Page 117

yan›lg›lara yol açarken, revizyonistler ise bunu Marksizm’den sapman›n arac› olarak kullan›yorlard›. Bu taleplerin yaflama geçmesinin KP’leri s›n›f savafl›m› taban›ndan yoksun b›rakmas›na sebep olaca¤›n› iddia eden II. Enternasyonalciler, asl›nda s›n›f mücadelesinin gerçekliklerini, devletin egemen s›n›f›n iradesi oldu¤unu yok say›yorlard›. S›n›fl› toplumlarda; tüm s›n›flar için demokrasi olmas› mümkün de¤ildir. Kapitalist toplumdaki “demokrasi” burjuvalara tan›nan demokrasidir. “Ortaça¤’a k›yasla muazzam bir tarihsel ilerleme anlam›na gelen burjuva demokrasisi; her zaman dar, s›n›rl›, sahte, ikiyüzlü, zenginler için bir cennet, sömürülenler, yoksullar için bir tuzak, bir aldatmacad›r ve kapitalizm alt›nda böyle olmak zorundad›r.” (Lenin, SE, c: 7 s: 143) Genel oy içinse Engels flunu belirtmektedir: “Genel oy iflçi s›n›f›n›n olgunluk derecesinin göstergesidir. Bugünkü devlette asla bundan fazlas› olamaz ve olmayacakt›r.” (age, s:144) Son olarak yine Lenin’in burjuva demokrasisi de¤erlendirmesine bir daha bakal›m! “En demokrat› da dahil, her devletin anayasas›nda ‘düzen bozuldu¤unda’ yani gerçekte sömürülen s›n›f içinde bulundu¤u kölelik durumunu ‘bozup’ kölece davranmamaya çal›flt›¤›nda burjuvaziye, iflçilere karfl› askeri harekete geçirme, s›k›yönetim ilan etme vs. olanaklar› veren aç›k kap›lar ve hükümler bulunur.” (age, s: 145) O dönem en “demokrat” ülke olarak bilinen ABD’nin 1 May›s’ta 4 iflçi önderini nas›l katletti¤i, iflçilere nas›l sald›rd›¤› bilinmektedir. Veya yine o dönemde “demokrasi kültürünü en iyi oturtan” ‹sviçre, grevci iflçilere amans›zca sald›rm›flt›r vs. Fakat tüm bunlar Kautsky taraf›ndan görmezden gelinmektedir. Kautsky, Bernstein; s›n›fsal zeminden kopmakta, devrimci hedeflerin gözden kaçmas›na neden olmaktayd›lar.

Bu dönemde oportünizm, revizyonizm; legalizm taraf›ndan beslenmifltir. Parlamentarizm; s›n›f mücadelesinin a¤›rl›kl› biçimiydi. Elbette ki burada sorun; parlamentarizmin, legal yollar›n vs. a¤›rl›kl› kullan›lmas› de¤ildir. Marksist önderlerin bize ö¤retti¤i; her dönemin kendine özgü mücadele yöntemlerinin olaca¤›d›r. ‹çinde bulunulan dönem parlamentarizmin ve di¤er legal yollar›n etkin olarak kullanabilece¤i bir dönemdi ve kullan›lmal›yd›. Fakat “hedef” gözden kaçmadan. Yani “büyük s›n›f çat›flmalar›, proletaryan›n devrimci muharebelere haz›rlanmas›, proletarya diktatörlü¤ünü elde etmenin yollar›” unutulmadan ve gerekleri yerine getirilerek, legal yollar kullan›l›r! “Bernstein gibi Kautsky de hararetle parlamenter yolun propagandas›n› yap›yor ve fliddete dayal› devrime, proletarya diktatörlü¤üne karfl› ç›k›yordu. O burjuva demokrasisinin çerçevesi içinde ‘s›n›f anlaflmazl›klar›n›n halledilmesi için silahlar›n savafl›m›n›n art›k yeri’ olmad›¤›n› iddia ediyor ve hala ‘fliddete dayal› devrimi vaaz etmenin gülünç oldu¤unu’ söylüyordu. Lenin ve Bolflevik Partisi’ni ‘hamile bir kad›n› 9. ayda do¤urtaca¤›na 5. ayda do¤uma zorlamak için fliddet araçlar› kullanan sab›rs›z bir ebe’ ile k›yaslayarak onlara sald›r›yorlar.” (Polemik, s: 430) Tarihsel ve diyalektik materyalizm bize; hiçbir egemen s›n›f›n tarihsel geliflime uygun olarak; tarihin çöplü¤üne at›laca¤› dönem geldi¤inde kendili¤inden çekilmedi¤ini, yerini yeni güçlere b›rakmad›¤›n› göstermifltir. Burada “zor” devreye girmelidir. Ve bu “zor” kurulu devlet iktidar›n›n ordusuna ve kendini savunma amaçl› kurdu¤u tüm kurumlar›na, bürokrasisine yöneltilmek zorundad›r. Yani eski iktidar paramparça edilmek zorundad›r. Bernstein-Kautsky revizyonistleri Marksizm’in temel ö¤retilerinden birini revize etmifllerdir! Devlet ayg›t›n›n ancak “zor”la paramparça edilebilece¤i…

115

Tasfiyecilik Üzerine -1-

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement