Page 1

01 2017

DSTHFORUM MEDLEMSBLAD Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

GOD LÆSELYST LÆS I DETTE NUMMER OM: » Trombokardiologiens danske stormester blev æret og mindet

» Side 20

» Referat fra American Society of Hematology (ASH)

» Side 14

11

DSTH FORÅ

24

29

"State of the art"kursus den 17. maj i København

Resume af retningslinjen: Cancer og venøs trombose

Referat af ph.d.afhandling: Cardiac Coagulopathy

Læs mere på side 11

Læs mere på side 24

Læs mere på side 29

RSMØD E

N i KØBENHAV 18. MAJ 2017 på SID e 13 LÆS mere

32 Bestyrelsesmedlemmer

34 Hvad sker der?

På side 32 kan du se billeder af DSTHs nuværende bestyrelse. Kontaktinfo finder du på side 34.

Bagerst i bladet finder du en oversigt over kommende møder, kurser og andre begivenheder.

Læs mere på side 32

Læs mere på side 34


ELOCTA® (efmoroctocog alfa) FORLÆNGET BESKYTTELSE MOD BLØDNINGER1

NYHED

Elocta® Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper*. Få blødningsepisoder ved profylaktisk behandling**

Tid til 1% faktor VIII aktivitet (gns.)2

• Median ABR på 1,6 samlet set2.

3,3

• Median ABR på 0 i de sidste 3 måneder af studiet1.

DAGE (3,0 – 3,7)

Færre profylaktiske injektioner**

Advate® (Octotog alfa)

99 % af deltagerne i studiet havde behov for færre injektioner ved individualiseret profylaktisk behandling med Elocta® i forhold til tidligere1.

PP-0665 Feb2016

Sobi and Elocta are trademarks of Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). © 2016 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – All rights reserved.

Sobi A/S Sorgenfrivej 17, DK-2800 Kongens Lyngby www.sobi.dk

50% FORLÆNGELSE P<0.001

4,9 DAGE (4,4 – 5,5) Elocta® (Efmoroctocog alfa)

Hos patienter (n=28) efter en enkelt dosis (50 IU/kg) i et pivotalt fase 3-studie. Præsenteres som geometrisk gennemsnit. (95% konfidensinterval). Baseline = præ-injektion efter 96 timers udvaskning. Figur udarbejdet af Sobi A/S efter ref. 2

* ** 1. 2.

Sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu ikke klarlagt. Hos voksne og unge i et pivotalt fase 3-studie. Shapiro AD, et al. J Thromb Haemost. 2014;12:1788-800. Mahlangu J, et al. Blood. 2014;123:317-25.


Kære læsere ... DSTH tilskynder alle, der læser dette blad, til fortsat at fremsende indlæg. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer. Autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder kan frit fremsendes og vil blive bragt løbende. Indlæg fremsendes elektronisk i Word-format. For at lette det redaktionelle arbejde, bør indlægget ikke formateres unødigt dvs. ingen tabuleringer og manuel orddeling. Der må anvendes fed og kursiv samt variation i skriftstørrelsen for at anskueliggøre ønskede fremhævelser, mellemrubrikker og overskrifter m.m. Brug ens markering for det samme gennem hele materialet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at foretage typografiske tilretninger af hensyn til bladets samlede layout. Indgår der grafiske elementer i dokumentet (billeder, tabeller, figurer eller lignende), bedes disse vedhæftet som pdf- eller jpeg-filer i høj opløsning (svarende til 300 ppi/dpi).

DSTHForum Nr.: 1, 2017 Trykt: Marts 2017 ISSN: 1602-6918 Årlige udgaver: 4 Oplag: 600 stk. pr. udgave Online-version Online-version af DSTHForum kan læses på www.dsth.dk Udgiver Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Indlæg fremsendes pr. mail til læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk

Redaktør Ole Halfdan Larsen, læge, ph.d. Klinisk Biokemi Aalborg Universitetshospital 9000 Aalborg Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk Annonceinformation Se DSTH's hjemmeside www.dsth.dk eller kontakt redaktøren Grafisk design og layout Mette Rumpelthiin Bligaard SOLOMET – Graphic solutions Mail: solomet@gmail.com Web: www.solomet.dk Tlf.: 26110444 Billeder og grafik Istock og Freepik Tryk VIBLA, Skive

LINE D A D E TERIALE

MA ER: FOR MER M U N E ÆST 17 TIL N J 20 A M 16. 3


Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger patienter med flere end 100 eksponeringsdage, som tidligere har udviklet inhibitorer. Det hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for forekomst af inhibitorer efter et produktskift. bivirkninger. Kardiovaskulære hændelser: Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan erstatningsbehandling med FVIII øge den kardiovaskulære risiko. Kateterrelaterede komplikationer: ® Elocta (efmoroctocog alfa) Forkortet produktinformation Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet, overvejes. Indikationsområde: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt Registrering af batchnummer: Det anbefales på det kraftigste, at præparatets navn og batchnummer faktor VIII-mangel). Kan anvendes til alle aldersgrupper. registreres hver gang ELOCTA administreres til en patient, for at bibeholde en forbindelse mellem Dosering og administration: Behandling bør påbegyndes under overvågning af en læge med patienten og den pågældende batch for lægemidlet. Pædiatrisk population: De angivne advarsler og erfaring i behandling af hæmofili. Sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn. Overvejelser angående hjælpestoffer: Denne ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. Dosering: Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen medicin indeholder 0,6 mmol (14 mg) natrium pr. hætteglas. Hvis patienten er på natrium- eller afhænger af sværhedsgraden af faktor VIII-mangel, blødningsstedet og omfanget af blødningen og saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil. af patientens kliniske tilstand. Generelt øger 1 IU/kg af faktor VIII (FVIII) plasmaniveauet af FVIII med Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der er ikke rapporteret 2 IU/dl (Påkrævede enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg pr. interaktioner mellem human koagulationsfaktor VIII (r-dna) og andre lægemidler. Der er ikke udført IU/dl)). Behandling ved behov: Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden interaktionsstudier. bør altid tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde. Tiden til maksimal aktivitet forventes Fertilitet, graviditet og amning: På grund af sjælden forekomst af hæmofili A hos kvinder foreligger ikke at være forsinket. Ved tidlig hæmartrose, blødning i muskel eller mund stiles efter plasma der ikke data angående erfaringen med anvendelse af faktor VIII under graviditet og amning. Derfor FVIII-niveauer på 20-40% (IU/dl). Gentag injektionen hver 12.–24. time i mindst en dag, indtil bør faktor VIII kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt. blødningsepisoden er ophørt eller helet. Ved mere omfattende hæmartrose, muskelblødning eller Bivirkninger og risici: Ikke almindelige (≤1/1000 til < 1/100): Nervesystemet: Hovedpine, svimmelhed, hæmatom stiles efter FVIII-niveauer på 30-60%. Gentag injektionen hver 12.–24. time i mindst 3-4 dysgeusi. Hjerte: Bradykardi. Vaskulære sygdomme: Hypotension, hedetur, angiopati. Luftveje, dage, indtil smerter eller akut invaliditet er ophørt. For ovenstående blødningstyper gælder, at thorax og mediastinum: Hoste. Knogler, led, muskler og bindevæv: Artralgi, myalgi, rygsmerter, doseringsintervallet hos nogle patienter og i nogle tilfælde kan forlænges med op til 36 timer. Ved hævelse af led. Almene symptomer og reaktioner på adm.stedet: Utilpashed, brystsmerter, livstruende blødninger stiles efter FVIII-niveauer på 60-100%. Injektionen gentages hver 8.-24. time kuldefølelse, varmefølelse. Undersøgelser: Anti-faktor VIII-antistof positiv (forbigående). Traumer, indtil faren er ovre. Kirurgi: Ved mindre kirurgi og tandudtrækninger stiles efter plasma FVIII-niveauer forgiftninger og behandlingskomplikationer: Hypotension under indgrebet. på 30-60% (IU/dl). Injektionen gentages hver 24. time i mindst 1 dag, indtil der er opnået heling. Ved Erfaring efter markedsføring: Ved erfaring efter markedsføring er der observeret udvikling af større kirurgi stiles efter FVIII-niveauer på 80-100% præ- og postoperativt. Injektionen gentages hver FVIII-inhibitor. Pædiatrisk population: Der blev ikke observeret nogle aldersspecifikke forskelle i 8. til 24. time efter behov indtil tilstrækkelig sårheling, og derefter fortsættes behandling i mindst bivirkninger mellem pædiatriske og voksne forsøgspersoner. 7 dage til for at opretholde en faktor VIII-aktivitet på 30-60%. Profylakse: Til langtidsprofylakse er Overdosering: Der er ikke rapporteret om symptomer af overdosering. den anbefalede dosis 50 IU/kg hver 3. til 5. dag. Dosis kan justeres baseret på patientens respons i Virkningsmekanisme: Efmoroctocog alfa er et fuldstændigt rekombinant fusionsprotein med intervallet fra 25 til 65 IU/kg. Kortere doseringsintervaller eller højere doser kan være nødvendigt i forlænget halveringstid. Det består af rekombinant B-domæne-slettet human koagulationsfaktor nogle tilfælde, især hos yngre patienter. Overvågning af behandlingen: I løbet af behandlingen er en VIII, som er kovalent bundet til Fc-domænet for humant immunoglobulin G1. Efmoroctocog passende bestemmelse af faktor VIII-niveauer (ved 1-trins-koagulation eller kromogene analyser) alfa binder til den neonatale Fc-receptor og anvender dermed denne naturligt forekommende tilrådeligt for at guide den dosis, der skal administreres og hyppigheden af gentagne injektioner. reaktionsvej til at forsinke den lysosomale nedbrydning og give en længere halveringstid i plasma Ældre population: Der er begrænset erfaring hos patienter ≥65 år. Pædiatrisk population: Det end endogent faktor VIII. kan være nødvendigt med hyppigere eller højere doser til børn under 12 år. For unge i alderen Opbevaring og holdbarhed: Uåbnet: 3 år. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. I løbet af 12 år og derover er dosisanbefalingerne de samme som for voksne. Administration: Intravenøs opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i en enkelt periode, anvendelse. Bør injiceres intravenøst i løbet af flere minutter. Administrationshastigheden der ikke overstiger 6 måneder. Efter opbevaring ved stuetemperatur må præparatet ikke sættes bør fastlægges ved patientens komfortniveau, og den bør ikke overstige 10 ml/min. tilbage i køleskabet. Efter rekonstitution: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor umiddelbart efter rekonstitution. VIII og/eller Fcdomæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). SE-112 76. 112 Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhed: Allergiske overfølsomhedsreaktioner 76 Stockholm, Sverige. er mulige. Patienterne skal instrueres om omgående at afbryde anvendelsen af lægemidlet og Pakningsstørrelser og priser: 1 pakning indeholder: pulver i et type I hætteglas, 3 ml solvens i kontakte lægen, hvis der opstår symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Patienterne bør en fyldt injektionssprøjte, en stempelstang, en steril hætteglasadapter til rekonstitution, et sterilt informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, infusionssæt, to spritservietter, to plastre, et stk. gazebind. trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk ELOCTA findes i følgende styrker: 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU. shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes. Inhibitorer: Dannelse af For dagsaktuelle priser, se venligst www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod FVIII er en kendt komplikation ved behandling af Tilskudsstatus: Ej tilskud. patienter med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunoglobuliner rettet mod Datoen hvor reklamematerialet sidst er skrevet/revideret: 25.05.2016 prokoagulationsaktiviteten af FVIII, som kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) pr. ml plasma ved hjælp af den modificerede analyse. Risikoen for at udvikle inhibitorer er korreleret til eksponeringen Produktresumeet er omskrevet og forkortet ift. til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktfor FVIII, og risikoen er størst under de første 20 dages eksponering. I sjældne tilfælde kan der resumé, dateret 23. mar. 2016. udvikles inhibitorer efter de første 100 eksponeringsdage. Tilfælde af recidiverende inhibitor (lav Fuldt produktresume kan rekvireres hos Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, titer) er blevet observeret efter skift fra et FVIIIpræparat til et andet hos tidligere behandlede 2800 Lyngby, tlf. 32 96 68 69.

Sammenligningsskema Produktnavn Aktivt stof

Elocta® Efmoroctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII, Fc fusionsprotein)

Advate® Octocog alfa (rekombinant humant koagulationsfaktor VIII)

PP-0665 Maj 2016

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Indikation/Dosering

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør altid tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde. Til langtidsprofylakse er den anbefalede dosis 50 IE/kg hver 3. til 5. dag. Dosis kan justeres fra 25 til 65 IE/kg. Kortere intervaller eller højere doser kan være nødvendigt i nogle tilfælde, især hos yngre patienter. Elocta kan anvendes til alle aldersgrupper. Sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili (medført mangel på faktor VIII). Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage. Advates sikkerhed og virkning er påvist hos alle pædiatriske aldersgrupper. Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

KontraIndikation

Overfølsomhed over for det aktive stof (rFVIII og/eller Fc-domæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for muse- eller hamsterproteiner er kendt.

Forsigtighedsregler

Dannelse af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) er en kendt komplikation ved behandling af patienter med hæmofili A

Dannelse af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) er en kendt komplikation ved behandling af patienter med hæmofili A

Bivirkninger (meget almindelige/ almindelige)

(ingen)

Inhibering af faktor VIII, hovedpine, feber

Opbevaring

Uåbnet: 3 år. Opbevares i køleskab (2oC-8oC). Må ikke fryses. I løbet af opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (op til 30oC) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes umiddelbart efter rekonstitution.

Uåbnet: 2 år. Opbevares i køleskab (2oC-8oC). Må ikke nedfryses. I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25oC) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution.

PakningsStørrelse

250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 IE og 3 ml solvens

250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000IE pulver og 5 ml solvens 250, 500, 1000, 1500 IE pulver og 2 ml solvens

Priser Februar 2016

Elocta® 250 IU: 2.413,95 Elocta® 500 IU: 4.806,70 Elocta® 1000 IU: 9.592,20 Elocta® 1500 IU: 14.377,70 Elocta® 2000 IU: 19.163,25 Elocta® 3000 IU: 28.734,25

Advate® 250 IE: 2.006,55 Advate® 500 IE: 3.991,90 Advate® 1000 IE: 7.962,65 Advate® 1500 IE: 11.933,35 Advate® 2000 IE: 15.904,05 Advate® 3000 IE: 23.836,05


LEDER | DSTHFORUM 1 | 2017

«

HVAD FREMTIDEN BRINGER Af: Mads Nybo, formand for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Bestyrelsen har afholdt sit årlige Visionsseminar, hvor der BLANDT ANDET BLEV kreeret nye visioner om, hvordan og med hvad selskabet fremover kan bidrage med! Efter vel overstået jule/nytårsfestivitas har Bestyrelsen konstitueret sig først i det nye år – se den endelige udformning og de nye ansigter andetsteds i bladet. Helt nye er Kasper Bertelsen, der indtræder som dugfriskt bestyrelsesmedlem, og Maja Hellfritzsch Poulsen, der indtræder som suppleant – hjerteligt velkommen til dem begge! Bestyrelsen har også afholdt sit årlige Visionsseminar, hvor der bliver ryddet op i diverse sager, planlagt fremtidige møder og sidst, men ikke mindst forsøgt kreeret nye visioner om, hvordan og med hvad selskabet fremover kan bidrage med (det sidste foregår bedst lidt ud på aftenen …). Og vi synes selv, vi får lagt nogle gode planer, men også har tid til såvel det konkrete og jordnære (retningslinjer, samarbejde med andre selskaber) som til det mere luftige (nye app’s, nordisk samarbejde, forskning). Forhåbentlig kan vi også få input til dette fra alle DSTH-medlemmerne, som meget gerne må byde ind med ønsker og krav til dette! Det kommende Forårsmøde byder på et spændende program om håndtering af hæmostase-udfordringer inden for mere ”problematiske” patientgrupper, nemlig patienter med lever- eller nyreinsufficiens, hos geriatriske og/eller bariatriske patienter samt hos patienter, der har blødt – hvordan og hvornår skal den fremtidige AK-behandling initieres? Forhåbentlig kan vi alle gå

hjem med en ny, opdateret viden på disse områder – og måske også med en idé om, hvordan vi kan optimere lokale eller regionale forløbsbeskrivelser eller instrukser. Om der ligefrem er behov for nationale retningslinjer på nogle af de nævnte områder, vil tiden vise. I forbindelse med Forårsmødet kommer en nyskabelse i form af et selvstændigt opfølgningskursus til Fagområde-kursusrækken, et såkaldt State-of-the-Art-kursus: Tanken er, at det skal samle op på, hvad der kommet af ny viden på området for de tre kurser (ATE, VTE og blødning), hvilket i sagens natur bliver meget komprimeret, men man når jo langt med knalddygtige kursusledere og gode forelæsere! Det bliver et endags-kursus, som planlægges afholdt for hver fagområde-cyklus; den anden cyklus er som bekendt netop afsluttet i efteråret 2016, mens den næste planlægges initieret efteråret 2017. Kursusrækken fortsætter således ufortrødent, indtil interessen for deltagelse skønnes at være udtømt – så tilmeld endelig Eder, hvis der er interesse for det! Fortsat godt forår – snart uden sne

Mads Nybo

DSTH's FORÅRSMØDE AFHOLDES

I ÅR DEN 18. MAJ PÅ Hotel

Scandic Copenhagen

5


Sæt

i kalenderen! 17. M "StateAJ 20 17, of the KØBE NH 18. Art AV MA "-kursus N J DST 2 017 HF , OR ÅRS KØBE NH MØ 4.AV DE 6. O N 2 017 KTO ATE -kursus BE R2 017 9. N , VE OV J LE EM DST BER HE FTE RÅR 2017, OD SMØ ENS DE E 201 7

L.DK.MKT.01.2017.1861

Januar 2017

Xarelto, rivaroxaban, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Terapeutiske indikationer: 2,5 mg tabletter: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA) eller med ASA og clopidogrel eller ticlopidin, er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter et akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører. 10 mg tabletter: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik. 15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller forbigående iskæmiske anfald. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli (PE) efter akut DVT hos voksne. Dosering og indgivelsesmåde: Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter et akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører: Den anbefalede dosis er 2,5 mg to gange dagligt. Patienterne bør også tage en daglig dosis på 75-100 mg ASA eller en daglig dosis af 75-100 mg ASA i tillæg til enten en daglig dosis på 75 mg clopidogrel eller en daglig standarddosis af ticlopidin. Behandling med Xarelto bør startes snarest muligt efter stabilisering af AKS-hændelsen (herunder revaskularisationsprocedurer), tidligst 24 timer efter indlæggelse på hospitalet og på det tidspunkt, hvor parenteral antikoagulationsbehandling normalt ville blive seponeret. Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik: Den anbefalede dosis er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. Første dosis skal tages 6-10 timer efter indgrebet, forudsat er der er opnået hæmostase. Behandlingsvarigheden afhænger af den enkelte patients risiko for at udvikle VTE, hvilket igen afhænger af, hvilken type indgreb, der er tale om: Efter større hofteindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger, efter større knæindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 2 uger. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli: Den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt, hvilket er maksimal daglig dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 15 mg én gang dagligt. Behandling med Xarelto kan initieres eller fortsættes hos patienter, der får behov for kardiovertering. Behandling med Xarelto bør fortsættes langsigtet, forudsat fordelen ved forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli overstiger risikoen for blødning. Hvis en dosis Xarelto springes over, skal patienten tage denne dosis øjeblikkeligt og fortsætte næste dag med den anbefalede daglige dosis. Patienten må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for en oversprunget dosis. Behandling af DVT og PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE: Anbefalet dosis for indledende behandling af akut DVT er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse af recidiverende DVT og PE med 20 mg én gang dagligt som vist i nedenstående skema. Doseringsskema

Maksimal dosis

Dag 1-21

15 mg to gange dagligt

30 mg

Dag 22 og efterfølgende dage

20 mg én gang dagligt

20 mg

Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes efter de første tre uger, hvis det vurderes, at patientens risiko for blødninger vejer tungere end risikoen for recidiverende PE og DVT. Behandlingens varighed skal fastsættes individuelt efter omhyggelig afvejning af fordelen ved behandling mod risikoen for blødning. En kort behandlingsvarighed (3 måneder) bør være baseret på midlertidige risikofaktorer (f.eks. nyligt kirurgisk indgreb, traume, immobilisering), og en lang behandlingsvarighed bør være baseret på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT. Erfaringerne med Xarelto til denne indikation > 12 måneder er begrænsede). Hos patienter, der ikke er i stand til at sluge hele tabletter, kan Xarelto administreres oralt ved at knuse tabletten og blande den med vand eller æblemos umiddelbart før indtagelse. Den knuste Xarelto-tablet kan også gives via en mavesonde. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, aktiv blødning. Læsion/tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller spinale skader, nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale antikoagulantia bortset i tilfælde, hvor der skiftes behandling til/fra rivaroxaban eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter åbent. Samtidig behandling af AKS med antitrombotisk medicin hos patienter med forudgående apopleksi eller forbigående iskæmisk anfald (TIA). Leversygdom, forbundet

med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko. Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed udvises ved øget blødningsrisiko, f.eks. ved svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min.). Xarelto bør ikke anvendes til patienter med CrCl på < 15 ml/min. Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CrCl 30-49 ml/min), som samtidig behandles med andre lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget blødningsrisiko. Som ved andre antitrombotika anbefales rivaroxaban ikke til patienter med øget blødningsrisiko. Det bør anvendes med forsigtighed hos AKS-patienter > 75 år og/eller med lav kropsvægt (< 60 kg). Neuraksial anæstesi: Patienten skal overvåges nøje. Fjernelse af epiduralkateter skal ske mindst 18 timer for unge patienter og 26 for ældre patienter efter sidste dosis og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse. Ved traumatisk punktur pauseres i 24 timer. Interaktioner: CYP3A4- og P-gp-hæmmere. Xarelto bør derfor ikke anvendes til patienter der får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika eller hiv-proteasehæmmere. Aktive stoffer, der er stærke hæmmere af kun én af rivaroxabans udskillelsesveje, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes kun at øge plasmakoncentrationen af rivaroxaban i mindre udstrækning. Da der kun er begrænsede kliniske data vedrørende dronedaron, bør det ikke gives sammen med rivaroxaban. Efter et akut koronarsyndrom bør patienter i behandling med Xarelto og ASA eller Xarelto og ASA plus clopidogrel/ticlopidin kun få samtidig behandling med NSAID’er, hvis fordelen opvejer blødningsrisikoen. Overdosering: Ved overdosering med rivaroxaban kan det overvejes at bruge aktivt kul til at reducere absorptionen. Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der får rivaroxaban, skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller behandlingen seponeres efter lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes efter behov som f.eks. mekanisk kompression (f.eks. for svær epistaxis), kirurgisk hæmostase med blodstandsende indgreb, væskesubstitution og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde blodlegemer eller friskfrosset plasma afhængigt af den tilknyttede anæmi eller koagulationsdefekt) eller blodplader. Såfremt blødningen ikke kan standses med ovennævnte tiltag, skal der overvejes administration af en specifik prokoagulant-antidot som f.eks. protrombinkomplekskoncentrat (PCC), aktiveret protrombinkomplekskoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Der er imidlertid på nuværende tidspunkt yderst begrænsede erfaringer med brug af disse lægemidler hos personer, der får rivaroxaban. Det bør overvejes at redosere og titrere rekombinant faktor VIIa afhængig af bedringen i blødningen. Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svimmelhed, hovedpine, besvimelse, blødning i øjet herunder konjuktiva, takykardi, hypotension, hæmatom, næseblødning, blødning fra mave-tarmkanalen, gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré, opkastning, pruritus, udslæt, ekkymose, smerter i ekstremitet, blødning i nyrer og urinveje, feber, perifert ødem, nedsat generel styrke og energi, forøgelse af aminotransferaser, post-procedural blødning, konfusion. Ikke almindelige: Trombocytæmi, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, cerebral og intrakraniel blødning, hæmoptyse, mundtørhed, unormal leverfunktion, urticaria, kutan og subkutan blødning, hæmartrose, nedsat nyrefunktion, utilpashed, lokalt ødem, forhøjet bilirubin, forhøjet basisk serum fosfat, forhøjet LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase, forhøjet GGT, sårsekretion. Sjældne: Gulsot, muskelblødning, stigning i konjungeret bilirubin. Indrapporteret efter markedsføring: Angioødem, allegisk ødem, hepatitis. Pakningsstørrelser: 2,5 mg: 56/100/168 tabletter. 10 mg: 10/30/100 tabletter. 15 mg: 42/98/100 tabletter. 20 mg: 28/98/100 tabletter. Receptpligtigt. Udlevering B. Tilskud: Generelt tilskud. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: September 2016. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsentant: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00. L.DK.MKT.11.2016.1791 – november 2016. ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i indlægssedlen, hvordan bivirkninger indberettes.


Xarelto® – effekt- og blødningsprofil i multimorbide patienter, inkl. nyresyge1-3 Evidens i pivotalt fase 3-studie styrket af effekt- og blødningsdata fra en bred patientpopulation i klinisk hverdag.1, 2, 4-5

Xarelto 15 / 20 mg – én gang om dagen for antitrombotisk effekt over hele døgnet1, 6

Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med én eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller forbigående iskæmisk anfald. Primære effektendepunkt: Apopleksi og systemisk emboli1

L.DK.MKT.01.2017.1861

Januar 2017

Primære sikkerhedsendepunkt: Komposit af alvorlige blødninger og ikke-alvorlige klinisk relevante blødninger1

Referencer: 1. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883–891. 2. Camm J., Amarenco P., Haas S. et al. XANTUS: a real-world, prospective, observational study of patients treated with rivaroxaban for stroke prevention in atrial fibrillation. Eur Heart J. 2016;37(14):1145–53. 3. Fox K.A.A., Piccini J.P., Wojdyla D. et al. Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment. Eur Heart J. 2011;32:2387–94. 4. Coleman C.I., Antz M., Bowrin K. et al. Real-World evidence of stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation in the United States: the REVISIT-US study. Curr Med Res Opin. 2016;http://dx.doi.org/10.1080/030079 95.2016.1237937; [Epub ahead of print 15 Sep 2016]. 5. Coleman C.l., Antz M., Ehlken B. et al. Real-life evidence of stroke prevention in patients with atrial fibrillation – the RELIEF study. Int J Cardiol. 2016;203:882–84. 6. Kubitza D., Becka M., Schwers S. et al. Investigation of Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Interactions Between Rivaroxaban and Enoxaparin in Healthy Male Subjects. Clin Pharmacol Drug Dev. 2013;1–8).


NOW APPROVED

Choose once-daily LIXIANA® approved for your adult patients: With nonavalvular atrial fibrillation, with one or more risk factors, to prevent stroke and systemic embolisma For treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonaryb embolism (PE) For prevention of recurrent DVT and PE MSD Danmark ApS Havneholmen 25, 1561 København V Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH a Risk factors such as cognestive heart failure, hypertension, age ≥75 years, diabetes mellitus, prior stroke or transient ischaemic attack (TIA). b Following initial use of parenteral anticoagulant for at least 5 days.

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. LIXIANA® (EDOXABAN) (v) INDIKATION(ER): - Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom kongestivt hjertesvigt, hypertension, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere apopleksi eller transitorisk iskæmisk anfald (TIA). - Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. (v) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Filmovertrukken tablet. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli: Anbefalet dosis er 60 mg LIXIANA en gang dagligt. Behandling med LIXIANA hos patienter med NVAF bør være langvarig. Behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTE): Anbefalet dosis er 60 mg LIXIANA en gang dagligt efter indledende anvendelse af parenteral antikoagulation i mindst 5 dage. LIXIANA og indledende parenteral antikoagulation må ikke administreres samtidigt. Behandlingsvarigheden for behandling af DVT og LE, og forebyggelse af recidiverende VTE bør tilpasses individuelt efter omhyggelig afvejning af fordele ved behandling mod risikoen for blødning. En kort behandlingsvarighed (mindst 3 mdr.) bør baseres på forbigående risikofaktorer (fx nylig operation, traume, immobilisering) og længere varighed bør baseres på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. For NVAF og VTE er den anbefalede dosis 30 mg LIXIANA en gang dagligt hos patienter med én eller flere af følgende kliniske faktorer: Moderat eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance, CrCl) 15 - 50 ml/min). Lav legemsvægt ≤ 60 kg. Anvendelse sammen med følgende P-glykoprotein (P-gp)-hæmmere: ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol. (v) KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversygdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsion eller sygdom, der

anses for at være en signifikant risiko for svær blødning. Svær hypertension, som ikke er under kontrol. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, fx ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner (enoxaparin, dalteparin osv.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, dabigatranetexilat, rivaroxaban, apixaban etc.) bortset fra i de specifikke tilfælde, hvor der skiftes oral antikoagulationsbehandling, eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter åbent. Graviditet og amning. (v) INTERAKTION(ER): Anvendelse af edoxaban sammen med P-gp-hæmmerne ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol kræver dosisreduktion til 30 mg en gang dagligt. LIXIANA bør anvendes med forsigtighed ved administration sammen med P-gp-induktorer (fx rifampicin). Samtidig administration af højere doser end 100 mg acetylsalicylsyre bør kun udføres under medicinsk overvågning. Der er meget begrænset erfaring med anvendelse af LIXIANA med dobbelt antitrombolytisk behandling eller fibronolytiske midler. Kronisk anvendelse af NSAID’er sammen med edoxaban anbefales ikke. (v) GRAVIDITET OG AMNING: Må ikke anvendes. (v) BIVIRKNINGER & RISICI: Almindelige (≥1/100, <1/10): Anæmi, epistaxis, blødning fra mave-tarm-kanalen, oral/faryngeal blødning, kvalme, forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet gammaglutamyltransferase, blødning i det kutane bløde væv, udslæt, pruritus, makroskopisk hæmaturi/uretral blødning, vaginal blødning, blødning på indstiksstedet, unormal leverfunktionsundersøgelse. Ikke almindelige (≥1/1.000, <1/100): Overfølsomhed, intrakraniel blødning (ICH), konjunktival/skleral blødning, intraokulær blødning, hæmoptyse, forhøjet basisk fosfatase i blodet, forhøjede transaminaser, forhøjet aspartataminotransferase, urticaria, blødning på indstiksstedet. Sjældne (≥1/10.000, <1/1.000): Anafylaktisk reaktion, allergisk ødem, subaraknoid blødning, perikardial blødning, retroperitoneal blødning, intramuskulær blødning, intraartikulær blødning, subdural blødning, blødning under indgrebet. PAKNINGER OG PRISER: Der henvises til dagsaktuelle priser på medicinpriser.dk. 15 mg 10 stk. Vnr. 056500; 30 mg 30 stk. Vnr. 078145; 30 mg 100 stk. Vnr. 080621; 60 mg 30 stk. Vnr. 579911; 60 mg 100 stk. Vnr. 408102. UDLEVERING: B. TILSKUD: Generelt tilskud. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: Daiichi Sankyo Europe GmbH. Repræsentant: MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V (dkmail@merck.com, tlf. 44 82 40 00). Baseret på produktresumé dateret: 12. august 2016 (v) Afsnit omskrevne og/eller forkortede i forhold til EMAs godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra MSD.

CARD-1184966-0006 Februar 2017

NEW ONCE-DAILY LIXIANA®(edoxaban)


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING | DSTHFORUM 1 | 2017

«

Referat fra Generalforsamling i DSTH d. 17. november 2016 REFERANT: Mikkel Dorff

1. Valg af dirigent Formand Mads Nybo bød velkommen og foreslog Ole Halfdan Larsen som dirigent. Ole takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten glædede sig over mange deltagere. 2. Valg af referent Mikkel Dorff blev valgt. 3. Formandsberetning Kan læses i DSTH-Forum nr. 4 2016. Formandens beretning blev godkendt med applaus. 4. Beretning fra udvalg og grupper Jørn Dalsgaard Nielsen rapporterede om arbejdet med revisionen af PRAB rapporten. Seneste revision var fra 2011. Da der er stor udvikling indenfor området foresloges en løbende opdatering af netversionen og revision af papirversionen, eller dele heraf, hvert 3.-5. år. Morten Schnack Rasmussen rapporterede om arbejdet i CAT gruppen, hvis indhold netop var blevet fremlagt. Foreslog ligeledes en snarlig opdatering af visse afsnit da NOAK forventes at ændre visse afsnit fundamentalt indenfor overskuelig fremtid. 5. Fremlægning af revideret regnskab Formand Mads Nybo beklagede at selskabets kasserer desværre var forhindret og fremlagde de mest nødvendige økonomiske tal for det forgangne årsregnskab. Regnskabet viste et betragteligt underskud, der imidlertid ikke er reelt men alene skyldes udskudt fakturering af tilgodehavende. Selskabets egenkapital er uændret omkring 1,4 mio kroner og det har dermed fortsat en sund økonomi. Mikkel Dorff var netop valgt som ny aspirant i kasserer-funktionen.

7. Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer Knud Jepsen og Ole Halfdan Larsen kunne desværre ikke genvælges og udgår af bestyrelsen. Jonas Sjøland har valgt at træde ud af bestyrelsen med umiddelbar virkning. Eva, Mikkel og Mariann er genvalgt til bestyrelsen. Søren Due Andersen, Thomas Kümler og Kasper Berthelsen er valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. 8. Nye suppleanter Maja Hellfritzsch Poulsen er indvalgt som ny suppleant mens bestyrelsen fik generalforsamlingens mandat til at finde yderligere 1 suppleant i løbet af det kommende halvår. 9. Fastlæggelse af kontingenter Formanden foreslog uændrede kontingenter, vedtaget med applaus. 10. Valg af revisorer Niels Aage Tøffner, Roskilde og Søren Risom Kristensen, Aalborg, blev genvalgt med applaus. 11. Eventuelt Formanden takkede for de rosende ord fra medlemmerne, det flotte fremmøde samt for god ro og orden.

"JEG SYNES MADS SKAL VÆRE FORMAND IGEN!"

"DET ER EN GENIAL IDÉ!"

6. Valg af formand Mads Nybo blev genvalgt med applaus.

9


© 2014 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | All rights reserved.

Har du tænkt på at automatisere koagulationsanalysering? www.siemens.dk/diagnostics

Vi tilbyder fleksibel og skalerbar automatisering til alle typer af laboratorier, uanset fysisk størrelse og antallet af rør som processeres. Automatiseringsløsningen kan sammensættes med et uendeligt antal af ens eller forskellige moduler. Du undgår flaskehalse, optimerer dit workflow og balancen i systemet opretholdes. Hvert rør transporteres i en individuel holder og bevæger sig således uafhængigt.

Automatisering af koagulation Ved at opkoble Sysmex CS 5100 kan du analysere op til 200 blodprøveglas i timen - uden at flytte rundt på prøverne. Instrumentet udfører stadig PSI (Pre-analytical Sample Integrity Check), så du ikke selv skal udføre en visuel inspektion af prøverne for hæmolyse, lipæmi, bilirubin og korrekt fyldning af glasset.

Læs mere på www.siemens.dk/diagnostics eller kontakt os på telefon 4477 4715.

Answers for life.


17. MAJ 2017

"STATE OF THE ART"-KURSUS Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København V

program for "STATE OF THE ART"-KURSET d. 17. MAJ det første ”follow-up”-kursus til Fagområde-kurserne NYT KURSUS I DSTH-REGI! Som tidligere annonceret kommer nu det første ”follow-up”-kursus til Fagområde-kurserne. Kurset er et endags-kursus, som vil dække indholdet fra alle tre Fagområde-kurser, dvs. ATE, VTE og blødninger.

to fluer med et smæk! Kurset afholdes onsdag d. 17. maj 2017, kl. 10-17, på Scandic Copenhagen København. Der vil være mulighed for at arrangere overnatning til DSTH-Forårsmødet dagen efter, men udgiften skal afholdes af kursisten selv.

På kurset fremlægges state of the art inden for de pågældende områder, selvfølgelig primært med fokus på, hvad der er sket af ændringer siden seneste fagområdekursus. Kurset hedder derfor: "State of the art"-kursus

DETALJERET PROGRAM Detaljeret program for kurset følger inden længe, men alle tre kursusledelser vil være repræsenteret, så kvalitet og indhold er i de bedste hænder!

ALLE KAN VÆRE MED Alle kan tilmelde sig, men grundet et begrænset antal pladser vil de, som har deltaget i et eller flere af Fagområdekurserne, have fortrinsret.

RIS MSP KR . E L MED 2. 000 KUN MERE PÅ K L ÆS .DSTH.D W WW

ret til ændringer forbeholdes

Lounge, Scandic Copenhagen

TILMELD DIG NU PÅ: WWW.DSTH.DK

11


You know what you give! Plasma for transfusion

� Standardized levels of plasma proteins1,2 � Reduced rate of allergic reactions compared to FFP3,4 � No reported cases of TRALI4,5 after more than 12 million units transfused � Integrated pathogen safety concept including solvent-detergent treatment1,2,6 � Ligand gel technology for prion removal7,8

ed r e ist

eg yr l w

Ne Forkortet produktresumé for OctaplasLG® 45-70 mg humane plasmaproteiner/ ml, infusionsvæske, opløsning. OctaplasLG leveres som en ABO-blodtypespecifik infusionsvæske, opløsning. Indikationer: Kompleks mangel på koagulationsfaktorer, såsom koagulopati, som skyldes alvorlig leverinsufficiens eller massiv transfusion. Substitutionsbehandling ved koagulationsfaktormangel, når et specifikt koagulationsfaktorkoncentrat (f.eks. faktor V eller faktor XI) ikke er tilgængeligt, eller i akutte situationer, hvor en præcis laboratoriediagnose ikke er mulig. Hurtig ophævning af virkningen af orale antikoagulantia (af coumarin- eller indanedion-typen), når et protrombinkomplekskoncentrat ikke er tilgængeligt til brug, eller administration af K-vitamin er utilstrækkelig på grund af nedsat leverfunktion eller i akutte situationer. Potentielt farlige blødninger under fibrinolytisk behandling, f.eks. ved anvendelse af vævsplasminogenaktivatorer hos patienter, som ikke responderer på konventionelle foranstaltninger. Terapeutiske plasmafereseprocedurer, herunder dem ved trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Dosering*: Afhænger af den kliniske situation og den underliggende sygdom. Initialdosis: 12-15 ml OctaplasLG/kg legemsvægt. Responset skal overvåges både klinisk og ved måling af f.eks. aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), protrombintid (PT) og/eller specifikke analyser af koagulationsfaktor. Administration: Skal baseres på ABO-blodtypespecificitet. I nødstilfælde kan OctaplasLG, blodtype AB anses for universel plasma, da det kan administreres til alle patienter, uanset blodtype. Patienter bør observeres i mindst 20 minutter efter administrationen. I tilfælde af en anafylaktisk reaktion eller shock skal infusionen standses øjeblikkeligt og en behandling efter retningslinjerne for behandling af shock indledes. Kontraindikationer: IgA-mangel med dokumenterede antistoffer over for IgA. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Alvorlig mangel på protein S. Særlige advarsler*: Må ikke anvendes: Som volumenekspander. Standardforholdsregler til at forebygge infektioner, som skyldes brugen af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af de enkelte bloddonationer og plasmapools for specifikke infektionsmarkører og ved at inkludere effektive fremstillingstrin for at inaktivere/fjerne vira og prioner. På trods af dette kan muligheden for at der overføres smitsomme stoffer ikke udelukkes totalt, når der anvendes et medicinsk produkt udvundet af menneskeblod eller plasma. References: 1. Solheim BG et al. Composition, efficacy, and safety of S/D-treated plasma. Transfusion. 2003; 43: 1176-1178 2. Heger A et al. A biochemical comparison of a pharmaceutically licensed coagulation active plasma (Octaplas®) with a universally applicable development product (Uniplas) and single-donor FFPs subjected to methylene-blue dye and white-light treatment. Transfus Apher Sci. 2006; 35, (3): 223-233 3. Haugaa H et al. Low Incidence of hyperfibrinolysis and thromboembolism in 195 primary liver transplantations transfused with solvent/detergent-treated plasma. Clin Med Res. 2014;12,(1-2):27-32 4. Flesland O. A comparison of complication rates based on published haemovigilance data. 2007; 33, (1) Supplement: S17-S21

En parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og for individer med immundefekt eller forhøjet erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi). HEV kan også forårsage alvorlige skader hos seronegative gravide kvinder (se produktresumeet). Interaktioner*: OctaplasLG kan blandes med røde blodlegemer og trombocytter. Det må ikke blandes med andre lægemidler, da der kan opstå inaktivering og udfældning. Graviditet og amning*: Må kun gives til en gravide eller ammende kvinder, hvis behandlingsalternativer vurderes uegnede. Bivirkninger*: Almindelige (>1/100, <1/10): Kvalme, kløende udslæt, kulderystelser, pyreksi. Ikke almindelige (≥1/1.000, <1/100): Hypotension. bronkospasme, åndedrætssygdomme, opkastning, nældefeber, lokaliseret ødem. Sjældne (≥1/10.000, <1/1000): Anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion, hypersensitivitet, citrattoksicitet, agitation, transfusionsrelateret overbelastning af kredsløbet, takykardi, hedeture, hæmoragisk diatese, dyspnø, erytematøst udslæt, hyperhidrose, brystsmerter, antistoftest-positiv. Meget sjældne (<1/10.000): Hæmolytisk anæmi, anafylaktisk shock, alkalose, arrytmi, hjertestop, tromboemboli, hypertension, kredsløbskollaps, akut pulmonært ødem, pulmonært ødem, reaktion på injektionsstedet, hæmolytisk transfusionsreaktion. Overdosering*: Høje doser eller infusionshastigheder kan inducere hypervolæmi, lungeødem og/eller hjertesvigt. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ikke mærkning. Efter ambulant infusion skal patienten hvile i en time. OctaplasLG påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Pakninger: 200 ml (pakket efter blodtyper) Pris: For dagsaktuel medicinpris se: www.medicinpriser.dk. Udlevering: A. Tilskudsstatus: Ikke tillskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Sverige. De med * markerede afsnit er omskrevet eller forkortet i forhold til produktresumé dateret 07.09.2015. Et fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos Octapharma Nordic AB. Kundesupport: fraga@octapharma.se eller tel +46 20 31 10 20, eller ses på www.produktresume.dk.

5. 6. 7. 8.

Steinsvåg CT et al. Eight years with haemovigilance in Norway. What have we learnt? Transfus Apher Sci. 2013; 49, (3): 548–552 Liumbruno GM et al. Solvent/detergent plasma: pharmaceutical characteristics and clinical experience. J Thromb Thrombolysis. 2015; 39, (1): 118-128 Neisser-Svae A et al. Prion removal effect of a specific affinity ligand introduced into the manufacturing process of the pharmaceutical quality solvent/detergent (S/D)treated plasma OctaplasLG®. Vox Sang. 2009; 97(3):226-33 Svae TE et al. Prion safety of transfusion plasma and plasma-derivatives typically used for prophylactic treatment. Transfus Apher Sci. 2008; 39, (1): 59-67

November 2015.


18. MAJ 2017

DSTH FORårsmøde Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København V

program for FORÅRSmødet d. 18. MAJ 2017 Tema: AK-behandling på tværs 12:00 - 12:45

Frokost

12:45 - 13:10

Velkomst og introduktion Overlæge Mads Nybo, formand for DSTH Maja Hellfritzsch Poulsen, medlem af bestyrelsen

13:10 - 13:40

Levercirrose og AK-behandling Overlæge Annette Dam Fialla, Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitets hospital

13:40 - 14:10

Nyreinsufficiens og AK-behandling Overlæge Thomas Elung-Jensen, Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet

14:10 - 14:40

Udstilling og kaffepause

14:40 - 15:10

AK-behandling i et Geriatrisk perspektiv Overlæge Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital

15:10 - 15:40

Overvægt og Ak-behandling Afdelingslæge Marie Louise Christiansen, Lægemiddelstyrelsen

15:40 - 16:20

Udstilling og kaffepause

16:20 - 16:50

Genoptagelse af AK-behandling efter blødning Overlæge Thomas Kümler, Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital

16:50 - 17:00

Opsamling Overlæge Mads Nybo, formand for DSTH

17:30 - 19:00

Aftensmad for tilmeldte

R ET E

TIMSER A R G EDLEM MØD

FOR

M

ER R DER D FO G E H G I DA MUL AF MID R . ØB 0 K TILK KUN 10 FOR

Scandic Copenhagen Hotel Scandic Copenhagen, tidligere Sheraton Copenhagen Hotel, er et hotel, der er beliggende på Vesterbro i København, tæt ved Sankt Jørgens Sø. ret til ændringer forbeholdes

MERE INFORMATION Et mere detaljeret hæfte vedr. mødet er under udarbejdelse – og snart tilgængelig på DSTHs hjemmeside.

TILMELD DIG NU PÅ: WWW.DSTH.DK

13


-

»

NYT FRA ASH | DSTHFORUM 1 | 2017

Sandskulpturer for strand-hungrende skandinaver.

Lobster menu.

Saskia Middeldorp fremlægger på den prestigefyldte Ham Wasserman lecture for kæmpe publikum om trombofili (læs tekst).

Eva Leinøe præsenterer egne data fra "mini-bridge-studiet".

14

Fitness sessioner - sjældent overrendt.


NYT FRA ASH | DSTHFORUM 1 | 2017

«

American Society of Hematology San Diego 2016 Af: Eva Funding, afdelingslæge og Eva Leinøe, overlæge, ph.d, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

Saskia Middeldorp fremlægger om trombofili.

» Det 58. årlige møde i American Society of Hematology (ASH)

blev afholdt i San Diego 3.-6.

december. I det følgende kommer et kort sammendrag af

udvalgte interessante emner som blev præsenteret.

San Diego - Palmer og stenkast fra Mexico.

FORTSÆTTER ...

15


-

»

NYT FRA ASH | DSTHFORUM 1 | 2017

NOAK: Fedme paradokset

Familieudredning for trombofili

NOAK gives i fast dosering, uanset kropsvægt, og man ville forvente at patienter med høj vægt var relativt underbehandlede, med større risiko for retrombose, mens patienter med lav vægt havde større risiko for blødning. En metaanalyse af 9 randomiserede fase III studier af NOAK til patienter med VTE og AFLI viste overraskende, at patienter med høj vægt/BMI havde færre retromboser end patienter med lav vægt. Der indgik i alt 50.456 patienter. De lette patienter havde mod forventning flere retromboser, men der var ingen forskel på blødning i forhold til kropsvægt. Forskellen på retromboser gjorde sig gældende i begge arme af studierne, altså uanset om patienterne fik warfarin eller NOAK. Høj vægt – dog højst 120 kg i dette materiale beskytter paradoksalt mod retrombose, og man diskuterede om lav kropsvægt var en surrogatmarkør for comorbiditet.

Professor Saskia Middeldorps Ham-Wasserman lecture var et inspirerende foredrag om vores forståelse af trombofili siden påvisningen af faktor V Leiden-mutationen i 1994. De følgende 20 år er flere og flere blevet testet for arvelig trombofili, og kvinder der får påvist faktor V Leiden mutationen frarådes p-piller. Den absolutte tromboserisiko i uselekterede populationer har imidlertid vist sig at være meget mindre end i de tidligste publikationer med selekterede højrisiko familier. Numbers needed to treat for at undgå et tilfælde af VTE hos raske kvinder heterozygote for faktor V Leiden mutationen estimeres til 333 per år. I dag anbefaler mange guidelines inklusive ASH choose wisely at undlade familieudredning for faktor V Leiden og protrombin mutationerne.

Kilde: Abstract No. 88: Association of BW with Thromboembolic and Bleeding Outcomes in Phase III Randomized Controlled Trials of Direct Oral Anticoagulants: Systematic Review and Meta-Analysis. Kochawan Boonyawat, MD. [Aktivt link i e-version:] https:// ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper88919.html

Udsigt til Stillehavet.

16

Kilde: Ham-Wasserman Lecture: Inherited Thrombophilia: How Does a Double-Edged Sword Fit into Clinical Practice? Saskia Middeldorp, MD, PhD. [Aktivt link i e-version:] https://ash.confex.com/ ash/2016/webprogram/Paper88437.html


NYT FRA ASH | DSTHFORUM 1 | 2017

Udredning og håndtering af heavy menstrual bleeding (HMB) Andra James gav en glimrende oversigt over udredning og behandling af kraftige menstruationer som ofte foregår i et tværfagligt samarbejde mellem gynækologer og hæmatologer. Kraftige menstruationer (HMB) defineres som et blodtab på › 80 ml pr. cyklus. HMB optræder hos 90% af kvinder med en underliggende blødningsforstyrrelse og hos 70% af kvinder i den fertile alder som er i AK behandling. Den initiale udredning bør inkludere følgende tilstande: Uterine Polypper, Adenomyosis, Leiomyoma, Malignitet og hyperplasi, Coagulopathi, Ovulatorisk dysfunktion, Endometrie abnormalitet (chlamydia), Iatrogene årsager (medikamenter) og Not-yet-classified = PALMCOEIN. Følgende kriterier korrelerer med tilstedeværelse af en underliggende koagulopati og bør medføre henvisning til udredning for blødersygdom: Menstruationsvarighed › 7 dage, behandlings krævende anæmi, familiær disposition til blødersygdom, anamnese med kraftig blødning i forbindelse med tandekstraktioner, fødsler og kirurgi. Anbefalede initiale laboratorie screening er: Hæmoglobin, trombocytter, leukocytter, ferritin, APTT, INR, VWF antigen og aktivitet, faktor VIII og fibrinogen. Hormon behandling med progesteron og Levonorgestrel (Mirena) spiral er en effektiv behandling som ikke er associeret med øget VTE risiko. Desmopressin og Tranexamsyre i dosering på 3-4 g dgl fordelt på 3-4 doser kan anvendes hos kvinder som alternativ til hormonterapi eller kirurgi og ved en underliggende koagulopati. Nye data fra EINSTEIN studiet tyder på at kvinder med tidligere trombose og i AK behandling ikke har en øget recidiv risiko ved indtagelse af kombinerede østrogen/progesteron hormonpiller.

Kilde: Education program: Heavy Menstrual Bleeding: Work-Up and Management. Andra H. James, MD. [Aktivt link i e-version:] https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper88399.html

«

NGS og arvelig trombocytopati Kathleen Freson fra the Thrombogenomics Consortium fortalte at next generation sequencing til diagnose af arvelige trombocytdefekter er i rivende udvikling og der er nu lykkedes at kortlægge omkring halvdelen af de genetiske årsager. Listen af gener som forårsager arvelig trombocytopeni er øget fra 39 i starten af 00’erne til 73. Det forventes at man finder yderligere 100 gener i fremtiden som er ansvarlige for udvikling af arvelige blødersygdomme. Der er dog stadig mange patienter som ikke får en diagnose efter NGS og det kan skyldes at de har defekter i regulatoriske gener eller i gener som endnu ikke er beskrevet. Nogle patienter med arvelige trombocytopatier har flere hits i gener som disponerer til trombocytopati. Den store udfordring ved NGS udredning af arvelig trombocytopati er at påvise de funktionelle konsekvenser at en hidtil ubeskrevet gen variant.

Kilde: Abstract no. SCI-38: Clinical Next Generation Sequencing to Identify Novel Platelet Disorders. Kathleen Freson, PhD. [Aktivt link i e-version:] https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper88293.html

Rivaroxaban versus Fondaparinux til højrisiko superficiel trombophlebitis. (SURPRISE trial) 472 patienter med højrisiko superficiel trombophlebitis (SVT) blev randomiseret til behandling til enten Rivaroxaban 10 mg dgl eller Fondaparinux 2,5 mg dgl i 45 dage. Rivaroxaban var non-inferior overfor Fondaparineux til forebyggelse af SVT recidiv og VTE. Forfatterne anbefaler risiko stratificering af patienter med SVT forud for beslutning om AK behandling. Det kræver yderligere studier at afgøre om der ses forskel i QoL ved peroral behandling med Rivaroxaban vs. Fondaparineux injektioner.

Kilde: Abstract no. 85: Rivaroxaban Versus Fondaparinux in the Treatment of Superficial Vein Thrombosis – the Surprise Trial. Jan Beyer-Westendorf, MD. [Aktivt link i e-version:] https://ash. confex.com/ash/2016/webprogram/Paper91471.html

17


Forkortet produktinformation Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Indikationer: Behandling af blødningstilfælde og til forebyggelse af blødning ved kirurgi eller invasive procedurer hos patienter med: medfødt hæmofili med inhibitorer over for koagulationsfaktor VIII eller IX > 5 BU; medfødt hæmofili, som forventes at få et højt anamnestisk respons efter indgivelse af faktor VIII eller faktor IX; erhvervet hæmofili; medfødt FVII-mangel; Glanzmanns trombasteni med antistoffer mod GP IIb-IIIa og/eller HLA, og med tidligere eller nuværende resistens over for blodpladetransfusion. Dosering: Påbegyndelse af behandling skal overvåges af læge med erfaring med behandling af hæmofili og/ eller blødersygdomme. Hæmofili A eller B med inhibitorer, eller forventet højt anamnestisk respons: NovoSeven® bør indgives så hurtigt som muligt efter blødningsepisodens indtræden. Der anbefales en initialdosis på 90 µg pr. kg legemsvægt givet som intravenøs bolusinjektion. Efter den første dosis kan der være behov for yderligere injektioner. Behandlingens varighed og injektionsintervallet varierer alt efter sværhedsgraden af blødningen, den invasive procedure eller operationen. Pædiatrisk population: Der er ikke basis for en generel differentiering i doseringen mellem børn og voksne, selvom børn har en hurtigere clearance end voksne. Det kan være nødvendigt at indgive en højere dosis for at opnå en plasmakoncentration, der svarer til den hos voksne. Dosisinterval: Initialt 2-3 timer for at opnå hæmostase. Milde til moderate blødningstilfælde (inkl. hjemmebehandling): To doseringsregimer anbefales: 1) To eller tre injektioner på 90 µg/kg legemsvægt, der administreres med 3 timers interval. Hvis yderligere behandling er påkrævet, kan der gives en ekstra dosis på 90 µg/kg. 2) En enkelt injektion på 270 µg/kg legemsvægt. Varigheden af patientens ”hjemmebehandling” bør ikke overstige 24 timer. Alvorlige blødningsepisoder: Der anbefales en initialdosis på 90 µg pr. kg legemsvægt. Dosisfrekvensen bør initialt være hver 2. time, indtil klinisk effekt er observeret. Såfremt fortsat terapi er påkrævet, kan doseringsintervallet øges til 3 timer i 1-2 dage. En større blødning kan behandles i 2-3 uger, men behandlingen kan forlænges herudover, såfremt det er klinisk ønskeligt. Invasiv procedure/kirurgi: Den første dosis på 90 µg pr. kg legemsvægt skal gives umiddelbart før operationen. Doseringen skal gentages efter 2 timer og derefter med 2-3 timers interval de første 24-48 timer, alt efter operationens og patientens kliniske status. Ved større operationer skal doseringen fortsætte med 2-4 timers interval i 6-7 dage. Doseringsintervallet kan derefter øges til 6-8 timer i yderligere 2 uger. Patienter, der undergår større operationer, kan behandles i op til 2-3 uger, indtil heling er opnået. Erhvervet hæmofili: Dosis og dosisinterval: NovoSeven® bør gives så hurtigt som muligt efter starten af en blødningsepisode. Den anbefalede initiale dosis, der gives som intravenøs bolusinjektion, er 90  µg  pr.  kg  legemsvægt. Om påkrævet kan der efter den initiale dosis gives yderligere injektioner. Behandlingens varighed og injektionsintervallet varierer alt efter sværhedsgraden af blødningen, de invasive procedurer eller operationen. Det initiale dosisinterval bør være 2-3 timer. Når hæmostase er opnået, kan dosisintervallet øges hver 4., 6., 8. eller 12. time, så længe behandling skønnes indiceret. Faktor VII-mangel: Til blødningsepisoder og forebyggelse af blødning ved kirurgi eller invasive procedurer anbefales en dosis hos voksne og børn på 15-30  µg  pr.  kg  legemsvægt hver 4.-6. time, indtil hæmostase er opnået. Injektionsdosis og -doseringsfrekvens for profylakse skal tilpasses til den enkelte patient. Pædiatrisk population: Begrænset klinisk erfaring med langtidsvarende profylakse er blevet indsamlet hos den pædiatriske population under 12 år, der har en alvorlig klinisk fænotype. Glanzmanns trombasteni: Til blødningsepisoder og forebyggelse af blødning ved kirurgi eller invasive procedurer anbefales en dosis på 90  µg  (80-120  μg) pr.  kg  legemsvægt med 2  timers interval (1,5–2,5  timer). Der bør gives mindst 3  doser for at opnå effektiv hæmostase. Det anbefales at give en bolus injektion, da der kan forekomme manglende effekt i forbindelse med kontinuerlig infusion. Patienter, som ikke er resistente, bør i første omgang behandles med blodplader for Glanzmanns trombasteni. Administration: Giv opløsningen som intravenøs bolusinjektion over 2-5 minutter. Der er ingen krav om monitorering ved behandling med NovoSeven®. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, hjælpestofferne eller muse-, hamster- eller okseprotein. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: I patologiske tilstande, hvor vævsfaktorer kan forventes at forekomme i højere grad end normalt, kan der være potentiel risiko for udvikling af tromboseepisoder eller induktion af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) i forbindelse med behandling med NovoSeven®. Pga. risikoen for tromboemboliske komplikationer, skal der udvises forsigtighed, når NovoSeven® administreres til patienter med hjertesygdomme, til patienter med leversygdom, til postoperative patienter, til nyfødte eller til patienter med risiko for tromboemboliske fænomener eller udbredt intravaskulær koagulation. Da rekombinant koagulationsfaktor VIIa NovoSeven® kan indeholde spormængder af muse-IgG, okse-IgG og andre restproteiner fra kulturen (hamster- og okseserumproteiner), er der en teoretisk risiko for, at patienter, som behandles med produktet, kan udvikle overfølsomhed over for disse proteiner. I sådanne tilfælde skal man overveje behandling med antihistaminer i.v. Hvis der opstår allergiske eller en type af anafylaktiske reaktioner, skal administrationen ophøre straks. I tilfælde af shock skal lægebehandling herimod gennemføres. I tilfælde af alvorlige blødninger bør produktet administreres på hospitaler, som er specialiseret i behandling af hæmofilipatienter med inhibitorer mod koagulations faktor VIII og IX. Hvis blødningen ikke holdes under kontrol, er hospitalsbehandling nødvendig. Patienter med faktor VII mangel skal monitoreres for protrombintid og faktor VII koagulationsaktivitet før og efter administration af NovoSeven®. Patienter, der har problemer med sjælden arvelig fructoseintolerans, glucosemalabsorption eller saccharose-isomaltasemangel, bør ikke bruge dette præparat. Interaktioner: Risikoen for potentiel interaktion imellem NovoSeven® og koagulationsfaktorkoncentrater kendes ikke. Samtidig brug af protrombinkomplekskoncentrater (aktiverede eller ej) bør undgås. Det er rapporteret, at antifibrinolytika reducerer blodtab i forbindelse med kirurgi hos hæmofilipatienter, specielt ved ortopædisk kirurgi og ved kirurgi i områder med stor fibrinolytisk aktivitet, såsom i mundhulen. Erfaringen med samtidig anvendelse af antifibrinolytika og NovoSeven® er dog begrænset. På baggrund af et ikke klinisk studie anbefales det ikke at kombinere rFVIIa og rFXIII. Fertilitet, graviditet og amning: Som en sikkerhedsforanstaltning foretrækkes det at undgå brug under graviditet. Det vides ikke, hvorvidt rFVIIa udskilles i modermælken. Data viser hos begge køn ingen indikation på at rFVIIa har en skadelig effekt på fertiliteten. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ingen data. Bivirkninger: Blod og lymfesystem: Dissemineret intravaskulær koagulation og relaterede laboratoriefund, herunder forhøjede niveauer af D-dimerer og nedsatte niveauer af AT (antitrombin). Koagulopati. Immunsystemet: Overfølsomhed, anafylaktisk reaktion. Nervesystemet: Hovedpine. Vaskulære sygdomme: Arterielle tromboemboliske hændelser: (myokardieinfarkt, cerebralt infarkt, cerebral iskæmi, okklusion af cerebralarterie, cerebrovaskulært tilfælde, trombose i arteria renalis, perifer iskæmi, perifer arteriel trombose og intestinal iskæmi). Angina pectoris. Venøse tromboemboliske hændelser: (dyb venetrombose, tromboser omkring i.v. området, lungeemboli, tromboemboliske hændelser i leveren herunder vena portae-trombose, trombose i nyrevene, tromboflebit, overfladisk tromboflebit og intestinal iskæmi). Intrakardial trombose. Mave-tarm-kanalen: Kvalme. Hud og subkutane væv: Udslæt (herunder allergisk dermatitis og erytematøs udslæt). Pruritus og urticaria, rødmen, angioødem. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Nedsat terapeutisk respons, pyreksi, reaktion på injektionsstedet, herunder smerte på injektionsstedet. Undersøgelser: Øget mængde nedbrydningsprodukt af fibrin. Der er rapporteret forhøjede niveauer af alaninaminotransferase, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase og protrombin. Overdosering: Dosisbegrænsende toksicitet er ikke undersøgt i kliniske studier. Den planlagte dosis må ikke bevidst øges over de rekommenderede doser, pga. den manglende information om den yderligere risiko, der kan pådrages. Uforligeligheder: NovoSeven® må ikke blandes med infusionsvæsker eller gives i drop. Opbevaring og holdbarhed: 3 år når pulver og solvens opbevares under 25 °C, beskyttet mod lys. Må ikke udsættes for frost. Efter rekonstitution er NovoSeven® kemisk og fysisk stabilt i 6 timer ved 25 °C og 24 timer ved 5 °C. Set fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er normalt ikke mere end 24 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Udlevering: BEGR. Tilskud: Nej. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd. Pakninger og priser: Fås i sæt a 1 htgl. m. pulver + 1 htgl. m. solvens eller 1 htgl. m pulver + 1 spr. m. solvens. Aktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk (Ver.12/2013) DK/NV7/0613/0042 Produktinformationen er forkortet i forhold til det af EMA godkendte produktresumé. Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, Kundeservice, telefon +45 8020 0240. Besøg også www.novonordisk.dk

Referencer: 1. Lentz SR et al., J Thromb Haemost 2014; 12(8): 1244 – 1253. 2. Key NS et al., Thromb Haemost 1998; 80: 912 – 918. 3. Young G et al., Haemophilia 2008; 14(2): 287 – 294. 4. Kavakli K et al., Thromb Haemost 2006; 95: 600 – 605. 5. Bysted BV et al., Haemophilia 2007; 13: 527 – 532. 6. NovoSeven® produktresumé. 7. Santagostino E et al., Thromb Haemost 2006; 4(2): 367 – 371. 8. Santagostino E et al., Blood Rev 2015; 29(S1): S9 – S18. 9. Neufeld EJ et al., Blood Rev 2015; 29(S1): S34 – S41. 10. Abshire T, Kenet G. Haemophilia 2008; 14(5): 898 – 902. 11. Croom KF, McCormack PL. Biodrugs 2008; 22(2): 121 – 136.

eptacog alfa (aktiveret)

DK/N7/0516/0075 September 2016

NovoSeven® (eptacog alfa (aktiveret)).


Hurtig blødningskontrol for et liv med mere end medfødt hæmofili med inhibitor1–5 NovoSeven® giver forbedret bekvemmelighed, der giver vedvarende høj effekt med en favorabel bivirkningsprofil1–4,6–11

Hurtig blødningskontrol med vedvarende god effekt1–5

Op til

Forbedret bekvemmelighed til brug i hjemmet eller på hospitalet6-8

DK/N7/0516/0075 September 2016

Favorabel bivirkningsprofil med rekombinant teknologi6, 9-11

eptacog alfa (aktiveret)


»

Trombokardiologiens danske stormester | DSTHFORUM 1 | 2017

Trombokardiologiens

danske stormester blev æret og mindet Af: Anna-Marie Bloch Münster, Mads Nybo og Søren Paaske Johnsen

Den 12. januar 2017 blev en helt speciel dag for de mange forsamlede til minde- og æressymposium for Trombokardiologiens danske stormester, Steen Elkjær Husted. Steen havde glædet sig meget til at deltage i det planlagte æressymposium og var meget stolt over, at man ville ære ham på denne måde. Desværre nåede han det ikke selv. Steen døde den 28. december 2016 efter længere tids intens kamp mod sygdom. Men på selve dagen var han alligevel tilstede i kraft af alle de flotte videnskabelige fodaftryk, som han gennem årene har sat inden for Trombokardiologien og inden for den translationelle forskning. Foredragsholderne præsenterede på forbilledlig vis disse mange banebrydende fund og viste, at Steen lever videre i kraft af

20

den inspirator og mentor, han har været for mange inden for området. Det er betryggende at vide, at med tabet af Steen slutter fremdriften inden for området ikke, men fortsætter ufortrødent helt i Steens ånd, blandt andet på baggrund af de frø, som han har sået, de stjerner, som han har fået til at lyse, og det gode eksempel, han var for os alle nationalt og internationalt. At Steen også vil være savnet på den internationale arena, blev meget smukt illustreret af Steens mangeårige samarbejdspartner, Senior Professor Lars Wallentin fra Uppsala Universitetet i Sverige, som afsluttede sit indlæg med et hjerte fyldt med de mange hilsener, som han havde fået fra andre samarbejdspartnere, efter nyheden om Steens død nåede dem.

Illustrationen er udarbejdet af Steens mangeårige samarbejdspartner, Senior Professor Lars Wallentin fra Uppsala Universitetet i Sverige


21


-

»

PRAB-RETNINGSLINJE Den opdaterede udgave af "Retningslinjen for Perioperativ regulering af antitrombotisk Behandling", også kendt som "PRAB-rapporten", er som bekendt udkommet og kan findes på DSTH’s hjemmeside. Men den foreligger også i papirudgave, noget, som specielt vi lidt ældre godt kan lide at have stående og bladre i. Tanken var, den skulle uddeles til DSTHs medlemmer ifm. efterårsmødet 2016, men den kom desværre lidt for sent på gaden til dette. I stedet for er det planen, at DSTHmedlemmer kan få den udleveret ifm. forårsmødet til maj. Men da der er lidt længe til dette, vil det også være muligt for DSTH-medlemmer at erhverve den ved at henvende sig til det nærmeste DSTH-bestyrelsesmedlem – se nærmere om, hvor disse residerer, under "Bestyrelsen" bagerst i bladet. Det er desværre ikke muligt at få tilsendt rapporten med almindelig post.

God fornøjelse!

PERIO P AF ANT ERATIV REG U IT BEHAN ROMBOTIS LERING K DLING

PERIOPERATIV REGU LER AF ANTITROMBOTISK ING BERHA E NDLING TN

IN

GS

LI

NJ

E2

01

6

RE

TN

DA N SK

IN

GS

LIN

JE

20

16

R ETN IN S ELSK

GSLIN JE N ER U DA R B AB FO EJ DET R TRO AF: M BOS E OG H ÆMOST ASE

RETN INGSLINJE N ER UDA RBEJ DET AF: DAN SK SELS KAB FOR TROM BOS E OG HÆM OSTA SE

Eliquis Apixaban Forkortet produktinformation

Produktinformation for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg og 5 mg filmovertrukne tabletter. De med *markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret den 24. november 2016. Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II). Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker). Dosering og administration*: Forebyggelse af VTE (VTEp): elektiv hofte- eller knæalloplastik: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt initieret 12-24 timer efter indgrebet. Behandlingsvarighed: 32-38 dage (hofteoperation) og 10-14 dage (knæoperation). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF: 5 mg oralt 2 gange dagligt. Dosisreduktion: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt hos patienter med NVAF og med mindst to af følgende karakteristika: alder ≥ 80 år, kropsvægt ≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l). Patienter, der udelukkende opfylder kriteriet for svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min), bør også få den lave dosis af ELIQUIS på 2,5 mg 2 gange dagligt. Behandling af DVT, behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE (VTEt): Akut DVT og LE: 10 mg oralt 2 gange dagligt i de første 7 dage efterfulgt af 5 mg oralt 2 gange dagligt. Kort behandlingsvarighed (mindst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nyligt operativt indgreb, traume, immobilisering). Forebyggelse af recidiverende DVT og LE: 2,5 mg oralt 2 gange dagligt, initieret efter afsluttet 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 gange dagligt eller med andet antikoagulantium. Risiko for blødning skal overvejes. Ved skift fra Vitamin K antagonist (VKA) til ELIQUIS skal VKA seponeres og ELIQUIS initieres, når INR < 2. Nedsat nyrefunktion: Anbefales ikke til patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller patienter som er i dialyse. Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min): ELIQUIS bør anvendes med forsigtighed til forebyggelse af VTE ved VTEp og af recidiverende DVT og LE (VTEt) samt til behandling af DVT og LE. Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF bør dosis reduceres til 2,5 mg 2 gange dagligt. Nedsat leverfunktion: Kontraindiceret hos patienter med leversygdom, der er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion. Kan anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, samt patienter med forhøjede leverenzymer og forhøjet total bilirubin. Kardiovertering (NVAF): Patienter kan forblive på ELIQUIS under kardiovertering. Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Administration: Oral anvendelse. Skal synkes med vand, med eller uden føde. Kan knuses og røres ud i vand, glucose i vand eller æblejuice/-mos. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne, aktiv klinisk signifikant blødning. Leversygdom, forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsion eller tilstand med signifikant risikofaktor for større blødning. Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen i særlige tilfælde af skift af antikoagulansbehandling eller, når UFH administreres i doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt vene- eller arteriekateter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Blødningsrisiko: Patienter skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødning. Forsigtighed udvises hos patienter med generelt øget risiko for blødning. ELIQUIS skal seponeres, hvis der forekommer alvorlig blødning. Patienter med mekaniske hjerteklapper, med eller uden atrieflimren: ELIQUIS frarådes. Kirurgi og invasive indgreb: ELIQUIS seponeres mindst 48 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med moderat eller høj blødningsrisiko og mindst 24 timer inden ved lav risiko for blødning. Behandlingen med ELIQUIS bør genoptages så hurtigt som muligt efter indgrebet. Midlertidig seponering: Ændringer i behandlingen bør undgås. Ved midlertidig seponering, bør behandlingen genoptages hurtigst muligt. Spinal-/epiduralanæstesi eller –punktur: Et epiduralt eller intratekalt kateter skal fjernes mindst 5 timer inden den første dosis ELIQUIS gives. Patienten skal overvåges hyppigt for tegn eller symptomer på neurologiske udfald. Der bør være et interval på mindst 20-30 timer fra den sidste ELIQUIS-dosis til kateteret bliver fjernet, og mindst en dosis bør udelades, før kateteret bliver fjernet. Den næste ELIQUIS-dosis kan gives mindst 5 timer efter kateteret er blevet fjernet. ELIQUIS bør anvendes med yderste forsigtighed ved brug af neuroaksial blokade. Hæmodynamisk ustabile LE-patienter eller patienter med behov for trombolyse eller lungeembolektomi: ELIQUIS bør ikke anvendes som alternativ til ufraktioneret heparin hos patienter med lungeemboli som er hæmodynamisk ustabile, eller som måske får behov for trombolyse eller lungeembolektomi. Ældre patienter: Forsigtighed udvises ved samtidig administration af acetylsalicylsyre. Legemsvægt: Lav legemsvægt (< 60 kg) kan medføre øget blødningsrisiko. Hoftefraktur-kirurgi: ELIQUIS anbefales ikke til patienter, der har fået foretaget kirurgisk indgreb på grund af hoftefraktur. Laboratorieparametre: Koagulationstests påvirkes af ELIQUIS. Lactose: ELIQUIS bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktioner*: Frarådes hos patienter, der samtidig får systemisk behandling med kraftige CYP3A4- og P-gp-hæmmere. Ved samtidig systemisk behandling med kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-gp bør ELIQUIS anvendes med forsigtighed til forebyggelse af VTE ved elektiv hofte- eller knæalloplastik, til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF og til forebyggelse af recidiverende DVT og LE. Til behandling af DVT og behandling af LE bør ELIQUIS ikke anvendes samtidig med systemisk behandling med kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-gp, da virkningen kan være kompromitteret. Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID og trippelkombination med acetylsalicylsyre og clopidogrel. Lægemidler forbundet med alvorlig blødning anbefales ikke til samtidig brug. Administration af aktivt kul nedsætter ELIQUIS-eksponering. Fertilitet, graviditet og amning*: Bør ikke anvendes. Bivirkninger*: Sikkerheden ved ELIQUIS er undersøgt i VTEp-studier1, i NVAF-studier2 og VTE-studier3. Almindelig ( 1/100 til < 1/10): Anæmi1. Blødning i øjet2. Hæmatom1,2,3. Epistaxis2,3. Kvalme1. Gastrointestinal blødning2,3. Rektal blødning. Gingival blødning2,3. Hæmaturi2,3. Blodudtrædning1,2,3. Ikke almindelig (1/1.000 til < 1/100): Trombocytopeni1. Pruritus1,2,3. Overfølsomhed, allergisk ødem og anafylaksi2. Hjerneblødning2. Blødning i øjet3. Hypotension1. Intra-abdominal blødning2. Epistaxis1. Hæmoptyse2,3. Gastrointestinal blødning1. Blødning fra hæmorider, mundsår2. Hæmatokesi1,2,3. Stigning i leverværdier, abnorme leverfunktionsprøver, stigning i basisk phosphatase, forhøjet bilirubin i blodet1. Hududslæt2. Hæmaturi1. Abnorm vaginal blødning, urogenital blødning2,3. Blødning fra administrationsstedet2. Okkult positiv blodprøve2,3. Blødning efter operationen, sårsekretion, blødning fra operationsstedet, operativ blødning1. Traumatisk blødning, blødning efter operationen, blødning i operationssår2,3. Sjælden (1/10.000 til < 1/1.000): Overfølsomhed, allergisk ødem og anafylaksi1. Hjerneblødning3. Blødning i øjet1. Hæmoptyse1. Blødning fra respirationsveje2,3. Rektal blødning, gingival blødning1. Retroperitoneal blødning2. Muskelblødning1. Overdosering*: Ingen antidot. I tilfælde af hæmoragiske komplikationer skal behandlingen stoppes og kilden til blødningen findes. Påbegyndelse af passende behandling, f.eks. operativ hæmostase eller transfusion med frisk frosset plasma, bør overvejes. Administration af aktivt kul kan være hensigtsmæssig. Indgivelse af protrombin-kompleks-koncentrat (PCC) eller rekombinant faktor VIIa kan overvejes. Pakninger: Filmovertrukne tabletter 2,5 mg: 10 stk, 20 stk, 60 stk, 168 stk. Filmovertrukne tabletter 5 mg: 14 stk, 28 stk, 100 stk, 168 stk. Pris: Se venligst dagsaktuel pris på http:// medicinpriser.dk. Tilskud: Generelt tilskud. Udlevering: B Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8 1DH, Storbritannien. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra den danske repræsentant: Bristol-Myers Squibb, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.


ELIQUIS

Behandling af atrieflimren, AF

21 %

reduktion af risiko for stroke vs. warfarin1

Balance

Granger VB et al. N Engl. J Med. 2011: 365:981-992

1

Se produktresume s. xx Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for Eliquis® (Apixaban) 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atriefl imren (NVAF) med en eller fl ere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder 75år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse II). Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker). PP-ELI-DNK-0080, 432DK16PR15625-01

31 %

reduktion af risiko for blødning vs. warfarin1


»

Resume af retningslinje | DSTHFORUM 1 | 2017

Resume af retningslinjen:

Cancer og venøs trombose Af: Morten Schnack Rasmussen, Bispebjerg Hospital, Mikkel Helleberg Dorff, Roskilde Hospital, Marianne Ingerslev Holt, Aarhus Universitetshospital, Erik Lerkevang Grove, Aarhus Universitetshospital, Anne-Mette Hvas, Aarhus Universitetshospital

I 2015 nedsatte DSTH en tværfaglig arbejdsgruppe mhp. opdatering af retningslinjen ”Cancer og venøse trombose” fra 2009 omhandlende forebyggelse og behandling af cancerassocierede venøse tromboser. Rapporten har gennemgået en omfattende revision og opdatering med tilføjelse af en række nye kapitler, herunder: Livskvalitet og overlevelse, udredning for uerkendt cancer hos patienter med idiopatisk VTE, behandling af atrieflimren, fibrinolyse, incidentel VTE og særlige kliniske problemstillinger. Rapporten er under afsluttende småjusteringer og den endelige rapport forventes tilgængelig i trykt og internetbaseret version i løbet af foråret. I dette resume fremhæves de vigtigste anbefalinger.

Baggrund

Det er velkendt, at cancerpatienter har en øget risiko for udvikling af venøse tromboemboliske komplikationer (VTE). Cancerpatienter med samtidig VTE har udover øget morbiditet også en øget mortalitet. Samtidig VTE hos cancerpatienter medfører desuden en betydelig forværring af prognosen. Anvendelse af antitrombotisk behandling til forebyggelse og behandling af VTE hos disse patienter er derfor vigtig og ligeværdig med anden potentiel livreddende og lindrende behandling. I dette resume fremhæves de vigtigste anbefalinger fra arbejdsgruppen.

DEFINITION AF AKTIV CANCER

I retningslinjen er følgende definition af aktiv cancer hos patienter med solide tumores anvendt: Patienter anses for at have aktiv cancer ved intraktable tumores, ved ikke radikalt opererede tumorer, ved recidiv, ved metastaserende cancer og/eller pågående antineoplastisk behandling. 24

UDREDNING FOR UERKENDT CANCER HOS PATIENTER MED IDIOPATISK VENØS TROMBOSE

Incidensen af cancer er let øget efter idiopatisk VTE især i de første 12 måneder. Ved recidiv efter idiopatisk VTE, er cancerforekomsten yderligere forøget. Udvidet udredning for cancer anbefales ikke rutinemæssigt, men grundig anamnese og objektiv undersøgelse bør altid foretages. Rapporten indeholder et mere detaljeret flowchart for håndtering af patienter med idiopatisk VTE.

TROMBOSEPROFYLAKSE TIL CANCERPATIENTER

Alle kirurgisk indgreb er behæftet med risiko for udvikling af venøs trombose. Det er veldokumenteret, at tromboseprofylakse er effektivt og sikkert til at forebygge VTE. Anbefalingerne for cancerkirurgi findes i den første faktaboks.


Resume af retningslinje | DSTHFORUM 1 | 2017

Anbefalinger for cancerkirurgi

ANBEFALINGER FOR TROMBOSEPROFYLAKSE

– Tinzaparin 3500 IE x 1 dagligt på operationsdagen, herefter 4500 IE x 1 dagligt

LMH gives 0-2 timer præoperativt og gentages 12 timer senere. Fondaparinux 2,5 mg x 1 dagligt startende 6 timer postoperativt.

» LMH eller fondaparinux gives i kombination med kompres sionsstrømper.

» Tromboseprofylakse anbefales ikke rutinemæssigt til uselek terede cancerpatienter i ambu lant onkologisk behandling.

FAKTABOKS

FAKTABOKS

» Patienter, der gennemgår kirurgi for maligne solide tumores, bør have tromboseprofylakse med: LMH – Dalteparin 2500 IE x 2 dagligt på operationsdagen, herefter 5000 IE x 1 dagligt – Enoxaparin 20 mg x 2 dagligt på operationsdagen, herefter 40 mg x 1 dagligt

«

» Tromboseprofylakse til ambu lante cancerpatienter frarådes ved øget blødningsrisiko. » Tromboseprofylakse bør overvejes hos patienter med Khoranascore ≥ 3 points baseret på en individuel hel hedsvurdering af patienten. » Patienter med myelomatose i behandling med thalidomid, lenalidomid eller pomalidomid bør rutinemæssigt tilbydes tromboseprofylakse.

» Patienter, der opereres for ma ligne tumorer i abdomen eller bækkenet bør have trombose profylakse i 4 uger efter opera tionen (både åben kirurgi og laparoskopisk kirurgi).

Cancerpatienter med behov for indlæggelse bør tilbydes tromboseprofylakse med LMH i profylaksedoser, medmindre der findes kontraindikationer herfor.

Flere behandlingsformer af cancer og indlæggelse af cancerpatienter med følgesygdomme øger risikoen for VTE, og det er derfor relevant at overveje, om anvendelse af primær tromboseprofylakse bør anvendes til cancerpatienter og i givet fald hvilke.

BEHANDLING AF VENØS TROMBOEMBOLI HOS CANCERPATIENTER

Førstevalget ved behandling af VTE hos cancerpatienter er fortsat LMH i vægtjusterede doser i minimum 6 måneder. Varigheden af AK behandling hos cancer25


»

Resume af retningslinje | DSTHFORUM 1 | 2017

patienter er ikke blevet undersøgt i prospektive studier. Da cancerpatienter har øget VTE recidivrisiko, anbefales det at fortsætte langvarig behandling hos patienter med aktiv cancer. Risiko og effekt af AK-behandlingen vurderes med jævne intervaller, herunder også livskvalitet og forventet restlevetid.

TABEL 6: Oversigt over LMH-doseringsforslag afhængigt af trombocyttal og tromboserisiko

Profylakse Trombocyttal

Forslag til håndtering

≥ 50 x 109/l

Profylaksedosis

<

50 x 109/l

FAKTABOKS

AnbefalingER FOR initial behandling » Patienter med aktiv cancer og VTE anbefales behandlet med vægtbaseret LMH subku tant i mindst 6 måneder.

Cancerassocieret venetrombose

» Patienter med aktiv cancer og VTE, der ikk tolererer eller ønsker LMH, anbefales VKA.

Trombocyttal

Forslag til behandling:

≥ 50 x 109/l

Fuld terapeutisk dosering med LMH

30-50 x 109/l

Dosisreduktion af LMH 50% samt løbende kontrol af trombocyttal. Ved udbredt cancerassocieret trombose eller udtalt trombosetendens anbefales dog i de første 30 dage 100% dosering af LMH med trombocyttransfusion ved trombocyttal < 50 x 109/l.

30 mia/l

LMH pauseres. Ved cancerassocieret trombose < 1 måned anbefales dog 50% dosering af LMH og trombocyttransfusion mhp. vedvarende trombocyttal > 30 x 109/l.

» NOAK bør, indtil yderligere dokumentation foreligger, ikke anvendes rutinemæssigt.

<

SÆRLIGE KLINISKE PROBLEMSTILLINGER

Cancer med øget blødningsrisiko Cancerpatienter i AK-behandling har generelt højere risiko for blødning og re-trombose end patienter uden cancer. Blødning er den hyppigste og farligste bivirkning ved AK-behandling. Flere faktorer bidrager til øget blødningsrisiko, herunder nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion og trombocytopeni.

TABEL 7: Forslag til valg af antikoagulerende behandling ved cancerassocieret trombose og nedsat nyrefunktion

Trombocytopeni Trombocytopeni hos cancerpatienter er en klinisk udfordring og indikation for AK-behandling bør nøje overvejes. I tabel 6 findes et forslag til håndtering af LMH ved trombocytopeni, både ved profylakse og behandling af VTE. Nedsat nyrefunktion Ved nedsat nyrefunktion afhænger dosering af LMH af patientens eGFR, se tabel 7. 26

Pausér profylaktisk LMH indtil trombocyttal > 50 x 109/l. Ved høj risiko for VTE kan vælges at fortsætte LMH i profylaksedosis så længe trombocyttal > 30 x 109/l.

Nyrefunktion

Forslag til håndtering

eGFR > 60 ml/min

Fuld terapeutisk dosering LMH1. Ingen risiko for akkumulation.

eGFR 30-59 ml/min

Fuld terapeutisk dosering LMH1. Anti-Xa kontrolleres ved mistanke om bioakkumulation.

eGFR < 30 ml/min

VKA med ekstra INR kontroller. LMH kan anvendes med dosisreduktion og/eller løbende kotrol af antiXa. Tertiært UFH.

Anbefales dalteparin eller tinzaparin grundet mindre risiko for bioakkumulation.

1


Resume af retningslinje | DSTHFORUM 1 | 2017

Recidiv af VTE under antitrombotisk behandling Ved recidiv under pågående AK-behandling undersøges først om compliance er i orden – dernæst behandling som anført i faktaboks.

ANBEFALINGER FOR Incidentiel VTE

ANBEFALINGER FOR Recidiv af venøs tromboemboli under antitrombotisk behandling

» Incidentiel VTE behandles som symptomatiske VTE med vægtjusteret LMH i 6 måneder. » Ved isoleret subsegmental LE bør der foretages ultralyd af underekstremiteterne, og ved fund af proksimal DVT anbefales behandling. » Ved isoleret distal DVT, bør ultralyd gentages efter 1 uge, og behandling initieres ved progression.

» Cancerpatienter I

AK-behandling har generelt højere

risiko for blødning og re-trombose

end patienter uden

» Ved VTE-recidiv under velregu leret VKA-behandling bør be handlingen skiftes til LMH i terapeutisk dosis. Mere intensiv VKA-behandling med højere INR end 3 som behandlingsmål anbefales ikke.

FAKTABOKS

FAKTABOKS

Incidentiel VTE Incidentiel VTE defineres som tilfældig fund af VTE diagnosticeret ved eksempelvis CT-scanning, der ikke er udført på klinisk mistanke om VTE.

«

» Ved VTE-recidiv under LMH-behandling, kan LMH-dosisøgning overvejes i en kortere periode – enten ved øgning til 100% dosis, hvis patienten var i behandling med reduceret dosis, eller øgning med yderligere 20-25%. Der anbefales re-evaluering efter 1 uge. » Der er ikke evidens for, at 2 dag lige LMH-doser er mere effek tive eller sikrere end at give én daglig dosis. » Plasma-anti-Xa anbefales ikke til behandlingskontrol hos patienter i LMH-behandling. » NOAK har ingen plads i behandlingen af VTE-recidiv på grund af manglende evidens.

cancer ...

27


»

Resume af retningslinje | DSTHFORUM 1 | 2017

»

Atrieflimren hos cancerpatienter Ved ny-diagnosticeret atrieflimren hos en cancerpatient vurderes risiko for tromboemboli ved CHA2DS2VASC score, og blødningsrisikoen vurderes, fx med HAS-BLED scoren. Behandling med VKA er udfordrende hos patienter med aktiv cancer og indebærer en suboptimal tromboseprofylakse og høj risiko for blødninger, hvorfor andre alternativer må overvejes, som beskrevet i faktaboks. Behandling med LMH er forventeligt en sikker behandling, men viden herom er udelukkende baseret på patienter med VTE, og der er ingen data på LMH ved atrieflimren. Der foreligger en smule data på NOAK, og studier pågår.

Behandling med VKA

er udfordrende hos patienter med aktiv cancer ...

ANBEFALINGER FOR ATRIEFLIMREN

FAKTABOKS

» Ved atrieflimren vurderes risikoen for henholdsvis tromboemboli og blødning med scoringssystemerne CHA2DS2-VASc og HAS-BLED, men disse kan ikke stå alene hos cancerpatienter, som hyppigt vil have højere risiko for både blødning og tromboemboli end patienter uden cancer. » Behandling med LMH i terapeutisk dosis kan anvendes til patienter med atrieflimren og aktiv cancer. » Cancerpatienter i stabil fase uden metastaser eller pågående cancerbe handling vurderes individuelt med henblik på skift fra LMH til peroral behandling i form af enten VKA eller eventuelt NOAK. » Cancerpatienter, som behandles med antikoagulantia, bør følges tæt, hvor der afhængigt af cancertype og behand-lingsvalg, bør være fokus på blandt andet nyrefunktion, blødningskomplikationer og trombocyttal. » Hos udvalgte patienter med høj risiko for tromboemboli og kontraindi kationer mod AK-behandling er indsættelse af okkluder i venstre aurikel en mulighed.

28


Autoreferat af ph.d. afhandling | DSTHFORUM 1 | 2017

«

Autoreferat af ph.d.-afhandling:

Cardiac Coagulopathy af Mariann Tang, oktober 2016 Af: Mariann Tang, Afdelingslæge, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdELING T, Aarhus Universitetshospital VEJLEDERE: Benny Sørensen, Vibeke Hjortdal og Jørgen Ingerslev

ⅼ INTRO ⅼ

Afhandlingen er baseret på tre laboratoriestudier, alle med anvendelse af blodprøver stammende fra hjertekirurgiske patienter under og efter operation.

Hypoteserne for studierne kan ses i boksen til højre »

»

Hjertekirurgiske operationer kan udover det kirurgiske traume medføre en øget risiko for blødning efter operationen. Det forekommer i 2-6% af tilfældene, at blødning er så udtalt, at patienten må reopereres og op mod 30% af patienterne har behov for blodtransfusion i det postoperative forløb (Dansk Hjerteregister). Reoperation for blødning medfører en øget komplikationsrate i tillæg til øget mortalitet. Operationen alene medfører en blødningsrisiko, men i mere end 1/3 af tilfældene skyldes blødningen en koagulopati. Denne forstyrrelse er multifaktoriel og behandlingen af tilstanden har tidligere været blodprodukter, såsom plasma og trombocytter. Transfusion af blodprodukter medfører i sig selv en øget mortalitet, især er det bekymrende at denne effekt består i adskillige år efter eksponeringen. I tillæg hertil er risikoen særligt tydelig hos yngre patienter uden komorbiditet. I de senere år har der været tiltagende fokus på anvendelse af koagulationsfaktor koncentrater til understøttelse af hæmostasen, ikke mindst guidet af nye monitoreringsmuligheder, som fx. tromboelastometri. I et forsøg på at reducere blødning og transfusionsbehov anvender man i dag rutinemæssigt en fibrinolysehæmmer (tranexamsyre) i forbindelse med hjertekirurgi.

ⅼ Hypoteser ⅼ Ⅰ.

Ⅱ. Ⅲ.

Hjertekirurgi medfører udvikling af en kompleks koagulopati. Koagulationsfaktor koncentrater kan korrigere koagulopatien bedre end blodprodukter. Tranexamsyre øger blodets resistens mod fibrinolyse.

ⅼ FORMÅL ⅼ Ⅰ.

Ⅱ. Ⅲ.

I detaljer at karakterisere den postoperative koagulopati, der gradvist udvikler sig. Hertil anvendtes tromboelastometri, trombin generation og måling af enkelt koagulationsfaktorer. At vurdere koagulations faktor koncentraters hæmostatiske potentiale i sammenligning med blodprodukters. At evaluere effekten af tranexamsyre på fibrinolysen ved hjælp af spektrofotometri.

FORTSÆTTER ...

29


-

»

Autoreferat af ph.d. afhandling | DSTHFORUM 1 | 2017

ⅼ STUDIE I ⅼ

Studie I beskriver udviklingen af en koagulopati, der både er kendetegnet ved reduceret clot initiation, clot udvikling i tillæg til nedsat trombin dannelse og påvirket stabilitet af koaglet. Ændringerne begynder umiddelbart postoperativt, i begyndelsen kun med moderate påvirkninger, der dog gradvist tiltager. Den mest udtalte koagulopati er til stede seks timer efter operationen. Efter 12 timer ses en spontan normalisering nærmende sig det preoperative niveau. Det mest almindelige tidspunkt for reoperation for blødning efter hjertekirurgi er interessant nok 6-8 timer efter den primære operation.

ⅼ STUDIE II ⅼ

Studie II afslører at den initialt nedsatte clot stabilitet lader sig korrigere med fibrinogen eller trombocytter. Efterhånden som kompleksiteten af koagulopatien tager til er enkeltkomponent terapi ikke tilstrækkeligt effektiv behandling. Der kræves, udover korrektion af clot stabilitet nu også optimering af både clotting time, clot udviklingshastigheden samt trombinaktiviteten. Her viste koagulationsfaktor koncentrater sig mere effektive end blodprodukterne. De mest effektive kombinationer var fibrinogen sammen med enten prothrombin kompleks koncentrat eller rekombinant faktor VIIa.

påvirkninger, der dog gradvist tiltager. Den mest udtalte koagulopati er til stede seks timer efter operationen. Efter12 timer ses en spontan normalisering nærmende sig det preoperative

STUDIE I: Figur 1.

niveau. Det mest almindelige tidspunkt for reoperation for blødning efter hjertekirurgi er interessant nok 6-8 timer efter den primære operation.

De fire billeder tromboelastometri parametrene clot initiation (clotting time (CT)),clot clot initiation progression(clotting (MaxVel ogtime tMaxVel) og clot stabilitet (MCF). Figur 1: repræsenterer De fire billeder repræsenterer tromboelastometri parametrene (CT)), clot Alle parametre påvirkes initielt postoperativt, men påvirkningen forværres til tidspunkterne to (2h) og seks (6h) timer postoperativt. Herefter sker der en sponprogressionaf(MaxVel og tMaxVel) ogerclot stabilitet (MCF). tan normalisering alle parametre, hvorefter der nogen effekt af opstart med tromboprofylakse.

Alle parametre påvirkes initielt postoperativt, men påvirkningen forværres til tidspunkterne to (2h) og seks (6h) timer postoperativt. Herefter sker der en spontan normalisering af alle parametre, hvorefter der er nogen effekt af opstart

30

med tromboprofylakse.

Studie II afslører at den initialt nedsatte clot stabilitet lader sig korrigere med fibrinogen eller


«

Autoreferat af ph.d. afhandling | DSTHFORUM 1 | 2017

parametre. Alle figurer viser værdier ved baseline, slut operation og to timer postoperativt samt korrektion med hæmostatika ved tidspunktet to timer postoperativt. Panel A repræsenterer lagtime, og der ses at prothrombin kompleks koncentrat (PCC), rekombinant faktor VIIa (rFVIIa) og trombocytter (PLT) kan normalisere lagtime. Her viste koagulationsfaktor koncentrater sig mere effektive end blodprodukterne. De mest

Panel B er peak

6 timer efter operationen, og bemærkelsesværdigt var thrombin, her er det kun PCC der kan forberede peak værdien til det præoperative niveau, men der er også effekt af effektive kombinationer var fibrinogen sammen med enten prothrombin kompleks koncentrat der ved 48 timer postoperativt fortsat merehvor end afPCC kan normalisere STUDIE II: Figur 2. rFVIIa og trombocytter. Panel C viser den totale thrombin produktion, det 30% igen ses at eller rekombinant faktor VIIa. værdien til det præoperative niveau, men dog også med nogen effekt af andre hæmostatika. patienterne, der fortsat var resistente overfor fibrino(FFP - frisk frosset plasma, PLT - trombocytter, Cryo - cryoprecipitat, FIB - fibrinogen (Haemocompletan®), PCC lyse. Der var en tendens til at patienter med nedsat prothrombin kompleks koncentrat (Octaplex®), rFVIIa - rekombinant faktor VIIa (Novoseven®) nyrefunktion ikke gevandt deres fibrinolytiske evne så hurtigt som de resterende patienter. Der har været en Studie tiltagende mængde studier, viser ensom øget foreIII demonstrerer en eklatant effekt afder traneksamsyre, tydeligt stabiliserede koaglet og komst af resistent seizures efter adminstration traneksamsyre gør clot overfor faciliteret fibronolyse medaf tPA. På trods heraf, fandt vi fortsat en nedsat og med enstabilitet. dosisAlle afhængig total clot patienter ersammenhæng. resistente for clot lyseDerfor i mindst 6kunne timer efter operationen, og var der ved 48dosering timer postoperativt fortsat mere end 30% af patienterne, der en bemærkelsesværdigt mere individualiseret af traneksamsyre fortsat var resistente overfor fibrinolyse. Der var en tendens til at patienter med nedsat nyrefunktion været fremtidens behandlingsmål. ikke gevandt deres fibrinolytiske evne så hurtigt som de resterende patienter. Der har været en tiltagende mængde studier, der viser en øget forekomst af seizures efter adminstration af traneksamsyre og med en dosis afhængig sammenhæng. Derfor kunne en mere individualiseret

dosering af traneksamsyre været STUDIE III: Figur 3.fremtidens behandlingsmål.

Effekten af faciteret fibrinolyse efter behandling med traneksamsyre (TXA). Demonstrerer procentdelen af patienter der har clot preservation (resistente for fibrinolyse). Den røde boks indikerer patienter, der DenDen hæmostatiske effektafafkoagulationsfaktor koagulationsfaktor koncentrater og blod- på trombin generation, tre forskellige hæmostatiske effekt koncentrater og blodprodukter havde fået TXA før baseline prøven. De to kurver afspejler patienter produkter på trombin generation, tre forskellige parametre. Alle figurer med normal nyrefunktion (prikker) og påvirket nyrefunktion (fuld). viser værdier ved baseline, slut operation og to timer postoperativt samt korrektion med hæmostatika ved tidspunktet to timer postoperativt. Panel A repræsenterer lagtime, og der ses at prothrombin kompleks koncentrat (PCC), rekombinant faktor VIIa (rFVIIa) og trombocytter (PLT) kan normalisere lagtime. Panel B er peak thrombin, her er det kun PCC der kan forberede peak værdien til det præoperative niveau, men der er også effekt af rFVIIa og trombocytter. Panel C viser den totale thrombin produktion, hvor det igen ses at PCC kan normalisere værdien til det præoperative niveau, men dog også med nogen effekt af andre hæmoSamlet set viser de tre studier, at hjertekirurgi medstatika. (FFP - frisk frosset plasma, PLT - trombocytter, Cryo - cryoprecipitat, FIB - fibrinogen (Haemocompletan®), PCC - prothrombin kompleks fører en multifaktorial koagulopati, der ændrer sig koncentrat (Octaplex®), rFVIIa - rekombinant faktor VIIa (Novoseven®). Figur 2

ⅼ SAMLET SET ⅼ

ⅼ STUDIE III ⅼ

Studie III demonstrerer en eklatant effekt af traneksamsyre, som tydeligt stabiliserede koaglet og gør clot resistent overfor faciliteret fibrinolyse med tPA. På trods heraf, fandt vi fortsat en nedsat total clot stabilitet. Alle patienter er resistente for clot lyse i mindst

over tid på trods af behandling med traneksamsyre. Koagulationen er maksimalt påvirket seks timer efter operationen. I behandling af postoperativ blødning bør man medtage tidspunktet for blødning, idet den optimale behandling ændrer sig over tid. Koagulationsfaktor koncentrater bør overvejes i behandlingen, da de her har demonstreret større effekt end blodprodukter. Individuel dosering af traneksamsyre kunne være den optimale antifibrinolytiske behandling i forbindelse med hjertekirurgi.

31


-

»

BESTYRELSESMEDLEMMER Mikkel H. Dorff (NÆSTFORMAND og KASSERER)

MADS NYBO (FORMAND)

THOMAS KÜMLER (SEKRETÆR)

Kasper G. Berthelsen (ORDINÆR MEDLEM) S E SI D

MARIANN TANG (ORDINÆR MEDLEM)

SØREN D. ANDERSEN (ORDINÆR MEDLEM)

35

EVA FUNDING (ORDINÆR MEDLEM)

E

NY

Maja H. Poulsen (SUPPLEANT) S E SI D E

35

NY

Forkortet produktinformation for Fragmin® (dalteparinnatrium) Injektionsvæske, opløsning 2.500 og 10.000 anti-Xa IE/ml samt og 25.000 anti-Xa IE/ml (med konserveringsmiddel) Injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte 12,500 og 25,000 anti-Xa IE/ml IIndikationer: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer. Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer. Behandling af dyb venøs trombose. Ustabil koronararteriesygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardie infarkt indtil interventionel behandling kan etableres. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation. Dosering*: Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt og der kan ikke gives dosis anbefalinger. Peak anti-Xa niveau bør måles ca. 4 timer efter indgift hos særlige populationer, herunder børn. Administreres dosis 1 gang daglig bør peak anti-Xa niveauet være mellem 0,5 og 1,0 IE/ml (4 timer efter indgift). Ved lav eller skiftende nyrefunktion som hos nyfødte er tæt monitorering påkrævet. Ved profylakse bør anti-Xa ligge mellem 0,2-0,4 IE/ml. Voksne: Behandling af symp-tomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer: I de første 30 dage gives 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt (total daglig dosis bør ikke overstige 18.000 anti-Xa IE). I de efterfølgende 5 måneder gives ca. 150 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang daglig ved hjælp af engangssprøjter ud fra doseringsoversigten angivet i produktresuméet. Dosisreduktion ved kemoterapi-induceret trombocytopeni og signifikant nyresvigt. Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen, 1-2 timer før operation 2.500 anti-Xa IE s.c. Herefter 2.500 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller til patienten er fuld mobiliseret. Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (f.eks.total hoftealloplastik): 5.000 anti-Xa IE s.c. aftenen før operation og herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver aften i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Alternativt gives 2.500 anti-Xa IE s.c. 1-2 timer før operation samt 2.500 anti-Xa IE s.c. 12 timer senere. Herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Behandling af akut dyb venøs trombose: 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt, max. 18.000 anti-Xa IE dagligt eller 100 anti-Xa/kg legemsvægt s.c. 2 gange dagligt. Dosering 2 gange dagligt anvendes fortrinsvis til patienter med forøget blødningsrisiko. Monitorering af behandlingen er normalt ikke nødvendig. Behandling af ustabil koronararterie sygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardieinfarkt: 120 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange daglig. Max.dosis er 10.000 anti-X IE/12 timer. Behandlingen bør fortsættes i mindst 6 dage. Revaskularisation: Det anbefales at give Fragmin til patienter, der afventer revaskularisation, indtil dagen for den invasive procedure (PTCA og CABG). Efter en initial stabilisering i 5-7 dage, hvor dosis justeres efter legemsvægt (120 anti-Xa IE/kg legemsvægt 2 gange daglig) gives Fragmin som fast dosis på 5.000 anti-Xa IE (kvinder < 80 kg og mænd < 70 kg) eller 7.500 anti-Xa IE (kvinder 80 kg og mænd 70 kg) 2 gange daglig. Total behandlingsperiode bør ikke overskride 45 dage. Samtidig behandling med lavdosis acetylsalicylsyre anbefales. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation: Kronisk nyreinsufficiens uden blødningsrisiko, langtids hæmodialyse (> 4 timer): Bolus i.v. injektion 30-40 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 10-15 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Korttids hæmodialyse (< 4 timer): Som langtids hæmodialyse eller som en enkelt bolus i.v. injektion af 5.000 anti-Xa IE. Patienter med akut nyresvigt med høj blødningsrisiko: Bolus i.v. injektion 5-10 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 4-5 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for dalteparinnatrium, andre lavmolekylære hepariner eller øvrige indholdsstoffer. Akut gastrointestinal ulceration eller blødning, cerebral eller anden aktiv blødning. Akutte cerebrale insulter. Alvorlige koagulationsforstyrrelser. Akut /subakut septisk endocardit. Skader eller operation på centralnervesystemet, øjne eller ører. Tidligere bekræftet eller mistanke om immunologisk medieret heparininduceret trombocytopeni (type II). Spinal eller epidural anæstesi eller andre procedurer, som kræver spinalpunktur. For tidligt fødte og nyfødte (gælder kun hætteglas pga. indholdet af benzylalkohol). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Må ikke anvendes i.m. Intramuskulær injektion med andre lægemidler skal undgås, når døgndosis overskrider 5.000 IE pga. risiko for hæmatom. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol, der kan give anafylaktoide reaktioner og forgiftningsreaktioner hos børn < 3år ligesom det har været forbundet med ”gasping syndrome” hos præmature. Patienter i tromboseprofylaktisk behandling med lavmolekylære hepariner eller heparinoider har risiko for at udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom ved neuraxial anæstesi eller spinalpunktur. Dette kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen øges ved anvendelse af indlagte epiduralkatetre til administration af analgetika eller ved samtidig anvendelse af lægemidler, der påvirker hæmostasen, såsom NSAID, trombocytinhibitorer eller andre antikoagulantia. Risikoen synes også at øges ved traumatisk eller gentagen epidural eller spinal punktur. Tæt monitorering af patienterne anbefales. Hvis der ses neurologisk beskadigelse er omgående dekompression nødvendig. Profylaktiske doser af Fragmin er ikke tilstrækkelige til at undgå trombose hos patienter med kunstige hjerteklapper. Fragmin anbefales ikke til dette. Ved langtidsbehandling af ustabil koronararterie sygdom, bør dosisreduktion overvejes ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes hos patienter med trombocytopeni og trombocytdefekter, alvorlig lever- eller nyreinsufficiens, ikke kontrolleret hypertension, hypertensiv/diabetes retinopati og kendt overfølsomhed for heparin og/eller lavmolekylære hepariner samt ved højdosis Fragmin-behandling af nyligt opererede patienter. Trombocyttælling anbefales før behandling startes og regelmæssigt under behandling. Monitorering af Fragmins antikoagulerende effekt er normalt ikke nødvendig, men bør overvejes hos visse patientgrupper. Patienter i kronisk hæmodialyse kræver normalt kun få dosisjusteringer, hvorimod patienter i akut hæmodialyse bør monitoreres omhyggeligt. Hyperkaliæmi: Specielt hos patienter med diabetes mellitus, kronisk nyresvigt, præ-eksisterende metabolisk acidose, forhøjet plasma-kalium eller patienter i behandling med kaliumbesparende lægemidler. Hvis et transmuralt myokardieinfarkt opstår hos patienter med ustabilt koronararteriesygdom kan trombolytisk behandling være indiceret. Samtidig anvendelse af Fragmin og trombolytisk behandling øger blødningsrisikoen. De forskellige lavmolekylære hepariner har forskellige karakteristika og forskellige dosisrekommandationer. Det er derfor vigtigt at følge de specifikke anbefalinger for det enkelte produkt. Omhyggelig monitorering af ældre >80 år, pga. øget risiko for blødningskomplikationer. Interaktioner*: Samtidig indgift af medicin med virkning på hæmostasen kan forstærke den antikoagulerende virkning. Forsigtighed ved samtidig administration af dalteparin og NSAID eller højdosis acetylsalicylsyre til patienter med nyresvigt. Patienter med ustabil koronararteriesygdom bør dog have oral lavdosisacetylsalicylsyrebehandling, med mindre dette er specifikt kontraindiceret. Interaktion kan ikke udelukkes for følgende lægemidler: iv. nitroglycerin, højdosis penicillin, sulfinpyrazon, probenecid, etacrinsyre, cytostatika, kinin, antihistamin, digitalis, tetracyclin, tobaksrygning, askorbinsyre. Graviditet og amning*: Dalteparin passerer ikke placenta. Kan anvendes til gravide hvis indiceret. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol og bør derfor ikke anvendes til gravide, da benzylalkohol passerer placenta. Epidural anæstesi er absolut kontraindiceret under fødsel, hos mødre i behandling med højdosis antikoagulantia. Særlig forsigtighed anbefales ved øget risiko for blødning fx hos perinatale kvinder. Amning: Erfaring savnes. Bivirkninger*: Almindelige: Reversibel non-immunologisk medieret trombocytopeni (type I), blødninger (dosisafhængige og oftest milde). Alvorlige blødninger er set, nogle med letalt udfald), alopeci, let til moderat forhøjelse af ASAT/ALAT (forbigående), subkutant hæmatom eller smerte på injektionsstedet. Ikke almindelige: Immunologisk medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) med eller uden arteriel og/eller venetrombose eller tromboemboliske komplikationer. Intrakraniel blødning (i nogle tilfælde letal), allergiske reaktioner. Sjældne: Hudnekroser. Meget sjældne: Epiduralt/spinalt hæmatom. Frekvens ukendt: Retroperitoneal blødning (i nogle tilfælde fatal) og anafylaktoide reaktioner. Herudover er set: Trombocytopeni (type II, med eller uden association til trombotiske komplikationer), udslæt, anafylaktoide reaktioner. Overdosering*: Den antikoagulerende virkning kan hæmmes af protamin. Protamin har en hæmmende virkning på den primære hæmostase og bør kun anvendes i nødstilfælde. Pakninger:

ID nr. Frag-14-01-06

Vnr Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr.

42 04 71 00 10 04 42 04 97 00 10 29 39 97 33 44 71 10 44 71 36 44 71 51 44 70 52 08 54 23 42 01 17

Lægemiddel form og styrke Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Hætteglas Injektionsvæske Glasampul

12.500 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000

anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa

IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml

Pakningsstørrelse 10 x 0,2 ml. 25 x 0,2 ml. 10 x 0,2 ml. 25 x 0,2 ml. 10 x 0,3 ml. 5 x 0,4 ml. 5 x 0,5 ml. 5 x 0,6 ml. 5 x 0,72 ml. 1 x 4 ml. 10 x 1 ml.

Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udlevering: B . Tilskud: Ja. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumédateret den 18. oktober 2013. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. Pligttekst opdateret d. 21-11-2014

fragmin 062 ASmPC V6.0 13april2015 32

Pfizer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizer.com


Lad ikke en blodprop ødelægge dit gode arbejde! Husk tromboseprofylakse VTE er den næsthyppigste årsag til død hos patienter med cancer(1). Ref.:1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125/6): 490-493.

Indikationer for Fragmin® (dalteparin): • Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer

Nu kan du klikke dig til den rette dosering på computer, tablet og VTE PRO smartphone på VTEpro.dk

VTEpro.dk er udviklet af Pfizer og testet af lægefaglige specialister inden lanceringen. Produktinformation for Fragmin® (dalteparin) kan læses på særskilt side

ID nr. Frag-14-01-06

Pfizer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizer.com


Bestyrelsen

«

Formand: Mads Nybo Overlæge, ph.d. Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital E-mail: mads.nybo@rsyd.dk Speciale: Klinisk Biokemi

Notifikationer og lidt til kalenderen DEN SAMLEDE BESTYRELSE

Næstformand: Mikkel Helleberg Dorff Overlæge Hæmatologisk Afdeling Roskilde Sygehus E-mail: mikkel_helleberg@hotmail.com Speciale: Hæmatologi Sekretær: Thomas Kümler Overlæge, Ph.D. Kardiologisk afd. S Herlev-Gentofte Hospital E-mail: tkumler@dadlnet.dk Kasserer: Mikkel Helleberg Dorff Overlæge Hæmatologisk Afdeling Roskilde Sygehus E-mail: mikkel_helleberg@hotmail.com Speciale: Hæmatologi Ørige medlemmer: Mariann Tang Afdelingslæge Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afd. T Aarhus Universitetshospital E-mail: mariann.tang@ki.au.dk Speciale: Thoraxkirurgi Eva Funding Overlæge Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet Email: eva.funding@regionh.dk Speciale: Hæmatologi Søren Due Andersen Læge, Ph.d.-stud. Neurologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital E-mail: s.due@rn.dk Kasper Gymoese Berthelsen Afdelingslæge Anæstesi og Intensiv Aalborg Universitetshospital E-mail: kasper.berthelsen@rn.dk Speciale: Anæstesi Suppleant: Maja Hellfritzsch Poulsen 1. reservelæge, ph.d.-studerende Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital E-mail: mmhellfritzsch@heath.sdu.dk Speciale: Klinisk Farmakologi

34

Kontakt gerne bestyrelsen hvis du har spørgsmål, forslag mv. Send blot en mail til en af ovennævnte.

Tidspunkt

Begivenhed

17. maj 2017 København

» "State of the Art"-kursus Læs mere på www.dsth.dk

18. maj 2017 København

» DSTH's Forårsmøde Læs mere på www.dsth.dk

31. aug. - 2. sept. 2017 Finland

» Nordisk Koagulationsmøde Læs mere på www.nordcoag2017.org

4.-6. oktober 2017 Vejle

» ATE-kursus Læs mere på www.dsth.dk

9. november 2017 Odense

» DSTH's Efterårsmøde Læs mere på www.dsth.dk

Udvalg og kontaktpersoner » Formand: Mads Nybo Mail: mads.nybo@rsyd.dk

» DSTHForum redaktionsudvalg: Ole Halfdan Larsen (redaktør) Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk

» Næstformand: Mikkel Helleberg Dorff Mail: mikkel_helleberg@hotmail.com

Anna-Marie Bloch Münster Mail: Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk

» Sekretær: Thomas Kümler Mail: tkumler@dadlnet.dk

Maja Hellfritzsch Poulsen Mail: mmhellfritzsch@health.sdu.dk Mads Nybo Mail: mads.nybo@rsyd.dk

» Kasserer: Mikkel Helleberg Dorff Mail: mikkel_helleberg@hotmail.com

» Kurser: Eva Funding Mail: eva.funding@regionh.dk

» PR/Sponsorudvalg: Søren Due Andersen Mail: s.due@rn.dk

» Hjemmeside og nyhedsmails: Mariann Tang Mail: mariann.tang@ki.au.dk


Præsentation af 2 nye bestyrelsesmedlemmer

E F D E ØVRIG BIOGRA FI A MER ESMED LEM BESTYRELS H I DST KA N LÆSES 1 2016 FORUM NR

Maja Hellfritzsch Poulsen

Kasper Berthelsen

1. reservelæge, ph.d.-studerende Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital Mail: mmhellfritzsch@health.sdu.dk

Afdelingslæge Anæstesi og Intensiv Aalborg Universitetshospital Mail: kasper.berthelsen@rn.dk

» Suppleant i bestyelsen

» Ordinær medlem i bestyrelsen

33 år (f. 1983), uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2009. Efter et par år i intern medicin skiftede jeg retning til klinisk farmakologi, og har siden 2013 været i H-forløb i klinisk farmakologi i Region Midt. I den forbindelse har jeg bl.a. arbejdet 1 år på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt 2 år på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens. Sidstnævnte sted arbejdede jeg en del med kardiologiske patienter, og det var her, at min interesse for antitrombotisk medicin virkelig blev vakt. Jeg har de seneste 2 år holdt orlov fra mit H-forløb for at arbejde med min ph.d.-afhandling på Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Min forskning omhandler primært AK-behandling ved atrieflimren, som vi kigger nærmere på ved brug af de danske sundhedsregistre. Jeg bor i Horsens sammen med min mand og 3 sønner på 9, 8 og 6 år.

38 år, opvokset i Hornsherred på Sjælland. Læge fra Københavns Universitet vinter 2007, herefter turnus i Aalborg, introduktionsstilling (anæstesi) i Roskilde efterfulgt af vikariat i Hvidovre, ligeledes i anæstesi. Dernæst 8 måneder som vikar for praktiserende læge i Norge som ledte videre til en ansættelse ved Anæstesiafdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge, hvor jeg har modtaget min resterende specialistuddannelse. Jeg blev speciallæge i anæstesi forår 2016 og har siden været afdelingslæge ved Anæstesiafdelingen på Aalborg Sygehus Syd. Her arbejder jeg med abdominalkirurgisk anæstesi. Mine interesser falder primært indenfor felterne massiv transfusion og patient blood management. Privat er jeg bosat i kanten af Dronninglund Storskov sammen med min kone og vores to drenge.

Praxbind® (idarucizumab) 50 mg/ml Forkortet produktresumé Indikationer: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning. Kontraindikationer: Ingen. Bivirkninger*: Der er ikke påvist bivirkninger. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Praxbind modvirker dabigatrans antikoagulerende virkning ved at binde specifikt til dabigatran. Praxbind modvirker ikke virkningen af andre antikoagulantia. Praxbind kan anvendes sammen med understøttende standardbehandling og monitorering, som bør overvejes alt efter klinisk relevans. Overfølsomhed: Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med kendt overfølsomhed over for idarucizumab eller et eller flere af hjælpestofferne skal nøje afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Fructoseintolerans: Praxbind indeholder sorbitol. Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med arvelig fructoseintolerans skal afvejes mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Hvis Praxbind administreres til disse patienter, skal de holdes under intensivt opsyn under og op til 24 timer efter Praxbind-eksponeringen. Tromboemboliske hændelser: Ved antidotbehandling udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende sygdom. For at reducere denne risiko skal det overvejes at genoptage den antikoagulerende behandling, så snart det er klinisk hensigtsmæssigt. Proteinuri test: Praxbind forårsager forbigående proteinuri, hvilket ikke er tegn på nyreskade; der skal tages højde herfor ved vurdering af urinprøver. Natriumindhold: Praxbind indeholder natrium, hvilket der skal tages højde for hos patienter på natriumkontrolleret diæt. Interaktioner*: Klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler er usandsynlige grundet Praxbinds meget specifikke binding til dabigatran. Graviditet og amning*: Praxbind kan anvendes under graviditet, hvis de forventede kliniske fordele opvejer de potentielle risici. Det er ukendt, om idarucizumab udskilles i human mælk. Dosering*: Kun til brug på hospitaler. Den anbefalede dosis er 5 g (2 hætteglas a 2,5 g/50 ml). Endnu en Praxbind dosis på 5 g kan overvejes, hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning samtidig med forhøjede koagulationsparametre, eller hvis en eventuel ny blødning vil være livstruende, og der ses forhøjede koagulationsparametre, eller hvis patienten skal have foretaget endnu en akut operation/akut procedure og har forhøjede koagulationsparametre. Genoptagelse af antitrombotisk behandling: Behandling med Pradaxa kan genoptages 24 timer efter administration af Praxbind, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. Efter administration af Praxbind kan anden antitrombotisk behandling til enhver tid iværksættes, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. Nedsat nyre- og/ eller leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Pædiatrisk population: Der foreligger ingen data. Administration: Intravenøs anvendelse. 2 x 2,5 g/50 ml administreres intravenøst som to på hinanden følgende infusioner, der hver især indgives over 5-10 minutter, eller som bolusinjektion. Lægemiddelform: Injektions-/infusionsvæske, opløsning. Pakninger og priser: Hætteglas: 2 x 2,5g/50 ml. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: Begrænset til sygehuse. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé af 27. juli 2016. Yderligere information findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com. Pradaxa® (dabigatranetexilat) Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren samt behandling og forebyggelse af dyb vene trombose og lungeemboli.Indikationer: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHAklasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller et eller flere hjælpestoffer. Svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol og dronedaron. Kunstige hjerteklapper, der kræver behandling med antikoagulans. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi og kvalme, unormal leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytopeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi, postoperativ anæmi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt øget risiko for blødning. Ved livstruende eller ukontrolleret blødning samt ved akutte operationer/procedurer, hvor det er nødvendigt hurtigt at modvirke Pradaxas virkning, er den specifikke antidot Praxbind (idarucizumab) tilgængelig. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet øget risiko for blødning – se produktresuméet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticagrelor samt P-glycoprotein (P-gp)-induktorer og -inhibitorer. Ved behandling med amiodaron eller verapamil bør indtagelse ske samtidig med Pradaxa og dosis for Pradaxa reduceres. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion, i samtidig behandling med verapamil, bør yderligere dosisreduktion for Pradaxa overvejes. Graviditet og amning*: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt – ved DVT og LE indikationerne efter forudgående parenteral antikoagulansbehandling i mindst 5 dage. Patienter (ptt) ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes ved beregning af kreatinin clearance (CrCl). Behandling anbefales ikke til patienter med en CrCl under 30 ml/min. Under behandling bør nyrefunktionen vurderes ved mistanke om et fald i nyrefunktionen. Hos ptt > 75 år og hos ptt med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Afhængig af den kliniske tilstand kan Pradaxa seponeres eller Praxbind anvendes. Lægemiddelform: Hård kapsel. Pakninger og priser: 110 mg: 10 kapsler, 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. 150 mg: 60 kapsler, 3x 60 kapsler . Dagsaktuel pris findes på www. medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé af 28. november 2016. Information om øvrige indikationer m.m. findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com Referencer: 1. Pradaxa® produktresume 2. Praxbind® produktresume 3. Eliquis (apixaban) produktresume 4. Xarelto (rivaroxaban) produktresume 5. Lixiana (edoxaban) produktresume 6. Connolly SJ et al. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov 4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465]. 7. Connolly SJ et al. Circulation 2013 Jul 16; 128(3):237-243. 8. Deitelzweig S et al. Curr Med Res Opin 2016 Jan 1; 32(3):573-582. 9. Graham DJ et al.Circulation 2015 Jan 13; 131(2):157-164. 10. Larsen TB et al. Am J Med 2014 Jul; 127(7):650-656. 11. Larsen TB et al. Am J Med 2014; 127:329-336.e4. 12. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015; 4(4):e001798. 13. Seeger JD et al. Thromb Haemost 2016; 8:1-13. [Epub ahead of print]. 14. Villines TC et al. Thromb Haemost 2016; 8:1-9. [Epub ahead of print]. 15. Gorst-Rasmussen A et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016 May 27. 16. Larsen TB, et al. BMJ 2016; 353:i3189. 17. Pollack CV et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. NEJM 2015 Aug 6; 373(6):511-520, including supplementary appendix Boehringer Ingelheim Danmark A/S • Strødamvej 52 • 2100 København Ø • 3915 8888 • boehringer-ingelheim.dk • touchtoconnect.dk


DIT FREMSYN

HANS FREMTID PRADAXA

®

E N E S T E N OA K * M E D E N A N T I D OT 1-5

En grundig valideret effektog risikoprofil6-16 Data fra RE-LY® bekræftet i real world studier - også fra Danmark6-16 Mulighed for omgående revertering2,17

*Gruppen af NOAKs (novel oral anticoagulant) udgør Pradaxa® (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban) og Lixiana (edoxaban). Pradaxa® indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvular atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, så som tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskami (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHAklasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. Praxbind® indikation: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning.

Profile for Solomet

DSTHFORUM 1. UDGAVE 2017  

DSTHFORUM 1. UDGAVE 2017  

Profile for solomet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded