Page 1

DSTH

FORUM

#1 2020 Medlemsblad Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

16

En dag i Tromboseklinikken Det første i rækken af indlæg der skal vise bredden af Trombose & Hæmostase subspecialet

24

Cancer og venøs tromboembolisme: Opdaterede DSTH rekommendationer Læs om de seneste opdateringer af rapporten

11

DSTHs visionsseminar Læs bl.a. om DSTHs beslutning om at bibeholde kadencen af de fagspecifikke kurser

30

Beretning fra forskningsophold i USA Modtageren af Steen Husteds Mindelegat, Anette Tarp Hansen, beretter om sit ophold i Boston


VENØS TROMBOEMBOLI

Fagligt nyt om Xarelto® (rivaroxaban) Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne.

Behandling af patienter med CAT ved følgende omstændigheder:1 På baggrund af nyere data kan som alternativ til LMWH anvendes NOAK (bedste data for edoxaban, sekundært [Xarelto] rivaroxaban. Ved valg af NOAK skal man sikre sig følgende: ♦ ingen kendt interaktion mellem den onkologiske behandling og Xarelto (el. andet NOAK) NOAK undlades hos patienter med GI cancer pga. høj blødningsrisiko. Valget mellem LMWH og NOAK hos patienter med cancer afhænger af cancertype, patientens almentilstand, kemoterapi, eventuelt behov for invasive procedurer samt patientpræference:

PP-XAR-DK-0221-1

februar 2020

♦ Xarelto er studeret hos flere end 1.000 patienter med aktiv cancer i randomiserede kliniske studier2,3 ♦ Xarelto har som eneste NOAK ingen anmærkning vedrørende cancer i afsnittet ”særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”4

CAT: cancerassocieret trombose; LMWH: lavmolekylært heparin; NOAK: non-vitamin K oralt antikoagulantia. Referencer: 1. www.nbv.cardio.dk/lungeemboli #12.3 Venøs tromboembolisk sygdom hos cancerpatienter. 2. Prins MH, Lensing AWA, Brighton TA, et al. Oral rivaroxaban versus enoxaparin with vitamin K antagonist for the treatment of symptomatic venous thromboembolism in patients with cancer (EINSTEIN-DVT and EINSTEIN-PE): a pooled subgroup analysis of two randomised controlled trials.Lancet Haematol. 2014;1(1):e37–e46. 3. Young AM, Marshall A, Thirlwall J, et al. Comparison of an oral factor Xa inhibitor with low molecular weight heparin in patients with cancer with venous thromboembolism: results of a randomized trial (SELECT-D). J Clin Oncol. 2018; doi:10.1200/ JCO.2018.78.8034. 4. Xarelto produktresumé, opdateret 08/2018.


Kære læsere ... DSTH tilskynder alle, der læser dette blad, til fortsat at fremsende indlæg. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer. Autoreferater fra afhandlinger inden for DSTHs interesseområder kan frit fremsendes og vil blive bragt løbende. Indlæg fremsendes elektronisk i Word-format. For at lette det redaktionelle arbejde, bør indlægget ikke formateres unødigt dvs. ingen tabuleringer og manuel orddeling. Der må anvendes fed og kursiv samt variation i skriftstørrelsen for at anskueliggøre ønskede fremhævelser, mellemrubrikker og overskrifter m.m. Brug ens markering for det samme gennem hele materialet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at foretage typografiske tilretninger af hensyn til bladets samlede layout. Indgår der grafiske elementer i dokumentet (fotos, tabeller, figurer eller lign.), bedes disse vedhæftet som PDF- eller JPEG-filer i høj opløsning (300 ppi/dpi). Indlæg fremsendes pr. mail til overlæge, ph.d. Mads Nybo: mads.nybo@rsyd.dk

E DEADLEVIENRING

L FOR IND ERIALE AF MAT TE NR.: S Æ TIL N 20 25/5 20

Indhold Leder ................................................................................................... 5 Bidragsydere 2019 .............................................................................. 7 DSTH Forårsmøde 2020 .................................................................... 10 Visionsseminar, DSTH 2020 ............................................................... 11 DSTH på Twitter ................................................................................ 14 "En dag i": Tromboseklinikken ......................................................... 16 NordCoag 2020 i Tromsø .................................................................. 20 Cancer og venøs tromboembolisme: Opdaterede DSTH rekommendationer ............................................ 24 Beretning fra forskningsophold i USA af modtageren af Steen Husteds Mindelegat 2019 ................................................. 30 Uddeling af Steen Husted mindelegat ........................................... 33 Notifikationer og lidt til kalenderen ............................................... 34 Bestyrelse, udvalg og kontaktpersoner ......................................... 34

DSTHForum Nr.: 1, 2020 Trykt: marts 2020 ISSN: 1602-6918 Årlige udgaver: 4 Oplag: 500 stk. pr. udgave Online-version Online-version af DSTHForum kan læses på www.dsth.dk Udgiver Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Redaktør Mads Nybo Overlæge, Ph.d. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital Mail: mads.nybo@rsyd.dk Annonceinformation Kontakt Peter Kampmann, Overlæge, Rigshospitalet Mail: Peter.Kampmann@regionh.dk Grafisk design og layout Mette Rumpelthiin Bligaard SOLOMET – Graphic solutions Mail: solomet@gmail.com Web: www.solomet.dk Tlf.: 26110444 Billeder og grafik Privat, Istock & Freepik Tryk VIBLA, Skive

3


PP-XAR-DK-0221-1

februar 2020

Xarelto (rivaroxaban) 15 mg, 20 mg og 10 mg (til forlænget behandling) filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Læs venligst produktresuméet inden ordinering af lægemidlet. Indikation: Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne. Dosering: Anbefalet dosis for indledende behandling af akut DVT eller PE er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse af recidiverende DVT og PE med 20 mg én gang dagligt. En kort behandlingsvarighed (mindst 3 måneder) bør overvejes hos patienter med DVT eller PE fremkaldt af større midlertidige risikofaktorer (f.eks. nyligt større kirurgisk indgreb eller traume). Længere behandlingsvarighed bør overvejes hos patienter med provokeret DVT eller PE, som ikke er forbundet med større midlertidige risikofaktorer, idiopatisk DVT eller PE, eller en anamnese med recidiverende DVT eller PE. Når forlænget forebyggelse af recidiverende DVT og PE er indiceret (efter mindst 6 måneders behandling af DVT eller PE), er den anbefalede dosis 10 mg én gang dagligt. Hos de patienter, hvor risikoen for recidiverende DVT eller PE anses for at være høj, f.eks. patienter med komplicerende comorbiditeter, eller patienter med recidiverende DVT eller PE under udvidet forebyggelses behandling med Xarelto 10 mg én gang dagligt, bør en dosis med Xarelto 20 mg én gang dagligt overvejes. Varighed af behandlingen og valg af dosis skal fastsættes individuelt efter omhyggelig afvejning af fordelen ved behandling mod risikoen for blødning. Tidsperiode

Doseringsplan

Total daglig dosis

Behandling og forebyggelse af recidiv DVT og PE

Dag 1-21

15 mg to gange dagligt

30 mg

Fra og med dag 22

20 mg én gang dagligt

20 mg

Forebyggelse af recidiv DVT og PE

Efter mindst 6 måneders behandling for DVT eller PE

10 mg én gang dagligt eller 20 mg én gang dagligt

10 mg eller 20 mg

Til behandling af DVT, behandling af PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE, kræves der ingen dosisjustering af den anbefalede dosis hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinclearance 50-80 ml/min). Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min): Patienten skal behandles med 15 mg to gange dagligt i de første tre uger. Derefter, når den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt, bør en dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt overvejes, hvis det vurderes, at patientens risiko for blødning vejer tungere end risikoen for recidiverende PE og DVT. Når den anbefalede dosis er 10 mg én gang dagligt, kræves der ingen dosisjustering af den anbefalede dosis. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Læsion/tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller spinale skader, nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter). Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale antikoagulantia bortset fra i de specifikke tilfælde, hvor der skiftes antikoagulations-behandling, eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter åbent. Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko (inkl. Child-Pugh B og C). Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed bør udvises ved øget blødningsrisiko med klinisk overvågning for symptomer på blødning og evt. hæmoglobin/ hæmatokrit. Blødningsrisiko kan øges med alderen. Behandling bør afbrydes ved svær blødning. Xarelto bør ikke

anvendes til patienter med CrCl på < 15 ml/min. Xarelto skal bruges med forsigtighed hos patienter med CrCl 15-29 ml/ min. Bør anvendes med forsigtighed i pt med nedsat nyrefunktion som samtidig behandles med andre lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Frarådes til pt med kunstig hjerteklapper. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget blødningsrisiko. Som ved andre antitrombotika anbefales rivaroxaban ikke til patienter med øget blødningsrisiko. Spinal/epiduralanæstesi eller -punktur: Patienten skal overvåges hyppigt for symptomer på neurologisk svækkelse og hvis sådan opstår skal der øjeblikkeligt stilles diagnose og iværksættes behandling. Fjernelse af epiduralkateter skal ske mindst 18 timer for unge patienter og 26 timer for ældre patienter efter sidste dosis og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse. Ved traumatisk punktur pauseres i 24 timer. Ved kirurgi og invasive indgreb: Xarelto bør så vidt muligt seponeres mindst 24 timer før indgrebet baseret på en klinisk vurdering. Hvis indgrebet ikke kan udskydes må den øgede blødningsrisiko afvejes mod behovet for hurtig intervention. Rivaroxaban bør seponeres ved første forekomst af et alvorligt hududslæt eller andre tegn på overfølsomhed som f.eks. slimhinde læsioner. Interaktioner: Frarådes hos pt som samtidig får systemisk beh. med lægemiddel som er både kraftig hæmmer af CYP3A4- og P-gp (ketoconazol, itraconozol, voriconazol, posaconazol, HIV-proteasehæmmere, eks. ritonavir). Interaktion med clarithromycin, erythromycin, flucanazol kan potentielt være signifikant hos højrisikopatienter. Dronedaron, bør det ikke gives sammen med rivaroxaban. Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der får samtidig behandling med NSAID (herunder acetylsalicylsyre), trombocytaggregationshæmmere og SSRI/SNRI-præparater. Samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin) bør undgås da det kan medføre et fald i plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Fertilitet, graviditet og amning: Bør ikke anvendes. Overdosering: Ingen antidot. Til begrænsning af absorption kan aktivt kul overvejes. Ved blødning skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller seponeres efter lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes f.eks. mekanisk kompression, kirurgisk hæmostase, væskesubstitution og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde blodlegemer eller friskfrosset plasma, blodplader). Såfremt blødningen ikke kan standses, skal der overvejes administration af protrombinkomplekskoncentrat (PCC), aktiveret protrombinkomplekskoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svimmelhed, hovedpine, blødning i øjet herunder konjuktiva, hypotension, hæmatom, epistaxis, hæmoptyse, gingival blødning, blødning fra mave-tarmkanalen, gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré, opkastning, forhøjede aminotransferaser, pruritus, udslæt, ekkymose, kutan og subkutan blødning, smerter i ekstremitet, blødning i urogenitalkanalen (herunder hæmaturi og menoragi), nedsat nyrefunktion, feber, perifert ødem, nedsat generel styrke og energi, post-procedural blødning, kontusion, sårsekretion. Ikke almindelige: Trombocytose, trombocytopeni, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, angioødem og allergisk ødem, cerebral og intrakraniel blødning, synkope, takykardi, mundtørhed, nedsat leverfunktion, forhøjet bilirubin, forhøjet basisk serumforfatase, forhøjet GGT, urticaria, hæmartrose, utilpashed, forhøjet LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase. Sjældne: Gulsot, stigning i konjungeret bilirubin, koletase, hepatitis, muskelblødning, lokalt ødem, vaskular pseudoaneurisme. Meget sjældne: Anafylaktiske reaktioner, inkl. anafylaktisk shock, Stevens–Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og DRESS syndrom. Ikke kendt hyppighed: Kompartmentsyndrom, nyresvigt/ akut nyresvigt sekundært til blødning med hypoperfusion. Pakningsstørrelser: 15 mg: 28/42/98/100 tabletter. 20 mg: 28/98/100 tabletter. 10 mg: 10/30/100 tabletter. Receptpligtigt. Udlevering: B. Tilskud: Generelt tilskud. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: November 2019. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsentant: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00. PP-XAR-DK-0404-2 – Januar 2020 ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.

XARD0267 – Bilbo

19.2 NOR 1. MAR DIC T P LA S 202 TEL 30 ET S 0 . MA YM B LØ RT POS SDN I 1. A IUM NGS P , KB KUR RI L 13. H S US 20 MA , VE 20 J2 DST J LE 02 HF 0 OR ÅRS 4.MØ 6. J D E, U NI NOR AAR 20 DCO HUS 2 AG 0 202 0, T ROM SØ


LEDER | DSTHFORUM 1 | 2020

«

Velkommen til årets første nummer af DSTH Forum Af: Thomas Kümler, formand for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, Overlæge, Ph.d., Kardiologisk Afdeling S, Herlev-Gentofte Hospital

Det årligt tilbagevendende visionsseminar med deltagelse af hele bestyrelsen blev afholdt d. 9. og 10. januar. Ved denne lejlighed planlægges aktiviteter og initiativer i indeværende år. Hvad disse mere konkret omfatter, og hvilke tanker vi i bestyrelsen har gjort os, hvad angår DSTHs fortsatte rolle og udvikling som videnskabeligt selskab, kan man se i artiklen længere inde i bladet. Et af de forhold, vi har diskuteret, er, at vi meget gerne vil øge DSTHs synlighed. For at opnå dette vil vi iværksætte flere initiativer, hvoraf her skal nævnes, at vi nu er kommet på twitter! Aktiviteten fremkaldte stor passion og aktivitet hos bestyrelsesmedlemmerne, hvilket vi også håber vil være tilfældet hos medlemmer og andre interesserede. Vi håber derfor, at I selv vil følge os og være med til at sprede rygtet. På twitter kan I søge på @DSTH_dk, så finder I kontoen. Kontakt os meget gerne ved tekniske problemer, som vi gerne vil være behjælpelige med at løse (twitter tovholder: Anette Tarp Hansen, a.tarp@rn.dk). I lyset af nyere studier omhandlende behandling af cancerassocieret trombose (CAT) med NOAK har skrivegruppen opdateret CAT-rapporten på dette område, mens resten af rapporten ikke har gennemgået opdatering. Den nye version af rapporten er publiceret på dsth.dk og nærmere omtale af opdateringen findes i denne udgave af DSTH Forum.

Forårsmødet afholdes d. 13. maj i Aarhus, og vi håber på stor interesse og tilmelding. Programmet ligger på hjemmesiden, og nærmere omtale af temaet for mødet kan ses længere inde i bladet. Udover de faglige indlæg vil der også være et indlæg ved undertegnede omhandlende kommende initiativer for at sikre opdatering, videreudvikling og øget synlighed af DSTH. Vi vil gerne have så mange brugere og engagerede bidragsydere som muligt, og jeg håber, I alle vil deltage i diskussionen om, hvordan vi bedst kan opnå dette med nytænkende og konstruktive forslag. På visionsseminaret blev det klart, at der rundt omkring findes mange DSTH-interesserede personer, som dog ikke er engageret i selskabet på den ene eller anden måde. Det vil blive et hovedfokusområde at undgå dette i fremtiden. Vi har nemlig brug for alle interesserede og deres kompetencer for at sikre et dynamisk DSTH i årerne fremover. Derfor: Kunne du være interesseret i at blive engageret i DSTHs arbejde på den ene eller anden måde, så kontakt en af os i bestyrelsen, og lad os tage en snak. Vi glæder os til at høre fra dig. Med håbet om et fremragende DSTH år.

Thomas Kümler Formand, DSTH

5


1. Scully M, et al. Br J Haematol. 2012;158(3):323–35

Lyngbyvej 2 - 2100 København Ø - sanofi.dk

GZDK.CAPL.19.02.0045a/07.02.2020

Because acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (aTTP) is a medical emergency, diagnosing and starting treatment early may help guard against the high risk of early, preventable deaths in aTTP.1


BIDRAGSYDERE 2019 | DSTHFORUM 1 | 2020

«

Bidragsydere 2019

Tak for jeres spændende bidrag til DSTHForum 2019

DSTHFORUM #1 Maja Hellfritzsch Poulsen, Anita Sylvest Andersen & Jørn Dalsgaard Nielsen Artikel: Patient-cases fra VTE-kurset efteråret 2018 Eva Funding Subjektivt referat: SAHAD 2019, Udvikling, optimisme og besindelse Mikkel Lundbech, Andreas Engel Krag & Anne-Mette Hvas Artikel: Prævalens af venøs tromboemboli efter operation for hoved-halscancer

DSTHFORUM #2 Peter Kampmann Referat fra forårsmøde: Revideret vejledning for trombofiliudredning Mads Nybo Referat fra forårsmøde: Superficiel venøs trombose Annette Dam Fialla Referat fra forårsmøde: Splanknisk venetrombose, non cirrotisk og cirrotisk Thomas Kümler Referat fra forårsmøde: Atypiske venetromboser Julie Brogaard Larsen Autoreferat af ph.d.-afhandling: Sammenhænge mellem komplementsystemets lektinvej og koagulationen hos patienter med forhøjet tromboserisiko

| FORTSÆTTER

7


»

BIDRAGSYDERE 2019 | DSTHFORUM 1 | 2020

DSTHFORUM #3 Anette Højen Referat fra NordCoag: Cancer associeret trombose Erik Grove, Mareike Lankeit & Thomas Kümler Referat fra NordCoag: Lungeemboli guideline Annette Dam Fialla Referat fra NordCoag: Gastrointestinal bleeding-risk and management Mirco Müller-Olling, Rune Kjeken & Caroline Voltz Referat fra NordCoag: Regulatorisk godkendelse af nye behandlinger til hæmofili Julie Brogaard, Anne-Mette Hvas & Emma Hansson Referat fra NordCoag: Obstestrik og kirurgi Maja Hellfritzsch Poulsen Referat fra NordCoag: Orale antikoagulantia og lægemiddelinteraktioner

DSTHFORUM #4 Jesper Kjærgaard Artikel: STRATIFY studiet: Lav-dosis trombolyse vs. heparin til intermediærhøj risiko lungemboli Anette Arbjerg Højen & Torben Bjerregaard Larsen Artikel: Initiativer mod bedre og mere ensartet behandling af patienter med venøs tromboemboli Jørn Dalsgaard Nielsen Artikel: Antifosfolipidantistoffer (APA) hos patienter med venøs tromboemboli (VTE) Lerkevang Grove Artikel: Nye guidelines for diagnostik og behandling af akut lungeemboli

Har du lyst til at læse én eller flere af artiklerne/referaterne fra DSTHForum 2019, finder du dem online på www.dsth.dk 8


MOD NYE MULIGHEDER Esperoct ®, en rekombinant FVIII med forlænget halveringstid, giver patienter med hæmofili A mulighed for at opnå et højere* dalniveau for FVIII-aktivitet.1

Fast startdosis: 50 IE/kg hver 4. dag1,2

Højere dalniveau for FVIII-aktivitet:

Lav gennemsnitlig årlig blødningsrate:

Et gennemsnitligt dalniveau

Medianen for den samlede årlige

for FVIII-aktivitet på 3%

blødningsrate† var 1,181

1,2

Indikation: Behandling og profylakse af blødning hos patienter i alderen 12 år og derover med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). 2

FVIII: faktor VIII *Højere end et aktivitetsniveau for FVIII på 1%3 **Tidligere behandlede patienter, 12 år eller over † Den samlede årlige blødningsrate inkluderer alle blødninger: spontane, led- og livstruende1 References: 1. Giangrande P et al. Thromb Haemost 2017; 117:252–261. 2. Godkendt produktresumé for Esperoct®, 06/2019. 3. Jiménez-Yuste V et al. Blood Transfus 2014; 12:314–319.

Novo Nordisk Scandinavia AB Ørestads Boulevard 108 · 2300 København S www.novonordisk.dk

DK19ESP00003 10. september 2019

Blandt voksne og unge** med svær hæmofili A giver Esperoct®:


DSTH FORÅRSMØDE ONSDAG D. 13. MAJ 2020

TURBINEHALLEN

KALKVÆRKSVEJ 12, 8000 AARHUS C

VI STARTER MED EN SANDWICH KL. 11.45 TID

EMNE

OPLÆGSHOLDER

12.30 – 13.00

Velkommen og præsentation af nye tiltag ved DSTH

Formand for DSTH, overlæge, PhD Thomas Kümler, Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

13.00 – 13.45

Trombofiliudredning fra A-Z

Overlæge Peter Kampmann, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

13.45 – 14.00

Pause

14.00 – 14.30

Trombofiliudredning ved iskæmisk stroke og persisterende foramen ovale – indikation og konsekvenser

Læge, PhD Claus V.B. Hviid, Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

14.30 - 15.00

Trombofiliudredning ved placentamedierede graviditetskomplikationer – hvem, hvad og hvornår?

Professor, overlæge, PhD Anne-Mette Hvas, Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

15.00 – 15.30

Kaffepause

15.30 – 16.00

Skal patienter med cerebral venøs trombose trombofiliudredes – og har trombofili konsekvens for behandlingen?

Læge, PhD Kasper Adelborg, Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

16.05 – 16.35

Udfordringer ved diagnostik af antifosfolipidsyndrom

Overlæge, PhD Pernille Just Vinholt, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

16.40 – 17.10

Udfordringer ved behandling af trombotisk antifosfolipidsyndrom

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Hjerteafdeling Y, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

0 kr.

300 kr.

hvis du er medlem/firmamedlem af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

hvis du er sundhedsprofessionel, ønsker deltagelse og medlemskab

Tilmelding på www.dsth.dk

Tilmelding på www.dsth.dk


VISIONSSEMINAR DSTH, 2020 | DSTHFORUM 1 | 2020

«

Visionsseminar

DSTH 2020

Af: Thomas Kümler, formand for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, Overlæge, Ph.d., Kardiologisk Afdeling S, Herlev-Gentofte Hospital Der var gang i idébanken.

Den 9. og 10. januar afholdt bestyrelsen det årligt tilbagevendende visionsseminar i Middelfart med deltagelse af hele bestyrelsen inkl. suppleanter. Endvidere deltog tidligere formand Mads Nybo, som nu beklæder redaktør posten i DSTH-Forum d. 10. januar. Vi savnede Marie Louise Schmitz, som desværre måtte melde fra pga. influenza. Visionsseminaret blev indført for nogle år siden af daværende formand Thomas Decker Christensen og er herefter blevet et fast årligt punkt i bestyrelsesarbejdet, som alle er meget glade for. De 1½ dag vi er sammen giver os, udover det altid meget hyggelige sociale samvær, mulighed for at planlægge tiltag og aktiviteter i det kommende år. Derudover har vi mulighed for en lidt dybere diskussion af tiltag og videreudvikling af DSTH, hvilket er mere vanskelig at nå på de almindelige få timers varende bestyrelsesmøder.

I det følgende vil jeg præsentere nogle at de tanker og diskussioner vi havde ved årets seminar og også nogle at de konkrete tiltag, I som medlemmer vil møde.

Visionsseminaret blev indført for nogle år siden og er blevet et fast årligt punkt i bestyrelsesarbejdet

11


»

VISIONSSEMINAR DSTH, 2020 | DSTHFORUM 1 | 2020

DSTH bestyrelsen.

Vi startede med at byde velkommen til Anne-Mette Hvas og Anette Tarp Hansen (suppleant), som vi er rigtig glade for at have fået med i bestyrelsen. Begge har straks kastet sig ud i arbejdet, Anne-Mette har overtaget sekretærposten fra undertegnede og er sammen med Anita Sylvest Andersen programansvarlig for Forårsmødet 2020. Derudover har Anne-Mette deltaget i skrivegrupperne for cancer associeret trombose (CAT) og trombofili, som begge just har publiceret opdateret rapporten. Anette Tarp Hansen har kastet sig over opgaven som twitter ansvarlig (jf. leder og twitter opslag andetsteds i bladet), noget der umiddelbart fik aktiveret alle bestyrelsesmedlemmer. Som vanligt gennemgik vi budget og årsregnskab og DSTH har, som tidligere, en sund økonomi, qua sponsor- og annonceindtægter fra industrisamarbejde samt stor velvillighed fra medlemmer og deltagere i kursere og møder. En god økonomi er en nødvendighed for at DSTH kan blive ved at videreudvikle sig og vedligeholde sine aktiviteter, herunder udvikling af applikationer. I forlængelse heraf, brugte vi tid på at diskutere rammerne for samarbejde for industrien og politik for rekruttering, herunder hvordan DSTH når så mange mange trombose- og hæmostaseinteresserede som muligt. 12

Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med industrien, som i høj gad muliggør DSTHs aktiviteter. Dette til trods har vi, også med tanke på tidens tendens på dette område, foretaget nogle ændringer i rammerne for samarbejdet. Dette omfatter bl.a. indskrænkelse af reklamer, såvel i DSTH Forum som på hjemmesiden. Vi drøftede rammer og metoder for rekruttering og en del forskellige konkrete initiativer blev nævnt i forbindelse hermed. Vi opretter et PR udvalg og prøver at få så meget aktivitet som muligt på twitter kontoen. Der var forslag om at række ud til de praktiserende læger med dedikere-

Der planlægges blødningskursus i foråret 2020, arteriel tromboemboli forår 2021 og venøs tromboeemboli efterår 2021


VISIONSSEMINAR DSTH, 2020 | DSTHFORUM 1 | 2020

«

Vi har besluttet at søge at bibeholde kadencen af de fagspecifikke kurser for at man kan opnå den af Sundhedsstyrelsen godkendte ekspertuddannelse indenfor en rimelig tidsramme

de initiativer og til andre videnskabelige selskaber. Som nævnt i lederen blev det klart at der findes kompetente folk rundt omkring med interesse for at blive involveret i DSTHs arbejde. Disse har vi hidtil ikke fanget og det bliver et fokuspunkt fremover. Til dette formål vil vi oprettet en interesseliste, man kan skrive sig på, så det bliver synligt, hvem og hvor mange der er interesserede. Skulle vi være så heldige at der er mange interesserede er det selvfølgelig ikke muligt for alle at være medlemmer af bestyrelsen eller suppleanter (hvilket måske heller ikke er der de pågældendes interesse ligger), men der er talrige andre gode opgaver at kaste sig over, her nævnes i flæng blot rekruttering, PR-arbejde (inkl. hjemmeside og sociale medier), arbejdsgrupper, kurser. Har man interesse i at deltage i en eller anden form så kontakt Anne-Mette Hvas, som er ansvarlig for interesselisten, ligesom vi meget gerne hører fra Jer hvis I har gode forsag og ideer. Som nævnt er dette års møder forårsmødet med trombofiliudredning i klinisk praksis som tema. Efterårsmødet afholdes i Nyborg 5. november, programmet er endnu ikke færdigt, men det overordnede tema bliver blødning.

Vi har besluttet at søge at bibeholde kadencen af de fagspecifikke kurser for at man kan opnå den af Sundhedsstyrelsen godkendte ekspertuddannelse indenfor en rimelig tidsramme. Til gengæld vil vi fremover acceptere et mindre antal deltagere for at kurserne gennemføres. Der planlægges således blødningskursus i foråret 2020, arteriel tromboemboli forår 2021 og venøs tromboeemboli efterår 2021. Vi har besluttet af tilbyde kurserne med rabat hvis man tilmelder sig alle 3, som det også fremgår andetsteds i dette blad.

Middelfart.

Desuden har vi diskuteret behovet for og ønsket om andre kurser. Fraset specifikke kurser til praktiserende læger og andre videnskabelige selskaber er der planer om at vi som pilotforsøg vil forsøge med et kortere 1-dages kursus for henvendelser i koagulationsvagten. Udviklingen af applikationer har været med til at sætte DSTH på landkortet, og vi fortsætter aktiviteten på dette område. Således er udviklingen af en blødningsapp. i gang og vi har talt om hvilke andre apps der kunne være interessante. Derudover hvilke andre retningslinier/rapporter der kunne være behov for (tromboseprofylakse generelt?), evt. i form af endorsement af udenlandske retningslinier (antifosfolipid antistof syndrom), som det kendes fra andre videnskabelige selskaber. Vi vil mod at applikationer er så solidt videnskabeligt underbygget som muligt, meget gerne støttet af tilhørerne skriftlige retningslinjer. Dette ikke mindst af juridiske årsager og at hensyn til gennemskinnelighed og styrke af anbefalingerne. På hjemmesiden vil man fremover kunne se hvilke repræsentanter DSTH har i andre faglige selskaber/sammenhænge. Jeg håber, I finder ovenstående spændende. Som altid: I tilfælde af kommentarer, forslag, kritik eller ønske om at biddrage til arbejdet, da kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne. Vi glæder os til at høre fra Jer og se Jer til arrangementerne. 13


Find os på

@DSTH_dk Du kan nu modtage dine nyheder fra DSTH på Twitter: @DSTH_dk. Vi vil stadig sende nyhedsmails og anvende hjemmesiden som hidtil.

Bliv ekspert i trombose og hæmostase Vi gennemfører nu en ny runde af vores fagspecifikke kurser, hvor du efter at have gennemført alle tre kurser, kan kalde dig ekspert indenfor trombose og hæmostase. Titlen er officielt anerkendt af Sundsstyrelsen. Det første kursus afholdes 30. marts til 1. april 2020 og vi forventer at afholde henholdsvis arteriel tromboemboli og venøs tromboemboli i foråret og efteråret 2021. Få RABAT ved tilmelding af alle tre kurser!

Få rabat!

Læs mere på www.dsth .dk


Et nyt perspektiv på livet med hæmofili • Eneste EHL rFVIII, der er godkendt til alle aldersgrupper1 • Veletableret Fc-fusionsteknologi2–4 • Understøttet af 5 års erfaring fra den kliniske hverdag5

EHL, extended half-life; rFVIII, rekombinant faktor VIII

Sobi og Elocta er varemærker tilhørende Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Alle tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. © 2019 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – Alle rettigheder forbeholdes..

Januar 2020 PP-7160

ELOCTA® rFVIIIFc er indiceret til behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel).1 ELOCTA® kan anvendes til alle aldersgrupper.1


»

EN DAG I TROMBOSEKLINIKKEN | DSTHFORUM 1 | 2020

EN DAG I

TROMBOSEKLINIKKEN Af: Maja Hellfritzsch Poulsen, 1. reservelæge, ph.d., Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest

I aktuelle og kommende numre af DSTH Forum vil vi forsøge at vise bredden af Trombose & Hæmostase subspecialet ved at lade læger, der arbejder indenfor området, beskrive en arbejdsdag. Første indlæg er fra 1. reservelæge Maja Hellfritzsch Poulsen, der beretter om en dag i Trombose-, Arytmi- og Koagulationsklinikken på Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest (Herning).

09:00 Dagens første patient er en mand først i 20’erne, der for 3 måneder siden fik en stor proksimal dyb venetrombose (DVT). Eneste provokerende faktor var en kortere (3,5 time) flyrejse et par uger forud for debut. Jeg vurderer, at han skal trombofiliudredes, men udskyder det til om minimum 3 måneder, da den objektive undersøgelse giver mistanke om, at der kunne være rest-trombemasse. Jeg er lidt bekymret for compliance til det noget dyre NOAK-præparat hos denne unge lavtlønnede mand, men han angiver sig fuldt compliant. Han indrømmer dog, at han ikke får brugt sin kompressionsstrømpe, hvilket vi tager en snak om. Da han er ude af døren, dikterer jeg og slutter af med at nævne at man kan overveje at undersøge ham for v. cava atresi, hvis trombofiliudredningen falder ud negativt eller kun viser mild trombofili. 16

09:40 Min næste patient er også en mand med førstegangs proksimal DVT. Historien er dog anderledes; patienten er midt i 70’erne, og hans DVT kom fuldstændig uprovokeret. Patienten angiver sig ellers fuldstændig rask og uden klager, hvilket den objektive undersøgelse, hans medicinliste (der kun inkluderer et NOAK) og tidligere minimale kontakt til sygehuset synes at støtte. Pengene passer ikke rigtigt, så jeg bestiller en bred blodprøvescreening og et røntgen af thorax. Nævner for ham, at jeg regner med at hans blodfortyndende behandling bliver langvarig.

10:20 En ældre kvinde i kørestol kommer sammen med sin datter. En hoftefraktur for 10 mdr. siden har nedsat hendes mobilitet betydeligt, og for 6 måneder siden fik hun en proksimal DVT. Da den formodede udløsende årsag (immobilitet) vist må anses som en permanent risikofaktor hos denne patient, vælger jeg at omlægge hende til forebyggende langstidsbehandling med lavdosis NOAK.

10:45 Min 10.30 patient er udeblevet, hvilket redder min tidsplan. Jeg får en kop kaffe mens jeg læser op på den næste patient.


11:00

12:10

Endnu en ældre kvinde ifølge af sin datter. Hun er henvist til os fra neurologerne, da de ønsker hende vurderet med henblik på aurikelokklusion. Patienten er kendt med atrieflimren og har grundet komorbiditeter og tidligere perifer emboli en høj risiko for tromboemboliske events. Hun har dog for et par måneder siden pådraget sig et noget alvorligt subduralt hæmatom efter et fald i hjemmet, og neurologerne har fundet det kontraindiceret at genoptage AK-behandling. Patienten og datteren bliver noget frustrerede, da jeg informerer dem om, at en eventuel aurikelokklusion vil kræve 6 måneders behandling med hjertemagnyl – det var de ikke klar over. De er både bekymrede for hvad der sker hvis hun får og hvis hun ikke får blodfortyndende medicin. Det er jeg også. Jeg ender med at diktere et korrespondancebrev til neurologerne for at få svar på om de kan ”give grønt lys” til 6 måneders trombocythæmmende behandling. I så fald vil jeg henvise patienten til hjertelægerne i Aarhus til vurdering.

Frokostpause foran computeren. En af vores dygtige AK-sygeplejersker kommer ind for at diskutere et par visitationer, bl.a. af en yngre kvinde med overekstremitets-DVT, hvilket kræver at jeg lige læser op på sagen. Inden programmet starter igen, når jeg at snakke med en god kollega om et par detaljer i den lokale retningslinje om trombofiliudredning, som vi er lige ved at være i mål med.

11:35 En 64-årig mand kommer til kontrol efter DC-konvertering for atrieflimren for 1 måned siden. Han har konen med. Patienten har fortsat sinusrytme, og ønsker for nu ikke henvisning til lungeveneablation. Både han og konen er bekymret for den blodfortyndende behandling, da de oplevet konsekvenserne af en hjerneblødning på tæt hold. Jeg forklarer rationalet for AK-behandling ved atrieflimren og fortæller om CHA2DS2-VASc score. Patienten fylder 65 år om et halvt års tid, og bevæger sig der, med en CHA2DS2-VASc score på 1, ind i gråzonen for behandlingsindikation. Jeg seponerer AK-behandlingen, og vi aftaler at parret overvejer om behandlingen skal genoptages når han fylder 65 år.

»

EN DAG I TROMBOSEKLINIKKEN | DSTHFORUM 1 | 2020

13:00 De to patienter jeg ser over middag, minder meget om hinanden. Det er mænd omkring de 60 år, der for få år tilbage har haft lungeemboli efter en længere rejse, og nu kommer 6 måneder efter deres andengangstilfælde af venøs tromboemboli. Deres andet event er dog forskelligt. Den ene har fået endnu en lungeemboli efter en meget lang rejse i både fly og bus. Han har ikke taget nogen form for tromboseprofylakse forud for rejsen. Den anden har fået en DVT uden en oplagt temporær risikofaktor. Til gengæld har han permanente risikofaktorer i form af udtalt overvægt og stillesiddende arbejde. Jeg vælger at pausere AK-behandlingen hos den første patient, og bestiller D-dimer til om en uge. Såfremt den er normal, kan han stoppe helt. Jeg understreger vigtigheden af tromboseprofylakse ved risikosituationer fremover, men fornemmer at han allerede har lært det "på den hårde måde". Den anden patient skifter jeg fra lav-dosis NOAK med henblik på langtidsbehandling.

14:45 Jeg følger op på dagens anden patient. Hans biokemi er faktisk ret skæv med let påvirkede levertal og nyretal, forhøjet hæmatokrit og monocytose. Jeg ringer til hæmatologisk bagvagt, der beder mig henvise patienten til dem obs. myeloproliferativ neoplasi. Dagens sidste opgave bliver at ringe patienten op og informere om fundene og henvisningen til subakut vurdering hos hæmatologerne – ikke den nemmeste samtale. 17


Referencer: 1. ELOCTA produktresumé, Det Europæiske Lægemiddelagentur, 07/2019. 2. Quon DV, et al. Haemophilia. 2017 Jan;23(1):e39–e42. 3. Shapiro A. Expert Opin Biol Ther. 2013;13(9):1287–97. 4. Leksa NC, et al. J Thromb Haemost. 2017;15(6):1167–79. 5. Peters R, Harris T. Nat Rev Drug Discov. 2018;17(7):493–508. Elocta® (efmoroctocog alfa) Forkortet produktinformation. Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Indikationsområde: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper. Dosering og administration: Behandling bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Dosering: Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor VIII-mangel, blødningsstedet og omfanget af blødningen og af patientens kliniske tilstand. Generelt øger 1 IU/kg af faktor VIII (FVIII) plasmaniveauet af FVIII med 2 IU/dl. Behandling ved behov: Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør altid tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde. Tiden til maksimal aktivitet forventes ikke at være forsinket. Ved tidlig hæmartrose, blødning i muskel eller mund stiles efter plasma FVIII-niveauer på 20-40 % (IU/dl). Gentag injektionen hver 12.–24. t i mindst en dag, indtil blødningsepisoden er ophørt eller helet. Ved mere omfattende hæmartrose, muskelblødning eller hæmatom stiles efter FVIII-niveauer på 30-60 %. Gentag injektionen hver 12.–24. t i mindst 3-4 dage, indtil smerter eller akut invaliditet er ophørt. For ovenstående blødningstyper gælder, at doseringsintervallet hos nogle patienter og i nogle tilfælde kan forlænges med op til 36 t. Ved livstruende blødninger stiles efter FVIII-niveauer på 60-100 %. Injektionen gentages hver 8.-24. t indtil faren er ovre. Kirurgi: Ved mindre kirurgi og tandudtrækninger stiles efter plasma FVIII-niveauer på 30-60 % (IU/dl). Injektionen gentages hver 24. t i mindst 1 dag, indtil der er opnået heling. Ved større kirurgi stiles efter FVIII-niveauer på 80-100 % præ- og postoperativt. Injektionen gentages hver 8. til 24. t efter behov indtil tilstrækkelig sårheling, og derefter fortsættes behandling i mindst 7 dage til for at opretholde en faktor VIII-aktivitet på 30-60 %. Profylakse: Til langtidsprofylakse er den anbefalede dosis 50 IU/kg hver 3. til 5. dag. Dosis kan justeres baseret på patientens respons i intervallet fra 25 til 65 IU/kg. Kortere doseringsintervaller eller højere doser kan være nødvendigt i nogle tilfælde, især hos yngre patienter. Overvågning af behandlingen: I løbet af behandlingen er en passende bestemmelse af faktor VIII-niveauer tilrådeligt for at guide den dosis, der skal administreres og hyppigheden af gentagne injektioner. Ældre population: Der er begrænset erfaring hos patienter ≥65 år. Pædiatrisk population: Det kan være nødvendigt med hyppigere eller højere doser til børn under 12 år. For unge i alderen 12 år og derover er dosisanbefalingerne de samme som for voksne. Administration: Intravenøs anvendelse. Bør injiceres intravenøst i løbet af flere minutter. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor VIII og/eller Fc-domæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhed: Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne skal instrueres om omgående at afbryde anvendelsen af lægemidlet og kontakte lægen, hvis der opstår symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes. Inhibitorer: Dannelse af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod FVIII er en kendt komplikation ved behandling af patienter med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgGimmunoglobuliner rettet mod prokoagulationsaktiviteten af FVIII, som kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) pr. ml plasma ved hjælp af den modificerede analyse. Risikoen for at udvikle inhibitorer er korreleret til eksponeringen for FVIII, og risikoen er størst under de første 20 dages eksponering. I sjældne tilfælde kan der udvikles inhibitorer efter de første 100 eksponeringsdage. Tilfælde af recidiverende inhibitor (lav titer) er blevet observeret efter skift fra et FVIII-præparat til et andet hos tidligere behandlede patienter med flere end 100 eksponeringsdage, som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for forekomst af inhibitorer efter et produktskift. Kardiovaskulære hændelser: Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan erstatningsbehandling med FVIII øge den kardiovaskulære risiko. Kateterrelaterede komplikationer: Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet, overvejes. Registrering af batchnummer: Det anbefales på det kraftigste, at præparatets navn og batchnummer registreres hver gang ELOCTA administreres til en patient, for at bibeholde en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch for lægemidlet. Pædiatrisk population: De angivne advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn. Overvejelser angående hjælpestoffer: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der er ikke rapporteret interaktioner mellem ELOCTA og andre lægemidler. Der er ikke udført interaktionsstudier. Fertilitet, graviditet og amning: På grund af sjælden forekomst af hæmofili A hos kvinder foreligger der ikke data angående erfaringen med anvendelse af faktor VIII under graviditet og amning. Derfor bør faktor VIII kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt. Bivirkninger og risici: Meget almindelige (≥1/10): Blod og lymfesystem: Inhibering af faktor VIII (tidligere ubehandlede patienter (PUPs)). Ikke almindelige (≤1/1000 til <1/100): Blod og lymfesystem: Inhibering af faktor VIII (tidligere behandlede patienter (PTPs)). Nervesystemet: Hovedpine, svimmelhed, dysgeusi. Hjerte: Bradykardi. Vaskulære sygdomme: Hypotension, hedetur, angiopati. Luftveje, thorax og mediastinum: Hoste. Mave-tarm kanalen: Smerter i nedre del af abdomen. Hud og subkutane væv Udslæt. Knogler, led, muskler og bindevæv: Artralgi, myalgi, rygsmerter, hævelse af led. Almene symptomer og reaktioner på adm.stedet: Utilpashed, brystsmerter, kuldefølelse, varmefølelse. Undersøgelser: Anti-faktor VIII-antistof positiv (forbigående). Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Hypotension under indgrebet. Pædiatrisk population: Der blev ikke observeret nogle aldersspecifikke forskelle i bivirkninger mellem pædiatriske og voksne forsøgspersoner. Overdosering: Der er ikke rapporteret om symptomer af overdosering. Opbevaring og holdbarhed: Uåbnet: 4 år. Opbevares i køleskab (2° C-8° C). Må ikke fryses. I løbet af opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i en enkelt periode, der ikke overstiger 6 måneder. Efter opbevaring ved stuetemperatur må præparatet ikke sættes tilbage i køleskabet. Efter rekonstitution: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). SE-112 76. 112 76 Stockholm, Sverige. Pakningsstørrelser og priser: 1 pakning indeholder: pulver i et type I hætteglas, 3 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte, en stempelstang, en steril hætteglasadapter til rekonstitution, et sterilt infusionssæt, to spritservietter, to plastre, et stk. gazebind. ELOCTA findes i følgende styrker: 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU. For dagsaktuelle priser, se venligst www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: BEGR. Tilskudsstatus: Ej tilskud. Datoen hvor reklamematerialet sidst er skrevet/revideret: 21.01.2020. Produktresumeet er omskrevet og forkortet ift. til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé, dateret 09.07.2019. Fuldt produktresume kan rekvireres hos Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, 2800 Lyngby, tlf. 32 96 68 69. Swedish Orphan Biovitrum A/S , Sorgenfrivej 17, DK-2800 Kongens Lyngby, +45 3296 6869, www.sobi.dk Januar 2020 PP-7160

60186 - Elocta - Annons för DSTH (1,5 sid A4) - DK_VT20.indd 2

2020-01-24 15:25

Forkortet produktinformation for Fragmin® (dalteparinnatrium) Injektionsvæske, opløsning 2.500 og 10.000 anti-Xa IE/ml samt og 25.000 anti-Xa IE/ml (med konserveringsmiddel) Injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte 12,500 og 25,000 anti-Xa IE/ml Indikationer: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer. Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer. Behandling af dyb venøs trombose. Ustabil koronararteriesygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardie infarkt indtil interventionel behandling kan etableres. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation. Dosering*: Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt og der kan ikke gives dosis anbefalinger. Peak anti-Xa niveau bør måles ca. 4 timer efter indgift hos særlige populationer, herunder børn. Administreres dosis 1 gang daglig bør peak anti-Xa niveauet være mellem 0,5 og 1,0 IE/ml (4 timer efter indgift). Ved lav eller skiftende nyrefunktion som hos nyfødte er tæt monitorering påkrævet. Ved profylakse bør anti-Xa ligge mellem 0,2-0,4 IE/ml. Voksne: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer: I de første 30 dage gives 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt (total daglig dosis bør ikke overstige 18.000 anti-Xa IE). I de efterfølgende 5 måneder gives ca. 150 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang daglig ved hjælp af engangssprøjter ud fra doseringsoversigten angivet i produktresuméet. Dosisreduktion ved kemoterapi-induceret trombocytopeni og signifikant nyresvigt. Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen, 1-2 timer før operation 2.500 anti-Xa IE s.c. Herefter 2.500 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller til patienten er fuld mobiliseret. Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (f.eks.total hoftealloplastik): 5.000 anti-Xa IE s.c. aftenen før operation og herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver aften i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Alternativt gives 2.500 anti-Xa IE s.c. 1-2 timer før operation samt 2.500 anti-Xa IE s.c. 12 timer senere. Herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Behandling af akut dyb venøs trombose: 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt, max. 18.000 anti-Xa IE dagligt eller 100 anti-Xa/kg legemsvægt s.c. 2 gange dagligt. Dosering 2 gange dagligt anvendes fortrinsvis til patienter med forøget blødningsrisiko. Monitorering af behandlingen er normalt ikke nødvendig. Behandling af ustabil koronararterie sygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardieinfarkt: 120 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange daglig. Max.dosis er 10.000 anti-X IE/12 timer. Behandlingen bør fortsættes i mindst 6 dage. Revaskularisation: Det anbefales at give Fragmin til patienter, der afventer revaskularisation, indtil dagen for den invasive procedure (PTCA og CABG). Efter en initial stabilisering i 5-7 dage, hvor dosis justeres efter legemsvægt (120 anti-Xa IE/kg legemsvægt 2 gange daglig) gives Fragmin som fast dosis på 5.000 anti-Xa IE (kvinder < 80 kg og mænd < 70 kg) eller 7.500 anti-Xa IE (kvinder 80 kg og mænd 70 kg) 2 gange daglig. Total behandlingsperiode bør ikke overskride 45 dage. Samtidig behandling med lavdosis acetylsalicylsyre anbefales. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation: Kronisk nyreinsufficiens uden blødningsrisiko, langtids hæmodialyse (> 4 timer): Bolus i.v. injektion 30-40 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 10-15 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Korttids hæmodialyse (< 4 timer): Som langtids hæmodialyse eller som en enkelt bolus i.v. injektion af 5.000 anti-Xa IE. Patienter med akut nyresvigt med høj blødningsrisiko: Bolus i.v. injektion 5-10 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 4-5 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for dalteparinnatrium, andre lavmolekylære hepariner eller øvrige indholdsstoffer. Akut gastrointestinal ulceration eller blødning, cerebral eller anden aktiv blødning. Akutte cerebrale insulter. Alvorlige koagulationsforstyrrelser. Akut /subakut septisk endocardit. Skader eller operation på centralnervesystemet, øjne eller ører. Tidligere bekræftet eller mistanke om immunologisk medieret heparininduceret trombocytopeni (type II). Spinal eller epidural anæstesi eller andre procedurer, som kræver spinalpunktur. For tidligt fødte og nyfødte (gælder kun hætteglas pga. indholdet af benzylalkohol). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Må ikke anvendes i.m. Intramuskulær injektion med andre lægemidler skal undgås, når døgndosis overskrider 5.000 IE pga. risiko for hæmatom. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol, der kan give anafylaktoide reaktioner og forgiftningsreaktioner hos børn < 3år ligesom det har været forbundet med ”gasping syndrome”/dødsfald hos børn. De laveste doser af benzylalkohol, hvor der ses toksisk virkning kendes ikke. Risiko for toksisk virkning af benzylalkohol afhænger af mængden af benzylalkohol samt lever og nyrers evne til af skille sig af med lægemidlet. Patienter i tromboseprofylaktisk behandling med lavmolekylære hepariner eller heparinoider har risiko for at udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom ved neuraxial anæstesi eller spinalpunktur. Dette kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen øges ved anvendelse af indlagte epiduralkatetre til administration af analgetika eller ved samtidig anvendelse af lægemidler, der påvirker hæmostasen, såsom NSAID, trombocytinhibitorer eller andre antikoagulantia. Risikoen synes også at øges ved traumatisk eller gentagen epidural eller spinal punktur. Tæt monitorering af patienterne anbefales. Hvis der ses neurologisk beskadigelse er omgående dekompression nødvendig. Profylaktiske doser af Fragmin er ikke tilstrækkelige til at undgå trombose hos patienter med kunstige hjerteklapper. Fragmin anbefales ikke til dette. Ved langtidsbehandling af ustabil koronararterie sygdom, bør dosisreduktion overvejes ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes hos patienter med trombocytopeni og trombocytdefekter, alvorlig lever- eller nyreinsufficiens, ikke kontrolleret hypertension, hypertensiv/diabetes retinopati og kendt overfølsomhed for heparin og/eller lavmolekylære hepariner samt ved højdosis Fragmin-behandling af nyligt opererede patienter. Trombocyttælling anbefales før behandling startes og regelmæssigt under behandling. Monitorering af Fragmins antikoagulerende effekt er normalt ikke nødvendig, men bør overvejes hos visse patientgrupper. Patienter i kronisk hæmodialyse kræver normalt kun få dosisjusteringer, hvorimod patienter i akut hæmodialyse bør monitoreres omhyggeligt. Hyperkaliæmi: Specielt hos patienter med diabetes mellitus, kronisk nyresvigt, præ-eksisterende metabolisk acidose, forhøjet plasma-kalium eller patienter i behandling med kaliumbesparende lægemidler. Hvis et transmuralt myokardieinfarkt opstår hos patienter med ustabilt koronararteriesygdom kan trombolytisk behandling være indiceret. Samtidig anvendelse af Fragmin og trombolytisk behandling øger blødningsrisikoen. De forskellige lavmolekylære hepariner har forskellige karakteristika og forskellige dosisrekommandationer. Det er derfor vigtigt at følge de specifikke anbefalinger for det enkelte produkt. Omhyggelig monitorering af ældre >80 år, pga. øget risiko for blødningskomplikationer. Interaktioner*: Samtidig indgift af medicin med virkning på hæmostasen kan forstærke den antikoagulerende virkning. Forsigtighed ved samtidig administration af dalteparin og NSAID eller højdosis acetylsalicylsyre til patienter med nyresvigt. Patienter med ustabil koronararteriesygdom bør dog have oral lavdosisacetylsalicylsyrebehandling, med mindre dette er specifikt kontraindiceret. Interaktion kan ikke udelukkes for følgende lægemidler: iv. nitroglycerin, højdosis penicillin, sulfinpyrazon, probenecid, etacrinsyre, cytostatika, kinin, antihistamin, digitalis, tetracyclin, tobaksrygning, askorbinsyre. Graviditet og amning*: Dalteparin passerer ikke placenta. Kan anvendes til gravide hvis indiceret. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol og bør derfor ikke anvendes til gravide, da benzylalkohol passerer placenta. Epidural anæstesi er absolut kontraindiceret under fødsel, hos mødre i behandling med højdosis antikoagulantia. Særlig forsigtighed anbefales ved øget risiko for blødning fx hos perinatale kvinder. Amning: Erfaring savnes. Bivirkninger*: Almindelige: Reversibel non-immunologisk medieret trombocytopeni (type I), blødninger (dosisafhængige og oftest milde). Alvorlige blødninger er set, nogle med letalt udfald), alopeci, let til moderat forhøjelse af ASAT/ALAT (forbigående), subkutant hæmatom eller smerte på injektionsstedet. Ikke almindelige: Immunologisk medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) med eller uden arteriel og/eller venetrombose eller tromboemboliske komplikationer. Intrakraniel blødning (i nogle tilfælde letal), allergiske reaktioner. Sjældne: Hudnekroser. Meget sjældne: Epiduralt/spinalt hæmatom. Frekvens ukendt: Retroperitoneal blødning (i nogle tilfælde fatal) og anafylaktoide reaktioner. Herudover er set: Trombocytopeni (type II, med eller uden association til trombotiske komplikationer), udslæt, anafylaktoide reaktioner. Overdosering*: Den antikoagulerende virkning kan hæmmes af protamin. Protamin har en hæmmende virkning på den primære hæmostase og bør kun anvendes i nødstilfælde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

ID nr. PP-FRA-DNK-0084, 03 Februar 2020

Pakninger: Vnr Vnr. 42 04 71 Vnr. 00 10 04 Vnr. 42 04 97 Vnr. 00 10 29 Vnr. 39 97 33 Vnr. 44 71 10 Vnr. 44 71 36 Vnr. 44 71 51 Vnr. 44 70 52 Vnr. 08 54 23 Vnr. 42 01 17

Lægemiddel form og styrke Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Hætteglas Injektionsvæske Glasampul

12.500 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000

anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa

IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml

Pakningsstørrelse 10 x 0,2 ml. 25 x 0,2 ml. 10 x 0,2 ml. 25 x 0,2 ml. 10 x 0,3 ml. 5 x 0,4 ml. 5 x 0,5 ml. 5 x 0,6 ml. 5 x 0,72 ml. 1 x 4 ml. 10 x 1 ml.

Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udlevering: B . Tilskud: Ja. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret den 9. oktober 2018. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. fragmin 089 ASmPC V6.2. 09oktober2018

Pf zer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizerpro.dk


Lad ikke en blodprop ødelægge dit gode arbejde! Husk tromboseprofylakse VTE er den næsthyppigste årsag til død hos patienter med cancer(1). Ref.:1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125/6): 490-493.

Indikationer for Fragmin® (dalteparin): • Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer • Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer

Nu kan du klikke dig til den rette dosering på computer, tablet og VTE PRO smartphone på VTEpro.dk

VTEpro.dk er udviklet af Pfizer og testet af lægefaglige specialister. Produktinformation for Fragmin® (dalteparin) kan læses på særskilt side ID nr. PP-FRA-DNK-0084, 03 Februar 2020

Pfizer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizerpro.dk


»

NORDCOAG I TROMSØ | DSTHFORUM 1 | 2020

NORDCOAG 2020 4.-6. JUNI I TROMSØ RADISSON BLU HOTEL

Program Thursday June 4

WWW.NORDCOAG2020.COM 20

12:00-13:00: Lunch 13:00-13:10: Welcome - John-Bjarne Hansen (Tromsø, Norway) 13:10-14:30: Life-style and VTE (Moderator: Sigrid Brækkan) 13:10-13:35: Obesity and risk of VTE - Vania M. Morelli (Tromsø, Norway) 13:35-13:50: Plasma leptin levels and risk of VTE - Tobias Frischmuth (Tromsø, Norway) 13:50-14:10: Physical activity, cardiorespiratory fitness and VTE - Line H. Evensen (Tromsø, Norway) 14:10-14:30: Dietary n-3 PUFAs and VTE risk - Trond Isaksen (Tromsø, Norway) 14:45-16:05 Cancer-associated thrombosis (Moderator: John-Bjarne Hansen) 14:45-15:15: Prevention of VTE in cancer - Marc Carrier (Ottawa, Canada) 15:15-15:45: Treatment of cancer-related VTE - Alexander Cohen (London, UK) 15:45-16:05: Prediction of VTE in cancer - Sigrid K. Brækkan (Tromsø, Norway) 16:25-17:25: New aspects on VWD [Sponsored by Takeda] 16:25-16:55: VWD – diagnosis and new treatment modalities - Pål Andre Holme (Oslo, Norway) 16:55-17:25: ADAMTS13 – clinical implications - Peter Turecek (Vienna, Austria) 17:45-18:45 Oral presentations (Moderator: Bjarne Østerud) 19:30: Get-together-reception

Program Friday June 5 08:30-09:30: Genetics in VTE (Moderator: John-Bjarne Hansen) 08:30-09:10: Update on novel genetic loci associated with VTE risk - Pierre Morange (Marseille, France) 09:10-09:30: VTE risk attributed to established prothrombotic genotypes - Line H. Evensen (Tromsø, Norway) 09:45-11:15: Arterial and venous thrombosis (Moderator: Line H. Evensen) 09:45-10:15: Arterial and venous thrombosis – what have we learned? - Sigrid Brækkan (Tromsø, Norway) 10:15-10:30: Risk of VTE after ischemic stroke - Ludvig Rinde (Tromsø, Norway) 10:30-10:45: Predictors of VTE risk in ischemic stroke - Birgitte Tøndel (Tromsø, Norway) 10:45-11:00: Myocardial infarction and risk of VTE - Joakim Sejrup (Tromsø, Norway) 11:00-11:15: Atrial fibrillation and risk of VTE - Erin M. Hald (Tromsø, Norway) 11:30-12:30: How and why should we treat PUP`s in Hemophilia A? (Sponsored by Roche) Moderator: Pål Andre Holme (Norway) 11:30-11:35: Introduction - Pål Andre Holme (Oslo, Norway) 11:35-12:20: Ethical aspects when treating PUPs in Hemophilia A - Guy Young (Los Angeles, USA) 12:20-12:30: Q & A, closing remarks - Pål Andre Holme (Oslo, Norway) 12:30-13:30: Lunch 13:30-14:45: Role of extracellular vesicles in thrombosis (Moderator: John-Bjarne Hansen) 13:30-14:00: Role of tissue factor-positive extracellular vesicles in thrombosis - Nigel Mackman (Chapel Hill, USA) 14:00-14:15: A sensitive and specific TF activity assay based on thrombin generation - Bjarne Østerud (Tromsø, Norway)


REGULAR

LATE

REGISTRATION

REGISTRATION

REGISTRATION

1. januar til 15. marts 2020

16. marts til 14. maj 2020

15. maj til 1. juni 2020

14:15-14:30: Plasma levels of platelet-derived EVs are associated with future risk of VTE - Omri Snir (Tromsø, Norway) 14:30-14:45: Impact of hypoxia on the formation of cell-specific EVs - Casper Wahlund (Tromsø, Norway) 15:00-16:00: Advancing hemophilia care – a Nordic perspective (Sponsored by CSL Behring) 15:00-15:05: Welcome and introduction 15:05-15:25: Experience of switching all hemophilia patients in Iceland to Afstyla - Páll T. Önundarson (Reykjavik, Iceland) 15:25-15:45: Physical activity and hemophilia - Pål Andre Holme (Oslo, Norway) 15:45-15:55: Q & A 15:55-16:00: Announcement of the winner of CSL Behring Nordic von Willebrand Scholarship 16:15-17:30: Role of the complement system in VTE (Moderator: Sigrid K. Brækkan) 16:15-16:45: Interplay between complement and hemostasis in health and disease - Tom Eirik Mollnes (Bodø, Norway) 16:45-17:00: Discovery of plasma biomarkers of VTE risk by untargeted MS-based plasma proteomics - Søren Beck Jensen (Oslo, Norway) 17:00-17:15: Plasma MBL levels and future risk of VTE - Robin Liang (Tromsø, Norway) 17:15-17:30: Plasma C5 levels and VTE risk - Espen W. Skjeflo (Bodø, Norway) 17:30-18:30: Poster presentations 19:30- Gala dinner

Program Saturday June 6 09:00-10:00: The vascular wall in thrombosis (Moderator: Omri Snir) 09:00-09:20: An endothelial-enriched G protein-coupled receptor regulates tissue factor expression - Marthe Thorsen (Tromsø, Norway) 09:20-09:40: Novel functions of an endothelial-enriched KANK protein - Eike Struck (Tromsø, Norway) 09:40-10:00: Plasma VWF levels and future risk of incident VTE - Magnus Edvardsen (Tromsø, Norway) 10:15-11:15: Treatment of haemophilia outside conventional treatment regimens (Sponsored by Novo Nordisk) 10:15-10:45: Experience with treatment of women with haemophilia - a rare population in a rare disease Eva Funding (Copenhagen, Denmark), Riitta Lassila (Helsinki, Finland) - Treatment of female haemophilia carriers - Women with haemophilia; two Finnish cases 10:45-11:15: Acquired Haemophilia - are Nordic patients insufficiently treated? - Maria Bruzelius (Stockholm, Sweden), Paul Knöbl (Vienna, Austria) - Acquired Haemophilia - is current standard of care according to the guidelines? - Novel therapies for treatment of acquired haemophilia - European experience 11:30-12:20: Bleeding during anticoagulant treatment (Moderator Vania Morelli) 11:30-12:00: Management of DOAC-induced bleedings - Sophie Susen (Lille, France) 12:00-12:20: Biomarkers of major bleeding during anticoagulant treatment for VTE - Håkon Johnsen (Tromsø, Norway) 12:20-12:30: Adjournment 12:30-14:00: Lunch 18:00- Social activity

WWW.NORDCOAG2020.COM

EARLY BIRD

»

NORDCOAG I TROMSØ | DSTHFORUM 1 | 2020

21


Pradaxa® (dabigatranetexilat) Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler udelukkende indikationen forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren. Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller et eller flere hjælpestoffer. Svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol og dronedaron. Kunstige hjerteklapper, der kræver behandling med antikoagulans. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi og kvalme, unormal leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytopeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt øget risiko for blødning. Ved livstruende eller ukontrolleret blødning samt ved akutte operationer/procedurer, hvor det er nødvendigt hurtigt at modvirke Pradaxas virkning, er den specifikke antidot Praxbind (idarucizumab) tilgængelig. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet øget risiko for blødning – se produktresuméet. Anbefales ikke til patienter med tidligere trombose, som er diagnosticerede med antifosfolipidsyndrom. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), acetylsalicylsyre, clopidogrel, ticagrelor samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer.Ved behandling med amiodaron eller verapamil bør indtagelse ske samtidig med Pradaxa og dosis for Pradaxa reduceres. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion, i samtidig behandling med verapamil, bør yderligere dosisreduktion for Pradaxa overvejes. Graviditet og amning*: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt. Patienter (ptt) ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes ved beregning af kreatinin clearance (CrCl). Behandling anbefales ikke til patienter med en CrCl under 30 ml/min. Under behandling bør nyrefunktionen vurderes ved mistanke om et fald i nyrefunktionen. Hos ptt > 75 år og hos ptt med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Der kan udføres kateterablation hos patienter, der får behandling med Pradaxa 150 mg to gange dagligt. Det er ikke nødvendigt at seponere behandlingen med Pradaxa. Patienter med atrieflimren, der gennemgår PCI med stenting, kan behandles med Pradaxa i kombination med trombocyt-hæmmende midler, efter der er opnået hæmostase. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Afhængig af den kliniske tilstand kan Pradaxa seponeres eller Praxbind anvendes. Lægemiddelform: Hård kapsel. Pakninger og priser: 110 mg: 10 kapsler, 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. 150 mg: 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til godkendte produktresumé af 09. maj 2019.Yderligere information findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com. Praxbind® (idarucizumab) 50 mg/ml Forkortet produktresumé Indikationer: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning. Kontraindikationer: Ingen. Bivirkninger*: Der er ikke påvist bivirkninger. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Praxbind modvirker dabigatrans antikoagulerende virkning ved at binde specifikt til dabigatran. Praxbind modvirker ikke virkningen af andre antikoagulantia. Praxbind kan anvendes sammen med understøttende standardbehandling og monitorering, som bør overvejes alt efter klinisk relevans. Overfølsomhed: Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med kendt overfølsomhed over for idarucizumab eller et eller flere af hjælpestofferne skal nøje afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Fructoseintolerans: Praxbind indeholder sorbitol. Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med arvelig fructoseintolerans skal afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Hvis Praxbind administreres til disse patienter, skal de holdes under intensivt opsyn under og op til 24 timer efter Praxbind-eksponeringen. Tromboemboliske hændelser: Ved antidotbehandling udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende sygdom. For at reducere denne risiko skal det overvejes at genoptage den antikoagulerende behandling, så snart det er klinisk hensigtsmæssigt. Proteinuri test: Praxbind forårsager forbigående proteinuri, hvilket ikke er tegn på nyreskade; der skal tages højde herfor ved vurdering af urinprøver. Natriumindhold: Praxbind indeholder natrium, svarende til 2,5 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Interaktioner*: Klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler er usandsynlige grundet Praxbinds meget specifikke binding til dabigatran. Graviditet og amning*: Praxbind kan anvendes under graviditet, hvis de forventede kliniske fordele opvejer de potentielle risici. Det er ukendt, om idarucizumab udskilles i human mælk. Dosering*: Kun til brug på hospitaler. Den anbefalede dosis er 5 g (2 hætteglas a 2,5 g/50 ml). Endnu en Praxbind dosis på 5 g kan overvejes, hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning samtidig med forhøjede koagulationsparametre, eller hvis en eventuel ny blødning vil være livstruende, og der ses forhøjede koagulationsparametre, eller hvis patienten skal have foretaget endnu en akut operation/akut procedure og har forhøjede koagulationsparametre. Genoptagelse af antitrombotisk behandling: Behandling med Pradaxa kan genoptages 24 timer efter administration af Praxbind, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. Efter administration af Praxbind kan anden antitrombotisk behandling til enhver tid iværksættes, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. Nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Pædiatrisk population: Der foreligger ingen data. Administration: Intravenøs anvendelse. 2 x 2,5 g/50 ml administreres intravenøst som to på hinanden følgende infusioner, der hver især indgives over 5-10 minutter, eller som bolusinjektion. Lægemiddelform: Injektions-/infusionsvæske, opløsning. Pakninger og priser: Hætteglas: 2 x 2,5g/50 ml. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: Begrænset til sygehuse. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé af 24. august 2018. Yderligere information findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com.

Referencer: 1. Pradaxa® produktresume 2. Praxbind® produktresume 6. Connolly SJ et al. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov 4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465]. 7. Connolly SJ et al. Circulation 2013 Jul 16; 128(3):237-243. 8. Deitelzweig S et al. Curr Med Res Opin 2016 Jan 1; 32(3):573-582. 9. Graham DJ et al.Circulation 2015 Jan 13; 131(2):157-164. 10. Larsen TB et al. Am J Med 2014 Jul; 127(7):650-656. 11. Larsen TB et al. Am J Med 2014; 127:329-336.e4. 12. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015; 4(4):e001798. 13. Seeger et al.Thromb Haemost. 2015 Nov 25;114(6):1277-89. 14. Villines et al. Thromb Haemost. 2015 Nov 25;114(6):1290-8. 15. Gorst-Rasmussen A et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016 May 27. 16. Larsen TB, et al. BMJ 2016; 353:i3189. 17. Graham DJ et al. JAMA Intern Med 2016, 1662-1671. 18. Pollack CV et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. NEJM 2015 Aug 6; 373(6):511-520, including supplementary appendix

Boehringer Ingelheim Danmark A/S • Strødamvej 52 • 2100 København Ø • 3915 8888 • boehringer-ingelheim.dk • touchtoconnect.dk


DIT FREMSYN

HANS FREMTID PRADAXA

®

N OA K MED EN S P E C I F I K A N T I D OT 1-2

En grundig valideret effektog risikoprofil6-17 Data fra RE-LY® bekræftet i real world studier - også fra Danmark6-17 Mulighed for omgående revertering2,18

Pradaxa® indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvular atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, så som tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskami (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHAklasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. Praxbind® indikation: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning.


»

OPDATERING AF CAT-RAPPORTEN | DSTHFORUM 1 | 2020

CANCER OG VENØS TROMBOEMBOLISME: Opdaterede DSTH rekommendationer Af: Overlæge Morten Schnack Rasmussen (formand), Gastroenheden K, Bispebjerg Hospital, Overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Afdelingslæge Marianne Ingerslev Holt, Kræftsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Lektor, Overlæge, ph.d. Erik Lerkevang Grove, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Professor, Overlæge, ph.d. Anne-Mette Hvas, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

I den seneste opdatering af rapporten ”Cancer og venøs tromboembolisme” (2017) blev vægtjusteret lavmolekylært heparin (LMH) anbefalet som primær behandling af venøs tromboemboli (VTE) hos patienter med aktiv cancer, da der på daværende tidspunkt var begrænset erfaring og dokumentation for anvendelsen af non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK) til behandling af VTE hos patienter med aktiv cancer. Siden er der publiceret tre randomiserede studier omhandlende NOAK til behandling af VTE hos cancerpatienter (1,3,4).

HOKUSAI VTE Cancer, et randomiseret, åbent studie med non-inferiority design, inkluderede 1050 patienter med aktiv cancer og akut symptomgivende eller incidentel VTE (1). Patienterne blev randomiseret til enten LMH i mindst 5 dage efterfulgt af edoxaban 60 mg 1 gang dagligt eller til dalteparin 200 IE/kg sc. 1 gang dagligt i 1 mdr. efterfulgt af 150 IE/kg sc. 1 gang dagligt i mindst 6 mdr. Studiet viste en lavere recidivrate af VTE i edoxabangruppen (7,9% versus 11,3%) men også et højere antal alvorlige blødninger i edoxabangruppen (6,9% versus 4,9%). Den øgede blødningstendens i edoxabangruppen fandtes især hos patienter med gastrointestinal cancer (2). Mortaliteten var sammenlignelig i de to grupper (1). 24

HOKUSAI VTE Cancer viste en lavere recidivrate af VTE i edoxabangruppen men også et højere antal alvorlige blødninger i edoxabangruppen


OPDATERING AF CAT-RAPPORTEN | DSTHFORUM 1 | 2020

Select-D studiet var et prospektivt, randomiseret åbent pilotstudie, hvor 406 patienter med aktiv cancer og enten symptomatisk lungeemboli, proksimal DVT eller incidentel VTE blev randomiseret til rivaroxaban 15 mg x 2 dagligt i 3 uger efterfulgt af 20 mg x 1 dagligt i 6 mdr. eller dalteparin 200 IE /kg x 1 dagligt i 1 mdr. efterfulgt af 150 IE/kg x 1 dagligt i 5 mdr. Studiet viste en signifikant lavere recidivrate af VTE i rivaroxabangruppen (4% versus 11%) på bekostning af en øget blødningstendens (6% versus 4%). Den øgede blødning var oftest øvre gastrointestinale blødninger eller hæmaturi og fandtes især hos patienter med gastrointestinal cancer. Man ophørte undervejs i studiet med at inkludere patienter med gastrointestinal cancer grundet den øgede blødningstendens (3).

Den øgede blødning var oftest øvre gastrointestinale blødninger eller hæmaturi og fandtes især hos patienter med gastrointestinal cancer

ADAM VTE studiet var et randomiseret studie, hvor 300 patienter med akut VTE blev randomiseret til enten dalteparin 200 IE/kg i 30 dage efterfulgt af 150 IE/kg i 5 mdr. eller apixaban 10 mg x 2 dagligt i 7 dage efterfulgt af 5 mg x 2 dagligt til i alt 6 mdr. Det primære endepunkt var større blødning. Der fandtes ingen større blødninger i apixabangruppen sammenlignet med 1,4% i dalteparingruppen (p=0,14), og forekomsten af VTE recidiv var signifikant lavere i apixabangruppen (0,7%) end i dalteparingruppen (6,3%) (p= 0,03) (4). En meta-analyse af HOKUSAI VTE Cancer og Select-D viste ikke overraskende, at NOAK har (mindst) samme behandlingseffekt på symptomgivende og incidentel VTE hos patienter med aktiv cancer sammenlignet med LMH (RR: 0,65 (95% CI: 0,42–1,01)) men også signifikant flere alvorlige blødningskomplikationer (RR: 1,74 (95% CI: 1,05–2,88)). Der fandtes ingen forskel i mortalitet mellem NOAK og LMH (5). En nylig publiceret meta-analyse af alle tre studier, der sammenligner NOAK med LMH viste, at NOAK havde en bedre behandlingseffekt på VTE sammenlignet med LMH OR, 0.48; 95% CI, 0.24-0.96, men det var på bekostning af en øget blødningstendens OR, 1,70; 95% CI, 1,04-2,78 (6).

«

Observationelle studier med data indhentet fra klinisk praksis med anvendelse af NOAK til patienter med aktiv cancer, understøtter resultaterne fra de randomiserede studier (7). En nyligt publiceret international guideline fra Scientific and Standardization Committee under International Society on Thrombosis and Haemostasis anbefaler på baggrund af disse studier individualiseret VTE behandling med NOAK som førstevalg til behandling af symptomgivende VTE hos patienter med aktiv cancer og lav blødningsrisiko. Der bør tages hensyn til eventuel interaktion med samtidig anden behandling, herunder med visse kemoterapeutika og svampemidler (oversigt fremgår af kapitel 6 i CAT-rapporten). Man skal endvidere være opmærksom på øget risiko for klinisk betydende interaktion ved kombination af flere lægemidler, som hver især har svagere påvirkning af CYP3A4. NOAK bør ikke være 1. valg til patienter med cancer i gastrointestinalkanalen, nyre eller urinveje, generaliseret øget blødningstendens samt patienter med høj risiko for øvre gastrointestinal blødning (7). På baggrund af de nye data fra ovennævnte tre randomiserede studier kan de undersøgte NOAK (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) ligestilles med LMH til behandling af symptomgivende og incidentel VTE hos patienter med aktiv cancer. Imidlertid er det afgørende, at behandlingsvalget foregår efter nøje afvejning af risiko for blødningskomplikationer og for samtidig interaktion med anden systemisk behandling (se Flowchart). Præparatvalget bør foregå i tæt dialog med patienten. Endvidere bør NOAK ikke anvendes til patienter med kendte øvre gastrointestinale læsioner eller patienter med hæmaturi, patienter med generaliseret øget blødningstendens, nedsat nyrefunktion (eGFR< 30 ml/min) eller nylig større kirurgi. Disse patienter behandles med LMH, jævnfør flowchart. Det skal understreges, at der kun findes randomiserede kontrollerede studier med edoxaban og apixaban samt et randomiseret pilotstudie på rivaroxaban, hvor disse sammenlignes med LMH.

En nyligt publiceret international guideline anbefaler individualiseret VTE behandling

| FORTSÆTTER

25


»

OPDATERING AF CAT-RAPPORTEN | DSTHFORUM 1 | 2020

FLOW CHART: CANCERASSOCIERET TROMBOSE

Akut symptomgivende eller incidentel venetrombose hos patient med aktiv cancer Ingen kontraindikation mod AK behandling

Høj risiko

Øget blødningsrisiko Aktiv blødning, nylig intrakraniel blødning/ hæmorragisk apopleksi (3 mdr), nylig GI-blødning (3 mdr), nylig større kirurgi (1 uge), nedsat nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min), trombocytopeni (< 50 mia/l) eller hæmoragisk diatese, samtidig behandling med trombocytinhibitorer Høj risiko ved blot 1 af disse

Cancertype

Ja

Ja

Ja*

LMH anbefales

26

Aktiv GI-cancer Nyre- og urinvejscancer

Andre cancere

Peroral behandling ikke mulig (emetogen behandling, opkastninger)

Væsentlig interaktion med NOAK*

NOAK anbefales Ved nyrepåvirkning, opkastning eller blødningstendens skiftes til LMH


OPDATERING AF CAT-RAPPORTEN | DSTHFORUM 1 | 2020

«

VIGTIGSTE NOAK INTERAKTIONER MED ANTINEOPLASTISK OG UNDERSTØTTENDE BEHANDLING

Lægemiddel

Apixaban

Edoxaban

Rivaroxaban

Antibiotika: Claritromycin Erytromycin Azitromycin Rifampicin

Obs Obs Obs Kontra

Obs Obs Obs Obs

Obs Obs Obs Kontra

Kontra Kontra Kontra Kontra

Obs Obs Obs Obs

Obs Kontra Kontra Kontra Kontra

Kontra Kontra Obs Kontra Kontra

Kontra Kontra Kontra Kontra Kontra

Kontra Kontra Obs Kontra Kontra

Kontra Kontra Obs Obs

Kontra Kontra Obs

Kontra Kontra Obs Obs

Kontra Obs Obs Kontra Kontra Kontra

Kontra Obs Obs Kontra Kontra Kontra

Kontra Obs Obs Kontra Kontra Kontra

Svampemidler Fluconazol Itraconazol Ketoconazol Voriconazol Posaconazol Kemoterapeutika Vinblastin Doxorubicin Cyclosporin Dexamethason Tacrolimus Hormonterapi Abirateron Enzalutamid Tamoxifen Bicalutamid Tyrosinkinase hæmmer Imatinib Lapatinib Nilotinib Sunitinib Vandetinib HIV proteaseinhibitorer

Kontraindicerede (blå): Lægemidler med udtalt interaktion mellem det anførte lægemiddel og NOAK, hvor kombinationen bør undgås ved at skifte til LMH eller andet lægemiddel. Observation (grå): Lægemidler med moderat interaktion mellem det anførte lægemiddel og NOAK, hvor kombinationen bør overvejes nøje, og dosismodifikation bør overvejes.

Forklaring: Ovenstående tabel er en oversigt over de mest potente eller hyppigste interaktioner mellem NOAK og hyppige lægemidler, anvendt på hæmatologiske og onkologiske afdelinger. Tabellen er ikke komplet og for en mere detaljere og nøjagtig beskrivelse henvises til: http://noacforaf.eu/. Endvidere bør man være forsigtig ved samtidig behandling med andre lægemidler, der øger blødningsrisikoen, såsom pladehæmmere (hjertemagnyl, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel etc), NSAID og anden medicin der virker blodfortyndende.

| FORTSÆTTER

27


»

OPDATERING AF CAT-RAPPORTEN | DSTHFORUM 1 | 2020

FAKTA Anbefaling vedrørende initial behandling af VTE hos cancerpatienter Patienter med aktiv cancer og VTE anbefales behandlet med enten vægtbaseret subkutant LMH eller NOAK (edoxaban, rivaroxaban eller apixaban) i mindst 6 måneder. LMH anbefales til patienter med cancer i gastrointestinalkanalen, nyre eller urinveje og til patienter med øget blødningstendens.

LÆS Læs den opdaterede rapport på www.dsth.dk

28

Reference til NOAK CAT 1 Raskob GE, Van Es N, Verhamme P, Carrier M, Di Nisio M, Garcia D et al. Edoxaban for the treatment of cancer associated venous thromboembolism. N Engl J Med 2018; 378: 615–24. 2 Kraaijpoel N, Di Nisio M, Mulder FI, Van Es N, BeyerWestendorf J, Carrier M et al. Clinical Impact of Bleeding in Cancer-Associated Venous Thromboembolism: Results from the Hokusai VTE Cancer Study. Thromb Haemost 2018; 118:1439–1449. 3 Young A, Marshall A, Thirlwall J, Hill C, Hale D, Dunn J et al. Comparison of an Oral Factor Xa Inhibitor With Low Molecular Weight Heparin in Patients With Cancer With Venous Thromboembolism: Results of a Randomized Trial (SELECT-D).J Clin Oncol 2018; 36: 2017–2023. 4 McBane RD, Wysokinski WE, Le-Rademacher J, Ashrani AA, Tafur AJ, Gundabolu K et al. Apixaban and Dalteparin in Active Malignancy Associated Venous Thromboembolism: the ADAM VTE Trial. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2019 epub. 5 Li A, Garcia DA, Lyman GH, Carrier M. Direct oral anticoagulant (DOAC) versus low-molecular-weight heparin (LMWH) for treatment of cancer associated thrombosis (CAT): A systematic review and meta-analysis. Throm Res 2019; jan 173: 158-163. 6 Fuentes HE, McBane RD, Wysokinski WE, Tafur AJ, Loprinzi CL, Murad MH et al. Direct Oral Factor Xa Inhibitors for the Treatment of Acute Cancer-Associated Venous Thromboembolism: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2019 epub 7 Khorana A, Noble S, Lee A, Soff G, Meyer G, O’Connell C et al. Role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer-associated venous thromboembolism: guidance from the SSC of the ISTH. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2018; 16: 1891–1894.


▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. IDELVION® (albutrepenonacoq alfa) pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Teraputiske indikationer: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt mangel på faktor IX). Kan bruges til alle aldersgrupper. Dosering*: Behandlingen skal superviseres af en læge med erfaring i behandling af hæmofili B. Monitorering af behandling: Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor IX-niveauet som vejledning til bestemmelse af den dosis, der skal administreres, og af doserings-hyppigheden ved gentagne infusioner. Dosering: Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor IX-manglen er, af blødningsstedet og blødningsomfanget samt af patientens kliniske tilstand. Behandling efter behov: Antallet af faktor IX-enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er relateret til den aktuelle WHO-standard for faktor IX-præparater. Den nødvendige dosis bestemmes ved hjælp af følgende formel: Nødvendig dosis (IE) = legemsvægt (kg) × ønsket faktor IX-forøgelse (% af normalværdien eller IE/dl) x {den reciprokke værdi af observeret genfinding (IE/kg pr. IE/dl)}. Forventet faktor IX-forøgelse (IE/dl eller % normalværdien) = dosis (IE) × genfinding (IE/dl pr. IE/ kg)/legemsvægt (kg). Den dosis, der skal administreres, og administrationshyppigheden skal altid indrettes efter den kliniske effekt i det enkelte tilfælde. Patienter < 12 år: Ved en inkrementel genfinding på 1 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde: Dosis (IE) = legemsvægt (kg) × ønsket faktor IX-forøgelse (IE/dl) × 1 dl/kg. Patienter ≥ 12 år: Ved en inkrementel genfinding på 1,3 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde: Dosis (IE) = legemsvægt (kg) × ønsket faktor IX-forøgelse (IE/dl) × 0,77 dl/kg. Profylakse: Den sædvanlige dosis til langvarig profylakse mod blødning hos patienter med svær hæmofili B er 35-50 IE/kg én gang om ugen. Visse patienter, som opnår god kontrol med behandling én gang om ugen, kan behandles med op til 75 IE/kg ved et interval på 10 eller 14 dage. Efter en blødningsepisode under profylakse bør patienterne bibeholde deres profylakseregime så nøje som muligt. IDELVION bør administreres med mindst 24 timer mellem 2 doser eller længere, hvis det vurderes velegnet for patienten. Pædiatrisk population: Til rutinemæssig profylakse er det anbefalede dosisregime til pædiatriske patienter 35-50 IE/kg én gang om ugen. Administration*: Intravenøs anvendelse. Den rekonstituerede injektionsvæske skal injiceres langsomt intravenøst med en hastighed, der er behagelig for patienten, op til maksimalt 5 ml/min. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er linket til albumin (rIX-FP)) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Allergisk reaktion over for hamsterprotein. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Overfølsomhed: Der kan forekomme allergiske overfølsomhedsreaktioner med IDELVION. Præparatet indeholder spor af hamsterproteiner. Patienterne skal informeres om omgående at afbryde behandlingen og kontakte lægen, hvis overfølsomhedssymptomer skulle forekomme. Patienterne skal informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Det anbefales, at de første administrationer af faktor IX ud fra den behandlende læges vurdering foretages under lægeligt opsyn med mulighed for relevant håndtering af allergiske reaktioner. I tilfælde af shock skal standardbehandling af shock iværksættes. Inhibitorer: Der er rapporteret om dannelse af inhibitorer til faktor IX under faktorsubstitutionsbehandling med IDELVION i behandlingen af hæmofili B. Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor IX-præparater skal patienterne monitoreres for udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer), der bør kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) under anvendelse af relevante biologiske test. I litteraturen er der rapporter, som viser en forbindelse mellem forekomst af faktor IX-inhibitor og allergiske reaktioner. Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør derfor undersøges for tilstedeværelsen af inhibitorer. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitorer kan have øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX. Tromboemboli: Når IDELVION administreres til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt, til nyfødte og til patienter med risiko for trombotisk fænomen eller dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) skal klinisk overvågning for tidlige tegn på trombose og konsumptiv koagulopati initieres under anvendelse af relevant biologisk testning. I hvert enkelt tilfælde skal fordelen ved behandling med IDELVION vejes op imod risikoen for disse komplikationer. Pædiatrisk population: De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn. Kardiovaskulære hændelser: Hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med faktor IX øge den kardiovaskulære risiko. Kateterrelaterede komplikationer: Når det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede komplikationer inklusive lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet tages i betragtning. Ældre patienter: Kliniske studier med IDELVION har ikke inkluderet personer på 65 år og derover. Det vides ikke, om de reagerer anderledes end yngre personer. Natriumindhold: Dette lægemiddel indeholder op til 25,8 mg (1,3 mmol) natrium pr. dosis (ved legemsvægt 70 kg), hvis den maksimale dosis (15 ml = 6000 IE) anvendes. Der skal tages højde for dette hos patienter på natriumkontrolleret diæt. Registrering af brug: Det anbefales kraftigt at registrere navn og batchnummer for lægemidlet, hver gang IDELVION administreres til en patient, så der opretholdes en kobling mellem patient og lægemiddelbatch. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der er ikke rapporteret interaktioner mellem humane koagulationsfaktor IX-præparater og andre lægemidler. Fertilitet, graviditet og amning: På grund af den sjældne forekomst af hæmofili B hos kvinder er der ingen tilgængelige data fra brug af faktor IX under graviditet og amning. Faktor IX bør derfor kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er klart indiceret. Bivirkninger*: Patienter med hæmofili B kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden vise sig ved utilstrækkeligt klinisk respons. I sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter. Der blev rapporteret udvikling af inhibitorer i et igangværende klinisk studie med tidligere ubehandlede patienter. Der er observeret udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter efter markedsføring af IDELVION. I fire åbne kliniske studier, der omfattede 107 forsøgsdeltagere med mindst en eksponering for IDELVION, blev der indberettet 13 bivirkninger hos 7 forsøgsdeltagere. Almindelige (≥ 1/100 til < 1/10): Reaktioner på injektionsstedet, hovedpine. Ikke almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100): Svimmelhed, overfølsomhed, udslæt, eksem. Efter autorisation er følgende bivirkninger rapporteret: Ikke kendt hyppighed: FIX-hæmning/udvikling af inhibitorer. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger: Én tidligere ubehandlet patient i det igangværende kliniske forsøg udviklede høj titer inhibitor mod faktor IX. Der er utilstrækkelige data til at give information om incidensen af inhibitorer hos tidligere ubehandlede patienter. Overdosering: Der er ikke rapporteret om symptomer i forbindelse med overdosering af IDELVION. For oplysninger om holdbarhed, instruktion i brug mm. se fuldt produktresumé og læs indlægssedlen. Indehaver af markedsføringstilladelse: CSL Behring GmbH, Marburg, Tyskland. Udlevering: BEGR. Tilskud: Ikke tilskud. Pakninger og priser: IDELVION pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning fås i følgende pakningsstørrelser: IDELVION 250 IE. IDELVION 500 IE. IDELVION 1000 IE. IDELVION 2000 IE. Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk.

DNK-IDL-0002 FEB 2020

De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortede i forhold til det af EMA godkendte produktresumé, dateret 30.10.2019. Fuldt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos: CSL Behring AB, Box 712, SE-182 17 Danderyd. Telefon: +46 8 544 966 70.

en faktor som giver frihed 1

1 injektion. Op til 14 dages beskyttelse hos udvalgte patienter.* 0 blødninger.# 1,2

IDELVION er indiceret til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel) i alle aldersgrupper.1 De almindeligste bivirkninger var reaktioner på injektionsstedet og hovedpine.1

Referencer: 1. IDELVION SPC 30.10.2019. 2. Santagostino E, et al. Blood 2016;127:1761-9. * Gælder personer over 12 år. # Årlig spontan median blødningsfrekvens (AsBR). Median Interquartile Range (IQR) = 7d: 0,0; 10d: 0,0; 14 d: 0,1,0 (Mediandosis for 14 d: 75 IE/kg).

(albutrepenonacoq alfa) Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein


»

BERETNING FRA FORSKNINGSOPHOLD I USA | DSTHFORUM 1 | 2020

Beretning fra forskningsophold i USA af modtageren af Steen Husteds Mindelegat 2019 Af: Anette Tarp Hansen, afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d., Aalborg Universitetshospital

4 ugers

forskningsophold I efteråret 2019 havde jeg privilegiet af at drage til USA på et 4 ugers forskningsophold. I planlægningen heraf søgte jeg Steen Husteds Mindelegat til delvis finansiering af forskningsopholdet. Jeg havde ved forårsmødet 2019 æren af at modtage legatet. Legatet har haft betydning for den økonomiske gennemførbarhed af forskningsopholdet. Legatet er et forskningslegat oprettet i Steen Husteds ånd. Legatet kan søges af DSTH-medlemmer til forskningsophold, kongresrejser og lignende relevante aktiviteter indenfor fagområdet trombose/hæmostase.

30

Afdelingslæge, ph.d. Anette Tarp Hansen

Legatet på 15.000 kr. blev oprettet af bestyrelsen i forbindelse med DSTHs 25-års jubilæum i 2018 til minde om og ære for Steen Husted og hans unikke og årelange bidrag på tromboseområdet. Læs mere på www.dsth.dk


BERETNING FRA FORSKNINGSOPHOLD I USA | DSTHFORUM 1 | 2020

«

Boston University School of Public Health

Boston University School of Public Health Mit forskningsophold var på Boston University School of Public Health ved Jaimie Gradus (lektor i psykiatrisk epidemiologi, dr.med.) og opstod i samarbejde med følgende samarbejdspartnere: professor Henrik Toft Sørensen (Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital), Krista Huybrecths (lektor, ph.d., Harvard University, Department of Medicine, Division of Pharmacoepidemiology) og Zeyan Liew (lektor, ph.d., Yale University, Center for Perinatal, Pediatric, and Environmental Epidemiology).

Epidemiologisk forskningsprojekt Formålet for mit forskningsophold var med afsæt i et konkret epidemiologisk forskningsprojekt på danske registerdata at forøge min viden indenfor farmako-epidemiologiske studier af trombotiske tilstande. Projektet

omhandler risiko for blodprop og blødning hos gravide i behandling med antidepressiv medicin og antipsykotika. Depression og angstlidelser er hyppige lidelser blandt kvinder i fertil alder. Tilstandene behandles tiltagende med medicinsk behandling – også under graviditet – i USA op imod 10% af gravide, men i Danmark nok en noget lavere andel af gravide. Man ved ikke, om antidepressiv og antipsykotisk medicin øger kvindens risiko for alvorlig blødning eller blodpropper under graviditet, under og efter fødsel. Alvorlig blødning og blodprop under graviditet er særlig kritisk, idet de er potentielt fatale komplikationer, der truer både den unge kvinde og hendes ufødte barn. Heldigvis er disse komplikationer relativt sjældne, og således egner netop den epidemiologiske tilgang sig i udgangspunktet glimrende til at undersøge sådanne problemstillinger. Det har dog vist sig at være et metodemæssigt særdeles vanskeligt spørgsmål at besvare,

| FORTSÆTTER

31


»

BERETNING FRA FORSKNINGSOPHOLD I USA | DSTHFORUM 1 | 2020

idet især trombotiske manifestationer er muligt forårsaget af den underliggende psykiatriske sygdom, den medicinske behandling heraf, uhensigtsmæssig livsstil, lav socioøkonomisk status, eller en kombination af alle. Sådanne data er vanskelige at spore i registerdata! Disse issues var særdeles givtige at diskutere med forskerne på instituttet, idet flere af dem har denne ”social disparity” som medspiller for sygdom som deres forskningsområde. Man ved fra amerikanske studier af gravide med psykisk sygdom har lavere socio-økonomisk status og ringere livsstil end andre gravide, mens problemet formentligt er mindre udtalt i Danmark om end ikke beskrevet. Livsstilsfaktorer er dårligt registreret i danske registerdata, dog er det således, at man i det Danske Fødselsregister har registreret rygning og body mass index igennem de sidste mange år. Så studiet er ongoing.

Positive erfaringer Mine erfaringer fra forskningsopholdet var særdeles positive. Jeg blev modtaget meget respektfuldt som dansk læge og forsker og har haft stor glæde af mange faglige diskussioner og møder med dels de eksisterende samarbejdspartnere derovre og deres interesserede kollegaer. De var meget åbne for samarbejde og interesserede i at høre om de unikke danske data. Alene af den grund

Anette holder foredrag for instituttets lektorer og professorer

32

er der gode samarbejdsmuligheder. Det har forøget mit faglige netværk og mulighed for fremtidige internationale studier indenfor trombose/hæmostase. Min afdelingsledelse har haft øje for, at et sådant udlandsophold bidrager til internationalisering af dansk forskning og faglig vækst af mig, hvilket igen ”smitter af” på øvrige akademikere i afdelingen og højner det faglige niveau. Jeg kan kun anbefale at man spørger sin afdelingsledelse om mulighed for at komme af sted, hvis man har et godt projekt eller problemstilling eller metode som man kan lære mere om i udlandet. Det betaler sig begge veje!

Ansøg Ansøgningsfrist for Steen Husteds Mindelegat er 1. april 2020. Ansøgningen sendes til DSTHs sekretær Anne-Mette Hvas: annehvas@rm.dk. Legatet uddeles på forårsmødet den 13. maj i Aarhus.


STEEN HUSTEDS

MINDELEGAT I Steen Husteds navn uddeler Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) årligt 1 forskningslegat på op til 15.000 kr. Forskningslegatet uddeles til et DSTH-medlem, der søger økonomisk støtte til en kongresrejse eller et forskningsrelateret besøg på en institution i Danmark eller udlandet. Formålet skal være at præsentere nye forskningsresultater eller få specifikke færdigheder inden for et defineret (fagområde-relateret) udviklings- eller forskningsområde. Ansøgninger til legatet vurderes af DSTH-bestyrelsen. Forskningslegatet uddeles ved DSTHs årlige forårsmøde og udbetales ved fremsendelse af relevante bilag indenfor 12 måneder efter uddelingen. Modtageren af legatet vil få besked på forhånd og vil blive bedt om at holde en kort præsentation på mødet og/eller i DSTH-Forum relateret til det forskningsmæssige og/ eller udviklingsmæssige indhold af ansøgningen.

KRAV TIL ANSØGNING 1.

Legatet kan søges af medlemmer af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.

2.

Der kan søges om støtte til transport (dog ikke taxa el. kørsel i egen bil), deltagergebyr til konference samt hotel/bolig i forbindelse med rejsen. Der gives ikke støtte til løn, diæter eller forskningsudstyr.

3.

Der indsendes en skriftlig motiveret ansøgning på max 1 A4 side + et budget. Derudover vedlægges et CV på max 2 sider inkl. eventuelle publikationer.

4.

Hvis der søges til præsentation af abstract, skal dette samt dokumentation for indsendelse samt evt. accept af abstract vedlægges som bilag. Såfremt abstractet bliver accepteret efter fristen for ansøgning, bedes dokumentation for accept fremsendt.

5.

Hvis der ansøges om støtte til et studiebesøg, skal formålet med dette besøg beskrives. Studiebesøget skal være godkendt af vejlederen/lederen på ansøgerens nuværende ansættelsessted. Dokumenteret aftale (helst i form af letter of invitation) fra den modtagende institution skal vedlægges.

6.

Såfremt den samlede udgift forbundet med deltagelse i kongres/studiebesøg overstiger legatets størrelse, skal det dokumenteres, at den resterende finansiering er sikret.

Ansøgningsfrist for uddeling ved forårsmødet 2020 er 1. april 2020 Ansøgningen sendes til DSTHs sekretær Anne-Mette Hvas på mailadressen annehvas@rm.dk


«

Formand, Thomas Kümler Overlæge, Ph.d. Kardiologisk afd. S Herlev-Gentofte Hospital E-mail: tkumler@dadlnet.dk Speciale: Kardiologi

DATO

BEGIVENHED

19.-21. marts 2020 København

Nordic Platelet Symposium Læs mere på www.dsth.dk

Næstformand, Mariann Tang Overlæge, Ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: mariann.tang@ki.au.dk Speciale: Thoraxkirurgi

30. marts til 1. april 2020 Vejle

Blødningskursus Læs mere på www.dsth.dk

30. april 2020 København

DSTH Forårsmøde Læs mere på www.dsth.dk

Sekretær, Anne-Mette Hvas Professor, overlæge, Ph.d. Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital E-mail: annehvas@rm.dk Speciale: Klinisk Biokemi

4.-6. juni 2020 Tromsø

Nordisk koagulationsmøde Læs mere på www.dsth.dk

Kasserer, Kasper Gymoese Berthelsen Afdelingslæge Anæstesi og Intensiv Aalborg Universitetshospital E-mail: kasper.berthelsen@rn.dk Speciale: Anæstesi Øvrige medlemmer: Anita Sylvest Andersen Overlæge, Ph.d. Gynækologisk Afdeling Herlev hospital Email: anita.sylvest.andersen@regionh.dk Speciale: Obstetrik Peter Kampmann Overlæge, Klinik for Blodsygdomme & Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut Leukæmi, Allogen Knoglemarvstransplantation og Hæmofili, Rigshospitalet E-mail: Peter.Kampmann@regionh.dk Speciale: Hæmatologi Maja Hellfritzsch Poulsen 1. reservelæge, Ph.d. Hjertesygdomme Hospitalsenheden Vest E-mail: mmhellfritzsch@health.sdu.dk Speciale: Klinisk farmakologi Suppleanter: Annette Dam Fialla Overlæge, Ph.d. Medicinsk Gastroenterologi Odense Universitetshospital E-mail: annette.fialla@rsyd.dk Speciale: Gastroenterologi og hepatologi Anette Tarp Hansen Afdelingslæge, Ph.d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital E-mail: a.tarp@rn.dk Speciale: Klinisk Biokemi

34

Lidt til kalenderen

Marie Louise Schmitz Afdelingslæge, Ph.d. Neurologisk afdeling AUH/Hammel Neurocenter, Hospitalsenheden midt E-mail: mariesch@rm.dk Speciale: Neurologi

BLØDNINGSKURSUS 30. marts til 1. april 2020 på Hotel Scandic, Jacob Gade, Vejle

TS 30. MAR RIL TIL 1. AP 0 2 20

Kursusledere: Anne-Mette Hvas og Jannie Dalby Salvig Emner:  Det hæmostatiske system  Udredning og behandling af akut blødning  Udredning og behandling af blødning  Den intensive patient

Udvalg og kontaktpersoner Formand

Thomas Kümler tkumler@dadlnet.dk

Sekretær

Anne-Mette Hvas annehvas@rm.dk

Kasserer Kasper Gymoese Berthelsen kasper.berthelsen@rn.dk

Sponsorer

Peter Kampmann peter.kampmann@regionh.dk

Kurser

Anita Sylvest Andersen anita.sylvest.andersen@regionh.dk

Hjemmeside og nyhedsmails Mariann Tang mariann.tang@ki.au.dk

DSTHForum redaktionsudvalg Mads Nybo (redaktør) mads.nybo@rsyd.dk Anne-Mette Hvas annehvas@rm.dk Erik Lerkevang Grove erikgrove@hotmail.com Maja Hellfritzsch Poulsen mmhellfritzsch@health.sdu.dk Eva Funding eva.funding@gmail.com

Mere info: www.dsth.dk

Bestyrelsen


Eliquis apixaban

Forkortet produktinformation Produktinformation for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg og 5 mg filmovertrukne tabletter. De med *markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til Det Europæiske Lægemiddelagenturs godkendte produktresumé dateret 20. december 2019. Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II). Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker). Dosering og administration*: Forebyggelse af VTE (VTEp): elektiv hofte- eller knæalloplastik: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt initieret 12-24 timer efter indgrebet. Behandlingsvarighed: 32-38 dage (hofteoperation) og 10-14 dage (knæoperation). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF: 5 mg oralt 2 gange dagligt. Dosisreduktion: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt hos patienter med NVAF og med mindst to af følgende karakteristika: alder ≥ 80 år, kropsvægt ≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l). Patienter, der udelukkende opfylder kriteriet for svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15 29 ml/min), bør også få den lave dosis af ELIQUIS på 2,5 mg 2 gange dagligt. Behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTEt): Akut DVT og LE: 10 mg oralt 2 gange dagligt i de første 7 dage efterfulgt af 5 mg oralt 2 gange dagligt. Kort behandlingsvarighed (mindst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nyligt operativt indgreb, traume, immobilisering). Forebyggelse af recidiverende DVT og LE: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt, initieret efter afsluttet 6 måneders behandling med ELIQUIS 5 mg 2 gange dagligt eller med andet antikoagulantium. Risiko for blødning skal overvejes. Ved skift fra Vitamin K antagonist (VKA) til ELIQUIS skal VKA seponeres og ELIQUIS initieres, når INR < 2. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion gælder følgende anbefalinger: Til forebyggelse af VTE ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (VTEp), til behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTEt er dosisjustering ikke nødvendig). Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF og serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) og alder ≥ 80 år eller kropsvægt ≤ 60 kg er dosisreduktion nødvendig. Ved manglende dosisreduktionskriterier (alder, kropsvægt) er dosisjustering ikke nødvendig. Anbefales ikke til patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller patienter som er i dialyse. Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min): ELIQUIS bør anvendes med forsigtighed til forebyggelse af VTE ved VTEp og af recidiverende DVT og LE (VTEt) samt til behandling af DVT og LE. Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF skal dosis reduceres til 2,5 mg 2 gange dagligt. Nedsat leverfunktion: Kontraindiceret hos patienter med leversygdom, der er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion. Kan anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, samt patienter med forhøjede leverenzymer og forhøjet total bilirubin. Patienter, der får foretaget kateterablation (NVAF): Patienterne kan fortsætte med at bruge apixaban. Patienter der gennemgår kardiovertering: Behandling kan påbegyndes eller startes hos patienter med NVAF. For patienter der ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia skal udelukkelse af trombe i venstre atrium før kardiovertering overvejes. For patienter, der påbegynder behandling med apixaban, skal der gives 5 mg to gange dagligt i mindst 2,5 dage før kardiovertering. Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Administration: Oral anvendelse. Skal synkes med vand, med eller uden føde. Kan knuses og røres ud i vand, glucose i vand eller æblejuice/-mos. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne, aktiv klinisk signifikant blødning. Leversygdom, forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsion eller tilstand med signifikant risikofaktor for større blødning. Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen i særlige tilfælde af skift af antikoagulansbehandling eller, når UFH administreres i doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt vene- eller arteriekateter, eller under kateterablation for atrieflimren. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Blødningsrisiko: Patienter skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødning. Forsigtighed udvises hos patienter med generelt øget risiko for blødning. ELIQUIS skal seponeres, hvis der forekommer alvorlig blødning. Et middel til at reversere apixabans aktivitet er tilgængelig. Patienter med mekaniske hjerteklapper, med eller uden atrieflimren: ELIQUIS frarådes. Patienter med antifosfolipidsyndrom: ELIQUIS anbefales ikke til patienter med tidligere trombose, som er diagnosticeret med antifosfolipidsyndrom. Kirurgi og invasive indgreb: ELIQUIS seponeres mindst 48 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med moderat eller høj blødningsrisiko og mindst 24 timer inden ved lav risiko for blødning. Behandlingen med ELIQUIS bør genoptages så hurtigt som muligt efter indgrebet. Midlertidig seponering: Ændringer i behandlingen bør undgås. Ved midlertidig seponering, bør behandlingen genoptages hurtigst muligt. Spinal-/ epiduralanæstesi eller –punktur: Et epiduralt eller intratekalt kateter skal fjernes mindst 5 timer inden den første dosis ELIQUIS gives. Patienten skal overvåges hyppigt for tegn eller symptomer på neurologiske udfald. Der bør være et interval på mindst 20 30 timer fra den sidste ELIQUIS-dosis til kateteret bliver fjernet, og mindst en dosis bør udelades, før kateteret bliver fjernet. Den næste ELIQUIS-dosis kan gives mindst 5 timer efter kateteret er blevet fjernet. ELIQUIS bør anvendes med yderste forsigtighed ved brug af neuroaksial blokade. Hæmodynamisk ustabile LE patienter eller patienter med behov for trombolyse eller lungeembolektomi: ELIQUIS bør ikke anvendes som alternativ til ufraktioneret heparin hos patienter med lungeemboli som er hæmodynamisk ustabile, eller som måske får behov for trombolyse eller lungeembolektomi. Ældre patienter: Forsigtighed udvises ved samtidig administration af acetylsalicylsyre. Legemsvægt: Lav legemsvægt (< 60 kg) kan medføre øget blødningsrisiko. Hoftefraktur-kirurgi: ELIQUIS anbefales ikke til patienter, der har fået foretaget kirurgisk indgreb på grund af hoftefraktur. Laboratorieparametre: Koagulationstests påvirkes af ELIQUIS. Lactose: ELIQUIS bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktioner*: Frarådes hos patienter, der samtidig får systemisk behandling med kraftige CYP3A4- og P gp-hæmmere. Ved samtidig systemisk behandling med kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-gp bør ELIQUIS anvendes med forsigtighed til forebyggelse af VTE ved elektiv hofte- eller knæalloplastik, til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF og til forebyggelse af recidiverende DVT og LE. Til behandling af DVT og behandling af LE bør ELIQUIS ikke anvendes samtidig med systemisk behandling med kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-gp, da virkningen kan være kompromitteret. Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med SSRI’er/SNRI’er NSAID og trippelkombination med acetylsalicylsyre og clopidogrel. Lægemidler forbundet med alvorlig blødning anbefales ikke til samtidig brug. Administration af aktivt kul nedsætter ELIQUISeksponering. Fertilitet, graviditet og amning*: Bør ikke anvendes. Bivirkninger*: Sikkerheden ved ELIQUIS er undersøgt i VTEp-studier1, i NVAF-studier2 og VTEstudier3. Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10): Anæmi1,2,3. Trombocytopeni3. Blødning i øjet2. Hæmatom1,2,3. Hypotension2. Epistaxis2,3. Kvalme1,2,3. Gastrointestinal blødning2,3. Blødning i munden3. Rektal blødning, gingival blødning2,3. Forhøjet gamma-glutamyltransferase2,3. Forhøjet alaninaminotransferase3. Hududslæt3. Hæmaturi2,3. Abnorm vaginal blødning, urogenital blødning3. Blodudtrædning1,2,3. Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100): Trombocytopeni1,2. Pruritus1,2,3. Overfølsomhed, allergisk ødem og anafylaksi2,3. Hjerneblødning2. Blødning i øjet3. Hypotension1,3. Intra-abdominal blødning2. Epistaxis1. Hæmoptyse2,3. Gastrointestinal blødning1. Blødning fra hæmorider2,3. Blødning i munden2. Hæmatokesi1,2,3. Abnorme leverfunktionsprøver, forhøjet aspartat-aminotransfarase, stigning i basisk phosphatase, forhøjet bilirubin i blodet1,2,3. Førhøjet gamma-glutamyltransferase1. Forhøjet alaninaminotransferase1,2. Hududslæt2. Alopeci2,3. Muskelblødning3. Hæmaturi1. Abnorm vaginal blødning, urogenital blødning1,2. Blødning fra administrationsstedet2,3. Okkult positiv blodprøve2,3. Blødning efter operationen, sårsekretion, blødning fra operationsstedet, operativ blødning1,2,3. Traumatisk blødning2,3. Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000): Overfølsomhed, allergisk ødem og anafylaksi1. Hjerneblødning3. Blødning i øjet1. Hæmoptyse1. Blødning fra respirationsveje2,3. Rektal blødning, gingival blødning1. Retroperitoneal blødning2. Alopeci1. Muskelblødning1,2. Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Hjerneblødning1. Intra-abdominal blødning1,3. Blødning fra respirationsveje1. Blødning fra hæmorider1. Blødning i munden1. Retroperitoneal blødning3. Hududslæt1. Blødning fra administrationsstedet1. Okkult positiv blodprøve1. Traumatisk blødning1. Overdosering*: I tilfælde af hæmoragiske komplikationer skal behandlingen stoppes og kilden til blødningen findes. Påbegyndelse af passende behandling, f.eks. operativ hæmostase, transfusion med frisk frosset plasma eller administration af antidot, bør overvejes. Administration af aktivt kul kan være hensigtsmæssig. Indgivelse af protrombin kompleks koncentrat (PCC) eller rekombinant faktor VIIa kan overvejes. Pakninger: Filmovertrukne tabletter 2,5 mg: 10 stk, 20 stk, 60 stk, 168 stk. Filmovertrukne tabletter 5 mg: 14 stk, 28 stk, 100 stk, 168 stk. Pris: Se venligst den dagsaktuelle pris på http://medicinpriser.dk. Tilskud: Generelt tilskud. Udlevering: B. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Irland. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra den danske repræsentant: Bristol-Myers Squibb, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.


BEHANDLING OG FOREBYGGELSE AF RECIDIV:

HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG OM EFFEKT OG BLØDNINGSPROFIL?

Dyb venetrombose og lungeemboli

Forebyggelse af recidiv: Eliquis® har signifikant bedre effekt*** end og sammenlignelig blødningsprofil**** med placebo2

Eliquis® kan tages i forbindelse med tandbørstning – det gør en 2 x dosering let at huske *opgjort i symptomatisk tilbagevendende VTE eller død af enhver årsag: RR 0.84 (0.60-1.18) 95% CI, P-værdi: <0.001 for noninferiority **opgjort som større blødninger og klinisk relevante ikke større blødninger: RR: 0.44 (0.36-0.55) 95% CI, P-værdi: <0.001 ***opgjort i symptomatisk tilbagevendende VTE eller død af enhver årsag. RR: 0.33 (0.22-0.48) 95% CI. ****opgjort som større blødninger og klinisk relevante ikke større blødninger. RR: 1.20 (0.96-2.73) 95% CI

1. Agnelli et al. New England Journal of Medicine 2013;369:799-808 2. Agnelli G et al. New England Journal of Medicine 2013;368:699-708

Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvular atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II). Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker).

432DK1908526-01, PP-ELI-DNK-0326, 19. december 2019

Behandling: Effekten* af Eliquis® er sammenlignelig med enoxaparin/warfarin1 Eliquis® reducerer risikoen for blødninger** signifikant sammenlignet med enoxaparin/warfarin1

Profile for Solomet

DSTH-FORUM 1. UDGAVE 2020  

DSTH-FORUM 1. UDGAVE 2020  

Profile for solomet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded