Page 124

Tasfiyecilik Üzerine -1-

PART‹ZAN 65 du. “Burjuvaziyi ürkütmemek” demek sadece baz› reformlarla yetinmek, demokratik devrimin önderli¤ini burjuvaziye b›rakmak demekti. Bunun için de illegal bir partiye ihtiyaç yoktu! Bolflevikler ise; ülkenin “kapitalizmin özgül bir aflamas›ndan” geçti¤ini, otokrasinin burjuvazi ve feodal aristokrasi aras›nda bir denge kurmaya çal›flt›¤›n› söylüyorlard›. Bu durum “feodal tipte toprak sahiplerinin, iktidar ve gelirlerini korumay› engelliyor mu?” sorusuna Lenin; “hay›r engellemiyor… Ortaya ç›kan de¤ifliklikler, eski rejimin temel özelliklerini, sosyal güçlerin eski karfl›l›kl› iliflkisini ortadan kald›rm›yor” cevab›n› veriyordu. Yeni burjuva-demokratik devrimin tamamlanmas› görevi halen proletaryan›n omuzlar›ndayd›. Ve bu devrimin gerçekleflmesi reformlarla, tedrici yollarla olmazd›! Devrimci bir mücadele gerekiyordu.

Görüldü¤ü gibi; toplumun ve devlet iktidar›n›n sosyal yap›s›n›n 3 farkl› de¤erlendirilifli ve 3 farkl› sonuç var elimizde. Yanl›fl de¤erlendirmeler, yanl›fl sonuçlara ulaflacakt›r. Bu da partinin baflar›s›zl›¤a u¤ramas› demektir. Veya baz› tarihsel dönemlerde tasfiye olufla do¤ru h›zl› gidifli demektir.

Tasfiyeciler, liberal burjuvazinin etkisinde kal›yordu! 1904-1907 y›llar› aras›nda Rusya’da legal faaliyet çok yayg›nlaflm›flt›. Dernekler, sendikalar, kooperatifler devrimcilerin faaliyet alanlar›yd›. “Yerel siyasi grevler, siyasi gösteriler, siyasi genel grev, Duma boykotu, ayaklanma, devrimci mücadele fliarlar›” bu dönemdeki mücadele biçimleriydi. Ve parti “az çok aç›k bir flekilde faaliyet yürütüyordu.” (T›rnak içleri Stalin’den) Legal faaliyetin bu kadar çok yayg›nlaflt›¤› bir dönemde; hiçbir SD ak›m “legal parti için mücadele” fliar›n› ortaya atm›yorken; legal faaliyetin çok daha zay›f geliflti¤i bir dönemde ortaya at›lmas›n›n nedenlerini soruyor Lenin!

Burjuvazi, kendi iktidar›n›n temellerini sarsabilecek olan güçlerin etkisizlefltirilmesini, da¤›t›lmas›n› ister. Bu nedenle proletarya partisinin da¤›t›lmas›na yönelik, gereksizli¤ine yönelik fikirleri yayar-destekler. 122

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement