Page 17

ki etmenler birkaç on y›l öncesine göre daha elveriflsiz de olsa bu elveriflsizlik tablosu içinden lehte olan etmenleri bulup ç›karmak yaln›zca bize ba¤l›d›r. Kald› ki dünya ve Türkiye’de ortaya ç›kan güncel tablo, bu az say›da lehteki etmenlere daha bir derinlik ve genifllik kazand›racakt›r. Elbette bu, bizim de üzerimize düflen görevi iyi yapmam›za ba¤l›. Tüm sorun, an›n özgün koflullar›n›n yaratt›¤› yar›klara s›z›p buradan taze bir rüzgâr gibi esebilme cüret ve kararl›l›¤›m›zda, ifle komünist bir devrimci direngenli¤i ve azmiyle sar›lmam›zda. Ama biz biliyoruz ki, muharebe meydanlar›nda s›nanm›fl prati¤i ile savafl› kazanma azim ve bilinciyle TKP/ML güncel aflamay› ve tüm bir demokratik devrim sürecini “uzun süreli, da¤›n›k halk–gerilla savafl›”yla kazanma ruhuna sahiptir ve devrim için yeterince iddia ve inanç sahibidir. Kan ile yo¤rulan tarihimizin tümü bunun teminat›d›r. Sökecek flafa¤›n tüm halk›n üzerine do¤aca¤› günleri yak›nlaflt›rmak bize ve yaln›zca bize ba¤l›d›r. ‹flimiz zor, bunun bilincindeyiz; sorumluluklar›m›z büyük, bunun da fark›nday›z. Kitlelerin burjuva yaflam tarz› ve ideolojisi ile yolundan sap›t›l›p, flafl›rt›l›p, aldat›ld›¤› bir mecrada, insanl›¤›n “küreselleflme masal›n›n” bak›fl aç›s›yla bozulup a¤uland›¤› an›n koflullar›nda, zenginleflmek u¤runa “her fleye ihanet etmeye yatk›n” bir toplumun fidelendi¤i bir dönemde, insanl›¤›n tüketim budalas› terbiyeli birer maymuna çevrildi¤i bir dünyada ve de üstelik ilk hamlesinde yenilgiye u¤rayarak s›¤ sulara çekilen bir devrim dalgas›n›n miras›n› s›rt›m›zda tafl›d›¤›m›z bir evrede iflimizin çok daha zor olaca¤› aç›kt›r. Ne ki, zorluklar olmadan, devrimin yol kazalar› olmadan, ara s›ra büyük gerilemeler olmadan dünya tarihi anlafl›lamaz ve yol alamaz. Tersi, tarihi kendi “dar ufkumuz” içinde ba¤lamak olur. ‹deal ve uygun olmayan koflullarla da kuflat›lm›fl olsak, yeterince hareket serbestimizi sa¤layacak olan etmenlerden de yoksun olsak, yenilgilerden, gerileme ve savrulmalardan ders ç›karacak

devrimci ruha, kararl›l›¤a ve cürete sahibiz. Biz biliyoruz ki ve devrimci Marksizm bize ö¤retmifltir ki, tüm politik yaflam, sonsuz halkalar dizisinden oluflan sonsuz bir zincirdir. Öncü’nün tüm mahareti, bu sonsuz zincir içinde en önemli olan›, en zaruri olan halkay› bulup ç›karmas›nda yatar. Parti 8. Konferans›m›z bu halkay› bize göstermiflti; bize düflen görev onda ›srar ve inat etmektir. Ve bizler, bize “pahal›ya mal olmufl deneyimlerimizden” ne denli çok ö¤renirsek, kendi “öz yan›lg›lar›m›zla” kendimizi ne denli iyi e¤itirsek ve hatalar›m›z› “felaket görmeyip” onlar›n “sonuçlar›ndan” ne denli çok dersler ç›kar›rsak, kitlelere o denli iyi önderlik eder ve halk savafl›n› o denli iyi örgütleriz. Ve elbette ›srarla yinelenen bir mücadele ruhunu asla yitirmeden. Ama her fleyin bafl›nda cüret, cüret ve gene cüret gelir. Zaman›nda ne de güzel demifl Stalin: Zafer hiçbir zaman kendi kendine gelmez; her zaman sökülüp al›n›r. fiimdi o zaferi söküp alma zaman›d›r; sefalete itilmifl kitlelere, s›n›fa ve dünya proletaryas›na karfl› yükümlülüklerimizin emretti¤i yegâne fley budur. Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung’un ›fl›ldayan feneri, parlak ideolojik silah›m›z Marksizm Leninizm Maoizm, 21. yüzy›l› kucaklamaya kuvvetle muktedirdir. Partimiz TKP/ML, bu yol gösterici ›fl›¤› ile bu yüzy›l› devrimle karfl›layacak çapta ve donan›mdad›r. Hatalar da yapt›k, yan›lg›lar ve falsolardan ba¤›fl›k olmad›k, savafl› istenilen düzeye de ç›karamad›k ve üstelik proletarya ve komflular›n›n beklentilerine de yeterince yan›t olamad›k; ancak, kurucu-kuramc›m›z ve önderimizin ‹brahim Kaypakkaya’n›n katlediliflinin 35. y›l›nda ›srar, inanç ve inatla yineliyoruz ki, “gelecek” bizimdir ve “çeliflkilerin kavfla¤›” haline gelmekte olan Türkiye’de, “gelece¤i”, uzun süreli da¤›n›k halk gerilla savafl› ile “atefl nehrinden” geçerek kopar›p almaya muktediriz.

15

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement