Page 128

Tasfiyecilik Üzerine -1-

PART‹ZAN 65 mümkün oldu¤unca da legal örgütlerden yararlanmak, “kitlelerle s›k› bir ba¤”› korumak ve çal›flmay› sosyal demokrasinin kitlelerin tüm taleplerini benimseyece¤i flekilde yönetmek olmal›d›r. Her hücre ve iflçilerden oluflan her parti komitesi, ‘kitleler aras›nda ajitasyon, propaganda ve pratik örgütsel çal›flman›n bir üssü’ haline gelmek zorundad›r, yani mutlaka kitlenin gitti¤i yere gitmek ve ad›m bafl›nda, onun bilincine sosyalizme do¤ru yön vermeye, tek tek her sorunu proletaryan›n genel görevleriyle ba¤lant›land›rmaya, her örgütsel bafllang›c› bir s›n›fsal birlik meselesine dönüfltürmeye, kendi enerjisiyle, kendi ideolojik etkisiyle (ama do¤al olarak, unvan ve makama dayanarak de¤il) bütün legal proleter örgütlerde yönetici rolü kazanmaya çabalamak zorundad›r. Vars›n bu hücre ve komiteler bazen say›sal olarak bir hayli zay›f olsun, buna karfl›l›k, aralar›nda parti gelene¤i ve parti örgütü ba¤› olacak ve belirli bir s›n›f program› bulunacakt›r. Böylece partiye sad›k iki-üç SD; legal bir örgüt içinde eriyip gitme tehlikesine düflmeyecek, tersine her koflul alt›nda, iliflkiler nas›l flekillenirse flekillensin ve düflünülebilecek her durumda kendi parti çizgisini izleyecekler, çevrelerine partinin bütününün iste¤i do¤rultusunda etkide bulunacak ve çevreye yenik düflmeyeceklerdir.” (c: 4, s: 19) Bolflevikler, al›nt›dan da anlafl›laca¤› gibi; kitlelerle s›k› bir ba¤ kurmak, onlar› e¤itmek ve örgütlemek için legal ve illegal faaliyetin ustaca birlefltirilmesini hayata geçirmifllerdir. 1917’de yaflanan devrim; bu süreçte hangi kesimin do¤ru politikay› uygulad›¤›n› aç›k bir flekilde göstermifltir. 1912’de yap›lan RSD‹P Prag Ulusal Konferans›’nda tasfiyecilerle, Menfleviklerle, uzlaflmac›larla olan ba¤ kopar›l›r. RSD‹P; onu engelleyen, geri götüren, birli¤ine zarar veren ak›mlardan ar›nm›fl olarak; 1910’dan itibaren yükselmeye bafllayan kitle hareketlerinin içerisine dalar!

II. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras› tasfiyecilik 1917 Ekim Devrimi; tasfiyecilerle, Menfleviklerle, II. Enternasyonalin oportünistleriyle mücadelede önemli bir zaferdir. Ekim Devrimi; Lenin’in tezlerinin pratik olarak do¤rulanmas›yd›. Ekim Devrimi hem dünya halklar› hem de burjuvazi üzerinde büyük bir etki yarat›r. Halklar; bu devrimden ilham ve güç al›rlar. Burjuvazi ise bu devrimin yay›lmas›ndan korkmakta ve bu devrimi bo¤man›n, devrim rüzgarlar›n›n tersine çevirmenin peflindedir. Marks-Engels dönemindeki burjuva ideolojisinin çeflitli sosyalizm versiyonlar› Marksizm’in taban›ndan ba¤›ms›z olarak ç›km›flt›. Onlarla verilen teorik-politik mücadele ile önce ütopik sosyalistler, sonras›nda anarflizmin en önemli ak›mlar› olarak 1871’de Proudhounculuk, 1873’te Bakunincilik yenilmiflti. Burjuvazi de yaflanan geliflmelerden, s›n›f mücadelesinden ö¤renmektedir. “E¤er burjuvazinin taktikleri hep tekdüze olsayd›, ya da en az›ndan ayn› türden olsayd›, o zaman iflçi s›n›f› bunlara ayn› tekdüzelikte ya da ayn› türden taktiklerle karfl›l›k vermeyi çabuk ö¤renirdi.” (Lenin) Burjuvazi “art›k savafl›m› kendi ba¤›ms›z taban› üzerinde yürütmüyor, Marksizm’in genel taban› üzerinde revizyonizm olarak yürütüyor.” (Lenin) Mücadelede art›k daha uyan›k, daha kararl› olmak gerekiyordu. Çünkü düflman art›k içerdeydi. Stalin zaman›nda Troçki-Buharin’le yap›lan mücadeleler Mao’nun Kruflçev ile mücadelesi; Büyük Proleter Kültür Devrimi bunlara örnektir. Ki günümüzde tasfiyecilik dalgas›; esasta revizyonizmden ve de anarflizmden beslenmektedir.

126

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement