Page 10

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65 lerinin yan›na bile yaklaflmalar› bir yana, gözle görülür bir tav›r bile ortaya koyamam›fllard›r. Oysa Kaypakkaya bu sorunlarda kaynayan bir kazan gibidir. Herkesin ölü sessizli¤ini korudu¤u o y›llarda Kaypakkaya buzu k›r›p yolu gösterendi; kimsenin niflan alamad›¤› yere, en yükseklere niflan almas›n› bilendi. Oysa ne Mahir ve ne de Denizler daha bafllang›çtan beri, içinde tafl›d›klar› ideolojik ve politik açmazlar nedeniyle bu sorunlarda da, bu en temel politik sorunlarda da zaafl› idiler ve tutarl› bir hat izlemekten oldukça uzakt›lar. Öte yandan, temsil etti¤i s›n›f gere¤i, s›n›f hareketini sosyalizmle birlefltiren öncü-

yeni siyasal tezlere. Anlafl›l›r ki bunlar, kurtulufl savafl› tablosu üzerinden Kemalizm ve cumhuriyet tarihinin son derece tutarl› bir çözümlemesi, devlet ve onun niteli¤i ve faflizm ve de genelde ulusal sorun özel de ise Kürt Ulusal Sorunu çözümlemeleridir. Cumhuriyet tarihinin “hangi iplikten dokundu¤unu” ilk kez komünist bir bak›fl aç›s›yla sergileyen oydu. Kemalizm’in s›n›f karakterini, niteli¤ini ve onun komprador burjuvazi ile toprak a¤alar›n›n ç›karlar›n›n billurlaflt›¤› faflist merkez oldu¤unu saptayarak, kitlelere “makyajs›z gerçe¤i” gösteren de o oldu. Uluslar›n kendi kaderlerini tayin hakk› tezlerinde, ve özellikle de Kürt sorununda al›fl›lageldik tabular› y›karak ve Kürt ulusunu yok sayan resmi statükocu tezlerin karfl›s›na, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›, yani ayr›l›p ayr› bir devlet kurma özgürlü¤ü hakk›n›n kay›ts›z koflulsuz savunulmas›n› her milliyetten emekçi halk›n kardeflçe s›n›f dayan›flmas› çat›s› alt›nda savunarak burjuva-feodal faflist ayg›t› “aflil topu¤u”ndan vuran da onun tezleriydi. 1971 ihtilalci aya¤a do¤rulufluna rengini veren di¤er devrimci önderlerin teorilerinde ve duruflunda Kemalizm ve ulusal sorunda olsun, cumhuriyet tarihinin tahlili sorununda olsun tam bir bulan›kl›k, kar›fl›kl›k ve fena halde bir bulamaç egemendir. THKO ve THKP-C gibi örgütlerin Kemalizm’den “köklü bir kopuflu” sa¤layamad›klar› ve dolay›s›yla bunun üzerinden cumhuriyet tarihinin tahlilinde ve Kemalizm de¤erlendirmelerinde küçük burjuva duruflun ötesine geçemedikleri herkesin malumudur. Ve gene Kürt Ulusal Sorunu’nda Kaypakkaya’n›n tez-

nün temel teorik tezleriyle Mustafa Suphi sonras› biriken elli y›ll›k “revizyonist pisli¤i” silip süpürme ve Türkiye proletarya hareketinin içine sapland›¤› “küflü ruh hali”nden kurtarma görevini üstlenen de O oldu. Suphi sonras› düzenle bir türlü köklü kopuflu sa¤layamayan “revizyonizm salg›n›”na ilk etkili darbeyi vurarak pasifizme, parlamentarist budalal›¤a çekici çivinin tepesine vurarak yan›tlayan da Kaypakkaya idi. Ve bilinir ki, Marksizm-Leninizm k›l›¤›n› bürünmüfl modern revizyonizmin çürümüfl saçma tezleri Kaypakkaya gibi bir komünistin “devrimci Marksizm” silah›yla hurdal›¤a ç›kar›lm›flt›.

8

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement