Page 15

rüyen bir biçimde yaflam hakk› bulam›yor. Her yerde, Uzak Asya’da, Ortado¤u’da, Afganistan’da ve emperyalist metropollerde s›n›f›n güçlerinin, emekçilerin ve soka¤›n heybetli direnifli ve kitlesel bafl kald›r›fllar›n›n atefli içinde kafas›n› kolunu k›rarak ancak yol alabiliyor. Sermaye üzerine kurulu düzenlerin küreselleflme üzerinden gelifltirdikleri sald›r›lar her ad›mda halklar›n direnifli ile çamura saplanarak sistemin efendilerine, bu dünyan›n iblislerine rahat yüzü göstermiyor. Bu direnifller, Irak, Afganistan, Filistin örne¤inde aç›kça tan›tlam›fl bulunuyor ki; “efendilerin”, “istedi¤imi diledi¤im” gibi ya¤malar›m politikalar› bofla ç›km›flt›r. Türkiye’nin yar›-sömürge, yar›-feodal iktisadi ve sosyal karakteri onu süre¤en bir krizin içinde tutmaktad›r. Bu durum, sistemin efendilerine krizle nas›l bafla ç›k›labilece¤i ya da onunla birlikte nas›l yaflanabilece¤ini sorun olarak öne ç›kar›r. Kriz burjuvafeodal sistemin yap›fl›¤› oldu¤una göre, tüm çaba onu yönetebilmek olur. Gelinen aflamada onu yönetmek de giderek zorlaflmaya bafll›yor. Üretim ve yat›r›m taban›na yaslanmayan “ucuz döviz, yüksek faiz sarmal›” ile yol almaya çal›flan bir sistemin eninde sonunda arabay› çamura saplamas› ya da krizi yönetmede çamura saplanmas› kaç›n›lmazd›. ABD’den bafllayarak giderek Avrupa ve dünyaya yay›lan güncel mali kriz zaten borçla zar zor ayakta kalabilen Türkiye’yi de fena halde vurmaya bafllad› bile. Bir yanda cami ile k›flla aras›na s›k›fl›p umutsuzlu¤un girdab›na girmesi, öte yandan AB hayalinin günefl görmüfl kar gibi erimesi, y›llar y›l› kanayan yara olarak Kürt sorununun a¤›r bask›s› orta yerde duruyorken, bir de yeni bir sald›r›yla PKK ve Kürt halk›na yönelen imha ve soyk›r›m›n toplumsal dalgalanmaya yolu açarak çeliflmeleri gerdirmesi ile ülke tam bir keflmekefl içindeyken, ABD merkezli güncel mali krizin etkileri sistemi fena halde vurdu. Burjuva-feodal sistem bununla pusulay› flafl›rm›flken, tam da bu esnada yeni bir geliflme, Yarg›tay

baflsavc›s›n›n AKP hakk›nda açt›¤› kapatma davas› ve de Cumhuriyet gazetesinin en k›demli yazar› ‹lhan Selçuk, eski YÖK Baflkan› Kemal Alemdaro¤lu ve Do¤u Perinçek gibi gedikli Kemalistlerin gözalt›na al›nmas› ülke üzerinde tam bir don etkisi yaratt›. Resmi statükocu Kemalist güçlerle ç›ra döneminin ideolojisinde cennetin anahtar›n› keflfeden güçler aras›ndaki cebelleflmenin nereye varaca¤› kestirilemeyen bir sürece girdi. Her fley hareket halinde. ‹ktidarlar› boyunca git gide güçlenerek yerleflik Kemalist politikalar ve gelenekler üzerinden resmi statükonun “temel kolonlar›n›” ad›m ad›m zorlayan “dini gericili¤in” güçleri ile karfl›tlar› aras›ndaki çeliflmenin yaratt›¤› keflmekefl içinde yol alan bir Türkiye gerçe¤i ile karfl› karfl›yay›z. 2008 y›l› her aç›dan zor bir y›l olacak sistemin efendileri için. Türkiye yaln›zca çözemedi¤i iç sorunlar›n a¤›rl›¤› alt›nda nefessiz kalm›yor, ama ayn› zamanda hemen yan› bafl›nda Ortado¤u’daki geliflmelerin de bask›s› alt›nda. Irak Kürdistan›’nda PKK kamplar›na ve Kürt yerleflim alanlar›na yap›lan sald›r›da ABD’nin Türk gerici hâkim s›n›flar›na verdi¤i deste¤in karfl›l›ks›z oldu¤u düflünülemez. Aç›kt›r ki bu destek, sistemi PKK ile dolayl› ya da dolays›z masa bafl›na çekme ya da Kürt sorununa “reformist bir çözüm reçetesi” karfl›l›¤›ndayd›. ABD’nin bununla yetinmeyece¤i aç›kt›r. Gelecekte olas› bir ‹ran sald›r›s›nda Türkiye’den birçok talebi olaca¤› da kamuoyunca bilinen bir gerçektir. Anlafl›l›r ki, ABD’nin bölgedeki ç›karlar› üzerinden Türkiye’nin Ortado¤u batakl›¤›na çekilmesi de kap›n›n efli¤indeki sakl› duran gerçek olarak kap›n›n efli¤inde bulunuyor. Görülüyor ki, sistemin yap›fl›¤› halindeki yap›sal kriz birçok yeni etmenle adam ak›ll› karmafl›klaflm›fl ve derinleflmifl bulunuyor. Ama buna karfl›n, burjuva-feodal faflist ayg›t dincilikle, ba¤naz milliyetçilikle, Kürt karfl›tl›¤› ile kitleleri kendisine ba¤layarak sisteme “soluklanma” olanaklar›n› sa¤l›yor. Onu güçten düflürecek olan bu en zay›f etmenlerin

13

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement