›ndaki mücadelede ne derecede belirgin çizgiler oluflturdu¤unu apaç›k belli etmiflse de, çok aç›k do¤rular›n dahi e¤ilip büküldü¤ünü, anlafl›lmaz hale getirildi¤ini görmekteyiz. Kuflkusuz s›n›f mücadelesi ayn› zamanda bunlar› içerir, çok aç›k do¤rular anlafl›lmaz, kavranmaz ve inkar edilebilir. fiafl›rt›c› olmad›¤›n› bilmekle beraber, Marksizm-Leninizm ad›na bu durumu kabullenmek mümkün de¤ildir. At›l›m Gazetesi, Yürüyüfl Dergisinin meseleyi mevcut ulusal hareketin yarg›lar›, tutumu ve amac› d›fl›nda almas›na olumsuz tepki verirken ayn› zamanda sorunun gerçekli¤ini ve hakk›ndaki Marksist-Leninist tezleri çarp›tm›fl, inkar etmifltir. Ayn› flekilde At›l›m, bu çok önemli konuyu burjuvalar aras›ndaki mücadelede mazlum olan›n taraf›n› tutmakla s›n›rlam›flt›r. Bafl›ndan beri meseleye pragma-

17

Ezen ulus milliyetçili¤inin panzehiri ezilen ulus milliyetçili¤i de¤ildir

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement