Page 130

Ç›kt› Bu kitap uluslararas› emek hareketinin 1 May›s üzerinden yükselen 8 saatlik ifl günü mücadelesini aktarmaktad›r bizlere. Ancak burada aktar›lan sadece 1 May›s de¤ildir. Ayn› zamanda bir bütün olarak ezenler ve ezilenler aras›nda tarih boyunca süregiden s›n›f mücadelesinin geldi¤i evrenin de tarihidir bu. 1 May›s’›n s›n›f mücadelesiyle nas›l kopmaz bir ba¤ içinde oldu¤u, aktar›lan dönemin siyasal-ekonomik konjonktürü ve buna ba¤l› geliflmeler, baflta Alman iflçi s›n›f› olmak üzere, uluslararas› iflçi s›n›f›n›n mücadeleleri üzerinden sunulmaktad›r. Fiyat›: 10 YTL

Haz›rlan›yor

Bizler dünyay› de¤ifltirmek ad›na yola ç›kt›k. Ama dünyay› de¤ifltirmek ancak kendimizi de de¤ifltirmekle mümkün olabilir. Çünkü anadan do¤ma komünist olmuyoruz ya da gözümüzü komünist bir toplumda dünyaya açm›yoruz. Halklar›n yüzy›llardan beri gelen baz› olumlu de¤er yarg›lar›n›n yan›nda do¤ald›r ki, topluma damgas›n› vuran hakim s›n›f ideolojisi ve kültürüdür. Bunun içindir ki, kendimizle birlikte toplumu da de¤ifltirmek istiyorsak, önce nas›l bir toplumda yaflad›¤›m›z› ve o toplumun bizdeki yans›malar›n› bulup ortaya ç›karmak ve yanl›fl›n yerine do¤ruyu koymak zorunday›z.

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement