Page 1

04 2017

DSTHFORUM MEDLEMSBLAD DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE

DELTAGERE VED ÅRETS FOREDRAGSKONKURRENCE

JULENUMMER

VTE-KURSUS I VEJLE 2.-4. MAJ 2018

9

FOREDRAG FRA EFTERÅRSMØDET 2017

LÆS MERE S. 9

LÆS MERE S. 13

SAMTIDIG BEHANDLING 24 MED FLUCONAZOL OG APIXABAN (ELIQUIS)

NORDCOAG 2017 50 ÅRS JUBILÆUM

LÆS MERE S. 24

LÆS MERE S. 28

13

DSTH'S FOREDRAGSKONKURRENCE 2017

18

LÆS MERE S. 18

28

NORDIC PLATELET SYMPOSIUM LÆS MERE S. 34

34


ALPROLIX® NY REKOMBINANT FAKTOR IX MED FORLÆNGET HALVERINGSTID1 Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B1

VEDVARENDE BESKYTTELSE

3 ÅRS SIKKERHEDSPROFIL

Forlænget halveringstid og vedvarende beskyttelse mod blødninger2

Sikkerhedsprofil baseret på registreringsstudier samt tre års klinisk erfaring1-3

PP-2927 Nov 2017

Referencer: 1. Alprolix® Produktresumé. 23. juni 2017. 2. Powell JS, et al. N Engl J Med. 2013;369:2313–23. 3. www.fda.gov. Alprolix Approval Letter, 28. marts 2014. * Til børn <12 år er anbefalet startdosis 50-60 IU/kg hver 7. dag ‡ Gælder kun patienter, der er velreguleret med dosering hver 10. dag.

Sobi A/S, Sorgenfrivej 17, DK-2800 Kongens Lyngby, sobi.dk

Vælg mellem to startdoser *1 HVER 7. DAG 50 IU/kg/uge Justér dosis

HVER 10. DAG eller

100 IU/kg Interval kan justeres

≥ HVER 14. DAG‡ til

100 IU/kg


Kære læsere ... DSTH tilskynder alle, der læser dette blad, til fortsat at fremsende indlæg. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer. Autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder kan frit fremsendes og vil blive bragt løbende. Indlæg fremsendes elektronisk i Word-format. For at lette det redaktionelle arbejde, bør indlægget ikke formateres unødigt dvs. ingen tabuleringer og manuel orddeling. Der må anvendes fed og kursiv samt variation i skriftstørrelsen for at anskueliggøre ønskede fremhævelser, mellemrubrikker og overskrifter m.m. Brug ens markering for det samme gennem hele materialet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at foretage typografiske tilretninger af hensyn til bladets samlede layout. Indgår der grafiske elementer i dokumentet (billeder, tabeller, figurer eller lignende), bedes disse vedhæftet som pdf- eller jpeg-filer i høj opløsning (svarende til 300 ppi/dpi). Indlæg fremsendes pr. mail til læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk

DSTHForum Nr.: 4, 2017 Trykt: November 2017 ISSN: 1602-6918 Årlige udgaver: 4 Oplag: 600 stk. pr. udgave Online-version Online-version af DSTHForum kan læses på www.dsth.dk Udgiver Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Redaktør Ole Halfdan Larsen, Afdelingslæge, ph.d. Blodprøver og Biokemi Palle Juul-Jensens Blvd. 99 Aarhus Universitetshospital Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk Annonceinformation Se DSTHs hjemmeside www.dsth.dk eller kontakt redaktøren Grafisk design og layout Mette Rumpelthiin Bligaard SOLOMET – Graphic solutions Mail: solomet@gmail.com Web: www.solomet.dk Tlf.: 26110444 Billeder og grafik Istock og Freepik

LINE D A D E TERIALE

MA ER: FOR MER M U N E ÆST 2018 TIL N UAR R B 5. FE 3


ELOCTA

®

Højere faktor VIII-niveau over tid

‡ 1-5

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A 1

0 SPONTANE BLØDNINGER 0 SPONTANE BLØDNINGER 0 SPONTANE BLØDNINGER *†2-4 *†2-4 (MEDIAN ABR) *†2-4 (MEDIAN ABR) (MEDIAN ABR)*†2-4

INJEKTIONER INJEKTIONER INJEKTIONER §1 §1 HVER 3.-5. DAG §1 HVER 3.-5. DAG HVER 3.-5. DAG§1

MULIGHED FOR LAVERE MULIGHED FOR LAVERE MULIGHED FOR LAVERE ‡5 ‡5 FAKTORFORBRUG ‡5 FAKTORFORBRUG FAKTORFORBRUG‡5

MERE END 3 ÅRS MERE END 3 ÅRS MERE END 3 ÅRS 666 KLINISK ERFARING KLINISK ERFARING KLINISK ERFARING6

PP-2959 Nov 2017

Sobi and Elocta are trademarks of Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). © 2017 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – All rights reserved.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sobi A/S, Sorgenfrivej 17, DK-2800 Kongens Lyngby, sobi.dk

Elocta® Produktresumé. 11. august 2016. Mahlangu J, et al. Blood. 2014 Jan;123(3):317–25. Shapiro AD, et al. J Thromb Haemost. 2014 Nov;12(11):1788–800. Young G, et al. J Thromb Haemost. 2015 Jun;13(6):967–77. Berntorp E, et al. Haemophilia. 2016 May;22(3):389–96. www.fda.gov. June 6, 2014 Approval Letter - Eloctate.

ABR = Annual Bleed Rate * n=117 tidligere behandlede voksne og teenagers (≥12 år) med svær hæmofili A som fik individualiseret profylakse. † n=69 tidligere behandlede børn (<12 år) med svær hæmofili A som fik profylakse 2 x om ugen eller individualiseret profylakse. ‡ Baseret på data fra farmakokinetiske studier og populations PK modeller. § Kortere doseringsintervaller kan være nødvendigt i nogle tilfælde, især hos yngre patienter.


FORMANDENS BERETNING | DSTHFORUM 4 | 2017

«

FORMANDENS BERETNING AF: MADS NYBO, FORMAND FOR DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE

SÅ SIDDER VI HER IGEN: DEN FLITTIGE, HÅRDTARBEJDENDE, MEN MÅSKE OGSÅ LIDT FÅTALLIGE HÅRDE KERNE I DSTH. SOM GENERALFORSAMLINGEN AFSLØRER, ER DER GÅET ENDNU ET ÅR, OG JEG VIL VANEN TRO FORSØGE AT LEVERE ET POTPOURRI AF ÅRETS HØJDEPUNKTER UDEN DOG AT BRUGE RESTEN AF JERES AFTEN PÅ DET.

Jeg kan kun gentage mig selv fra sidste år og understrege, at hele bestyrelsen igen i år har været kraftigt medvirkende til, at vi har klaret diverse arbejdsopgaver. Der skal derfor lyde mange taksigelser til den øvrige bestyrelse – uden den havde det måske været lettere at træffe beslutningerne, men de var nok ikke blevet så velkvalificerede.

» TAK TIL DEN ØVRIGE BESTYRELSE FOR AT KLARE DIVERSE ARBEJDSOPGAVER

VORES HALVÅRLIGE MEDLEMSMØDER har igen i år haft fint fremmøde. Vi har tilstræbt at have nogle mere afgrænsede emner på dagsordenen, nemlig de patienter, der ikke passer ind i vores firkanter (læs: kantboldene), og i dag DVT-patienten – om ikke fra vugge til grav, så dog fra symptom til det kroniske/livslange forløb. Udover at fremlægge state of the art på området har formålet været, at man kunne tage tilbage til sit hjemhospital og rent faktisk lave en ny retningslinje for de skitserede forløb – hvis der altså er behov for det. Vi synes, det har været en positiv tilgang til emnerne, og håber, at deltagerne er gået herfra med samme oplevelse. For at medlemmerne får mest value for money, håber vi, at medlemmerne kontakter bestyrelsen, hvis de har ønsker og/eller ideer til fremtidige de møder.

»

Vi skal igen sige farvel til et bestyrelsesmedlem, og vi må tro og håbe på, at vi kan klare os uden vores værdifulde kasserer – selvom jeg ikke er sikker på, regnskabet nogensinde bliver det samme :). Af samme årsag vil jeg gerne takke Mikkel for de forgangne år – han har bevist, at man kan nå langt med jysk stædighed og/eller nærighed :). ☺ DEN VÆSENTLIGSTE TING, der skal nævnes fra det forgangne år, er at vi mistede Steen Husted efter længere tids sygdom. Vi er mange, der savner hans entusiasme, hans omfattende viden som han altid velvilligt delte, og hans altafgørende indsats på et væld af områder, bl.a.

stiftelsen af DSTH. Dette og mange af hans andre meritter blev kærligt fremlagt på et mindesymposium afholdt i januar måned – et møde, hvor mange gamle og unge kolleger mødte frem, og hvor fem tidligere formænd for DSTH også fortalte om deres bekendtskab med Steen. Æret være hans minde.

VORES HALVÅRLIGE MEDLEMSMØDER HAR IGEN I ÅR HAFT FINT FREMMØDE

FORTSÆTTER ...

5


q Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerheds­ oplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Alprolix® (eftrenonacog alfa) Forkortet produktinformation Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Indikationsområde: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper. Dosering og administration: Behandling bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. Dosering: Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor IX-mangel, blødningsstedet og omfanget af blødningen og af patientens kliniske tilstand. Generelt øger 1 IU/kg af faktor IX (FIX) plasmaniveauet af FIX med 1 % af den normale aktivitet (IU/dl). Behandling ved behov: Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør altid tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde. Tiden til maksimal aktivitet forventes ikke at være forsinket. Ved tidlig hæmartrose, blødning i muskel eller mund stiles efter plasma FIX-niveauer på 20-40% (IU/dl). Gentag injektionen hver 48. t, indtil blødningsepisoden er ophørt eller helet. Ved mere omfattende hæmartrose, muskelblødning eller hæmatom stiles efter FIX-niveauer på 30-60%. Gentag injektionen hver 24.–48. t, indtil smerter eller akut invaliditet er ophørt. Ved livstruende blødninger stiles efter FIX-niveauer på 60-100%. Injektionen gentages hver 8.-24. t indtil faren er ovre. Kirurgi: Ved mindre kirurgi og tandudtrækninger stiles efter plasma FIX-niveauer på 30-60% (IU/dl). Injektionen gentages efter 24 t efter behov, indtil der er opnået heling (hos nogle patienter og under visse omstændigheder kan doseringsintervallet forlænges op til 48 t). Ved større kirurgi stiles efter FIX-niveauer på 80-100% præ- og postoperativt. Injektionen gentages hver 8. til 24. time efter behov indtil tilstrækkelig sårheling, og derefter fortsættes behandling i mindst 7 dage for at opretholde en FIX-aktivitet på 30-60%. Profylakse: Til langtidsprofylakse er det anbefalede startprogram enten dosis 50 IU/kg ugentligt, justér dosis på basis af individuelt respons, eller 100 IU/kg hver 10. dag, justér intervallet på basis af individuelt respons. Nogle patienter, der er velkontrollerede på et behandlingsprogram med dosering én gang hver 10. dag, kan behandles med et interval på 14 dage eller længere. Den højeste anbefalede profylaktiske dosis er 100 IU/kg. Overvågning af behandlingen: Under behandlingen tilrådes passende bestemmelse af FIX-niveauet som guide for den dosis, der skal administreres, og hyppigheden af gentagne injektioner. Ældre population: Begrænset erfaring hos patienter ≥65 år. Pædiatrisk population: Det kan være nødvendigt med hyppigere eller højere doser til børn < 12 år og anbefalet startdosis er 50-60 IU/kg hver 7. dag. Administration: Intravenøs anvendelse. Bør injiceres intravenøst i løbet af flere minutter. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor IX og/eller Fc domæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhed: Patienterne skal instrueres om omgående at afbryde anvendelsen af lægemidlet og kontakte lægen, hvis der opstår symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes. Inhibitorer: Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor IXpræparater bør patienten overvåges for udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer), som skal kvantificeres i Bethesda-enheder (BE). En korrelation mellem fremkomsten af FIX-inhibitor og allergiske reaktioner er påvist og patienter, der oplever allergiske reaktioner, skal evalueres for

q Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerheds­ oplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Elocta® (efmoroctocog alfa) Forkortet produktinformation Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Indikationsområde: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper. Dosering og administration: Behandling bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. Dosering: Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor VIII-mangel, blødningsstedet og omfanget af blødningen og af patientens kliniske tilstand. Generelt øger 1 IU/kg af faktor VIII (FVIII) plasmaniveauet af FVIII med 2 IU/dl. Behandling ved behov: Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør altid tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde. Tiden til maksimal aktivitet forventes ikke at være forsinket. Ved tidlig hæmartrose, blødning i muskel eller mund stiles efter plasma FVIII-niveauer på 20-40% (IU/dl). Gentag injektionen hver 12.–24. t i mindst en dag, indtil blødningsepisoden er ophørt eller helet. Ved mere omfattende hæmartrose, muskelblødning eller hæmatom stiles efter FVIII-niveauer på 30-60%. Gentag injektionen hver 12.–24. t i mindst 3-4 dage, indtil smerter eller akut invaliditet er ophørt. For ovenstående blødningstyper gælder, at doseringsintervallet hos nogle patienter og i nogle tilfælde kan forlænges med op til 36 t. Ved livstruende blødninger stiles efter FVIII-niveauer på 60-100%. Injektionen gentages hver 8.-24. t indtil faren er ovre. Kirurgi: Ved mindre kirurgi og tandudtrækninger stiles efter plasma FVIII-niveauer på 30-60% (IU/dl). Injektionen gentages hver 24. t i mindst 1 dag, indtil der er opnået heling. Ved større kirurgi stiles efter FVIII-niveauer på 80-100% præ- og postoperativt. Injektionen gentages hver 8. til 24. t efter behov indtil tilstrækkelig sårheling, og derefter fortsættes behandling i mindst 7 dage til for at opretholde en faktor VIII-aktivitet på 30-60%. Profylakse: Til langtidsprofylakse er den anbefalede dosis 50  IU/kg hver 3. til 5.  dag. Dosis kan justeres baseret på patientens respons i intervallet fra 25 til 65  IU/kg. Kortere doseringsintervaller eller højere doser kan være nødvendigt i nogle tilfælde, især hos yngre patienter. Overvågning af behandlingen: I løbet af behandlingen er en passende bestemmelse af faktor  VIII-niveauer tilrådeligt for at guide den dosis, der skal administreres og hyppigheden af gentagne injektioner. Ældre population: Der er begrænset erfaring hos patienter ≥65 år. Pædiatrisk population: Det kan være nødvendigt med hyppigere eller højere doser til børn under 12 år. For unge i alderen 12 år og derover er dosisanbefalingerne de samme som for voksne. Administration: Intravenøs anvendelse. Bør injiceres intravenøst i løbet af flere minutter. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor VIII og/eller Fcdomæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhed: Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne skal instrueres om omgående at afbryde anvendelsen af lægemidlet og kontakte lægen, hvis der opstår symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes. Inhibitorer: Dannelse af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod FVIII er en kendt komplikation ved behandling af patienter med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunoglobuliner rettet mod prokoagulationsaktiviteten af FVIII, som

tilstedeværelse af en inhibitor. Patienter med FIX-inhibitorer kan have en øget risiko for anafylaksi ved en efterfølgende provokation med FIX. Da der er en risiko for allergiske reaktioner med FIX-præparater, skal de indledende administrationer af faktor IX, i henhold til den behandlende læges bedømmelse, udføres under overvågning af en læge. Tromboemboli: Pga. en potentiel risiko for tromboemboliske komplikationer ved FIX-behandling, iværksættes klinisk overvågning af tidlige tegn på trombotisk og komsumptiv koagulopati, når ALPROLIX administreres til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt, til spædbørn eller til patienter med risiko for trombotiske fænomener eller dissemineret intravaskulær koagulation (DIC). Fordelen ved behandling med ALPROLIX i disse situationer bør vejes op imod risikoen for disse komplikationer. Kardiovaskulære hændelser: Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan erstatningsbehandling med FIX øge den kardiovaskulære risiko. Kateterrelaterede komplikationer: Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet, overvejes. Registrering af batchnummer: Det anbefales på det kraftigste, at præparatets navn og batchnummer registreres hver gang ALPROLIX administreres til en patient, for at bibeholde en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch for lægemidlet. Pædiatrisk population: De angivne advarsler og forsigtighedsregler gælder finteror både voksne og børn. Overvejelser angående hjælpestoffer: Denne medicin indeholder 0,3 mmol (6,4 mg) natrium pr. hætteglas. Hvis patienten er på natrium- eller saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der er ikke rapporteret interaktioner mellem ALPROLIX og andre lægemidler. Der er ikke udført interaktionsstudier. Fertilitet, graviditet og amning: På grund af sjælden forekomst af hæmofili B hos kvinder foreligger der ikke data angående erfaringen med anvendelse af FIX under graviditet og amning. Derfor bør FIX kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt. Bivirkninger og risici: Metabolisme og ernæring: Appetitløshed. Nervesystemet: Hovedpine, svimmelhed, dysgeusi. Hjerte: Palpitationer. Vaskulære sygdomme: Hypotension. Mave-tarm-kanalen: Oral paræstesi, dårlig ånde. Nyrer og urinveje: Obstruktiv uropati, hæmaturi, nyrekolik. Almene symptomer og reaktioner på adm. stedet: Træthed, smerter på infusionsstedet. Overdosering: Virkningen af en højere end anbefalet dosering af ALPROLIX er ikke blevet karakteriseret. Opbevaring og holdbarhed: Uåbnet: 4 år. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. I løbet af opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i en enkelt periode, der ikke overstiger 6 måneder. Efter opbevaring ved stuetemperatur må præparatet ikke sættes tilbage i køleskabet. Efter rekonstitution: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). SE-112 76 Stockholm, Sverige. Pakningsstørrelser og priser: 1 pakning indeholder: pulver i et type I hætteglas, 5 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte, en stempelstang, en steril hætteglasadapter til rekonstitution, et sterilt infusionssæt, to spritservietter, to plastre, et stk. gazebind. ALPROLIX findes i følgende styrker: 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU. For dagsaktuelle priser, se venligst www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Ej tilskud. Datoen hvor reklamematerialet sidst er skrevet/revideret: 04.09.2017 Produktresumeet er omskrevet og forkortet ift. til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé, dateret 23. juni 2017. Fuldt produktresume kan rekvireres hos Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, 2800 Lyngby, tlf. 32 96 68 69.

kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) pr. ml plasma ved hjælp af den modificerede analyse. Risikoen for at udvikle inhibitorer er korreleret til eksponeringen for FVIII, og risikoen er størst under de første 20 dages eksponering. I sjældne tilfælde kan der udvikles inhibitorer efter de første 100 eksponeringsdage. Tilfælde af recidiverende inhibitor (lav titer) er blevet observeret efter skift fra et FVIIIpræparat til et andet hos tidligere behandlede patienter med flere end 100 eksponeringsdage, som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for forekomst af inhibitorer efter et produktskift. Kardiovaskulære hændelser: Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan erstatningsbehandling med FVIII øge den kardiovaskulære risiko. Kateterrelaterede komplikationer: Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet, overvejes. Registrering af batchnummer: Det anbefales på det kraftigste, at præparatets navn og batchnummer registreres hver gang ELOCTA administreres til en patient, for at bibeholde en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch for lægemidlet. Pædiatrisk population: De angivne advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn. Overvejelser angående hjælpestoffer: Denne medicin indeholder 0,6 mmol (14 mg) natrium pr. hætteglas. Hvis patienten er på natrium- eller saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der er ikke rapporteret interaktioner mellem ELOCTA og andre lægemidler. Der er ikke udført interaktionsstudier. Fer­ tilitet, graviditet og amning: På grund af sjælden forekomst af hæmofili A hos kvinder foreligger der ikke data angående erfaringen med anvendelse af faktor VIII under graviditet og amning. Derfor bør faktor VIII kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt. Bivirkninger og risici: Ikke almindelige (≤1/1000 til < 1/100): Nervesystemet: Hovedpine, svimmelhed, dysgeusi. Hjerte: Bradykardi. Vaskulære sygdomme: Hypotension, hedetur, angiopati. Luftveje, thorax og mediastinum: Hoste. Mave-tarm kanalen: Smerter i nedre del af abdomen. Knogler, led, muskler og bindevæv: Artralgi, myalgi, rygsmerter, hævelse af led. Almene symptomer og reaktioner på adm.stedet: Utilpashed, brystsmerter, kuldefølelse, varmefølelse. Undersøgelser: Anti-faktor VIII-antistof positiv (forbigående). Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Hypotension under indgrebet. Erfaring efter markedsføring: Ved erfaring efter markedsføring er der observeret udvikling af FVIII-inhibitor. Pædiatrisk population: Der blev ikke observeret nogle aldersspecifikke forskelle i bivirkninger mellem pædiatriske og voksne forsøgspersoner. Overdosering: Der er ikke rapporteret om symptomer af overdosering. Opbevaring og holdbarhed: Uåbnet: 3 år. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. I løbet af opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i en enkelt periode, der ikke overstiger 6 måneder. Efter opbevaring ved stuetemperatur må præparatet ikke sættes tilbage i køleskabet. Efter rekonstitution: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. In­ dehaver af markedsføringstilladelsen: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). SE-112 76. 112 76 Stockholm, Sverige. Pakningsstørrelser og priser: 1 pakning indeholder: pulver i et type I hætteglas, 3 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte, en stempelstang, en steril hætteglasadapter til rekonstitution, et sterilt infusionssæt, to spritservietter, to plastre, et stk. gazebind. ELOCTA findes i følgende styrker: 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU. For dagsaktuelle priser, se venligst www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Ej tilskud. Datoen hvor reklamematerialet sidst er skrevet/revideret: 04.09.2017 Produktresumeet er omskrevet og forkortet ift. til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé, dateret 11. august 2016. Fuldt produktresume kan rekvireres hos Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, 2800 Lyngby, tlf. 32 96 68 69.


FORMANDENS BERETNING | DSTHFORUM 4 | 2017

DSTH-FORUM har oplevet en udskiftning i Redaktionskomiteen, og denne nye, yngre komite-udgave vil også fremover sørge for at levere nyt om forskning, udvikling, kongresser og lokal sladder – måske ikke i prioriteret rækkefølge, men altid med fingeren på pulsen. Igen afhænger dette meget af, at I kære medlemmer kontakter redaktør eller komitemedlemmer med gode (og dårlige) ønsker, så indholdet i Forum kan afspejle alles ønsker.

» EN NYE YNGRE KOMITE VIL FREMOVER SØRGE FOR AT LEVERE NYT OM FORSKNING, UDVIKLING, KONGRESSER OG LOKAL SLADDER – MÅSKE IKKE I PRIORITERET RÆKKEFØLGE

«

FAGOMRÅDE-KURSERNE – de fortsætter ufortrødent. Der er ganske vist – måske meget naturligt – et faldende antal deltagere til disse, i takt med at de, som finder kurserne relevante, har deltaget i dem. Men så længe afholdelse af kurserne løber rundt rent økonomisk, fortsætter vi med at afholde disse. Igen skal der lyde en stor tak til kursusledere, undervisere og selvfølgelig også til deltagerne! Og også stor tak til Eva, som er den i Bestyrelsen, der er tovholder på kursusafholdelsen: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at håndtering af disse fagområde-kurser har været noget mere omfangsrig end først forventet, så det har krævet ekstra opmærksomhed og hårdt arbejde. TO KOMMENDE TING skal til slut nævnes, da disse fylder en del i bestyrelsesarbejdet: 25-ÅRS-JUBILÆUM DSTH har næste år 25-års-jubilæum, og der foregår derfor et stort arbejde for at stable et begivenhedsrigt, champagneagtigt, stjernespækket jubilæumsmøde på benene! Mere kan og skal der ikke afsløres nu.

»

HVAD RETNINGSLINJER ANGÅR, er CAT- og PRABrapporten blevet opdateret i det forgangne år. I den sammenhæng arbejdes der stadig stenhårdt på at få opdateret PRAB app'en – og vi er der vist snart! Næste projekt er en blødnings-app – og om andre af retningslinjerne også skal konverteres til en app, er et spørgsmål om ønsker, økonomi – og selvfølgelig om det giver mening i den travle hverdag; vi ser på det! En anden retningslinje, der ses på, er opdatering af trombofili-rapporten – hvilket meget gerne skulle påbegyndes inden længe. Men ellers har det været drøftet, om der måske er større behov for enkelte, mere specifikke rekommandationer på forskellige områder. F.eks. om aldersjusteret cut-off for D-dimer (denne er afsluttet og kommer snart i Ugeskrift for Læger og DSTH-Forum). Eller måske nogle nationale rekommandationer om f.eks. Von Willebrand udredning eller DOAC-monitorering? Bestyrelsen har også drøftet, om endorsement af internationale retningslinjer, som det kendes fra kardiologerne, kan være relevant, f.eks. ifm. HIT-udredning o.lign. En kombination af de forskellige elementer synes helt klart at være en fordel, så mon ikke det bliver udkommet?

7.-8. DECEMBER 2018 AFHOLDER DSTH 25-ÅRSJUBILÆUM – HUSK AT SÆT TE KRYDS I KALENDEREN

NORDCOAG 2019 Den anden ting, som skal nævnes, er Nordcoag 2019, som afholdes i Danmark. Der er endnu ingen konkrete planer om hverken tid, sted eller indhold, men det arbejdes der selvfølgelig på. Skal vi finde et spændende sted – f.eks. på Bornholm eller Læsø – eller hellere noget tæt på lufthavn og andre storby-fordele? Det må vi finde ud af. SÅ vi tager hul på et nyt år med udfordringer og spændende opgaver – god fornøjelse!

Mads Nybo 7


IDELVION® (albutrepenonacoq alfa) pulver og solvens til injektions­ væske, opløsning. Teraputiske indikationer: Behandling og profy­ lakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt mangel på faktor IX). Kan bruges til alle aldersgrupper. Dosering*: Behandlingen skal superviseres af en læge med erfaring i behandling af hæmofili B. Monitorering af behandling: Under behandlingsforløbet anbefales rele­ vant bestemmelse af faktor IX­niveauet som vejledning til bestemmelse af den dosis, der skal administreres, og af dosrings­hyppigheden ved gentagne infusioner. Dosering: Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor IX­manglen er, af blødnings­ stedet og blødningsomfanget samt af patientens kliniske tilstand. Behandling efter behov: Antallet af faktor IX­enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er relateret til den aktuelle WHO­standard for faktor IX­præparater. Faktor IX­aktivitet i plasma ud­ trykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i internationale enheder (i forhold til en international standard for faktor IX i plasma). En international enhed (IE) faktor IX­aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor IX i én ml normalt humant plasma. Beregning af den nødvendige dosis af faktor IX er baseret på det empi­ riske fund, at 1 international enhed (IE) faktor IX pr. kg legemsvægt forventes at øge niveauet af cirkulerende faktor IX med gennemsnitligt 1,3 IE/dl (1,3 % af normalværdien) hos patienter ≥ 12 år og med 1,0 IE/dl (1,0 % af normalværdien) hos patienter <12 år. Den nødvendige dosis bestemmes ved hjælp af følgende formel: Nødvendig dosis (IE) = legem­ svægt (kg) x ønsket faktor IX­forøgelse (% af normalværdien eller IE/dl) x {den reciprokke værdi af observeret genfinding (IE/kg pr. IE/dl)}. Forventet faktor IX­forøgelse (IE/dl eller % normalværdien) = dosis (IE) x genfinding (IE/dl pr. IE/kg)/legemsvægt (kg). Den dosis, der skal admini­ streres, og administrationshyppigheden skal altid indrettes efter den kliniske effekt i det enkelte tilfælde. Patienter <12 år: Ved en inkrementel genfinding på 1 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde: Dosis (IE) = legemsvægt (kg)x ønsket faktor IX­forøgelse (IE/dl) x 1 dl/kg. Patienter ≥ 12 år: Ved en inkrementel genfinding på 1,3 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde: Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX­forøgelse (IE/dl) x 0,77 dl/kg. Profylakse: Den sædvanlige dosis til langvarig profylakse mod blødning hos patienter med svær hæmofili B er 35­50 IE/kg én gang om ugen. Visse patienter, som opnår god kontrol med behandling én gang om ugen, kan behandles med op til 75 IE/kg ved et interval på 10 eller 14 dage. Efter en blødningsepisode under profylakse bør patienterne bibeholde deres profylakseregime så nøje som muligt. IDELVION® bør administreres med mindst 24 timer mellem 2 doser eller længere, hvis det vurderes velegnet for patienten. Pædiatrisk popu­ lation: Til rutinemæssig profylakse er det anbefalede dosisregime til pædiatriske patienter 35­50 IE/kg én gang om ugen. Administration*: Intravenøs anvendelse. Den rekonstituerede injektionsvæske skal injiceres langsomt intravenøst med en hastighed, der er behagelig for patienten, op til maksimalt 5 ml/min. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er linket til albumin (rIX­FP)) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Allergisk reaktion over for hamsterprotein.Særlige advarsler og for­ sigtighedsregler vedrørende brugen*: Overfølsomhed: Der kan fore­ komme allergiske overfølsomhedsreaktioner med IDELVION®. Præparatet indeholder spor af hamsterproteiner. Patienterne skal informeres om omgående at afbryde behandlingen og kontakte lægen, hvis overfølsom­ hedssymptomer skulle forekomme. Patienterne skal informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Det anbefales, at de første administrationer af faktor IX ud fra den behandlende læges vurdering foretages under lægeligt opsyn med mulighed for relevant håndtering af allergiske reaktioner. I tilfælde af shock skal standardbehandling af shock iværksættes. Inhibitorer: Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor IX­præpa­ rater skal patienterne monitoreres for udvikling af neutraliserende anti­ stoffer (inhibitorer), der bør kvantificeres i Bethesda­enheder (BE) under anvendelse af relevante biologiske test. I litteraturen er der rapporter, som viser en forbindelse mellem forekomst af faktor IX­inhibitor og allergiske reaktioner. Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør derfor undersøges for tilstedeværelsen af inhibitorer. Det skal be­ mærkes, at patienter med faktor IX­inhibitorer kan have øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX. Tromboemboli: Når IDELVION® administreres til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt, til nyfødte og til patienter med risiko for trombotisk fænomen eller dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) skal klinisk overvågning for tidlige tegn på trombose og konsumptiv koagulopati initieres under anvendelse af relevant biologisk testning. I hvert enkelt tilfælde skal fordelen ved behandling med IDELVION® vejes op imod risikoen for disse komplikationer. Pædiatrisk population: De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn. Kardiovaskulære hændelser: Hos patienter med kardiovaskulære risiko­ faktorer kan substitutionsbehandling med faktor IX øge den kardio­ vaskulære risiko. Kateterrelaterede komplikationer: Når det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK­relaterede komplikationer inklusive lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet tages i betragtning. Ældre patienter: Kliniske studier med IDELVION® har ikke inkluderet personer på 65 år og derover. Det vides ikke, om de reagerer anderledes end yngre personer. Natriumindhold: Dette lægemiddel indeholder op til 25,8 mg (1,3 mmol) natrium pr. dosis (ved legemsvægt 70 kg), hvis den maksimale dosis (15 ml = 6000 IE) anvendes. Der skal tages højde for dette hos patienter på natrium­ kontrolleret diæt. Registrering af brug: Det anbefales kraftigt at registrere navn og batchnummer for lægemidlet, hver gang IDELVION® administreres til en patient, så der opretholdes en kobling mellem patient og lægemiddelbatch. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der er ikke rapporteret interaktioner mellem humane koagulationsfaktor IX­præparater og andre lægemidler. Fertilitet, graviditet og amning: På grund af den sjældne forekomst af hæmofili B hos kvinder er der ingen tilgængelige data fra brug af faktor IX under graviditet og amning. Faktor IX bør derfor kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er klart indiceret. Bivirkninger*: I fire åbne kliniske studier, der omfattede 107 forsøgsdeltagere med mindst en eksponering for IDELVION®, blev der indberettet 13 bivirkninger hos 7 forsøgsdeltagere. Almindelige (≥1/100 til <1/10): Reaktioner på injektionsstedet, hovedpine. Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Svimmelhed, overfølsomhed, udslæt, eksem. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger: Der er rapporteret om inhibitor mod faktor IX med lav titer hos én tidligere ubehandlet patient i det igangværende kliniske forsøg.Overdosering: Der er ikke rapporteret om symptomer i forbin­ delse med overdosering af IDELVION®. For oplysninger om holdbarhed, instruktion i brug mm. se fuldt produktresumé og læs indlægssedlen. Indehaver af markedsføringstilladelse: CSL Behring GmbH, Mar­ burg, Tyskland. Udlevering: BEGR.Tilskud: Ikke tilskud. Pakninger og priser: IDELVION® pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning fås i følgende pakningsstørrelser: IDELVION® 250 IE. IDELVION® 500 IE. IDELVION® 1000 IE. IDELVION® 2000 IE. Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk.

TF­012­170509 MAJ 2017

De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortede i forhold til det af EMA godkendte produktresumé, dateret 05.2016. Fuldt produkt­ resumé kan vederlagsfrit rekvireres hos: CSL Behring AB, Box 712, SE­182 17 Danderyd, Sverige. Telefon: +46 8 544 966 70.

en faktor som giver frihed 1

1 injektion. Op til 14 dages beskyttelse hos udvalgte patienter.* 0 blødninger.# 1,2

IDELVION er indiceret til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel) i alle aldersgrupper.1 De almindeligste bivirkninger var reaktioner på injektionsstedet og hovedpine.1 Ingen patient udviklede antistoffer eller anafylaktiske reaktioner.2

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Referencer: 1. IDELVION SPC 11 maj 2016. 2. Santagostino E, et al. Blood 2016;127:1761­9. * Gælder personer over 12 år. # Årlig spontan median blødningsfrekvens (AsBR). Median Interquartile Range (IQR) = 7d: 0,0; 10d: 0,0; 14 d: 0,1,0 (Mediandosis for 14 d: 75 IE/kg).

(albutrepenonacoq alfa) Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein


2.-4. MAJ 2018

VTE-KURSUS KURSUS I VENØS TROMBOEMBOLI HOTEL SCANDIC JACOB GADE FLEGBORG 8-10 7100 VEJLE

TROMBOSE OG HÆMOSTASE SOM FAGOMRÅDE DELKURSUS 2- VENØS TROMBOEMBOLI (VTE-KURSUS) KURSUSLEDELSE:

3 KURSER I ALT

LÆRINGSMÅL

Fagområdeuddannelsen i Trombose og Hæmostase er godkendt af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), og man skal for at opnå anerkendelse gennemgå 3 kurser:

Når du har været på dette kursus:

1) Arteriel tromboemboli 2) Venøs tromboemboli 3) Blødning I alt altså 3 kurser á hver 3 dages varighed. Kurserne afholdes hvert halve år. Man kan tage kurserne i vilkårlig rækkefølge.

Har du et indgående kendskab til venøse tromboemboliske sygdomme Kan du identificere patienter i særlig risiko for udvikling af VTE og vurdere behov for profylakse Kender du scorringssystemer for DVT og LE Kan du identificere patienter hvor billeddiagnostisk udredning er relevant Kender du medicinske og mekaniske behandlings muligheder Har du kendskab til behandlingsmuligheder ved særlige former for VTE Har du kendskab til behandlingsmuligheder for specielle patientgrupper Kender du til risikostratifikation og dennes konsekvens for behandlingsvarigheden Kan du regulere patientens antikoagulante behandling forud for invasive procedurer Har du fået et solidt grundlag til at undervise i VTE i din afdeling

TILMELDING PÅ: WWW.DSTH.DK

PRIS (MEDLEM AF D STH): 6.000 KR. PRIS (IKKE MEDLEM AF DSTH): 6.500 KR .

ANNA-MARIE BLOCH MÜNSTER, ANITA SYLVEST ANDERSEN, JØRN DALSGAARD NIELSEN OG MORTEN SCHNACK RASMUSSEN

9


Eliquis Apixaban Forkortet produktinformation

Produktinformation for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg og 5 mg filmovertrukne tabletter. De med *markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret februar 2017. Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75  år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥  II). Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker). Dosering og administration*: Forebyggelse af VTE (VTEp): elektiv hofte- eller knæalloplastik: 2,5  mg oralt 2 gange dagligt initieret 12-24 timer efter indgrebet. Behandlingsvarighed: 32-38 dage (hofteoperation) og 10-14 dage (knæoperation). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF: 5 mg oralt 2 gange dagligt. Dosisreduktion: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt hos patienter med NVAF og med mindst to af følgende karakteristika: alder ≥ 80 år, kropsvægt ≤  60  kg eller serumkreatinin ≥  1,5  mg/dl (133  mikromol/l). Patienter, der udelukkende opfylder kriteriet for svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min), bør også få den lave dosis af ELIQUIS på 2,5 mg 2 gange dagligt. Behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTEt): Akut DVT og LE: 10 mg oralt 2 gange dagligt i de første 7 dage efterfulgt af 5 mg oralt 2 gange dagligt. Kort behandlingsvarighed (mindst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nyligt operativt indgreb, traume, immobilisering). Forebyggelse af recidiverende DVT og LE: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt, initieret efter afsluttet 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 gange dagligt eller med andet antikoagulantium. Risiko for blødning skal overvejes. Ved skift fra Vitamin K antagonist (VKA) til ELIQUIS skal VKA seponeres og ELIQUIS initieres, når INR < 2. Nedsat nyrefunktion:Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion gælder følgende anbefalinger: Til forebyggelse af VTE ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (VTEp), til behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTEt er dosisjustering ikke nødvendig. Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF og serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) og alder ≥ 80 år eller kropsvægt ≤ 60 kg er dosisreduktion nødvendig. Ved manglende dosisreduktionskriterier (alder, kropsvægt) er dosisjustering ikke nødvendig. Anbefales ikke til patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller patienter som er i dialyse. Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min): ELIQUIS bør anvendes med forsigtighed til forebyggelse af VTE ved VTEp og af recidiverende DVT og LE (VTEt) samt til behandling af DVT og LE. Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF skal dosis reduceres til 2,5 mg 2 gange dagligt. Nedsat leverfunktion: Kontraindiceret hos patienter med leversygdom, der er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion. Kan anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, samt patienter med forhøjede leverenzymer og forhøjet total bilirubin. Kardiovertering (NVAF): Patienter kan forblive på ELIQUIS under kardiovertering. Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Administration: Oral anvendelse. Skal synkes med vand, med eller uden føde. Kan knuses og røres ud i vand, glucose i vand eller æblejuice/-mos. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne, aktiv klinisk signifikant blødning. Leversygdom, forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsion eller tilstand med signifikant risikofaktor for større blødning. Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen i særlige tilfælde af skift af antikoagulansbehandling eller, når UFH administreres i doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt vene- eller arteriekateter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Blødningsrisiko: Patienter skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødning. Forsigtighed udvises hos patienter med generelt øget risiko for blødning. ELIQUIS skal seponeres, hvis der forekommer alvorlig blødning. Patienter med mekaniske hjerteklapper, med eller uden atrieflimren: ELIQUIS frarådes. Kirurgi og invasive indgreb: ELIQUIS seponeres mindst 48 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med moderat eller høj blødningsrisiko og mindst 24 timer inden ved lav risiko for blødning. Behandlingen med ELIQUIS bør genoptages så hurtigt som muligt efter indgrebet. Midlertidig seponering: Ændringer i behandlingen bør undgås. Ved midlertidig seponering, bør behandlingen genoptages hurtigst muligt. Spinal-/epiduralanæstesi eller –punktur: Et epiduralt eller intratekalt kateter skal fjernes mindst 5 timer inden den første dosis ELIQUIS gives. Patienten skal overvåges hyppigt for tegn eller symptomer på neurologiske udfald. Der bør være et interval på mindst 20-30 timer fra den sidste ELIQUIS-dosis til kateteret bliver fjernet, og mindst en dosis bør udelades, før kateteret bliver fjernet. Den næste ELIQUIS-dosis kan gives mindst  5  timer efter kateteret er blevet fjernet. ELIQUIS bør anvendes med yderste forsigtighed ved brug af neuroaksial blokade. Hæmodynamisk ustabile LE-patienter eller patienter med behov for trombolyse eller lungeembolektomi: ELIQUIS bør ikke anvendes som alternativ til ufraktioneret heparin hos patienter med lungeemboli som er hæmodynamisk ustabile, eller som måske får behov for trombolyse eller lungeembolektomi. Ældre patienter: Forsigtighed udvises ved samtidig administration af acetylsalicylsyre. Legemsvægt: Lav legemsvægt (< 60 kg) kan medføre øget blødningsrisiko. Hoftefraktur-kirurgi: ELIQUIS anbefales ikke til patienter, der har fået foretaget kirurgisk indgreb på grund af hoftefraktur. Laboratorieparametre: Koagulationstests påvirkes af ELIQUIS. Lactose: ELIQUIS bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/ galactosemalabsorption. Interaktioner*: Frarådes hos patienter, der samtidig får systemisk behandling med kraftige CYP3A4- og P-gp-hæmmere. Ved samtidig systemisk behandling med kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-gp bør ELIQUIS anvendes med forsigtighed til forebyggelse af VTE ved elektiv hofte- eller knæalloplastik, til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF og til forebyggelse af recidiverende DVT og LE. Til behandling af DVT og behandling af LE bør ELIQUIS ikke anvendes samtidig med systemisk behandling med kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-gp, da virkningen kan være kompromitteret. Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID og trippelkombination med acetylsalicylsyre og clopidogrel. Lægemidler forbundet med alvorlig blødning anbefales ikke til samtidig brug. Administration af aktivt kul nedsætter ELIQUIS-eksponering. Fertilitet, graviditet og amning*: Bør ikke anvendes. Bivirkninger*: Sikkerheden ved ELIQUIS er undersøgt i VTEp-studier1, i NVAF-studier2 og VTE-studier3. Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10): Anæmi1. Blødning i øjet2. Hæmatom1,2,3. Epistaxis2,3. Kvalme1. Gastrointestinal blødning2,3. Rektal blødning. Gingival blødning2,3. Hæmaturi2,3. Blodudtrædning1,2,3. Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100): Trombocytopeni1. Pruritus1,2,3. Overfølsomhed, allergisk ødem og anafylaksi2. Hjerneblødning2. Blødning i øjet3. Hypotension1. Intra-abdominal blødning2. Epistaxis1. Hæmoptyse2,3. Gastrointestinal blødning1. Blødning fra hæmorider, mundsår2. Hæmatokesi1,2,3. Stigning i leverværdier, abnorme leverfunktionsprøver, stigning i basisk phosphatase, forhøjet bilirubin i blodet1. Hududslæt2. Hæmaturi1. Abnorm vaginal blødning, urogenital blødning2,3. Blødning fra administrationsstedet2. Okkult positiv blodprøve2,3. Blødning efter operationen, sårsekretion, blødning fra operationsstedet, operativ blødning1. Traumatisk blødning, blødning efter operationen, blødning i operationssår2,3. Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000): Overfølsomhed, allergisk ødem og anafylaksi1. Hjerneblødning3. Blødning i øjet1. Hæmoptyse1. Blødning fra respirationsveje2,3. Rektal blødning, gingival blødning1. Retroperitoneal blødning2. Muskelblødning1. Overdosering*: Ingen antidot. I tilfælde af hæmoragiske komplikationer skal behandlingen stoppes og kilden til blødningen findes. Påbegyndelse af passende behandling, f.eks. operativ hæmostase eller transfusion med frisk frosset plasma, bør overvejes. Administration af aktivt kul kan være hensigtsmæssig. Indgivelse af protrombin-kompleks-koncentrat (PCC) eller rekombinant faktor VIIa kan overvejes. Pakninger: Filmovertrukne tabletter 2,5 mg: 10 stk, 20 stk, 60 stk, 168 stk. Filmovertrukne tabletter 5 mg: 14 stk, 28 stk, 100 stk, 168 stk. Pris: Se venligst dagsaktuel pris på http://medicinpriser.dk. Tilskud: Generelt tilskud. Udlevering: B Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8 1DH, Storbritannien. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra den danske repræsentant: Bristol-Myers Squibb, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.


ELIQUIS

Behandling af atrieflimren, AF 21 %

reduktion af risiko for stroke vs. warfarin1

Balance

31 %

reduktion af risiko for blødning vs. warfarin1

Granger VB et al. N Engl. J Med. 2011: 365:981-992

1

Se produktresumes.s.10xx Se produktresume Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for Eliquis® (Apixaban) 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atriefl imren (NVAF) med en eller fl ere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder 75år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse II). Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker). PP-ELI-DNK-0085, 432DK16PR15693.

Det handler om den enkelte


- vi er til for dig

25 års erfaring som leverandør til koagulationslaboratorier Instrumenter og test • • • • • • •

Analyseinstrumenter Rutinereagenser Specialreagenser Tromboelastometri Flowcytometri Trombocytaggregation Trombingeneration

Tilpassede løsninger STA-R Max er et fleksibelt instrument fra Diagnostica Stago med stor kapacitet og mange analyseparametre. Kan kobles til automatiseret båndløsning.

Kvalitetsløsninger i samarbejde med internationalt anerkendte leverandører i branchen

Find os på www.triolab.dk Eller ring til os på 43 96 00 12 og få en snak om de mange muligheder. Triolab AS * Vallensbækvej 35 * 2605 Brøndby * Danmark * Tlf. 43 96 00 12 * www.triolab.dk


EFTERÅRSMØDE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

«

EFTERÅRSMØDE 2017 VENØS TROMBOEMBOLI – HVAD ER DET OPTIMALE FORLØB? AF: MARIANN TANG, OVERLÆGE, PH.D, HJERTE-, LUNGE OG KARKIRURGISK AFDELING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

DSTH'S EFTERÅRSMØDE 2017 BLEV AFHOLDT 9. NOVEMBER I ODENSE KONCERTHUS. DAGEN STARTEDE VANEN TRO MED FOREDRAGSKONKURRENCE, SOM ER BESKREVET ANDETSTEDS I DETTE BLAD. EFTERFØLGENDE VAR DER ET SPÆNDENDE PROGRAM MED FOKUS PÅ VENØS TROMBOEMBOLI.

VENØS TROMBOEMBOLI DIAGNOSTIK GUNNAR LAUGE NIELSEN, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Overlæge Gunnar Lauge Nielsen (GLN) fortalte om et nyt behandlingsregime i Nordjylland for personer med mistanke om VTE. Der er oprettet en specialfunktion i Farsø og derfor opstartet en dedikeret VTE klinik. Der er fire læger og fem sygeplejersker tilknyttet. Det har ændret henvisningsmetoden for regionen, idet patienter, hvor der er mistanke om VTE straks får udleveret NOAK af praktiserende læge/vagtlæge og herefter ses i VTE klinik indenfor 1-2 dage til yderligere diagnostik og stillingtagen til behandling. Opstarten var præget af nogen modstand fra PLO, der mente at proceduren var uklar, man manglede behandlingsansvar og der var et ønske om indlæggelse. Herefter gennemgik GLN udredning og diagnostik i klinikken. Der er i klinikken omkring 1000 ambulante VTE forløb og i alt ca. 10.000 årlige kontakter. Ud af 531 henviste i første halvdel af 2017 havde 226 (42%) DVT. Ved negativ ultralyd, men stor klinisk mistanke gives der i klinikken NOAK behandling og fornyet ultralyd efter en uge. Der laves en telefonisk kontakt efter tre uger, herefter ændring NOAK dosis og ambulant opfølgning efter tre måneder. Der er efter Gunnar Lauge Nielsens vurdering fortsat mange ubesvarede spørgsmål i behandlingen og opfølgningen af disse patienter herunder usikkerhed omkring behandlingsvarighed, recidiv af VTE under behandling og konsekvensen af subsegmentære lungeembolier.

FORTSÆTTER ...

13


»

EFTERÅRSMØDE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

INITIAL/AKUT BEHANDLING AF VTE THOMAS KÜMLER, HERLEV HOSPITAL

Thomas Kümler (TK) startede med at fastslå, at dyb venetrombose og lungeemboli er samme venøse tromboemboliske sygdom, f.eks. har halvdelen af patienter med dyb venetrombose en lungeemboli, men kun 5% har symptomer på dette. Der er stor spredning i den kliniske præsentation af VTE, og der er ikke sammenhæng mellem symptomer og sygdomsbyrde. Et nyligt publiceret studie viste at 1/6 af de patienter der modtages i akut modtagelse med førstegangs synkope har lungeemboli (Prandoni, NEJM, Oktober 2016). Herefter gennemgik TK de europæiske retningslinier for diagnostik og behandling af lungeemboli. Retningslinierne er endorset af Dansk Cardiologisk Selskab og kan findes i deres nationale behandlingsvejledning på cardio.dk. TK gennemgik udredning trin for trin herunder styrke/svaghed ved de forskellige undersøgelser. Til vurdering af sværhedsgrad af lungeemboli kan anvendes PESI score/sPESI – (simplified) pulmonary embolism severity index. På baggrund af PESI score, ekko og biomarkører kan mortalitetsrisiko vurderes, og den optimale behandlingsstrategi vælges.

AMBULANT OPFØLGNING AF VTE-PATIENTER ANNA-MARIE MÜNSTER, SYDVESTJYSK SYGEHUS

Anna-Marie Münster (AMM) startede sin præsentation med en række kommentarer og spørgsmål, som hun har mødt fra patienter, der er i behandling for venøs tromboemboli. Nogle af dem lød: » ”Jeg fik nogle tabletter i skadestuen til tre ugers behandling – det er vel en slags kur jeg har fået, ligesom antibiotika”. » ”Jeg måler min temperatur hver aften, hvis jeg har feber tør jeg ikke lægge mig til at sove, fordi jeg kan få en ny blodprop”. » ”Må jeg ikke godt bare fortsætte med medicinen, så får jeg ikke en blodprop igen”. Patienterne oplever, at de mangler opfølgning efter den initielle diagnose. Skiftet i behandling til NOAK medfører at patienterne ikke længere er indlagte til opstart af behandling. Derfor mister de også muligheden for at stille nogle af de afklarende spørgsmål, der måske ofte først melder sig efter lidt tid. Den optimale opfølgning er efter AMMs vurdering et forløb, der: » Undgår recidiv » Undgår progression » Undgår kronisk sygdom (pulmonal hypertension, postrombotisk syndrom) » Uddanner patienten – Patient empowerment Ved hver ambulante opfølgning skal man vurdere indikation for behandling og tage stilling til behandlingsvarighed. 3-4 ambulante kontakter i forløbet er det optimale, hvor den første fokuserer på diagnostik og patient uddannelse. Efter tre uger skal der være dosisreduktion af NOAK behandling. Næste kontrol efter tre måneder, her anbefaler AMM ikke længere, at der måles D-dimer. Afsluttende kontrol efter 6-12 måneder. Det problematiske for patienterne er ofte overgange fra sygehus til praktiserende læge.

14


EFTERÅRSMØDE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

«

SENFØLGER EFTER VTE: KRONISK TROMBOEMBOLISK PULMONAL HYPERTENSION JENS-ERIK NIELSEN KUDSK, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Jens Erik Nielsen-Kudsk er ansat ved Aarhus Universitetshospital, som har landsfunktion for behandling af kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH). 1/3 har efter lungeemboli vedvarende perfusionsdefekt. CTEPH er udover trombose også en mikrovaskulær sygdom. Der ses ofte en symptomfri fase (honeymoon period) efter den primære lungeemboli, inden man udvikler CTEPH. Prognosen afhænger af graden af påvirkningen af højre ventrikel. Forekomsten af CTEPH efter LE er ikke sikker, men ligger fra 0.1-10% i forskellige materialer. Diagnosticeres ofte sent i forløbet (NYHA III-IV/funktionsklasse). Aktuelt diagnosticeres ca. 25-30% af de patienter der har lidelsen. Man skal huske at kun 75% af patienter med CTEPH har anamnestisk haft en tidligere VTE (DVT/LE). Ventilation/Perfusions-scintigrafi er den afgørende undersøgelse i forbindelse med udredning af CTEPH efterfulgt af højresidig hjertekaterisation samt angiografi af pulmonalkar. Behandling Multidisciplinær team (MDT) konference efter udredning med tilstedeværelse kardiologer, thoraxkirurger og røntgenspecialister. Den bedste behandling er operation, pulmonal trombendarterektomi. Der er rigtigt gode resultater efter operation, hvor der ses en tydelig reduktion i pulmonaltrykket straks efter operationen. Hvis man ikke kan tilbyde patienten operation, hvilket oftest skyldes komorbiditet, er der mulighed for pulmonal ballondilatation (BPA) i tillæg til den medicinske behandling. BPA er i sin opstartsfase i Danmark. Efter operation vil der være omk. 20%, der har restdefekter, her vil BPA også kunne være et muligt supplement. Hvis man har patienter, hvor der mistanke om CTEPH, kan de henvises til vurdering ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital.

FORTSÆTTER ...

15


»

EFTERÅRSMØDE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

SENFØLGER: POSTTROMBOTISK SYNDROM (PTS) BO JØRGENSEN, BISPEBJERG HOSPITAL

Overlæge Bo Jørgensen er ansat på Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg, som er et kirurgisk center. Her arbejdes der systematisk med venøse bensår og det posttrombotiske syndrom. Anamnestisk er 25-40% af venøse bensår forudgået af dyb venetrombose, der kan have været symptomatisk eller asymptomatisk. Symptomer på posttrombotisk syndrom inkluderer: » Ødem/omfangsforøgelse » Smerter » Eksem » Sår » Tyngde/træthed » Kløe/prikken Man udelukker altid en iskæmisk årsag til bensåret og enkelte gange laves der biopsi for at udelukke malignitet eller immunologisk lidelse. Behandlingen består i kompressionsbehandling, der kan være af flere forskellige typer (elastisk vs uelastisk, flerlags mm.) Den omkringliggende hud skal behandles med fugtighedscreme for at forebygge maceration. Kirurgisk sårrevision kan være nødvendig for at stimulere sårheling og fjerne nekrotisk væv, efterfølgende kan der være behov for hudtransplantater. Der anvendes aktuelt måling af ødem/ væskemængden i huden til vurdering af behandlingseffekt med kompression.

EN STOR TAK

TIL MØDETS UDSTILLERE OG SPONSORER

16


EFTERÅRSMØDE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

«

SENFØLGER: PSYKISKE PROBLEMER OG FORRINGET LIVSKVALITET ANETTE ARBJERG HØJEN, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Senfølger efter VTE begrænser sig ikke kun til fysiske udfordringer. VTE patienter har signifikant dårligere helbredsrelateret livskvalitet end baggrundsbefolkningen og er i øget risiko for depression og angstsymptomer. Grupper der synes i særlig risiko, inkluderer patienter med posttrombotisk syndrom, pulmonal hypertension, sygdomsrelateret fatigue, højt BMI og lavt uddannelsesniveau. Centralt for det mentale velbefindende hos VTE patienter står frygten for tilbagefald.

HOLDNINGSPAPIR TORBEN BJERREGAARD, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Emnet VTE for dette møde var initialt foreslået af Torben Bjerregaard med et ønske om, at DSTH ville være tovholder i skabelse af et holdningspapir og en egentlig retningslinje om VTE, herunder både diagnostik, behandling og opfølgning, hvor det er vigtigt at alle løfter arbejdet sammen. Der er mange indsatsområder at tage fat på. Der et et paradigmeskifte med NOAK, som medfører mindre opfølgning, da man ikke skal have justeret INR værdi. Et sted at starte kunne være de mange AK-klinikker, som får færre og færre patienter. Her er der veluddannet personale, som måske kunne løfte dele af den ambulante opfølgning netop for VTE patienter. Målet er en tværfaglig og evidensbaseret retningslinje evt. forudgået af et holdningspapir. Aktuelt skal der laves arbejdsgrupper indenfor nogle af områderne. Der drøftes også mulighed for at man kunne opstarte forskning indenfor disse grupper med DSTH som tovholder. DSTH's bestyrelse vil komme med en udmelding efter næste bestyrelsesmøde i starten af januar. Indtil da modtages ideer og forslag meget gerne.

17


»

DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2017 AF: MARIANN TANG, OVERLÆGE, PH.D, HJERTE-, LUNGE OG KARKIRURGISK AFDELING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

I FORBINDELSE MED EFTERÅRSMØDET BLEV DER ATTER AFHOLDT DSTH'S ÅRLIGE FOREDRAGSKONKURRENCE, HVILKET HAR UDVIKLET SIG TIL ET HØJDEPUNKT VED EFTERÅRSMØDET. I ÅR VAR DER FEM VIRKELIGT GODE FOREDRAG MED DELTAGERE FRA TRE FORSKELLIGE REGIONER. I HÅRD KONKURRENCE BLEV VINDER AF HOVEDPRÆMIEN IDA EHLERS ALBERTSEN, AALBORG OG RUNNER-UP VAR SIMON CHANG, ESBJERG. DERES ABSTRACTS KAN LÆSES I FULD LÆNGDE HER I BLADET. I DET FØLGENDE ER EN SUBJEKTIV BESKRIVELSE AF DE ØVRIGE FLOTTE OPLÆG.

LONG-TERM INCIDENCE OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN CANCER SURVIVORS: THE SCANDINAVIAN THROMBOSIS AND CANCER (STAC) COHORT INGER LISE GADE (ILG), AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

ILG forklarede at der hos kræftoverlevere er en fortsat øget risiko for VTE. Da flere overlever deres kræftsygdom vil der være øget fokus på dette område. Der er en sammenhæng mellem kræfttype og VTE risiko. ILG har arbejdet med Skandinavisk cancer og trombose kohorte (3 kohorter), hvor der er 145.000 deltagere prospektivt. ILG identificerede kræftpatienter i live to år efter cancerdiagnose uden at have haft en VTE, og udførte herefter 1:5 matching med reference individer. Der er inkluderet i alt 7000 patienter med en gennemsnitsalder 65 år. Der blev identificeret 431 VTE i studiet. Der var en højere incidens ved kræftoverlevere, cirka to gange højere end i referencegruppen. Hæmatologiske cancere havde den højeste incidensrate, mens colorektalcancer har faldende incidens over observationstiden. ILG er i gang med supplerende studier til disse fund.

18


DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2017 | DSTHFORUM 4 | 2017

«

AFSPEJLES CEREBRAL SKADE I PERIFERT BLOD OG SPINALVÆSKE? THORKIL ANKER-MØLLER (TAM), AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Subarachnoidalblødning (SAH) har en høj mortalitet og morbiditet. Der er både den initielle skade, men også sekundær skade med inflammation og cerebrale vasospasmer. Komplementsystemet er formentligt en del af bidraget til denne inflammation og aktivering af lektinvejen er set ved SAH. Lektinvejen påvirker koagulationen. TAM har udført et prospektivt kohorte studie ved en neurokirurgisk afdeling, hvor han inkluderede 11 patienter. Cerebrale ændringer i lektinvejen afspejles i perifert blod men ikke i cerebrospinalvæsken. Ved fremtidige studier kan man derfor måske bruge perifert blod til undersøgelse.

PLATELET FUNCTION IN DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION: A SYSTEMATIC REVIEW MATHIES APPEL LAURSEN (MAL), AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) har en høj mortalitet angivet til mellem 25-75%. Patogenesen bag DIC er ikke fuldt klarlagt. Der har været modsatrettede resultater i studierne, og der argumenteres både for en øget og nedsat trombocytfunktion ved DIC. MAL har lavet et systematisk review og gennemgået 22 artikler, heraf 14 humane, 7 dyrestudier og et med begge typer data. Der er en øget trombocytaktivitet, men der ses nedsat aggregation ved DIC, dog med det forbehold at et lavere trombocyttal påvirker aggregationsanalysen.

19


»

VINDERABSTRACT | DSTHFORUM 4 | 2017

R E D N I V

VINDERABSTRACT DSTH EFTERÅRSMØDE 2017

VENOUS THROMBOEMBOLISM AND THE RISK OF RECURRENCE: A DANISH NATIONWIDE COHORT STUDY

IDA EHLERS ALBERTSEN, MD1,2, LARS HVILSTED RASMUSSEN, MD, PH.D, PROFESSOR, DEAN3, THURE FILSKOV OVERVAD, MD, PH.D2, METTE SØGAARD, DVM, PH.D., SENIOR EPIDEMIOLOGIST1,2, PETER BRØNNUM NIELSEN, MSC, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR1,2, SAMUEL ZACHARY GOLDHABER, PROFESSOR4, TORBEN BJERREGAARD LARSEN, MD, PH.D1,2

DEPARTMENT OF CARDIOLOGY, AALBORG UNIVERSITY HOSPITAL, DENMARK. AALBORG THROMBOSIS RESEARCH UNIT, DEPARTMENT OF CLINICAL MEDICINE, FACULTY OF MEDICINE, AALBORG UNIVERSITY, AALBORG, DENMARK. 3 FACULTY OF MEDICINE, AALBORG UNIVERSITY, AALBORG, DENMARK. 4 DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR MEDICINE, BRIGHAM AND WOMEN’S HOSPITAL, BOSTON, MA, USA. 1 2

Background Anticoagulation after venous thromboembolism (VTE) reduces recurrence risk but also increases the risk of bleeding. Guidelines do not provide specific recommendations about the optimal duration of anticoagulation. Therefore, to optimize risk stratification, we examined recurrence rates and hazard ratios (HRs) after incident VTE, stratified according to unprovoked, provoked, and cancer-related VTE. Methods Nationwide Danish health registries were used to identify all patients with incident VTE from January 2000 through December 2016. We calculated rates of recurrent VTE as number of events divided by person-time. Cox regression was used to compare event hazard rates according to VTE-type using provoked VTE as reference, and using time since first VTE as the underlying time axis. Also, multivariate analysis with adjustment for co-existing risk factors, not used to define provoked VTE, was done. Results The study included 84,308 patients with incident VTE (53.7% females, mean age: 62.1 years) of which 9,596 experienced a recurrent event. Highest recurrence rates were seen in the first 6 months, and cancerpatients had the highest rates with 8.88 per 100 person-years after 6 months. The relative risk of recurrence was comparable for provoked (reference, HR 1.00) and unprovoked VTE (HR: 0.99, 95% CI 0.90;1.09) at 6 months. At 3 years, unprovoked VTE (HR: 1.19, CI 1.12;1.26) and cancer-related VTE (HR: 1.34, CI 1.2;1.46) were associated with significantly increased HRs of recurrence compared with provoked VTE. Conclusion In this nationwide cohort, unprovoked VTE was associated with increased relative risk of recurrent VTE compared with provoked VTE, which persisted even after adjusting for coexisting risk factors. This finding highlights the need for improved risk stratification in patients with unprovoked VTE.

20


Nu godkendt til patienter, der gennemgår kardiovertering

LIXIANA

®

(edoxaban)

– både ved initiering og ved fortsat behandling

EN GANG DAGLIGT VED ATRIEFLIMREN HOS VOKSNE PATIENTERa DOKUMENTERET EFFEKT1 Noninferior sammenlignet med velbehandlet warfarin patienter til forebyggelse af slagtilfælde/SEEc

SIGNIFIKANT REDUKTION VED STØRRE BLØDNINGER1,b ORAL, DIREKTE FAKTOR Xa HÆMMER

Sammenlignet med velbehandlet patienter i warfarin behandling

ENKELT OG PRAKTISK2 En gang dagligt, sammen med eller uden mad a. Nonvalvular atrial fibrillation b. I NVAF var det primære endpoint i ENGAGE AF-TIMI 48 forekomsten af adjudikeret større blødninger c. Systemisk embolisk hændelse 1. Giugliano RP et al. Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation NEJM 2013;369(22):2093–2104 2. Produktresumé LIXIANA® juni 2017

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk.

CARD-1230292-0001 NOVEMBER 2017

LIXIANA® (EDOXABAN)

(▼) INDIKATION(ER): - Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom kongestivt hjertesvigt, hypertension, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere apopleksi eller transitorisk iskæmisk anfald (TIA). - Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. (▼) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Filmovertrukken tablet. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli: Anbefalet dosis er 60 mg LIXIANA® en gang dagligt. Behandling med LIXIANA® hos patienter med NVAF bør være langvarig. Behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTE): Anbefalet dosis er 60 mg LIXIANA® en gang dagligt efter indledende anvendelse af parenteral antikoagulation i mindst 5 dage. LIXIANA® og indledende parenteral antikoagulation må ikke administreres samtidigt. Behandlingsvarigheden for behandling af DVT og LE, og forebyggelse af recidiverende VTE bør tilpasses individuelt efter omhyggelig afvejning af fordele ved behandling mod risikoen for blødning. En kort behandlingsvarighed (mindst 3 mdr.) bør baseres på forbigående risikofaktorer (fx nylig operation, traume, immobilisering) og længere varighed bør baseres på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. For NVAF og VTE er den anbefalede dosis 30 mg LIXIANA® en gang dagligt hos patienter med én eller flere af følgende kliniske faktorer: Moderat eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance, CrCl) 15 - 50 ml/min). Lav legemsvægt ≤ 60 kg. Anvendelse sammen med følgende P-glykoprotein (P-gp)-hæmmere: ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol. Kardiovertering: Ved transøsofageal ekkokardiogram (TEE)-styret kardiovertering hos patienter, der ikke i forvejen behandles med antikoagulanter, skal behandling med LIXIANA® påbegyndes mindst 2 timer før kardiovertering for at sikre tilstrækkelig antikoagulation. Kardiovertering skal udføres højst 12 timer efter dosen af Lixiana på dagen for proceduren. (▼) KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversygdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsion eller sygdom, der anses for at være en signifikant risiko for svær blødning. Svær hypertension, som ikke er under kontrol. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, fx ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner (enoxaparin, dalteparin osv.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, dabigatranetexilat, rivaroxaban, apixaban etc.) bortset fra i de specifikke tilfælde, hvor der skiftes oral antikoagulationsbehandling, eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter åbent. Graviditet og amning. (▼) INTERAKTION(ER): Anvendelse af edoxaban sammen med P-gp-hæmmerne ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol kræver dosisreduktion til 30 mg en gang dagligt. LIXIANA® bør anvendes med forsigtighed ved administration sammen med P-gp-induktorer (fx rifampicin). Samtidig administration af højere doser end 100 mg acetylsalicylsyre bør kun udføres under medicinsk overvågning. Der er meget begrænset erfaring med anvendelse af LIXIANA® med dobbelt antitrombolytisk behandling eller fibronolytiske midler. Kronisk anvendelse af NSAID’er sammen med edoxaban anbefales ikke. (▼) GRAVIDITET OG AMNING: Må ikke anvendes. (▼) BIVIRKNINGER & RISICI: Almindelige (≥1/100, <1/10): Anæmi, svimmelhed, hovdpine, epistaxis, abdominalsmerter, blødning fra mave-tarm-kanalen, oral/faryngeal blødning, kvalme, forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet gammaglutamyltransferase, blødning i det kutane bløde væv, udslæt, pruritus, makroskopisk hæmaturi/uretral blødning, vaginal blødning, blødning på indstiksstedet, unormal leverfunktionsundersøgelse. Ikke almindelige (≥1/1.000, <1/100): Overfølsomhed, intrakraniel blødning (ICH), konjunktival/skleral blødning, intraokulær blødning, hæmoptyse, forhøjet basisk fosfatase i blodet, forhøjede transaminaser, forhøjet aspartataminotransferase, urticaria, blødning på indstiksstedet. Sjældne (≥1/10.000, <1/1.000): Anafylaktisk reaktion, allergisk ødem, subaraknoid blødning, perikardial blødning, retroperitoneal blødning, intramuskulær blødning, intraartikulær blødning, subdural blødning, blødning under indgrebet. PAKNINGER OG PRISER: Der henvises til dagsaktuelle priser på medicinpriser.dk. 15 mg 10 stk. Vnr. 056500; 30 mg 30 stk. Vnr. 078145; 30 mg 100 stk. Vnr. 080621; 60 mg 30 stk. Vnr. 579911; 60 mg 100 stk. Vnr. 408102. UDLEVERING: B. TILSKUD: Generelt tilskud. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: Daiichi Sankyo Europe GmbH. Repræsentant: MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V (dkmail@merck.com, tlf. 44 82 40 00). Baseret på produktresumé dateret: 15. juni 2017 (▼) Afsnit omskrevne og/eller forkortede i forhold til EMAs godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra MSD.


»

RUNNER-UP | DSTHFORUM 4 | 2017

RU

P NNER-U

RUNNER-UP

DSTH EFTERÅRSMØDE 2017

PRO-COAGULANT STATE IN CURRENT AND FORMER ANABOLIC ANDROGENIC STEROID ABUSERS SIMON CHANG*,1, JON J RASMUSSEN*,2,4, MIKKEL N. FRANDSEN2, MORTEN SCHOU3,4, MARIE L. JOHANSEN2,4 , JENS FABER2,4, ANNA-MARIE B. MÜNSTER1, JOHANNES J SIDELMANN1, CAROLINE KISTORP2,4 UNIT FOR THROMBOSIS RESEARCH, DEPARTMENT OF REGIONAL HEALTH RESEARCH, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK AND DEPARTMENT OF CLINICAL BIOCHEMISTRY, HOSPITAL OF SOUTH WEST JUTLAND, ESBJERG, DENMARK. 2 CENTRE OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, COPENHAGEN UNIVERSITY HOSPITALS, HERLEV AND GENTOFTE, DENMARK. 3 DEPARTMENT OF CARDIOLOGY, COPENHAGEN UNIVERSITY HOSPITALS, HERLEV AND GENTOFTE, DENMARK. 4 INSTITUTE FOR CLINICAL MEDICINE, FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES, UNIVERSITY OF COPENHAGEN, COPENHAGEN, DENMARK. * SIMON CHANG AND JON J RASMUSSEN ARE JOINT FIRST AUTHORS. 1

Background Anabolic androgenic steroid (AAS) abusers are considered at increased risk of cardiovascular morbidity and mortality. We hypothesized that current and former abuse of AAS would induce a pro-coagulant shift in the haemostatic balance. Methods Men 18-50 years of age were included as current AAS abusers, former AAS abusers or controls. Morning blood samples were collected after overnight fasting. Thrombin generation (lag time, time to peak, peak height, and endogenous thrombin potential (ETP)) and coagulation factor II (prothrombin), VII and X, antithrombin, protein C, free protein S, and tissue factor pathway inhibitor (TFPI) were assessed. Groups were compared by ANOVA or Kruskal-Wallis test and probabilities were corrected for multiple comparisons. Associations were evaluated using linear regression models. Results Both current (n=37) and former (n=33) AAS abusers displayed increased ETP compared with controls (p<0.001). Prothrombin and factor X were increased in AAS abusers and prothrombin was a predictor of ETP (p<0.0005). Lag time and time to peak were increased in current AAS abusers (p<0.001) and associated with higher concentrations of TFPI, antithrombin, protein C, and protein S (p [<0.0005; 0.005]). Multivariate linear regression, with all four coagulation inhibitors as covariates, identified TFPI to be independently associated with lag time and time to peak (p<0.0005). Conclusion Thrombin generation is augmented in both current and former AAS abusers, reflecting a pro-coagulant state, with altered concentrations of coagulation proteins. Prospective studies are needed to clarify whether these findings translate into an increased thrombotic risk in AAS abusers potentially even after cessation.

22


Føl dig sikker med Standardiseret plasma til transfusion

din beslutning

Standardiseret, virusinaktiveret plasma til transfusion, holdbar i 4 år ved ≤ -18 °C1 Mere end 27 års klinisk erfaring2, registreret i 48 lande3 Nu tilgængelig i Danmark octaplasLG (standardiseret plasma til transfusion) Forkortet produktresumé OctaplasLG indeholder 45-70 mg/ml infusionsvaeske, oplosning og leveres som en ABO-blodtypespecifik infusionsvæske, opløsning. Indikationer: Kompleks mangel på koagulationsfaktorer, såsom koagulopati, som skyldes alvorlig leverinsufficiens eller massiv transfusion. Substitutionsbehandling ved koagulationsfaktormangel, når et specifikt koagulationsfaktorkoncentrat (f.eks. faktor V eller faktor XI) ikke er tilgængeligt, eller i akutte situationer, hvor en præcis laboratoriediagnose ikke er mulig. Hurtig ophævning af virkningen af orale antikoagulantia (af coumarin- eller indanedion-typen), når et protrombinkomplekskoncentrat ikke er tilgængeligt til brug, eller administration af K-vitamin er utilstrækkelig på grund af nedsat leverfunktion eller i akutte situationer. Potentielt farlige blødninger under fibrinolytisk behandling, f.eks. ved anvendelse af vævsplasminogenaktivatorer hos patienter, som ikke responderer på konventionelle foranstaltninger. Terapeutiske plasmafereseprocedurer, herunder dem ved trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Dosering*: Afhænger af den kliniske situation og den underliggende sygdom. Initialdosis: 12-15 ml OctaplasLG/kg legemsvægt. Responset skal overvåges både klinisk og ved måling af f.eks. aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), protrombintid (PT) og/eller specifikke analyser af koagulationsfaktor. Dosering ved koagulationsfaktormangel: Passende hæmostatisk virkning ved mindre og moderate blødninger eller operation hos patienter med koagulationsfaktormangel kan opnås efter en infusion af 5-20 ml OctaplasLG/kg legemsvægt. I tilfælde af svær blødning eller større operation bør der søges professionel vejledning fra en hæmatolog. Dosering ved TTP og blødninger under intensiv plasmaferese: Hvis behandlingen omfatter plasmaferese, skal der søges professionel vejledning hos en hæmatolog. Hos TTP-patienter skal hele plasmavolumenet, der udskiftes, erstattes med OctaplasLG. Administration: Skal baseres på ABO-blodtypespecificitet. I nødstilfælde kan OctaplasLG, blodtype AB anses for universel plasma, da det kan administreres til alle patienter, uanset blodtype. OctaplasLG skal administreres efter optøning. Der skal anvendes aseptisk teknik under hele infusionen. På grund af risikoen for citrattoksicitet må infusionshastigheden ikke overstige 0,020 0,025 mmol citrat/kg kropsmasse/minut - svarende til <1 ml OctaplasLG/kg kropsmasse/minut. Toksiske virkninger af citrat kan minimeres ved at give calciumgluconat intravenøst i en anden vene. Patienter bør observeres i mindst 20 minutter efter administrationen. I tilfælde af en anafylaktisk reaktion eller shock skal infusionen standses øjeblikkeligt og en behandling efter retningslinjerne for behandling af shock indledes. Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. Data om brugen hos for tidligt fødte spædbørn er meget begrænset, og bør derfor kun gives til disse individer, hvis de sandsynlige fordele klart opvejer de potentielle risici. Kontraindikationer: IgA-mangel med dokumenterede antistoffer over for IgA. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Alvorlig mangel på protein S. Særlige advarsler*: Må ikke anvendes: Som volumenekspander. Ved blødning forårsaget af koagulationsfaktormangel, hvor et specifikt faktorkoncentrat er tilgængeligt til brug. Til at korrigere hyperfibrinolysen ved levertransplantation eller andre forhold med komplekse forstyrrelser af hæmostasen (se produktresuméet). Forsigtighed udvises: Ved IgA-mangel, ved plasmaproteinallergi, ved tidligere reaktioner på frisk-frosset plasma (FFP) eller OctaplasLG, ved manifest eller latent kardiel dekompensation og ved pulmonært ødem. Forsigtighed udvises hos patienter med risiko for trombotiske komplikationer. Ved intensive plasmafereseprocedurer bør OctaplasLG kun bruges til at korrigere koagulationsafvigelser, når der optræder unormal blødning. Standardforholdsregler til at forebygge infektioner, som skyldes brugen af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af de enkelte bloddonationer og plasmapools for specifikke infektionsmarkører og ved at inkludere effektive fremstillingstrin for at inaktivere/fjerne vira og prioner. På trods af dette kan muligheden for at der overføres smitsomme stoffer ikke udelukkes totalt, når der anvendes et medicinsk produkt udvundet af menneskeblod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller nyopdagede vira samt andre patogener. En parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og for individer med immundefekt eller forhøjet erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi). HEV kan også forårsage alvorlige skader hos seronegative gravide kvinder (se produktresumeet). Produktnavn og batchnummer bør altid registreres for at sikre, at forbindelsen mellem patienten og produktets batchnummer kan spores. Interaktioner*: OctaplasLG kan blandes med røde blodlegemer og trombocytter, hvis ABO-forligeligheden for begge præparater overholdes. Det må ikke blandes med andre lægemidler, da der kan opstå inaktivering og udfældning. For at undgå risikoen for dannelse af blodpropper må opløsninger med calcium ikke administreres via den samme intravenøse slange som OctaplasLG. Graviditet og amning*: Må kun gives til en gravide eller ammende kvinder, hvis behandlingsalternativer vurderes uegnede. Angående potentiel risiko for overførsel af Parvovirus B19 og HEV (se afsnittet ”Særlige advarsler”). Bivirkninger*: Almindelige (>1/100 til <1/10): Kvalme, kløende udslæt, kulderystelser, pyreksi. Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Hypotension. bronkospasme, åndedrætssygdomme, opkastning, nældefeber, lokaliseret ødem. Sjældne (≥1/10.000 til <1/1000): Anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion, hypersensitivitet, citrattoksicitet, agitation, transfusionsrelateret overbelastning af kredsløbet, takykardi, hedeture, hæmoragisk diatese, dyspnø, erytematøst udslæt, hyperhidrose, brystsmerter, antistoftest-positiv. Meget sjældne (<1/10.000): Hæmolytisk anæmi, anafylaktisk shock, alkalose, arrytmi, hjertestop, tromboemboli, hypertension, kredsløbskollaps, akut pulmonært ødem, pulmonært ødem, reaktion på injektionsstedet, hæmolytisk transfusionsreaktion. Overdosering*: Høje doser eller infusionshastigheder kan inducere hypervolæmi, lungeødem og/eller hjertesvigt. Høje infusionshastigheder kan forårsage kardiovaskulære virkninger som følge af citrattoksicitet (fald i ioniseret calcium), især hos patienter med nedsat leverfunktionslidelser. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ikke mærkning. Efter ambulant infusion skal patienten hvile i en time. OctaplasLG påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Pakninger: 200 ml (pakket efter blodtyper) Pris: For dagsaktuel medicinpris se: www.medicinpriser.dk. Udlevering: A. Tilskudsstatus: Ikke tillskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Sverige. De med * markerede afsnit er omskrevet eller forkortet i forhold til produktresumé dateret 29.09.2016. Et fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos Octapharma Nordic AB. Kundesupport: fraga@octapharma.se eller tel +46 20 31 10 20, eller ses på www.produktresume.dk. ®

Referencer: 1. OctaplasLG® Produktresumé, revideret 29-09-2016. www.produktresume.dk 2. Paul Ehrlich Institut (PEI) http://www.pei.de/SharedDocs/arzneimittel/am-aus-blut/ plasmen-alle/9554-00-00.html?nn=3255736 3. Octapharma regulatory Database


»

SAMTIDIG BEHANDLING MED FLUCONAZOL OG APIXABAN (ELIQUIS) | DSTHFORUM 4 | 2017

SAMTIDIG BEHANDLING MED FLUCONAZOL OG APIXABAN (ELIQUIS) AF: BIRGITTE KLINDT POULSEN, OVERLÆGE, KLINISK FARMAKOLOGISK AFDELING, AARHUS OG AALBORG

I LÆGEMIDDELRÅDGIVNINGEN VED KLINISK FARMAKOLOGISK AFDELING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL MODTAGER VI FORESPØRGSLER OM LÆGEMIDLER OG DERES ANVENDELSE.

PAROXYSTISK ATRIEFLIMREN

FLUCONAZOL

En nyligt modtaget forespørgsel omhandlede en 67årig kvinde med paroxystisk atrieflimren behandlet med apixaban 5 mg x 2. Egen læge ønsker at opstarte patienten i cyklisk fluconazol behandling (100 mg x 1 3 dage pr måned i 6 måneder) grundet svære recidiverende perioder med svampeinfektion i oesophagus.

Fluconazol er en potent hæmmer af CYP2C9 og en moderat hæmmer af CYP3A4 (4,5). Fluconazol hæmmer i modsætning til de øvrige azoler ikke P-gp (1,6). Ifølge produktresumeet for apixaban er dosisjustering ikke nødvendig ved samtidig behandling med en mindre potent hæmmer af CYP3A4 og/eller P-gp, men her nævnes dog ikke specifikt fluconazol (3).

APIXABAN Apixaban er substrat for efflukstransporteren P-glycoprotein (P-gp) (1) og metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4/5 (2). Systemisk behandling med potente CYP3A4- og P-gp-hæmmere (azol-antimykotika f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol samt HIV-proteasehæmmere f.eks. ritonavir) kan øge eksponeringen af apixaban med en faktor 2. Ifølge produktresumeet frarådes apixaban hos patienter, der samtidig får ovennævnte potente CYP3A4- og P-gphæmmere (3). Pro.medicin angiver ligeledes, at kombination med ovennævnte præparater bør undgås (2).

24

Fluconazols enzymhæmning er vist at være dosisafhængig på baggrund af en hæmning af metaboliseringen af S-warfarin til metabolitten (S)-7-hydroxywarfarin på 31%, 55% og 77% ved henholdsvis 100 mg, 200 mg og 300 mg fluconazol (7). Der foreligger ingen kliniske interaktionsstudier med apixaban og fluconazol.

INTERAKTIONSPROFILER Vedrørende interaktioner for anti-Xa hæmmere findes flere data på rivaroxaban (Xarelto) (8). De 2 præparater har sammenlignelige interaktionsprofiler, selvom rivaroxaban i en højere grad end apixaban metaboliseres af CYP2J2, som er ansvarlig for ca. 14% af den totale elimination af rivaroxaban (8,9,10). Ekstrapolering af data fra et interaktionsstudie med rivaroxaban og fluconazol betragtes som rimeligt.


SAMTIDIG BEHANDLING MED FLUCONAZOL OG APIXABAN (ELIQUIS) | DSTHFORUM 4 | 2017

Et open-label, two way crossover studie (n = 13) undersøger, hvordan fluconazol påvirker rivaroxabans farmakokinetik. Efter 4 dages behandling med fluconazol 400 mg x 1 administreres rivaroxaban 20 mg x 1. Der ses en signifikant stigning i gennemsnitlig rivaroxabanAUC med en faktor 1,4 og en stigning i gennemsnitlig rivaroxaban-Cmax med en faktor 1,3. Denne stigning anses ikke for klinisk relevant, og studiet konkluderer, at fluconazol dermed adskiller sig fra de andre azolantimykotika samt at rivaroxaban og fluconazol med forsigtighed kan gives samtidig (10,11,12).

LÆGEMIDDELRÅDGIVNINGEN Disse farmakologiske centre besvarer lægemiddelspørgsmål fra sundhedspersonale i den pågældende region - fra både

ACCEPTABELT På baggrund af ovenstående evidens er det acceptabelt at behandle aktuelle patient som foreslået med kortvarig fluconazolbehandling f.eks. 100 mg x 1 3 dage månedligt i 6 måneder. Der tilrådes dog forsigtighed i form af tæt opfølgning/information med fokus på bivirkninger, specielt på blødningssymptomer. Scoring efter "HASBLED"-modellen anbefales med henblik på at estimere patientens baseline blødningsrisiko. Hvis blødningsrisikoen er moderat til høj, kan en reduceret dosis af apixaban på 2,5 mg x 2 overvejes.

REFERENCER: 1. Stöllberger C et al. Relevance of P-glycoprotein in stroke prevention with dabigatran, rivaroxaban, and apixaban. Herz Supplement 2, 2015. 40:140–145

sygehuse og almen praksis:

2. Eliquis. pro.medicin.dk (Cited 2016-03-21) http://www.pro. medicin.dk/

REGION MIDT

3. Eliquis. Summary of Product Characteristics. The European Medicines Agency (Cited 2016-03-21) http://www.ema. europa.eu/htms/human/epar/eparintro.htm

Klinisk Farmakologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Mail: kfa@auh.rm.dk Telefon: 2328 0601, hverdage kl. 8-15 Klinisk Farmakologisk Enhed Aalborg Universitetshospital Mail: kfa@auh.rm.dk Telefon: 2328 0601, hverdage kl. 8-15

REGION SYD Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) Odense Universitetshospital Mail: li@health.sdu.dk Telefon: 2022 8855, hverdage kl. 9-15

REGION HOVEDSTADEN Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Mail: medicininfo@regionh.dk Telefon: 3863 5700

REGION SJÆLLAND Klinisk farmakologisk enhed Roskilde Sygehus Mail: medinfo@regionsjaelland.dk Telefon: 4732 3243

4. Fluconazol. pro.medicin.dk (Cited 2016-03-22) http://www. pro.medicin.dk/

LÆS MERE PÅ: WWW.PRO.MEDICIN.DK

REGION NORD

«

5. Fluconazol. Summary of Product Characteristics. Danish Medicines Agency (Cited 2016-03-22) http:// www.produktresume.dk 6. Wang EJ et al. Interaction of common azole antifungals with P glycoprotein. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Jan;46(1):160-5 7. Neal JM, Kunze KL, Levy RH et al., KIIV, An in vivo parameter for predicting the magnitude of a drug interaction araising from competitive enzyme inhibition, Drug Metabolism and Disposition, 2003; 1043-1048 8. Lippi G et al. Combined Administration of Antibiotics and Direct Oral Anticoagulants: A Renewed Indication for Laboratory Monitorering? Semin Thromb Hemost 2014;40:756-765 9. Fontana P et al. Direct oral anticoagulants: a guide for daily practice. Swiss Med Wkly. 2016;146:w14286 10. Mueck W, Kubitza D, Becka M. Co-administration of rivaroxaban with drugs that share its elimination pathways: pharmacokinetic effects in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2013;76:455-6 11. Rivaroxaban og fluconazol. Interaktionsdatabasen, Laegemiddelstyrelsen. (Cited 2016-03-23) http://www.interaktionsdatabasen.dk 12. Baxter K (ed), Stockley' s Drug interactions. 10th ed. London : The Pharmaceutical Press; 2013: 461

25


KURSUS I ARTERIEL TROMBOEMBOLI (ATE) VEJLE, 4.-6. OKTOBER 2017 Kursus i Arteriel Tromboemboli (ATE) er første kursus i rækken af tre, der udgør DSTHs basisuddannelse med henblik på at opnå anerkendelse i fagområdet trombose og hæmostase. Tredje kursusrække er nu påbegyndt med ATE kurset som blev afholdt i Vejle i oktober. Billeder fra kurset kan ses nedenfor og powerpoints fra kurset er tilgængelige på DSTH.dk under "Tidligere arrangementer". Næste kursus er Venøs tromboemboli som afholdes 2.-4. maj 2018. Kurserne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Forkortede produktresuméer for Innohep ® 10.000 anti-Xa IE/ml (2.500, 3.500, 4.500 anti-Xa IE) og 20.000 anti-Xa IE/ml (8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000 anti-Xa IE), injektionsvæske, opløsning og injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. Innohep® (tinzaparinnatrium): Injektionsvæske, opløsning og injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. Indikationer: 10.000 anti-Xa IE/ml (2.500, 3.500, 4.500 anti-Xa IE): Forebyggelse af venøs tromboembolisme hos voksne kirurgiske patienter, herunder ortopædisk, generel eller onkologisk kirurgi. Forebyggelse af venøs tromboembolisme hos voksne ikke­kirurgiske patienter, som er immobiliseret på grund af akut sygdom, herun­ der akut hjertesygdom, akut lungesygdom, svære infektioner, aktiv cancer, eller forværring af reumatoide syg­ domme. Forebyggelse af koagulation under ekstrakorporal cirkulation ved hæmodialyse og hæmofiltration hos voksne. 20.000 anti-Xa IE/ml (8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000 anti-Xa IE): Behandling af venøs trombose og tromboembolisk sygdom inkl. dyb venøs trombose og lungeemboli hos voksne. Langtidsbehand­ ling af venøs tromboembolisme og forebyggelse af tilbagefald hos vok sne patienter med aktiv cancer. For visse patienter med lungeemboli (f.eks. dem med svær hæmodynamisk ustabilitet) kan alternativ behandling, såsom operation eller trombolyse, være indiceret. Dosering*: 10.000 anti-Xa IE/ml: Tromboseprofylakse hos voksne: Kirurgiske patienter med moderat risiko for tromboembolisme: 3.500 anti­Xa IE gives s.c. 2 timer før operatio­ nen og derefter én gang dagligt, så længe patienten vurderes at være i risiko for VTE. Kirurgiske patienter med høj risiko for tromboembolisme: 4.500 anti­Xa IE gives s.c. 12 timer før operationen og derefter én gang dagligt, så længe patienten vurderes at være i risiko for VTE. Ikke-kirurgiske patienter som er immobiliseret på grund af akut sygdom: 3.500 anti­Xa IE gives s.c. én gang dagligt til patienter med moderat risiko for VTE, eller 4.500 an­ ti­Xa IE gives s.c. én gang dagligt til patienter med høj risiko for VTE. Neuroaksial anæstesi: Forsigtighed anbefa­ les og minimum 12 timer skal gå, mellem den forebyggende dosis og nål eller kateter anlægges. Bør ikke genop­ tages før 4­6 timer efter spinal anæstesi eller efter kateteret er fjernet. Hæmodialyse og hæmofiltration hos voksne: Under 4 timers varighed: Bolusinjektion 2.000­2.500 anti­Xa IE ved start. Over 4 timers varighed: Bolu­ sinjektion 2.500 anti­Xa IE ved start efterfulgt af 750 anti­XA IE/time. Dosistilpasning: Bolus kan øges eller mind­ skes trinvis med 500 anti­Xa IE indtil der opnås tilfredsstillende reaktion. Kontrol af dosis: Plasma niveauet bør ligge omkring 0,5 anti­Xa IE/ml én time efter indgift. 20.000 anti-Xa IE/ml: Voksne: 175 anti­Xa IE/kg legems­ vægt s.c. 1 gang daglig i mindst 6 dage og indtil tilstrækkelig peroral antikoagulation er igangsat. Langtidsbehandling hos voksne med aktiv cancer: 175 anti­Xa IE/kg givet s.c. én gang daglig. Den anbefalede behandlings­ varighed er 6 måneder. Neuraksial anæstesi: 175 anti­Xa IE/kg er kontraindiceret i patienter og bør afbrydes 24 timer før proceduren udføres. Bør ikke genoptages før 4­6 timer efter spinal anæstesi eller efter kateteret er fjer­ net. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Aktuel eller tidligere immunmedieret heparin­induceret trombocytopeni (HIT) (type II). Aktiv kraftig blødning eller tilstande som kan disponere for større blødning. Septisk endocarditis. Behandlingsdoser af Innohep ® (175 IE/kg) er kon­ traindiceret hos patienter, der får neuroaksial anæstesi. Flerdosis formuleringen i hætteglas indeholder 10 mg/ ml af konserveringsmidlet benzylalkohol. Disse formuleringer må ikke gives til præmature spædbørn og nyfødte pga. risikoen for Gasping syndrom. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Neuroaksial anæstesi: Forsigtighed tilrådes. Blødning: Forsigtighed tilrådes. Kombination med lægemidler, der påvirker trombocytfunktionen eller koagulationssystemet bør undgås eller nøje overvåges. Intramuskulære injektioner: Må ikke administreres intramuskulært på grund af risikoen for hæmatom. HIT: Trombocyttal måles før behand­

lingsstart og derefter regelmæssigt. Seponeres ved immunmedieret HIT (type II). Hyperkaliæmi: Kalium niveauet måles før behandlingsstart og derefter regelmæssigt hos patienter i risikogruppen for hyperkaliæmi. Kunstige hjerteklapper: Anbefales ikke. Nedsat nyrefunktion: Anvendelse hos patienter med et kreatininclearance niveau <30 ml/minut anbefales ikke. Ældre: Forsigtighed bør udvises. Hjælpestoffer: Innohep i hætteglas indeholder konserveringsmidlet benzylalkohol der kan forårsage anafylaktioid reaktion hos spædbørn og børn op til 3 år. 20.000 anti-Xa IE/ml: Indeholder natriummetabisulfit som i sjældne tilfælde kan medføre alvorlige overfølsom­ hedsreaktioner eller bronkospasme. Skal anvendes med forsigtighed til astmapatienter. Interaktioner*: Den an­ tikoagulerende virkning kan forstærkes af andre lægemidler, såsom de der inhiberer trombocytfunktionen, trombolytika, vitamin K­antagonister, aktiveret protein C, direkte faktor Xa­ og IIa­inhibitorer. Bør undgås eller nøje overvåges. Graviditet og amning*: Graviditet: Kræver specialistinddragelse. Passerer ikke placenta. Kan anvendes i alle trimestre af graviditeten, hvis det er klinisk nødvendigt. Man bør altid vente med epdidural anæ­ stesi til gravide mindst 24 timer efter sidste administration. Profylaktiske doser kan anvendes, så længe der går mindst 12 timer fra sidste indgift af Innohep til indsættelsen af nål eller kateter. Anbefales ikke til gravide med kunstige hjerteklapper. Innohep i fyldt injektionssprøjte (uden benzylalkohol) skal anvendes under graviditet, da benzylalkohol passerer placenta. Amning: Det er ukendt om Innohep udskilles i human mælk. Det skal besluttes om amning skal ophøre eller om behandlingen seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for bar­ net i forhold til de terapeutiske fordele for moderen. Bivirkninger*: Almindelig: Anæmi (inkl. nedsat hæmoglo­ bin), blødning, hæmatom, reaktion på injektionsstedet (inkl. hæmatom på injektionsstedet, blødning, smerter, kløe, knuder, erytem). Ikke almindelig: Trombocytopeni (type I, inkl. fald i trombocyttal), overfølsomhed, blå­ mærker, purpura, forhøjede leverenzymer (inkl. forhøjede transaminaser, ALT, AST og GGT), dermatitis (inkl. al­ lergisk dermatitis og bulløse), udslæt, kløe. Sjælden: HIT (type II), trombocytose, anafylaktisk reaktion, hyperka­ liæmi, toksisk hududslæt (herunder Stevens­Johnson syndrom), hudnekroser, angioødem, urticaria, osteoporo­ se (i forbindelse med langvarig behandling), priapisme. Overdosering*: Blødning er den almindeligste komplika­ tion ved overdosis. Mindre blødninger kan behandles konservativt efter afbrudt behandling. Alvorlig blødning kan kræve administration af antidoten protaminsulfat. Patienter skal overvåges nøje. Indholdsstoffer*:Innohep 10.000 anti­Xa IE/ml injektionsvæske, opløsning: Natriumacetat, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker, benzylalkohol. Innohep 2.500, 3.500 og 4.500 anti­Xa IE, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: Natriumacetat, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker. Innohep 20.000 anti­Xa IE/ml injektionsvæske, op­ løsning: Benzylalkohol, natriummetabisulfit (E223), natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker. Innohep 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 og 18.000 anti ­Xa IE, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: Natri­ ummetabisulfit (E223), natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker. Indehaver af markedsføringstilladelsen: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup. Pakninger og priser*: Innohep 10.000 og 20.000 anti­Xa IE/ml injektionsvæske, opløsning: 10 htgl. x 2 ml. Innohep 2.500, 3.500 og 4.500 anti­Xa IE, injektionsvæske, op­ løsning i fyldt injektionssprøjte: i 10 styks pakninger. Innohep, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøj­ te 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 og 18.000 anti­Xa IE: i 6 styks pakninger. De dagsaktuelle priser kan ses på www.medicinpriser.dk. Generelt tilskudsberettiget. Udl.: B De fuldstændige produktresuméer (9. februar 2017 og 4. maj 2017) kan vederlagsfrit rekvireres fra LEO Pharma. *Omskrevet og forkortet i forhold til de af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresuméer. MAT11186


Vil en tyndere nål være attraktiv for patienterne?

Ny tyndere nål på Innohep® (Tinzaparin) behandlingssprøjter! 29G

Den nye nål har en tyndere ydervæg, mens den indre diameter er uændret. Det gør at injektionshastigheden er den samme som tidligere.

Ydre diameter

Indre diameter

27G

LEO Pharma A/S Box 404 SE-201 24 Malmö

Tel.: 70 22 49 11 Fax: 70 22 49 15 info.dk@leo-pharma.com www.leo-pharma.dk

LEO® MAT-12973 © LEO PHARMA A/S NOV 2017. DIX CVR.NO. 56759514. ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT ER EJET AF LEO GROUP


»

NORDISK KOAGULATIONSMØDE | DSTHFORUM 4 | 2017

NORDCOAG NORDISK KOAGULATIONSMØDE: 50 ÅRS JUBILÆUM I HELSINKI AF: EVA FUNDING, OVERLÆGE, HÆMATOLOGISK KLINIK, RIGSHOSPITALET & OLE HALFDAN LARSEN, AFDELINGSLÆGE, BLODPRØVER OG BIOKEMI, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

NORDCOAG FYLDER 50 ÅR, OG FINLAND FYLDER 100 ÅR I ÅR, BEGGE MED TEMAET ”TOGETHER”. OG SAMMEN, DET ER MAN PÅ NORDCOAG, HVOR ÅRETS DELTAGERANTAL PÅ CA. 200 GJORDE DET LIGETIL AT MØDE KOLLEGER OG SKABE NYE KONTAKTER.

SELVSTÆNDIG NATION Som DR's omdiskuterede "Historien om Danmark" også har fremhævet, har Danmark i flere situationer gennem historien været truet på selvstændigheden. Det kom dog aldrig så vidt at vi i længere perioder var udslettet som selvstændig nation. Finnerne har som folk haft en helt anden historik og kunne først for knap 100 år siden erklære sig selvstændige den 6. december 1917. Det var tydeligt når man besøgte landet, at den nære historik og fejringen af 100-året er stort for finnerne, der har sat alle sejl til. Interesserede kan læse mere på www.suomifinland100.fi.

ET NYT PRINCIP Det Nordiske Koagulationsmøde blev afholdt 31. august til 2. september. Riitta Lassila, Helsinki, holdt det første og sidste foredrag på mødet. Riitta indledte med en historisk gennemgang af koagulationsforskning i Norden, og afsluttede med sin personlige forskningshistorie om udviklingen af APAC (Anti Platelet Anti Coagulant) som potentielt lægemiddel. APAC er et heparin proteoglycan mimetika, der som potentielt antitrombotikum har både trombocythæmmende og antikoagulerende virkning. Det er således et nyt princip, der både bremser lokal clotdannelse men også har potentiale til at fremme sårheling. Efter 20 års arbejde er APAC nu på vej til kliniske studier. Selv om der stadig er langt til mulig klinisk anvendelse, har det krævet imponerende vedholdenhed at nå så langt – det som på finsk har det særlige udtryk "SISU". 28

I anledning af NordCoags 50 års jubilæum havde de finske værter valgt at opstille en statue af Jørn Dalsgaard Nielsen ...


NORDISK KOAGULATIONSMØDE | DSTHFORUM 4 | 2017

«

NordCoag fylder 50 år, og Finland fylder 100 år i år, begge med temaet:

Together

29


»

NORDISK KOAGULATIONSMØDE | DSTHFORUM 4 | 2017

NORDCOAG ANDRE HØJDEPUNKTER

FRÆK ANNONCERING

Ulla Hedners gav ligeledes et historisk foredrag om tilblivelsen af rekombinant faktor VIIa, fra den første ide i 1974 til NovoSeven kom på markedet i 1999, hvilket var endnu et inspirerende eksempel på "SISU". Endnu et fagligt højdepunkt var et af de internationale navne i form af canadiske David Lillicrap, der gav en state-ofthe-art gennemgang af patobiologien bag von Willebrands sygdom med fokus på moleykylærgenetik. I de firmasponsorede symposier var et af de glimrende indslag et oplæg af svenske sundhedsøkonom Katarina Steen Carlsson. Foredraget løftede debatten med nye perspektiver på værdisættelsen af hæmofilibehandling og satte også fokus på fremtidige dilemmaer, såsom hvordan skal vi værdisætte genterapi til hæmofili patienter?

”Sammen” var også kendetegnende for det sociale program, med en underholdende rundvisning på det Finske Nationalmuseum den første aften, og et brag af en jubilæumsfest den sidste aften – hvor ikke mindst en ganske fræk annoncering ved svenske Eva Zetterberg af det det nye "Nordic Platelet Symposium" i Malmø marts 2018 vil blive husket.

STORT TILLYKKE Et stort tillykke til Finnerne med et veloverstået NordCoag og ikke mindst de 100 år som selvstændig nation.

SISU SISU er et finsk udtryk, der samler egenskaber, man skal bruge for at overleve i et barsk klima: råstyrke, vilje, udholdenhed og evnen til at tænke klart i pressede situationer. Den almindelige betydning er således at man gennem udholdenhed klarer sig imod umulige odds, og Sisu bliver af Finnerne set som en særlig national egenskab. Pga. dets kulturelle betydning indgår Sisu ofte i finske firmanavne og produktnavne f.eks. for lastbiler, stærk lakrids og snus Kilde: Wikipedia.org

30


DSTHFORUM 4 | 2017

«

Så lykkedes det omsider at fotodokumentere at formanden rent faktisk kan være to steder på én gang. Finlandiahuset og den finske sommer i baggrunden.

NordCoag til Danmark i 2019 NordCoag 2018 afholdes i Stockholm, men i 2019 står Danmark for tur som værter ved arrangementet for første gang siden 2011. DSTHs bestyrelse er tovholder for begivenheden, men ved gode ideer eller ønske om at medvirke i planlægningen af dette arrangement er alle velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.

Der var mulighed for at fremføre spørgsmål elektronisk hvilket fremmede en god diskussion.

Finlandiahuset var en glimrende ramme til formålet.

Sundhedsøkonomi var også et tema på mødet.

Finlandiahuset hvor mødet blev afholdt.

31


NovoEight® (turoctocog alfa). Forkortet produktinformation Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Indikationer: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). Kan bruges af alle aldersgrupper. Dosering: Behandlingen skal indledes under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Sikkerheden og effekten af NovoEight hos patienter der ikke før er blevet behandlede, er endnu ikke etableret. Der er ingen tilgængelige data. Dosering: Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Antal enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma. Behandling ved behov: Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel: Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%)(IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl). Dosis samt hyppighed for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Profylakse: Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Kirurgi: Der er ingen erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter. Ældre patienter: Der er ingen erfaring hos ældre patienter >65 år. Pædiatrisk population: Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne. Administration: Intravenøs brug. Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1 til 2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhedsreaktioner: Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af hamster proteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til sin læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylakse. I tilfælde af shock skal standard medicinsk behandling for shock følges. Inhibitorer: Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage. Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, og som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge patienter for udvikling af inhibitorer efter skift fra et hvilket som helst produkt. Overvejelser med henblik på hjælpestoffer: Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml af rekonstitueret opløsning. Bør overvejes af patienter på kontrolleret natrium diæt. Komplikationer ved brug af kateter: Hvis central venøs adgang (CVAD) er nødvendig, skal der tages højde for risikoen for komplikationer ved brug af centrale venekatetre, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose i området omkring kateteret. Pædiatrisk population: De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn. Interaktioner: Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med NovoEight. Fertilitet, graviditet og amning: Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger: Psykiske forstyrrelser: Insomnia. Nervesystemet: Hovedpine, Svimmelhed. Hjerte: Sinustakykardi. Vaskulære sygdomme: Hypertension, lymfeødem. Lever og galdeveje: Øgede hepatiske enzymer. Hud og subkutane væv: Udslæt. Knogler, led, muskler og bindevæv: Muskuloskeletal stivhed, artropati, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletal smerte. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Reaktion ved injektionsstedet, træthed, hedeture, perifere ødemer, feber. Undersøgelser: Øget puls. Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Kontusion. Overdosering: Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII. Uforligeligheder: Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes med andre præparater. Opbevaring og holdbarhed: Uåbnet: 30 måneder. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved stuetemperatur (≤30°C) i en enkeltstående periode der ikke overstiger 9 måneder. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Efter rekonstitution: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S Pakninger og priser: NovoEight® 250 IE, NovoEight® 500 IE, NovoEight® 1000 IE, NovoEight® 1500 IE, NovoEight® 2000 IE og NovoEight® 3000 IE. Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk (Ver. 03/2015) DK/N8/0415/0017 Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, Kundeservice, telefon +45 8020 0240

Referencer: 1. NovoEight® (turoctocog alfa) Produktresume. 2. Christiansen MLS et al., Haemophilia 2010; 16(6): 878 – 887. 3. Iorio A et al., Blood 2012; 120(4): 720 – 727. 4. NovoEight® Prescribing Information. 5. Lentz SR et al., Haemophilia 2013; 19(5): 691 – 697. 6. Kulkarni R et al.,Haemophilia 2013; 19(5): 698 – 705. 7. Thim L et al., Haemophilia 2010; 16(2): 349 – 359. 8. Kogenate® EMA godkendt SPC. 9. Advate® EMA godkendt SPC. 10. ReFacto® EMA godkendt SPC. 11. Elocta® EMA godkendt SPC. 12. Helixate Nexgen® EMA godkendt SPC. 13. Kogenate® EMA godkendt SPC. 14. Kovaltry® EMA godkendt SPC. 15. Nuwiq® EMA godkendt SPC

Produktnavn Indholdsstof

NovoEight® (turoctocog alfa) human koagulations faktor VIII (rDNA)

ADVATE® (octocog alfa) rekombinant humant koagulationsfaktor VIII

KOGENATE® Bayer (octocog alfa) Rekombinant koagulationsfaktor VIII

ReFacto® AF (moroctocog alfa) rekombinant human koagulationsfaktor VIII

Indikation

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). Kan bruges af alle aldersgrupper.

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). Indiceret til alle aldersgrupper.

Behandling af og profylakse mod blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Ikke indiceret ved von Willebrands sygdom. Indiceret til voksne, unge og børn i alle aldre.

Indiceret til kontrol og forebyggelse af blødningsepisoder hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel eller klassisk hæmofili). Velegnet til voksne og børn i alle aldre. Ikke indiceret ved von Willebrands sygdom.

Kontraindikation

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller overfor hamsterprotein er kendt.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller Overfølsomhed over for det aktive stof eller Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for muse- eller hamsterproteiner er kendt. over for muse- eller hamsterproteiner er kendt. over for hamsterprotein er kendt.

Bivirkninger (meget almindelige/ almindelige)

Øgede hepatiske enzymer, reaktion ved injektionstedet.

Inhibering af faktor VIII, Hovedpine, feber.

Dannelse af faktor FVIII-inhibitorer, Reaktioner på injektionsstedet, Overfølsomhedsreaktioner fra huden.

Faktor VIII-inhibitorer, Hovedpine, Hæmoragi/ hæmatom, Opkastning, Kvalme, Artralgi, Asteni, pyreksi, komplikation ved vaskulær adgang, herunder komplikationer med permanent venekateter, Forhøjet antistofdannelse mod hamsterprotein, forhøjet antistofdannelse mod faktor VIII.

Opbevaring

30 måneder. Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved ≤30°C i en enkelt periode på højst 9 måneder. Opbevares i den ydre karton. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. Anvendes straks efter rekonstitution.

2 år. Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke nedfryses. I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved ≤25°C i en enkelt periode på højst 6 måneder. Opbevares i den ydre karton. Anvendes straks efter rekonstitution.

30 måneder. Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke nedfryses. Opbevares i ydre karton. Kan inden for den samlede opbevaringstid på 30 måneder opbevares ved ≤25 °C i en begrænset periode på højst 12 måneder. Anvendes straks efter rekonstitution.

3 år. Produktet kan inden for den samlede opbevaringstid fjernes fra køleskab i en enkelt periode på højst 3 måneder ved ≤25°C. Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke nedfryses. Opbevares i ydre karton. Anvendes straks efter rekonstitution.

Produktnavn Indholdsstof

Helixate® NexGen (Octocog alfa) human koagulationsfaktor VIII

ELOCTA® (efmoroctocog alfa) human koagulationsfaktor VIII, Fc fusionsprotein (rFVIIIFc))

Kovaltry® (octocog alfa) rekombinant human koagulationsfaktor VIII

Nuwiq® (simoctocog alfa) human koagulationsfaktor VIII (rDNA)

Indikation

Behandling af og profylakse mod blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Ikke indiceret ved von Willebrands sygdom. Indiceret til voksne, unge og børn i alle aldre.

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper.

Behandling af og profylakse mod blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper.

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). Kan bruges til alle aldersgrupper.

Kontraindikation

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Kendt allergisk reaktion over for muse- eller hamsterproteiner.

Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor VIII og/eller Fc-domæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Kendt allergisk reaktion over for muse- eller hamsterproteiner.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger (meget almindelige/ almindelige)

Dannelse af faktor FVIII-inhibitorer (set hos tidligere ubehandlede patienter og minimalt behandlede patienter. Reaktioner på injektionsstedet. Overfølsomhedsreaktioner fra huden (pruritus, urticaria og udslæt).

Ingen almindelige og meget almindelige bivirkninger.

Lymfadenopati, palpitation, sinus takykardi, abdominalsmerter, mavebesvær, dyspepsi, pyreksi, brystgener, reaktioner på Injektionsstedet, hovedpine, svimmelhed, insomni, pruritus, udslæt og allergisk dermatitis.

Ingen almindelige og meget almindelige bivirkninger.

September 2016

Opbevaring

30 måneder. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar i den ydre karton. Inden for den samlede opbevaringstid på 30 måneder kan præparatet opbevares ved ≤25°C i en begrænset periode på højst 12 måneder. Anvendes straks efter rekonstitution.

3 år. Kan inden for den samlede opbevaringstid opbevares ved ≤30°C i en enkelt periode på højst 6 måneder. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den ydre karton. Anvendes umiddelbart efter rekonstitution.

30 måneder. Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den ydre karton. Kan inden for den samlede opbevaringstid på 30 måneder opbevares ved ≤25°C i højst 12 måneder. Anvendes straks efter rekonstitution.

2 år. Kan opbevares ved ≤25°C i en enkelt periode inden for opbevaringstiden der ikke overstiger 1 måned. Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den ydre karton. Anvendes straks efter rekonstitution.

DK/N8/0516/0015

Væsentlige produktforskelle. Nedenstående formuleringer er ikke nødvendigvis ordret gengivet

Baseret på produktresumé for respektive præparater (www.produktresume.dk og www.ema.europa.eu) og www.medicinpriser.dk (Ver. 09/2016) DK/CA/0916/0252


NovoEight® Rekombinant faktor VIII til behandling af hæmofili A1

NovoEight® er designet til at passe ind i patientens verden

• Konsistent aktivitet fra batch til batch1,2 • Effekt bevist i det største kliniske studie af rFVIII (n=213)1,3

20

NM FILTER4-6

• Femtrinsrensningsproces, der inkluderer unik immunaffinitetskromatografi og nanofiltrering4,7

Den eneste rFVIII der kan opbevares ved

30°C ** 1,8-15

• Forbedret stabilitet ved stuetemperatur1

• Veltolereret i kliniske forsøg1,5,6

*

Patienter, der tidligere har udviklet inhibitorer, blev ekskluderet fra forsøgene. Individer med hæmofili A kan udvikle inhibitorer mod FVIII. Monitorer patienter, der tager NovoEight®, for dannelse af inhibitorer. ** I op til 9 måneder.

Novo Nordisk Scandinavia AB, Region Danmark Arne Jacobsens Allé 17, 9. sal, 2300 København S

September 2016

0

INHIBITORER1*

Første rFVIII med

DK/N8/0516/0015

Patienter som skiftede til NovoEight® i kliniske forsøg udviklede


-

»

NORDIC PLATELET SYMPOSIUM | DSTHFORUM 4 | 2017

MARCH 16-17, 2018

NORDIC PLATELET SYMPOSIUM

NORDIC PLATELET SYMPOSIUM

SCANDIC TRIANGELN MALMÖ, SWEDEN

With the aim to gather the scientific and clinic competence on platelet related issues in the Nordic countries we are pleased to invite you to this academic symposium. The Symposium will cover seven topics where both basic and clinical research will be presented as follows:

Please register at: www.nordicplateletsymposium.se

PRACTICAL INFORMATION For practical information regarding the meeting please contact: MedKonf AB, info@medkonf.se Phone: +46-737-029402

TOPIC

CHAIR(S)

Platelets in trauma and surgery

Anders Jeppsson and Ulf Schött

Platelets and Immunityfocus on ITP

John Semple and Waleed Ghanima

STEERING COMMITTEE, NORDIC PLATELET SYMPOSIUM:

Platelet transfusion therapy-potentials and pitfalls

Jens Kjeldsen-Kragh and Petter Höglund

Riitta Lassila Helsinki University hospital, Helsinki, Finland

Platelets issues in Mimi Kjaersgaard Pediatrics and Preganacy and Jens Kjeldsen Kragh Diagnosis of platelet disorders

Anne Mette Hvas, Tomas Lindahl and Riitta Lassila

Inherited bleeding disorders and the use of Eva Leinoe whole exome sequencing Antiplatelet treatment in cardiology and neurology 34

REGISTRATION

David Ehrlinge and Peter Svensson

Eva Leinoe Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Tomas Lindahl Linköping Univeristy hospital, Linköping, Sweden John Semple Lund University, Lund, Sweden Ulf Schött Skane University hospital, Sweden Eva Zetterberg Skane University hospital, Sweden


© 2014 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | All rights reserved.

Har du tænkt på at automatisere koagulationsanalysering? www.healthcare.siemens.dk

Vi tilbyder fleksibel og skalerbar automatisering til alle typer af laboratorier, uanset fysisk størrelse og antallet af rør som processeres. Automatiseringsløsningen kan sammensættes med et uendeligt antal af ens eller forskellige moduler. Du undgår flaskehalse, optimerer dit workflow og balancen i systemet opretholdes. Hvert rør transporteres i en individuel holder og bevæger sig således uafhængigt.

Automatisering af koagulation Ved at opkoble Sysmex CS 5100 kan du analysere op til 200 blodprøveglas i timen - uden at flytte rundt på prøverne. Instrumentet udfører stadig PSI (Pre-analytical Sample Integrity Check), så du ikke selv skal udføre en visuel inspektion af prøverne for hæmolyse, lipæmi, bilirubin og korrekt fyldning af glasset.

Læs mere på www.healthcare.siemens.dk eller kontakt os på telefon 4477 4715.

35


-

»

BESTYRELSESMEDLEMMER 2018 MADS NYBO (FORMAND)

THOMAS KÜMLER (SEKRETÆR)

KASPER G. BERTHELSEN (KASSERER)

MARIANN TANG (ORDINÆRT MEDLEM)

EVA FUNDING (ORDINÆRT MEDLEM)

SØREN D. ANDERSEN (ORDINÆRT MEDLEM)

MAJA H. POULSEN (ORDINÆRT MEDLEM)

ANNETTE DAM FIALLA (SUPPLEANT)

RUNE LARSEN (SUPPLEANT)

ANITA SYLVEST ANDERSEN (SUPPLEANT)

Forkortet produktinformation for Fragmin® (dalteparinnatrium)

PP-FRA-DNK-0033. Mar. 2017

Injektionsvæske, opløsning 2.500 og 10.000 anti-Xa IE/ml samt og 25.000 anti-Xa IE/ml (med konserveringsmiddel) Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte indeholder 2.500, 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000 eller 18.000 anti-Xa IE/ml. Indikationer: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer. Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer. Behandling af dyb venøs trombose. Ustabil koronararteriesygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardie infarkt indtil interventionel behandling kan etableres. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation. Dosering*: Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt og der kan ikke gives dosis anbefalinger. Peak anti-Xa niveau bør måles ca. 4 timer efter indgift hos særlige populationer, herunder børn. Administreres dosis 1 gang daglig bør peak anti-Xa niveauet være mellem 0,5 og 1,0 IE/ml (4 timer efter indgift). Ved lav eller skiftende nyrefunktion som hos nyfødte er tæt monitorering påkrævet. Ved profylakse bør anti-Xa ligge mellem 0,2-0,4 IE/ml. Voksne: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer: I de første 30 dage gives 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt (total daglig dosis bør ikke overstige 18.000 anti-Xa IE). I de efterfølgende 5 måneder gives ca. 150 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang daglig ved hjælp af engangssprøjter ud fra doseringsoversigten angivet i produktresuméet. Dosisreduktion ved kemoterapi-induceret trombocytopeni og signifikant nyresvigt. Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen, 1-2 timer før operation 2.500 anti-Xa IE s.c. Herefter 2.500 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller til patienten er fuld mobiliseret. Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (f.eks.total hoftealloplastik): 5.000 anti-Xa IE s.c. aftenen før operation og herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver aften i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Alternativt gives 2.500 anti-Xa IE s.c. 1-2 timer før operation samt 2.500 anti-Xa IE s.c. 12 timer senere. Herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Behandling af akut dyb venøs trombose: 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt, max. 18.000 anti-Xa IE dagligt eller 100 anti-Xa/kg legemsvægt s.c. 2 gange dagligt. Dosering 2 gange dagligt anvendes fortrinsvis til patienter med forøget blødningsrisiko. Monitorering af behandlingen er normalt ikke nødvendig. Behandling af ustabil koronararterie sygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardieinfarkt: 120 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange daglig. Max.dosis er 10.000 anti-X IE/12 timer. Behandlingen bør fortsættes i mindst 6 dage. Revaskularisation: Det anbefales at give Fragmin til patienter, der afventer revaskularisation, indtil dagen for den invasive procedure (PTCA og CABG). Efter en initial stabilisering i 5-7 dage, hvor dosis justeres efter legemsvægt (120 anti-Xa IE/kg legemsvægt 2 gange daglig) gives Fragmin som fast dosis på 5.000 anti-Xa IE (kvinder < 80 kg og mænd < 70 kg) eller 7.500 anti-Xa IE (kvinder ≥ 80 kg og mænd ≥ 70 kg) 2 gange daglig. Total behandlingsperiode bør ikke overskride 45 dage. Samtidig behandling med lavdosis acetylsalicylsyre anbefales. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation: Kronisk nyreinsufficiens uden blødningsrisiko, langtids hæmodialyse (> 4 timer): Bolus i.v. injektion 30-40 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 10-15 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Korttids hæmodialyse (< 4 timer): Som langtids hæmodialyse eller som en enkelt bolus i.v. injektion af 5.000 anti-Xa IE. Patienter med akut nyresvigt med høj blødningsrisiko: Bolus i.v. injektion 5-10 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 4-5 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for dalteparinnatrium, andre lavmolekylære hepariner eller øvrige indholdsstoffer. Akut gastrointestinal ulceration eller blødning, cerebral eller anden aktiv blødning. Akutte cerebrale insulter. Alvorlige koagulationsforstyrrelser. Akut /subakut septisk endocardit. Skader eller operation på centralnervesystemet, øjne eller ører. Tidligere bekræftet eller mistanke om immunologisk medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II). Spinal eller epidural anæstesi eller andre procedurer, som kræver spinalpunktur. For tidligt fødte og nyfødte (gælder kun hætteglas pga. indholdet af benzylalkohol). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Må ikke anvendes i.m. Intramuskulær injektion med andre lægemidler skal undgås, når døgndosis overskrider 5.000 IE pga. risiko for hæmatom. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol, der kan give anafylaktoide reaktioner og forgiftningsreaktioner hos børn < 3år ligesom det har været forbundet med ”gasping syndrome” hos præmature. Patienter i tromboseprofylaktisk behandling med lavmolekylære hepariner eller heparinoider har risiko for at udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom ved neuraxial anæstesi eller spinalpunktur. Dette kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen øges ved anvendelse af indlagte epiduralkatetre til administration af analgetika eller ved samtidig anvendelse af lægemidler, der påvirker hæmostasen, såsom NSAID, trombocytinhibitorer eller andre antikoagulantia. Risikoen synes også at øges ved traumatisk eller gentagen epidural eller spinal punktur. Tæt monitorering af patienterne anbefales. Hvis der ses neurologisk beskadigelse er omgående dekompression nødvendig. Profylaktiske doser af Fragmin er ikke tilstrækkelige til at undgå trombose hos patienter med kunstige hjerteklapper. Fragmin anbefales ikke til dette. Ved langtidsbehandling af ustabil koronararterie sygdom, bør dosisreduktion overvejes ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes hos patienter med trombocytopeni og trombocytdefekter, alvorlig lever- eller nyreinsufficiens, ikke kontrolleret hypertension, hypertensiv/diabetes retinopati og kendt overfølsomhed for heparin og/eller lavmolekylære hepariner samt ved højdosis Fragmin-behandling af nyligt opererede patienter. Trombocyttælling anbefales før behandling startes og regelmæssigt under behandling. Monitorering af Fragmins antikoagulerende effekt er normalt ikke nødvendig, men bør overvejes hos visse patientgrupper. Patienter i kronisk hæmodialyse kræver normalt kun få dosisjusteringer, hvorimod patienter i akut hæmodialyse bør monitoreres omhyggeligt. Hyperkaliæmi: Specielt hos patienter med diabetes mellitus, kronisk nyresvigt, præ-eksisterende metabolisk acidose, forhøjet plasma-kalium eller patienter i behandling med kaliumbesparende lægemidler. Hvis et transmuralt myokardieinfarkt opstår hos patienter med ustabilt koronararteriesygdom kan trombolytisk behandling være indiceret. Samtidig anvendelse af Fragmin og trombolytisk behandling øger blødningsrisikoen. De forskellige lavmolekylære hepariner har forskellige karakteristika og forskellige dosisrekommandationer. Det er derfor vigtigt at følge de specifikke anbefalinger for det enkelte produkt. Omhyggelig monitorering af ældre >80 år, pga. øget risiko for blødningskomplikationer. Interaktioner*: Samtidig indgift af medicin med virkning på hæmostasen kan forstærke den antikoagulerende virkning. Forsigtighed ved samtidig administration af dalteparin og NSAID eller højdosis acetylsalicylsyre til patienter med nyresvigt. Patienter med ustabil koronararteriesygdom bør dog have oral lavdosisacetylsalicylsyrebehandling, med mindre dette er specifikt kontraindiceret. Interaktion kan ikke udelukkes for følgende lægemidler: iv. nitroglycerin, højdosis penicillin, sulfinpyrazon, probenecid, etacrinsyre, cytostatika, kinin, antihistamin, digitalis, tetracyclin, tobaksrygning, askorbinsyre. Graviditet og amning*: Dalteparin passerer ikke placenta. Kan anvendes til gravide hvis indiceret. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol og bør derfor ikke anvendes til gravide, da benzylalkohol passerer placenta. Epidural anæstesi er absolut kontraindiceret under fødsel, hos mødre i behandling med højdosis antikoagulantia. Særlig forsigtighed anbefales ved øget risiko for blødning fx hos perinatale kvinder. Amning: Erfaring savnes. Bivirkninger*: Almindelige: Reversibel nonimmunologisk medieret trombocytopeni (type I), blødninger (dosisafhængige og oftest milde). Alvorlige blødninger er set, nogle med letalt udfald), alopeci, let til moderat forhøjelse af ASAT/ALAT (forbigående), subkutant hæmatom eller smerte på injektionsstedet. Ikke almindelige: Immunologisk medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) med eller uden arteriel og/eller venetrombose eller tromboemboliske komplikationer. Intrakraniel blødning (i nogle tilfælde letal), allergiske reaktioner. Sjældne: Hudnekroser. Meget sjældne: Epiduralt/spinalt hæmatom. Frekvens ukendt: Retroperitoneal blødning (i nogle tilfælde fatal) og anafylaktoide reaktioner. Herudover er set: Trombocytopeni (type II, med eller uden association til trombotiske komplikationer), udslæt, anafylaktoide reaktioner. Overdosering*: Den antikoagulerende virkning kan hæmmes af protamin. Protamin har en hæmmende virkning på den primære hæmostase og bør kun anvendes i nødstilfælde. Pakninger: Vnr 42 04 71 00 10 04 42 04 97 00 10 29

36

Lægemiddelform og styrke Injektionsvæske, engangssprøjte 2.500 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, engangssprøjte 2.500 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, engangssprøjte 5.000 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, engangssprøjte 5.000 anti-Xa IE/ml

Pk. str. 10 stk 25 stk 10 stk 25 stk

Vnr 39 97 33 44 71 10 44 71 36 44 71 51

Lægemiddelform og styrke Injektionsvæske, engangssprøjte 7.500 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, engangssprøjte10.000 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, engangssprøjte 12.500anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, engangssprøjte 15.000 anti-Xa IE/ml

Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: B Tilskud: Ja. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumédateret den 13. april 2015. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. fragmin 062 ASmPC V6.0 13april2015

Pk. str. 10 stk 5 stk 5 stk 5 5 stk

Vnr 44 70 52 08 54 23 42 01 17

Lægemiddelform og styrke Injektionsvæske, engangssprøjte18.000 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, hætteglas 25.000 anti-Xa IE/ml Injektionsvæske, glasampul 10.000 anti-Xa IE/ml

Pk. str. 5 5 stk. 1 x 4 ml 10 x 1 ml


Lad ikke en blodprop ødelægge dit gode arbejde

Ny hjemmeside og APP kan øge viden om venøs tromboembolisme (VTE) blandt cancerpatienter Venøs tromboembolisme (VTE) er den næst-hyppigste årsag til død blandt cancerpatienter1. Og Cancer Associeret Trombose (CAT) er fortsat den mest almindelige forebyggelige dødsårsag blandt cancerpatienter i kemoterapi2. Det understreger vigtigheden af Guidelines3, som anbefaler behandling af VTE hos cancerpatienter med low molecular weight heparin (LMWH) som fx Fragmin (dalteparin) i mindst 6 måneder.

En proaktiv tilgang kan gøre en stor forskel2 Et nyt studie understreger vigtigheden af en proaktiv tilgang for at øge cancerpatienters viden om risikoen for VTE. Dette vil - i kombination med behandlingen af CAT - med stor sandsynlighed reducere mortaliteten, morbiditeten samt den langsigtede psykiske belastning for patienterne2.

Nyudviklet program kan opfylde CAT patienters behov Vi lancerer et nyt program til cancerpatienter. Det består af to hovedelementer: 1. En hjemmeside: ”Kræft og blodpropper”, der er målrettet til at skabe opmærksomhed og formidle information om den øgede VTE risiko.

PP-FRA-DNK-0033. Mar. 2017

2. En Patient App, som kan hjælpe cancerpatienter i behandling med Fragmin til at få overblik over deres behandlingsforløb og give patienterne gode råd med adgang til små øvelser, der kan forbedre blodcirkulationen m.m. Se mere om hjemmesiden på www.kræftogblodpropper.dk Anvend kode: 261260 for at få adgang til Fragmin informationen, som er bag login. Du kan downloade Fragmin Patient App’en her

Anvend kode 261260 for at få adgang til App’en Referencer: 1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125:490–493. 2. Noble S. et al. The Pelican study. Patient Prefer Adherence. 2015; 9: 337–345. 3. RADS Behandlingsvejledning for behandling af venøs tromboembolisme og sekundær profylakse mod venøs tromboembolisme. Okt. 2015

Pfizer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizer.com


Bestyrelsen

«

Formand: Mads Nybo Overlæge, Ph.d. Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital E-mail: mads.nybo@rsyd.dk Speciale: Klinisk Biokemi

Notifikationer og lidt til kalenderen ICTHIC 2018

Sekretær: Thomas Kümler Overlæge, Ph.d. Kardiologisk afd. S Herlev-Gentofte Hospital E-mail: tkumler@dadlnet.dk

13

.-1

5.

ap

ril

20

18

Kasserer: Kasper Gymoese Berthelsen Afdelingslæge Anæstesi og Intensiv Aalborg Universitetshospital E-mail: kasper.berthelsen@rn.dk Speciale: Anæstesi Ørige medlemmer: Mariann Tang Overlæge, Ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: mariann.tang@ki.au.dk Speciale: Thoraxkirurgi Eva Funding Overlæge Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet Email: eva.funding@regionh.dk Speciale: Hæmatologi Søren Due Andersen 1. reservelæge, Ph.d. Neurologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital E-mail: s.due@rn.dk Maja Hellfritzsch Poulsen 1. reservelæge, Ph.d.-studerende Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital E-mail: mmhellfritzsch@heath.sdu.dk Speciale: Klinisk farmakologi Suppleanter: Annette Dam Fialla Overlæge, Ph.d. Medicinsk Gastroenterologi Klinisk Institut, Odense E-mail: annette.fialla@rsyd.dk Rune Larsen, Overlæge Klinisk Immunologisk Afdeling Næstved Sygehus Email: runla@regionsjaelland.dk Anita Sylvest Andersen Overlæge, Ph.d. Gynækologisk Afdeling Herlev hospital Email: d296406@dadlnet.dk

Kontakt gerne bestyrelsen hvis du har spørgsmål, forslag mv. Send blot en mail til en af ovennævnte.

38

TIDSPUNKT

BEGIVENHED

20.-23. februar 2018 Wien, Østrig

» 62th Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Haemostasis (GTH) Læs mere på www.gth2018.org

16.-17. marts 2018 Malmø, Sverige

» Nordic Platelet Symposium Læs mere på www.dsth.dk

13.-15. april 2018 Bergamo, Italien

» 9th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC) Læs mere på www.dsth.dk

2.-4.maj 2018 Vejle

» VTE-kursus Læs mere på www.dsth.dk

24. maj 2018 Aalborg

» DSTH Forårsmøde Læs mere på www.dsth.dk

Udvalg og kontaktpersoner » Formand: Mads Nybo Mail: mads.nybo@rsyd.dk

» DSTHForum redaktionsudvalg: Ole Halfdan Larsen (redaktør) Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk

» Kurser: Eva Funding Mail: eva.funding@regionh.dk

» Sekretær: Thomas Kümler Mail: tkumler@dadlnet.dk

Mads Nybo Mail: mads.nybo@rsyd.dk

» Hjemmeside og nyhedsmails: Mariann Tang Mail: mariann.tang@ki.au.dk

» Kasserer: Kasper Gymoese Berthelsen Mail: kasper.berthelsen@rn.dk » PR/Sponsorudvalg: Søren Due Andersen Mail: s.due@rn.dk

Erik Grove Mail: erikgrove@hotmail.com Maja Hellfritzsch Poulsen Mail: mmhellfritzsch@health.sdu.dk Dorte Damgaard Mail: dortdamg@rm.dk


Pradaxa® (dabigatranetexilat) Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren samt behandling og forebyggelse af dyb vene trombose og lungeemboli. Indikationer: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller et eller flere hjælpestoffer. Svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol og dronedaron. Kunstige hjerteklapper, der kræver behandling med antikoagulans. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi og kvalme, unormal leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytopeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi, postoperativ anæmi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt øget risiko for blødning. Ved livstruende eller ukontrolleret blødning samt ved akutte operationer/procedurer, hvor det er nødvendigt hurtigt at modvirke Pradaxas virkning, er den specifikke antidot Praxbind (idarucizumab) tilgængelig. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet øget risiko for blødning – se produktresuméet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticagrelor samt P-glycoprotein (P-gp)-induktorer og -inhibitorer. Ved behandling med amiodaron eller verapamil bør indtagelse ske samtidig med Pradaxa og dosis for Pradaxa reduceres. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion, i samtidig behandling med verapamil, bør yderligere dosisreduktion for Pradaxa overvejes. Graviditet og amning*: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt – ved DVT og LE indikationerne efter forudgående parenteral antikoagulansbehandling i mindst 5 dage. Patienter (ptt) ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes ved beregning af kreatinin clearance (CrCl). Behandling anbefales ikke til patienter med en CrCl under 30 ml/min. Under behandling bør nyrefunktionen vurderes ved mistanke om et fald i nyrefunktionen. Hos ptt > 75 år og hos ptt med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Afhængig af den kliniske tilstand kan Pradaxa seponeres eller Praxbind anvendes. Lægemiddelform: Hård kapsel. Pakninger og priser: 110 mg: 10 kapsler, 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. 150 mg: 60 kapsler, 3x 60 kapsler . Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé af 02.februar 2017. Information om øvrige indikationer m.m. findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@ boehringer-ingelheim.com Praxbind® (idarucizumab) 50 mg/ml Forkortet produktresumé Indikationer: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning. Kontraindikationer: Ingen. Bivirkninger*: Der er ikke påvist bivirkninger. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Praxbind modvirker dabigatrans antikoagulerende virkning ved at binde specifikt til dabigatran. Praxbind modvirker ikke virkningen af andre antikoagulantia. Praxbind kan anvendes sammen med understøttende standardbehandling og monitorering, som bør overvejes alt efter klinisk relevans. Overfølsomhed: Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med kendt overfølsomhed over for idarucizumab eller et eller flere af hjælpestofferne skal nøje afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Fructoseintolerans: Praxbind indeholder sorbitol. Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med arvelig fructoseintolerans skal afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Hvis Praxbind administreres til disse patienter, skal de holdes under intensivt opsyn under og op til 24 timer efter Praxbind-eksponeringen. Tromboemboliske hændelser: Ved antidotbehandling udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende sygdom. For at reducere denne risiko skal det overvejes at genoptage den antikoagulerende behandling, så snart det er klinisk hensigtsmæssigt. Proteinuri test: Praxbind forårsager forbigående proteinuri, hvilket ikke er tegn på nyreskade; der skal tages højde herfor ved vurdering af urinprøver. Natriumindhold: Praxbind indeholder natrium, hvilket der skal tages højde for hos patienter på natriumkontrolleret diæt. Interaktioner*: Klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler er usandsynlige grundet Praxbinds meget specifikke binding til dabigatran. Graviditet og amning*: Praxbind kan anvendes under graviditet, hvis de forventede kliniske fordele opvejer de potentielle risici. Det er ukendt, om idarucizumab udskilles i human mælk. Dosering*: Kun til brug på hospitaler. Den anbefalede dosis er 5 g (2 hætteglas a 2,5 g/50 ml). Endnu en Praxbind dosis på 5 g kan overvejes, hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning samtidig med forhøjede koagulationsparametre, eller hvis en eventuel ny blødning vil være livstruende, og der ses forhøjede koagulationsparametre, eller hvis patienten skal have foretaget endnu en akut operation/akut procedure og har forhøjede koagulationsparametre. Genoptagelse af antitrombotisk behandling: Behandling med Pradaxa kan genoptages 24 timer efter administration af Praxbind, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. Efter administration af Praxbind kan anden antitrombotisk behandling til enhver tid iværksættes, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. Nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Pædiatrisk population: Der foreligger ingen data. Administration: Intravenøs anvendelse. 2 x 2,5 g/50 ml administreres intravenøst som to på hinanden følgende infusioner, der hver især indgives over 5-10 minutter, eller som bolusinjektion. Lægemiddelform: Injektions-/infusionsvæske, opløsning. Pakninger og priser: Hætteglas: 2 x 2,5g/50 ml. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: Begrænset til sygehuse. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé af 20. juli 2017. Yderligere information findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com.

Referencer: 1. Pradaxa® produktresume 2. Praxbind® produktresume 3. Eliquis (apixaban) produktresume 4. Xarelto (rivaroxaban) produktresume 5. Lixiana (edoxaban) produktresume 6. Connolly SJ et al. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov 4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465]. 7. Connolly SJ et al. Circulation 2013 Jul 16; 128(3):237-243. 8. Deitelzweig S et al. Curr Med Res Opin 2016 Jan 1; 32(3):573-582. 9. Graham DJ et al.Circulation 2015 Jan 13; 131(2):157-164. 10. Larsen TB et al. Am J Med 2014 Jul; 127(7):650-656. 11. Larsen TB et al. Am J Med 2014; 127:329-336.e4. 12. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015; 4(4):e001798. 13. Seeger et al.Thromb Haemost. 2015 Nov 25;114(6):1277-89. 14. Villines et al. Thromb Haemost. 2015 Nov 25;114(6):1290-8. 15. Gorst-Rasmussen A et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016 May 27. 16. Larsen TB, et al. BMJ 2016; 353:i3189. 17. Graham DJ et al. JAMA Intern Med 2016, 1662-1671. 18. Pollack CV et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. NEJM 2015 Aug 6; 373(6):511-520, including supplementary appendix

Boehringer Ingelheim Danmark A/S • Strødamvej 52 • 2100 København Ø • 3915 8888 • boehringer-ingelheim.dk • touchtoconnect.dk


DIT FREMSYN

HANS FREMTID PRADAXA

®

E N E S T E N OA K * M E D E N A N T I D OT 1-5

En grundig valideret effektog risikoprofil6-17 Data fra RE-LY® bekræftet i real world studier - også fra Danmark6-17 Mulighed for omgående revertering2,18

*Gruppen af NOAKs (novel oral anticoagulant) udgør Pradaxa® (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban) og Lixiana (edoxaban). Pradaxa® indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvular atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, så som tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskami (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHAklasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. Praxbind® indikation: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning.

Profile for Solomet

DSTH-Forum 4. udgave 2017  

DSTH-Forum 4. udgave 2017  

Profile for solomet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded