Page 1

TORQUE TOOLS

57


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

MULTITEST CALIBRATION SYSTEMS The MULTITEST Torque, Force and Tension Calibration System is the most sophisticated system available in the industry. This system will test and calibrate most types of torque wrenches, torque screwdrivers, torque multipliers, cable tensiometers, tension and compression gauges and nonimpact power tools such as nutrunners and electric screwdrivers. The Multitest Calibration System can be ordered several ways. Each system begins with the same three basic components: the Multitest Digital Monitor, the Roller Cabinet and the 2000 ft. lb. Mechanical Loader. We offer three different systems, the “Premier”, the “Supreme” and the “Basic”. These systems and their components are described in detail on the next few pages. In addition, you may order any component separately to build your own “custom” system.

Features UÊÕÌ"#>Ì$VÊÃi%Ã"ÀÊÀiV"}%$Ì$"%ÊÜ$Ì&ʺÃ#>ÀÌ»ÊÌÀ>%Ã`ÕViÀà UÊ,>%}i\ÊxÊ$%°Ê"â°ÊÌ"ÊÓäääÊvÌ°Ê'L°ÊÌ"ÀµÕiÊ­L$)`$ÀiVÌ$"%>'® UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Êä°Óx¯Ê"vÊ$%`$V>Ìi`ÊÛ>'Õi]ÊVÜÊEÊVVÜ]Ê ÊÊÊvÀ"#Ê£ä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊvÕ''ÊÃV>'i]Ê­iÝVi«ÌÊÓäää){)äÓI® UÊ Õ$'Ì)$%]Ê'"ÜÊ«À"wÊ'iÊÃiÀ$>'Ê«À$%ÌiÀ UÊ >ÌiÊ>%`ÊÌ$#iÊÃÌ>#«Êv"ÀÊÃÌ"Ài`ÊÛ>'Õià UÊ-Ì>Ì$ÃÌ$V>'Ê>%>'ÞÃ$ÃÊ«iÀv"À#i`Ê"%ÊÃÌ"Ài`Ê`>Ì> UÊ-Ì"ÀiÃÊÕ«ÊÌ"ÊÎäääÊÌ"ÀµÕiÊÛ>'Õià UÊ*À"}À>##>L'iÊ#>%Õ>'Ê"ÀÊ>ÕÌ"#>Ì$VÊ"«Ì$"%ÃÊv"ÀÊV'i>À]Ê store and print functions UÊ££äÊ"ÀÊÓÓäÊ6"'ÌÃÊÃi'iVÌ>L'i°Ê"Ài$}%Ê«'Õ}ÃÊ>ÀiÊ$%V'Õ`i` UÊ,iV>''Ê>%`ÊÀiÛ$iÜÊ"vÊÃÌ"Ài`ÊÌ"ÀµÕiÊÛ>'Õià UÊ/À>V/]Ê«i>/]ÊwÊÀÃÌÊ«i>/]Ê«"ÜiÀÊÌ""'Ê#"`ià UÊ,-ÓÎÓ Ê«"ÀÌ]Ê>%>'"}Ê"ÕÌ«ÕÌ UÊ $}&ÌÊÌ"ÀµÕiÊ#i>ÃÕÀi#i%ÌÊÕ%$ÌÃ\Ê ÊÊÊ$%°Ê"â°]Ê$%°Ê'L°]ÊvÌ°Ê'L°]Ê #]Ê` #]ÊV #]Ê#/}Ê>%`ÊV#/} UÊ-$ÝÊv"ÀViÊÕ%$ÌÃ\Ê"Õ%Vi]Ê«"Õ%`]Ê%iÜÌ"%]Ê`iV$ iÜÌ"%]Ê ÊÊÊ/$'"«"Õ%`Ê­/$'"}À>#®Ê>%`Ê}À># UÊÕÌ"#>Ì$VÊ'"V/)Õ«Êv"ÀÊÌÀ>%Ã`ÕViÀÊ«À"ÌiVÌ$"% UÊ''ÊÌÀ>%Ã`ÕViÀÃÊÃÕ««'$i`ÊÜ$Ì&ÊViÀÌ$wÊV>Ì$"% UÊ%`$Û$`Õ>''ÞÊÃiÀ$>'$âi`ÊÜ$Ì&Ê#>ÌV&$%}ÊViÀÌ$wÊV>ÌiÊ ÊÊÊ"vÊV>'$LÀ>Ì$"%ÊÌÀ>Vi>L'iÊÌ"Ê °°-°/° Multitest Digital Monitor with Soft Touch Keys.

58


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

MULTITEST PREMIER CALIBRATION SYSTEM CDIโ€™s All Inclusive Calibration System Model 2000-1

Features UรŠ"ร•ร€รŠ!"รƒรŒรŠV"!ยซร€i#i$รƒ%ร›iรŠV>&%Lร€>รŒ%"$รŠรƒรžรƒรŒi!รŠv"ร€รŠรŒ"ร€ยตร•iรŠ>$`รŠv"ร€Vi UรŠ >&%Lร€>รŒiรŠรŒ"ร€ยตร•iรŠรœร€i$V#iรƒรŠร•ยซรŠรŒ"รŠร“รครครครŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ UรŠ #iV)รŠรŒ#iรŠ>VVร•ร€>VรžรŠ>$`รŠV>&%Lร€>รŒiรŠV>L&iรŠรŒi$รƒ%"!iรŒiร€รƒ]รŠรŒi$รƒ%"$รŠ>$`รŠV"!ยซร€iรƒรƒ%"$รŠ }>ร•}iรƒ UรŠ$V&ร•`iรƒรŠรŒ#iรŠi>รƒรž+รŒ"+ร•รƒiรŠ{+%$+ยฃรŠรŒร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ)%รŒ UรŠ &iร›i$รŠรƒ%$}&iรŠรŒร€>$รƒ`ร•Viร€รƒรŠร€>$}%$}รŠvร€"!รŠxรŠ%$ยฐรŠ"รขยฐรŠร•ยซรŠรŒ"รŠร“รครครครŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ UรŠ$V&ร•`iรƒรŠรŒ"ร€ยตร•iรŠรƒVร€iรœ`ร€%ร›iร€รŠรŒiรƒรŒ%$}รŠ)%รŒ UรŠร•รŒ"!>รŒ%VรŠรƒ>viรŒรžรŠvi>รŒร•ร€iรŠ&"V)รƒรŠรƒรžรƒรŒi!รŠรŒ"รŠยซร€iร›i$รŒรŠ"ร›iร€&">`%$}รŠ>$`รŠยซ"รƒรƒ%L&iรŠ `>!>}iรŠรŒ"รŠรŒร€>$รƒ`ร•Viร€รƒ UรŠ %รƒยซ&>รžรƒรŠi%}#รŒรŠร•$%รŒรƒรŠ"vรŠรŒ"ร€ยตร•iรŠ>$`รŠรƒ%รรŠร•$%รŒรƒรŠ"vรŠv"ร€Vi UรŠ&รƒ"รŠ%$V&ร•`iรƒรŠ>รŠV>&%Lร€>รŒ%"$รŠรƒรŒ>$`รŠ>$`รŠ>&&รŠ$iViรƒรƒ>ร€รžรŠV>&%Lร€>รŒ%"$รŠรœ#ii&รƒ]รŠ>ร€!รƒ]รŠ รœi%}#รŒรƒรŠ>$`รŠรŒร€>รžรƒ UรŠ "รœ$&">`%$}รŠรƒ"vรŒรœ>ร€iรŠ%$V&ร•`i`

MODEL 2000-1 INCLUDES: *ร€"`ร•VรŒรŠ "`iรŠ

iรƒVร€%ยซรŒ%"$รŠ

*ร€"`ร•VรŒรŠ "`iรŠ

iรƒVร€%ยซรŒ%"$รŠ

ร“รครครค+รˆยฃรค+รคร“รŠ

1// -/รŠ"$%รŒ"ร€

ร“รครครค+xxรค+รคร“รŠ

รรŒi$รƒ%"$รŠร€!รŠ%รŒรŠv"ร€รŠ"$}รŠ/"ร€ยตร•iรŠ7ร€i$V#iรƒ

ร“รครครค+รˆรครค+รคร“รŠ

iV#>$%V>&รŠ">`iร€รŠร“รครครครŠvรŒยฐรŠ&LยฐรŠV>ยซ>V%รŒรž

ร“รครครค+ร‡xรค+รคร“รŠ

/"ร€ยตร•iรŠ-Vร€iรœ`ร€%ร›iร€รŠ/iรƒรŒ%$}รŠ%รŒ

ร“รครครค+ยฃรครค+รคร“รŠ

,"&&iร€รŠ >L%$iรŒ

ร“รครครค+รŽร“รค+รครŠ

ร“รครครค+{รครค+รคร“รŠ

{รŠ%$รŠยฃรŠ/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ%รŒ]รŠ{รŠ%$ยฐรŠ&LรƒยฐรŠรŒ"รŠร“xรครŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“xรครค+xรค+รครŠ

ร“+ยฃร‰ร“ยปรŠ >&%Lร€>รŒ%"$รŠ7#ii&

ร“รครครค+xรครค+รคร“รŠ

{รŠ$รŠยฃรŠ/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ`>ยซรŒiร€รŠ%รŒ

ร“รครครค+ยฃxยฃ+รครŠ

xยปรŠ >&%Lร€>รŒ%"$รŠ7#ii&

ร“รครครค+{+รคร“IรŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠxรŠ+รŠxรครŠ%$ยฐรŠ"รขรƒยฐรŠยญIยดรŠรคยฐxยฏยฎ

ร“รครครค+ยฃxร“+รครŠ

ยฃรคยปรŠ ร•รŒรŒiร€yรžรŠ7#ii&

ร“รครครค+x+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠยฃxรŠ+รŠร“รครครŠ%$ยฐรŠ"รขรƒยฐ

ร“รครครค+ยฃx{+รครŠ

{รคยปรŠ >&%Lร€>รŒ%"$รŠร€!

ร“รครครค+รˆ+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠ{รŠ+รŠxรครŠ%$ยฐรŠ&Lรƒยฐ

รŽ3รค+ร“+ร“รŠ

{รŠ"รขยฐรŠ7i%}#รŒรŠ>$}iร€

ร“รครครค+รˆx+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠยฃxรŠ+รŠยฃxรครŠ%$ยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+รŽรคยฃรŠ

nรŠ"รขยฐรŠ7i%}#รŒรŠ>$}iร€

ร“รครครค+ร‡+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠรŽรครŠ+รŠ{รครครŠ%$ยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+รŽรค{+รครŠ

ร‡ยฐxรŠ&LยฐรŠ7i%}#รŒรŠ>$}iร€

ร“รครครค+n+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠnรครŠ+รŠยฃรครครครŠ%$ยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+รŽรคร“+รครŠ

ยฃxรŠ&LยฐรŠ7i%}#รŒรŠ>$}iร€

"ยฐรŠยฃรŠ7i%}#รŒรŠ-iรŒ

ร“รครครค+ยฃรค+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠยฃรครŠ+รŠยฃร“xรŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+รŽรครŽ+รครŠ

xรครŠ&LยฐรŠ7i%}#รŒรŠ>$}iร€

ร“รครครค+ยฃยฃ+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠร“รครŠ+รŠร“xรครŠvรŒยฐรŠ&LรƒยฐรŠ

ร“รครครค+ร“xรค+รคร“รŠ

>&%Lร€>รŒ%"$รŠ-รŒ>$`รŠ%รŒ

ร“รครครค+ยฃร“+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠรˆรครŠ+รŠรˆรครครŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+ร“รˆรค+รครŠ

/i$รƒ%"$รŠiรŒiร€รŠ

ร“รครครค+ยฃรŽ+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠยฃรครครŠ+รŠยฃรครครครŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+ร“รˆยฃ+รครŠ

"ร€ViรŠ>ร•}i

ร“รครครค+ยฃ{+รคร“รŠ

/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ,>$}iรŠร€"!รŠร“รครครŠ+รŠร“รครครครŠvรŒยฐรŠ&Lรƒยฐ

ร“รครครค+ร“รˆร“+รครŠ

"!ยซร€iรƒรƒ%"$รŠ>ร•}i

3รครค+รค+ยฃ/รŠ

"%$รŒรŠ,>รŒiรŠ-%!ร•&>รŒ"ร€รŠxรครŠ%$ยฐรŠ&LรƒยฐรŠV>ยซ>V%รŒรž

ร“รครครค+ร“รˆรŽ+รคร“รŠ

"ร€ViรŠร€!รŠ%รŒ

3รครค+ร“+รคยฃ/รŠ

"%$รŒรŠ,>รŒiรŠ-%!ร•&>รŒ"ร€รŠ{รครครŠ%$ยฐรŠ&LรƒยฐรŠV>ยซ>V%รŒรž

ร“รครครค+-7รŠ

* รŠ-"vรŒรœ>ร€i

3รครค+รŽ+รคยฃ/รŠ

"%$รŒรŠ,>รŒiรŠ-%!ร•&>รŒ"ร€รŠยฃรครครครŠ%$ยฐรŠ&LรƒยฐรŠV>ยซ>V%รŒรž

ร“รครครค+xรค+ยฃรŠ

>L&iรŠvร€"!รŠ1// -/รŠรŒ"รŠ*

{รŠ%$รŠยฃรŠ/ร€>$รƒ`ร•Viร€รŠ%รŒรŠรœ%รŒ#รŠ"ร•$รŒ%$}รŠ`>ยซรŒiร€

59


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

MULTITEST SUPREME CALIBRATION SYSTEM CDI’s Torque-Only System Model 2000-2. Listed below are all of the components to CDI’s “Supreme” MULTITEST Torque Calibration System. This is our mid-range system for torque, which has a range from 15 in. ozs. to 2000 ft. lbs. Designed for the user who requires precision accuracy and reliability in a torque calibration system. This set includes an extension arm for long torque wrenches and 3 joint rate simulators for testing power tools. (Not for use with impact and pulse tools.) PC compatible software and cables are also included.

MODEL 2000-2 INCLUDES: Product Code

Description

2000-610-02

Multitest Digital Monitor

2000-600-02

Mechanical Loader Max 2000 ft.lb.

2000-100-02

Roller / Storage Cabinet 45” W x 24” D x 33” H

2000-400-02

4 in 1 Transducer Kit-Range 4 in. lb. to 250 ft. lb.

2000-500-02

4 in 1 Transducer Adapter Kit

2000-4-02

Transducer Kit-Range 5-50 in. oz.

2000-5-02

Transducer Kit-Range 15-200 in. oz.

2000-12-02

Transducer Kit-Range 60-600 ft. lb.

2000-13-02

Transducer Kit-Range 100-1000 ft. lb.

2000-14-02

Transducer Kit-Range 200-2000 ft. lb.

2000-550-02

Extension Arm for Long Torque Wrench, Reach up to 80”

900-0-1KIT

1⁄4” drive, 50 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

900-2-01KIT

3⁄8” drive, 400 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

900-3-01KIT

3⁄8” drive, 1000 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

2000-SW

Wedgelink Software

2000-50-1

Cable from MULTITEST or SURETEST to PC

MULTITEST BASIC CALIBRATION SYSTEM Listed below are all of the components to CDI’s “Basic” MULTITEST Calibration System Model 2000-3. The system includes the 4 in 1 transducer, which is capable of calibrating torque tools from 4 in. lbs. through 250 ft. lbs. Also included is the 2000 ft. lb. loader and the MULTITEST monitor.

MODEL 2000-3 INCLUDES:

60

Product Code

Description

2000-610-02

Multitest Digital Monitor

2000-600-02

Mechanical Loader Max 2000 ft.lb.

2000-100-02

Roller / Storage Cabinet 45” W x 24” D x 33” H

2000-400-02

4 in 1 Transducer Kit-Range 4 in. lb. to 250 ft. lb.

2000-500-02

4 in 1 Transducer Adapter Kit

4 in 1 Transducer Kit with Mounting Adapter.


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

MULTITEST MOTORIZED SYSTEM CDI has taken torque calibration to a higher level. Increase your productivity with the 2000 ft. lb. fully automatic motorized loader. Designed for the high volume calibration laboratory that requires a high-speed, automatic torque calibration system. In the automatic mode, the MULTITEST Motorized System Model 2800-1 will cycle, test and calibrate most torque wrenches. With our optional kits, you can calibrate torque screwdrivers, cable tensiometers, tension and compression gauges utilizing the manual mode, (hand crank only). The MULTITEST Motorized System consists of the Monitor, Motorized Loader, Roller Cabinet and Extension Arm. Please order the transducers separately based on your individual needs. (Not for use with impact and pulse tools.)

UÊÕÌ"#>Ì$VÊÃi%Ã"ÀÊÀiV"}%$Ì$"%ÊÜ$Ì&ʺÃ#>ÀÌ»ÊÌÀ>%Ã`ÕViÀà UÊ,>%}i\ÊxÊ$%°Ê"â°ÊÌ"ÊÓäääÊvÌ°Ê'L°ÊÌ"ÀµÕiÊ­L$)`$ÀiVÌ$"%>'® UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Êä°Óx¯Ê"vÊ$%`$V>Ìi`ÊÛ>'Õi]ÊCW & CCW]ÊvÀ"#Ê£ä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊvÕ''ÊÃV>'i UÊ Õ>'Ê#"`iÊvÕ%VÌ$"%Ê­#>%Õ>'ÊEÊ>ÕÌ"#>Ì$V® UÊÕÌ"#>Ì$VÊëii`ÊV"%ÌÀ"' UÊ Õ$'Ì)$%]Ê'"ÜÊ«À"wÊ'iÊÃiÀ$>'Ê«À$%ÌiÀ UÊ >ÌiÊ>%`ÊÌ$#iÊÃÌ>#«Êv"ÀÊÃÌ"Ài`ÊÛ>'Õià UÊ-Ì>Ì$ÃÌ$V>'Ê>%>'ÞÃ$ÃÊ«iÀv"À#i`Ê"%ÊÃÌ"Ài`Ê`>Ì> UÊ #iÀ}i%VÞÊÃÌ"«ÊLÕÌÌ"% UÊ*À"}À>##>L'iÊ#>%Õ>'Ê"ÀÊ>ÕÌ"#>Ì$VÊ"«Ì$"%ÃÊv"ÀÊV'i>À]ÊÃÌ"ÀiÊ>%`Ê«À$%ÌÊvÕ%VÌ$"%à UÊ,iV>''Ê>%`ÊÀiÛ$iÜÊ"vÊÃÌ"Ài`ÊÌ"ÀµÕiÊÛ>'Õià UÊ/À>V.]Ê«i>.]ÊwÊÀÃÌÊ«i>.]Ê«"ÜiÀÊÌ""'Ê#"`ià UÊ,-ÓÎÓ Ê«"ÀÌ]Ê>%>'"}Ê"ÕÌ«ÕÌ UÊ $}&ÌÊÌ"ÀµÕiÊ#i>ÃÕÀi#i%ÌÊÕ%$ÌÃ\Ê$%°Ê"â°]Ê$%°Ê'L°]ÊvÌ°Ê lb., Nm, dNm, cNm, mkg and cmkg UÊ-$ÝÊv"ÀViÊÕ%$ÌÃ\Ê"Õ%Vi]Ê«"Õ%`]Ê%iÜÌ"%]Ê`iV$ iÜÌ"%]Ê.$'"«"Õ%`Ê>%`Ê}À># UÊÕÌ"#>Ì$VÊ'"V.)Õ«Êv"ÀÊÌÀ>%Ã`ÕViÀÊ«À"ÌiVÌ$"% UÊ''ÊÌÀ>%Ã`ÕViÀÃÊ>ÀiÊ$%`$Û$`Õ>''ÞÊÃiÀ$>'$âi`ÊÜ$Ì&Ê#>ÌV&$%}Ê ViÀÌ$wÊV>ÌiÊ"vÊV>'$LÀ>Ì$"%ÊÌÀ>Vi>L'iÊÌ"Ê °°-°/°

MODEL 2800-1 INCLUDES: Product Code

Description

2000-810-01

MULTITEST Digital Monitor

2000-800-02

Motorized Loader with roller cabinet

Óäää)xxä)äÓÊ

ÝÌi%Ã$"%ÊÀ#Êv"ÀÊ"%}Ê/"ÀµÕiÊ7Ài%V&]Ê,i>V&ÊÕ«ÊÌ"Ênä»

"Ìi\Ê/À>%Ã`ÕViÀÃÊ%"ÌÊ$%V'Õ`i`]Ê"À`iÀÊÃi«>À>Ìi'ÞÊ>ÃÊÀiµÕ$Ài`°Ê

Dual Mode Function Manual and Automatic

61


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

SURETEST PREMIER CALIBRATION SYSTEM The SURETEST Model 5000-1 is a laboratory grade instrument which captures torque measurements with a user friendly interface. It features a large LCD graphical display. It may be used with a single transducer or can be used as the principal component of a Torque Calibration System. The SURETEST features versatile data acquisition capabilities including measurement storage, retrieval, statistical analysis and automatic downloading to an external printer/ computer. The SURETEST stores, recalls and downloads up to 3000 torque readings. The system provides readings with an accuracy of ± .25% of indicated value and features multiple languages: English, Spanish, French, Japanese and German. The SURETEST Torque Calibration System may be ordered in three different combinations. The “Premier”, the “Supreme” and the “Basic” systems are described on these pages. In addition, you may order any component separately to build your own “custom” system.

Features UÊ>À}iÊ

Ê}À>«$%V>&Ê`%ë&>Þ UÊ%ÛiÊLÕ%&Ì)%*Ê&>*}Õ>}ià UÊ >ÌiÊ>*`ÊÌ%+iÊÃÌ>+« UÊ Õ>&Ê,-)ÓÎÓÊ«,ÀÌÃ]Ê>*>&,}Ê,ÕÌ«ÕÌ UÊ-* ÊLÕ%&Ì)%* UÊÕÌ,+>Ì%VÊ`,Ü*&,>`%*} UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Êä°Óx¯Ê,vÊ%*`%V>Ìi`ÊÛ>&Õi]ÊCW & CCW, from 10% to 100% of full scale UÊ/À>*Ã`ÕViÀÃÊ>Û>%&>L&iÊvÀ,+ÊxÊ%*°Ê,âðÊÌ,ÊÓäääÊvÌ°Ê&LðÊ,vÊÌ,ÀµÕi UÊ&&ÊÌÀ>*Ã`ÕViÀÃÊ>ÀiʺÃ+>À̻ʭ«&Õ}Ê>*`Ê«&>Þ® UÊ,i>`,ÕÌÊ%*Êi%}$ÌÊ`%vviÀi*ÌÊi*}%*iiÀ%*}ÊÕ*%Ìà UÊ-Ì,ÀiÃÊ>*`ÊÀiV>&&ÃÊxäääÊÌ,ÀµÕiÊÛ>&ÕiÃÊ­`>ÌiÊEÊÌ%+i® UÊÕ&&ÞÊ>ÕÌ,+>Ì%VÊÛ,&Ì>}iÊ%*«ÕÌÊ>`>«Ì>Ì%,*Ê­£ääÊ)ÊÓ{äÊ6 Ê%*«ÕÌ® UÊ >Ì>Ê%ÃÊÃ>Ûi`ÊÜ$i*Ê-1, / -/Ê%ÃÊÌÕÀ*i`Ê,vv UÊ&&ÊÌÀ>*Ã`ÕViÀÃÊ>ÀiÊ%*`%Û%`Õ>&&ÞÊÃiÀ%>&%âi`ÊÜ%Ì$Ê matching certificate of calibration traceable to N.I.S.T.

Set-up is quick and easy utilizing soft touch keys.

MODEL 5000-1 INCLUDES:

62

Product Code

Description

Product Code

Description

5000-ST

Suretest Monitor w/Cable and Case

2000-320-0

Weight Set #1

2000-600-02

Mechanical Loader Max 2000 ft.lb.

2500-50-0

21⁄2” Calibration Wheel

2000-100-02

Roller / Storage Cabinet 45” W x 24” D x 33” H

2000-151-0

5” Calibration Wheel

2000-400-02

4 in 1 Transducer Kit-Range 4 in. lb. to 250 ft. lb.

2000-152-0

10” Butterfly Calibration Wheel

2000-500-02

4 in 1 Transducer Adapter Kit

2000-154-0

40” Calibration Arm

2000-4-02

Transducer Kit-Range 5-50 in. oz.

390-2-2

4 oz. Hanger Calibration Weight Tray

2000-5-02

Transducer Kit-Range 15-200 in. oz.

2000-301

8 oz. Hanger Calibration Weight Tray

2000-12-02

Transducer Kit-Range 60-600 ft. lb.

2000-304-0

7.5 lb. Calibration Weight Tray

2000-13-02

Transducer Kit-Range 100-1000 ft. lb.

2000-302-0

15 lb. Calibration Weight Tray

2000-14-02

Transducer Kit-Range 200-2000 ft. lb.

2000-303-0

50 lb. Calibration Weight Tray

2000-550-02

Extension Arm for Long Torque Wrench, Reach up to 80”

2000-250-02

Calibration Stand Kit

⁄4” drive, 50 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

2000-SW

Wedgelink Software

⁄8” drive, 400 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

2000-50-1

Cable from MULTITEST or SURETEST to PC

⁄8” drive, 1000 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

2000-50-2

Cable from MULTITEST or SURETEST to External

900-0-1KIT

1

900-2-01KIT

3

900-3-01KIT

3

2000-750-02

Torque Screwdriver Testing Kit for 2000-600-02 Loader

Serial Printer

Easy, quick change transducers.


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

SURETEST SUPREME CALIBRATION SYSTEM CDI’s Mid-Range Torque System Model 5000-2. Listed below are all of the components to CDI’s “Supreme” SURETEST Torque Calibration System. This mid-range torque system has a range from 5 in. ozs. to 2000 ft. lbs. Choose SURETEST for unsurpassed accuracy and reliability in a torque calibration system. Also includes an extension arm for long torque wrenches and 3 joint rate simulators for testing power tools. (Not for use with impact and pulse tools.) PC compatible software and cables are included.

MODEL 5000-2 INCLUDES: Product Code

Description

5000-ST

Suretest Monitor w/Cable and Case

2000-600-02

Mechanical Loader Max 2000 ft.lb.

2000-100-02

Roller / Storage Cabinet 45” W x 24” D x 33” H

2000-400-02

4 in 1 Transducer Kit-Range 4 in. lb. to 250 ft. lb.

2000-500-02

4 in 1 Transducer Adapter Kit

2000-4-02

Transducer Kit-Range 5-50 in. oz.

2000-5-02

Transducer Kit-Range 15-200 in. oz.

2000-12-02

Transducer Kit-Range 60-600 ft. lb.

2000-13-02

Transducer Kit-Range 100-1000 ft. lb.

2000-14-02

Transducer Kit-Range 200-2000 ft. lb.

2000-550-02

Extension Arm for Long Torque Wrench, Reach up to 80”

900-0-1KIT

1

900-2-01KIT

3

900-3-01KIT

3

2000-SW

Wedgelink Software

2000-50-1

Cable from MULTITEST or SURETEST to PC

2000-50-2

Cable from MULTITEST or SURETEST to External Serial Printer

⁄4” drive, 50 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator ⁄8” drive, 400 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

⁄8” drive, 1000 in. lb. Capacity Joint Rate Simulator

Set-up is quick and easy utilizing soft touch keys

4 in 1 Transducer Slides Easily into Adapter Kit

Telescoping Arm extends to accommodate 600 ft. lbs. wrenches

Quick Release Pins make changing transducers a snap

63


TORQUE TOOLS CALIBRATION SYSTEMS

SURETESTTM BASIC CALIBRATION SYSTEM The SURETEST Model 5000-3 is a laboratory grade instrument which captures torque measurements with a user friendly interface. It features a large LCD graphical display. It may be used with a single transducer or can be used as the principal component of a Torque Calibration System. The SURETEST features versatile data acquisition capabilities including measurement storage, retrieval, statistical analysis and automatic downloading to an external printer/computer. The SURETEST stores, recalls and downloads up to 3000 torque readings. The system provides readings with an accuracy of +/- .25% of indicated value and features multiple languages: English, Spanish, French, Japanese and German.

Features UÊ>À}iÊ

Ê}À>«$%V>&Ê`%ë&>Þ UÊ%ÛiÊLÕ%&Ì)%*Ê&>*}Õ>}ià UÊ >ÌiÊ>*`ÊÌ%+iÊÃÌ>+« UÊ Õ>&Ê,-)ÓÎÓÊ«,ÀÌÃ]Ê>*>&,}Ê,ÕÌ«ÕÌ UÊ-* ÊLÕ%&Ì)%* UÊÕÌ,+>Ì%VÊ`,Ü*&,>`%*} UÊVVÕÀ>VÞÊ%ÃʳÉ)Êä°Óx¯Ê,vÊ%*`%V>Ìi`ÊÛ>&Õi]Ê 7ÊEÊ

7]ÊvÀ,+Ê 10% to 100% of full scale UÊ/À>*Ã`ÕViÀÃÊ>Û>%&>L&iÊvÀ,+ÊxÊ%*°Ê,âðÊÌ,ÊÓäääÊvÌ°Ê&LðÊ,vÊÌ,ÀµÕi UÊ&&ÊÌÀ>*Ã`ÕViÀÃÊ>Àiʺ-+>À̻ʭ*&Õ}Ê>*`Ê*&>Þ® UÊ,i>`,ÕÌÊ%*Êi%}$ÌÊ`%vviÀi*ÌÊi*}%*iiÀ%*}ÊÕ*%Ìà UÊ-Ì,ÀiÃÊ>*`ÊÀiV>&&ÃÊÎäääÊÌ,ÀµÕiÊÛ>&ÕiÃÊ­ >ÌiÊEÊ/%+i® UÊÕ&&ÞÊ>ÕÌ,+>Ì%VÊÛ,&Ì>}iÊ%*«ÕÌÊ>`>«Ì>Ì%,*Ê­£ääÊ)ÊÓ{äÊ6 Ê%*«ÕÌ® UÊ >Ì>Ê%ÃÊÃ>Ûi`ÊÜ$i*Ê-1, / -/Ê%ÃÊÌÕÀ*i`Ê,vv UÊ&&ÊÌÀ>*Ã`ÕViÀÃÊÃÕ««&%i`ÊÜ%Ì$ÊViÀÌ%wÊV>Ì%,* UÊ&&ÊÌÀ>*Ã`ÕViÀÃÊ>ÀiÊ%*`%Û%`Õ>&&ÞÊÃiÀ%>&%âi`ÊÜ%Ì$Ê +>ÌV$%*}ÊViÀÌ%wÊV>ÌiÊ,vÊV>&%LÀ>Ì%,*ÊÌÀ>Vi>L&iÊÌ,Ê °°-°/°

MODEL 5000-3 INCLUDES: Product Code

Description

5000-ST

Suretest Monitor w/Cable and Case

600TL-2

Mechanical Loader 600 ft. lb.

2000-400-02

4 in 1 Transducer Kit-Range 4 in. lb. to 250 ft. lb.

2000-500-02

4 in 1 Transducer Adapter Kit

2000-12-02

Transducer Kit-Range 60-600 ft. lb.

CUSTOM CALIBRATION SYSTEMS Don’t see the exact system you’re looking for? Please call customer service to ÀiµÕiÃÌÊ>ʵÕ,Ì>Ì%,*Ê,*Ê>ÊVÕÃÌ,+ÊV>&%LÀ>Ì%,*ÊÃÞÃÌi+°Ê7iÊÜ%&&Ê«À,Û%`iÊ>ÃÃ%ÃÌ>*ViÊ `iÃ%}*%*}Ê>ÊÌiÃÌ%*}ÊÃÞÃÌi+ÊÌ,ÊwÊÌÊÞ,ÕÀÊ>««&%V>Ì%,*Ê>*`ÊëiV%wÊV>Ì%,*ð

64

4 in 1 Transducer Kit with Mounting Adapter.


TORQUE TOOLS CALIBRATION ACCESSORIES

TEST/CALIBRATION ACCESSORIES CDI’s calibration equipment is expressly designed to calibrate the complete line of CDI Torque Transducers. All weight trays, arms and brackets supplied by CDI Torque Products are built with precision accuracy to meet the demanding needs of the calibration professional. All calibration wheels and arms are certified as to length, and supplied with a certificate of accuracy, which is traceable to N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology). Weights, trays and hangers are weight certified and are also supplied with a certificate of accuracy traceable to N.I.S.T. Mass Classification is Class F. Mating adapters are available to facilitate the use of the various components. Written procedures are available upon request for calibrating any of CDI’s manufactured torque products.

TEST/CALIBRATION ACCESSORIES Product Code

Description

2000-750-02

Torque Screwdriver Testing Kit for 2000-600-02 Loader

2000-750-06

Torque Screwdriver Testing Kit for 600TL Loader

2000-320-0

Weight Set #1 - For all Transducers

2000-321-0

Weight Set #2 - For 200 in. oz. to 600 ft. lbs.

2000-322-0

Weight Set #3 - For 600 ft. lb. to 2000 ft. lbs.

390-2-2

4 oz. Hanger Calibration Weight Tray

2000-301

8 oz. Hanger Calibration Weight Tray

2000-302-0

15 lb. Calibration Weight Tray

2000-303-0

50 lb. Calibration Weight Tray

2000-304-0

7.5 lb. Calibration Weight Tray

2000-250-02

Calibration Stand Kit

2500-50-0

21⁄2” Calibration Wheel

2000-151-0

5” Calibration Wheel

2000-152-0

10” Butterfly Calibration Wheel

2000-154-0

40” Calibration Arm

2000-152-3

1

2000-226-3

3

⁄2” x 3⁄8” Calibration Arm Adapter ⁄4” x 1⁄2” Sq. Drive Reducer

2000-226-2

1” x 3⁄4” Calibration Arm Adapter

2000-154-8

1 1⁄4” x 3⁄4” Calibration Arm Adapter

S/2000-221-0

1 1⁄4” x 3⁄4” Adapter for 40” Arm

342-35

Transducer Mounting Bracket up to 1000 in. lb. (TB342/1)

342-36

Transducer Mounting Bracket 125-600 ft. lb. (TB342/2)

2000-150-03

Transducer Bracket, 1000-2000 ft.lb.

343-25

Transducer Mounting Bracket 4 in 1 ETT (TB343)

65


TORQUE TOOLS TESTER

DIGITAL TORQUE TESTERTM (DTT) TEST THE HEALTH OF YOUR TORQUE WRENCHES - ANYWHERE WITH THE DIGITAL TORQUE TESTER. Utilizing the testing protocol and standards developed by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) The Digital Torque TesterTM (DTT) is designed to be an affordable torque tester that can be mounted on a wall or used in a bench-top vise to allow the operator to conveniently test torque wrenches and torque screwdrivers. It features an easy to use touch pad screen to capture peak torque values during a test in real time, and download stored torque data to a PC. All DTT torque testers are sold in a kit with the complete tester, hard carrying case, a socket driver reducer adapter and AC/DC power supply.

DIGITAL TORQUE TESTERTM (DTT) Product Code

Female Drive

Range English

Range, Nm

Range, kgcm

1001-O-DTT

1/4”

10 - 100 in.oz.

.07 - .706

.72 - 7.20

501-I-DTT

1/4”

5 - 50 in.lb.

.56 - 5.65

5.76 - 57.60

8001-0-DTT*

1/4”

20 - 800 in.oz.

.001 - .056 cNm

.014 - .56 dNm

2502-I-DTT

3/8”

25 - 250 in.lb.

2.82 - 28.25

23.80 - 288.0

4002-I-DTT

3/8”

40 - 400 in.lb.

4.52 - 45.2

46.08 - 460.8

10002-I-DTT

3/8”

100 - 1000 in.lb.

12 - 112

115 - 1152

2503-F-DTT

1/2”

25 - 250 ft.lb.

33 - 338.96

1.93 - 34.56 kgm

6004-F-DTT

3/4”

60 - 600 ft.lb.

81.35 - 813.5

8.30 - 82.95 kgm

Accuracy: *Accuracy: Units of Measure: Operation Modes: Operating Temperature: Storage Temperature: Humidity: Power Supply: Data Storage/Recall: Dimensions: Weight:

± 0.50% 10% to 100% CW & CCW of indicated test value @ 25º C (Except 2503-F-DTT) ± 1% CW & CCW from 2-1/2% to 100% of full scale. New for Torque Screwdriver. Nm, kgcm, ft.lb., in.lb., in.oz., kgm, cNm TRACK, PEAK, FIRST PEAK 10 to 32º C (50 to 90º F) -20 to 50º C (-2 to 122º F) 85% Relative Humidity @ 21º C (70º F) Included 9-volt A/C D/C adapter. 6 AA batteries included. Memory Capacity – 500 Records (Complete Check Mode Only.) W - 10” x H - 16” x D - 2.5” (Tester Only) - 10.7 lbs., (with Carrying Case) - 17.4 lbs.

DTT OPTIONAL ACCESSORIES

66

Product Code

Description

2344-0050-03

Table Mounting Bracket for DTT Series Testers

2344-0051-02

Male SQ Adapter 3/8” x 3/8”

2344-0051-11

1/4” to 1/4” adapter

2344-0051-13

1/2” to 1/2” adapter

2344-0051-16

3/8” to 1/2” adapter

2344-0051-19

3/4” to 1-1/4” adapter


TORQUE TOOLS TESTER

DIGITAL TORQUE TESTERTM (DTT) QUICK CHECK MODE Features UÊ"Ìi}À>#Ê/À>"Ã`ÕViÀÊ>"`ÊÃÌÕÀ`ÞÊ%&ÕÃ'"}Ê>##&ÜÊ(&Õ"Ì'"}Ê'"ÊÛ'ÀÌÕ>##ÞÊ >"ÞÊ«&Ã'Ì'&" UÊ"Ìi}À>#Ê/À>"Ã`ÕViÀ\ÊÕ##ÊLÀ'`}iÊÃÌÀ>'"Ê}>}i]ÊÎxäÊ&%(]Ê£xääÕ ]Ê Î(6É6Ê°-]ÊΰÇxÊiÝV'Ì>Ì'&"° UÊ1"'ÌÃÊ&vÊ/&ÀµÕi\Ê (]Ê,}V(]ÊvÌ°#L°]Ê'"°#L°]Ê'"-&â° UÊÕ`'L#iÊ­Ì&"i®Ê>"`Ê Ê#'}%Ì-L>ÀÊ*ÀiÃi"ÌÊ#iÀÌà UÊ/&ÀµÕiÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ä°x¯Ê´£ÊV&Õ"ÌÊ 7Ê>"`Ê

7ÊvÀ&(Ê£äÊÌ&Ê £ää¯Ê&vÊvÕ##ÊÃV>#iÊ>ÌÊÓxcÊ

UÊ

Ê/&ÕV%Ê-VÀii"\Ê{°ÇÊ'"°ÊV&#&ÀÊ}À>«%'VÃÊ`'ë#>Þ UÊ-VÀii"ÊÀiÃ&#ÕÌ'&"\Ê{näÊ8ÊÓÇÓÊ«'Ýi#à UÊ 'ë#>ÞÊVVÕÀ>VÞ\Ê{Ê`'}'ÌÃ]Ê3333ÊVÞV#iÊV&Õ"Ìà UÊ-'Ýʺ»Ê#,>#'"iÊVi##ÃÊv&ÀÊL>ÌÌiÀÞÊ«&ÜiÀÊ'"V#Õ`i` UÊ/À>V,]Ê*i>,Ê>"`Ê'ÀÃÌÊ*i>,Ê(&`iÃÊ&vÊ&«iÀ>Ì'&" UÊ"«iÀ>Ì'"}Ê/i(«iÀ>ÌÕÀi\Ê{äÊÌ&Ê££äcÊÊ­xÊÌ&Ê{ÓcÊ ® UÊ-Ì&À>}iÊ/i(«iÀ>ÌÕÀi\ÊäÊÌ&Ê£ÓÓcÊÊ­-ÓäÊÌ&ÊxäcÊ ® UÊÕ('`'ÌÞÊÕ«ÊÌ&Ênx¯Ê"&"-V&"`i"Ã'"} UÊ 1É - ]Ê -]Ê,]Ê/]Ê ]Ê*/]Ê1Ê>"`Ê>«>"iÃiÊ#>"}Õ>}iÊ(>"Õ># UÊ iÀÌ'wÊV>ÌiÊ&vÊ °°-°/°ÊÌÀ>Vi>L'#'ÌÞÊvÀ&(Ê£ä¯ÊÌ&Ê£ää¯Ê&vÊvÕ##ÊÃV>#i UÊ"V#Õ`iÃÊÃÌ&À>}iÊV>Ãi]Ê Ê>`>«ÌiÀÊ>"`Ê1- ÊV>L#i

DIGITAL TORQUE TESTERTM (DTT) AUDIT MODE The Audit mode is an ASME emulation which tests the wrench at 20%, 60% and 100% of full scale. This provides a complete diagnostic analysis of the wrench. Testing validates the linearity of the wrench.

-i#iVÌÊÕ`'ÌÊ­- Êi(Õ#>Ì'&"®

Ý>(«#iÊÃ%&ÜÃÊÌiÃÌ'"}Ê>ÊÓxäÊvÌ°#L°ÊÜÀi"V%Ê >ÌÊÓä¯Ê&vÊvÕ##ÊÃV>#i° 9i##&ÜÊ'"`'V>ÌiÃÊ#&ÜÊÀi>`'"}°

-i#iVÌÊ7Ài"V%Ê/Þ«i

Ý>(«#iÊÃ%&ÜÃÊÌiÃÌ'"}Ê>ÊÓxäÊvÌ°#L°ÊÜÀi"V%Ê >ÌÊÈä¯Ê&vÊvÕ##ÊÃV>#i° 9i##&ÜÊ'"`'V>ÌiÃÊ#&ÜÊÀi>`'"}°

Ý>(«#iÊÃ%&ÜÃÊÌiÃÌ'"}Ê>ÊÓxäÊvÌ°#L°ÊÜÀi"V%Ê >ÌÊ£ää¯Ê&vÊvÕ##ÊÃV>#i° ,i`Ê'"`'V>ÌiÃÊ%'}%ÊÀi>`'"}°

67


TORQUE TOOLS TESTER

MULTITORQ TORQUE & DATA COLLECTION SYSTEMS The MULTITORQ portable electronic torque meter displays torque readings from sensors that attach between sockets and driver. MULTITORQ is a highly versatile torque analyzer/data acquisition system that can be used with sockets, extensions, universal joints, ratcheting drivers or any combination of these. Sensors are sold separately, available in 8 ranges from 2-20 in. ozs. to 150-1500 ft. lb. Accuracy ± 1% of reading (± 2% reading for 20 in. oz., and 10 in. lb.) 10-100% of sensor range. The torque analyzer features a wide angle viewing LCD display with selectable readouts; ft. lb., in. lb., in. oz., Nm, dNm, mkg, and cmkg units. Torque target settings are entered via a push button membrane keyboard. High and low torque limits are adjustable to give an audible and visual alarm. The user selects Track mode to display torque values as they are applied, or Peak mode to display the highest torque value applied.

Features UÊ{Ê`!}!ÌÊÜÉÊ>"«#>ÊEÊ$Õ%iÀ!V>"ÊvÕ$VÌ!&$ÊyÊ>}ÃÊ UÊ{Ê`!}!Ì]ÊnäääÊV&Õ$ÌÃÊ`!ë">ÞÊV>«>V!ÌÞÊ UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Ê£¯Ê&vÊ!$`!V>Ìi`ÊÛ>"Õi]ÊVÜÊEÊVVÜ]ÊvÀ&%Ê£ä¯ÊÌ&Ê£ää¯Ê&vÊvÕ""ÊÃV>"i]ÊÓä£)")/Ê>$`Ê£ä£))/Ê>ÀiÊ´ÊÓ¯ UÊ-&vÌÊÌ&ÕV#Ê,iÞÃ\Ê#!É"&Ê>">À%]ÊâiÀ&ÊÌ>Ài]ÊÃiÌ)Õ«]ÊÕ$!ÌÃ]ÊÃÌ&ÀiÉÀiV>""ÉV"i>À]ÊÃi$`]ÊÃÌ>Ì!ÃÌ!VÃ]Êi$ÌiÀÊ UÊ1$!ÌÃÊ&vÊ%i>ÃÕÀi%i$Ì\ÊvÌ°Ê"L°]Ê!$°Ê"L°]Ê!$°Ê&â°]Ê %]Ê` %]Ê%,}Ê>$`ÊV%,}Ê UÊ-Ì&À>}i\Ê)ÓäÊÌ&ÊxäÊ`i}ÀiiÃÊ Ê­)ÓÊÌ&Ê£ÓÓÊ`i}ÀiiÃÊ®Ê UÊÕ%!`!ÌÞ\ÊÕ«ÊÌ&Ê1ä¯]Ê$&$)V&$`i$Ã!$}Ê UÊ !%i$Ã!&$Ã\ÊλÊÜ!`i]ÊÓ°x»Ê#!}#ʭλÊÜ!Ì#ÊLi"ÌÊV"!«®]ÊÈ»Ê`ii«Ê UÊ7i!}#Ì\ʣʫ&Õ$`Ê UÊ #>À}iÊ"!viÊ­vÕ""ÊV#>À}iÊÌ&ÊÃ#ÕÌ&vv®\ÊÓäÊ#&ÕÀÃÊV&$Ì!$Õ&ÕÃÊ UÊ >ÌÌiÀÞÊV#>À}iÀÃ\Ê£ÓäÊ6 Ê&ÀÊÓÓäÊ6 Ê­xä)Èäâ®Ê UÊ"ÕÌ«ÕÌ\Ê16

]ÊÓää%Ê UÊ >Ì>ÊÃÌ&À>}iÉÀiV>""\ÊÎxääÊ%i>ÃÕÀi%i$ÌÃÊ UÊ-iÀ!>"Ê&ÕÌ«ÕÌÊ«&ÀÌ\Ê,-)ÓÎÓÊ­ÌÀÕi®]ÊÎää)£1°Ó,ÊL>Õ`]Ê>$`Ê%!ÌÕÌ&Þ&Ê­ÃÌ>Ì!ÃÌ!V>"Ê«À&Ì&V&"® UÊ,iV#>À}i>L"iÊ !) >`ÊL>ÌÌiÀ!ià UÊ,i>`ÃÊL!)`!ÀiVÌ!&$>""ÞÊ­VÜÊ>$`ÊVVÜ® Turns any ordinary ratchet wrench.....

MULTITORQ TORQUE & DATA COLLECTION SYSTEMS Standard Set Includes: Product Code Description 1600-MT

MULTITORQ Unit includes: power pack/charger (P115-30) and case (1600-50)

1600-MT-220V

Configured as a 220 volt unit

Sensors: (sold separately) Product Code Torque Range

...into a highly accurate digital torque tool.

Drive ⁄{»

201-0-MT

2 - 20 in. oz.

1

101-I-MT

1 - 10 in. lb.

1

501-I-MT

5 - 50 in. lb.

1

2001-I-MT

20 - 200 in. lb.

1

£ääÓ))/Ê

£äÊ)Ê£ääÊvÌ°Ê"L°Ê

3

ÓxäÎ))/Ê

ÓxÊ)ÊÓxäÊvÌ°Ê"L°Ê

1

Èää{))/Ê

ÈäÊ)ÊÈääÊvÌ°Ê"L°Ê

3

£xääx))/Ê

£xäÊ)Ê£xääÊvÌ°Ê"L°Ê

£»

⁄{» ⁄{» ⁄{»

Optional Accessories: Product Code Description

⁄8»

1600-10

⁄2»

1600-20

Interface Cable: RS-232 to P.C.

⁄{»

82-66

220 Volt Charger

Certificate of accuracy traceable to N.I.S.T. supplied with each transducer. All components ordered separately.

68

Interface Cable: RS-232 to serial printer


TORQUE TOOLS ELECTRONIC WRENCHES

COMPUTORQ II ELECTRONIC TORQUE WRENCHES /)iÊCOMPUTORQ IIÊ$ÃÊ!ÕÀÊÃÌ>Ìi-!v-Ì)i->ÀÌÊ $}$Ì>"Ê*À!}À>%%>L"iÊ/!ÀµÕiÊ7Ài#V)°Ê ÌÊ)>ÃÊ%>#ÞÊ>««"$V>Ì$!#Ã]Ê$#V"Õ`$#}Ê«ÀiV$Ã$!#ÊÌ!ÀµÕ$#}Ê!vÊVÀ$Ì$V>"Êv>ÃÌi#iÀÃ]ÊÌÀ>V($#}Ê >««"$i`ÊÌ!ÀµÕiÊv!ÀʵÕ>"$ÌÞÊV!#ÌÀ!"ÊÌiÃÌ$#}]Ê>ÃÊÜi""Ê>ÃÊ`iÃÌÀÕVÌ$ÛiÊV!%«!#i#ÌÊÌiÃÌ$#}°Ê /)iÊ !%«ÕÌ!ÀµÊÊ$ÃÊi>ÃÞÊÌ!Ê«À!}À>%ÊÕÃ$#}ÊÌ)iÊÃ!vÌÊÌ!ÕV)Ê(iÞ«>`°Ê-$%«"ÞÊ«À!}À>%Ê >ʺÌ>À}iÌ»ÊÌ!ÀµÕiÊ$#V"Õ`$#}ÊÕ««iÀÊ>#`Ê"!ÜiÀÊ"$%$ÌÃ]Ê>#`ÊÌ)iÊÜÀi#V)ÊÜ$""ÊÃ$}#>"ÊÜ$Ì)Ê>Ê Lii«ÊÜ)i#ÊÌ)>ÌÊÌ!ÀµÕiÊÃiÌÌ$#}Ê$ÃÊÀi>V)i`°ÊvÊÌ)iÊÕÃiÀÊiÝVii`ÃÊÌ)iÊÌ>À}iÌÊÌ!ÀµÕi]Ê>#Ê >">À%ÊÌ!#iÊÃ!Õ#`ÃÊ>#`ÊÌ)iÊÀi`Ê"$})ÌÊyÊ>Ã)iÃ°Ê !%«ÕÌ!ÀµÊÊ$ÃÊ>Û>$">L"iÊ$#ÊÃ$ÝÊ%!`i"ÃÊ Ü$Ì)ÊÀ>#}iÃÊvÀ!%ÊxÊ$#°Ê"LðÊÕ«ÊÌ!Ê£äääÊvÌ°Ê"LðÊ

Features UÊ1«ÊÌ!Ê{äääÊÌ!ÀµÕiÊÛ>"ÕiÃÊV>#ÊLiÊÃÌ!Ài`Ê$#Ê%i%!ÀÞ UÊ !Ü#"!>`$#}ÊV>«>L$"$ÌÞÊÌ!Ê>Ê«À$#ÌiÀÉV!%«ÕÌiÀÊ`>Ì>"!}}iÀÊ Û$>Ê,-ÓÎÓ UÊ-i"iVÌ>L"iÊ%!`iÃÊ!vÊ!«iÀ>Ì$!#Ê>Àiʺ«i>(Ê)!"`»Ê>#`ʺÌÀ>V(» UÊ/>À}iÌÊÌ!ÀµÕiÊÛ>"ÕiÃÊ>ÀiÊi>Ã$"ÞÊ«À!}À>%%i`Ê>#`ÊÛ$iÜi`Ê Ì)À!Õ})ÊÌ)iÊ(iÞ«>` UÊÛ>$">L"iÊÌ!ÀµÕiÊÀ>#}iÃÊvÀ!%ÊxÊ$#°Ê"L°ÊÌ!Ê£äääÊvÌ°Ê"L° UÊÊ+ÛÊ>"(>"$#iÊL>ÌÌiÀÞÊ$ÃÊÃÌ>#`>À`Êv!ÀÊÈäÊ)!ÕÀÃÊ!vÊ!«iÀ>Ì$!#Ê UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Ê£¯Ê!vÊ$#`$V>Ìi`ÊÛ>"Õi]Ê 7ÊEÊ

7]ÊvÀ!%ÊÓä¯Ê Ì!Ê£ää¯Ê!vÊvÕ""ÊÃV>"iÆÊ ´Ê£¯]Ê«"ÕÃÊxÊ$#VÀi%i#ÌÃÊvÀ!%Ê£ä¯ÊÌ!ÊÓä¯Ê!vÊvÕ""ÊÃV>"i UÊ""ÊV>"$LÀ>Ì$!#Ê`>Ì>Ê$ÃÊÃÌ!Ài`Ê$#ÊÌ)iÊ%$VÀ!«À!ViÃÃ!À UÊ-i"iVÌ>L"iÊL>Õ`ÊÀ>ÌiÊv!ÀÊ`!Ü#"!>`$#}ÊÌ!Ê>Ê«À$#ÌiÀÉV!%«ÕÌiÀÉ`>Ì>"!}}iÀ°Ê "«Ì$!#ÃÊ>ÀiÊÎää]ÊÈää]Ê£Óää]ÊÓ{ää]Ê{nää]Ê+Èää]Ê!ÀÊ£+Óää UÊiiÌÃÊ!ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°ÓnÊ-ÊÓääx

COMPUTORQ II ELECTRONIC TORQUE WRENCHES Ê *À!`ÕVÌÊ !`iÊ

Ê

À$ÛiÊ

/!ÀµÕiÊ ,>#}iÊ

Ê #VÀ°Ê

i#}Ì)Ê #°Ê

7̰ Lð

Ê *À!`ÕVÌÊ !`iÊ

Ê

À$ÛiÊ

/!ÀµÕiÊ ,>#}iÊ

xä£ -Ê

£

⁄{»Ê

xÊ-ÊxäÊ$#°Ê"L°Ê

°ä£Ê$#°Ê"L°Ê

£Î°xÊ

£°xÊ

ÓxäÎ -Ê

£

⁄Ó»Ê

ÎääÊ-ÊÎäääÊ$#°Ê"L°Ê £Ê$#°Ê"L°Ê

Ê

Ê

°{Ê-Ê{°ÓÊvÌ°Ê"L°Ê

°ää£ÊvÌ°Ê"L°

Ê

Ê

ÓxÊ-ÊÓxäÊvÌ°Ê"L°Ê

Ê

Ê

x°ÈÊ-ÊxÈÊ` %Ê

°ä£Ê` %

Ê

Ê

Î{äÊ-ÊÎÎnäÊ` %Ê

ÓÊ` %

Ê

Ê

°xÈÊ-Êx°ÈÊ %Ê

°ä£Ê %

Ê

Ê

Î{Ê-ÊÎÎnÊ %Ê

°£Ê %

Ê

Ê

x°ÇÊ-ÊxÇÊV%(}Ê

°ä£ÊV%(}

Ê

Ê

Î{äÊ-ÊÎ{ääÊV%(}Ê ÓÊV%(}

Ê

Ê

°äxÇÊ-Ê°xÇÊ%(}Ê

°ää£Ê%(}

Ê

Ê

ÓxäÓ -Ê

Î

ÓxÊ-ÊÓxäÊ$#°Ê"L°Ê

°£Ê$#°Ê"L°Ê

Èää{ -Ê

Î

ÇÓäÊ-ÊÇÓääÊ$#°Ê"L°Ê ÎÊ$#°Ê"L°Ê

Ê

Ê

ÓÊ-ÊÓäÊvÌ°Ê"L°Ê

°ä£ÊvÌ°Ê"L°

Ê

Ê

ÈäÊ-ÊÈääÊvÌ°Ê"L°Ê

Ê

Ê

ÓnÊ-ÊÓnÓÊ` %Ê

°£Ê` %

Ê

Ê

n£äÊ-Ên£ÎäÊ` %Ê

°£ÊvÌ°Ê"L°

Ê

Ê

Ó°nÊ-ÊÓnÊ %Ê

°ä£Ê %

Ê

Ê

n£Ê-Ên£ÎÊ %Ê

°£Ê %

Ê

Ê

Ó+Ê-ÊÓnnÊV%(}Ê

°£ÊV%(}

Ê

Ê

nÎäÊ-ÊnÎääÊV%(}Ê {ÊV%(}

Ê

Ê

°Ó+Ê-ÊÓ°nnÊ%(}Ê

°ää£Ê%(}

Ê

Ê

n°ÎÊ-ÊnÎÊ%(}Ê

xäÓ -Ê

Î

ÈäÊ-ÊÈääÊ$#°Ê"L°Ê

°£Ê$#°Ê"L°Ê

£äääx -Ê

£»Ê

£ääÊ-£äääÊvÌ°Ê"L°Ê

°£ÊvÌ°Ê"L°Ê

Ê

Ê

xÊ-ÊxäÊvÌ°Ê"L°Ê

°ä£ÊvÌ°Ê"L°

Ê

Ê

£ÎxÊ-Ê£ÎxxÊ %Ê

°£Ê %

Ê

Ê

ÈnÊ-ÊÈÇÇÊ` %Ê

°£Ê` %

Ê

Ê

£{Ê-Ê£ÎnÊ%(}Ê

£Ê%(}

Ê

Ê

È°nÊ-ÊÈÇ°ÇÊ %Ê

°ä£Ê %

Ê

Ê

È+°£Ê-ÊÈ+£ÊV%(}Ê

°£ÊV%(}

Ê

Ê

°ÇÊ-ÊÈ°+Ê%(}Ê

°ää£Ê%(}

⁄n»Ê

⁄n»Ê

£{°+Ê

£{°+Ê

Ó°ä

Ó°äÊ

ΰ{Ê-ÊÎ{Ê%(}Ê ⁄{»Ê

Ê #VÀ°Ê

i#}Ì)Ê #°Ê

7̰ Lð

Ó£°xÊ

ΰÓ

{È°xÊ

+°x

Ç{°äÊ

£+°ä

°£ÊvÌ°Ê"L°

°ä£Ê%(} °ÓÊvÌ°Ê"L°

°ä£Ê%(}

"«Ì$!#>"Ê >L"iÃ\Ê*À!`ÕVÌÊ !`iÊ*££Î-xäÊ !%«ÕÌ!ÀµÊÌ!Ê+Ê*$#Ê*° ° "«Ì$!#>"Ê >L"iÃ\Ê*À!`ÕVÌÊ !`iÊ*££Î-ÈäÊ !%«ÕÌ!ÀµÊÌ!ÊÓxÊ*$#Ê*À$#ÌiÀ N.I.S.T. traceable calibration certificate included.

69


TORQUE TOOLS ELECTRONIC WRENCHES

COMPUTORQ 3 ELECTRONIC TORQUE WRENCHES The COMPUTORQ 3 Electronic Torque Wrench is a simple to use digital readout wrench that displays real time torque values in any of four torque units, ft.lbs., in.lbs., Nm, kg.cm. Simply set the desired torque value and apply force until the green LED illuminates. Great for light industrial, automotive, motorcycle, watercraft and aircraft applications.

Features UÊ-!ii"Ê#iÜÊ`iÃ$}# UÊ£x%`i}ÀiiÊyÊiÝÊÀ>ÌV'iÌ$#}Ê'i>` UÊ*ÕÃ'ÊLÕÌÌ(#ÊÃ(V"iÌÊÀi!i>ÃiÊ'i>` UÊ>À}i]Êi>ÃÞÊÌ(ÊÀi>`Ê`$}$Ì>!Ê`$ë!>Þ UÊ(#}ÊL>ÌÌiÀÞÊ!$vi]ÊÕÃiÃÊÓÊi>V'Ê ,£ÓÎÊ!$Ì'$Õ,ÊL>ÌÌiÀ$ià UÊ À}(#(,$V>!!ÞÊ`iÃ$}#i`Ê,(!`i`Ê#(#%Ã!$«ÊÀÕLLiÀÊ}À$« UÊ/(ÀµÕiÃÊ$#ÊL(Ì'ÊV!(V"Ü$ÃiÊ>#`ÊV(Õ#ÌiÀV!(V"Ü$ÃiÊ`$ÀiVÌ$(#à UÊ >ÌÌiÀÞÊÃ>Û$#}Ê>ÕÌ(%Ã'ÕÌ(vvÊ>vÌiÀÊÌÜ(Ê,$#ÕÌià UÊ "*1/",+ÊÎÊÀi,i,LiÀÃÊ!>ÃÌÊÕ#$ÌÊ>#`ÊÌ(ÀµÕiÊÃiÌÌ$#}ÊÃi!iVÌi` UÊÕ`$L!iÊÌ(#iÊÃ(Õ#`ÃÊÜ'i#ÊÃiÌÊÌ(ÀµÕiÊÛ>!ÕiÊ$ÃÊÀi>V'i`]Ê$vÊÌ'iÊ ÃiÌÊÌ(ÀµÕiÊÛ>!ÕiÊ$ÃÊiÝVii`i`]Ê>#Ê>!>À,ÊÌ(#iÊÜ$!!ÊÃ(Õ#`° UÊÎÊV(!(ÀÊ Ê!$}'ÌÊL>À 9 "7Ê Ê$#`$V>ÌiÃÊ>««À(>V'$#}Ê`iÃ$Ài`ÊÌ(ÀµÕiÊÃiÌÌ$#} , Ê Ê$#`$V>ÌiÃÊ`iÃ$Ài`ÊÌ(ÀµÕiÊÛ>!ÕiÊ$ÃÊÀi>V'i` , Ê Ê$#`$V>ÌiÃÊv>ÃÌi#iÀÊÜ>ÃÊ(ÛiÀÌ(ÀµÕi`]Ê!((Ãi#Ê>#`ÊÀiÌ$}'Ìi#° UÊ7'i#Ê`iÃ$Ài`ÊÌ(ÀµÕiÊÛ>!ÕiÊ$ÃÊÀi>V'i`]Ê`$ë!>ÞÊÜ$!!Ê '(!`ÊÛ>!ÕiÊ>#`ÊyÊ>Ã'Êv(ÀÊÌi#ÊÃiV(#`ð UÊ "*1/",+ÊÎÊÜ$!!Ê(«iÀ>ÌiÊ$#Ê>#ÞÊ(vÊv(ÕÀÊÌ(ÀµÕiÊÕ#$ÌÃ]Êv((ÌÊ«(Õ#`ÃÊ­vÌ°Ê!Lð®]Ê inch pounds (in. lbs.), newton meter (Nm) or kilogram centimeter (kg. cm.). UÊ

1, 9\Ê ±2% CW of readings from 20% to 100% of full scale ±3% CCW of readings from 20% to 100% of full scale UÊ °°-°/°ÊÌÀ>Vi>L!iÊViÀÌ$wÊV>ÌiÊ(vÊV>!$LÀ>Ì$(#Ê$#V!Õ`i`

STANDARD MODELS Product Code

Drive

2401CI3

1

1002CF3

3

2503CF3

1

Kg. Cm.

Wt. Lbs. (kgs)

In. Lb.

⁄4”

2.0 - 20.0

24 - 240

2.71 - 27.10

27.6 - 276

15 (381)

2.0 (.91)

⁄8”

10.0 - 100.0 120 - 1200

13.6 - 135.6

138 - 1382

17 (432)

2.2 (1.0)

⁄2”

25 - 250

33.8 - 338

345 - 3456

27 (686)

3.5 (1.59)

300 - 3000

Nm

Length In. (mm)

Ft. Lb.

HIGH ACCURACY MODELS Product Code

Drive

Ft. Lb.

In. Lb.

Nm

Kg. Cm.

Length In. (mm)

Wt. Lbs. (kgs)

Ó{ä£ ÎIÊ

1

⁄4”

2.0 - 20.0

24 - 240

2.71 - 27.10

27.6 - 276

15 (381)

2.0 (.91)

£ääÓ ÎIÊ

3

⁄8”

10.0 - 100.0 120 - 1200

13.6 - 135.6

138 - 1382

17 (432)

2.2 (1.0)

ÓxäÎ ÎIÊ

1

⁄2”

25 - 250

33.8 - 338

345 - 3456

27 (686)

3.5 (1.59)

300 - 3000

The certification of accuracy provided per ASME and ISO Standards is 20% to 100% of full scale.

*HIGH ACCURACY 1% Clockwise direction only.

70

It couldn’t be easier to use!

"*1/",+ÊÎÊ $ë!>ÞÊ>#`ÊÎÊ (!(ÀÊ Ê$}'ÌÊ >À


TORQUE TOOLS ELECTRONIC WRENCHES

TORQUE & ANGLETM ELECTRONIC TORQUE WRENCHES The CDI Torque and Angle Electronic WrenchÊ#(V'À«'À>ÌiÃÊÓ£ÃÌÊ i(ÌÕÀÞÊ/iV+(')'}ÞÊ#(Ê>ÊÃ#,«)iÊÌ'ÊÕÃiÊ`#}#Ì>)ÊÜÀi(V+°Ê-«iV#wÊV>))ÞÊ `iÃ#}(i`ÊÌ'Ê,iiÌÊÌ+iÊ(ii`ÃÊ'vÊÌ+iÊÌ'ÀµÕiÊ«À'viÃÃ#'(>)ÊÜ+iÀiÊÌ'ÀµÕiÊ«)ÕÃÊ>(})iÊ#ÃÊÀiµÕ#Ài`°ÊÌÊvi>ÌÕÀiÃÊÌ+ÀiiÊÕ(#ÌÃÊ'vÊÌ'ÀµÕi]ÊvÌ°)LðÊ(°)LðÊ>(`Ê ,Ê>ÃÊÜi))Ê>ÃÊÌ+iÊ>(})iÊ,'`i°Ê /+iÊ/'ÀµÕiÊ>(`Ê(})iÊÜÀi(V+Ê>))'ÜÃÊÌ+iÊÌiV+(#V#>(ÊÌ'Ê>««)ÞÊ>ÊëiV#wÊVÊÌ'ÀµÕiÊ)'>`]Êv'))'Üi`ÊLÞÊÌ+iÊ>(})iÊëiV#wÊV>Ì#'(]Ê>))Ê#(Ê'(iÊV'(Ûi(#i(ÌÊ ÜÀi(V+°ÊÌÊvi>ÌÕÀiÃÊ>ÊÌ+ÀiiÊ Ê)#}+ÌÊL>ÀÊ>(`Ê>Õ`#L)iÊLÕââiÀ°ÊÃÊÌ+iÊ>(})iÊ,'`iÊ#ÃÊ>ÊÃi«>À>ÌiÊvÕ(VÌ#'(]ÊÌ+iÊÜÀi(V+ÊV>(Ê>)Ã'ÊLiÊÕÃi`Ê>ÃÊ>ÊÃÌ>(`Ê >)'(iÊ`#}#Ì>)ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi(V+°

Features UÊVVÕÀ>VÞÊ#ÃʳÉ%ÊÓ¯Ê 7]ʳÉ%ÊίÊ

7Ê'vÊ#(`#V>Ìi`ÊÛ>)Õi UÊÞÀ'ÊV+#«ÊÃi(ÃiÃÊÎÈäcÊ'vÊ,'Ûi,i(Ì]Ê>(`Ê#ÃÊ>VVÕÀ>ÌiÊÌ'ÊÜ#Ì+#(Ê ³É%Êΰnc UÊ 'Ê,>#(Ìi(>(Vi]Ê-ÕÃÌÊV+>(}iÊL>ÌÌiÀ#iÃÊ>ÌÊnäÊ+'ÕÀÃÊ UÊ6 ,9Êi>ÃÞÊÌ'ÊÃiÌÊÕ«Ê>(`ÊÕÃiʵÕ#V/)Þ UÊ),'ÃÌÊ#,«'ÃÃ#L)iÊÌ'Ê'ÛiÀÊÌ'ÀµÕi UÊ #}#Ì>)ÊÌ'ÀµÕiÊ,i>ÃÕÀi,i(ÌÊ>(`Ê`#}#Ì>)Ê>(})iÊ,i>ÃÕÀi,i(ÌÊ#(Ê'(iÊ V'(Ûi(#i(ÌÊ«>V/>}iÊ UÊ À}'(',#VÊ('(%Ã)#«ÊVÕÃ+#'(Ê}À#«

UÊ£x¯Ê)iÝÊ,>ÌV+iÌÊ+i>`Ê UÊ'(}ÊL>ÌÌiÀÞÊ)#vi]ÊÕÃiÃÊÌÜ'Ê ,£ÓÎÊ)#Ì+#Õ,ÊL>ÌÌiÀ#ià UÊ '(Ûi(#i(Ì]Ê«ÕÃ+ÊLÕÌÌ'(ÊÃ'V/iÌÊÀi)i>ÃiÊÀ>ÌV+iÌÊ+i>` UÊÎÊÃÌi«Ê ÊÛ#ÃÕ>)ÊÃ#}(>)ÊÃÞÃÌi,\ 9i))'ÜÊ#}+ÌÊrÊ>««À'>V+#(}ÊÌ>À}iÌÊÌ'ÀµÕi Àii(Ê#}+ÌÊrÊÌ>À}iÌÊÌ'ÀµÕiÊÀi>V+i` ,i`Ê#}+ÌÊrÊ'ÛiÀÊÌ'ÀµÕiÊ#(`#V>Ì'À UÊ °°-°/°ÊÌÀ>Vi>L)iÊViÀÌ#wÊV>ÌiÊ'vÊV>)#LÀ>Ì#'(Ê#(V)Õ`i`

TORQUE & ANGLETM ELECTRONIC TORQUE WRENCHES Angle

Length In. (mm)

Wt. Lbs. (kgs)

12.6 - 135.6

0-360°

17 (432)

2.2 (1.0)

33.8 - 338

0-360°

27 (686)

3.5 (1.59)

Product Code

Drive

Ft. Lb.

In. Lb.

Nm

1002TAA-CDI

3

⁄8”

10 - 100

120 - 1200

2503TAA-CDI

1

⁄2”

25 - 250

300 - 3000

The certification of accuracy provided per ASME and ISO Standards is 20% to 100% of full scale.

HEAVY-DUTY TORQUE & ANGLETM TORQUE WRENCH LEADING THE WAY IN HEAVY-DUTY TORQUE AND ANGLE APPLICATIONS WITH INNOVATIVE SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE IN DOING THE JOB RIGHT. The CDI 600 ft.lb. Heavy-Duty Torque & AngleTM Torque WrenchÊi)#,#(>ÌiÃÊÌ+iÊ(ii`Êv'ÀÊ>(})iÊ}>Õ}iÃÊ>(`Ê«À'ÌÀ>VÌ'ÀÃ]Ê«À'Û#`#(}ÊÌ+iÊ ,'ÃÌÊ>VVÕÀ>ÌiÊ>(`ÊivwÊV#i(ÌÊÜ>ÞÊÌ'Ê>V+#iÛiÊÌ'ÀµÕiÊ«)ÕÃÊ>(})iÊÌ#}+Ìi(#(}ÊÃiµÕi(ViÃÊ('ÜÊëiV#wÊi`ÊLÞÊ,>(ÞÊ,>(Õv>VÌÕÀiÀðÊ/+iÊ`#}#Ì>)ÊÀi>`'ÕÌÊ `#ë)>ÞÃÊ>ÊÌ'ÀµÕiÊÃiÌÌ#(}ÊÌ+i(ÊÜ#Ì+Ê>Ê«ÕÃ+Ê'vÊ>ÊLÕÌÌ'(]ÊÃÜ#ÌV+iÃÊÌ'ÊÌ+iÊ>(})iÊ,'`i°Ê(})iÊÀi>`'ÕÌÊ('ÌÊ>vviVÌi`ÊLÞÊÀ>ÌV+iÌ#(}°Ê(})iÊV>)VÕ)>Ì#'(Ê L>Ãi`Ê'(ÊÌ+iÊÃ>,iÊ}ÞÀ'ÃV'«#VÊÌiV+(')'}ÞÊÌ+>ÌÊ,>#(Ì>#(ÃÊ+i)#V'«ÌiÀÃÊ>ÌÊ)iÛi)ÊyÊ#}+Ì° UÊ/'ÀµÕiÊVVÕÀ>VÞ\Ê­Ó¯Ê 7ÊEÊίÊ

7Ê,"ÊÓäÊqÊ£ää¯Ê°-°®ÊÊ ÊÊ­{¯Ê 7ÊEÊȯÊ

7Ê,"Ê£äÊqÊ£7¯Ê°-°® UÊ(})iÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Êΰn¯Ê'vÊ#(`#V>Ìi`ÊÛ>)Õi UÊ(}Õ)>ÀÊ #ë)>ÞÊ,iÃ')ÕÌ#'(\Ê£c

Features UÊ/'ÀµÕiÊ1(#ÌÃ\ÊvÌ°)L°]Ê#(°)Lð]Ê , UÊÕ`#L)iÊ­Ì'(i®Ê*ÀiÃiÌÊ)iÀÌà UÊ #ë)>ÞÊ,iÃ')ÕÌ#'(\Êä°£ÊvÌ°)L°]Êä°£Ê ,]Ê£Ê#(°)L° UÊ ',v'ÀÌ>L)iÊ('(%Ã)#«Ê}À#«Ê+>(`)i UÊ-i>)i`Ê,>ÌV+iÌÊi>` UÊ{ʺ»Ê)/>)#(iÊ >ÌÌiÀ#iÃÊ(V)Õ`i` UÊ'ÜÊ >ÌÌiÀÞÊ(`#V>Ì'ÀÊ>(`ÊÕÌ'Ê-+ÕÌ'vvÊ>vÌiÀÊÌÜ'Ê,#(ÕÌiÃÊ#`)i

UÊ"«iÀ>Ì#(}Ê/i,«iÀ>ÌÕÀi\Ê{äÊ%Ê££äcÊ°Ê­xÊ%Ê{ÓcÊ ® UÊ-Ì'À>}iÊ/i,«iÀ>ÌÕÀi\ÊäÊ%Ê£ÓÓcÊÊ­%ÓäÊ%ÊxäcÊ ® UÊÕ,#`#ÌÞÊÕ«ÊÌ'Ê7ä¯Ê('(%V'(`i(Ã#(}Ê UÊ 1É % ]Ê -]Ê,]Ê/]Ê ]Ê*/]Ê1Ê>(`Ê>«>(iÃiÊ)>(}Õ>}iÊ,>(Õ>) UÊ iÀÌ#wÊV>ÌiÊ'vÊ °°-°/°ÊÌÀ>Vi>L#)#ÌÞÊv'ÀÊÓä¯ÊÌ'Ê£ää¯Ê'vÊvÕ))ÊÃV>)i UÊ(V)Õ`iÃÊÃÌ'À>}iÊV>Ãi

HEAVY-DUTY TORQUE & ANGLETM TORQUE WRENCH Product Code

Drive

Ft. Lb.

In. Lb.

Nm

Angle

Length In. (mm)

Wt. Lbs. (kgs)

6004TAA

3

⁄4”

120 - 600

1440 - 7200

156 - 780

0-360°

49 (1244.6)

14 (6.35)

71


TORQUE TOOLS SCREWDRIVERS

TORQUE SCREWDRIVERS - MICRO-ADJUSTABLE Adjustable models offer versatility for applications that require more than one torque value. These torque screwdrivers are particularly suited for the electronics industry and for instrument assembly work. A simple, cam-over design prevents over-tightening and possible damage to components. Torque settings are easily and accurately changed with a unique adjusting knob and easy-to-read window scale. Adjusting the screwdriver is simple. Just pull out the adjusting knob to unlock, turn to the desired setting, then push the knob in until it clicks! Positive locking knob makes accidental setting changes impossible. Automatic lock in counterclockwise direction makes fastener removal a snap. The Micro-Adjustable series includes six models with torque settings ranging from 20 in. ozs. to 40 in. lbs.

Features UÊÈÊ!"`i#ÃÊ>Û>$#>L#i UÊ*"Ã$Ì$ÛiÊ#"V%$&}Ê«Õ##Ê`"Ü&Ê>`'ÕÃÌ!i&ÌÊ%&"L UÊ/À$#"LÕ#>ÀÊV"!v"ÀÌÊ}À$« UÊ1&$ÛiÀÃ>#Ê£É{»Ê(iÝÊL$ÌÊ("#`iÀÊÜ$Ì(ÊÃÌÀ"&}ÊÀ>ÀiÊi>ÀÌ(Ê!>}&iÌ UÊ >!+"ÛiÀÊÌ"ÀµÕiÊ#$!$Ì$&}ÊV#ÕÌV( UÊ-#$«ÊÀiÃ$ÃÌ>&ÌÊwÊ&$Ã( UÊ >ÃÞ+Ì"+Ài>`ÊÜ$&`"ÜÊÃV>#i UÊ$}(ÌÊÜi$}(Ì UÊÕÌ"!>Ì$VÊ#"V%Ê$&Ê

7Ê`$ÀiVÌ$"&Êv"ÀÊ`$Ã>ÃÃi!L#Þ UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊȯÊ"vÊ$&`$V>Ìi`ÊÛ>#Õi]Ê 7]ÊvÀ"!ÊÓä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊvÕ##ÊÃV>#i UÊ&`$Û$`Õ>##ÞÊÃiÀ$>#$âi`ÊÜ$Ì(Ê!>ÌV($&}ÊViÀÌ$wÊV>ÌiÊ"vÊV>#$LÀ>Ì$"&ÊÌÀ>Vi>L#iÊÌ"Ê °°-°/° UÊiiÌÃÊ"ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°£{Ê+ÊÓää{

TORQUE SCREWDRIVERS - MICRO-ADJUSTABLE Increments

WxL Inches

Wt. Oz.

20 - 100 in. ozs.

1 in. oz.

1.1 x 5.5

6.8

3 - 15 in. lbs.

.2 in. lbs.

1.1 x 6.25

8.0

401SM

5 - 40 in. lbs.

.5 in. lbs.

1.2 x 6.75

10.8

61NSM

10 - 80 cNm

1 cNm

1.1 x 5.5

6.8

151NSM

40 - 200 cNm

2 cNm

1.1 x 6.25

8.0

401NSM

50 - 450 cNm

5 cNm

1.2 x 6.75

10.8

Product Code

Torque Range

61SM 151SM

Industry standard 1/4” hex receiver allows use of all standard driver bits (Phillips, Torx, etc.)

Automatic lock in counterclockwise direction makes screw removal a snap.

72

Cam-over torque limiting clutch for repeatability and accuracy

Certified to the following industry specifications: ASME B107.14 - 2004 and ISO 6789

Lightweight yet rugged construction, built to last

Comfortable, slip resistant finish

Permanently lubricated internal mechanism, never needs oil

Easy-to-read window scale and adjustment knob for precise settings


TORQUE TOOLS SCREWDRIVERS

TORQUE SCREWDRIVERS - SINGLE SETTING The tamper resistant design of the Single Setting series is particularly suited for highvolume use in assembly operations. A simple, cam-over design prevents over-tightening and possible damage to components. Torque screwdrivers may be ordered factory pre-set at an additional charge or they may be easily set by the operator with any quality torque calibration system. The end cap removes for easy access to the 1/8” hex adjustment screw. A hex adjustment key is included with each driver. The Single Setting series includes four models with available torque settings from 6 in. ozs. up to 40 in.lbs. When precision and repeatability are a must, the choice is simple CDI Torque Screwdrivers.

Features UÊ>VÌ"ÀÞÊ*Ài$-iÌÊ%"`i&ÃÊ>ÀiÊÃiÌÊ>ÌÊÌ'iÊv>VÌ"ÀÞÊÌ"ÊÌ'iÊVÕÃÌ"%iÀ½ÃÊëiV)wÊi`ÊÌ"ÀµÕiÊ ÊÊÊÃiÌÌ)*}Ê>*`Ê>ÀiÊvÕÀ*)Ã'i`ÊÜ)Ì'Ê>Ê iÀÌ)wÊV>ÌiÊ"vÊ >&)LÀ>Ì)"* UÊ*&i>ÃiÊëiV)vÞÊ`iÃ)Ài`ÊÌ"ÀµÕiÊÃiÌÌ)*}ÊÜ'i*Ê"À`iÀÊ)ÃÊ«&>Vi` UÊ{Ê%"`i&ÃÊ>Û>)&>L&i UÊ/À)&"LÕ&>ÀÊV"%v"ÀÌÊ}À)« UÊ1*)ÛiÀÃ>&Ê£É{»Ê'iÝÊL)ÌÊ'"&`iÀÊÜ)Ì'ÊÃÌÀ"*}ÊÀ>ÀiÊi>ÀÌ'Ê%>}*iÌ UÊ >%$"ÛiÀÊÌ"ÀµÕiÊ&)%)Ì)*}ÊV&ÕÌV' UÊ,Õ}}i`]Ê&)}'ÌÊÜi)}'ÌÊ>&Õ%)*Õ%ÊL"`Þ UÊÕÌ"%>Ì)VÊ&"V.Ê)*Ê

7Ê`)ÀiVÌ)"* UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊȯÊ"vÊ)*`)V>Ìi`ÊÛ>&Õi]Ê 7]ÊvÀ"%ÊÓä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊvÕ&&ÊÃV>&i UÊiiÌÃÊ"ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°£{Ê$ÊÓää{

TORQUE SCREWDRIVERS - SINGLE SETTING Product Code Un-Set

Product Code Factory Pre-Set

Torque Range

W X L Length

Wt. Oz.

21SP

21SP-SET

6-32 in.ozs

1.1 x 4.5

5.3

61SP

61SP-SET

10 - 100 in.ozs.

1.1 x 5.6

7.0

151SP

151SP-SET

1.5 - 15 in. lbs

1.1 x 5.6

7.0

401SP

401SP-SET

4 - 40 in. lbs.

1.2 x 6.3

9.6

TORQUE LIMITING T-HANDLE - PRE-SET *À"`ÕVÌÊ "`iÊ

Pre Set Value Ì°ÊL°Ê

*°ÊL°Ê

/*/{ Ê

{°äÊ

Ó°4Ê

Îx°{Ê

{Ê%%

/*/x Ê

x°äÊ

ΰÇÊ

{{°ÎÊ

{Ê%%

/*/È Ê

È°äÊ

{°{Ê

xΰ£Ê

{Ê%%

/*/{ 

Features UÊ/"ÀµÕiÊ)%)Ì)*}Ê/iV'*"&"}ÞÊÌ"Ê*ÀiÛi*ÌÊ"ÛiÀ$/)}'Ìi*)*} UÊ>}*iÌ)VÊ-'>*.ÊÌ"Ê*ÌiÀV'>*}iÊ )ÌÃÊ>ÃÊ ii`i` UÊ,"Õ*`i`Ê/$>*`&iÊÀ)«Êv"ÀÊ``i`Ê "%v"ÀÌ UÊ)$6)ÃÊ "&"ÀÊv"ÀÊ >ÃÞÊ`i*Ì)wÊV>Ì)"* UÊ-'>vÌÊ>VVi«ÌÃÊ£É{»Ê'iÝÊÃ'>*.ÊL)ÌÃ]Ê>Ê{Ê%%ÊL)ÌÊ)ÃÊ)*V&Õ`i`Ê)*Êi>V'Ê`À)ÛiÀ /*/x 

/*/È 

73


TORQUE TOOLS SCREWDRIVERS/TORKYS

FIXED-SETTING TORQUE SCREWDRIVERS Torque Screwdrivers were specially developed for changing cutting tools on automatic cutting machines in order to ensure consistent, accurate cutting.

FIXED-SETTING TORQUE SCREWDRIVERS Product Code*

Description

Replacement Bits Torx Plus Torx

BE-6990-IP10

2.0 Nm

BE-6990-IP10-KL BE-6990TX-T10KL

BE-6990-IP15

3.0 Nm

BE-6990-IP15-KL BE-6990TX-T15KL

BE-6990-IP6

.6 Nm

BE-6990-IP6-KL

BE-6990TX-T6-KL

BE-6990-IP7

.9 Nm

BE-6990-IP7-KL

BE-6990TX-T7-KL

BE-6990-IP8

1.2 Nm

BE-6990-IP8-KL

BE-6990TX-T8-KL

BE-6990-IP9

1.4 Nm

BE-6990-IP9-KL

BE-6990TX-T9-KL

* Includes one Torx & one Torx Plus Bit

TORKY - SINGLE SETTING WRENCHES

½ÃÊTORKY is a right angle pre-set torque wrench. Torky is designed for production torque applications that require higher values than a torque ÃVÀiÜ`À)ÛiÀÊV>*Ê`i&)ÛiÀ°Ê/'iÊV"%v"ÀÌ>L&iÊ`iÃ)}*Êi>ÃiÃÊÌ'iÊÃÌÀ>)*Ê"vÊÀi«i>Ìi`Ê ÕÃiðÊ/"ÀµÕiÊÛ>&ÕiÊ%>ÞÊLiÊ"À`iÀi`Êv>VÌ"ÀÞÊ«Ài$ÃiÌÊ>ÌÊ>*Ê>``)Ì)"*>&ÊV'>À}iÊ"ÀÊ )ÌÊ%>ÞÊLiÊi>Ã)&ÞÊÃiÌÊLÞÊÌ'iÊ"«iÀ>Ì"ÀÊÜ)Ì'Ê>*ÞʵÕ>&)ÌÞÊÌ"ÀµÕiÊV>&)LÀ>Ì)"*ÊÃÞÃÌi%°Ê 7'i*ÊÌ'iÊ«À"«iÀÊÌ"ÀµÕiÊÛ>&ÕiÊ)ÃÊÀi>V'i`]Ê>Ê%"%i*Ì>ÀÞÊÀi&i>ÃiÊ"ÀʺLÀi>/»ÊV>*Ê LiÊvi&Ì°ÊÛ>)&>L&iÊ)*ÊÌ'ÀiiÊ`À)ÛiÊÃÌÞ&iÃÊÌ"ÊwÊÌÊ%"ÃÌÊ*ii`ð

Features UÊ>VÌ"ÀÞÊ*Ài$-iÌÊ%"`i&ÃÊ>ÀiÊÃiÌÊ>ÌÊÌ'iÊv>VÌ"ÀÞÊÌ"ÊÌ'iÊVÕÃÌ"%iÀ½ÃÊëiV)wÊi`ÊÌ"ÀµÕiÊ ÊÊÊÃiÌÌ)*}Ê>*`Ê>ÀiÊvÕÀ*)Ã'i`ÊÜ)Ì'Ê>Ê iÀÌ)wÊV>ÌiÊ"vÊ >&)LÀ>Ì)"* UÊ*&i>ÃiÊëiV)vÞÊ`iÃ)Ài`ÊÌ"ÀµÕiÊÃiÌÌ)*}ÊÜ'i*Ê"À`iÀÊ)ÃÊ«&>Vi` UÊ/'ÀiiÊ%"`i&ÃÊ>Û>)&>L&i UÊ-)%«&i]Êi>ÃÞÊÌ"ÊÕÃiÊ`iÃ)}* UÊ,Õ}}i`&ÞÊLÕ)&ÌÊv"ÀÊÞi>ÀÃÊ"vÊÀi&)>L&iÊÃiÀÛ)Vi UÊ"«iÀ>ÌiÃÊL)$`)ÀiVÌ)"*>&&Þ UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊȯÊ"vÊ)*`)V>Ìi`ÊÛ>&Õi]Ê 7]ÊvÀ"%ÊÓä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊvÕ&&ÊÃV>&i

TORKY - SINGLE SETTING WRENCHES

74

*À"`ÕVÌÊ "`iÊ 1*$-iÌÊ

*À"`ÕVÌÊ "`iÊ Ê >VÌ"ÀÞÊ*Ài$-iÌÊ À)ÛiÊ

Ê /"ÀµÕiÊ,>*}iÊ

7Ê8ÊÊ i*}Ì'Ê

7Ì°ÊÊ "â°

£xä£/*$£Ê

£xä£/*$£$- /Ê £É{»Êi%>&iÊiÝÊ

Óä$£ÇäÊ)*°&LðÊ

£ÊÝÊx°ÓxÊ n°Î

£xä£/*$£Ê

£xä£/*$£$- /Ê

£É{»Ê>&iÊ-µÕ>ÀiÊ Óä$£ÇäÊ)*°&LðÊ

£ÊÝÊx°ÓxÊ n°Î

£xäÓ/*$£Ê

£xäÓ/*$£$- /Ê

ÎÉn»Ê>&iÊ-µÕ>ÀiÊ Óä$£ÇäÊ)*°&LðÊ

£ÊÝÊx°ÓxÊ n°Î

*ÀiÛi*ÌÃÊ«Ài%>ÌÕÀiÊÜi>ÀÊ"vÊV>ÀL)`iÊ)*ÃiÀÌÃÊ>*`Ê damage to cutter head due to improper clamp load.


TORQUE TOOLS ELECTRONIC DIAL WRENCH

ELECTRONIC DIAL TORQUE WRENCH The new Electronic Dial (ED) torque wrench features solid-state electronics for accurate torque application and measurement. ED’s design provides easy set-up and usage. There is no need to look directly at the digital readout as the wrench features 3 indicating lights and an audible buzzer. The ED wrench has unsurpassed reliability and durability -- 21st century technology in a simple, easy to read digital torque wrench.

Features UÊ{ÊÕ!"ÌÃÊ#vÊ$i>ÃÕÀi°°°vÌÊ%L]Ê"!Ê%L]Ê $]Ê&}°V$° UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Ê£¯Ê#vÊ"!`"V>Ìi`ÊÛ>%ÕiÊ 7ÊEÊ

7]ÊvÀ#$ÊÓä¯ÊÌ#Ê£ää¯Ê#vÊvÕ%%ÊÃV>%i UÊÎÊÃÌi«Ê ÊÛ"ÃÕ>%ÊÃ"}!>%ÊÃÞÃÌi$ YELLOW LIGHT = approaching target torque GREEN LIGHT = target torque reached RED LIGHT = over torque indicator UÊÕ`"L%iÊÌ#!iÊÜ-i!Ê`iÃ"Ài`ÊÌ#ÀµÕiÊ"ÃÊÀi>V-i` UÊ%>À$ÊÌ#!iÊÃ#Õ!`ÃÊ"vÊÜÀi!V-Ê"ÃÊ#ÛiÀÌ#ÀµÕi` UÊ À}#!#$"V>%%ÞÊ`iÃ"}!i`ÊÜÀi!V-ÊL#`Þ UÊ "ë%>ÞÊV>!ÊLiÊÌÕÀ!i`Ê£näÊ`i}ÀiiÃÊÌ#Ê>%%#ÜÊ%ivÌÊ->!`ÊÕÃ>}i UÊ >ÌÌiÀÞÊV#ÛiÀÊ`iÃ"}!i`ÊÌ#ÊLiÊ>Û">Ì"#!Ê" Ê«À##v UÊ#%`Ãʺ«i>&»ÊÌ#ÀµÕiÊÀi>`"!}Êv#ÀÊ£äÊÃiV#!`ÃÊ UÊ #!ÃÌÀÕVÌi`Ê#vÊëiV">%Ê >«À#!® material for long life and durability UÊ,iÃ"ÃÌ>!ÌÊÌ#ÊÌ-iÊ$>1#À"ÌÞÊ#vÊV-i$"V>%ÃÊÕÃi`Ê"!Ê"!`ÕÃÌÀ">%Êi!Û"À#!$i!Ìà UÊ7Ài!V-ÊV>!ÊLiÊ-Õ!}Ê#!ÊÌ##%ÊL#>À`Ê UÊ >ÀÊ}À>«-Ê`"ë%>ÞÃÊ#À"i!Ì>Ì"#!Ê#vÊÌ#ÀµÕiÊ>««%"V>Ì"#!Ê­%ivÌÊ#ÀÊÀ"}-ÌÊ->!`®Ê UÊ1ÃiÃÊÃÌ>!`>À`Ê3ÊÛ#%ÌÊ>%&>%"!iÊL>ÌÌiÀÞ UÊ °°-°/°ÊÌÀ>Vi>L%iÊViÀÌ"wÊV>ÌiÊ#vÊV>%"LÀ>Ì"#!Ê"!V%Õ`i` UÊiiÌÃÊ#ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°ÓnÊqÊÓääx

ELECTRONIC DIAL TORQUE WRENCH Product Code

Drive

501ED-CDI

1

2502ED-CDI

3

6002ED-CDI

3

In. Lb.

Ft. Lb.

Nm .56 - 5.65

Kg. Cm.

Length In. (mm)

Wt. Lbs. (kgs)

57 - 57.61

11.5 (292) 1.25 (.57)

⁄4”

5 - 50

.42 - 4.17

⁄8”

25 - 250

2.08 - 20.83 2.82 - 28.25

28 - 280.03 14.5 (368) 1.51 (.68)

⁄8”

60 - 600

5 - 50

69 - 691.27 14.5 (368) 1.51 (.68)

6.79 - 67.79

CDI “ED”: Easy to change dial orientation. The yellow LED illuminates within 10% of target torque.

The green LED illuminates within 4% of target torque. Continuous buzzer sounds when target is reached.

The red LED illuminates 4% beyond target torque, indicating fastener was overtorqued. Rapid “alarm” buzzer sounds.

75


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

DIAL TORQUE WRENCHES - SINGLE SCALE Dial Torque Wrenches are designed for the automotive, nuclear and industrial markets in addition to military installations throughout the world. This series features sturdy torsion beam design for dependable long life and accuracy. The small frame model offers working ranges from 3 in. lbs. to 50 ft. lbs. in 1/4” and 3/8” drives. The large frame model continues from 100 ft. lbs. through 2,000 ft. lbs. with 1/2”, 3/4” and 1” drives. Accuracy of both series of ± 3% meets or exceeds B107.14 - 2004, ISO 6789 bi-directionally from 20% to 100% of scale. All wrenches supplied with a N.I.S.T. traceable certificate of calibration.

Features UÊ-ÌÕÀ`ÞÊL"`ÞÊV"#ÃÌÀÕVÌ$"#Ê$#ÃÕÀiÃÊ%>Ý$%Õ%Ê`ÕÀ>L$'$ÌÞ UÊ >ÃÞÊÌ"ÊÀi>`Ê'>ÃiÀÊ%>À)i`ÊÃ$#}'iÊÃV>'i UÊ>À}iÊi>ÃÞÊÌ"ÊÀi>`Ê`$>'Ê$ÃÊÃ+"V)ÊÀiÃ$ÃÌ>#ÌÊ>#`Ê«À"ÌiVÌi`ÊLÞÊ>ÊÌ"Õ}+Ê metal guard UÊi%"ÀÞÊ#ii`'iÊÀiÌ>$#ÃÊ+$}+iÃÌÊÌ"ÀµÕiÊÀi>`$#}Ê>««'$i` UÊ >'$LÀ>Ìi`Ê$#ÊL"Ì+Ê 7Ê>#`Ê

7Ê`$ÀiVÌ$"# UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊίÊ"vÊ$#`$V>Ìi`ÊÛ>'Õi]Ê 7ÊEÊ

7]ÊvÀ"%ÊÓä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊ full scale UÊ#`$Û$`Õ>''ÞÊÃiÀ$>'$âi`ÊÜ$Ì+Ê%>ÌV+$#}ÊViÀÌ$wÊV>ÌiÊ"vÊV>'$LÀ>Ì$"#ÊÌÀ>Vi>L'iÊ to N.I.S.T.

DIAL TORQUE WRENCHES - SINGLE SCALE Ê *À"`ÕVÌÊ "`iÊ

À$ÛiÊÊ -$âiÊ­#°®Ê

#}'$Ã+Ê ,>#}iÊ

Ê #VÀ°Ê

Ê #°Ê

Ê #°Ê

Ê #°Ê

Ê #°Ê

7/° Lð

0-30 in.lb.

.5 in.lb.

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

Memory Needle Models ⁄4”

Îä£ --Ê

1

Çx£ --Ê

1

ÇxÓ --Ê

3

ÎääÓ --Ê

3

ÈääÓ --Ê

3

xäÓ --Ê

3

£ääÎ --ÊÊ

1

£ÇxÎ --Ê

1

ÓxäÎ --Ê

1

Îxä{ --Ê

3

Èää{ --IÊ £äääx --IÊ

⁄4”

0-75 in.lb.

1 in.lb.

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-75 in.lb.

1 in.lb.

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-300 in.lb.

5 in.lb.

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-600 in.lb.

10 in.lb.

15

1.5

1.2

2.75

1.6

⁄8”

0-50 ft.lbs.

1 ft.lb.

15

1.5

1.2

2.75

1.6

⁄2”

0-100 ft. lb.

2 ft. lb

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄2”

0-175 ft. lb.

5 ft. lb.

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄2”

0-250 ft. lb.

5 ft. lb

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄4”

0-350 ft. lb.

10 ft. lb.

28.00

2.25

1.50

2.75

5.75

3

⁄4”

0-600 ft. lb.

10 ft. lb.

47.00

2.50

1.50

2.75

10.10

£»ÊÊ

ä4£äääÊvÌ°Ê'L°Ê

ÓäÊvÌ°Ê'L°Ê

Ç{°ääÊ

ÊÓ°xäÊ

ΰxäÊ

ΰääÊ

Îä°ää

Electric Signaling Models Èää{ --IIÊ

3

⁄4”

0-600 ft. lb.

10 ft. lb.

47.00

2.50

1.50

2.75

10.10

£äääx --IIÊ

£»ÊÊ

ä4£äääÊvÌ°Ê'L°Ê

ÓäÊvÌ°Ê'L°Ê

Ç{°ääÊÊ

ÊÓ°xäÊ

ΰxäÊ

ΰääÊ

Îä°ää

Óäääx --IIIÊ

£»ÊÊ

ä4ÓäääÊvÌ°Ê'L°Ê

{äÊvÌ°Ê'L°Ê

£ÓÓ°ääÊ Î°xäÊ

È°xäÊ

ΰxäÊ

{Ç°ää

III "/ \ÊÈää{ --Ê>#`Ê£äääx --Ê$#V'Õ`iÊ£ÊiÝÌi#Ã$"#Ê+>#`'i°Ê III "/ \ÊÈää{ --Ê>#`Ê£äääx --Ê$#V'Õ`iÊ£ÊiÝÌi#Ã$"#Ê+>#`'i]Ê$#`$V>Ì$#}Ê'$}+ÌÊ>#`ÊLÕââiÀ° III "/ \ÊÓäääx --Ê$ÃÊ>ʺ/»ÊÃÌÞ'iÊÜÀi#V+ÊÜ$Ì+Ê£»Ê`À$ÛiÊvi%>'iÊ+i>`ÊÌ+>ÌÊV>#ÊLiÊÕÃi`ÊÜ$Ì+Ê>ÊÌ"ÀµÕiÊÊÊ ÊÊÊÊÊ%Õ'Ì$«'$iÀ°Ê#V'Õ`iÃÊxÊ«$iViÊ+>#`'iÊ>ÃÃi%L'Þ]Ê$#`$V>Ì$#}Ê'$}+ÌÊ>#`ÊLÕââiÀ°

T-TYPE DIAL WRENCHES must be operated by two persons or a torque multiplier. The handle is over 10 ft.long.

76


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

DIAL TORQUE WRENCHES NEWTON METER - SINGLE SCALE

DIAL TORQUE WRENCHES NEWTON METER - SINGLE SCALE Product Code

Drive Size (In.)

Nm Range

Incr.

A In.

B In.

C In.

D In.

Wt. Lbs.

⁄4”

0-1.8 Nm

.05 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄4”

0-3.5 Nm

.1 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄4”

0-9 Nm

.2 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-9 Nm

.2 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-18 Nm

.5 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-30 Nm

.5 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-35 Nm

1 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-70 Nm

2 Nm

15

1.5

1.2

2.75

1.6

⁄2”

0-140 Nm

2.5 Nm

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄2”

0-240 Nm

5 Nm

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄2”

0-350 Nm

10 Nm

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

Memory Needle Models 1.81NLDNSS

1

3.51NLDNSS

1

91NLDNSS

1

92NLDNSS

3

182NLDNSS

3

302NLDNSS

3

352NLDNSS

3

702NLDNSS

3

1403NLDNSS

1

2403NLDNSS

1

3503NLDNSS

1

4804NLDNSS

3

⁄4”

0-480 Nm

10 Nm

28.00

2.25

1.50

2.75

5.75

8004NLDNSS*

3

⁄4”

0-800 Nm

20 Nm

47.00

2.50

1.50

2.75

10.10

14005NLDNSS*

1”

0-1400 Nm

25 Nm

74.00

2.50

3.50

3.00

30.00

***NOTE: 8004NLDNSS and 14005NLDNSS include 1 Extension handle.

77


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

DIAL TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Dial Torque Wrenches are designed for the automotive, nuclear and industrial markets in addition to military installations throughout the world. This series features sturdy torsion beam design for dependable long life and accuracy. The small frame model offers working ranges from 3 in. lbs. to 50 ft. lbs. in 1/4” and 3/8” drives. The large frame model continues from 100 ft. lbs. through 2,000 ft. lbs. with 1/2”, 3/4” and 1” drives. Accuracy of both series of ± 3% meets or exceeds B107.14 - 2004, ISO 6789 bi-directionally from 20% to 100% of scale. All wrenches supplied with a N.I.S.T. traceable certificate of calibration.

Features UÊ-ÌÕÀ`ÞÊL"`ÞÊV"#ÃÌÀÕVÌ$"#Ê$#ÃÕÀiÃÊ`ÕÀ>L$%$ÌÞ UÊ >ÃÞÊÌ"ÊÀi>`Ê%>ÃiÀÊ'>À(i`Ê`Õ>%ÊÃV>%i UÊ>À}iÊi>ÃÞÊÌ"ÊÀi>`Ê`$>%Ê$ÃÊÃ*"V(ÊÀiÃ$ÃÌ>#ÌÊ>#`Ê«À"ÌiVÌi`ÊLÞÊ>ÊÌ"Õ}*Ê metal guard UÊi'"ÀÞÊ#ii`%iÊÀiÌ>$#ÃÊ*$}*iÃÌÊÌ"ÀµÕiÊÀi>`$#}Ê>««%$i` UÊ >%$LÀ>Ìi`Ê$#ÊL"Ì*Ê 7Ê>#`Ê

7Ê`$ÀiVÌ$"# UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊίÊ"vÊ$#`$V>Ìi`ÊÛ>%Õi]Ê 7ÊEÊ

7]ÊvÀ"'ÊÓä¯ÊÌ"Ê£ää¯Ê"vÊ full scale UÊ#`$Û$`Õ>%%ÞÊÃiÀ$>%$âi`ÊÜ$Ì*Ê'>ÌV*$#}ÊViÀÌ$wÊV>ÌiÊ"vÊV>%$LÀ>Ì$"#ÊÌÀ>Vi>L%iÊ to N.I.S.T.

DIAL TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Ê

À$ÛiÊ *À"`ÕVÌÊ "`iÊ -$âiÊ

#}%$Ã*Ê ,>#}iÊ

Ê #VÀ°Ê

'Ê ,>#}iÊ

Ê #VÀ°Ê

Ê #°Ê

Ê #°Ê

Ê #°Ê

Ê #°Ê

7̰ Lð

.5 in. lb.

0-3.5 Nm

.1 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

Memory Needle Models ⁄4”

Îä£ Ê

1

Çx£ Ê

1

£xäÓ Ê

3

ÓxäÓ Ê

3

ÎääÓ Ê

3

ÈääÓ Ê

3

xäÓ Ê

3

£ääÎ Ê

1

£ÇxÎ Ê

1

ÓxäÎ Ê

1

Îxä{ Ê

3

Èää{ IÊ

3

£äääx IÊ

0-30 in. lb.

⁄4”

0-75 in. lb.

1 in. lb.

0-9 Nm

.2 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-150 in. lb.

2 in. lb.

0-18 Nm

.5 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-250 in.lb.

5 in.lb.

0-30 Nm

.5 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-300 in. lb.

5 in. lb.

0-35 Nm

1 Nm

11.5

1.1

1.2

2.75

1.1

⁄8”

0-600 in. lb.

10 in. lb.

0-70 Nm

2 Nm

15

1.5

1.2

2.75

1.6

⁄8”

0-50 ft. lb.

1 ft. lb.

0-70 Nm

2 Nm

15

1.5

1.2

2.75

1.6

⁄2”

0-100 ft. lb.

2 ft. lb

0-140 Nm

2.5 Nm

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄2”

0-175 ft. lb.

5 ft. lb.

0-240 Nm

5 Nm

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄2”

0-250 ft. lb

5 ft. lb

0-350 Nm

10 Nm

21.75

2.25

1.50

2.75

3.70

⁄4”

0-350 ft. lb.

10 ft. lb.

0-480 Nm

10 Nm

28.00

2.25

1.50

2.75

5.75

⁄4”

0-600 ft. lb.

10 ft. lb.

0-800 Nm

20 Nm

47.00

2.50

1.50

2.75

10.10

£»ÊÊ

ä2£äääÊvÌ°Ê%L°Ê ÓäÊvÌ°Ê%L°Ê

Ç{°ääÊÊ ÊÓ°xäÊ Î°xäÊ Î°ääÊ

Îä°ää

ä2£{ääÊ 'Ê ÓxÊ 'Ê

Electric Signaling Models 2.75

10.10

£äääx IIÊ £»Ê

ä2£äääÊvÌ°Ê%L°Ê ÓäÊvÌ°Ê%L°Ê

ä2£{ääÊ 'Ê ÓxÊ 'Ê

Ç{°ääÊÊ ÊÓ°xäÊ Î°xäÊ Î°ääÊ

Îä°ää

Óäääx IIIÊÊ £»Ê

ä2ÓäääÊvÌ°Ê%L°Ê {äÊvÌ°Ê%L°Ê

ä2ÓnääÊ 'Ê xäÊ 'Ê

£ÓÓ°ääÊ Î°xäÊ

{Ç°ää

ÊÈää{ IIÊÊ

⁄4“

3

0-600 ft. lb.

10 ft. lb.

0-800 Nm

20 Nm

47.00

2.50

III "/ \ÊÈää{ Ê>#`Ê£äääx Ê$#V%Õ`iÊ£Ê ÝÌi#Ã$"#Ê*>#`%i° III "/ \ÊÈää{ Ê>#`Ê£äääx Ê$#V%Õ`iÊ£Ê ÝÌi#Ã$"#Ê*>#`%i]Ê$#`$V>Ì$#}Ê%$}*ÌÊ>#`ÊLÕââiÀ° III "/ \ÊÓäääx Ê$ÃÊ>ʺ/»ÊÃÌÞ%iÊÜÀi#V*ÊÜ$Ì*Ê£»Ê`À$ÛiÊvi'>%iÊ*i>`ÊÌ*>ÌÊV>#ÊLiÊÕÃiÊÜ$Ì*Ê>Ê ÊÊÊÊÊÌ"ÀµÕiÊ'Õ%Ì$«%$iÀ°Ê#V%Õ`iÃÊxÊ«$iViÊ*>#`%iÊ>ÃÃi'L%Þ]Ê$#`$V>Ì$#}Ê%$}*ÌÊ>#`ÊLÕââiÀ°

78

1.50

È°xäÊ Î°xäÊ

Óäääx ʺ/»ÊÌÞ«iÊ $>%Ê7Ài#V*Ê'ÕÃÌÊLiÊ"«iÀ>Ìi`Ê LÞÊÌÜ"Ê«iÀÃ"#ÃÊ"ÀÊ>ÊÌ"ÀµÕiÊ'Õ%Ì$«%$iÀ°Ê/*iÊ*>#`%iÊ$ÃÊ over 10 ft.long.


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

COMFORT GRIP MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Comfort-Grip Handle Dual Scale

Features UÊ Õ>"ÊÃV>"i]ÊV>"#LÀ>Ìi`Ê`Õ>"Ê`#ÀiVÌ#$% UÊ*$Ã#Ì#ÛiÊ"$V&ÊÜ#Ì'ÊëÀ#%}Ê"$>`i`Ê«Õ""Ê`$Ü%Ê"$V&ÊÀ#%} UÊ>ÃÌ]Ê>VVÕÀ>ÌiÊ>%`Êi>ÃÞÊÌ$ÊÃiÌ UÊ >ÃÞ+Ì$+Ài>`Ê">ÃiÀÊ,>À&i`ÊÃV>"i UÊ$ÃÌÊvi>ÌÕÀiʵÕ#V&ÊÀi"i>ÃiÊLÕÌÌ$%ÃÊÜ'#V'Ê«À$Û#`iÊ}$$`ÊÃ$V&iÌÊÀiÌi%Ì#$%Ê>ÃÊÜi""Ê>ÃÊi>ÃÞÊÃ$V&iÌÊÀi,$Û>" UÊ À}$%$,#VÊV$,v$ÀÌ+}À#« UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊÎ¯Ê 7Ê´Êx¯Ê

7Ê$vÊ#%`#V>Ìi`ÊÛ>"Õi]Ê 7]ÊvÀ$,ÊÓä¯ÊÌ$Ê£ää¯Ê$vÊvÕ""ÊÃV>"i UÊiiÌÃÊ$ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°£{+Óää{]Ê-"ÊÈÇn3ÊÃÌ>%`>À`à UÊ%`#Û#`Õ>""ÞÊÃiÀ#>"#âi`ÊÜ#Ì'Ê,>ÌV'#%}ÊViÀÌ#wÊV>ÌiÊ$vÊV>"#LÀ>Ì#$%ÊÌÀ>Vi>L"iÊÌ$Ê °°-°/°

COMFORT GRIP MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Ê *À$`ÕVÌÊ $`iÊ

À#ÛiÊ -#âiÊ

£xä£,*Ê

£

ÓxäÓ,*Ê

Î

£äääÓ,*Ê

Î

£ääÓ,*Ê

Î

£xäÎ,*Ê

£

ÓxäÎ,*Ê

£

Èää{,*Ê

Î

%}"#Ã'Ê ,>%}iÊ

Ê %VÀ°Ê

,Ê ,>%}iÊ

Ê %VÀ°Ê

Ê %°Ê

Ê %°Ê

Ê %°Ê

%°

⁄{»ÊÊ

Óä+£xäÊ#%°Ê"L°Ê

£Ê

Ó°nÊ+Ê£x°ÎÊ ,Ê

°£ÓÊ

£ä°ääÊ

£°äÈÊ

°3ÎÊ

£°äÈ

⁄n»Ê

Îä+ÓxäÊ#%°Ê"L°Ê

£Ê

{°äÊ+ÊÓÇ°ÇÊ ,Ê

°£ÓÊ

££°ÓxÊ

£°äÈÊ

£°äÈÊ

£°äÈ

⁄n»Ê

£xä+£äääÊ#%°Ê"L°Ê

£3°nÊ+Ê££ä°ÓÊ ,Ê

°ÈÊ

£È°ääÊ

£°{ÎÊ

£°ÓäÊ

£°{ä

⁄n»Ê

£ä+£ääÊvÌ°Ê"L°Ê

£Ê

£È°3Ê+Ê£ÎÓ°ÓÊ ,Ê

°ÇÊ

£È°ääÊ

£°{ÎÊ

£°ÓäÊ

£°{ä

⁄Ó»Ê

Óä+£xäÊvÌ°Ê"L°Ê

£Ê

Î{Ê+Ê£3ÇÊ ,Ê

£°{Ê

£3°ääÊ

£°ÇäÊ

£°{äÊ

£°{ä

⁄Ó»Ê

Îä+ÓxäÊvÌ°Ê"L°Ê

£Ê

{ÇÊ+ÊÎÎÓÊ ,Ê

£°{Ê

Ó{°{äÊ

£°ÇäÊ

£°{äÊ

£°{ä

⁄{»Ê

£ää+ÈääÊvÌ°Ê"L°Ê

£È3Ê+ÊÇÇ3Ê ,Ê

È°nÊ

{Ó°ääÊ

Ó°xäÊ

Ó°£äÊ

£°{ä

79


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

METAL HANDLE CLICK TYPE TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Metal Handle Dual Scale°Ê/'iÊ,iÌ>"Ê'>%`"iÊÃiÀ#iÃÊ$vviÀÃÊÌ'iÊÕÃiÀÊ>ÊÀÕ}}i`]Ê#%`ÕÃÌÀ#>"Ê ÃÌÀi%}Ì'ÊÌ$ÀµÕiÊÜÀi%V'Ê>L"iÊÌ$ÊÜ#Ì'ÃÌ>%`ÊÌ'iÊÀ#}$ÀÃÊ$vÊ«À$viÃÃ#$%>"ÊÕÃi°Ê>%`"iÃÊ>ÀiÊ "#}'Ì"ÞÊ&%ÕÀ"i`Êv$ÀÊ>ÊÌ$Õ}']Ê%$%+Ã"#«Ê}À#«°Ê/'iÀiÊ>ÀiÊÓ£Ê,$`i"ÃÊ$vÊ,iÌ>"Ê'>%`"iÊ,#VÀ$,iÌiÀÊ >`2ÕÃÌ>L"iÊÌ$ÀµÕiÊÜÀi%V'iÃÊ>Û>#">L"i°Ê

Features UÊ Õ>"ÊÃV>"i]ÊV>"#LÀ>Ìi`Ê`Õ>"Ê`#ÀiVÌ#$% UÊ*$Ã#Ì#ÛiÊ"$V&ÊÜ#Ì'ÊëÀ#%}Ê"$>`i`Ê«Õ""Ê`$Ü%Ê"$V&ÊÀ#%} UÊ>ÃÌ]Ê>VVÕÀ>ÌiÊ>%`Êi>ÃÞÊÌ$ÊÃiÌ UÊ >ÃÞ+Ì$+Ài>`Ê">ÃiÀÊ,>À&i`ÊÃV>"ià UÊ$ÃÌÊvi>ÌÕÀiʵÕ#V&ÊÀi"i>ÃiÊLÕÌÌ$%ÃÊÜ'#V'Ê«À$Û#`iÊ}$$`ÊÃ$V&iÌÊÀiÌi%Ì#$%Ê>ÃÊÜi""Ê>ÃÊi>ÃÞÊÃ$V&iÌÊÀi,$Û>" UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´ÊÎ¯Ê 7Ê´Ê{¯Ê

7Ê$vÊ#%`#V>Ìi`ÊÛ>"Õi]Ê 7]ÊvÀ$,ÊÓä¯ÊÌ$Ê£ää¯Ê$vÊvÕ""ÊÃV>"i UÊ%`#Û#`Õ>""ÞÊÃiÀ#>"#âi`ÊÜ#Ì'Ê,>ÌV'#%}ÊViÀÌ#wÊV>ÌiÊ$vÊV>"#LÀ>Ì#$%ÊÌÀ>Vi>L"iÊÌ$Ê °°-°/°

METAL HANDLE CLICK TYPE TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Ê *À$`ÕVÌÊ $`iÊ

À#ÛiÊ %}"#Ã'Ê -#âiÊ ,>%}iÊ

Ê ,Ê %VÀ°Ê ,>%}iÊ

⁄{»Ê

£ä+xäÊ#%°Ê"L°Ê

ä°xÊ

£°{Ê+Êx°{Ê ,Ê

ä°xÊ

£ä°£xÊ

£°äÈÊ

ä°5ÎÊ

£°äÈÊ ä°nx

⁄{»Ê

Óä+£xäÊ#%°"L°Ê

äxÊ

Ó°n+£x°ÎÊ ,Ê

ä°£ÓÊ £ä°£xÊ

£°äÈÊ

ä°5ÎÊ

£°äÈÊ ä°5ä

⁄n»Ê

Óä+£xäÊ#%°Ê"L°Ê

£Ê

Ó°nÊ+Ê£x°ÎÊ ,Ê

°£ÓÊ

£ä°£xÊ

£°äÈÊ

ä°5ÎÊ

£°äÈÊ ä°5ä

⁄n»Ê

Îä+ÓääÊ#%°Ê"L°Ê

£Ê

{°äÊ+ÊÓÓ°äÊ ,Ê

°£ÓÊ

£ä°£xÊ

£°äÈÊ

ä°5ÎÊ

£°äÈÊ ä°nx

⁄n»Ê

Îä+ÓxäÊ#%°Ê"L°Ê

£Ê

{°äÊ+ÊÓÇ°ÇÊ ,Ê

°£ÓÊ

££°ÓxÊ

£°äÈÊ

ä°5ÎÊ

£°äÈÊ ä°5x

⁄n»Ê

£ää+ÇxäÊ#%°Ê"L°Ê

⁄n»Ê

£xä+£äääÊ#%°Ê"L°Ê xÊ

xä£,Ê

£

£xä£,Ê

£

£xäÓ,Ê

Î

ÓääÓ,Ê

Î

ÓxäÓ,Ê

Î

ÇxäÓ,Ê

Î

£äääÓ,Ê

Î

ÓxääÎ,Ê

£

ÇxÓ,Ê

Î

£ääÓ,Ê

Î

£xäÎ,Ê

£

ÓxäÎ,Ê

£

{ää{,Ê

Î

{xä{,Ê

Î

Èää{,Ê

Î

£äääx,IÊ

Ê Ê %VÀ°Ê %°Ê

Ê %°Ê

Ê %°Ê

7̰ Lð

£{°£Ê+Ên£°5Ê ,Ê

°ÈÊ

£È°ääÊ

£°{ÎÊ

£°ÓäÊ

£°{äÊ Ó°xä

£5°nÊ+Ê££ä°ÓÊ ,Ê

°ÈÊ

£È°ääÊ

£°{ÎÊ

£°ÓäÊ

£°{äÊ Ó°xä

⁄Ó»Ê

Îää+ÓxääÊ#%°Ê"L°Ê £äÊ

Î5°ÈÊ+ÊÓÇÈ°5Ê ,Ê

£°ÓÊ

£n°ääÊ

£°ÇäÊ

£°{äÊ

£°{äÊ Î°Óä

⁄n»Ê

x+ÇxÊvÌ°Ê"L°Ê

ä°xÊ

£ä°ÓÊ+Ê5n°ÎÊ ,Ê

°ÇÊ

£È°ääÊ

£°{ÎÊ

£°ÓäÊ

£°{äÊ Ó°xä

⁄n»Ê

£ä+£ääÊvÌ°Ê"L°Ê

ä°xÊ

£È°5Ê+Ê£ÎÓ°ÓÊ ,Ê

°ÇÊ

£È°ääÊ

£°{ÎÊ

£°ÓäÊ

£°{äÊ Ó°xx

⁄Ó»Ê

Óä+£xäÊvÌ°Ê"L°Ê

£Ê

Î{Ê+Ê£5ÇÊ ,Ê

£°{Ê

£5°ääÊ

£°ÇäÊ

£°{äÊ

£°{äÊ Î°£x

⁄Ó»Ê

Îä+ÓxäÊvÌ°Ê"L°Ê

£Ê

{ÇÊ+ÊÎÎÓÊ ,Ê

£°{Ê

Ó{°{äÊ

£°ÇäÊ

£°{äÊ

£°{äÊ Î°£x

⁄{»Ê

nä+{ääÊvÌ°Ê"L°Ê

nxÊ+Ê{5£Ê ,Ê

ΰ{Ê

Î{°ÓxÊ

Ó°xäÊ

Ó°£äÊ

£°{äÊ £ä°Îä

⁄{»Ê

Çx+{xäÊvÌ°Ê"L°Ê

££5Ê+Êx5ÎÊ ,Ê

ΰ{äÊ Î{°ÓxÊ

Ó°xäÊ

Ó°£äÊ

£°{äÊ £ä°Îä

⁄{»Ê

£ää+ÈääÊvÌ°Ê"L°Ê

£È5Ê+ÊÇÇ5Ê ,Ê

È°nÊ

{Ó°ääÊ

Ó°xäÊ

Ó°ääÊ

£°£xÊ ££°nx

£»ÊÊ

Óää+£äääÊvÌ°Ê"L°Ê

ÎäxÊ+Ê£ÎÓÓÊ ,Ê

È°nÊ

Çä°ääÊ

ΰääÊ

ΰääÊ

£°xäÊ Óx°£ä

£äÊ

Ê ÉÊ

£än°xäÊ Î°£xÊ

{°ÓxÊ

£°ÈxÊ {n°Çx

Óäääx--IIÊ £»ÊÊÊÊÊ Îää+ÓäääÊvÌ°Ê"L°Ê

ÉÊ

II "/ \Ê£äääx,ÊÃÕ««"#i`ÊÜ#Ì'Ê$%iÊiÝÌi%Ã#$%Ê'>%`"iÊ>%`Ê#ÃÊ«>V&i`Ê#%Ê>Ê,iÌ>"ÊL$Ý° II "/ \ÊÓäääx--Ê­ %}"#Ã'ÊÃV>"iÊ$%"Þ®ÊÃÕ««"#i`ÊÜ#Ì'ÊÌÜ$ÊiÝÌi%Ã#$%Ê'>%`"iÃ]ÊwÊÝi`É%$%+À>ÌV'iÌ#%}Ê'i>`Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ>%`Ê#ÃÊ«>V&i`ÊÊ#%Ê>ÊÃÌÕÀ`ÞÊV>À`L$>À`ÊL$Ý°

80

Ê %°Ê


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

MICROMETER ADJUSTABLE NEWTON METER TORQUE WRENCHES - SINGLE SCALE Single Scale

MICROMETER ADJUSTABLE NEWTON METER TORQUE WRENCHES - SINGLE SCALE Product Code

Nm Range

Sq. Drive

Incr.

A In.

B In.

C In.

D In.

Wt. Lbs.

602NMRMHSS

10-60 Nm

3

⁄8”

0.5

16.00

1.43

1.20

1.40

2.50

1002NMRMHSS

20-100 Nm

3

⁄8”

0.5

16.00

1.43

1.20

1.40

2.50

2003NMRMHSS

40-200 Nm

1

⁄2”

2

19.00

1.70

1.40

1.40

3.25

3403NMRMHSS

60-340 Nm

1

⁄2”

2

24.40

1.70

1.40

1.40

3.40

8004NMRMHSS

150-800 Nm

3

⁄4”

5

42.00

2.50

2.10

1.40

11.85

15005NMRMHSS*

300-1500 Nm

1”

10

70.00

3.00

3.00

1.50

25.10

*NOTE: 15005NMRMHSS supplied with one extension handle and is packed in a metal box. *NOTE: All single scale Newton Meter only.

81


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

QUICK SET SPLIT BEAM TORQUE WRENCHES /%(ÃÊÕ+(µÕiʺë$(ÌÊLi>*»Ê*i>ÃÕÀ(+}Êi$i*i+ÌÊ«À,Û(`iÃÊV,+Ã(ÃÌi+Ì$ÞÊ>VVÕÀ>ÌiÊÀi>`(+}ÃÊ>+`ÊÀÕ}}i`]ÊÌÀ,ÕL$i'vÀiiÊ «iÀv,À*>+Vi°Ê>ÃÌÊÃiÌÌ(+}Ê,vÊ`iÃ(Ài`ÊÌ,ÀµÕiÊ(ÃÊi>Ã($ÞÊ>VV,*«$(Ã%i`ÊLÞÊÀ,Ì>Ì(+}Ê>`/ÕÃÌ*i+ÌÊ-+,LÊÕ+Ì($ÊÀiµÕ(Ài`ÊÌ,ÀµÕiÊÛ>$ÕiÊ (ÃÊ`(ë$>Þi`Ê(+ÊÌ%iÊÌ,ÀµÕiÊÜ(+`,Ü°ÊÎ|{»Ê`À(ÛiÊ*,`i$Êvi>ÌÕÀiÃÊÌ%Àii'«(iViÊV,+ÃÌÀÕVÌ(,+Êv,ÀÊi>ÃÞÊ`(Ã>ÃÃi*L$ÞÊ>+`ÊÃÌ,À>}i°Ê

Features UÊ

Ê-i>$i`Ê,>ÌV%iÌÊi>`Ê'Ê(ÃÊÛ(ÀÌÕ>$$ÞÊ*>(+Ìi+>+ViÊvÀiiÆÊ*,ÀiÊÌ(*iÊÜ,À-(+}ÊÜ(Ì%ÊÌ%iÊÌ,,$]Ê$iÃÃÊÌ(*iÊ,+ÊÌ,,$Ê*>(+Ìi+>+ViÊ UÊ/%Õ*LÊ-VÀiÜÊ/Þ«iÊ`/ÕÃÌ*i+ÌÊ'(ÃÊv>ÃÌiÀÊÌ%>+ÊVÞV$(+}ÊÌ%À,Õ}%Ê>Ê*(VÀ,*iÌiÀÊÃÌÞ$iÊÌ,ÀµÕiÊÜÀi+V%°ÊÕ>À`Ê«ÀiÛi+ÌÃÊÃiÌÌ(+}Ê vÀ,*ÊLi(+}ÊV%>+}i`Ê>VV(`i+Ì>$$Þ°Ê-iÌÌ(+}Ê(ÃÊ`(ë$>Þi`Ê(+ÊÜ(+`,Ü°Ê ,+ÛiÀÃ(,+ÊÌ>L$iÊÌ,Ê *Ê`(ë$>Þi`Ê,+Ê%>+`$iÊ UÊ-i>$i`Ê iV-Ê'Ê-ii«ÃÊ`ÕÃÌÊ>+`Ê}À(ÌÊ>Ü>ÞÊvÀ,*ÊÌ%iÊÌ,ÀµÕiÊ*iV%>+(Ã*Êv,ÀÊ$,+}iÀÊÌ,,$Ê$(viÊ Uʺ-«$(ÌÊ i>*»Êi>ÃÕÀ(+}Ê $i*i+ÌÊ'Ê«À,Û(`iÃÊ>VVÕÀ>Ìi]ÊÀi$(>L$iÊÀi>`(+}ÃÊ>+`Êi$(*(+>ÌiÃÊÌ%iÊ%i>ÛÞÊV,($ÊëÀ(+}ÊÕÃi`Ê(+Ê V,+Ûi+Ì(,+>$ÊV$(V-ÊÌÞ«iÊÜÀi+V%iðÊ/%(ÃÊÞ(i$`ÃÊviÜiÀÊ*,Û(+}Ê«>ÀÌÃ]ÊÀi`ÕV(+}ÊvÀ(VÌ(,+Ê>+`ÊÜi>ÀÊ UÊ ÕÃ%(,+ÊÀ(«Ê>+`$iÊ'Ê«À,Û(`iÃÊV,*v,ÀÌÊ«$ÕÃÊV,+ÌÀ,$Ê>+`ÊÀiÃ(ÃÌÃÊ*,ÃÌÊ>ÕÌ,*,Ì(ÛiÊyÊÕ(`ÃÊ UÊ iÃ(}+i`Êv,ÀÊ*i>ÃÕÀ(+}ÊÌ,ÀµÕiÊ(+Ê>ÊV$,V-Ü(ÃiÊ`(ÀiVÌ(,+Ê,+$Þ°Ê7Ài+V%Ê(ÃÊ+,ÌÊÀiÛiÀÃ(L$i UÊÕ>À>+Ìii`ÊVVÕÀ>VÞ\ÊVVÕÀ>ÌiÊÜ(Ì%(+Ê´{¯Ê,vÊ>+ÞÊV$,V-Ü(ÃiÊÃiÌÌ(+}ÊvÀ,*ÊÓä¯Ê,vÊvÕ$$ÊÃV>$iÊÌ,ÊvÕ$$ÊÃV>$i°Ê

QUICK SET SPLIT BEAM TORQUE WRENCHES Range

Increments

Length (in.)

Ratchet

⁄8”

120-600 in. lbs.

10.0 in. lbs.

171⁄8

Flex-Head

⁄8”

20-100 ft. lbs.

2.0 ft. lbs.

171⁄8

Flex-Head

Product Code

Drive Size

WSC-50A

3

WSC-100CA

3

⁄2”

40-250 ft. lbs.

5.0 ft. lbs.

21 ⁄16

Flex-Head

⁄4”

80-400 ft. lbs.

10.0 ft. lbs.

381⁄8

Fixed-Head

⁄4”

200-600 ft. lbs.

10.0 ft. lbs.

481⁄2

Fixed-Head

WSC-250CA

1

WSC-400CA

3

WSC-600CA

3

7

Ê7- '{ää Ê>+`Ê7- 'Èää Ê-«$(ÌÊLi>*Ê/,ÀµÕiÊ7Ài+V%iÃÊ>VVi«ÌÊ7($$(>*ÃÊi>ÛÞÊ ÕÌÞÊ/ÕLÕ$>ÀÊ7Ài+V%iÃÊÌ%>ÌÊ wÊÌÊÌ%iÊÓ{/Ê%>+`$i°Ê/%iÊ$i+}Ì%Ê,vÊÌ%iÊÜÀi+V%Ê%i>`ÃÊ*>ÌV%iÃÊÌ%iÊivviVÌ(ÛiÊ$i+}Ì%Ê,vÊÌ%iÊÀ>ÌV%iÌÊ%i>`Ê>+`ÊiÝÌi+`iÀÊÌ%>ÌÊ V,*iÊÜ(Ì%ÊÌ%iÊÌ,ÀµÕiÊÜÀi+V%]ÊVÀi>Ì(+}ÊÌ%iÊÃ>*iÊivviVÌ(ÛiÊ$i+}Ì%°Ê,i*,Û(+}ÊÌ%iÊÀ>Ì%iÀÊ%i>`Ê>+`ÊiÝÌi+`iÀÊvÀ,*ÊÌ%iÊÌ,ÀµÕiÊ ÜÀi+V%Ê>+`Ê(+ÃiÀÌ(+}ÊÌ%iÊ`iÃ(Ài`Êi>ÛÞÊ ÕÌÞÊ/ÕLÕ$>ÀÊÜÀi+V%Ê,vÊV%,(ViÊ­wÊÌÌ(+}ÊÓ{/Ê%>+`$i®ÊVÀi>ÌiÃÊ>+ÊiÝ«>+`i`ÊÕÃiÊ (+ÌiÀV%>+}i>L$iÊ%i>`ÊÃÞÃÌi*°Ê/%iÊV,*«$iÌiÊ>ÃÃ,ÀÌ*i+ÌÊ,vÊ/ÕLÕ$>ÀÊ>+`$iÊ7Ài+V%iÃÊ(ÃÊv,Õ+`Ê,+Ê«>}iÃÊ£Î{Ê>+`Ê£Îx°

FLEX-HEAD MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCH $iÝ'i>`Ê +}$(Ã%Ê-(+}$iÊ-V>$i

Features UÊ-(+}$iÊÃV>$i]Ê`Õ>$Ê`(ÀiVÌ(,+ UÊ*,Ã(Ì(ÛiÊ$,V-ÊÜ(Ì%ÊëÀ(+}Ê$,>`i`Ê«Õ$$Ê`,Ü+Ê$,V-ÊÀ(+} UÊ>ÃÌ]Ê>VVÕÀ>ÌiÊ>+`Êi>ÃÞÊÌ,ÊÃiÌ UÊ >ÃÞ'Ì,'Ài>`Ê$>ÃiÀÊ*>À-i`ÊÃV>$ià UÊ$iÝÊi>`Ê«(Û,ÌÃÊ£xÊ`i}ÀiiÃÊ(+ÊL,Ì%Ê`(ÀiVÌ(,+à UÊ,Õ}}i`Êv,ÀÊ+`ÕÃÌÀ(>$ÊÕÃi UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Ê{¯Ê 7Ê´ÊȯÊ

7Ê,vÊ(+`(V>Ìi`ÊÛ>$Õi]Ê 7]ÊvÀ,*ÊÓä¯ÊÌ,Ê£ää¯Ê,vÊvÕ$$ÊÃV>$i UÊiiÌÃÊ,ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°£{'Óää{]Ê-"ÊÈÇn7ÊÃÌ>+`>À`à UÊ+`(Û(`Õ>$$ÞÊÃiÀ(>$(âi`ÊÜ(Ì%Ê*>ÌV%(+}ÊViÀÌ(wÊV>ÌiÊ,vÊV>$(LÀ>Ì(,+ÊÌÀ>Vi>L$iÊÌ,Ê °°-°/°

FLEX-HEAD MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCH

82

Ê Product Code

/,ÀµÕiÊ Range

-µ°Ê Drive

Ê Incr.

Ê In.

Ê In.

Ê In.

Ê In.

7Ì° Lbs.

näÓ,--Ê

£ä'näÊvÌ°Ê$L°Ê

Ê3⁄8”

0.5

16.60

1.25

1.15

0.90

2.500


TORQUE TOOLS TORQUE PACK / TPMS

CDI TORQUE PACK PRESET WRENCHES

½ÃÊ/#ÀµÕiÊ*>V-Êv#ÀÊÌ+iÊ*À#viÃÃ&#!>$Ê/&ÀiÊ!ÃÌ>$$iÀ

Features UÊ #ÛiÀÃÊ>$$Ê>ÕÌ#"#Ì&ÛiÊ>!`Ê$&}+ÌÊÌÀÕV-Ê>««$&V>Ì&#!à UÊ #$#ÀÊV#`&!}Ê">ÌV+iÃÊV#""#!ÊÌ#ÀµÕiÊÃÌ&V-à UÊ,ÕLLiÀÊ ##ÌÊV#ÛiÀÊ#!Ê+i>`Ê«À#ÌiVÌÃÊiÝ«i!Ã&ÛiÊÜ+ii$à UÊ"!iÊÜ>ÞÊÀ>ÌV+iÌÊ«ÀiÛi!ÌÃÊ`>">}iÊÌ#ÊÌ#ÀµÕiÊÜÀi!V+ UÊ >ÃÞÊÌ#ÊÀi>`ÊÌ#ÀµÕiÊÛ>$ÕiÃÊ«À&!Ìi`Ê#!Êi>V+ÊÜÀi!V+ UÊ!VÀi>Ãi`Ê«À#`ÕVÌ&Û&ÌÞÊLÞÊÀi`ÕV&!}Ê>`2ÕÃÌ"i!ÌÊÌ&"i

MODEL PTWS-2-CDI INCLUDES: xÊ*ÀiÃiÌÊ #$#ÀÊ #`i`Ê/#ÀµÕiÊ7Ài!V+ià ÊÊÊÊÊÊÊÈxÊvÌ°Ê$Lð]ÊnäÊvÌ°Ê$Lð]Ê£ääÊvÌ°Ê$Lð]Ê£ÓäÊvÌ°$Lð]Ê£{äÊvÌ°Ê$Lð £Ê&VÀ#"iÌiÀÊ`2ÕÃÌ>L$iÊ/#ÀµÕiÊ7Ài!V+ ÊÊÊÊÊÊÊxäÊ3ÊÓxäÊvÌ°Ê$Lð ÈÊ ii«Ê7>$$Ê-#V-iÌà ÊÊÊÊÊÊÊÎÉ{»]Ê£ÎɣȻ]ÊÇÉn»]Ê£ÇÊ""]Ê£4Ê""Ê>!`ÊÓ£Ê"" £Ê-#V-iÌÊ ÝÌi!Ã&#!Ê >À ÊÊÊÊÊÊÊÊ£ÉÓ»Ê8ÊÈÊ!V+ £Ê #$#ÀÊV##À`&!>Ìi`Ê$Õ}Ê!ÕÌÊÌ#ÀµÕiÊV+>ÀÌ £Ê7>$$Ê"#Õ!Ìi`ÊL$#ÜÊ"#Õ$`i`ÊÀ>V-

CDI TPMS-4VC CDI’s TPMS for the Professional Tire Installer

Features UÊ*ÀiÛi!ÌÃÊ`>">}iÊÌ#ÊV#ÃÌ$ÞÊV#"«#!iÌà UÊ #Ê}ÕiÃÃ&!}]Ê "Ê/Ê,/ÊÌ+iÊ,-/ÊÌ&"i UÊ6>$ÛiÊV#ÀiÊÌ##$Ê«ÀiÛi!ÌÃÊ$i>-ÃÊ>!`ÊÃÌÀ&««&!} UÊ-«iV&wÊV>$$ÞÊ`iÃ&}!i`ÊÌ#ÊLiÊÕÃi`Ê>ÃÊ>ÊV#ÀiÊÀi"#ÛiÀÊ>!`Ê«ÀiV&ÃiÊ &!ÃÌ>$$iÀÊv#ÀÊ/*-ÊÌ&ÀiÊÛ>$ÛiÊÌ#Êi$&"&!>ÌiÊÀ&Ã-Ê#vÊ`>">}&!}Ê iÝ«i!Ã&ÛiÊ/*-ÊÃi!Ã#Àà UÊ*ÀiÃiÌÊÌ#Ê{ÊvÌ°Ê$L°ÊÌ#Ê«ÀiÛi!ÌÊ#ÛiÀÊ#ÀÊÕ!`iÀÌ#ÀµÕ&!} UÊ*ÀiÃiÌÊÌ#ÀµÕiÊÃiÌÌ&!}Ê>$Ã#Ê+i$«ÃÊ«ÀiÛi!ÌÊÛ>$ÛiÊV#ÀiÊ$i>-ÃÊÌ+>ÌÊ $i>`ÊÌ#Ê$#ÜÊÌ&ÀiÊ«ÀiÃÃÕÀiÊ>!`Ê/*-Ê>$iÀÌÃ

83


TORQUE TOOLS MECHANICAL WRENCHES

INTERCHANGEABLE HEAD TORQUE WRENCHES Features UÊ"ÌiÀV#>"}i>L$iÊ#i>`ÃÊ«iÀ%&ÌÊÀ>ÌV#iÌ&"}]ÊwÊÝi`]Ê(ÀÊ(«i"Êi"`ÊÌ(ÀµÕ&"}ÊV>«>L&$&ÌÞÊÜ&Ì#Ê >`*ÕÃÌ>L$iÊÌ(ÀµÕiÊÜÀi"V#ÊL(`&ið UÊÊ«ÕÃ#Ê(vÊÌ#iÊ$(V,&"}Ê«&"Ê«À(Û&`iÃʵÕ&V,-V#>"}iÊ>VÌ&("]ÊÜ&Ì#Ê>ÊÜ&`iÊÀ>"}iÊ(vÊ#i>`ÊÃÌÞ$iÃÊ Ì(ÊV#((ÃiÊvÀ(%° UÊ&VÀ(%iÌiÀÊ/Þ«iÊ`*ÕÃÌ%i"Ì-i"ÃÕÀiÃÊv>ÃÌ]Ê>VVÕÀ>ÌiÊÃiÌÌ&"}ÃÊ>"`ÊV#>"}ið UÊI*>ÀÌÊ Õ%LiÀÊnää Ê#>ÃÊ Õ>$Ê*&"Ê,i$i>ÃiÊv(ÀÊ>``i`ÊÃÌÀi"}Ì#

I (Ìi\Ênää Ê"iÜÊ`Õ>$Ê«&"ʺ<»Ê ÀiVi&ÛiÀÃÊ>VVi«ÌÊ("$ÞÊ`Õ>$Ê«&"Ê &"ÌiÀV#>"}i>L$iÊ#i>`ð

INTERCHANGEABLE HEAD TORQUE WRENCHES - DUAL SCALE Product Code

Shank Size Nm Range

Incr.

English Range

50NMIMH

J

10 - 50

0.5

7.4 - 44.2

100NMIMH

J

20 - 100

0.5

14.8 - 73.8

200NMIMH

Y

40 - 200

2

29.5 - 147.5

350NMIMH

X

70 - 350

2

44.3 - 250.8

800NMIMH*

Z

150 - 800

5

110.6 - 590

INTERCHANGEABLE HEAD TORQUE WRENCHES - SINGLE SCALE Product Code

Shank Size English Range

Incr.

75MFIMHSS

J

5 - 75

0.5

150MFIMHSS Y

20 - 150

1

250MFIMHSS Y

30 - 250

1

SINGLE SETTING TORQUE WRENCHES Single setting torque wrenchesÊ>ÀiÊ`iÃ&}"i`Êv(ÀÊÕÃiÊ("Ê«À(`ÕVÌ&("Ê$&"iÃÊ>"`Ê(Ì#iÀÊ >««$&V>Ì&("ÃÊÜ#iÀiÊ>ÊëiV&wÊVÊÌ(ÀµÕiÊ&ÃÊÀiµÕ&Ài`Êv(ÀÊÀi«iÌ&Ì&ÛiÊ(«iÀ>Ì&("ð

Features ÊUÊ>VÌ(ÀÞÊ*Ài--iÌÊ%(`i$ÃÊ>ÀiÊÃiÌÊ>ÌÊÌ#iÊv>VÌ(ÀÞÊÌ(ÊÌ#iÊVÕÃÌ(%iÀ½ÃÊëiV&wÊi`ÊÌ(ÀµÕiÊÃiÌÌ&"}]Ê>"`Ê>ÀiÊ vÕÀ"&Ã#i`ÊÜ&Ì#Ê>Ê iÀÌ&wÊV>ÌiÊ(vÊ >$&LÀ>Ì&("° UÊ*$i>ÃiÊëiV&vÞÊ`iÃ&Ài`ÊÌ(ÀµÕiÊÃiÌÌ&"}ÊÜ#i"Ê(À`iÀÊ&ÃÊ«$>Vi`° UÊi>ÌÕÀ&"}Ê>Ê`ÕÀ>L$i]Ê"("-Ã$&«ÊVÕÃ#&("Ê}À&« UÊ1ÃiÃÊÕ"&ÛiÀÃ>$ÊÀ(Õ"`ÊÃ#>",Ê#i>`à UÊÕ`&L$iÊV$&V,Ê>"`Êvii$Ê&%«Õ$ÃiÊÌ(ÀµÕiÊV("ÌÀ($Ê%iV#>"&Ã% UÊ/>%«iÀÊ«À((vÊÌ(ÀµÕiÊÃiÌÌ&"}Êv(ÀÊ«À(`ÕVÌ&("Ê$&"iÊÕÃi UÊVVÕÀ>VÞ\Ê´Ê{¯Ê(vÊ&"`&V>Ìi`ÊÛ>$Õi]Ê&"Ê`&ÀiVÌ&("Ê(vÊÌ(ÀµÕiÊ&"`&V>Ì(À]ÊvÀ(%ÊÓä¯ÊÌ(Ê£ää¯Ê(vÊvÕ$$ÊÃV>$i UÊiiÌÃÊ(ÀÊiÝVii`ÃÊ- Ê £äÇ°£{-Óää{]Ê-"ÊÈÇn6

SINGLE SETTING TORQUE WRENCHES

84

*À(`ÕVÌÊ (`iÊ *À(`ÕVÌÊ (`iÊ 1"--iÌÊ >VÌ(ÀÞÊ*Ài--iÌÊ

"}$&Ã#Ê ,>"}iÊ

%Ê ,>"}iÊ

-#>",Ê -&âiÊ

Ê Ê "°Ê "°Ê

Ê "°Ê

Ê "°Ê

7̰ Lð

x/-Ê

x/--- /Ê

£äÊ-ÊxäÊ&"°Ê$L°Ê

£°£Ê-Êx°ÈÊ

È°xÊ ä°ÈÎÊ ä°È£Ê £Ê

ä°Îx

£ä/-Ê

£ä/--- /Ê

xäÊ-ÊÓxäÊ&"°Ê$L°Ê

x°ÈÊ-ÊÓnÊ

£äÊ ä°ÈÎÊ ä°È£Ê £Ê

ä°xx

£ä-/-Ê

£ä-/--- /Ê

ÈäÊ-ÊÎääÊ&"°Ê$L°Ê

È°nÊ-ÊÎ{Ê

È°ÓÊ ä°ÈnÊ ä°nÈÊ £°{Ê ä°Çx

xä/-Ê

xä/--- /Ê

£xÊ-ÊÇxÊvÌ°Ê$L°Ê

ÓäÊ-£äÓÊ

££Ê ä°ÈnÊ ä°6ÈÊ £°{Ê £°{

£ää/-Ê

£ää/--- /Ê

ÎäÊ-Ê£xäÊvÌ°Ê$L°Ê

{£Ê-ÊÓäÎÊ

£6°xÊ ä°6{Ê ä°6ÈÊ £°{Ê Ó°Î

Óää/-Ê

Óää/--- /Ê

{äÊ-ÊÓääÊvÌ°Ê$L°Ê

x{Ê-ÊÓÇ£Ê

ÓΰxÊ ä°6{Ê ä°nÈÊ £°{Ê Ó°È

Îää/-Ê

Îää/--- /Ê

£ääÊ-ÊÎääÊvÌ°Ê$L°Ê £ÎxÊ-Ê{äÈÊ

ÓÇ°ÇÊ £°£ÓÊ £Ê

Èää/-Ê

Èää/--- /Ê

£ÓäÊ-ÊÈääÊvÌ°Ê$L°Ê £ÈÓÊ-Ên£{Ê

xxÊ £°xÊ £°ÓxÊ £°ÓxÊ £ä°{x

£°{Ê Î°6


TORQUE TOOLS HEADS

RATCHETING SQUARE DRIVE HEADS - SAE Z Shank Dual Pins

Square Drive (Inches) 1/4 3/8 1/2 3/4 1

J ( 0.425") TCQJD8A-72 TCQJD12A-80 TCQJD16A

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYD12A-80 TCQYD16A

100 240

X ( 0.735")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQXD16A TCQXD24A TCQXD32A

240 240 240

X ( 0.735")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQXSD16A TCQXSD24A TCQXSD32A

240 240 240

X ( 0.735")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQXO24A TCQXO26A TCQXO28A TCQXO30A TCQXO32A TCQXO34A TCQXO36A TCQXO38A TCQXO40A TCQXO42A TCQXO44A TCQXO46A TCQXO48A TCQXO50A TCQXO52A TCQXO54A TCQXO56A TCQXO58A TCQXO60A TCQXO64A

125 164 193 200 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Z (0.990")

Max Torque Ft. Lbs.

Z Dual Pins

Max Torque Ft. Lbs.

TCQZD24B TCQZD32B

700 700

TCQZD24BDP TCQZD32BDP

700 700

Z (0.990")

Max Torque Ft. Lbs.

Z Dual Pins

Max Torque Ft. Lbs.

TCQZSD24A TCQZSD32A

480 480

TCQZSD24ADP

480

Z (0.990")

Max Torque Ft. Lbs.

Z Dual Pins

Max Torque Ft. Lbs.

TCQZO32A TCQZO34A TCQZO36A TCQZO38A TCQZO40A TCQZO42A TCQZO44A TCQZO46A TCQZO48A TCQZO50A TCQZO52A TCQZO54A TCQZO56A TCQZO58A TCQZO60A TCQZO64A TCQZO66A TCQZO68A TCQZO72A

298 321 367 433 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

TCQZO80A TCQZO88A TCQZO96A

480 480 480

TCQZO32ADP TCQZO34ADP TCQZO36ADP TCQZO38ADP TCQZO40ADP TCQZO42ADP TCQZO44ADP TCQZO46ADP TCQZO48ADP TCQZO50ADP TCQZO52ADP TCQZO54ADP TCQZO56ADP TCQZO58ADP TCQZO60ADP TCQZO64ADP TCQZO66ADP TCQZO68ADP TCQZO72ADP TCQZO76ADP TCQZO80ADP

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

FIXED SQUARE DRIVE HEADS - SAE

Z Shank Dual Pins

Square Drive (Inches) 1/4 3/8 1/2 3/4 1

J ( 0.425") TCQJSD8A TCQJSD12A TCQJSD16A

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYSD12A TCQYSD16A

100 240

OPEN END HEADS - SAE

Z Shank Dual Pins

Center of fastener to retaining pin: TCQJ Series - 2.50” TCQY Series - 3.00” TCQX Series - 4.50” TCQZ Series - 5.75”

Square Drive (Inches) 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 1/4 2 3/8 2 1/2 2 3/4 3

TCQJO8A TCQJO9A TCQJO10A TCQJO12A TCQJO14A TCQJO16A TCQJO18A TCQJO20A TCQJO22A TCQJO24A TCQJO26A TCQJO28A TCQJO30A TCQJO32A TCQJO34A TCQJO36A

Max Torque Ft. Lbs. 5 7 9 18 26 34 58 60 60 60 60 60 60 60 60 60

TCQJO40A

60

TCQJO44A

60

TCQJO48A

60

TCQJO52A

60

J ( 0.425")

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYO18A TCQYO20A TCQYO22A TCQYO24A TCQYO26A TCQYO28A TCQYO30A TCQYO32A TCQYO34A TCQYO36A TCQYO38A TCQYO40A TCQYO42A TCQYO44A TCQYO46A TCQYO48A TCQYO50A TCQYO52A

58 70 99 125 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

TCQYO56A

240

TCQYO60A

240

TCQY072

160

TCQY080

160

85


TORQUE TOOLS HEADS

OPEN END HEADS - METRIC Square Drive (mm) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 36 38 41 46 50 55 60 65 70

J ( 0.425") TCQJOM6A TCQJOM7A TCQJOM8A TCQJOM9A TCQJOM10A TCQJOM11A TCQJOM12A TCQJOM13A TCQJOM14A TCQJOM15A TCQJOM16A TCQJOM17A TCQJOM18A TCQJOM19A TCQJOM20A TCQJOM21A TCQJOM22A TCQJOM23A TCQJOM24A TCQJOM25A TCQJOM26A TCQJOM27A

Max Torque Ft. Lbs. 5 6 10 14 22 33 36 41 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Y (0.560")

TCQYOM14A TCQYOM15A TCQYOM16A TCQYOM17A TCQYOM18A TCQYOM19A TCQYOM20A TCQYOM21A TCQYOM22A TCQYOM23A TCQYOM24A TCQYOM25A TCQYOM26A TCQYOM27A TCQYOM29A TCQYOM30A TCQYOM32A TCQYOM34A TCQYOM36A

Max Torque Ft. Lbs.

55 74 88 103 115 138 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

X ( 0.735")

TCQXOM17A TCQXOM18A TCQXOM19A TCQXOM20A TCQXOM21A TCQXOM22A TCQXOM23A TCQXOM24A TCQXOM25A TCQXOM26A TCQXOM27A TCQXOM29A TCQXOM30A TCQXOM32A TCQXOM34A TCQXOM36A

103 115 138 160 180 206 229 240 240 240 240 240 240 240 240 240

TCQXOM41A

240

RATCHETING OPEN END HEADS - SAE Square Drive (Inches) 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8

J ( 0.425") TCQJRO12A TCQJRO14A TCQJRO16A TCQJRO18A TCQJRO20A

Max Torque Ft. Lbs. 11 16 20 35 40

RATCHETING OPEN END HEADS - METRIC Square Drive (mm) 12 13 14 15 17

86

J ( 0.425") TCQJROM12A TCQJROM13A TCQJROM14A TCQJROM15A TCQJROM17A

Max Torque Ft. Lbs. 21 25 36 45 50

Max Torque Ft. Lbs.

Max Torque Ft. Lbs.

Z Dual Pins

TCQZOM24A

248

TCQZOM24ADP

250

TCQZOM27A

319

TCQZOM27ADP

319

TCQZOM30A TCQZOM32A

413 480

TCQZOM36A

480

TCQZOM50A TCQZOM55A

480 480

TCQZOM30ADP TCQZOM32ADP TCQZOM34ADP TCQZOM36ADP TCQZOM38ADP TCQZOM41ADP TCQZOM46ADP TCQZOM50ADP TCQZOM55ADP TCQZOM60ADP TCQZOM65ADP TCQZOM70ADP

413 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Z (0.990")

Max Torque Ft. Lbs.

Z Shank Dual Pins


TORQUE TOOLS HEADS

12-POINT BOX END HEADS - SAE

Z Shank Dual Pins

Square Drive (Inches) 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 3/8 2 1/2

J ( 0.425") TCQJX8A TCQJX9A TCQJX10A TCQJX12A TCQJX14A TCQJX16A TCQJX18A TCQJX20A TCQJX22A TCQJX24A TCQJX26A TCQJX28A TCQJX30A TCQJX32A TCQJX34A

Max Torque Ft. Lbs. 18 41 41 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYX16A TCQYX18A TCQYX20A TCQYX22A TCQYX24A TCQYX26A TCQYX28A TCQYX30A TCQYX32A TCQYX34A TCQYX36A TCQYX38A TCQYX40A TCQYX42A

75 112 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

TCQYX46A TCQYX48A TCQYX50A TCQYX52A

160 160 160 160

X ( 0.735")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQXX20A TCQXX22A TCQXX24A TCQXX26A TCQXX28A TCQXX30A TCQXX32A TCQXX34A TCQXX36A TCQXX38A TCQXX40A TCQXX42A TCQXX44A TCQXX46A TCQXX48A TCQXX50A TCQXX52A TCQXX54A TCQXX56A TCQXX58A TCQXX60A TCQXX64A

171 200 219 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Z (0.990")

Max Torque Ft. Lbs.

Z Dual Pins

Max Torque Ft. Lbs.

TCQZX26A

275

TCQZX26ADP

275

TCQZX30A

300

TCQZX34A TCQZX36A TCQZX38A TCQZX40A TCQZX42A TCQZX44A TCQZX46A TCQZX48A TCQZX50A TCQZX52A TCQZX54A TCQZX56A TCQZX58A TCQZX60A TCQZX64A TCQZX66A TCQZX68A

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

TCQZX34ADP TCQZX36ADP TCQZX38ADP TCQZX40ADP TCQZX42ADP

300 480 480 480 480

TCQZX72A

480

TCQZX80A

480

TCQZX46ADP TCQZX48ADP TCQZX50ADP TCQZX52ADP TCQZX54ADP TCQZX56ADP TCQZX58ADP TCQZX60ADP TCQZX64ADP TCQZX66ADP TCQZX68ADP TCQZX70ADP TCQZX72ADP TCQZX76ADP TCQZX80ADP

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

12-POINT BOX END 0째 OFFSET - SAE Square Drive (Inches) 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 15/16 1

TCQJXD12A TCQJXD14A TCQJXD16A TCQJXD18A

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60 60

TCQJXD22A TCQJXD24A TCQJXD28A TCQJXD30A TCQJXD32A

60 60 60 60 60

J ( 0.425")

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYXD20A TCQYXD22A TCQYXD24A

160 160 160

TCQYXD30A

160

87


TORQUE TOOLS HEADS

12-POINT BOX END 0째 OFFSET - METRIC Square Drive (mm) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 36 41

J ( 0.425") TCQJXM6A TCQJXM7A TCQJXM8A TCQJXM9A TCQJXM10A TCQJXM11A TCQJXM12A TCQJXM13A TCQJXM14A TCQJXM15A TCQJXM16A TCQJXM17A TCQJXM18A TCQJXM19A TCQJXM20A TCQJXM21A TCQJXM22A TCQJXM23A TCQJXM24A TCQJXM25A TCQJXM26A TCQJXM27A

Max Torque Ft. Lbs. 15 20 22 30 53 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

X ( 0.735")

Z (0.990")

Max Torque Ft. Lbs.

Z Dual Pins

Max Torque Ft. Lbs.

Z Shank Dual Pins

TCQYXM13A TCQYXM14A TCQYXM15A TCQYXM16A TCQYXM17A TCQYXM18A TCQYXM19A TCQYXM20A TCQYXM21A TCQYXM22A TCQYXM23A TCQYXM24A TCQYXM25A TCQYXM26A TCQYXM27A TCQYXM29A TCQYXM30A TCQYXM32A TCQYXM34A TCQYXM36A

75 117 148 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

TCQXXM16A TCQXXM17A TCQXXM18A TCQXXM19A TCQXXM20A TCQXXM21A TCQXXM22A TCQXXM23A TCQXXM24A TCQXXM25A TCQXXM26A TCQXXM27A TCQXXM29A TCQXXM30A TCQXXM32A TCQXXM34A TCQXXM36A

183 197 224 238 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

TCQZXM24ADP

375

TCQZXM27ADP

480

TCQZXM30ADP TCQZXM32ADP TCQZXM34ADP TCQZXM36ADP TCQZXM41ADP

480 480 480 480 480

46

TCQZXM46ADP

480

50

TCQZXM50ADP

480

55

TCQZXM55ADP

480

60

TCQZXM60ADP

480

12 POINT RATCHET WRENCH HEADS - METRIC Square Drive (mm) 16 18 24

J ( 0.425")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQQJBOERM16 TCQQJBOERM18

60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYBOERM18 TCQYBOERM24

160 160

12 POINT RATCHET WRENCH HEADS - SAE Square Drive (Inches) 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4

88

Max Torque Ft. Lbs.

TCQJBOER12 TCQJBOER14 TCQJBOER16 TCQJBOER18 TCQJBOER20

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60 60 60

TCQJBOER24

60

J ( 0.425")

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYBOER18 TCQYBOER20 TCQYBOER22 TCQYBOER24

112 160 160 160

TCQZXM24A TCQZXM25A TCQZXM26A TCQZXM27A TCQZXM29A TCQZXM30A TCQZXM32A TCQZXM34A TCQZXM36A

375 413 448 480 480 480 480 480 480


TORQUE TOOLS HEADS

12-POINT BOX END 10째 OFFSET - SAE Square Drive (Inches) 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 15/16 1 1 1/8 1 3/8 1 1/2

J ( 0.425") TCQJXB16A TCQJXB18A TCQJXB20A TCQJXB22A TCQJXB24A

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYXB20A

79

TCQYXB24A TCQYXB28A TCQYXB30A TCQYXB32A TCQYXB36A

160 133 160 160 160

X ( 0.735")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQXXB44A TCQXXB48A

240 240

12-POINT BOX END 10째 OFFSET - METRIC Square Drive (mm) 11mm 12mm 13mm 14mm 16mm 18mm 19mm 24mm 28mm

J ( 0.425") TCQJXBM11A TCQJXBM12A TCQJXBM13A TCQJXBM14A TCQJXBM16A TCQJXBM18A TCQJXBM19

Max Torque Ft. Lbs. 59 60 60 60 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYXBM18A

160

TCQYXBM24A TCQYXBM28A

160 160

6-POINT BOX END 10째 OFFSET - METRIC Square Drive (mm) 18 24

Y (0.560") TCQYSBXM18A TCQYSBXM24A

Max Torque Ft. Lbs. 160 160

12 POINT FLARE NUT HEADS - SAE Square Drive (Inches) 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4

J ( 0.425") TCQJRX18A TCQJRX20A TCQJRX22A TCQJRX24A TCQJRX26A TCQJRX28A TCQJRX30A TCQJRX32A TCQJRX34A

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Y (0.560") TCQYRX18A TCQYRX20A TCQYRX22A TCQYRX24A TCQYRX26A TCQYRX28A TCQYRX30A TCQYRX32A TCQYRX34A TCQYRX36A TCQYRX38A TCQYRX40A

Max Torque Ft. Lbs. 67 79 92 104 117 133 146 158 160 160 160 160

89


TORQUE TOOLS HEADS

6 POINT FLARE NUT HEADS - METRIC Square Drive (mm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

J ( 0.425") TCQJRXSM8A TCQJRXSM9A TCQJRXSM10A TCQJRXSM11A TCQJRXSM12A TCQJRXSM13A TCQJRXSM14A TCQJRXSM15A TCQJRXSM16A TCQJRXSM17A TCQJRXSM18A TCQJRXSM19A TCQJRXSM20A

Max Torque Ft. Lbs. 17 25 33 42 50 58 60 60 60 60 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYRXSM15A TCQYRXSM16A TCQYRXSM17A TCQYRXSM18A TCQYRXSM19A TCQYRXSM20A TCQYRXSM21A

71 75 83 94 104 113 113

6 POINT FLARE NUT HEADS - SAE Square Drive (Inches) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/8

90

J ( 0.425") TCQJRXS8A TCQJRXS10A TCQJRXS12A TCQJRXS14A TCQJRXS16A TCQJRXS18A TCQJRXS20A TCQJRXS22A TCQJRXS24A TCQJRXS26A TCQJRXS28A TCQJRXS30A TCQJRXS32A

Max Torque Ft. Lbs. 6 17 29 42 54 60 60 60 60 60 60 60 60

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQYRXS18A TCQYRXS20A TCQYRXS22A TCQYRXS24A TCQYRXS26A TCQYRXS28A TCQYRXS30A TCQYRXS32A TCQYRXS36A

74 74 92 104 117 133 146 158 160


TORQUE TOOLS HEADS

OPEN END THIN HEADS - SAE Square Drive (Inches) 11/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 3/4 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 1/4 2 11/16

Max Torque Ft. Lbs. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

J ( 0.425") TCQJ022ARTH60 TCQJ032ARTH TCQJ034ARTH TCQJ036ARTH TCQJ038ARTH TCQJ040ARTH TCQJ044ARTH TCQJ048ARTH TCQJ050ARTH TCQJ052ARTH TCQJ056ARTH TCQJ060ARTH TCQJ064ARTH TCQJ066ARTH

TCQJ086ARTH

Y (0.560")

Max Torque Ft. Lbs.

TCQY052ARTH TCQY056ARTH TCQY060ARTH TCQY064ARTH

160 160 160 160

TCQY068ARTH TCQY072ARTH

160 160

60

RATCHETING FLARE NUT HEAD Square Drive (Inches) 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 16mm 1 5/8 1 7/8

J ( 0.425")

Y (0.560")

X ( 0.735")

TCRTWH36J TCRTWH40H TCRTWH44J TCRTWH48Y TCRTWH52J TCRTWH56Y TCRTWH60Y TCRTWH64Y TCRTWH72Y TCRTWH80Y TCRTWH88Y TCRTWH96X TCRTWHM16J TCRTWH104Y TCRTWH120Y

ADAPTORS Product Code

Descriptions

TCQJ-Y TCQXY TCQY-X TCQZ-X TCQZD32A-1

X to J Y to X X to Y Z Male to X Female Z Shank 1 Drive

91


TORQUE TOOLS MULTIPLIERS

TORQUE MULTIPLIERS WITH HANDLES Features UÊ*À!Û"`iÃÊÌ#iÊ!«iÀ>Ì!ÀÊÜ"Ì#Ê$ÕÌ%ÌÕÀ$"$}Ê«!ÜiÀÊÌ#>ÌÊÀiµÕ"ÀiÃÊ!$&ÞÊ>ÊvÀ>VÌ"!$Ê!vÊÌ#iÊv!ÀViÊÀiµÕ"Ài`ÊÜ#i$ÊÕÃ"$}Ê V!$Ûi$Ì"!$>&ÊÌ!!&ð UÊ$«ÕÌÊ>$`Ê!ÕÌ«ÕÌÊÀ!Ì>Ì"!$Ê"ÃÊ"$ÊÌ#iÊÃ>)iÊ`"ÀiVÌ"!$°ÊÊÊÊ UÊ,i>VÌ"!$ÊL>ÀÊÀ!Ì>Ì"!$Ê"ÃÊ!««!Ã"ÌiÊÌ!Ê"$«ÕÌÊ`"ÀiVÌ"!$Ê>$`Ê)ÕÃÌÊÀiÃÌÊÃiVÕÀi&ÞÊ>}>"$ÃÌÊ>ÊÀ"}"`Ê!L*iVÌÊÌ!ÊÜ"Ì#ÃÌ>$`Ê Ì#iÊ}i$iÀ>Ìi`ÊÀi>VÌ"!$Êv!ÀVi° UÊ ÞÊÀi)!Û"$}Ê{ÊÃVÀiÜÃ]Ê#i>`ÃÊ)>ÞÊLiÊi>Ã"&ÞÊ`"Ã>ÃÃi)L&i`Êv!ÀÊ"$ëiVÌ"!$]ÊV&i>$"$}Ê>$`Ê&ÕLÀ"V>Ì"!$°

TORQUE MULTIPLIERS WITH HANDLES Ê >ÝÊ Ê "ÕÌ«ÕÌÊ *À!`ÕVÌÊ !`iÊ Ì°ÊLÃ°Ê /%Çxä7Ê

£äääÊ

Ê Õ&Ì"«&"V>Ì"!$Ê ,>Ì"!IÊ

««À!Ý°ÊÌ°ÊLÃ°Ê ,µ½`Êv!ÀÊ >ÝÊ"ÕÌ«ÕÌÊ

$«ÕÌÊ i)>&iÊÊ -µ°Ê

ΰÈÊÌ!Ê£Ê

ÓÇxÊ

£

⁄ÓÊ

"ÕÌ«ÕÌÊ >&iÊ -µ°Ê

i>`Ê /#"V3$iÃÃÊ $V°Ê/>$}Ê

Ê i>`Ê

">)°Ê

">&°Ê}Ì#° $V°Ê,i>VÌ"!$Ê >ÀÊ

⁄{Ê

ÎÊ9⁄ÎÓÊ

ÎÊ£⁄ÓÊ

ÓÓÊ£⁄Ó

Î

/%£äääÊ

ÓäääÊ

ΰÈÊÌ!Ê£Ê

xxäÊ

Î

⁄{Ê

£Ê

{ÊÎ⁄8Ê

ÎÊ£Ç⁄ÎÓÊ

Ó{

/%£xääÊ

{äääÊ

ΰ6ÊÌ!Ê£Ê

££xäÊ

£Ê

£Ê£⁄ÓÊ

ÈÊ£⁄8Ê

xÊÎ⁄£ÈÊ

ÓnÊÇ⁄8

/%ÓäääÊ

näääÊ

{°ÈÊÌ!Ê£Ê

£6£xÊ

£Ê

£

£Ê ⁄ÓÊ

£

ÈÊ ⁄{Ê

£

ÈÊ ⁄ÓÊ

Σ

/%ÓxääÊ

£ÓäääÊ

x°{ÊÌ!Ê£Ê

ÓÓääÊ

£Ê

ÓÊ£⁄ÓÊ

ÇÊ£⁄{Ê

ÇÊ£⁄{Ê

Îä

IÊÕ&Ì"«&"iÀÃÊ>ÀiÊ)iV#>$"V>&Ê`iÛ"ViÃÊÜ#"V#Ê#>ÛiÊvÀ"VÌ"!$>&Ê&!ÃÃiðÊÊ£ä¯Êv>VÌ!ÀÊÜ>ÃÊ"$V&Õ`i`Ê"$ÊÌ#iÊ)Õ&Ì"«&"V>Ì"!$ÊÀ>Ì"!°Ê !ÀÊ#"}#iÀÊ>VVÕÀ>VÞÊ!vÊ)Õ&Ì"«&"V>Ì"!$ÊÀ>Ì"!]Ê!ÕÌ«ÕÌÊ!vÊÕ$"ÌÊÃ#!Õ&`ÊLiÊV#iV3i`Ê!$ÊÌ!ÀµÕiÊÌiÃÌiÀ°

TORQUE MULTIPLIERS WITH PLANETARY-GEAR MECHANISM Features UÊ iÃ"}$i`ÊÜ#iÀiÊ#"}#ÊÌ!ÀµÕiÃÊ>ÀiÊ$iViÃÃ>ÀÞÊv!ÀÊv>ÃÌi$"$}Ê!ÀÊLÀi>3"$}Ê!ÕÌÊÃÌÕLL!À$Êv>ÃÌi$iÀð UÊ&&!ÜÃÊ!«iÀ>Ì!ÀÊÃ>viÊ>$`Êi>ÃÞÊ)i>$ÃÊ!vÊ«À!`ÕV"$}ÊÌ!ÀµÕiÊv!ÀÊ*!LÊÀiµÕ"Ài)i$Ìð UÊ*ÀiV"Ã"!$Ê«&>$iÌ>ÀÞÊ}i>ÀÊ)Õ&Ì"«&"iÃÊÌ#iÊ!«iÀ>Ì!À½ÃÊ"$«ÕÌÊvÀ!)ÊÃÌ>$`>À`ÊÌ!ÀµÕiÊÜÀi$V#ið UÊ >$Ê>&Ã!Ê)Õ&Ì"«&ÞÊÌ#iÊÌ!ÀµÕiÊvÀ!)Ê>"À%`À"Ûi$Ê­$!$%")«>VÌ®ÊÜÀi$V#ið

TORQUE MULTIPLIERS WITH PLANETARY-GEAR MECHANISM

92

Ê Ê *À!`ÕVÌÊ !`iÊ

>ÝÊ "ÕÌ«ÕÌÊ Ì°ÊLðÊ

Ê $«ÕÌÊ

>«Ê

Ê i>ÀÊ ,>Ì"!Ê

Ê /!ÀµÕiÊ ,>Ì"!Ê

$«ÕÌÊ i)>&iÊÊ -µ°Ê

/%Ó6äÊ

ÇxäÊ

ÓÓÇÊ

{\£Ê

Î\Î\£Ê

£

/%Î6£Ê

£ÓääÊ

ÓääÊ

È\Î\£Ê

È\ä\£Ê

£

/%Î6ÓÊ

ÓÓääÊ

£ÈÓÊ

£x\ä\£Ê

£Î\È\£Ê

£

/%Î6ÎÊ

ÎÓääÊ

£ÇÎÊ

Óä\Óx\£Ê

£n\x\£Ê

£

"ÕÌ«ÕÌÊ -µ°Ê -"âiÊ

Ê "ÛiÀ>&&Ê i$}Ì#Ê

i>` i"}#ÌÊ -µ°ÊÌ!Ê/!«Ê

i>`Ê

">°Ê

⁄ÓÊ

Î

⁄{Ê

nÊ£⁄ÓÊ

ÎÊ£⁄{Ê

ÓÊ£Î⁄£È

⁄ÓÊ

Î

⁄{Ê

£6Ê ⁄È{Ê

ÎÊ£x⁄£È

⁄ÓÊ

£Ê

Î6

£6Ê ⁄È{Ê

Î

xÊ ⁄{Ê

{Ê£⁄£È

⁄ÓÊ

£Ê

£6ÊÎ6⁄È{Ê

ÈÊ£⁄ÓÊ

{Ê£⁄£È

Î6


TORQUE TOOLS MULTIPLIERS/COMPARATORS

PLATE REACTION TORQUE MULTIPLIERS Features UÊ"«ÕÌÊÌ#ÀµÕiÊ$#%`&"}ÊÀ>ÌV$iÌÊ'Ê$#%`ÃÊ(Õ%Ì&«%&iÀÊ&"Ê«%>ViÊ`ÕÀ&"}ÊÌ#ÀµÕ&"}° UÊ ii`%iÊLi>À&"}ÊV#"ÃÌÀÕVÌ&#"Êv#ÀÊ$&}$ÊivwÊV&i"VÞ° UÊ-Ì>"`>À`ÊÀi>VÌ&#"Ê«%>ÌiÊ(iiÌÃÊ(#ÃÌÊ*#LÊ>««%&V>Ì&#"ðÊÊÊÊ UÊ-$i>À>L%iÊ#ÕÌ«ÕÌÊõÕ>ÀiÃÊ'ÊÌ#Ê«À#ÌiVÌÊÌ##%Ê`ÕÀ&"}Ê#ÛiÀ%#>`°

PLATE REACTION TORQUE MULTIPLIERS Product Code

Max Output Ft. Lbs.

Input Cap

Gear Ratio

Torque Ratio

Input Female Sq.

Output Sq. Size

Overall Length

Head Height Sq. to Top

Head Dia.

TM-394

5000

189

29:25:1

26:5:1

1

TM-395

8000

154

60:1

52:0:1

1

⁄2

1 1⁄2

14 29⁄32

8 3⁄4

5 5⁄8

⁄2

1 ⁄2

15 ⁄64

10 ⁄4

5 13⁄16

TM-492

2200

162

15:1

13:6:1

1

TM-493

3200

173

20:25:1

18:5:1

1

⁄2

1

14

5 1⁄2

4 7⁄8

⁄2

1

14

6 ⁄16

4 7⁄8

1

13

3

7

REPLACEMENT SQUARE DRIVES FOR TORQUE MULTIPLIERS Replacement square drives for planetary-gear and plate reaction torque multipliers.

REPLACEMENT SQUARE DRIVES FOR TORQUE MULTIPLIERS Product Code

Description

TM-391RSD

Repl. Sq Drive For TM-391

TM-392RSD

Repl. Sq Drive For TM-392 and TM-492

TM-393RSD

Repl. Sq Drive For TM-393 and TM-493

TM-394RSD

Repl. Sq Drive For TM-394

TM-395RSD

Repl. Sq Drive For TM-395

TORQUE COMPARATOR Large dual scale. Perfect when a quick check of your wrench is required before usage. Compact design allows for mounting on any flat surface in either horizontal or vertical position. Torque Comparator is calibrated on torque testers wich are certified using test bars and “F” weights traceable to NIST. +/- 2% accuracy from 20% of full scale to full scale. Calibration Compliance Certificate.

TORQUE COMPARATOR Product Code

Square Drive

1753-TC

1

English Capacity

Inc.

Nm, Capacity

Inc.

6004-TC

3

⁄2”

175 ft. lbs.

5 ft. lbs.

230 Nm

10 Nm

⁄4”

600 ft. lbs.

5 ft. lbs.

800 Nm

20 Nm

93


TORQUE TOOLS FACTS

TORQUE WRENCH SAFETY These precautions should always be taken when using any torque wrench to avoid possible injury: UÊ,i>`Ê&%ÃÌÀÕVÌ&'%Ê#>%Õ>"ÊV'#«"iÌi"ÞÊLiv'ÀiÊÕÃ&%}ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$° Ê UÊ->viÌÞÊ}">ÃÃiÃÊ'ÀÊ}'}}"iÃÊÃ$'Õ"`ÊLiÊÜ'À%Ê>ÌÊ>""ÊÌ&#iÃÊÜ$i%ÊÕÃ&%}Ê >%ÞÊ$>%`ÊÌ''"° UÊ"Ü>ÞÃÊ«Õ""]Ê "Ê "/Ê*1-]ÊÌ'Ê>««"ÞÊÌ'ÀµÕiÊ>%`Ê>`0ÕÃÌÊÞ'ÕÀÊ ÃÌ>%ViÊÌ'Ê«ÀiÛi%ÌÊ>Êv>""° UÊʺV$i>ÌiÀÊL>À»ÊÃ$'Õ"`Ê 6 ,ÊLiÊÕÃi`Ê'%Ê>ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$ÊÌ'Ê >««"ÞÊiÝViÃÃÊ"iÛiÀ>}i° COMMON TORQUE ABBREVIATIONS UÊ 'Ê%'ÌÊÕÃiÊÜ&Ì$ÊÃ'V*iÌÃÊ'ÀÊv>ÃÌi%iÀÃÊÃ$'Ü&%}ÊÜi>ÀÊ'ÀÊVÀ>V*ð FOOT POUNDS – FT. LBS. INCH POUNDS – IN. LBS. INCH OUNCES – IN. OZS. NEWTON METER – NM CENTI-NEWTON METER – CNM METER KILOGRAM – MKG

UÊ,>ÌV$iÌÊ#iV$>%&Ã#Ê#>ÞÊÃ"&«Ê'ÀÊLÀi>*Ê&vÊ`&ÀÌÞ]Ê#&Ã#>ÌV$i`Ê'ÀÊ Ü'À%Ê«>ÀÌÃÊ>ÀiÊÕÃi`° UÊ>*iÊÃÕÀiÊ`&ÀiVÌ&'%Ê"iÛiÀÊ&ÃÊvÕ""ÞÊi%}>}i`

TORQUE WRENCH USAGE UÊ""Ê#iV$>%&V>"ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$iÃÊ>ÀiÊV>"&LÀ>Ìi`ÊvÀ'#ÊÓä¯ÊÌ'Ê£ää¯Ê'vÊvÕ""ÊÃV>"i]ÊÌ$iÀiv'Ài]ÊÌ$iÞÊ Ã$'Õ"`Ê%iÛiÀÊLiÊÕÃi`ÊLi"'ÜÊ'ÀÊ>L'ÛiÊÌ$'ÃiÊ"&#&Ìà UÊ/'Ê`iÌiÀ#&%iÊÜ$&V$ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$ÊV>«>V&ÌÞÊ&ÃÊLiÃÌÊÃÕ&Ìi`Êv'ÀÊ>%Ê>««"&V>Ì&'%]Ê#>%ÞÊv>VÌ'ÀÃÊ#ÕÃÌÊ LiÊV'%Ã&`iÀi`°Ê'ÜiÛiÀ]Ê>ÃÊ>ÊÀiV'##i%`>Ì&'%]ÊÕÃiÊ>ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$Ê&%ÊÌ$iÊ#&``"iÊxä¯Ê'vÊÌ$iÊ 'ÛiÀ>""ÊV>«>V&ÌÞÊ'vÊÌ$iÊÌ''"°Ê/$&ÃÊÜ&""ÊÀiÃÕ"ÌÊ&%Ê"'%}iÀÊÌ''"Ê"&vi]Êi>ÃiÊ'vÊÕÃiÊv'ÀÊÌ$iÊ'«iÀ>Ì'ÀÊ>%`Ê &%VÀi>Ãi`Ê>VVÕÀ>VÞÊvÀ'#ʺV"&V*iÀ»ÊÌÞ«iÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$ià UÊ"Ü>ÞÃÊ}À>ëÊ$>%`"iÊwÊÀ#"ÞÊ&%ÊÌ$iÊVi%ÌiÀÊ'vÊÌ$iÊ}À&« UÊ««À'>V$ÊwÊ%>"ÊÌ'ÀµÕiÊÃ"'Ü"ÞÊ>%`ÊiÛi%"Þ UÊ-Ì'«Ê«Õ""&%}ÊÜÀi%V$Ê&##i`&>Ìi"ÞÊÜ$i%ÊÌ>À}iÌÊÌ'ÀµÕiÊ&ÃÊÀi>V$i` UÊ iÛiÀÊÕÃiÊ>ÊÌ'ÀµÕiÊÜÀi%V$ÊÌ'ÊLÀi>*Êv>ÃÌi%iÀÃÊ"''Ãi UÊ-$'Õ"`ÊLiÊV"i>%i`Ê>%`ÊÃÌ'Ài`Ê«À'«iÀ"Þ UÊ-$'Õ"`Ê>"Ü>ÞÃÊLiÊÃÌ'Ài`Ê>ÌÊ&̽ÃÊ"'ÜiÃÌÊÌ'ÀµÕiÊÃiÌÌ&%}Ê UÊ7Ài%V$iÃÊÃ$'Õ"`ÊLiÊÀi,V>"&LÀ>Ìi`Ê&vÊ`À'««i`°Ê-$'Õ"`Ê%iÛiÀÊLiÊÕÃi`Ê&%ÊiÝViÃÃÊ'vÊ&̽ÃÊV>«>V&ÌÞ UÊ/'ÀµÕiÊÜÀi%V$iÃÊÃ$'Õ"`ÊLiʺiÝiÀV&Ãi`»Ê>Ê#&%&#Õ#Ê'vÊÌ$ÀiiÊÌ&#iÃÊ>ÌÊ£ää¯Ê'vÊvÕ""ÊÃV>"iÊLiv'ÀiÊ ÕÃi UÊ/$iÊÜÀi%V$ÊÃi"iVÌi`ÊÃ$'Õ"`ÊLiÊV>"&LÀ>Ìi`Ê&%ÊÌ$iÊÃ>#iÊÌ'ÀµÕiÊÕ%&ÌÃÊÌ$>ÌÊ>ÀiÊëiV&wÊi` UÊ1ÃiÊ'vÊ>ʺV$i>ÌiÀÊL>À»ÊÜ&""ÊÀiÃÕ"ÌÊ&%Ê>%Ê&%>VVÕÀ>ÌiÊÀi>`&%}Ê>%`ÊV>%Ê«'ÃÃ&L"ÞÊ`>#>}iÊÌ$iÊÜÀi%V$ UÊ/'ÀµÕiÊÜÀi%V$iÃÊÜ&""Ê">ÃÌÊ"'%}iÀÊ&vÊÀi>Ã'%>L"iÊV>ÀiÊ&ÃÊÌ>*i%°Ê"Ü>ÞÃÊÕ%Ü&%`Ê$>%`"iÊÌ'ÊÌ$iÊ"'ÜiÃÌÊ ÃiÌÌ&%}Ê>vÌiÀÊi>V$ÊÕÃi°Ê 'Ê%'ÌÊ>ÌÌi#«ÌÊÌ'Ê"ÕLÀ&V>ÌiÊÌ$iÊ&%ÌiÀ%>"ÊÌ'ÀµÕiÊ#iV$>%&Ã#°Ê "i>%ÊÌ'ÀµÕiÊ ÜÀi%V$ÊLÞÊÜ&«&%}]Ê`'Ê%'ÌÊ&##iÀÃi°Ê/$iÊÜÀi%V$ÊÃ$'Õ"`ÊLiÊÃi%ÌÊÌ'Ê>ʵÕ>"&wÊi`ÊV>"&LÀ>Ì&'%Ê">LÊ'%ViÊ iÛiÀÞÊÞi>ÀÊ'ÀÊiÛiÀÞÊxäääÊVÞV"iÃÊv'ÀÊÀi,V>"&LÀ>Ì&'%

94

EASY-TO-USE TORQUE CONVERSION TABLE TO CONVERT FROM

TO

MULTIPLY BY

IN. OZ.

IN. LB.

0.0625

IN. LB.

IN. OZ.

16

IN. LB.

FT. LB.

0.08333

IN. LB.

CMKG

1.1519

IN. LB.

MKG

0.011519

IN. LB.

NM

0.113

IN. LB.

DNM

1.13

FT. LB.

IN. LB.

12

FT. LB.

MKG

0.1382

FT. LB.

NM

1.356

DNM

IN. LB.

0.885

DNM

NM

0.10

NM

DNM

10

NM

CMKG

10.2 0.102

NM

MKG

NM

IN. LB.

8.85

NM

FT. LB.

0.7376

CMKG

IN. LB.

0.8681

CMKG

NM

0.09807

MKG

IN. LB.

86.81

MKG

FT. LB.

7.236

MKG

NM

9.807

Snapon industrial brands torque tools  

Llaves dinamométricas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you