Page 1

01 2014

DSTHFORUM MEDLEMSBLAD Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

22

Gensekventering og

diagnostik af arvelige blødningsforstyrrelser Forekomsten af milde blødningssymptomer er høj. Således rapporterede 25% af alle mænd og 40% af alle kvinder i en normal baggrundsbefolkning om blødningssymptomer i et studie af von Willebrand sygdoms (VWD) prævalens Læs mere på side 22

20

VTE-Ku

Selvstyret AKbehandling – hvem kan og hvad koster det?

Strategi, fokus, DSTH's årsmøde 20 kurser, møder og d. 18. apri afholdes arbejdsområder på Schæffergården for DSTH Gentofte.

Læs mere på side 20

Læs mere på side 10

Læs mere på side Læs5mere på side 34

rsus

ide 7

5

Invitation til "Clinical Aspects of Thrombocytopenia" i København

2.-4. ap ril, Ebel toft Læs m ere på s

10

7 12 Ph.d.-kursus

14 Nye medlemmer i bestyrelsen

På side 12 kan du læse mere om kurset som afholdes 2.-4. juni 2014 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

På side 14 finder du en nærmere præsentation samt billeder af de enkelte bestyrelsesmedlemmer


“Jeg kender min værdi” Patienter har stort udbytte af at være en aktiv del af deres AK-behandling Oplysning og involvering af patienter i deres egen behandling er ofte nøglen til succesfuld behandling. Ved at flytte patienter i konventionelt styret AK-behandling til selvstyret AK-behandling, er det muligt at forbedre sikkerhed og livskvalitet1,2,3. Involverede patienter har større chance for at være compliante, har længere tid i terapeutisk niveau (TTR) og potentielt færre komplikationer4. Måles INR ugentligt i stedet for månedligt øges TTR fra 50 % til 85 %5 og en høj TTR medfører færre utilsigtede hændelser2. Metaanalyser har desuden vist, at selvstyret AK-behandling nedsætter antallet af tromboemboliske hændelser5,6,3 uden at øge risikoen for alvorlige blødninger3 sammenlignet med konventionel AK-monitorering. 1 Levi M et al (2009). Sem Thromb Hem 35:527-542. 2 Wan JY et al (2008). Circulation 1:87-91. 3 Bloomfield HE et al (2011). Ann Int Med 154:472-482. 4 Barcellona D et al (2002). Haematologica 87:1081-1086. 5 Henegan C et al (2006). Lancet 367:404-411. 6 Henegan C et al (2012). Lancet 379:322-334.

COAGUCHEK and BECAUSE IT’S MY LIFE are trademarks of Roche. ©2013 Roche Roche Diagnostics A/S, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre, tlf. 36 39 99 52. www.roche.dk

side

2


Kære læsere ... DSTH tilskynder alle, der læser dette blad, til fortsat at fremsende indlæg. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer. Autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder kan frit fremsendes og vil blive bragt løbende. Indlæg fremsendes elektronisk i Word-format. For at lette det redaktionelle arbejde, bør indlægget ikke formateres unødigt dvs. ingen tabuleringer og manuel orddeling. Der må anvendes fed og kursiv samt variation i skriftstørrelsen for at anskueliggøre ønskede fremhævelser, mellemrubrikker og overskrifter m.m. Brug ens markering for det samme gennem hele materialet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at foretage typografiske tilretninger af hensyn til bladets samlede layout. Indgår der grafiske elementer i dokumentet (billeder, tabeller, figurer eller lignende), bedes disse, om muligt, vedhæftes som pdf- eller jpeg-filer i høj opøsning (svarende til 300 ppi/dpi). Det vil, på kontraktvilkår, være muligt for industrien, at få præsenteret de nyeste resultater inden for tromboseområdet. Interesserede bedes kontakte sekretariatet. Alle indlæg fremsendes pr. mail til ledende overlæge, dr. med. Steen Elkjær Husted. E-mail: steehust@rm.dk

DSTHForum Nr.: 1/5-2014 Trykt: Februar 2014 ISSN: 1602-6918 Oplag: 600 stk. Online-version Online-version af DSTHForum kan læses på ww.dsth.dk Udgiver Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Redaktør Steen E. Husted Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning/ Lægårdsvej 12 7500 Holstebro E-mail: steehust@rm.dk Tlf.: 24299963 Annonceinformation Se DSTH's hjemmeside

Indhold

www.dsth.dk eller kontakt: Ole Halfdan Larsen Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44

Kære DSTH'er..................................................................................... 5

8000 Aarhus C Mail: ole.halfdan.larsen@ki.au.dk

Retningslinje om Tromboembolisk sygdom under graviditet ............. 6 VTE-Kursus: Trombose og hæmostase som fagområde..................... 7 Selvstyret AK-behandling – hvem kan og hvad koster det? . ............ 10 Ph.d.-kursus: Hjertekarsygsom og den hæmostatiske balance ...... 12

Grafisk design og layout Mette Rumpelthiin Bligaard SOLOMET – Graphic solutions E-mail: mail@solomet.dk

Præsentation af DSTH's bestyrelse . ............................................... 14

Web: www.solomet.dk

DSKF-kursus om GRADE . ............................................................... 18

Tlf.: 26110444

Invitation: Clinical Aspects of Thrombocytopenia............................ 20 Gensekventering og diagnostik af arvelige blødningsforstyrrelser .... 22 Notifikationer og lidt til kalenderen ................................................ 30 Bestyrelse, udvalg og kontaktpersoner .......................................... 30

Deadline Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer: Mandag d. 21. april 2014

3


Med sikkerhedsanordning

innohep sikkerhedssprøjte ®

Når du vælger innohep® tinzaparin forfyldte sprøjter lever du op til kravene fra EU1 og dansk arbejdsmiljølov om anvendelse af medicinsk udstyr med indbygget sikkerhedsanordning og er med til at sikre arbejdsmiljøet for personalet.

LEO® 101316 © LEO Pharma a/S JaN 2014. DIX CVr. NO. 56759514. aLLE LEO VarEmærkEr SOm Er NæVNt, Er EJEt af LEO GrOUP. PRODUKTINFORMATION: SE SIDE 6

www.leo-pharma.se


FORMANDSBERETNING | DSTHFORUM 1 | 2014

«

Kære DSTH'er Af: Thomas Decker Christensen, formand for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Den nye bestyrelse holdt sit første bestyrelsesmøde over 2 dage, hvor vi konstituerede os. Desuden fik vi lagt en plan for de næste par år i DSTH, inklusiv strategi og fokus- og arbejdsområder for DSTH, herunder også bl.a. planlægning af kurser, møder etc. Næstformand blev Mads Nybo, Jonas Sjøland blev kasserer, og Knud Jepsen fortsætter som sekretær. Du finder en nærmere præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer på side 14-17 i dette nummer af DSTHForum. I 2014 er der planlagt 2 kurser i forbindelse med trombose og hæmostase som fagområde; Kursus i venøs tromboemboli den 2.-4. april og blødningskurset den 24.-26. september. I år er der også efterårsmøde og generalforsamling den 27. november, som kommer til at foregå i Aalborg. I 2015 er der forårsmøde den 21. maj (formentlig i København) samt efterårsmøde- og generalforsamling den 26. november (formentlig i Vejle/Middelfart området). I efteråret 2015 er det planen, at vi så starter forfra med fagområde kurserne, således at det først bliver kurset i arteriel trombose. Herefter kommer kurserne i venøs trombose og blødningskurset i henholdsvis foråret og efteråret 2016.

Vi har omlagt og re-designet vores hjemmeside. Vi vil forsøge at lægge så meget information, links mv. ud på hjemmesiden og gøre den endnu mere anvendelig og uundværlig, også i den daglige kliniske hverdag. Jeg håber, at I vil tage godt imod den, og alt feed-back er selvsagt meget velkommen.

Vi håber, at alle i DSTH, vil gøre så meget reklame for vores selskab som muligt Vi vil i den nye bestyrelse arbejde hårdt for at leve op til DSTH's formål.

Bedste hilsener

Thomas Decker Christensen

»

Vi har også et par andre møder/kurser under planlægning. Følg med på www.dsth.dk, da alt information bliver lagt der. Hvis der er forslag til emner for møder og kurser, så kontakt os endelig.

Vi har mange fokus- og arbejdsområder, så her nævnes bare et par af dem: Fokus bliver på dels de kurser og møder, som vi afholder, men et andet vigtigt område er at udbrede kendskabet til DSTH, bl.a. så at vi kan få endnu flere medlemmer. Et særlig fokus vil vi have på at rekruttere helt unge læger, da det jo primært er dem, som er fremtidens folk i DSTH.

Kontakt bestyrelsen Kontakt endelig bestyrelsen hvis der er spørgsmål, forslag mv., gerne per mail.

5


Forkortet produktresumé Forkortet produktresumé (annonce side 4) De fuldstændige produktresuméer (10.000 anti-Xa IE/ml, hætteglas og engangssprøjter med sikkerhedsanordning) og (20.000 anti-Xa IE/ml, hætteglas og engangssprøjter med sikkerhedsanordning) 27 Nov 2013 kan rekvireres hos LEO Pharma.

HØRINGSVERSION AF NY RETNINGSLINJE

Tromboembolisk sygdom under graviditet og post partum Arbejdsgruppen Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase etablerede i 2011 en arbejdsgruppe med det kommissorium at formulere nationale retningslinjer for håndtering af antitrombotisk profylakse og behandling til gravide.

Målet med retningslinjen Målet med retningslinjerne var, ”at udarbejde tværfaglige evidensbaserede retningslinjer for forebyggelse og behandling af venøs og arteriel tromboembolisk sygdom hos gravide og puerperale kvinder, og via dette at udbrede og øge kendskabet til og implementeringen af evidensbaseret tromboseprofylakse og behandling med det overordnede formål at hindre recidiv og forekomsten af letale og invaliderende komplikationer”.

Læs retningslinjen På www.dsth.dk kan du læse høringsversionen af retningslinjen. Du kan hente en online bladreversion eller en print-version. 6

innohep® tinzaparin, injektionsvæske. Indikationer: forebyggelse af dyb tromboflebit og tromboemboliske kom¬plikationer. forebyggelse af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation og hæmodialyse. Behandling af venøs trombose og tromboembolisk sygdom incl. dyb venøs trombose og lungeemboli. Bemærk: innohep® er ikke indiceret til behandling af alvorlig lungeemboli, dvs. til patienter med høj risiko for hæmodynamisk instabilitet. Dosering: Voksne: innohep® 10.000 anti-Xa IE/ml: Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen 3.500 anti-Xa IE s.c. 2 timer før operationen og derefter 3.500 anti-Xa IE én gang daglig i 7-10 dage. Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik): På operationsdagen 4.500 anti-Xa IE s.c.12 timer før operationen og derefter 4.500 anti-Xa IE én gang daglig i 7-10 dage. Hæmodialyse (under 4 timers varighed): Bolusinjektion 2.000-2.500 anti-Xa IE ved dialysens start. Hæmodialyse (over 4 timers varighed): Bolusinjektion 2.500 anti-Xa IE ved dialysens start efterfulgt af 750 anti-Xa IE/ time som kontinuerlig infusion. Dosistilpasning: Om nødvendig kan bolus øges eller mindskes trinvis. Kontrol af dosis: Bestemmelse af plasma anti-Xa aktiviteten kan anvendes ved hæmodialyse. Plasma anti-Xa bør ligge omkring 0,5 anti-Xa 1 time efter indgift. Nedsat leverfunktion: Ved udtalt nedsat leverfunktion bør en reduktion af dosis overvejes. innohep® 20.000 anti-Xa IE/ml: Behandling af venøs trombose og tromboembolisk sygdom incl. dyb venøs trombose og lungeemboli: 175 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. én gang daglig. Peroral antikoagulation bør være påbegyndt på behandlingens 2. dag. 175 anti-Xa IE/kg legemsvægt 1 gang daglig i mindst 6 dage og indtil tilstrækkelig per¬oral antikoagulation er igangsat. De forskellige lavmolekylære hepariner er ikke nødvendigvis ens. Derfor skal de specifikke doseringer og instruktioner for hvert enkelt produkt følges. Børn: Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Patienter med nedsat nyrefunktion: Ved mistænke om nedsat nyrefunktion, skal nyrefunktionen vurderes ved hjælp af en serumkreatinin baseret formel til beregning af kreatininclearance-niveau. tilgængelige oplysninger viser ingen akkumulering hos patienter med kreatininclearance-niveauer ned til 20 ml/minut. forsigtighed bør dog udvises ved behandling af patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Der er begrænsede data for patienter med en beregnet kreatininclearance-niveau under 20 ml/minut. Ældre: Standarddoser bør anvendes. forsigtighed anbefales ved behandling af ældre patienter med nedsat nyrefunktion. Administration: Parenterale produkter skal undersøges visuelt før indgift. må ikke anvendes, hvis uklarhed eller bundfald observeres. Væsken kan blive gul under opbevaring, men er stadig anvendelig. innohep® 20.000 antiXa IE/ml fyldte injektionssprøjter har en graduering på 0,05 ml, hvilket gør det muligt at vælge den sprøjte, der egner sig bedst til den enkelte patient i forhold til patientens legemsvægt. for at opnå en korrekt dosering til den enkelte patient, sprøjtes den overskydende mængde ud før subkutan injektion, idet sprøjten holdes vertikalt. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. aktuel eller tidligere immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II), aktiv kraftig blødning eller tilstande som kan disponere for større blødning. (definition: se produktresume). Septisk endocarditis: Behandlingsdoser af innohep® (175 IE/kg) er kontraindiceret hos patienter, der får neuraksial anæstesi. Ved planlagt neuraksial anæstesi skal innohep® seponeres mindst 24 timer inden indgrebet. innohep® bør først genoptages 4-6 timer efter brug af spinal anæstesi eller efter, at kateteret er fjernet. Patienter skal overvåges nøje for tegn og symptomer på neurologisk skade. Hætteglas indeholder 10 mg/ml af konserveringsmidlet benzylalkohol og må ikke gives til præmature spædbørn og nyfødte pga. risikoen for Gasping syndrome. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Blødning: forsigtighed tilrådes ved administration af innohep® til patienter med risiko for blødning. kombination med lægemidler, der påvirker trombocytfunktionen eller koagulationssystemet bør undgås eller nøje overvåges. Intramuskulære injektioner: innohep® må ikke administreres ved intramuskulær injektion på grund af risikoen for hæmatom. På grund af risikoen for hæmatom bør samtidige intramuskulære injektioner også undgås. Heparin-induceret trombocytopeni: På grund af risikoen for immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II), bør trombocyttal måles før behandlingsstart og regelmæssigt derefter. innohep® skal seponeres hos patienter, som udvikler immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II). trombocyttallene vil sædvanligvis normaliseres inden for 2 til 4 uger efter ophør med behandlingen. Hyperkaliæmi: heparin-produkter kan undertrykke adrenal sekretion af aldosteron, hvilket fører til hyperkaliæmi. risikofaktorer omfatter diabetes mellitus, kronisk nyresvigt, tidligere metabolisk acidose, forhøjet plasmakalium før behandling, samtidig behandling med lægemidler, der kan øge plasmakalium og langvarig brug af innohep ®. hos patienter i risikogruppen bør kaliumniveauet måles, før behandling startes med innohep® og regelmæssigt overvåges derefter. heparin-relateret hyperkaliæmi er normalt reversibel ved behandlingsophør, men det kan være nødvendigt at overveje andre metoder, hvis behandling med innohep® anses livreddende (fx mindske kalium indtaget, seponere andre lægemidler, der kan påvirke kaliumbalancen). Kunstige hjerteklapper: terapeutiske svigt er blevet rapporteret hos patienter med kunstige hjerteklapper på normale antikoagulerende doser af innohep® og andre lavmolekylære hepariner. innohep® anbefales ikke til denne patientgruppe. Nedsat nyrefunktion: tilgængelige oplysninger viser ingen akkumulering hos patienter med kreatininclearance-niveauer ned til 20 ml/min. Selvom anti-Xa-overvågning er den mest hensigtsmæssige måling af de farmakodynamiske virkninger af innohep®, er det fortsat en dårlig indikator for blødningsrisiko, ikke desto mindre kan over-

101316-04.indd 2

vågning af anti-Xa-aktivitet overvejes hos patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Der bør vises forsigtighed ved behandling af patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Der er begrænsede data for patienter med en beregnet kreatininclearance-niveau under 20 ml/ min. Ældre: ældre er mere tilbøjelige til at få nedsat nyrefunktion , derfor bør forsigtighed udvises ved ordination af innohep® til ældre. Advarsel vedr. hjælpestoffer: innohep® 20.000 anti-Xa IE/ml indeholder natriummetabisulfit. metabisulfitter kan i sjældne tilfælde medføre alvorlige overfølsomhedsreaktioner eller bronkospasme. innohep® lægemiddelformer indeholdende natriummetabisulfit skal anvendes med forsigtighed til astmapatienter. Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. Interaktioner: Den antikoagulerende virkning af innohep® kan forstærkes af andre lægemidler, der påvirker koagulationssystemet, så som de der inhiberer trombocytfunktionen (fx acetylsalicylsyre og andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler), trombolytika, vitamin k-antagonister, aktiveret protein C, direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer. Disse kombinationer bør undgås eller nøje overvåges. Graviditet og amning: Graviditet: antikoagulationsbehandling af gravide kvinder kræver specialistinddragelse. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet. Data fra anvendelse af tinzaparin hos et stort antal gravide kvinder (mere end 2.200) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af tinzaparin. tinzaparin passerer ikke placenta. innohep® kan anvendes i alle trimestre af graviditeten, hvis det er nødvendigt klinisk. Epidural anæstesi: På grund af risikoen for spinalt hæmatom, er behandlingsdoser af innohep® (175 IE/kg) kontraindiceret hos patienter, der får neuraksial anæstesi. Derfor bør man altid vente med epidural anæstesi til gravide kvinder mindst 24 timer efter administration af den sidste behandling med innohep®. Profylaktiske doser kan anvendes, så længe der går mindst 12 timer fra sidste indgift af innohep® til indsættelse af nål eller kateter. Gravide kvinder med kunstige hjerteklapper: Der er set behandlingssvigt hos gravide kvinder med kunstige hjerteklapper ved fuld antikoagulans-dosis af innohep ® og andre lavmolekylære hepariner. innohep® anbefales ikke til denne patientgruppe. Hjælpestoffer innohep® i hætteglas indeholder benzylalkohol. Da dette konserveringsmiddel passerer placenta, skal innohep® uden benzylalkohol innohep® i fyldtengangssprøjte) anvendes under graviditet. Amning: Data fra dyreforsøg indikerer, at udskillelsen af innohep® i modermælk er minimal. Det er ukendt om tinzaparin udskilles i human mælk. Selv om oral absorption af lavmolekylære hepariner er usandsynlig, kan en risiko for nyfødte/spædbørn ikke udelukkes. hos patienter i risikogruppen er forekomsten af venøs tromboembolisme særlig høj i de første seks uger efter barnets fødsel. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med innohep® seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen. Fertilitet: Der findes ingen kliniske studier på innohep® vedr. fertilitet. Bivirkninger:* De hyppigst rapporterede bivirkninger er blødninger, sekundær anæmi som følge af blødning og reaktioner ved injektionsstedet. Blødning kan opstå i ethvert organ og har forskellige grader af alvorlighed. komplikationer kan forekomme, især når høje doser administreres. Selv om store blødninger er ualmindelige, er dødsfald eller invaliditet blevet rapporteret i nogle tilfælde. Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) opstår i oftest inden for 5 til 14 dage efter den første dosis. Desuden er en hurtig indsættende form beskrevet hos patienter som tidligere har fået heparin. Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) kan være forbundet med arteriel og venøs trombose. innohep® skal seponeres i alle tilfælde af immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni. I sjældne tilfælde kan innohep® forårsage hyperkaliæmi på grund hypoaldosteronisme. risikogruppen omfatter patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion. alvorlige allergiske reaktioner kan forekomme. Disse omfatter sjældne tilfælde af hudnekrose, toksiske hududslæt (fx Stevens-Johnson syndrom), angioødem og anafylaksi. Behandlingen skal straks afbrydes ved mindste mistanke om sådanne alvorlige reaktioner. Almindelig ≥1/100 and < 1/10: anæmi (inkl. nedsat hæmoglobin), blødning, hæmatom, reaktion på injektionsstedet (inkl.hæmatom på injektionsstedet, blødning, smerter, kløe, knuder, erytem). Ikke almindelig ≥1/1.000 og <1/100: trombocytopeni (type I, inkl. fald i trombocyttal), overfølsomhed, blåmærker, purpura, forhøjede leverenzymer (inkl. forhøjede transaminaser, aLt, aSt og GGt), dermatitis (inkl. allergisk dermatitis og bulløse), udslæt, kløe. Sjælden ≥1/10.000 og <1/1.000: heparin-induceret trombocytopeni (type II) trombocytose, anafylaktisk reaktion, hyperkaliæmi, toksisk hududslæt (herunder Stevens-Johnson syndrom), hudnekroser, angioødem, urticaria, Osteoporose (i forbindelse med langvarig behandling), priapisme. Overdosering: Blødning er den almindeligste komplikation ved overdosis. På grund af den relativt korte halveringstid for innohep®, kan mindre blødninger behandles konservativt efter afbrudt behandling. alvorlig blødning kan kræve administration af antidoten protaminsulfat. Patienter skal nøje overvåges. Indehaver af markedsføringstilladelsen: LEO Pharma a/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup. Pakninger og priser: 10.000 anti-Xa IE/ml: 10 htgl. x 2 ml: 1978,00 kr. Engangssprøjter m. sikkerhedsanordning: 10 x 0,25 ml: 307,55 kr.; 10 x 0,35 ml: 428,20 kr., 10 x 0,45 ml: 638,45 kr. 20.000 anti-Xa IE/ml: 10 htgl. x 2 ml: 4208,70 kr. Engangssprøjter m. sikkerhedsanordning: 6 x 0,5 ml: 797,85 kr., 30 x 0,5 ml: 3835,80 kr., 6 x 0,7 ml: 1111,70 kr., 30 x 0,7 ml: 5293,15 kr., 6 x 0,9 ml: 1425,55 kr., 30 x 0,9 ml: 6810,10 kr. Berettiget til generelt tilskud - Udl. B. Dagsaktuelle priser: se www.medicinpriser.dk De med * markerede afsnit er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume. Reference: 1. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:Da:PDf LEO® 101317 © LEO Pharma a/S JaN 2014. DIX CVr. NO. 56759514. aLLE LEO VarEmærkEr SOm Er NæVNt, Er EJEt af LEO GrOUP.


VTE-kursus 2. - 4. APRIL 2014 HOTEL EBELTOFT STAND

Trombose og hæmostase som fagområde Delkursus 2 – VENØS tromboemboli Kursusledelse: Anna-Marie Bloch Münster, Anita Sylvest Andersen, Niels-Aage Töffner Clausen, Jørn Dalsgaard Nielsen og Morten Schnack Rasmussen

Læringsmål Når du har været på dette kursus: » Har du et indgående kendskab til venøse tromboemboliske sygdomme. » Kan du identificere patienter i særlig risiko for udvikling af VTE og vurdere behov for profylakse. » Kender du scorringssystemer for DVT og LE. » Kan du identificere patienter hvor billeddiagnostisk udredning er relevant. » Kender du medicinske og mekaniske behandlings muligheder. » Har du kendskab til behandlingsmuligheder ved særlige former for VTE. » Har du kendskab til behandlingsmuligheder for specielle patientgrupper. » Kender du til risikostratifikation og dennes konsekvens for behandlingsvarigheden. » Kan du regulere patientens antikoagulante behandling forud for invasive procedurer. » Har du fået et solidt grundlag til at undervise i VTE i din afdeling.

Pris: 6.500 kr. alt inklusiv, transport dog undtaget LÆS MERE OM TILMELDING PÅ WWW.DSTH.DK

SE PROGRAM FOR KURSET PÅ NÆSTE SIDE ...


»

8

PROGRAM FOR VTE-KURSUS | DSTHFORUM 1 | 2014

DAG 1

TORSDAG 2. APRIL 2014

10.00 – 10.15

Velkomst med præsentation af kursister, undervisere og læringsmål

10.15 – 13.15

Venøs tromboemboli (VTE) – introduktion – Ætiologi og patogenese: Overlæge, dr.med Jørgen Gram, Klinisk biokemisk afd., Sydvestjysk Sygehus Esbjerg – Kliniske præsentationer: Ledende overlæge, dr. med Steen Husted, Medicinsk afd. B, Regionshospitalet Herning – Epidemiologi: Overlæge, ph.d. Søren Påske johnsen, Klinisk Epidemiologisk afd., Aarhus Universitetshospital

13.15 – 14.15

Frokost

14.15 – 14.30

Oplæg til eftermiddagens case-præsentationer

14.30 – 17.30

Gruppearbejde med cases

14.30 – 15.30

Gennemgang af case 1 og 2

15.30 – 16.00

Pause

16.00 – 17.30

Gennemgang af case 3 – 6

18.00 – 19.30

Middag

19.30 – 21.00

Social event

DAG 2

TORSDAG 3. APRIL 2014

08.30 – 09.30

VTE – diagnostik: Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Trombosecenteret, Bispebjerg Hospital

09.30 – 09.45

Pause

09.45 – 10.45

Gennemgang af case 7 og 8

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 12.00

VTE – initial behandling: Overlæge, ph.d. Marianne Severinsen, Hæmatologisk afd., Aalborg Universitetshospital Syd

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Primær og sekundær profylakse: Overlæge Morten Schnack Rasmussen, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 14.45

Perioperativ anti trombotisk behandling: Overlæge, ph.d. Anna-Marie Münster og Overlæge Jørn Dalsgaard

14.45 – 16.45

Gruppearbejde med cases

16.45 – 17.00

Pause

17.00 – 18.00

VTE – senfølger (TBA)

18.30

Middag

19.30

Socialt event

DAG 3

FREDAG 4. APRIL 2014

08.30 – 10.30

Specielle patient grupper – Gravide og trombose: Overlæge, ph.d Anita Sylvest Andersen, Gyn-obs. afd., Hvidovre Hospital – Pædiatri og trombose: Afdelingslæge ph.d. Ruta Tuckuviene, Istitut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital – Cancer associeret trombose: Overlæge Niels Åge Toeffner Nielsen, Hæmatologisk afd., Herlev Hospital – Geriatiske patiemter med VTE: Overlæge, Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk afd., Aarhus Universitetshospital

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.45

Præsentation af kursisternes egne cases

11.45 – 12.45

Hvordan kan vi forbedre behandling af VTE? – Den praktiserende læges rolle: Læge Jan Nybo – Akut modtageafsnit: (TBA) – Indlagte patienter: Overlæge Jørn Dalsgaard

12.45 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.15

Litteratur til videre selvstudium: Overlæge, ph.d. Søren P. Johnsen, Klinisk Epidemiologisk afd., Aarhus Universitetshospital

14.15 – 14.45

Multiple choice opgaver

14.45 – 15.00

Evaluering

15.00

Kurset slutter


Hurtigt tilbage på sporet!

Humant protrombinkomplex

Forkortet produktresumé for octaplex® 500 IE (20 ml/hætteglas) Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning, (humant protrombinkompleks) Indikationer: Behandling af blødning og perioperativ profylakse af blødning ved erhvervet mangel på protrombinkompleks-koagulationsfaktorer, som f.eks. ved mangel forårsaget af behandling med vitamin K antagonister, eller i tilfælde af overdosering med vitamin K antagonister, når der kræves en hurtig korrektion af mangeltilstanden. Behandling af blødning og perioperativ profylakse ved medfødt mangel på de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer II og X, når rensede specifikke koagulationsfaktor produkter ikke er tilgængelige. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Kendt allergi over for heparin eller fortilfælde af heparininduceret trombocytopeni. Bivirkninger*: Sjælden (> 1/10.000 til < 1/1.000): Allergi eller anafylaktiske reaktioner, øgning af legemstemperatur, hovedpine, en forbigående øgning i levertransaminase. Substitutionsterapi kan medføre dannelsen af cirkulerende antistoffer, der hæmmer en eller flere af de humane protrombinkompleksfaktorer. Dette viser sig ved dårligt kliniks respons. Octaplex indeholder heparin, hvorfor en pludselig allergiinduceret reduktion i antallet af røde blodlegemer til under 100.000/µl eller 50 % af initialtallet (trombocytopeni type II) kan forekomme. Ved allergiske reaktioner standses behandlingen med Octaplex omgående. Der er risiko for tromboemboliske episoder. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Hos patienter med erhvervet mangel af vitamin K afhængige koagulationsfaktorer (f.eks. som induceret af behandling med vitamin K antagonister), bør Octaplex kun anvendes, når hurtig korrektion af protrombinkompleksniveauer er nødvendigt, som ved større blødninger eller akutte indgreb. Patienter, der får vitamin K antagonist, kan have en underliggende hyperkoaguabel stase, der kan udløses ved infusion af protrombinkomplekskoncentrat. Opstår allergi eller anafylaktiske reaktioner bør infusionen umiddelbart standses. På trods af effektive fremstillingsprocesser til inaktivering/fjernelse af virus, kan risikoen for at overføre infektion i forbindelse med administration af lægemidler, fremstillet af humant blod eller plasma, ikke helt udelukkes. Gælder også for ukendt virus og andre patogener. Parovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide samt personer med immundefekt eller ved øget erythropoiese. Begrundet risikoen for tromboemboliske komplikationer bør der monitoreres tæt, når humant protrombinkompleks gives til prædisponerede patienter (f. eks. med fortilfælde af koronar hjertesygdom, til peri- eller postoperative behandling eller hos for tidlig fødte børn). Octaplex indeholder 75 -125 mg natrium pr. hætteglas. Interaktion*: Lægemidler med humant protrombinkompleks neutraliserer virkningen af vitamin K antagonist behandling. Hos patienter der får høje doser af humant protrombinkompleks, bør der tages hensyn til indholdet af heparin i det anvendte produkt. Dosering*: Behandlingen bør initieres under opsyn af en læge med erfaring i behandling i koagulationsforstyrrelser. Ved større kirurgiske indgreb er præcis monitorering af substitutionsbehandlingen væsentlig (specifikke koagulationsfaktoranalyser og/eller generelle tests for protrombinkompleksniveauer). Dosering og behandlingsvarighed afhænger af sværhedsgraden af blødningen og patientens kliniske status. Mængde og administrationshyppighed bør beregnes individuelt. Dosis ved blødning og perioperativ profylakse af blødning under vitamin K antagonist behandling afhænger af INR før behandling og det ønskede INR. I tabellen er tilnærmede doser (ml rekonstitueret produkt/kg legemsvægt) til normalisering af INR (≤ 1,2 inden for 1 time) ved forskellige INR niveauer angivet. Den enkelte dosis bør ikke overstige 3.000 IE (120 ml octaplex) Udgangs-INR

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

>3,5

Omtrentlig dosis* (ml/kg legemsvægt)

0,9 - 1,3

1,3 - 1,6

1,6 - 1,9

>1,9

Formler til beregning af den krævede dosis til behandling af blødninger og perioperativ profylakse ved medfødt mangel af de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer II and X, når specifikke koagulationsfaktor produkter ikke er tilgængelige, se produktresumeet. Octapharma Nordic AB, SE-112 75 Stockholm, Sverige, Tlf. +46 20311020, www.octapharma.com © Octapharma Nordic AB. Februar 2014

„ Opbevaring i stuetemperatur1 „ Mix2vial® – ny og lettere blandingskanyle

„ Effektiv revertering2 „ Hurtig effekt < 10 min2 Indgivelsesmåde: Octaplex bør indgives intravenøst efter opløsning. Se produktresumeet for at få en nøje instruktion af rekonstituering. Initial infusionshastighed: Bør være 1 ml pr. minut, efterfulgt af 2-3 ml pr. minut og foretages under aseptiske forhold. Bemærk: patientens navn og batchnummer på produktet skal altid noteres, så der bevares en forbindelse mellem patienten og produktets batch. Overdosering*: Høje doser af humant protrombinkompleks har været forbundet med tilfælde af myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøse tromboser og pulmonæremboli. Graviditet og amning*: Sikkerheden ved anvendelsen af humant protrombinkompleks under graviditet og amning er ikke kendt. Bør kun anvendes ved tvingende indikation. Trafik og arbejdssikkerhed*: Ingen mærkning. Pakninger og priser: Pris pr 20 feb. 2013, 500 IE (064742) 3.335,75 kr . For dagsaktuelle medicinpriser se venligst www.medicinpriser.dk. Udlevering: BEGR. Ikke tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Octapharma AB, SE-11275 Stokholm. De med *markerede afsnit er forkortet i forhold til det fulde produktresumé godkendt d. 7. februar 2014. Et fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos indehaveren af markedsføringstilladelsen eller på www. produktresume.dk. Henvisning 1.Produktresumé for octaplex® 500 IE, www.lægemiddelstyrelsen.dk 2.Lubetzky A et al. Efficacy and safety of a prothrombin complex concentrate (octaplex®) for rapid reversal of oral anticoagulation. Thrombosis research 2004; 113:371-378.


»

ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

Selvstyret AK-behandling – hvem kan og hvad koster det? Af: Thomas Decker Christensen, Afdelingslæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afd.T, Aarhus Universitets- hospital & Steen Elkjær Husted, Ledende overlæge, dr. med. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

»

Formålet med dette korte skrift er at beskrive: 1) Hvor stor en andel af patienter i AK-behandling, der kan gennemføre PSM eller PST. 2) Beskrive de økonomiske aspekter ved gennemførelse af PSM og PST. Fokus er lagt på PSM og i mindre grad på PST. Forkortelser anvendt: Selvstyret AK-behandling (PSM); Selvtestet AK-Behandling (PST)

Doseringer PST er, hvor patienten selv tager en blodprøve vha. et transportabelt koagulometer, og en læge/sygeplejerske/ computer bestemmer så Marevan® eller Marcoumar® dosis på bagrund af INR-værdien. Ved PSM doserer patienten selv sin Marevan® eller Marcoumar®. Det kræver en oplæring af patienten for at kunne gennemføre PSM. Formålet med dette skrift er ikke at beskrive baggrunden for og gennemførelsen af PSM og ej heller reduktionen i kliniske komplikationer. Dette er beskrevet udførlig andre steder (f.eks. Heneghan et al. The Lancet 2012;28:322-334). Der er heller ikke taget stilling til den mulige anvendelse af nye orale antikoagulantia (NOAKs) til nogle af disse patienter.

Andel af patienter som er egnet til PSM og/eller PST For mekaniske hjerteklappatienter kan ca. 80-90% gennemføre PSM, men ved atrieflimmer er tallet kun ml. 20-40%. Hos patienter med venøs tromboemboli og indi10

kation for langtidsbehandling er det lidt sværere at komme med estimat, men det skønnes at være ca. 50-60%. Forklaringen på forskellen på andelen af egnede ml. de forskellige indikationer er bl.a. alder og co-morbiditet. Et overordnet estimat er, at hvis der f.eks. er 10.000 patienter i AK-behandling vil ca. 50% være egnet til PSM og ca. 80% egnet til PST og de resterende 2.000 patienter skal være i konventionel AK-behandling. Ved konventionel behandling menes der en behandling, hvor f.eks. praktiserende læge eller hospitalsafdeling styrer behandlingen på normal vis. Vurdering af egnethed til PSM sker på baggrund af: fysisk og mental egnethed, interesse i AK-behandling og behandlings komplians.

Økonomisk analyse Der er lavet mange økonomske analyser indenfor området, men det er svært at lave et præcist estimat. Dels er det svært at overføre resultaterne fundet i andre lande til danske forhold pga. forskelle i løn, priser etc. De fleste af de publicerede artikler er fra udlandet.


ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

«

Vurdering af egnethed til PSM sker på baggrund af: fysisk og mental egnethed, interesse i AK-behandling og behandlings komplians

»

Desuden er der forskellige metoder til at beregne udgifterne. Der er de direkte udgifter (køb af apparat, teststrimler, kvalitetskontrol, løn til personale mv.), men der er også indirekte udgifter/besparelser. Sidstnævnte dækker den forventede reduktion i død samt større komplikationer (tromboembolier og blødninger), og dermed en reduktion af de udgifter, som de sidstnævnte komplikationerne koster samfundet. I en dansk rapport (Sundhedsstyrelsen 2012) så man på de direkte udgifter, og her er PSM og PST ikke besparende sammenlignet med konventionel AK-behandling ved egen læge; Sundhedsvæsenets omkostninger ved PSM er 4.343 kr. pr. år og ved egen læge koster det 2.292 kr. pr år. For samfundsomkostningerne (inkl. patienttransport og patienttidsomkostninger) er tallene henholdsvis 5.833 kr. og 4.373 kr. Hvis man inkludere den fundne reduktion i komplikationer (dvs. de indirekte udgifter), er PSM dog billigere end konventionel AK-behandling.

Referencer Christensen TD, Maegaard M, Sørensen HT, Hjortdal VE, Hasenkam JM. Self-management versus conventional management of oral anticoagulant therapy: a randomized controlled study. European Journal of Internal Medicine 2006;17:260-266. Connock M, Stevens C, Fry-Smith A, et al. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of different models of managing long-term oral anticoagulation therapy: a systematic review and economic modeling. Health Technology Assessment HTA. NHS R&D HTA Programme. Health Technology Assessment 2007; Vol. 11: No. 38. Fitzmaurice DA, Murray ET, McCahon D, et al. Self management of oral anticoagulation: randomised trial. BMJ 2005; 331:1057. Garcia-Alamino JM, Ward AM, Alonso-Coello P, et al. Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 4. Art. No.: CD003839. DOI:10.1002/14651858.CD003839.pub2. Gardiner C, Longair I, Pescott MA, et al. Self-monitoring of oral anticoagulation: does it work outside trial conditions? J Clin Pathol 2009; 62:168-71. Geitona M, Hollandezos M, Souliotis K, Athanasakis K, Kyriopoulos J. Costminimisation analysis of oral anticoagulant therapy monitoring methods: the case for prothrombin time self-monitoring. Hellenic J Cardiol 2008; 49:388-96. Gerkens S, Gailly J, Obyn C, Devriese S, Cleemput I. Economic evaluation of the use of point-of-care devices in patients with long term oral anticoagulation. J Thromb Thrombolysis. 2012;34:300-9.

»

Heneghan C, Ward A, Perera R et al. Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. The Lancet 2012;28:322-334. Jowett S, Bryan S, Murray E, et al. Patient self-management of anticoagulation therapy: a trial-based cost-effectiveness analysis. Br J Haematol 2006; 134:632-9.

Vil du vide mere ... Vil du vide mere om baggrunden for og gennemførelsen af PSM samt reduktionen i kliniske komplikationer da læs fx Heneghan et al. The Lancet 2012;28:322-334 eller se listen med referencer

Murray E, Fitzmaurice D, McCahon D, Fuller C, Sandhur H. Training for patients in a randomised controlled trial of self management of warfarin treatment. BMJ 2004; 328:437-8. Perera R, Ward AA, Fitzmaurice D, Meats E, Glasziou P. Assessing differential attrition in clinical trials: self-monitoring of oral anticoagulation and type II diabetes. BMC Med Res Methodol 2007; 7:18. Rasmussen LH, Jespersen J, Münster AMB, Godtfredsen J, Husted S, Lassen JF, Christensen TD, Pilegaard HK, Sørensen J, Olsen J. Selvmonitoreret blodfortyndende behandling – en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen 2009 Soliman Hamad MA, van EE, van AT, van Straten AH. Self-management program improves anticoagulation control and quality of life: a prospective randomized study. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 35:265-9. Sundhedsstyrelsen. Egenbehandling ved kroniske sygdomme – anbefalinger, der understøtter udbredelse 2012 Taborski U, Wittstamm FJ, Bernardo A. Cost-effectiveness of self-managed anticoagulant therapy in Germany. Semin Thromb Hemost 1999; 25:103-7.

11


Ph.d.-kursus 2. - 4. JUNI 2014 Syddansk Universitet

Hjertekarsygdom og den hæmostatiske balance TIDSPUNKT: 2-4. juni 2014, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg INFORMATION OG TILMELDING: SEND MAIL TIL: phd@health.sdu.dk

LÆS PROGRAMMET PÅ www.dsth.dk OM KURSET

UNDERVISNINGSFORM

Med baggrund i en basal gennemgang af hjertekarsygdommenes epidemiologi gives kursisterne indsigt i de hæmostatiske aspekter af hjertekarsygdom. Hovedvægten lægges på de biokemiske processer, der regulerer koagulationssystemet og det fibrinolytiske system. Kursisterne får kendskab til trombosesygdommenes patofysiologi, samt grundig indsigt i biokemiske metoder, der anvendes ved diagnosticering, monitorering og behandling af trombosesygdomme, herunder genetiske polymorfier med betydning for udvikling af hjertekarsygdomme. Endelig får kursisterne indsigt i antitrombotiske behandlinger af hjertekarsygdomme, herunder blødningskomplikationer og trombolysebehandling.

Forelæsninger, workshops, gruppearbejde, postergennemgang og diskussion af cases.

Antal deltager: Max 20 ECTS points: 2,4

Kursusledelse Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Kurset arrangeres af Forskerskolen for Hjerte, Nyre og Kredsløb.

Kursusansvarlige Overlæge, professor, dr. med. Jørgen Jespersen, lektor, phd Johannes J. Sidelmann.

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. maj 2014

KURSUSAFGIFT: Kurset er gratis for phd-studerende fra danske universiteter. Eksterne kursister skal betale den fulde kursusafgift på DKK 5.153,-

12

Information og tilmelding: Phd-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, MAIL: phd@health.sdu.dk


VI HAR DET I

BLODET Analyseinstrumenter Rutinereagenser Specialreagenser Tromboelastometri Flowcytometri Trombingeneration

Triolab AS * Vallensbækvej 35 * 2605 Brøndby * Danmark Tlf. 43 96 00 12 * Fax 43 96 43 12 * www.triolab.dk


»

PRÆSENTATION | DSTHFORUM 1 | 2014

Præsentation af DSTH's bestyrelse Navn: Thomas Decker Christensen

Navn: Mads Nybo PROFESSION: Overlæge, ph.d.

PROFESSION: Afdelingslæge, lektor, dr.med., ph.d.

ARBEJDSSTED: AfdELING for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

ARBEJDSSTED: Hjerte-Lunge-KarkiRURgisk afd. T, Aarhus Universitetshospital

KONTAKT: mads.nybo@rsyd.dk

KONTAKT: tdc@ki.au.dk

14

POSITION I BESTYRELSEN: FORMAND

POSITION I BESTYRELSEN: NÆSTFORMAND

BIOGRAFI

BIOGRAFI

Jeg er født i 1967 i Glostrup, student fra Randers Amtsgymnasium. Inden jeg påbegyndte medicinstudiet var jeg officer i hæren. Jeg blev læge fra Aarhus Universitet i 1998 og blev speciallæge i thoraxkirurgi i 2011. Arbejder pt. på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T, Aarhus Universitetshospital. Jeg har arbejdet indenfor thoraxkirurgi på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Glenfield Hospital, University Hospitals of Leicester, UK samt Birmingham Heartlands Hospital, Heart of England NHS Foundation Trust, UK. Har arbejdet med trombose og hæmostase i flere år, og er ph.d. og dr.med. på emner indenfor trombose og hæmostase. Privat bor jeg i Århus med min kæreste, 4 børn og 1 hund.

Efter at være født (1967) og opvokset i København og omegn, taget studentereksamen i Vallensbæk og arbejdet 2 år i Luxembourg, flyttede jeg til Odense, hvor jeg blev cand. med. i 1995. Efterfølgende har jeg lavet ph.d. om amyloide aflejringer (1999) og taget speciallægeuddannelse i Klinisk Biokemi (2006). Jeg har primært arbejdet inden for klinisk biokemi, både på Rigshospitalet og i Odense, hvor jeg har været overlæge på Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi siden 2010. Jeg har de sidste 8 år sideløbende varetaget udredning og rådgivning indenfor trombose/hæmostase og er også ansvarlig for koagulationslaboratoriet i Odense. Jeg bor også i Odense sammen med min hustru, som er praktiserende læge, og to piger på 20 og 17 år.


PRÆSENTATION | DSTHFORUM 1 | 2014

«

Præsentation af DSTH's bestyrelse fortsat ... Navn: Knud Jepsen

Navn: Jonas Angel Sjøland

PROFESSION: Afdelingslæge, Lægefaglig Blod Manager

PROFESSION: 1. reservelæge, ph.d. ARBEJDSSTED: Kardiologisk afdeling, Haderslev Sygehus

ARBEJDSSTED: Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet

KONTAKT: sjoland@dadlnet.dk

KONTAKT: Knud.Jepsen.01 @regionh.dk

POSITION I BESTYRELSEN: SEKRETÆR

POSITION I BESTYRELSEN: KASSERER

BIOGRAFI

BIOGRAFI

Født 1965 i Kolding, Student fra Kolding. Var officer i hæren før medicinstudiet. Uddannet læge fra Københavns Universitet i 1996 og blev speciallæge i anæstesiologi i 2005. Har en periode arbejdet med akutmedicin mhp. godkendelse i grenområdet akutmedicin. Har som anæstesiolog haft særlig interesse for blødende patienter og har indgået i blødningsvagten i Region Hovedstaden siden 2007. Arbejder i 50% stilling på Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet og arbejder resten af tiden præhospitalt på akutlægebil, helikopter og som AMK-læge.

Uddannet læge i 1998 (KBH). Efter et vikariat i Tórshavn og turnus i Roskilde Amt, forskellige reservelægestillinger i Intern medicin (Esbjerg og Kolding) og Klinisk Biokemi (Esbjerg). Undervejs (2008) forsvaret min ph.d. afhandling (Klinisk Biokemisk afdeling, Esbjerg og Syddansk Universitet). Aktuelt ansat i en hoveduddannelsesstilling i Kardiologi (Haderslev og OUH), som til sommer gerne skulle udmunde i en speciallægeannerkendelse. Indenfor emnet koagulation og hæmostase har jeg bl.a. arbejdet i 6 år i koagulationsambulatoriet i Esbjerg med trombofili-udredning, ligesom min ph.d. afhandling primært gik på fibrin struktur studier. Privat bor jeg i Kolding med min hustru Mette (som også er læge) og vores søn Rasmus samt katten Werthers.

15


»

PRÆSENTATION | DSTHFORUM 1 | 2014

Præsentation af DSTH's bestyrelse fortsat ... Navn: Dorte Winther Damgaard

Navn: Ole Halfdan Larsen PROFESSION: Reservelæge, ph.d.

PROFESSION: Afdelingslæge, ph.d.

ARBEJDSSTED: Klinisk Biokemisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

ARBEJDSSTED: Neurologisk afdeling F, Aarhus Universitetshospital

KONTAKT: ole.halfdan.larsen @ki.au.dk

KONTAKT: dortdamg@rm.dk

16

POSITION I BESTYRELSEN: MEDLEM

POSITION I BESTYRELSEN: MEDLEM

BIOGRAFI

BIOGRAFI

Født i Brædstrup 1969, student fra Skanderborg Amtsgymnasium. Uddannet læge fra Aarhus Universitetshospital 1997. Har skrevet ph.d. afhandling om familiær hypercholesterolæmi i 2005. Speciallæge i neurologi 2010. Jeg har siden 2010 været afdelingslæge på neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Er en del af afsnitsledelsen på apopleksiafsnittet, som er et akut apopleksiafsnit og en del af Dansk Stroke Center. Har hele min karriere interesseret mig for de akutte tromboemboliske sygdomme og den sekundære profylaktiske behandling heraf. Har skrevet afsnittet om apopleksi i trombokardiologirapporten. Er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Apopleksi.

Født og opvokset i Fredericia. Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2007. Involveret i hæmostase forskning siden 2005 med særlige interesser i fuldblodskoagulation, trombocytopeni, trombocytsygdomme og hæmofili. Ph.d. fra Center for Hæmofili og Trombose i 2012 med udlandsophold i Storbrittanien. Siden ansættelser i hæmatologisk samt klinisk biokemisk regi. Aktuelt i hoveduddannelse og ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Bor i Aarhus med lægekone Sarah og verdens skønneste baby.


PRÆSENTATION | DSTHFORUM 1 | 2014

«

Præsentation af DSTH's bestyrelse fortsat ... Navn: Anders Christian Larsen

Navn: Mikkel Helleberg Dorff

PROFESSION: Reservelæge

PROFESSION: OVERLÆGE

ARBEJDSSTED: Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers

ARBEJDSSTED: Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus KONTAKT: mikkel_helleberg @hotmail.com

KONTAKT: anders-larsen @dadlnet.dk

POSITION I BESTYRELSEN: MEDLEM

POSITION I BESTYRELSEN: SUPPLEANT

BIOGRAFI

BIOGRAFI

Student fra Fjerritslev Gymnasium 1992 og læge fra Syddansk Universitet 2003. Ansat i kirurgisk hoveduddannelse på Regionshospitalet Randers efter 5 år som klinisk assistent ved Kirurgisk Gastroenterologisk Afdelling A, Aalborg Universitetshospital. Primært forskningsområde er udredning og behandling af øvre gastrointestinal cancer med speciel fokus på venøse tromboemboliske komplikationer. Bor i Dronninglund med hustru og 3 børn.

39 år, født og opvokset i Jylland, læge fra Odense Universitet 2001. Turnus i Nordsjælland og introduktionsstillinger i Hovedstadsregionen. Speciallægeuddannelse i intern medicin: Hæmatologi på Roskilde Sygehus og Rigshospitalet, herunder en periode i ”Enhed for Trombose og Hæmostase”. Speciallæge i intern medicin: hæmatologi 2011. Nu overlæge på Hæmatologisk Afdeling i Roskilde med særinteresse for benigne hæmatologisk sygdomme (herunder trombocytopenier), infektioner hos neutropene patienter samt trombose og hæmostase området. Privat er jeg gift med praktiserende læge, har 3 børn på 2, 4 og 6 år. Bosat i Valby.

17


»

Xarelto, rivaroxaban, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 filmovertrukne mg filmovertrukne tabletter. Teksten Xarelto, rivaroxaban, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletter. Teksten er er forkortet i forhold til godkendte det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé forkortet i forhold til det produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Terapeutiske indikationer: 2,5 mg rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Terapeutiske indikationer: 2,5 mg tabletter: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyre ellerASA medog ASA og clopidogrel eller ticlopidin, tabletter: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA)(ASA) eller med clopidogrel eller ticlopidin, er er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter et koronarsyndrom akut koronarsyndrom indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter efter et akut forhøjede hjertemarkører. 10 mg tabletter: Forebyggelse af venøs tromboemboli (AKS)(AKS) med med forhøjede hjertemarkører. 10 mg tabletter: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE)(VTE) hos hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteledseller knæledsalloplastik. og 20 mg tabletter: voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteledseller knæledsalloplastik. 15 mg15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med med en eller risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, ≥ 75 år, diabetes en eller flere flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alderalder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi forbigående iskæmiske anfald. Behandling dyb venetrombose mellitus, forudgående apopleksi eller eller forbigående iskæmiske anfald. Behandling af dybafvenetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli (PE) efter akut (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli (PE) efter akut DVT DVT hos voksne. Dosering og indgivelsesmåde: Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne hos voksne. Dosering og indgivelsesmåde: Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter et akut koronarsyndrom forhøjede hjertemarkører: Den anbefalede patienter efter efter et akut koronarsyndrom (AKS)(AKS) med med forhøjede hjertemarkører: Den anbefalede dosisdosis er er 2,5 mg to gange dagligt. Patienterne bør også tage en daglig på 75-100 mg ASA en eller en daglig 2,5 mg to gange dagligt. Patienterne bør også tage en daglig dosisdosis på 75-100 mg ASA eller daglig dosisdosis af 75-100 mg ASA i tillæg til enten en daglig dosis på 75 mg clopidogrel eller en daglig standarddosis af 75-100 mg ASA i tillæg til enten en daglig dosis på 75 mg clopidogrel eller en daglig standarddosis af af ticlopidin. Behandling med Xarelto bør startes snarest efter stabilisering af AKS-hændelsen (herunder ticlopidin. Behandling med Xarelto bør startes snarest muligtmuligt efter stabilisering af AKS-hændelsen (herunder revaskularisationsprocedurer), tidligst 24 timer indlæggelse på hospitalet det tidspunkt, revaskularisationsprocedurer), tidligst 24 timer efter efter indlæggelse på hospitalet og påog detpåtidspunkt, hvor hvor parenteral antikoagulationsbehandling normalt ville blive seponeret. Forebyggelse af venøs tromboemboli parenteral antikoagulationsbehandling normalt ville blive seponeret. Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteledseller knæledsalloplastik: Den anbefalede (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik: Den anbefalede er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. skal tages indgrebet, dosisdosis er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. FørsteFørste dosisdosis skal tages 6-10 6-10 timertimer efter efter indgrebet, forudsat er opnået hæmostase. Behandlingsvarigheden afhænger den enkelte patients forudsat er derererder opnået hæmostase. Behandlingsvarigheden afhænger af denafenkelte patients risikorisiko for for at udvikle hvilket afhænger af, hvilken type indgreb, er om: tale Efter om: Efter hofteindgreb at udvikle VTE, VTE, hvilket igen igen afhænger af, hvilken type indgreb, der erder tale størrestørre hofteindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger, efter større knæindgreb anbefales en behandlingsvarighed anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger, efter større knæindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 2 uger. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli: Den anbefalede er 20 mg én gang dagligt, på 2 uger. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli: Den anbefalede dosisdosis er 20 mg én gang dagligt, hvilket er maksimal Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion den anbefalede hvilket er maksimal dagligdaglig dosis.dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er deneranbefalede 15 mg én gang dagligt. Behandling Xarelto bør fortsættes langsigtet, forudsat fordelen dosisdosis 15 mg én gang dagligt. Behandling med med Xarelto bør fortsættes langsigtet, forudsat fordelen ved ved forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli overstiger risikoen for blødning. Hvisdosis en dosis Xarelto forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli overstiger risikoen for blødning. Hvis en Xarelto springes skal patienten øjeblikkeligt og fortsætte dag den medanbefalede den anbefalede springes over, over, skal patienten tage tage dennedenne dosisdosis øjeblikkeligt og fortsætte næstenæste dag med daglige Patienten måtage ikke dobbelt tage dobbelt som erstatning en oversprunget Behandling daglige dosis.dosis. Patienten må ikke dosisdosis som erstatning for enfor oversprunget dosis.dosis. Behandling af og DVTPEogogPEforebyggelse og forebyggelse af recidiverende DVTPE: ogAnbefalet PE: Anbefalet for indledende behandling af DVT af recidiverende DVT og dosisdosis for indledende behandling af af akut DVT er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse akut DVT er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse af af recidiverende DVTPEogmed PE 20 mg med 20 mg én gang dagligt somi vist i nedenstående skema. recidiverende DVT og én gang dagligt som vist nedenstående skema.

DSKF-Kursus om GRADE | DSTHFORUM 1 | 2014

DSKF-kursus om GRADE 19. marts 2014, Bispebjerg Hospital »

Doseringsskema Maksimal Doseringsskema Maksimal dosisdosis Dag 1-21 15 mg to gange dagligt 30 mg Dag 1-21 15 mg to gange dagligt 30 mg Dagog22efterfølgende og efterfølgende 20 mg én gang dagligt 20 mg Dag 22 dagedage 20 mg én gang dagligt 20 mg Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes de første tre uger, Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes efter efter de første tre uger, hvisvurderes, det vurderes, at patientens for blødninger tungere end risikoen for recidiverende og DVT. hvis det at patientens risikorisiko for blødninger vejer vejer tungere end risikoen for recidiverende PE ogPE DVT. Behandlingens varighed skal fastsættes individuelt omhyggelig afvejning af fordelen ved behandling Behandlingens varighed skal fastsættes individuelt efter efter omhyggelig afvejning af fordelen ved behandling risikoen for blødning. En behandlingsvarighed kort behandlingsvarighed (3 måneder) bør være baseret på midlertidige mod mod risikoen for blødning. En kort (3 måneder) bør være baseret på midlertidige risikofaktorer kirurgisk indgreb, traume, immobilisering), en lang behandlingsvarighed risikofaktorer (f.eks.(f.eks. nyligtnyligt kirurgisk indgreb, traume, immobilisering), og enoglang behandlingsvarighed bør være baseret på permanente risikofaktorer idiopatisk Erfaringerne Xarelto til denne bør være baseret på permanente risikofaktorer eller eller idiopatisk DVT. DVT. Erfaringerne med med Xarelto til denne indikation måneder er begrænsede. Kontraindikationer: Overfølsomhed overdet foraktive det aktive indikation > 12 > 12 måneder er begrænsede. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for stof stof et/flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, blødning. Læsion/tilstand betydelig eller eller et/flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, aktiv aktiv blødning. Læsion/tilstand med med betydelig risikorisiko for svær blødning nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer for svær blødning (f.eks.(f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med med høj høj blødningsrisiko, hjernespinale skader, gennemgået hjerne-, spinaløjenkirurgi, blødningsrisiko, nyligenylige hjerneeller eller spinale skader, nyligtnyligt gennemgået hjerne-, spinaleller eller øjenkirurgi, intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære nylig nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer intraspinale intracerebrale vaskulære abnormiteter. Samtidig behandling aneurysmer eller eller størrestørre intraspinale eller eller intracerebrale vaskulære abnormiteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, med andre antikoagulantia, f.eks.f.eks. ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, antikoagulantia bortset i tilfælde, hvorskiftes der skiftes behandling rivaroxaban ellerUFH når gives UFH gives oraleorale antikoagulantia bortset i tilfælde, hvor der behandling til/fratil/fra rivaroxaban eller når i doser, er nødvendige at holde et centralt eller arteriekateter åbent. Samtidig behandling i doser, der erder nødvendige for atfor holde et centralt vene-veneeller arteriekateter åbent. Samtidig behandling af af AKS med antitrombotisk medicin hos patienter forudgående apopleksi forbigående iskæmisk AKS med antitrombotisk medicin hos patienter med med forudgående apopleksi eller eller forbigående iskæmisk Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko. Graviditet anfaldanfald (TIA).(TIA). Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko. Graviditet og amning. Forsigtighed: ved andre antikoagulantia bør patienter, somXarelto, får Xarelto, overvåges og amning. Forsigtighed: Som Som ved andre antikoagulantia bør patienter, som får overvåges for tegn på blødning. Forsigtighed udvises ved øget blødningsrisiko, ved svært nedsat nøje nøje for tegn på blødning. Forsigtighed udvises ved øget blødningsrisiko, f.eks.f.eks. ved svært nedsat nyre-nyrefunktion < 30 ml/min.). Xarelto bør anvendes ikke anvendes til patienter CrCl< 15 ml/min. på < 15 ml/min. Xarelto funktion (CrCl(CrCl < 30 ml/min.). Xarelto bør ikke til patienter med med CrCl på Xarelto skal anvendes forsigtighed hos patienter moderat nedsat nyrefunktion 30-49 ml/min), skal anvendes med med forsigtighed hos patienter med med moderat nedsat nyrefunktion (CrCl(CrCl 30-49 ml/min), som samtidig behandles lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. som samtidig behandles med med andreandre lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Ved Ved moderat nedsat leverfunktion kanøget ses øget blødningsrisiko. Interaktioner: CYP3A4og P-gp-hæmmere. moderat nedsat leverfunktion kan ses blødningsrisiko. Interaktioner: CYP3A4og P-gp-hæmmere. Xarelto bør derfor ikke anvendes til patienter dersamtidig får samtidig systemisk behandling azolantimyXarelto bør derfor ikke anvendes til patienter der får systemisk behandling med med azolantimyhiv-proteasehæmmere. Aktive stoffer, er stærke hæmmere af én kunafén af rivaroxabans kotikakotika eller eller hiv-proteasehæmmere. Aktive stoffer, der erder stærke hæmmere af kun rivaroxabans udskillelsesveje, CYP3A4 eller P-gp, forventes øge plasmakoncentrationen af rivaroxaban i udskillelsesveje, entenenten CYP3A4 eller P-gp, forventes kun atkun øgeatplasmakoncentrationen af rivaroxaban i mindre udstrækning. Dakun dererkun er begrænsede kliniske vedrørende dronedaron, børikke det gives ikke gives mindre udstrækning. Da der begrænsede kliniske data data vedrørende dronedaron, bør det sammen med rivaroxaban. et akut koronarsyndrom bør patienter i behandling med Xarelto og ASA sammen med rivaroxaban. Efter Efter et akut koronarsyndrom bør patienter i behandling med Xarelto og ASA eller Xarelto og plus ASA clopidogrel/ticlopidin plus clopidogrel/ticlopidin få samtidig behandling med NSAID’er, hvis fordelen eller Xarelto og ASA kun fåkun samtidig behandling med NSAID’er, hvis fordelen opvejer blødningsrisikoen. Overdosering: Ved overdosering med rivaroxaban kanovervejes det overvejes at bruge opvejer blødningsrisikoen. Overdosering: Ved overdosering med rivaroxaban kan det at bruge til at reducere absorptionen. Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der får aktivtaktivt kul tilkul at reducere absorptionen. Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der får rivaroxaban, skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller behandlingen seponeres lægens rivaroxaban, skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller behandlingen seponeres efter efter lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes som f.eks. mekanisk vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes efter efter behovbehov som f.eks. mekanisk kom-kompression for svær epistaxis), kirurgisk hæmostase med blodstandsende indgreb, væskesubstitution pression (f.eks.(f.eks. for svær epistaxis), kirurgisk hæmostase med blodstandsende indgreb, væskesubstitution og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede blodlegemer friskfrosset plasma og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde røde blodlegemer eller eller friskfrosset plasma afhængigt den tilknyttede anæmi eller koagulationsdefekt) eller blodplader. Såfremt blødningen afhængigt af denaftilknyttede anæmi eller koagulationsdefekt) eller blodplader. Såfremt blødningen ikke ikke kan standses med ovennævnte skalovervejes der overvejes administration en specifik prokoagulant-antidot kan standses med ovennævnte tiltag,tiltag, skal der administration af en af specifik prokoagulant-antidot som f.eks. protrombin kompleks koncentrat (PCC), aktiveret protrombin kompleks koncentrat (APCC) som f.eks. protrombin kompleks koncentrat (PCC), aktiveret protrombin kompleks koncentrat (APCC) eller eller rekombinant VIIa (r-FVIIa). er imidlertid på nuværende tidspunkt begrænsede erfaringer rekombinant faktorfaktor VIIa (r-FVIIa). Der erDer imidlertid på nuværende tidspunkt yderstyderst begrænsede erfaringer med brug af disse lægemidler hos personer, derrivaroxaban. får rivaroxaban. Detovervejes bør overvejes at redosere og titrere med brug af disse lægemidler hos personer, der får Det bør at redosere og titrere Almindelige: Anæmi, rekombinant VIIa afhængig af bedringen i blødningen. Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svim-svimrekombinant faktorfaktor VIIa afhængig af bedringen i blødningen. Bivirkninger: melhed, hovedpine, besvimelse, blødning øjet, takykardi, hypotension, hæmatom, næseblødning, blødning melhed, hovedpine, besvimelse, blødning i øjet,i takykardi, hypotension, hæmatom, næseblødning, blødning fra mave-tarmkanalen, gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, fra mave-tarmkanalen, gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré,diaré, opkastning, pruritus, udslæt, ekkymose, smerter i ekstremitet, blødning og urinveje, perifert opkastning, pruritus, udslæt, ekkymose, smerter i ekstremitet, blødning i nyreri nyrer og urinveje, feber,feber, perifert nedsat generel og energi, forøgelse af aminotransferaser, post-procedural blødning, konfusion. ødem,ødem, nedsat generel styrkestyrke og energi, forøgelse af aminotransferaser, post-procedural blødning, konfusion. Ikke almindelige: Trombocytæmi, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, cerebral og intrakraniel blødning, Ikke almindelige: Trombocytæmi, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, cerebral og intrakraniel blødning, hæmoptyse, mundtørhed, unormal leverfunktion, urticaria, og subkutan blødning, hæmartrose, hæmoptyse, mundtørhed, unormal leverfunktion, urticaria, kutankutan og subkutan blødning, hæmartrose, nedsat nyrefunktion, utilpashed, forhøjet bilirubin, forhøjet fosfat, forhøjet nedsat nyrefunktion, utilpashed, lokaltlokalt ødem,ødem, forhøjet bilirubin, forhøjet basiskbasisk serumserum fosfat, forhøjet LDH, LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase, forhøjet sårsekretion. Sjældne: Gulsot, muskelblødning, stigning forhøjet lipase, forhøjet amylase, forhøjet GGT, GGT, sårsekretion. Sjældne: Gulsot, muskelblødning, stigning i konjungeret bilirubin. Pakningsstørrelser og Priser recepturgebyr) perfebruar 13. februar i konjungeret bilirubin. Pakningsstørrelser og Priser (AUP(AUP inkl.inkl. recepturgebyr) per 13. 2014: Xarelto, 2,5 mg, 168 tabletter: kr. 1.842,35. 100 tabletter: kr. 1.105,45. 56 tabletter: kr. 634,50. 2014: Xarelto, 2,5 mg, 168 tabletter: kr. 1.842,35. 100 tabletter: kr. 1.105,45. 56 tabletter: kr. 634,50. Xarelto, 10 mg,100 tabletter: kr. 2.189,15. 30 tabletter: kr. 683,05-798,00. 10 tabletter: kr. 242,20. Xarelto, 10 mg,100 tabletter: kr. 2.189,15. 30 tabletter: kr. 683,05-798,00. 10 tabletter: kr. 242,20. Xarelto, 15 mg, 100 tabletter: kr. 2.189,15. 98 tabletter: kr. 2.145,80. 42 tabletter: kr. 947,50. 28 tabletter: Xarelto, 15 mg, 100 tabletter: kr. 2.189,15. 98 tabletter: kr. 2.145,80. 42 tabletter: kr. 947,50. 28 tabletter: kr. 638,95. Xarelto, 20 mg, 100 tabletter: kr. 2.189,15. 98 tabletter: kr. 2.145,80. 28 tabletter: kr. 638,95. kr. 638,95. Xarelto, 20 mg, 100 tabletter: kr. 2.189,15. 98 tabletter: kr. 2.145,80. 28 tabletter: kr. 638,95. Receptpligtigt. Udlevering B. Tilskud: Generelt tilskud. For aktuel priswww.medicinpriser.dk. se: www.medicinpriser.dk. Receptpligtigt. Udlevering B. Tilskud: Generelt tilskud. For aktuel pris se: DatoDato for SPC: November Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pharma AG, 13342 Berlin, for SPC: November 2013.2013. Indehaver af markedsføringstilladelsen: BayerBayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland. repræsentant: Bayer A/S, Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tyskland. DanskDansk repræsentant: Bayer A/S, Arne Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45Tlf. 45 23 5023 00.50 00.

Lidt om kurset Kendskab til GRADE er nødvendig for alle som beskæftiger sig med vurdering af medicinsk videnskabelig litteratur. DSKF arrangerer derfor et kursus om GRADE. Kurset vil indeholde en intrduktion til GRADE. Vi vil gennemgå, hvordan man vurderer risiko for bias og andre kilder til usikkerhed i studier og på tværs af studier. Der vil blive vist eksempler på, hvordan ”Risk of bias”skemaer og GRADE-tabeller udfyldes. Læs mere om tid, sted, program og tilmelding på www.dsth.dk L.DK.02.2014.0760 Februar 2014

L.DK.02.2014.0760 Februar 2014

L.DK.02.2014.0760 Februar 2014

18

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.


♦♦ 5 indikationer1 ♦♦ Anbefalet i nationale og internationale retningslinier2 ♦♦ Mere end 100.000 patienter inkluderet i globale kliniske undersøgelser3

L.DK.02.2014.0760 Februar 2014

Referencer: 1. Produktresumé. 2. http://nbv.cardio.dk/af, www.cardio.dk/ Rapporter/Endorsed/Kommentarer til ESC guidelines, 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of artrial fibrillation, A.J Camm et al European Heart Journal 2012. 3. www.clinicaltrials.gov, inkluderer pågående og afsluttede kliniske studier.

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

Bilbo & Co

5

års klinisk 1 erfaring


Invitation to attend the symposium

Clinical Aspects of Thrombocytopenia presented by The Danish Study Group for Benign Haematology (DSBH)

PROGRAM | Wednesday | April 9th | 2014 DGI byen, Tietgensgade 65, Copenhagen, Chairman: Ulrik Overgaard, MD 12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Aspects of quality-of-life, morbidity, and mortality in adult primary immune thrombocytopenia: Henrik Frederiksen, MD Phd, Department of Hematology, Odense University Hospital

13:45 – 14:00

Anticoagulant treatment of VTE in patients with thrombocytopenia (between Scylla and Charybdis): Louise Bjørn Larsen, MD, Department of Hematology Rigshospitalet

14:00 – 14:20

Complications of splenectomy in ITP, including sepsis, VTE and prophylaxis: Ulrik Overgaard MD, Department of Hematology, Herlev University Hospital

14:20 – 14:35

Coffee break

14:35 – 15:05

The role of platelets in the immune system and of thrombocytopenia for sepsis survival: Sif Gudbrandsdottir, MD, Department of Medicine, Herlev University Hospital

15:05 – 15:25

Impact of prophylactic platelet transfusions on activation and function of the vascular endothelium: Anne Mette Larsen, MD, Department of Hematology, Herlev University Hospital

15:25 – 15:40

Coffee break

15:40 – 16:25

Prophylactic Platelet Transfusions – are they always necessary?: Professor Hannes Wandt, Klinikum Nürnberg

16:25 – 16:55

When a low platelet count is not ITP: diagnosing inherited thrombocytopenia by exome sequencing: Eva Leinøe, MD Phd, Department of Hematology, Rigshospitalet

16:55 – 17:00

Closing remarks

REGISTRATION information: Please register by email before April 4th to: sif.gudbrandsdottir@gmail.com, as there are a limited number of seats available

20

SPONSORS: This symposium is sponsored by Leo Pharma and Swedish Orphan


ALT HVAD DU BEHØVER! Fleksibel løsning l Forskellige modeller til forskellige behov Samme software - samme analysemuligheder l Bredeste analyseprogram komplet løsning for rutine- og specialanalyse l Kontinuerlig og bekvem Loading af prøver og reagenser under drift l Ring til os og få alle fordelene!

HURTIGT SVAR: ACL ACUSTAR! Fuldautomatisk analysering af specialanalyser Fuldt panel til APS, vWF mm.

l Højsensitive immunoassays – random access l Fuldautomatiske specialanalyser – svar på 30 minutter l Instrument og reagenser er klar 24-7 l Brugsklare reagenskassetter – stabile op til 12 uger på instrumentet l Kalibrering kun ved lotskifte l Ca. 60 svar pr. time HIT-Ab(PF4-H) HIT-IgG(PF4-H) VWF:Ag VWF:RCo VWF:CB D-Dimer

aCL IgG aCL IgM aß2GPI IgG aß2GPI IgM aCL IgA aß2GPI IgA

ILS Laboratories Scandinavia ApS · Gydevang 22A DK-3450 Allerød · Telefon +45 4814 1850 Fax +45 4814 1850 · E-mail ils@ilsdk.dk · www.ilsdk.dk


-

»

ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

Gensekventering og diagnostik af arvelige blødningsforstyrrelser Af: Eva Leinøe, hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet & Lars Jønsson, Genomisk Medicin, Rigshospitalet

Forekomsten af milde blødningssymptomer er høj. Således rapporterede 25% af alle mænd og 40% af alle kvinder i en normal baggrundsbefolkning om blødningssymptomer i et studie af von Willebrand sygdoms (VWD) prævalens1 Optagelse af en grundig familie- og blødnings anamnese er således afgørende for at udvælge de patienter, som bør udredes for en arvelig blødningssygdom. Når det drejer sig om de bedst karakteriserede og alvorlige blødersygdomme, såsom hæmofili A og B, svær VWD, Glanzmann Thrombasthenia, samt Bernard Soulier Syndrom er udredning og diagnostik relativt ukompliceret. Milde blødersygdomme inkluderer en heterogen gruppe patienter og udredningen bærer præg af mangel på diagnostiske test med høj specificitet/sensitivitet, let tilgængelighed og god reproducerbarhed. Omkring 60% af patienter med milde blødningsforstyrrelser og mistanke om en primær hæmostase defekt har således en uspecificeret diagnose som f.eks. ”uspecificeret blødningsforstyrrelse” eller ”thrombocytopathi”1. Der mangler ligeledes analyser til diagnostik af arvelige trombocytopenier og disse patienter bliver derfor ofte fejlkategoriseret som immun trombocytopeni (ITP) med refraktæritet overfor immunsupprimerende behandling. Diagnostik af en arvelig trombocyt defekt kan forbedre patienternes livskvalitet ved målrettet behandling af blødnings episoder, herunder med tranexamsyre og desmopressin, samt måske i fremtiden for visse arvelige trombocytopenier med TPO-receptor agonister2. Diagnosticering af en mild arvelig blødningsforstyrrelse kan udmøntes i optimering af hæmostasen i forbindelse med invasive indgreb og giver mulighed for tidlig diagnosticering af milde blødningsforstyrrelser hos slægtninge med blødningssymptomer. Forbedret diagnostik af arvelige trombocytopenier vil kunne reducere exponering for (skadelig og ineffektiv) immunsuprimerende behandling og splenektomi, på mistanke om ITP. 22

Algoritme for udredning af arvelig blødningstendens På hæmatologisk afd. og Genomisk Medicin, Rigshospitalet har vi udviklet en diagnostisk algoritme for udredning af arvelig trombocytopeni/trombocytopathi og sjældne koagulationsdefekter, som udmunder i targeteret gensekventering for mild blødersygdom (figur 1). Alle patienter får indledningsvis optaget anamnese vedrørende familiær blødningstendens og med vægt på om patienten har været hæmostatisk udfordret tidligere (fødsler, traumer, tandekstraktioner, menstruationer, operationer). Objektiv undersøgelse omfatter blødningsfund i huden hypermobilitet og undersøgelse af mundhulen for teleangiektasier. En grundig medicin anamnese inkluderende kosttilskud er obligatorisk. Såfremt sygehistorien tyder på en arvelig blødningssygdom og blodprøvescreeningen ikke er forenelig med hæmofili, sjældne koagulations faktor mangler, vWD eller erhvervet årsag til blødningstendens foretages Multiplate undersøgelse af trombocyt funktionen, perifert udstryg (se figur 2, side 25), middel trombocyt volumen og evt. koagulations faktor 13 måling (KF13) – idet den sjældne KF13 mangel ikke kan detekteres ved forlænget APTT eller forhøjet INR. Alle patienter mistænkt for mild blødningssygdom får udfærdiget en blødningsscore med bleeding assesment tool (BAT), som anbefales af International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH)3. Patienter med trivielle blødningssymptomer er ofte blodtype 0, hvor der er øget tendens til blå mærker, og de afsluttes efterfølgende.


ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

»

«

FIGUR 1: Algoritme for udredning af blødningstendens

Algoritme for  udredning  af  blødningstendens 1.Blødnings  anamnese   2.Familie  anamnese + 3.Blødningsudredning*

Abnorm

Normal Overvej  diff.  diagnoser:  

VWD, hæmo.ili  A,B  eller  C,  KF2,   KF5,  KF7  eller  KF10  mangel,   a.ibrinogenæmi,  MDS,  AL,  uræmi,   MGUS  

Ehlers-­‐Danlos syndrom  

Hereditære teleangiektasier,  angiodysplasi  

Medikamentel årsag  (trombocyt  hæmmer,  antibiotika,    NSAID,  SSRI,  steroider) Multiplate,  perifert   udstryg,  BAT-­‐score  

BAT-­‐score >  2  og   normal  Multiplate  

KFXIII Normal

BAT-­‐score <  2

BAT-­‐score >  2  og   abnorm  Multiplate  x  2   eller  abnormt  perifert   udstryg

Blødnings sygdom  er   mindre   sandsynlig           Evt.  blodtype  0

Udredning for   arvelig   trombocytopeni

Konference beslutning   Targeteret  exon  sekventering  for   arvelig  trombocytdefekt  eller   sjælden  koagulationsdefekt  

*BP: VWF,  VWFRIST,  CRP,  TYPE,  FIB,  HB,  APTT,  KF2710,  INR,  KF8, LEU,  DIFFMAS, THROM, CREA,  MKOMP

23


-

»

ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

Patienter med signifikant blødningsscore og patienter, hvor der er mistanke om arvelig trombocytopeni, får herefter foretaget sekventering for arvelig trombocytdefekt og sjælden koagulationsdefekt.

Targeteret exom sekventering for mild blødersygdom

24

Etik Alle patienter skal informeres mundtlig og skriftligt om sekventering af exomet herunder håndtering af data og mulighed for fund af usikker betydning og for tilfældige fund af sundhedsmæssig betydning. Analysearbejdet er tilrettelagt så der ikke findes mutationer, som ikke er relateret til blødningsygdommen, hvorved utilsigtede fund af mutationer, der kunne disponere for andre sygdomme undgås. Der skal foreligge et skriftligt informeret samtykke fra patienten.

Konklusion Det anbefales at udføre BAT score på alle patienter mistænkt for mild arvelig blødersygdom. Targeteret exomsekventering er et kraftfuldt nyt værktøj til diagnosticering af arvelig blødersygdom og baner vejen for forbedringer i diagnostik, samt klassifikation af milde blødersygdomme og arvelig trombocytopeni. Targeteret exomsekventering er et godt eksempel på translation af forskningsmæssige landvindinger i laboratoriet til forbedret diagnostik i klinikken.

»

Exomet udgør ca. 1% af det humane genom og repræsenterer de funktionelt kodende regioner. Ved at foretage targeteret sekventering af exomet fokuseres på milde blødersygdomme. Der undersøges aktuelt for mutationer i 51 gener, som er diagnostiske for trombocytopathi og/eller trombocytopeni, samt 14 gener der er diagnostiske for sjældne koagulationsdefekter (tabel 1, side 26-27). Analyse og tolkning af resultaterne foregår i et tæt samarbejde mellem hæmatologisk afdeling og Genomisk Medicin. Selv om exomet indeholder ca. 85% af de mutationer, som er identificeret ved Mendelske nedarvede sygdomme4 kan ikke alle patienter med milde blødningssygdomme forventes at blive diagnosticeret ved sekventeringen. Ved en exomanalyse sekventeres alle exons som koder for protein i 21500 gener. Ikke kodende regioner såsom hvert af de 21500 geners 5’ untranslated region (UTR) og 3’ UTR er ekskluderet, samt ikke kodende RNA’er og mitochondrie genomet. De fleste gener består både af sektioner som transskriberes til RNA og translateres til proteiner (exons) samt sektioner som transskriberes, men skæres fra inden proteinet dannes (introns). Analyse af exomet ekskluderer introns, og undersøgelsen omfatte ikke regulatoriske gener, epigenetiske forandringer eller mutationer i mitrokondrie RNA, som kan påvirke ekspressionen af generne. Der er sandsynlighed for, at exomsekventeringen kan resultere i fund af ikke tidligere beskrevne mutationer i de undersøgte gener (tabel 1, side 26-27), hvor betydningen af fundet er usikkert, og der er mulighed for at patien-ten findes compound heterozygot for 2 autosomal recessive mutationer. Ved fund af mutationer som ikke tidligere er beskrevet, lægges vægt på om der er en lav allelfrekvens (‹ 1%) i baggrundsbefolkning, dvs. varianten ikke er beskrevet som polymorfi blandt verdens befolkningsgrupper og i tilfælde af missense mutationer er tale om en aminosyreudskiftning af en højt konserveret aminosyre blandt eukaryoter. Supplerende elektronmikroskopiske undersøgelser af trombocytterne, udføres for at understøtte om de nyfundne mutationer er patogenetiske.

Der pågår aktuelt 2 europæiske studier, som involverer geno- og fænotypning af arvelige trombocytdefekter, og listen over gener, som er diagnostiske for trombocytdefekter, forventes således at vokse i løbet af de kommende år5,6.

Referencer 1) Quiroga T, Mezzano D. Is my patient a bleeder? A diagnostic framework for mild bleeding disorders. ASH Educational Book 2012 466-74 2) Pecci A, Gresele P, Klersy C et al. Eltrombopag for the treatment of the inherited thrombocytopenia deriving from MYH9 mutations. Blood 2010, Dec 23;116(26):5832-7. 3) Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T et al. ISTH/SSC bleeding assessment tool: a standardized questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding disorders. J Thromb Haemost 2010;8:2063-5 4) Ng S, Turner EH, Robertson PD et al. Targeted capture and massively parallel sequencing of 12 human exomes. Nature 2009;461:272-6. 5) https://bridgestudy.medschl.cam.ac.uk/bpd.shtml 6) www.birmingham.ac.uk/plateletgap


ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

«

»

FIGUR 2: Makrotrombocytter ved arvelig trombocytopeni

Figur 2. Makrotrombocytter i udstryg fra patient med Bernard-Soulier syndrom Det anbefales at udføre BAT score på alle patienter mistænkt for mild arvelig blødersygdom. Targeteret exomsekventering er et kraftfuldt nyt værktøj til diagnosticering af arvelig blødersygdom og baner vejen for forbedringer i diagnostik, samt klassifikation af milde blødersygdomme og arvelig trombocytopeni

25


-

»

ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

»

TABEL 1: 65 genmutationer associeret med trombocytdefekt eller sjælden koagulationsforstyrrelse Gene mutation

Inheritance

Adhesion receptors Bernard-Soulier Syndrome

GP1BA, GP1BB, GP9

AR

Platelet type vWD

GP1BA

AD

GP VI deficiency

GP 6

AR

Receptors for soluble agonists ADP receptor deficiency

P2YR12

AR

Thromboxane A2 receptor

TBXA2R

AR

Cytosolic phospholipase A2

PLA2G4A

?

G-protein coupled receptors

ADRA2A, P2RY1, F2R, F2RL3, P2RY12

AR

Hermansky-Pudlak

HPS1, AP3B1, HPS3-6, DTNBP1,BLOC1S3

AR

Syndrome

LYST

AR

Chediak-Higashi

NBEAL2

AR

Gray platelet Syndrome

STXBP2, UNC13D, STX11

AD

Familal haemophagocytic lymphohistocytosis type 3-5

VPS33B, VIPAS39

AR

ARC syndrome

PLAUR

AD

Quebec Syndrome

NBEA

AD

Atypical dense granules

NBEA

AD

ITGA2B, ITGB3

AR

TMEM16F

AR

Signaling pathways

Platelet secretion

Platelet aggregation Glanzmann Thrombastenia Procoagulant activity Scott Syndrome

Small platelets thrombocytopenia Wiscott-Aldrich Syndrome

26

WAS

XL


ARTIKEL | DSTHFORUM 1 | 2014

«

»

TABEL 1: fortsat ...

Gene mutation

Inheritance

Large platelets thrombocytopenia MYH9 related disease

MYH9

AD

GATA-1 disorder

GATA-1

XL

Sitosterolamia

ABCG5, ABCG8

AR

Filamin-related

FLNA

XL

TUBB-1 related

TUBB-1

AD

ACTN1 related

ACTN1

AD

GPI1B related

GPI1B

AD

Normal size thrombocytopenia Congenital amegakaryocytic

MPL

AR

TAR syndrome

RBM8A

AR

FPD/AML

RUNX, FLI1

AD

ANKRD26 related

ANKRD26

AD

CTRUS

HOXA11

AD

CYCS related

CYCS

AD

COL5A1, COL5A2, COL3A1, COL1A!

AD

ACVRL1, ENG, SMAD4

AD

Kollagen disorder Ehler-Danlohs syndrome Teleangiactasia Hereditary teleangiectasia

Rare koagulation factor deficiency CF13 deficiency

F13A1, F13B

AR

PAI-I deficiency

Serpine1, Serpine2

?

Prostaglandin endoperoxidase synthase deficiency

PTGS1

AR

Tissue factor deficiency

F3

?

Alfa2-antiplasmin deficiency

SerpineA2

AR

Platelet factor 4 deficiency

PF4

?

Fibrinogen

FGA, FGB, FGG

AR

27


Notifikationer og lidt til kalenderen

Bestyrelse

«

Formand: Thomas Decker Christensen Afdelingslæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. T Aarhus Universitetshospital E-mail: tdc@ki.au.dk Speciale: Thoraxkirurgi

Notifikationer

Næstformand: Mads Nybo Overlæge, ph.d. Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital E-mail: mads.nybo@rsyd.dk regionsyddanmark.dk Speciale: Klinisk Biokemi Sekretær: Knud Jepsen Afdelingslæge, Lægefaglig Blod Manager Neuroanæstesiologisk Klinik Rigshospitalet E-mail: Knud.Jepsen.01@regionh.dk Speciale: Anæstesiologi Kasserer: Jonas Angel Sjøland 1. reservelæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Haderslev Sygehus E-mail: sjoland@dadlnet.dk Speciale: Kardiologi Øvrige medlemmer: Dorte Winther Damgaard Afdelingslæge, ph.d. Neurologisk afd. F Aarhus Universitetshospital E-mail: dortdamg@rm.dk Speciale: Neurologi Ole Halfdan Larsen Reservelæge, ph.d. Klinisk Biokemisk afdeling Aarhus Universitetshospital E-mail: ole.halfdan.larsen@ki.au.dk Speciale: Klinisk Biokemi Anders Christian Larsen Reservelæge Kirurgi Sygehus Vendsyssel E-mail: anders-larsen@dadlnet.dk Speciale: Kirurgi Suppleant: Mikkel Helleberg Dorff Overlæge Hæmatologisk Afdeling Roskilde Sygehus E-mail: mikkel_helleberg@hotmail.com Speciale: Hæmatologi

« Kontakt gerne bestyrelsen hvis du har spørgsmål, forslag mv. Send blot en mail til en af ovennævnte.

30

»

DSTH's hjemmeside ligger klar i nyt design, se www.dsth.dk

»

Deadline for materiale til næste DSTHForum er 21. april 2014

»

På grund af årets store kursus aktivitet afholdes der ikke DSTH-møde i foråret 2014. Næste DSTH-møde bliver efterårsmødet 27. november (se nedenfor)

»

På DSTH's hjemmeside finder du en online applikation som anvendes til bridging af patienter i AK-behandling som skal gennemgå et operativt indgreb. Find applikationen på: www.dsth.dk

»

På DSTH's hjemmeside finder du retningslinjen: "Tromboembolisk sygdom under graviditet post partum – risikovurdering, profylakse og behandling" Find flere retningslinjerne og vejledningerne på: www.dsth.dk

Tidspunkt

Begivenhed

29. marts 2014 Bispebjerg, Danmark

DSKF-kursus om GRADE Læs mere på: www.dsth.dk

2.-4. april 2014 Ebeltoft, Danmark

Venøs tromboemboli kursus Mere info vil komme på: www.dsth.dk

2.-4. juni 2014 Esbjerg, Danmark

Ph.D.-kursus i hjertekarsygdom og den hæmostatiske balance Læs mere på: www.dsth.dk

10.-12. september 2014 Visby, Sverige

47th Nordic Coagulation Meeting Læs mere på: www.nordcoag2014.com

24.- 26. september 2014 Ebeltoft, Danmark

Blødningskursus Mere info vil komme på: www.dsth.dk

27. november 2014 Aalborg, Danmark

DSTH efterårsmøde og generalforsamling Mere info vil komme på: www.dsth.dk

Udvalg og kontaktpersoner PR/sponsorudvalg: Ole Halfdan Larsen (ole.halfdan.larsen@ki.au.dk) Anders Christian Larsen (anders-larsen@dadlnet.dk) DSTHForum redaktionsudvalg: Steen Husted (steehust@rm.dk) Anna-Marie Bloch Münster (abmu@dce.au.dk) Birgitte Klindt Poulsen (bkz@farm.au.dk) Ole Halfdan Larsen (ole.halfdan.larsen@ki.au.dk) Mads Nybo (mads.nybo@rsyd.dk)

Kontaktperson vedr. kurser: Dorte Winther Damgaard (dortdamg@rm.dk) Kontaktperson vedr. hjemmeside: Ole Halfdan Larsen (ole.halfdan.larsen@ki.au.dk) Anders Christian Larsen (anders-larsen@dadlnet.dk) Kontaktperson vedr. nyhedsmails: Ole Halfdan Larsen (ole.halfdan.larsen@ki.au.dk) Anders Christian Larsen (anders-larsen@dadlnet.dk)


Pradaxa® (dabigatran) er indikeret til forebyggelse af aPoPleksi og systemisk emboli hos voksne Patienter med nonvalvulær atrieflimren, med en eller flere risikofaktorer* * Såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension.

Referencer: 1. Produktresume Pradaxa 2. Produktresume Xarelto 3. Connolly et al.. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361: 1139–1151 and Connolly et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363: 1875–1876. 4. Patel MR et al. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation N Engl J Med 2011;365: 883–91 5. Connolly et al. The Long-Term Multicenter Observational Study of Dabigatran Treatment in Patients With Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) Study. Circulation. 2013;128: 237-243 6. Larsen et al. Efficacy and Safety of dabigatran etexilate and warfarin in “real-world” patients with atriel fibrillation. JACC; 2013; 61; no. 22; 2264–73 Pradaxa® (dabigatranetexilat)

Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler udelukkende indikationen forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren. Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren, med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller ét hjælpestof. Svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol, tacrolimus og dronedaron. Patienter med kunstige hjerteklapper, der kræver antikoagulant behandling. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger fra forskellige foci. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi og kvalme, unormale leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytpeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet en øget risiko for blødning – se produktresuméet. Fibrinolytikabehandling kan overvejes ved akut iskæmisk apopleksi, hvis patientens dTT, Ecarin clotting tid (ECT) eller aPTT ikke overstiger den øvre værdi af normalområdet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticragrelor samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer. Graviditet og amning: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt. Patienter ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes ved beregning af kreatinin clearance (CrCL) for eksklusion af ptt med svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Under behandling bør nyrefunktionen vurderes i kliniske situationer ved mistanke om et fald i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi, dehydrering og samtidig behandling med visse typer anden medicin). Hos ptt > 75 år og hos ptt. med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Aktiveret protrombin-komplex eller faktor VIIa kan overvejes. Pakninger og priser (uge 07/2014): 110 mg: 10 kapsler, kr. 143,65; 60 kapsler, kr. 752,85; 150 mg: 60 kapsler, kr. 752,85; 3*60 kapsler, kr. 2.214,95 (Priserne er inkl. recepturgebyr). Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé af 18. december 2013. Information om øvrige indikationer kan findes i produktresumeet, som vederlagsfrit kan rekvireres fra den danske repræsentant Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, Medicinsk Information eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com

Pradaxa® (dabigatran) – 18. december 2013 Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren, med Terapeutisk en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi indikation eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension. Doseringshyppighed 2 gange dagligt.

Marevan® (warfarin) – 29. juli 2011

Xarelto® (rivaroxaban) – 15. aug. 2013

Forebyggelse og behandling af tromboemboliske komplikationer.

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren samt én eller flere risikofaktorer som f.eks. hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller forbigående iskæmisk anfald.

1 gang dagligt.

1 gang dagligt.

• Patienter med forhøjet blødningsrisiko • Svær leverinsufficiens

• Aktiv klinisk signifikant blødning • Samtidig behandling med anden antikoagulantia • Læsion eller tilstand, hvis den betragtes som værende af betydelig risiko for svær blødning

Øget blødningsrisiko.

Øget blødningsrisiko.

En række lægemidler øger eller nedsætter effekten af marevan.

• CYP3A4- og P-gp-hæmmere. CYP3A4-induktorer • Trombocytfunktionshæmmere

Symptomatisk behandling. Antidoten vitamin K administreres primært.

Symptomatisk behandling. Ingen specifik antidot.

Bivirkninger Anæmi, næseblod, dyspepsi, mavesmerter, diarré, GIAlmindelige (1-10%) blødning, unormal leverfunktion, uro-genital blødning.

Næseblod, hæmoptyse, hæmaturi, tendens til blå mærker, blødning i øjets bindehinde, GI-blødning.

Anæmi, svimmelhed, epistaxis, mavesmerter, dyspepsi, GI-blødning.

110 mg: 10 kapsler, 143,65 kr.; 60 kapsler, 752,85 kr. Pakninger og priser 150 mg: 60 kapsler, 752,85 kr; 180 kapsler, 2.214,95 kr. pr. 10. februar 2014

2,5 mg: 100 stk.; 127,30 kr.

15 mg: 28 stk., 638,95 kr; 42 stk. 947,50 kr.; 98 stk., 2.145,80 kr.; 100 stk., 2.189,15 kr. 20 mg: 28 stk., 638,95 kr.; 98 stk., 2.145,80 kr.; 100 stk., 2.189,15 kr.

• Patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min) • Aktiv klinisk signifikant blødning • Samtidig behandling med andre antikoagulantia Kontraindikation • Patienter med hjerteklapproteser, der kræver behandling med antikoagulantia • Læsion eller tilstand, der betragtes som en betydende risikofaktor for en større blødning Særlige advarsler og Nedsat nyrefunktion, øget blødningsrisiko eller alder forsigtighedsregler over 75 år. Interaktion med andre • P-gp inhibitorer eller P-gp-induktorer lægemidler • Trombocytfunktionshæmmere Overdosering

Symptomatisk behandling. Ingen specifik antidot. Oprethold tilstrækkelig diurese.

PRA-14-04-15, FEB14

Sammenligningsskema for Pradaxa® (dabigatran), Marevan® (warfarin) og Xarelto® (rivaroxaban) udelukkende for indikationen apopleksiforebyggelse ved atrieflimren


Pradaxa® (dabigatran) er indikeret til forebyggelse af aPoPleksi og systemisk emboli hos voksne Patienter med nonvalvulær atrieflimren, med en eller flere risikofaktorer* * Såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension.

Informationen i skemaet omhandler forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved non-valvulær atrieflimmer ved behandling med standarddoseringerne 150 mg Pradaxa® (dabigatran) og 20 mg Xarelto® (rivaroxaban).

Pradaxa® (dabigatran)

Xarelto® (rivaroxaban)

**

***

Dosering1,2

Samme antal større blødninger som Marevan® (warfarin)3,4 Bedre end Marevan® (warfarin) til at forebygge iskæmisk apopleksi3,4 Færre intrakranielle blødninger end Marevan® (warfarin)3,4 Nedsat vaskulær mortalitet sammenlignet med Marevan® (warfarin)3,4 Godkendt i forbindelse med DC-konvertering1,2 Kan anvendes med forsigtighed til patienter med CrCL 15-29 ml/min1,2 Langtidsdata (4,3 år)5

Publicerede danske registerdata6

ü ü ü ü ü ü

ü ∙

ü ∙ ∙

ü

ü ü

∙ ∙

Til information findes der ikke head-to-head studier mellem Pradaxa® (dabigatran) og Xarelto® (rivaroxaban). ** Dosering 150 mg 2 gange dagligt. *** Dosering 20 mg 1 gang dagligt. † Patienter med CrCL < 50 ml/min anbefales Xarelto® (rivaroxaban) dosisreduktion til 15 mg dagligt. For yderligere information se det forkortede produktresumé og sammenligningsskema på side XX

PRA-14-04-15, FEB14

Bedre end Marevan® (warfarin) til at forebygge apopleksi og systemisk emboli3,4

Profile for Solomet

DSTH-Forum Nr. 1 2014  

DSTH-Forum Nr. 1 2014  

Profile for solomet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded