Page 16

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65 ona nefes borusu kanallar› rolü görmesi tarihin bir oyunu olsa gerek. Bu nereye dek sürecek? Bu olana¤›n bir noktada emekçi halk›n duvar›na çarpmas› kaç›n›lmazd›r. Zira, bir yandan egemenlerin kendi aralar›ndaki derinleflen çeliflmelerinin yaratt›¤› yar›k, öte yandan iflçi, emekçi ve memurun emperyalizmin yeniden yap›land›rma kulvar›nda onlar› açl›¤a ve yoksullu¤a iten felaketli sonuçlar›n›n yaratt›¤› fay k›r›¤›ndan s›n›f mücadelesi lavlar›n›n f›flk›rmamas› için hiçbir neden yok. Ekonomik ve sosyal y›k›m›n y›¤›nlar› soka¤a itmesi ve s›n›f çat›flmas› nüvelerinin toplumsal canlanman›n odak noktas› olmas› aç›s›ndan koflullar her zamankinden olgun; e¤er y›¤›nlar dar milliyetçi önyarg›lar›ndan ve dinci afyonla uyuflturularak tutsak edilmifl zihinlerini özgürlefltirebilirse ve e¤er kitleler burjuva yaflam tarz›n›n tuza¤›yla ayaklar›na ba¤lanan prangay› k›rabilirse. Bunlar zor ama afl›lmaz engeller de¤ildir. Yeter ki devrimci ve komünistler asli görevlerinin bilincinde olarak ifllerini lay›k›yla yapabilsin; y›¤›nlar›n ellerine vurulan kelepçeyi, ayaklar›na ba¤lanan prangay›, tutsak edilmifl beyinlerini kurtarma iflinde kitleleri örgütleme ve mücadeleye çekme iflini yapabilecek durumda olabilsinler. Ne ki devrimcileri bekleyen görevlerle onlar›n korkunç yetmezli¤i aras›ndaki derin uçurum, an›n ç›plak ama “ac› gerçe¤i” olmay› sürdürüyor. Ve fakat her fleye karfl›n durum iyi, gelecek parlakt›r. Gerek dünyada sermayenin içine girdi¤i güncel krizin emperyalist sistemin uzun süreli genel

bunal›m› ile birleflerek sistemi depresyon batakl›¤›nda sürükleyerek, geliflmesi içinde kendi y›k›l›fl›n›n unsurlar›n› haz›rl›yor oluflu ve gerekse dünyan›n her yan›nda yükselen direnifller, devrimci giriflimler ve metropollerde soka¤›n aya¤a kalkan sesi ve dolay›s›yla 21. yüzy›l›n kitleleri sola y›¤maya bafllamas›, her fleye karfl›n, durumun iyi, gelece¤in de parlak oldu¤una iflaret ediyor. Devrimler ilk hamlesinde göreli bir yenilgi ald› ve gölgeye çekildi, fakat 21. yüzy›l sistemin “infaz edicisinin” ayak seslerine tan›kl›k etmede gecikmeyecektir. Biz müneccim de¤iliz ama tarihin saati böyle iflliyor ve tarih, kapitalist-emperyalist sistemin kafas›nda “diyalektik davullar›” çalmay› sürdürecektir; ta ki toplum emek günefli çevresinde dönünceye dek. Ve biz biliyoruz ki, bugün, devrim ve sosyalizmin yaflam a¤ac›na kavuflmas› için lehte-

14

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement