Page 13

Ne ki, sistemin depresyon batakl›¤› içine iyiden iyiye sürüklendi¤i apaç›k. Dünyay› yaflanmaz hale getiren ve üretici güçlerin hakk›ndan gelemeyen ve bu noktada ço¤u kez tarihsel görevine ihanet eden sistem yaflland›¤›n›n ve miad›n› doldurdu¤unun tüm kan›tlar›n› bize vermifl bulunuyor. Ne var ki, tüm çürümüfllü¤üne ve fena haldeki durgunluk batakl›¤›na karfl›n, bu krizleri “kontrollü biçimde yönetmek” için tüm çözüm reçetelerini tüketmifl de de¤il. Krizinin sermayeyi neden çöküfle götürmedi¤ine yan›t›n bir bölümü buradad›r; birinci üretici güç insan d›fl›nda hala üretici güçleri gelifltirmeye devam etmesi, üretim sürecinin teknik temelinde devrimler yapmaya devam etmesi, nispi art›de¤er yöntemlerinde hala s›çramalar yapabilme yetene¤ini bir ölçüde koruyor olmas› ve de kâr oran› düflme e¤ilimi yasas›n›n ifllemesi önüne bulabildi¤i frenleyici engeller gibi etmenler de bu yan›t›n öteki yüzüdür. Fakat flu bir gerçek: Sermaye astar› olan krizle daha uzun süre yaflayamaz ve krizin çöküflle sonuçlanmas› bu tablonun bir bilefleni olarak sermayenin tepesinde as›l› duruyor. Bilinir ki, sermaye için sorun krizin afl›lmas› de¤ildir; ve verili üretim sisteminde bu olas› da de¤il; tüm sorun bu krizin nas›l yönetilece¤idir. ‹flte bu son güncel mali kriz bu yönetme iflini zora sokmufl bulunuyor. ABD Merkez Bankas›’n›n faiz oranlar›n› düflürmesi, piyasaya para pompalamas›, ya da baz› finansal yükümlülükler alt›na girmesi gibi yollar da krizi yönetmesine yetmiyor. Her ne kadar bu kriz, para ekseni etraf›nda dönen kriz de olsa ve hareket alan› banka, borsa ve mali çevreler de olsa bunun bir noktadan sonra üretim ve yeniden-üretim sürecinde ciddi dalgalanmalara yol açarak zaten içinde debelenilen depresyon batakl›¤›n› daha da derinlefltirmesini iflaret ediyor mevcut geliflmeler. Serbest piyasa lapas›n› ve özellefltirmeyi her derde deva gören sermaye sahipleri avaz› ç›kt›¤› kadar ba¤›rarak devletin güncel

duruma müdahale etmesini talep ediyorlar. Devlet her fleyden “elini çeksin” diyenler flimdi devlet “el ats›n” diyor. Anlafl›l›r ki ve bu son kriz de bir kez daha tan›tlam›flt›r ki, sermayeye dayal› iktidarlar ve kapitalist üretim tarz› ile daha uzun süre yol almak imkâns›z. Bundan bir ç›k›fl yolu bulunmal›d›r. Bu yol üretici güçlerin sermaye karakterine proletarya önderli¤inde toplumsal bir biçim kazand›rmaktan baflka bir fley olamaz. Siyasal ve toplumsal alanda da durum emperyalist haydutlar› ve suç ortaklar›n› zorluyor. ABD ilk s›rada olmak üzere, dünyan›n kapitalist-emperyalistlerin soygun ve ya¤ma politikalar›, halklar› kölelefltirme çizgileri hemen her yerde halklar›n direniflinin duvar›na tosluyor. Kimi yerde devrim ve sosyalizmi hedef alan s›n›f mücadeleleri, kimi yerde ulusal ba¤›ms›zl›k için aya¤a do¤rulufllar ve kimi yerde de sisteme dokunmayan ama yaln›zca ABD’yi hedefe koyan karfl› koyufllar emperyalistlerin ve suç orta¤› gericilerin uykular›n› kaç›rmaya devam ediyor. Uzak Asya devrimci enerji kabarmas›na aç›ktan tan›k oluyor. Nepal, Filipinler ve Hindistan’da yank›lanan devrimin ayak sesleri tüm dünyada yank›s›n› bulmada gecikmeyecektir. Dünyan›n çat›s›nda, Nepal’de devrim son seçimlerin de gösterdi¤i gibi kitleleri peflinden sürüklüyor. Filipin ve Hindistan’da uzun süreli da¤›n›k halk-gerilla savafl› yolu ile geliflen devrimci giriflimler mevzi kazanarak devrimi mayalamaya devam ediyor. Dünyada devrim meyvesi olgunlaflmaya yüz tutuyor, Uzak Asya’daki devrimlerin ve devrimci giriflimlerin dünyan›n geri kalan›nda devrimci patlamalar›n fitilini ateflleyerek “affedilemez durgunlu¤a” son veren f›rsat› yaratmas› hiç de uzak ihtimal say›lmaz. Ve e¤er bu ihtimal gerçeklik halini al›rsa, devrim yeni bir “dünya turu” yapmada gecikmez. Kapitalizme ba¤lanan umutlar ve sermayenin üretici güçleri yönetmedeki zay›f, güçsüz ve basiretsizli¤i a盤a ç›kt›kça ve bu toplumsal ve siyasal alandaki uzlaflmaz

11

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement