Page 1

Solrød FC styrket efter sommerferien Læs mere på side 10

Tirsdag d. 28.7.2009

NR. 31 - 3. årgang - 16 SIDER

DøgnNetto åbner 3. sept.

www.solrodnyt.nu

NYT Red taget mens tid er! Vi renser og forsegler bl.a.: • Bølgeplader • Lertegl • Skiferplader • Decra • Cementtagsten

Hvis du er “Gør - det - selv” kan du leje udstyret

Lad os give dit tag en professionel fornyelse.

Tlf. 4615 4137

Telefax 4615 4837 · CVR 21861200 E-mail: info@tagkompagniet.dk · Web: www.tagkompagniet.dk TAGKOMPAGNIET · Vævergangen 24 · 2690 Karlslunde

Butikskæden forventer sig meget af den nye forretning på Solrød Strandvej De er godt i gang med byggeriet på Solrød Strandvej. Den nye DøgnNetto tårner sig op med et moderne hus på hjør-

net af Strandvejen og Solrød Byvej, og efter sommeren er man parate med en festlig åbning af den nye butik.

Solrød Center 66-80, 1.Sal www.solroedkoereskole.dk

- Din lokale køreskole

Men hvad forventer Netto sig egentlig af forretningen og er der kundegrundlag nok til endnu en discountbutik i området? - Vi har store forventninger til DøgnNetto. Butikken har nogle meget bekvemmelige

åbningstider, og vi tror, vi har et godt supplement til trafikåren på strandvejen, siger kædechefen for DøgnNetto, Morten Møberg. Det er netop det arbej-

TAGKOMPAGNIET

Soljagten fortsætter Læs mere på side 7, 8 og 9

Læs videre på side 2

FRA 1. AUGUST OGSÅ ÅBEN OM MANDAGEN

Kom og oplev

Sydkystens

HERREFRISØR BESTÅET Det har taget Theresa 9 mdr. at tage sit kørekort.

KØREKORT

8499.*

* LOVPAKKEN INDEHOLDER: Teori til du har bestået teori-prøven • Manøvrebane kursus (alt incl.) 22 kørelektioner á 45 minutter • Køreteknisk anlæg kursus (alt incl.)

Begrænset antal pladser • Ring for tilmelding · 40 814 293

Mosede Strandvej 25, 2670 Greve

Ingen tidsbestilling

hos

Tlf. 4390 3577

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 10 -18 • LØRDAG KL. 9-14

Falkevej 33 • 4600 Køge Tlf. 70 80 86 62
Din egen LokaLe avis

Tirsdag 8.07.09

Døgnnetto Fortsat fra forsiden dende folk på vej hjem fra job samt weekendens kunder, DøgnNetto forventer at tiltrække. - Vores sortiment er attraktivt til weekendens hygge. Især vores bake off er populært. Desuden har vi et stort

udvalg af ”convenience”varer, det vil sige drikkevarer, herunder specialøl, færdigretter, chips, morgenbrød… Er kundegrundlaget i Solrød stort nok til endnu en Netto? Der ligger jo en i umiddelbar nærhed i Solrød Center…

- Ja, det mener vi bestemt. Vores kundesegment er et andet end en almindelig Netto tiltrækker. Det handler om hurtigkøb i DøgnNetto. Den ekstra liter mælk, man står og mangler. Og vi har knap så stort et kundetryk på kasserne, siger Morten Møberg.

Byggeriet på Solrød Strandvej skrider frem som planlagt. Til august overtager DøgnNetto nøglerne til bygningen, og herefter begynder man at indrette inden åbningen den 3.september. DøgnNetto har åbent fra kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. ark

www.soLroDnyT.nu

Solrød BiBliotek anBefaler:

Tal tegnsprog med din baby

SOLRØD KOMMUNE | INFO BY, BYG OG BOLIG

Landzonetilladelse Udvidelse af kapel- og mandskabsbygning ved Kirke Skensved Kirke

er der noget mere frustrerende, end når ens lille barn forsøger at fortælle én noget, og man så ikke kan forstå, hvad det er, det vil sige?

Solrød kommune har i henhold til Planlovens § 35 stk. 1 givet tilladelse til udvidelse af den eksisterende kapel- og mandskabsbygning ved Kirke Skensved Kirke med 40 m2. Tilbygningen vil blive opført i samme materialer og udformning som den eksisterende bygning. Tilladelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Naturklagenævnet. Eventuelle klager skal være skriftlige og sendes til Solrød Kommune, Teknisk Administration, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø eller varetage brugerinteresser inden for arealanvendelse. Ved henvendelse til Teknisk Administration kan klageberettigede se sagens akter.

VEJ OG NATUR

Trafiksanering af Karlstrup Strandvej Solrød Byråd har vedtaget at trafiksanere Karlstrup Strandvej, som strandvejen i øvrigt. Arbejdet er påbegyndt og forventes stort set færdig i december måned 2009. Trafikken – herunder bustrafikken – vil blive opretholdt i hele perioden. Når arbejdet berører overkørslerne til vejen fra ejendommene ved vejen, vil grundejerne i god tid forinden blive informeret.

VEJ OG NATUR

Renovering af veje i Solrød Kommune I perioden 3. august til 7. september 2009 udfører Solrød kommune asfaltvedligeholdelses arbejder på forskellige veje i kommunen, jf. nedenstående liste: Vejnavn

Renoveringsperiode

Slidlag

Druemarken

03.aug – 14.aug 2009

10.aug – 11.aug 2009

Gammel Køgevej

05.aug – 18.aug 2009

12.aug – 13.aug 2009

Østre Strandvej

07.aug – 20.aug 2009

14.aug – 17.aug 2009

Mellemvang

11.aug – 24.aug 2009

18.aug – 19.aug 2009

Janesvej

12.aug – 21.aug 2009

18.aug – 18.aug 2009

Litorinavej

13.aug – 24.aug 2009

19.aug – 19.aug 2009

Jersie Strandvej

14.aug – 28.aug 2009

20.aug – 25.aug 2009

Den Lille Gade

17.aug – 01.sep 2009

25.aug – 27.aug 2009

Tykmosevej

19.aug – 07.sep 2009

27.aug – 02.sep 2009

Sti Vibevej- Strandhaven

27.aug – 31.aug 2009

28.aug – 31.aug 2009

Hævet flade ved Tværvej

01.aug – 28.aug 2009

25.aug – 26.aug 2009

Så ville det måske være en god ide at kigge nærmere på ”Tegn til tale”-systemet. I børnebibli-oteket på Solrød Bibliotek har vi netop anskaffet dels en dvd og dels en bog, der begge handler om at lære sin baby at tale med hænderne, så man kan kommunikere før barnet kan tale. DVD`en hedder Tal med tegn 1 og er beregnet til at bruge sammen med børn fra 6 mdr. til 3 år. Den indeholder emner som familie, spisning, leg, aftenritualer og sange, og tegnene dækker f.eks. mor og far, mere, bog, tandbørstning og sove. Fordelen ved en dvd er, at man kan se bevægelsen i tegnet – at man børster tænder eller åbner en bog. Det er tegnsprogstolk Eli-sabeth Holm Hansen, der binder det hele sammen og synger sange med tegn, som er lette at gøre efter. Bogen hedder Små fingre fortæller og er skrevet af Mie Raunsmed Svane. Hun fortæller i for-ordet, at hun er døv og har kunnet tegnsprog fra barnsben. Hendes mand er hørende, og der-for er deres børn blevet præsenteret for både tale- og tegnsprog, og de har kunnet udtrykke sig ved

hjælp af tegnsprog, allerede fra de var omkring halvandet år gamle. Efter forordet kommer der et afsnit, der hedder Brug af bogen, og det skal man lige give sig tid til at læse, inden man går videre til siderne med historien og tegnene. Her følger vi Tot og hans familie og hund i hverdagssituationer, og der er f.eks. et billede af mor og far og de til-svarende tegn på samme side. Bag i bogen er der en Babytegnordbog med over 70 tegn. Bo-gen kan bruges som en instruktiv bog med anvisninger til forældre, som en pegebog til de mindste og som et pædagogisk materiale til folk, der arbejder med (små)børn. Både billedbogen og dvd’en kan findes i børnebibliotekets pædagogiske samling. Svane, Mie Raunsmed: Små fingre fortæller. Billedbog. Rosinante, 2008. 13.43 Tal med tegn. 1: Derhjemme. DVD. Mango Baby, 2008 anbefales af børnebibliotekar Bente Jensen

Dameklip/føn 349,Herreklip 265,Pensionistklip: Herre 225,Dame 299,www.frisør-cleopatra.dk

Trafikgener Arbejdet vil i udførelsesperioden kunne medføre forringede tilkørsels- og parkeringsforhold på de berørte veje i den korte periode arbejder udføres. Vejene vil blive spærret helt eller delvist for trafik, mens det nye slidlag udlægges. Der bliver opsat skilte med parkeringsforbud, ca. 48 timer før arbejdet påbegyndes, på de enkelte veje, der skal have ny belægning. Køretøjer der ikke er fjernet inden arbejdet går igang vil blive fjernet med politiets hjælp.

Ændring i tidsplan for de enkelte veje Hvis der sker væsentlige ændringer, vil der blive informeret om det på kommunens hjemmeside. Der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at ændre i tidsplanen, f.eks. ved regn eller andre hændelser, som ikke har kunnet forudses.

Solrød Center 9 v/posthuset: man-fre 9.30 - 18.00 lør 9.00 - 15.00

BRILLER KONTAKTLINSER ERHVERVSOPTIK Bestil tid til synsprøve.

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 18 20 00, kommune@solrod.dk

Se mere på www.solrod.dk

Abonn em Konta ent på ktlinse r! Marianne Aut. optiker Karina

Solrød Center 100 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 5636


din egen lokale avis

www.solrodnyt.nu

tirsdag 28.07.09 3

Personale sparer tid i familiesager

Solrød Kommune har fået dispensation fra udfordringsretten i visse tilfælde – medarbejdere sparer måneders arbejde på den konto Når ellers enkelte sager med en indlysende løsning skal afgøres i kommunalt regi, træder bureaukratiet alligevel i kraft. Det har nemlig hidtil ikke været lovligt at undgå visse, store undersøgelser og udredninger, selvom alle parter i en situation er enige om problemstillingen og også om en løsning. Det skal være slut nu. Solrød Kommunes Børn og Unge Rådgivning har nemlig søgt velfærdsministeriet om lov til at undgå de såkaldte §50-undersøgelser i mindre komplicerede sager. Når en sag lander på Børn og Unge Rådgivningens bord sættes normalt en socialfaglig undersøgelse i gang. En undersøgelse, der skal være gjort færdig inden fire måneder, men som ofte trækker ud på grund af arbejdspres. Det er denne undersøgelse, velfærdsministeriet har givet familieafsnittet dispensation til at undgå i visse tilfælde. - Et konkret eksempel er, hvis en familie med et handicappet barn skal bruge en form for aflastning. Forældrene og kommunen er enige om en løsning, og egentlig burde det være ligetil. Men hidtil har vi

lovmæssigt være tvunget til at sætte det helt store apparat i gang – hver gang. Samtaler med forældre, samtaler med barnet, indhentning af oplysninger fra institution eller skole. Det er en længerevarende proces, som borgerne forståeligt nok kan have svært ved at se fornuften i. Det kan være svært for forældrene at forstå, hvorfor kommunen skal vide en masse om deres baggrund og liv, når vi egentlig blot skal træffe beslutning om en simpel foranstaltning som aflastning på et daghjem, siger lederen af familieafsnittet, Lone Vandborg. Hun glæder sig over – på både personalets og borgernes vegne – at flere måneders arbejde på denne måde lettes, men er samtidig opmærksom på, at der stadig er en balancegang at finde. - Kunsten er hele tiden at afveje, at arbejdsprocessen ikke gøres for svær, men heller ikke for let. Hver enkelt sag skal tages op til vurdering for at afgøre, om vi kan undgå en §50-undersøgelse i det pågældende tilfælde, siger hun. Lone Vandborg lover dog, at der i alle tilfælde stadig

Når Solrød Kommune skal lave en handleplan for en familie med f.eks. et handicappet barn, kan de nu undgå at bruge flere måneder på forundersøgelser. i stedet kan den frigivne tid bruges på tungere sager i Familieafsnittet. (Foto: Colourbox).

laves en handleplan, så det bliver tydeligt for alle parter, hvilken ”kontrakt” man indgår kommune og familie imellem. Børnog Unge Rådgivningen havde også søgt om dispensation fra udfordringsretten i tilfælde, hvor unge skal kobles op til en kontaktperson uden for familien. Men denne ansøgning har velfærdsministeriet givet afslag på. ark

Om igen:

skolekørsel udbydes på ny Det glippede med kontrakterne, så nu leder Solrød Kommune igen efter busselskaber, der vil transportere byens børn Skolekørslen til Havdrup og Jersie Skoler, svømmekørsel og kørsel af børnehavebørn burde egentlig være på plads. Men af ”forskellige årsager” er de indgåede kontrakter røget i vasken, og Solrød Kommune må derfor igen ud at finde en leverandør til kørslen af

børnene i skolebusser. - Vi har fået rigtig mange henvendelser efter vi har udbudt kørslen på ny, og det er vi naturligvis tilfredse med, siger Sven Jensen, ”stand-in” for udbudskonsulenten, der er på ferie, da Solrød Nyt kontaktede kommunen i sidste uge.

Der er tale om et offentligt udbud, og tilbudsfristen er den 24. august 2009. Interesserede kan rekvirere udbudsmaterialet ved henvendelse til Sven Jensen på tlf. 56 18 22 66 eller på e-mail sje@solrod.dk.

BLOMSTER - BRUGSKUNST - ØKOLOGI - FRUGT & GRØNT ÅBNINGSTIDER: Mandag - Torsdag: 10.00 - 18.00 Fredag: 08.30 - 18.30 • Lørdag: 08.30 - 18.00 • Søndag: 09.30 - 18.00

IL ENT T B Å S G A T SØND HELE ÅRE 8 1 KL. Frugt og Grønt samt æg

Brugskunst

100 m2 økologiske dagligvarer

Blomster binderi

Vi laver gavekurve efter eget ønske 600 m2 stort udvalg i potteplanter

Møllesvinget 6 • 2690 Karlslunde • Tlf. 46 15 00 08

www.engstrupgaardblomster.dk


4

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

vox pop i solrød nyT uge 31 Hvad er en god ferie for børn?

www.soLroDnyT.nu

Læs mere på www.solrodnyt.nu

PoLiTiraPPorTen

ingen kom til skade ved biluheld

Bente Petersen:

Karina Petersen:

Brian Vest:

Lisa Bresson:

- Hovedsagen er, at børnene er sammen med deres forældre. Man behøver ikke lave det store, bare man er sammen. Børnene har også behov for ferie og noget tid, hvor de ikke skal så meget..

- Jeg synes, at det vigtigste er, at man har tid til at hygge sig, og så være sammen på børnenes vilkår, og at man laver noget sammen med dem.

- Børn har brug for sjov, afslapning og tryghed. Det er godt, hvis de kan være sammen med deres forældre eller i trygge rammer, hvor der ikke behøver være tryk på hele tiden.

- Det er vigtigt ikke altid at skulle noget. Det er ok at kede sig, men der må selvfølgelig godt ske noget. Og så er det godt, at være der lidt for hinanden, for det kan godt være svært i en travl hverdag.

i øst og vest, eller sommerkuller Jeg ved ikke hvad der gør de tanker Socialdemokraternes formand John Klausen m.fl. er kommet med i diverse lokalaviser henover sommeren. Jeg er bare glad for, at socialdemokraterne i Solrød byråd har valgt en mere ansvarlig og indflydelsessøgende linje, og lader Helle Thorning om at kaste 36 mia. i grams. Ingen tvivl om at det at bruge 36 mia. på offentlige anlægsinvesteringer kunne være rart (det er der så meget der kunne være), men problemet er mere, hvad når de så er brugt, og vi stadig har arbejdsløse, hvad gør vi så. Der mangler at blive givet svarene på hvordan kagen gøres større, og ikke kun på hvordan den skal bruges. Derfor kan man også sagtens få det indtryk, at Socialdemokraterne vil begræde, hvis finanskrisen ebber ud, nogenlunde lige så hurtigt som den kom. Uden at det lykkes for dem at få brugt den som løftestang til at få

hævet de offentlige udgifter. Nå men tilbage til Solrød. Så håber jeg ikke på at sommerens meldinger fra Socialdemokraterne er udtryk for en ny linje. Lad nu bare SF om at være det røde kabinet, fra hvor de mest markante markeringer vel pt. er et brændende ønske om allerede nu at plastre Solrød til med el-biler, også selvom teknologien endnu er både for mangelfuld og for dyr. Opfordring lyder derfor ”Bliv på sporet”. Deltag og vær med til at skabe kompromiser til gavn for Solrøds borgere, også selvom kompromiserne har et tydeligt borgerligt præg. Fakta i Solrød er, at 9 ud af 10 Solrød borgere er godt eller rigtig godt tilfredse med at bo her. Også selvom strandrensningslauget (en god borgerlig måde at gøre tingene på) ikke kan få fjernet alt fedtemøget, men kæmper på bedste Sisyfos manér. Eller selvom taksterne i daginstitutionerne

Danske Jordbær og Kartofler Agurk- og tomatspecialiteter samt friske grøntsager

Salg Gartnerhuset Køge Torv Hverdag 9.30 -l 17.30 lørdag 9.00 - 14.00 Naurbjerg Torv samt Telt ved lyskryds Solrød Landsby Hverdag 13.00 - 19.00 og weekend 9.30 - 16.30

Skensved Jordbær Gartnerhuset Køge Torv

stiger til 30 % af de samlede udgifter. Jeg må her lige huske Socialdemokraterne på, at den borgerlige regering faktisk tidligere har nedsat forældrebetalinger fra 33 til 25 %, og nu lader taksten stige for at finansiere mad i børnehaverne, noget alle børn fremadrettet kommer til at få gavn af, også dem i vuggestuerne. Selvom John Klausen’s taler om ansvarlig økonomi, så er hans tanker uomtvisteligt udgiftskrævende. Ikke lige det der er mest brug for i en tid hvor samfundskagen faktisk bliver mindre. Skal John Klausen og Socialdemokraternes ønsker opfyldes bliver de nødt til at sætte skatten markant op. De kan ikke på bedste Helle Thorning manér indføre en milionærskat i Solrød. For øvrigt batter det heller ikke noget. Og husk på at 0,3 % i kommuneskat ”kun” giver 10 mio. i kommunekassen, og at intet bliver billigere, bare fordi vi finansierer det via skatten Solrød kommunes økonomi er stram. Sådan skal det vel være, for der kæmpes jo en konstant og hård kamp for at sikre borgerne mest mulig service for deres penge. Men naturligvis rammes også Solrøds økonomi af finanskrisen, og vi må yde vort bidrag til igen at få skabt vækst, og dermed en større samfundskage, til gavn for os alle. Min påstand er, at vi i Solrød sagtens kunne bruge 50 mio. ekstra årligt (det kunne da være rart). Det ville varme kortvarigt, men på den bare lidt længere bane ville situationen og tilfredsheden være den samme, og det ville hverken have gjort ”kagen” større eller ændret ved ”besværligheden” ved at drive kommunen.

Nej, skal Solrød stadig være ”Her vil jeg bo” så bør der satses på en fortsat borgerlig ”Venstre” styring med Niels Hørup ved roret. Det sikrer både stabilitet, god økonomi og en fortsat velfungerende kommune som leverer den service der er behov for og råd til. Venlig hilsen og fortsat god sommer Ivar Haugaard-Hansen Venstre i Solrød

I onsdags den 22.juli kl. 13.32 kørte en 25-årige mand fra Thisted i en varebil ad Ejbyvej mod nord. Han ville svinge til venstre ad Ejbyvej mod vest. Bag den 25-årige holdt en 18-årig kvinde fra Lille-Skensved i en personbil og ventede. Det havde en 18-årig mand fra Køge, som kørte i en personbil, ikke set. Han nåede ikke at bremse, men ramte ind i den 25-årige kvinde, som blev skubbet frem i den 25-årige mand. Heldigvis kom ingen til skade.

ville tjene penge til fastfood Det er ikke tilladt i Danmark at opsøge nogen på deres bopæl for at forsøge at sælge dem noget. Det skete dog alligevel i torsdags den 23.juli kl. 21.44, da tre israelske billedsælgere forsøgte at tjene lidt penge til fast food. Anmelderen mente, at de tre ”luskede rundt” og ringede derfor til politiet. De tre blev af politiet belært om reglerne i forbrugeraftaleloven.

Find dine lokale nyheder på www.solrodnyt.nu

ugens kommenTar: Kristina E. Young, Journalist, solrød Nyt, redaktion@solrodnyt.nu

Jubiii, så er det ferietid Nogen har måske allerede overstået den, andre har den endnu til gode. Men uanset hvad, er ferietid ganske enkelt lig med fantastisk tid. For i ferien sker der af en eller anden grund altid en masse ting, som man ikke lige registrerede - eller også fik man bare ikke talt om det - i den travle hverdag. Hjemme hos mig har vi således svævet kollektivt af stolthed over, at endnu et barn har lært at cykle uden støttehjul. Og selvom det måske ikke lyder så festligt, så har vi også fået talt en del om døden. For hvad skete der egentlig med den elskede oldemor, da hun døde i vinter. ”Mor, jeg tror, at når man

dør, så må det være ligesom dengang før jeg var på tapetet”, siger mit ældste barn. Ok, tænker jeg og siger højt ”ahmm, måske”. Uanset hvad, så lever oldemor i hvert fald videre i vores tanker. Vi taler videre om det der, døden-emne og runder af med, hvor vi skal købe dagens is. Det er både store og små ting, der er tid til at drøfte, og som dagene går føles det som om vi vokser endnu mere sammen i vores fællesskab. Forud for ferien har der været en del plagen om at feriedestinationen skulle være noget badeland-lignende. Det blev det ikke til. I stedet står der et 100 liter oppusteligt bassin på terras-

sen, som tre børn lige kan klemme sig ned i. De elsker det. Lige som de også er helt vilde med skoven og stranden, der på forunderlig vis inspirerer til lege, der aldrig er blevet leget før. Der skal da vist egentlig ikke så meget til at holde en god ferie. Handler det ikke bare om at være sammen med dem vi godt kan lide og så i øvrigt give os god tid til at være sammen. De ydre rammer er så rigeligt dækket ind med skov, strand og land. Læs i øvrigt ugens vox pop her på siden hvor fire voksne giver deres bud på, hvad en god ferie er for børn.


din egen lokale avis

www.solrodnyt.nu

tirsdag 28.07.09

Havdrup har brug for en ekstra idrætshal Vi er mange der kan konstatere, at vi har brug for en ekstra idrætshal i kommunen. Ikke mindst for at opfylde nuværende og kommende krav fra borgernes side til let adgang til motion og socialt samvær. Et synspunkt jeg kun støtte 100 % da ønsket samtidig er en del af mit personlige valgprogram. Som borger i Havdrup er det et stort ønske, at en ny

hal bliver placeret i Havdrup og ikke mindst i umiddelbar nærhed af den i allerede velfungerende ”Havdrup Hallen”. Havdrup mangler i dag halkapacitet og lokaler til socialt samvær – det er indiskutabelt. En ny ”Hal 2” i Havdrup skal selvfølgelig ligge i tilslutning til Havdrup Skole. Det vil samtidig forbedre trafiksikkerheden for vore skoleelever, der i dag skal

krydse en stærkt befærdet vej, hver gang idrætsfaciliteterne i Havdrup Hallen skal benyttes. En ny ”Hal 2” vil kunne tilbyde borgerne mulighed for at dyrke idræt sammen med ligesindede eller bare mødes i hyggelige omgivelser. En ny ”Hal 2” i Havdrup vil for mange opfylde de ønsker nuværende og kommende nye borgere i Havdrup har til en kommune, der reklamerer

med, ”at her vil man bo”. Som kandidat for Venstre til Kommunevalg 09 har jeg mange ønsker for Solrød Kommune. Jeg vil arbejde for, at Solrød Kommune bliver en af de kommuner man måler sig op mod, når man taler om miljø, skole samt mulighed for at have en aktiv fritid. Jeg har et stort hjerte for den dejlige by jeg bor i. Så jeg vil gerne gøre så meget

for min by som muligt, men det skal ske under hensyntagen til helheden for kommunen. Jeg står ikke frem for at love guld og grønne skove for Havdrup, men vil kæmpe for, at alle i kommunen stadig kan mene, at Solrød Kommune er det bedste sted af bo. Med et personligt slogan ”Med hjertet for Havdrup” har der været en del spydigheder fra lokallisten ”Havdruplisten” omkring min interesse for byen. Hertil kan jeg kun sige, at: HAVDRUPLISTEN HAR IKKE ENERET PÅ LOKALPOLITIKKEN I HAVDRUP. Jeg vil opfordre alle til

at stemme personligt, og hvis man er enig i, at det kommende byråd i Solrød Kommune skal have en så bred repræsentation af kommunens indbyggere, så sæt kryds ud for mit navn på listen og vær med til at gøre en forskel. Husk at besøge mig og de øvrige kandidater fra Venstre til Havdrup Høstfest lørdag, den 5. september 2009. Fortsat god sommer til alle Jørgen Kreutzer, Havdrup Kandidat for Venstre til Kommunalvalget 2009

Se også vores lækre menukort samt selskabsmenuer på hjemmesiden:

www.restaurant-krabben.dk Solkystens største terrasse er åben, når vejret tillader det...!

Syngepigerne Tove og Vibe kan opleves på festlig vis i Solrød Center på torsdag, når centret starter udsalg.

udsalget går igang på torsdag Gør et kup, oplev syngepigerne og spis en lækker grillbøf Der er masser af gode tilbud at hente, når Solrød Center på torsdag den 30.juli starter kæmpe sommerudsalg. Man åbner dørene i butikkerne kl. 9.30-20.00 og lukker i dagens anledning først kl. 20.00. Der er grillbøffer på torvet, udskænkning og festlige syngepiger, når Solrød Center byder indenfor. De charmerende syngepiger Tove og Vibe underholder på scenen kl. 17.00-20.00. Med smil på læben, godt humør og roser i kurven begejstrer de topprofessionelle syngepiger ethvert publikum, uanset alder. Syngepige-duoen er ægte repræsentanter for syngepige-æraen, der går helt tilbage til 1847,hvor ”tribunesang” første gang blev kendt i Danmark. I øm ærbødighed overfor syngepigetraditionen

men med nutidigt ”pift” er Tove’s og Vibe’s syngepigeshow i særklasse. Med jordnær elegance, charmerende fandenivoldskhed og kvikke replikker, når Tove og Vibe ”ud over rampen”, så enhver må overgive sig til sang og latter. Iklædt fantastisk flotte kostumer udgør Tove og Vibe en forrygende syngepigeduo, der med pikant glimt i øjet, byder på en sprudlende og varieret syngepigecocktail af velkendte bakkesange, garneret med iørefaldende ”Syngmed-potpourrier”. Tove og Vibe er ligeledes kendt fra Bakkens Hvile, og de har modtaget Bakkens Oscar, Lo’s kulturpris. Og når sulten melder sig, rykker ”Lokkemad” ud på torvet med grillbøffer og lækkert tilbehør.

AUGUST MENU: FORRET:

Lakseroulade af røget laks, lagt på bund af mild peberrodscreme. Anrettet med spæde salater vendt i æblevinaigrette. Hertil hjemmebagt brød og smør.

HOVEDRET:

Stegt mørbradmedaillon af ungkvæg. Serveres med soltørrede tomater, pommes anna, og dagens grønt. Hertil kraftig svampesauce.

DESSERT:

Skovbær pannacotta med limeskum. Hertil melonsorbet og friske bær.

2 retter kr. 245,-

3 retter kr. 295,-

VINMENU:

1 glas Sauvignon Blanc. (Bergfeld Californien). 1 glas Ripasso. (Italien). kr. 138,Der forefindes rygekabine i hall’en

SELSKAB?

STORT FROKOSTMENUKORT

Vi modtager op til 60 pers.

Restauranten er lukket ml. kl. 16 og 17

Også mad ud af huset

hver dag til kl. 16

Gode P-forhold

Restaurant Krabben Vallensbæk Havn · 2665 Vallensbæk Strand

BORDRESERVATION: Tlf. 43 54 05 45 Vi har åbent hele året (dog lukket fra d. 24. dec. - 1. jan. begge dage incl.)

5


6

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

www.soLroDnyT.nu

sved på panden Børn har også godt af styrketræning, og 35 skolelever har benyttet tilbuddet om gratis træning i Life’n Fit i sommerferien

somheder kan byde ind med aktiviteter, og børnene får dermed en lang sommerferie til at gå, mens arrangørerne reklamerer for deres aktiviteter. - Det er jo en forretning, så selvfølgelig håber man på flere medlemmer på baggrund af Sjov Sommer. Og det fik vi også sidste år, vi deltog, fortæller Lucy Jensen. I denne tid er det de større elever fra 7.-9.klasse, der er på besøg hos Life ’n Fit, men de sidste uger har det været mindre elever. Det er nemlig en skrøne, at yngre børn ikke må styrketræne. Ny forskning viser, at selv helt små børn har

nytte af styrketræning – uden at der nødvendigvis er tale om træning med vægte. - Et lille barn, der lige har lært at kravle bærer jo sin egen vægt, når det løfter sig på armene. Det er også styrketræning og i øvrigt meget hårdere at løfte sin egen vægt end at løfte eksterne vægte. Det handler selvfølgelig om at træne rigtigt, så man ikke beskadiger kroppen. Små børns kroppe reagerer dog anderledes end voksnes. Det er lettere at komme til skade som voksen end som barn, forklarer Lucy Jensen. Hun går meget op i de unges kropsholdning og har

Der blev trænet hårdt, men det er drengene også vant til, da de dyrker henholdsvis karate og teakwondo. (Foto: Anne Kraufeldt) Sveden perler frem på panderne. Benene løber i fast tempo, men de flytter sig ikke ud af stedet. Kristian og Andreas på 14 år træner hårdt på et løbebånd – og så i deres sommerferie. De har nemlig takket ja til en invitation til Solrød Kommunes skolelever fra træningscentret Life’n Fit: Kom og træn – ganske gratis. - Vi tilbyder styrketræning, boldtræning, spinning og bodytoning. Og når børnene er her, vil de egentlig gerne

prøve det hele, fortæller indehaver Lucy Jensen. Hun har i 10 år drevet Life’n Fit, først fra 1.sal i Solrød Center og de sidste tre år på Engvangen 13. I det store hus tilbydes også fysioterapi, massage, holdtræning og personlig træning – men lige nu er det børnene det gælder, da Solrød NYT er på besøg. Sjov Sommer er Solrød Kommunes aktiviteter for skolebørnene i sommerferien. Foreninger, klubber og virk-

Kristian (grøn t-shirt) og Andreas, begge 14 år, havde aftalt at tage i fitnesscenter sammen i deres sommerferie. (Foto: Anne Kraufeldt).

3 uger til Thailand med privat dansk guide Tag med Sven-Erik ”Sveske” Jensen og Nual Tours Thailand på en uforglemmelig drømmerejse. Der er 8 pladser tilbage på denne tur udtaler den tidligere Hvidovrerestauratør SVEN-ERIK JENSEN, måske bedre kendte som ”Sveske”, der arrangerer en spændende 3-ugers Thailands-tur fra den 8. til 28. september i år. Prisen er kr. 18.800,og indbefatter foruden flyrejsen direkte med Thai Airways, en række oplevelsesrige ture rundt i landet med VIP-taxi, hoteller m.v. ”Sveske” og Nualjan på broen over floden Kwai. Sveske, der halvårligt Flydende markede samt China Town. har boet i Thailand de sidste fire år, arrange- Jeg garanterer for at deltagerne får deres rer hele turen sammen med sin thaiveninde livs oplevelse, kommer til at møde den skønNUALJAN fra Nual Tours Thailand, og de er neste natur, de flotteste badesteder, samt med som personlige guider på hele turen, de dejligste mennesker, siger ”Sveske”, der der bl.a. omfatter Jomtien Beach, øerne Koh gerne giver flere oplysninger på: 25 47 69 33 Larn, en 2-dages badetur til bountyøen Koh eller på e-mail: sveske56@yahoo.dk. Samet, naturparken Nong Nooch, en 3-daInteresserede kan se mere på Sveskes ges-tur til River Kwai floden og det smukke hjemmeside: www.sveske.se vandfald Erawan. Endvidere besøger vi Tigertemplet, kendt fra Animal Planet. I Af hensyn til flybilletterne skal tilmelding Bangkok skal vi besøge Kongepaladset, Det dog ske hurtigt, og senest d. 14. august.

Lucy Jensen, indehaver af Life’n Fit, har hele sommeren budt skoleelever indenfor. (Foto: Anne Kraufeldt). gjort en del ud af at rette på skoleeleverne. - Kroppens holdning er grundforudsætningen for alle kroppens funktioner. Derfor er råd såsom ”sug maven ind, ”spænd bækkenbunden” og ”gør nakken lang” vigtige for unge mennesker. Vi kan alle sammen godt forestille os en teenager gå med krum ryg og hænge med nakken. En del har også gået skævt på fødderne. Det belaster både bækken og ryg. Men en sundhedsplejerske, som får besøg af eleven én gang om året, når ikke at bemærke det, før det måske er for sent… Kristian og Andreas er

begge vant til at træne. De dyrker henholdsvis karate og taekwondo, men er i træningscentret for at ”prøve noget andet”. Andreas’ taekwondoklub holder feriepause, men Kristian skal træne igen om aftenen. Det afholder ham dog ikke fra at træne hårdt og prøve de maskiner, han overhovedet kan komme i nærheden af. Løbebånd, cykler, stepmaskiner... Drengene er med på det hele. Og de er ikke de eneste: 35 unge mennesker har Lucy Jensen haft gennem træningscentret de sidste 4 uger. ark


din egen lokale avis

www.solrodnyt.nu

tirsdag 28.07.09 7

1/2 PRIS

på mange udvalgte varer Blomster og gaver til dig og dem du holder af, Brugskunst til boligen

s ’ T Y n d ø r l o S

Sommer

konkurrence Soljagten er i gang. Den danske sommer kan være lunefuld og solen gemmer sig tit bag mange skyer. Vi har også sommersolen med på sommersiderne, men som i det danske vejr er solen også blevet gemt i annoncerne fra de forskellige annoncører.

Karlslunde Strandvej 76 Tlf. 4615 0120 Man-tirs lukket Ons-fre 10-18 Lør-søn 10-15

Kom ind og giv dig selv en inspirerende oplevelse

Hyndemarked Assorterede hynder Marineblå og unigrøn. Før op til 399,-

NU FRIT VALG

50.-

SPAR OP TIL 349,-

På denne side og de næste 2 sider skal du prøve at finde alle de sole, som vi har gemt. Når du har det rigtige antal skal du krydse resultatet af på kuponen og sende den til Solrød NYT. (Solen i kuponen tæller ikke med). Du har så mulighed for at vinde fine præmier, som er udloddet af nogle af annoncørerne, samt to gavekort, som er udloddet af Solrød NYT.

Tlf. 56149943, Solrød Center 69, www.imerco.dk

Præmierne: Hvor mange har vi gemt i annoncerne på de efterfølgende sommerkonkurrence sider

1. præmie Gavekort på kr. 1.000,- til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

Husk: Solen i denne kupon tæller ikke med

Sæt kryds

5

7

9

Navn: _________________________ Adresse: ______________________ _______________________________ Telefon: _______________________ Mit gavekort ønskes udstedt til følgende annoncør:

_______________________________ Kuponen skal indleveres på Solrød NYT, Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand senest fredag den 31. juli kl. 12 og vinderne får direkte besked, samt vil blive offentliggjort i avisen den 4. august.

2. præmie Gavekort på kr. 250,- til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger

Tillykke til de heldige vindere af sidste uges konkurrence:

God Jagt MC

Eliminator 125

Pris

29.9er fra: 98,-

Vinder af Gavekort på kr. 1.000,-

blev vundet af Birthe Ellerbek som vandt et gavekort til Østsjællands Campingcenter

Vinder af Gavekort på kr. 250,-

blev vundet af Mette Larsson som vandt et gavekort til Matas Svaret på sidste uges konkurrence var 7 sole. Vinderne kontaktes pr. brev

gts Køge Bu største udvalg...

Pris fra 59.998,u/afgift 39.998,-

Pris fra 59.998,-

Pris fra 12.998,-

Stort udvalg

Køge MC & Båd-Center Falkevej 38, 4600 Køge Tlf. 5665 2619

www.mc-center.dk


8

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

www.soLroDnyT.nu

SOMMER

Soljagten er gået igang

Greve

TIL DEN STORE FAMILIE

GAMES

7/8 sovepladser

Ægte dansk sommeroplevelse

SOL, STRAND & SOMMERSILDEN

STORT UDVALG I PS2 - PS3 - PC - X-BOX - WII

Hver g Manda

Alle fiskeretter

-10%

i Jersie Strandpark S

2008 LMC Casa Familia - 710 TK Se mere på: www.oecc.dk Normalpris 192.575,-

Pris kr.

150,-

par 19.300.-

RESTAURANT

173.300,-

på udvalgte varer i butikken

Havnevej 7, 2670 Tlf. 4369 9080 Vi harGreve, også Bakugan,

Live rollespil, Warhammer, Mandag til Lørdag kl. Gametilbehør, 11.30-23.00 - kom Søndag kl. 11.00-16.00 ind og kig

Vi ses i Sommersilden, Jersie Strandpark Når skal have lidt læskende drikke, og33stillet sulten Jersiedu Strandvej 88, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56is14 55, www.oecc.dk

Søndag brunch fra 11.00-13.00 Køkkenet har åbent 11.30-15.00 og 17.30-21.00 Greve Midtby Center 12 B • 4369 0299 dog kun til kl. 15.00 på søndage

Mobil tlf. uden Klassisk SIM lås hel rødspætte Perfekt s om reservetelefon ti m/nye Alle vores kartofl mobiler er l ferien sælges også og persillesauce .... Kr. uden simlås

175-,

fra kr.

499,-

RESTAURANT

Børneretter kr. 65,-

F.eks. Nokia 1288 kr. 499,-

Kan bruges til alle abonnementer

Havnevej 7, 2670 Greve, Tlf. 4369 9080

TELE CENTER KØGE

Mandag til Lørdag kl. 11.30-23.00 - Søndag kl. 11.00-16.00 Søndag brunch fra 11.00-13.00 Køkkenet har åbent 11.30-15.00 og 17.30-21.00 Københavnsvej 4600 Køge, tlf. 56 63 01 81 dog109, kun til kl. 15.00 på søndage

Sommerkonkurrence

1. præmie:

2. præmie:

Gavekort på kr. 1.000,-

3. præmie:

Nokia 1288 uden sim lås 2 billetter inkl. Telecenter Køge udlodder en Nokia 1288 spisning til Gavekort 1.000,Mobiltlf. på uden kr. sim lås værdi kr. 499,til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, perfekt som reservetelefon til rejsen Nykøbing F. Revyen som du selv vælger.

1. præmie:

til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

VI GIVER DIG PRIS + KVALITETS

ti ran Ga

GARANTI

fås Hvis du inden tidsbestilling kan fremvise at samme behandling kan Kom billigere andes sted, giver vi dig behandling til samme lave pris. og

- så du altid får bedst mulig kvalitet og pris...

Store størrelser VANDSCOOTER Store besparelser

SIDSTE CHANCE

f

GRAT å et IS R

UST TJEK -

Shampoo 1000 ml

275,-

Værdi 540,Balsam 1000 ml

275,-

Værdi 540,Hårkur 500 ml

245,lokale

Værdi 320,-

17 ÅRS ERFARING I BRANCHEN - DIN GARANTI

Køge Fremtidens rustbeskyttelse Undervognscenter ApS Falkevej 29 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 39 34 www.koege-undervognscenter.dk

Din Matas

Matas, Solrød Center 45 • 2680 Solrød Tlf. 56142329 • www.matas-solrod.dk

Danmarks største udvalg i nye og brugte

Priser

fr

49.900a: ,

-

Vi elsker en udfordring Tror du at du kan få dine nye dæk billigere et andet sted. Så kig ind og giv os udfordringen...

KAWASAKI Ultra 250 X

Pris 129.998,-

Vi vil være billigst!

Læs mere på www.hjulskift.dk klik på: vi vil være billigst

Din AutoReparatør

Køge MC & Båd-Center Falkevej 38, 4600 Køge Tigervej 7 / 4600 køge / info@dinauto.dk Tlf.: 56 57 45 67 Tlf. 5665/ 2619

www.mc-center.dk Vi reparerer alle bilmærker


din egen lokale avis

www.solrodnyt.nu

tirsdag 28.07.09 9

KONKURRENCE VIND FLOTTE tæl solene i annoncerne og vind flotte præmier PRÆMIER Mail dit bud til info@solrodnyt.nu mærket Soljagt, sammen med dine kontaktHVERtil, Ueller GEudfyld oplysninger og hvilken annoncør du ønsker gavekort udstedt kuponen og send den til Solrød NYT, Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand

AUTOCAMPER UDLEJNING Knyttekursus Tid til leg... Vi elsker en udfordring Tror du at du kan få dine nye dæk billigere et andet sted. Så kig ind og giv os udfordringen...

LMC Liberty 662 TI - 2007

Leje pr. Se mere på www.oecc.dk Læs mere på www.hjulskift.dk

Vi vil være billigst!

klik på: vi vil være billigst

uge

9.900,-

Leje af autocamper - www.oecc.dk

-50% 50,Sko fra kr.

ne flotte armbånd? e eger e dinkk at lavpa digye Kunne du tænkeN med halvædelstene Næste Knyttekursus starter Kom ind tirsdag den 11. august. Der er stadig få ledige pladser. og se de mange nye Det koster 100 kr at deltage + materialer som du kan købe i sommer farver butikken på selve aftenen. Der gives særlige rabatter på kursus aftenerne.

www.hobbyloppen.dk

på alt - masser af smarte og lækre - sommersko gælder ikke i forvejen nedsatte varer

tøj & sko 4615 2414 2414 4615

www.hobbyloppen.dk

Din AutoReparatør

Online booking på: Online booking på:

Tigervej 7 / 4600 køge / info@dinauto.dk / Tlf.: 56 57 45 67 Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 14 33 55, www.oecc.dk

Vi reparerer alle bilmærker

www.unicut.dk www.unicut.dk Karlslunde Strandvej 48 Solrød Center 10 • 2680 Solrød Strand • Tlf. 56140082

Solrød Center 10 • 2680 Solrød Strand • Tlf. 56140082

Karlslunde Strandvej 48 2690 Karlslunde 2690 Karlslunde

Mandag: Lukk Tirsdag: 9.00 et ManOndasdg:ag: Lukk -18.00 9.et 00 TirsTo darsg:dag:9.009.-18.-18.00Torsdag: 9.00-19.00 00-1009.00Fredag: Onsd agag Fred 9.00-17.30 : : 9.009.-1 008.00 Lørdag: 9.00 -17.30Lørdag: 9.00-14.00 -14.00

NYE PRÆMIER HVER UGE Sommerkonkurrence Gavekort på kr. 1.000,HELE1.SOMMEREN præmie: IGENNEM... til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

VI GIVER DIG PRIS + KVALITETS

ti ran Ga

GARANTI

fås Hvis du inden tidsbestilling kan fremvise at samme behandling kan Kom billigere andes sted, giver vi dig behandling til samme lave pris. og

- så du altid får bedst mulig kvalitet og pris...

f

GRAT å et IS R

UST TJEK -

SPAR

100 km/t

Mobil tlf. SCOOTER uden Rambo Glow Stage Baotian Sort, 150 kubik Inkl. lås - stål Før 290,- udSIM ke rspakmobiler sty Alle vores NU KUN

149

75

6.495,Perfekt s om reservetelefon til ferien

sælges også uden simlås

fra kr.

499,-

Fuldface hjelm kser jakke/bu ring Nokia Tou F.eks. 1288 kr. 499,Rygbeskytter Handsker Topboks og lås

Kan bruges til alle

Køge Fremtidens rustbeskyttelse Undervognscenter ApS Falkevej 29 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 39 34 www.koege-undervognscenter.dk

Tlf. 56149943, Solrød Center 69, www.imerco.dk

auto

TELE KØGE

16.995,-

KUN

rdi kr. 6.495,Væ abonnementer

17 ÅRS ERFARING I BRANCHEN - DIN GARANTI

I alt inkl. scooter udstyrspakke

CENTER CENTER KØGE

Københavnsvej 245 4600 Køge Telefon 56 66 19 88 Københavnsvej 109, 4600 Køge, www.koege-autocenter.dk tlf. 56 63 01 81


10

Tirsdag 28.07.09

Din egen LokaLe avis

www.soLroDnyT.nu

Træner Lars lembcke, ser meget positivt på sæsonstarten

styrket tilbage efter sommerferien Solrød har styrket sig offensivt med et par tidligere målmagere og så har lægen afsluttet sin uddannelse

Solrød havde den første træning efter overstået sommerferie i lørdags. Træner Lars Lembcke var selv netop vendt hjem fra Italien i fredags, og så kaldte arbejdet dagen derpå. Det er altid lidt spændende at se, om der er nye spillere til truppen, eller om nogle af de spillere, man på forhånd havde regnet med, var blevet væk. - Vi manglede godt nok 8 spillere fra den trup, vi sagde farvel til inden sommerferien, fortæller træner Lars Lembcke efter overstået træning. - Men de støder til i løbet af denne uge, og det er lige efter planen. Så ingen negative overraskelser, men det var også de aftaler, vi havde, inden sommerferien. Det ser tværtimod ud til, at vi bliver styrket med tidligere dygtige og vigtige spillere. Tim

Poulsen, som er blevet korsbåndopereret for 1½ år siden er på vej tilbage. Han var en rigtig dygtig målscorer og pågående angriber, inden han blev ramt af sin skade, så ham glæder vi os meget til at se i truppen igen. Han vejer godt nok nogle kg. for meget, men dem skal han nok komme af med... - Derudover er Claus Østerbye tilbage i byen efter et par sæsoner i Taastrup og Roskilde, og han kender også vejen til modstandernes mål. Vi har været lidt afhængig af, at vores topscorer Tim Jensen kunne blive ved med at score mål for os, og da han scorer mål i stimer og ikke hver gang, har det været en svaghed. Tim Jensen er rigtig dygtig til at score mål, men han bliver endnu skarpere, hvis han har et par pågående angribere omkring sig. Så

Der var også tid til afslapning ved lørdagens træning.

en meget kraftig styrkelse af offensiven med de to nye angribere... - Også Nikolaj Schwarz er tilbage. Han var en meget vigtig brik i vores spil i kvalspillet, hvor han havde det kølige overblik på midtbanen, men han havde lige en uddannelse som læge at gøre færdig i Odense, og den sag er nu afsluttet. Jeg er helt sikker på, at hans tilbagevenden giver nogle flere muligheder og kræfter på vores midtbane... - Alt i alt ser det rigtig godt ud, og jeg glæder mig til at komme i gang. Som bekendt slutter jeg som træner i Solrød med udgangen af dette år, og jeg vil gerne slutte ordentligt af både sportsligt og menneskeligt. Det ser ud til at kunne lykkes med begge ambitioner... eb


din egen lokale avis

www.solrodnyt.nu

tirsdag 28.07.09 11

2.000 børn og voksne til børnefestival

Sigurd Barret på scenen på Mosede Fort lørdag den 15.august

forhindringsbane, rappelling og øksekast på programmet. Det er gratis at deltage i festivalen og alle aktiviteter er gratis. Det er muligt at købe softice, slushice, popcorn, grillpølser, sodavand, øl og kage. Arrangementet støttes af virksomhedssponsorer og en række personer fra sognet stiller deres arbejdskraft til rådighed ved arrangementet.

Musikeren og tv-værten Sigurd Barret går på scenen kl. 13.30 med en særlig udgave af programmet ”Sigurds børnetime”. Den populære tv-vært har lovet at blive på pladsen efter sin optræden, så der bliver mulighed for at sikre sig en autograf. På scenen vil publikum også kunne

opleve en tryllekunstner og et børne gospel kor. Programmet er alsidigt. Der er mulighed for at bage snobrød, se dukketeater, få ansigtet malet eller prøve en tur i en af de mange hoppeborge og aktivitetsbaner. For de lidt ældre børn er der en kæmpe bungee trampolin,

solrødløbet har 30 års jubilæum Det er 30.gang Solrød Atletik & Motion i år inviterer alle friske løbere til ”Solrødløbet”. Det sker søndag den 9.august kl. 10.00 og foregår i Jersie Strandpark

det plejer at være rigtig sjovt at være med på Børnefestivalen. Lørdag den 15. august fra klokken 13.00 til 17.00 inviterer Karlslunde Strandkirke børn og forældre til festival ved Mosede Fort. Det er 4. år i træk kirken laver et særlig børneevent. Siden starten i 2006 har der hvert år deltaget omkring 2000 til Karlslunde Børnefestival.

SidSte år var vejret ikke med løberne under Solrødløbet, men i år satser man på solskin. (Foto: www.solrodam.dk).

Sigurd Barret kan opleves den 15.august.

Ind til da er alle velkomne til at træne med, når løberne træner til ”Solrødløbet” ved at mødes hver mandag og onsdag kl. 19.00 ved ishuset i Jersie Strandpark. Herfra løber eller powerwalker man samlet. Solrødløbet er et rigtigt familieløb, og alle er velkom-

ne til at møde op den 9.august. Pladsen åbnes kl. 9.00. Ruten er på 7 km – også børneruten og powerwalk-ruten – og har man lyst kan man også deltage på en 14 km-rute. Det koster 60 kr. for voksne at deltage og 20 kr. for børn. ark

Ravnsborghallens Restaurant & Catering

FOR FULD MUSIK

En af Danmarks største sangskrivere kigger ind i Køge

Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard fejrer 40 år med publikum

Lars Lilholt er stækere end nogen sinde

Det sker den 13 oktober i Ravnsborghallen

Så er der kommet et nyt arrangement på kalenderen i Ravnsborghallen. Denne gang er det en af dansk sangskats store bidragsydere der kommer til Køge. Lars Lilholt har valgt ovenpå denne sommers koncerter sammen med bandet, igen at begive sig ud på en mini solo turné. Turnéen varer en lille uges tid og kommer i denne forbindelse til at indeholde Køge som destination. Aftenen vil bliver fyldt med musik og fortællinger om de tanker og historier, der ligge bag sangene. Som Lars bl.a. siger om fx kærligheden i ”Kald det Kærlighed”, hvad er kærligheden, hver eneste gang man tænker over det bringer det nye minder eller fortællinger frem.

- Hr. betjent! Skal De ikke kropsvisitere mig? Jeg kunne jo være farlig!! - Nej frue, det bliver da vist ikke nødvendigt! - Så smider jeg denne brosten ind ad vinduet på politistationen! - Det går vist ikke, frue. De sidder derinde og drikker kaffe og spiser citronhalvmåne lige nu! Dette er udpluk fra en af de utallige dialoger mellem Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard.

Arrangementet afholdes den 23 oktober kl. 20.00. Buffeten står klar kl. 18.30 og døren åbner kl. 18.00. For at se den delikate buffet og bordopstillingen, kan denne ses inde på vores hjemmeside, www.ravnsborghallen.dk under kommende arrangementer.

Arrangementet afholdes den 13 oktober kl. 20.30. Inden aftenens show er der mulighed for at indtage en buffet i Ravnsborghallen´s tilstødende lokaler. For at se den delikate buffet, kan denne ses inde på vores hjemmeside, www.ravnsborghallen.dk under kommende arrangementer.

Billetter til denne fantastiske aften, bliver solgt på Køge Turistkontor, Billetnet samt på landets posthuse fra den 15 juli.

Billetter til denne fantastiske aften, bliver solgt på Køge Turistkontor, Billetnet samt på landets posthuse.

Ravnsborgvej, Køge, Tlf. 5666 0170

Så nærmer tiden sig for bookning af pladser til julefrokosten

Ravnsborghallen´s Restaurant & Catering har fået lagt julefrokostplanen klar til den store julefrokost fredag den 4 december. Her vil 2 af Køges bysbørn komme til byen sammen deres band. Der er her tale om Ulla Cold og Jesper Winge Leisner, som sammen med Rocazino skal levere danserytmerne denne aften. Der vil lige som tidligere år komme til at gå busser ind til Køge torv ved julefrokostens afslutning. Prisen pr. person for julefrokost, øl, vin og sodavand under buffeten, kaffe samt massiv god underholdning og transport ind til torvet ved afslutning er 745,- . Buffeten kan ses på www.Ravnsborghallen.dk, og pladser kan bookes nu på 56660170


12

Din egen Lokale avis  www.solrodnyt.nu

Tirsdag 28.07.09

Leon Ecomotive fra kr. 239.900,-*

Inkl. aircondition

Ibiza Ecomotive fra kr. 167.720,-

27,0 km/l 22,2 km/l

SPANSK VILDSKAB OG TYSK EFFEKTIVITET FRA KR. 167.720,Vores tyske ingeniører har optimeret motorerne i vores Ecomotive serie, så de udnytter brændstoffet til sidste dieseldråbe og giver begge vores Ecomotive biler en rækkevidde på over 1.200 km** på en tankfuld diesel. At vores spanske designere så samtidigt har skabt en indpakning til disse motorer, som vil gøre dig kørende i en af markedets absolut flotteste biler, taler vel blot yderligere til bilens fordel. SEAT Ibiza Ecomotive fås fra kun kr. 167.720,- og lige nu kan du købe en Leon Ecomotive inkl. aircondition fra kr. 239.900,-*. Bestil en prøvetur hos din SEAT forhandler eller via seat.dk/testtur.

SPANSK UDENPÅ. TYSK INDENI.

* Tilbuddet gælder kun biler på lager. Leon Ecomotive fås med 105 hk dieselmotor. Brændstoføkonomi: 22,2 km/l og 119g CO2/km ved blandet kørsel. Ibiza Ecomotive fås med 80 hk dieselmotor. Brændstoføkonomi: 27 km/l

og 98g CO2/km ved blandet kørsel. Vejl. udsalgspriser er ekskl. lev. omk. kr. 3.680. De viste modeller kan være med ekstraudstyr. ** Ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC

Auto-House Køge A/S • Din Seat Forhandler

seat.dk

Ørnevej 1-3 • 4600 Køge Tlf. 5663 3244 • www.auto-house.dk


din egen lokale avis

www.solrodnyt.nu

Udbetaling 0,variabel 7,45%

tirsdag 28.07.09 13

Udbetaling 20% Fast rente

4,95%

medbring årsopgørelse og sidste lønseddel

PR. MDR.

1.692.-

PR. MDR.

i10 fås fra 99.995 kr.* 4 airbags, servo, 5-dørs model, ejerafgift kr. 520,- årligt

PR. MDR.

1.384.-

PR. MDR.

2.152.-

1.734.-

i20 fås fra 129.995 kr.* 6 airbags, ESP, elruder, 5 stjerner i EURO NCAP, ejerafgift kr. 1.020,- årligt. Benzin eller diesel.

PR. MDR.

PR. MDR.

2.841.-

2.269.i30 fås fra 174.995 kr.* 1.4 Classic ISG, aircon, soltag, ejerafgift kr. 1.520,- årligt

PR. MDR.

PR. MDR.

3.604.-

2.861.-

Sonata 2,0 fås fra 224.995 kr.* Aircon, elruder, ESP, 6 airbags, stor rummelig familiebil, ejerafgift kr. 3.020,- årligt.

*) + levering og metallak

Forsikring på nye Hyundai biler fra kun kr. 2.995,- årligt


14

Tirsdag 28.07.09

Nyt fra Folkekirken

DIN EGEN LOKALE AVIS

Flotte naturbilleder

WWW.SOLRODNYT.NU

- der kan sætte fokus på Solrød

Strandkirken www.solroedkirker.dk

Søndag den 2. august 2009

Kl. 11.00: Højmesse med Leif Ellerbek Kirkesanger: Elaf Larsen Kordegn: Anne-Marie Andersson Organist: Lars Ruuth Solrød Sogn har en lang række forskellige gudstjenester, hvor vi prøver at ramme så mange forskellige målgrupper som muligt. Mosevej 1 • 2680 Solrød Strand • Tlf. 5614 0055 • Fax. 5614 0125 • Mail kordegn@solroedkirker.dk

Solrød Kirke www.solrodkirke.dk

Næste aktivitet er lørdag d. 15. august Kl. 12.00: Lørdagsdåb Yderholmvej 4 • 2680 Solrød Strand

Jersie Kirke www.jersiekirke.dk

Søndag den 2. august 2009

Kl. 11.00: Michael Rønne Rasmussen Fra 1. september er Jersie Kirke lukket pga. renovering og de fleste gudstjenester afholdes herefter i Kr. Skensved Kirke. En gang om måneden afholdes der gudstjeneste uden dåb i Jersie Sognehus - tidspunktet bliver fast kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Kirkebussen kører fra Jersie til Kr. Skensved og modsat Ndr. Byvej 9 i Jersie, 2680 Solrød Strand.

Kr.Skensved Kirke Ved Kirke Skensveds Kirkes endelige overgang til lejlighedskirke vil der fremover kun være planlagt et begrænset antal faste gudstjenester. Ønske om kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og bryllupper fra Kirke Skensved Kirke kan aftales. Ønsker man dåb kan det enten ske ved en dåbsgudstjeneste om lørdagen eller en ekstra søndagshøjmesse.

Havdrup Kirke www.havdrupkirke.dk

NATURBILLEDER kan være utrolig smukke, som her svaner på farten. Billedet kan ses på udstillingen på Solrød Bibliotek i august. CCS fotogruppen og maundersøgelse om det mest Naturfredningsforening den til inspiration for kunst og Danmarks Naturfrednings- besøgte naturområde i Solrød. 13. september en ny motions- kultur, siger man fra CCS forening sætter fokus på Også her trækkes der lod om og natursti, Gudernes Stræde, Fotogruppen. Især naturfotografering der forbinder Køge Bugt med naturen i Solrød gennem en en vingave. krævede tidligere meget fotoNaturfredningsforeningen Isefjord. udstilling på Solrød Bibliotek - Som naturfotografer i CCS udstyr, men sådan er det ikke og fotogruppen i Centrets i august måned. På lørdag den 1. august Computerklub har en fælles Fotogruppen møder vi meget mere. Det er i dag muligt at kl. 11.00 bydes der på et interesse for naturen i Solrød, på vores vej. Årstiderne er lave nærmest professionelle glas vin og lidt snacks på som jo er et galleri af skønhed naturligvis tilbagevendende naturbilleder med langt simpbegivenheder, men de byder lere og billigere udstyr. Det Solrød Bibliotek, når der er og dramatik. Naturfredningsforeningen altid på en ny fortælling - moderne digitale fotoudstyr fernisering på udstillingen ”Naturfoto 2009”, som varer har været med til at åbne det gælder blot om at holde er også meget lettere at medbefolkningens adgang til øjne og ører åbne. Du kan bringe på ture i naturen. Og indtil den 28. august. Hvis man deltager aktivt på naturen. I Solrød har det bl.a. vænne dig til at se potentialet tag børnene med. Naturen er udstillingen ved at afkrydse været adgang til stranden, i naturbilleder i hverdagen, verdens bedste motionsrum, ens eget yndlingsfoto, delta- som dengang statsminister og det kan være med til at og en legeplads for læring ger man i konkurrencen om Thorvald Stauning indviede berige din tilværelse og hver- gennem alle sanser og på seks flasker vin. Foruden kan broen til Staunings Ø i 1941. dag. Naturen har til alle tider flere niveauer. man deltage i en spørgeske- Her i 2009, åbner Danmarks været den væsentligste kilde

Vind vin med dit bedste sommerfoto Forevig sommeren med dit kamera og send det til Solrød Nyt Flere læsere har taget imod vores opfordring og har sendt os dejlige sommerbilleder fra ferien eller bare fra en solrig, regnfuld eller overskyet hverdag. Og tak for det! Sommeren er nemlig over os, og vi synes alle, det er fornøjeligt at kigge med over skulderen: Hvordan ser din sommer ud? Vælg det bedste billede ud eller giv ungerne et kamera i hånden og oplev, hvad der tages af kreative billeder. De sidste uger har vi bragt de bedste fotos, der er blevet indsendt fra vore læsere, men vi vil gerne have endnu flere. Det bedste billede bliver uge efter uge trykt i avisen – og efter sommeren bliver det bedste billede valgt ud og præmieret med tre flasker god rødvin. Send dit fremkaldte billede til Solrød Nyt, Roskildevej 2,

2680 Solrød eller dit digitale billede til redaktion@solrodnyt.nu. Send gerne en lille tekst med og husk dit navn og adresse, så vi kan finde dig, hvis du skulle blive vinderen af tre flasker rødvin…

SOLRØD Strand en stille morgen, mens solen først er ved at titte frem. (FOTO: Anne Kraufeldt.)

Søndag den 26. juli 2009

Kl. 9.30: Præst Kristine Stricker Hestbech Præstestræde • 4622 Havdrup Alle der bor i Havdrup Sogn, og som ikke på anden måde kan komme til gudstjenester og arrangementer i kirken eller sognehuset, kan gratis benytte kirkebilen. Ring efter Solrød Taxi tlf. 70 10 66 66 og få turen betalt af kirken. Husk at sige ved bestilling, at regningen skal sendes til Havdrup Kirke.

Vores elskede mor

Maiken Møller * 23. november 1962

† 17. juli 2009

Verdens bedste mor Nu verdens bedste engel Melanie og André Bisættelsen har fundet sted.


DIN EGEN LOKALE AVIS

WWW.SOLRODNYT.NU

Brug for en elektriker? Benyt dig af Solrød NYT’s telefonnøgle

TELEFON NØGLEN Fra dit nærområde

EL-ARBEJDE

TANDLÆGER

TA DLÆGERNE I LL. SKENSVED VI TILBYDER: alle former for tandbehandling til alle aldre handicapvenlige forhold klinikkens personale holdes ajour med den nyeste, faglige viden og udvikling gennem kurser.

AUTO VÆRKSTEDER

SPAR

35% på sommerdæk fra

Vi reparerer og servicerer alle bilmærker i åbent værksted. Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 7:30 - 17:00.

Åbningstider: Man. 9.00-19.00 Tirs. 8.30-16.00 Ons. 8.30-15.00 Tors. 9.00-19.00 Fre. 8.30-14.00

Østergade 28 B - 4623 Ll. Skensved - Tlf. 56 14 24 30

www.skensvedtand.dk Tandlæge Nina Brink Larsen

Solrød Autocare ApS

Engvangen 2, 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 9500, www.solrodautocare.dk

RUBRIK?? Denne annonceplads kan blive din for kun kr. 250,- pr. uge incl. 200 stk. visitkort, ved en 3 måneders aftale.

Et glad smil - får du med garanti hos os... Børn & voksne bydes velkommen til vores klinik, som er beliggende i hjertet af Solrød Centeret. Klinikken har lyse & venlige lokaler med DVD & gadespejl i loftet, så du kan fordrive tiden, mens “bisserne” ordnes. Hos os bliver det “næsten som en leg” at gå til tandlægen... Så glem alt om evt. tandlægeskræk...

Arrangementer i Solrød Tir. d. 28. juli 2009, kl. 10-12 Sommercafé. Kaffe i atrumgården, snak og hygge. (Fri entré) Jersie Sognehus, Birkevænget 40, Jersie Strand, Solrød Strand

naturoplevelsen transformeres til en abstraktion af form og farve. Fernisering d. 30. juni klæ. 19 - 21. (Fri entré) Jersie Sognehus, Birkevænget 40, Jersie Strand, Solrød Strand

Ons. d. 29. juli 2009, kl. 18.3019.30 Glad Motion på stranden - for voksne (v/ Solrød Gymnastik Forening). Medbring håndklæde, gerne strandmåtte/liggeunderlag og drikkedunk - kom omklædt, idet der ikke er omklædningsfaciliteter. Primær fra 18 år, men yngre er velkommen. Arrangeret af Solrød Gymnastikforening (SGF). (Gratis) Trylleskoven, Solrød Strand

Lør. d. 1. august 2009, kl. 11-16 Strandfodbold (v/ Solrød Fodbold Club). Solrød Fodbold Club arrangerer strandfodbold. Arrangeret af Solrød Fodbold Club ( SFC). (Gratis) Solrød Strand, Østre Strandvej, Solrød Strand

Ons. d. 29. juli 2009, kl. 19-22 Beachvolly (v/Vollyball Alliancen Greve Solrød). VAGS spiller / træner hver onsdag aften på Solrød Strand - for enden af Østre Strandvej. Arrangeret af Volleyball Alliancen GreveSolrød (VAGS). (Gratis) Solrød Strand, Østre Strandvej, Solrød Strand

Søn. d. 2. august 2009, kl. 09.30 Gudstjeneste v. Michael Rønne Rasmussen. Jersie Kirke, Nordre Byvej 13, Jersie, Solrød Strand Søn. d. 2. august 2009, kl. 11 Picnic i sognehuset i Karlstrup. Så er det tid til sæsonens sidste picnic. (Fri entré) Karlstrup Sognehus, Sognevejen 3, Karlstrup, Karlslunde

Fre. d. 31. juli 2009, kl. 17-21 FredagsTræf. Spisning, samvær og hygge. Tilmedling til Gitte Sørensen på tlf. 2369 9720. Maden koster 50 kr. (Fri entré) Jersie Sognehus, Birkevænget 40, Jersie Strand, Solrød Strand

Man. d. 29. juni til søn. d. 2. august 2009 Strandaktiviteter 2009 i Solrød. 29.06 - 02.08 Strandaktiviteter 2009 byder på en masse sjove aktiviteter for børn og voksne over hele sommeren langs med stranden på Stevns, Greve, Solrød og Køge. (Fri entré) Kultur og Fritid, Solrød Center 4, Solrød Strand

Tir. d. 30. juni til fre. d. 31. juli 2009, Hverdage kl. 10-14. Maleriudstilling. “Naturindtryk” - Hanne Helstrup viser malerier, collager og oliepasteller, hvor

Tir. d. 4. august 2009, kl. 10-12 Sommercafé. Kaffe i atrumgården, snak og hygge. (Fri entré) Jersie Sognehus, Birkevænget 40, Jersie Strand, Solrød Strand

LOPPE

MARKED SÆLGES Rotorplæneklipper sælges. Ny (kun brugt 2 x ½ time) Partner P 51-500CMD selvkørende med opsamler og bio klip sælges under ½ nypris kr.1.200,- ring kom og se og prøv tlf.46185380 Havdrup. Campingvogn til salg Adria Optima 410 - årgang 91. Totalvægt 800. Av køjesenge, toilet og håndvask. Fortelt og en markise. Pris 25.000,- Kontakt telefon 46 18 53 02 BILLY CROSS. så langt så godt Ny 2009. Vejl. pris 249 kr. Ei læst. 188 sider. Sælges for 150 kr. Info 60644786 Chaiselong, Design BoConcept Meget velholdt, kun brugt kort tid. Nypris 7000 kr. Sort læder og to indstillinger. Pris 3700 kr. Info 22878765

Solrød Center 17A, 1. sal, Tlf: 56141122, info@ninatand.dk, www.ninatand.dk

BROLÆGNING

Dansk Håndværk ! kontakt: 2487-2416

15

ÅBNINGSTIDER: MAN. 8-16, TIRS. 7.30-18, ONS. 8-16, TORS. 8-18, FRE. 8-14

Derudover kommer annoncen GRATIS på vores hjemmeside som bannerreklame uden ekstra beregning.

Brolægning & Haveservice

Tirsdag 28.07.09

Fjernsyn, Dantax 21’ Sølvfarvet.TTV og virker perfekt. Pris 200 kr. Kontakt 22878765 Titan Crosstrainer BY4108-E Brugt knap en måned. Nypris 1995 kr. Sælges nu for 950 kr. Info 22878765 BOLIGER TIL SALG 57 m2 andelslejlighed i København Nyt køkken, badeværelse og altan. Billig husleje 3288 kr er incl. varme og vand. Billig net/telefoni. Lukket gårdhave. Cykelkælder og cykelrum. Andelspris 565.000 kr. Info 22878765

A+ Brolægning 23 års erfaring med tilfredse kunder.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

28 14 33 45 50 12 33 45

Skal Din firma annonce være her? Kontakt 2680 2438

BILER, BOLIGER, J O B S, L O P P E M A R K E D

TILMELD JERES A N N O N C E G R AT I S

Benyt dig af vores gratis loppemarked,

w w w. s o l r o d n y t . n u


16

Din egen Lokale avis  www.solrodnyt.nu

Tirsdag 28.07.09

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.:

3.295.000 165.000 21.536/18.320 13.331/11.673 MH1112 1972

Byggeår: Bebygget areal:

169

Boligareal:

169

Grund:

771 5

Rum:

20

Garage:

169 kvm. strandmiljø i H-vinkel Greve - Fiskernesvej

Vinkelbygget strandvilla i H-form i ét plan med carport og udhus i 3. række fra vandet. I fin tidssvarende stand med 2 flot moderniserede granitbadeværelser, flot HTH-spisekøkken i hvid/kirsebær og mange spændende detaljer. Entré/hall, elegant gæstetoilet/bad, skabsgang/walk-incloset med ovenlys samt soveværelse med eget luksusbad/toilet. Endvidere spisekøkken med kogeø og udgang til morgenterrasse, mellemgang, 2 børnevær., spisestue, bryggers samt stue med ovenlysloft til kip, pejseindsats, opv. marmorgulv, udg.aftenterrasse samt skydedør til sydvendt terrasse og ugeneret baghave. Pragtfuld beliggenhed tæt ved vandet og masser af miljø og atmosfære i fin stand, der er lige til at flytte ind i.

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.: Byggeår:

Byggeår: Bebygget areal:

2.695.000 135.000 17.153/14.151 10.673/8.866 MH1184 1975 78

Boligareal:

140

Grund:

199

Rum: Carport:

4 12

Greve Strandbys flotteste hus Greve - Hyldebærengen

Velbeliggende rækkehus i 1 1/2 plan med carport, udhus samt ekstra isoleret loftsetage. Ejd. blev i 2007/2008 komplet gennemrenoveret fra a til z med nyt HTH-køkken i hvid højglans, nyt bryggers, nyt luksusbad/toilet, nyt gæstetoilet, nyt glasparti i stuen og 2 nye yderdøre, nye fuldspartlede gipslofter, granit- og askeparketgulv samt nyindrettet loftsetage. Entré/trappehall, gæstetoilet, bryggers samt køkken i åben forb. med store stue med glasparti og udg. til stor delvis overdækket terasse i ædeltræ og have. 1. sal: Repos, bad/toilet, 2 børnevær. samt sovevær. og loftsetage indrettet som kontor/legevær. God plads og tidssvarende luksus, der er lige til at flytte ind i uden at du behøver at røre en finger.

1969

Bebygget areal:

108

Boligareal:

185

Grund:

800

Rum: Kælder:

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.:

3.095.000 155.000 20.164/17.286 12.988/11.410 MH1138

6 108

293 kvm. dobbeltmuret kvalitet Greve - Markblomstvej

Arkitekttegnet, fuldmuret villa i 1 1/2 plan med fuld kælder og stor dobbelt carport.Velopført og veldisp. i fin stand med vinduer i ædeltræ, pæne lyse parket- og klinkegulve m.m. Stueplan: Vindfang, gæstetoilet, entré/trappehall, arb.værelse m/udg. til terrasse, nydeligt hvidt spisekøkken samt stor vinkelstue med pejseindsats og skydedøri til terrasse. 1.sal: Repos, 2 børnevær., stort sovevær. med walk-in-closet og udg. til balkon, kammer samt flot mod. flisebad/toilet. Kælder: Trapperum, gildesal, vaske/fyrkælder, ekstra bad/toilet med bruser og sauna, depotrum med udvandig kældertrappe samt disponibelt rum. Et gedigent og velbeliggende hus med masser af plads og anvendelsesmuligheder for hele familien.

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.: Byggeår:

1.845.000 95.000 12.207/10.323 8.509/7.200 TJ4071 1986

Bebygget areal:

50

Boligareal:

96

Grund:

173

Rum:

4

Antal plan:

2

Velholdt Nordbo-enderækkehus Greve - Grønnegården

Velbeliggende enderækkehus i 2 fulde plan med udhus. I meget fin vedligeholdelsesstand med pæne egeparketgulve, højisoleret med 3-lags termoruder og billig varme. Stueplan indeholder entré med klinker og vaskemaskine, nydeligt spisekøkken med fliser og komplette hvidevarer samt dejlig lys stue med trappe til 1. sal og udgang til dejlig delvis overdækket fliseterrasse og komplet lukket baghave. 1.sal: Repos med indbyggede skabe, 2 børnevær., sovevær. med udgang til balkon samt nydeligt lyst flisebad/toilet med gulvvarme og bruseniche. Her får du et fornuftigt, velbeliggende og velindrettet hus i rigtig fin stand, der er lige til at flytte ind i uden at du behøver at bruge penge på istandsættelse.

KJELDSKOV & CO v/ Statsaut. ejendomsmæglere Henrik Kjeldskov og Mogens Hansen Hundige Strandvej 218 / 2670 Greve / Tlf. 43 90 00 02 / Fax 43 90 00 34 / info@kjeldskov.dk / www.kjeldskov.dk

Solrød NYT uge 31  
Solrød NYT uge 31  

Lokalavisen Solrød NYT

Advertisement