Page 1

04 2015

DSTHFORUM MEDLEMSBLAD DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE

JULENUMMER

Fremtiden er lys for dansk forskning i trombose og hæmostase Læs mere om DSTH's foredragskonkurrence på side 13

DSTH ØN

SKER AL LE GLÆD EL IG JU L O G GODT NY TÅR!

10

23

32

Reportage fra DSTH's efterårsmøde i Vejle 26. november 2015

Venøs trombose og øvre gastrointestinal cancer

DSTH bridging applikation kan nu downloades til telefoner og tablets

Læs mere på side 10

Læs mere på side 23

Læs mere på side 32


Xarelto® (rivaroxaban) – Dosis ved DVT og PE1, a En metaanalyse, inkluderende 15 studier, med ialt 27.237 patienter viste, at risikoen for reVTE er størst de første 3-4 uger efter den initiale blodprop. Det understreger behovet for nøje overvågning af patienten og optimeret farmakologisk behandling den første måneds tid efter en akut VTE.2 Behandling med Xarelto er 15 mg × 2 de første 21 dage for optimeret effekt i den akutte fase, hvor risikoen for recidiv er størst. Efterfølgende behandling er Xarelto 20 mgb × 1.1

3 års klinisk erfaring ved DVT1 2 års klinisk erfaring ved PE1

a. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli (PE) efter akut DVT hos voksne.

L.DK.04.2015.1066 April 2015

b. Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes efter de første tre uger, hvis det vurderes, at patientens risiko for blødninger vejer tungere end risikoen for recidiverende PE og DVT.

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

Referencer: 1. Produktresumé Xarelto. 2. Limone BL et al. Thromb Res. 2013;13:420-6.


Kære læsere ... DSTH tilskynder alle, der læser dette blad, til fortsat at fremsende indlæg. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer. Autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder kan frit fremsendes og vil blive bragt løbende. Indlæg fremsendes elektronisk i Word-format. For at lette det redaktionelle arbejde, bør indlægget ikke formateres unødigt dvs. ingen tabuleringer og manuel orddeling. Der må anvendes fed og kursiv samt variation i skriftstørrelsen for at anskueliggøre ønskede fremhævelser, mellemrubrikker og overskrifter m.m. Brug ens markering for det samme gennem hele materialet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at foretage typografiske tilretninger af hensyn til bladets samlede layout. Indgår der grafiske elementer i dokumentet (billeder, tabeller, figurer eller lignende), bedes disse, om muligt, vedhæftes som pdf- eller jpeg-filer i høj opløsning (svarende til 300 ppi/dpi). Det vil, på kontraktvilkår, være muligt for industrien, at få præsenteret de nyeste resultater inden for tromboseområdet. Interesserede bedes kontakte sekretariatet. Indlæg fremsendes pr. mail til læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk

DSTHForum Nr.: 4/4-2015 Trykt: December 2015 ISSN: 1602-6918 Oplag: 600 stk. Online-version Online-version af DSTHForum kan læses på www.dsth.dk Udgiver Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Redaktør Læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen Center for Hæmofili og Trombose Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital 8200 Aarhus N Mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk Annonceinformation Se DSTH's hjemmeside www.dsth.dk eller kontakt redaktøren Grafisk design og layout Mette Rumpelthiin Bligaard SOLOMET – Graphic solutions E-mail: mail@solomet.dk Web: www.solomet.dk Tlf.: 26110444

INE L D D EA TERIALE

: MA ER ER FOR M M U EN 016 ÆST TIL N AR 2 U R EB 17. F

3


»

SÆT KRYDS I KALENDEREN | DSTHFORUM 4 | 2015

Sæt

i kalenderen!

27 .-2 KUR 9. AP R SUS I V E IL 201 6 NØS 26 TRO , V EJL . MA E MB J2 DST OEM 016 HF BOL ORÅ I (VT RSM E) ØDE 5.7. O K BLØ DNI TOBER NGS KUR 2016 , VE SUS JLE

Xarelto, rivaroxaban, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Terapeutiske indikationer: 2,5 mg tabletter: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA) eller med ASA og clopidogrel eller ticlopidin, er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter et akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører. 10 mg tabletter: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik. 15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller forbigående iskæmiske anfald. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli (PE) efter akut DVT hos voksne. Dosering og indgivelsesmåde: Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter et akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører: Den anbefalede dosis er 2,5 mg to gange dagligt. Patienterne bør også tage en daglig dosis på 75-100 mg ASA eller en daglig dosis af 75-100 mg ASA i tillæg til enten en daglig dosis på 75 mg clopidogrel eller en daglig standarddosis af ticlopidin. Behandling med Xarelto bør startes snarest muligt efter stabilisering af AKS-hændelsen (herunder revaskularisationsprocedurer), tidligst 24 timer efter indlæggelse på hospitalet og på det tidspunkt, hvor parenteral antikoagulationsbehandling normalt ville blive seponeret. Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik: Den anbefalede dosis er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. Første dosis skal tages 6-10 timer efter indgrebet, forudsat er der er opnået hæmostase. Behandlingsvarigheden afhænger af den enkelte patients risiko for at udvikle VTE, hvilket igen afhænger af, hvilken type indgreb, der er tale om: Efter større hofteindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger, efter større knæindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 2 uger. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli: Den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt, hvilket er maksimal daglig dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 15 mg én gang dagligt. Behandling med Xarelto kan initieres eller fortsættes hos patienter, der får behov for kardiovertering. Behandling med Xarelto bør fortsættes langsigtet, forudsat fordelen ved forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli overstiger risikoen for blødning. Hvis en dosis Xarelto springes over, skal patienten tage denne dosis øjeblikkeligt og fortsætte næste dag med den anbefalede daglige dosis. Patienten må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for en oversprunget dosis. Behandling af DVT og PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE: Anbefalet dosis for indledende behandling af akut DVT er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse af recidiverende DVT og PE med 20 mg én gang dagligt som vist i nedenstående skema. Dag 1-21

Doseringsskema

Maksimal dosis

15 mg to gange dagligt

30 mg

L.DK.04.2015.1066 April 2015

Dag 22 og efterfølgende dage 20 mg én gang dagligt 20 mg Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes efter de første tre uger, hvis det vurderes, at patientens risiko for blødninger vejer tungere end risikoen for recidiverende PE og DVT. Behandlingens varighed skal fastsættes individuelt efter omhyggelig afvejning af fordelen ved behandling mod risikoen for blødning. En kort behandlingsvarighed (3 måneder) bør være baseret på midlertidige risikofaktorer (f.eks. nyligt kirurgisk indgreb, traume, immobilisering), og en lang behandlingsvarighed bør være baseret på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT. Erfaringerne med Xarelto til denne indikation > 12 måneder er begrænsede. Hos patienter, der ikke er i stand til at sluge hele tabletter, kan Xarelto administreres oralt ved at knuse tabletten og blande den med vand eller æblemos umiddelbart før indtagelse. Den knuste Xarelto-tablet kan også gives via en mavesonde. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, aktiv blødning. Læsion/tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller spinale skader, nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

(UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale antikoagulantia bortset i tilfælde, hvor der skiftes behandling til/fra rivaroxaban eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter åbent. Samtidig behandling af AKS med antitrombotisk medicin hos patienter med forudgående apopleksi eller forbigående iskæmisk anfald (TIA). Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko. Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed udvises ved øget blødningsrisiko, f.eks. ved svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min.). Xarelto bør ikke anvendes til patienter med CrCl på < 15 ml/min. Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CrCl 30-49 ml/min), som samtidig behandles med andre lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget blødningsrisiko. Som ved andre antitrombotika anbefales rivaroxaban ikke til patienter med øget blødningsrisiko. Det bør anvendes med forsigtighed hos AKS-patienter > 75 år og/eller med lav kropsvægt (< 60 kg). Neuraksial anæstesi: Patienten skal overvåges nøje. Fjernelse af epiduralkateter skal ske mindst 18 timer efter sidste dosis og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse. Ved traumatisk punktur pauseres i 24 timer. Interaktioner: CYP3A4- og P-gp-hæmmere. Xarelto bør derfor ikke anvendes til patienter der får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika eller hiv-proteasehæmmere. Aktive stoffer, der er stærke hæmmere af kun én af rivaroxabans udskillelsesveje, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes kun at øge plasmakoncentrationen af rivaroxaban i mindre udstrækning. Da der kun er begrænsede kliniske data vedrørende dronedaron, bør det ikke gives sammen med rivaroxaban. Efter et akut koronarsyndrom bør patienter i behandling med Xarelto og ASA eller Xarelto og ASA plus clopidogrel/ticlopidin kun få samtidig behandling med NSAID’er, hvis fordelen opvejer blødningsrisikoen. Overdosering: Ved overdosering med rivaroxaban kan det overvejes at bruge aktivt kul til at reducere absorptionen. Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der får rivaroxaban, skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller behandlingen seponeres efter lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes efter behov som f.eks. mekanisk kompression (f.eks. for svær epistaxis), kirurgisk hæmostase med blodstandsende indgreb, væskesubstitution og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde blodlegemer eller friskfrosset plasma afhængigt af den tilknyttede anæmi eller koagulationsdefekt) eller blodplader. Såfremt blødningen ikke kan standses med ovennævnte tiltag, skal der overvejes administration af en specifik prokoagulant-antidot som f.eks. protrombinkomplekskoncentrat (PCC), aktiveret protrombinkomplekskoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Der er imidlertid på nuværende tidspunkt yderst begrænsede erfaringer med brug af disse lægemidler hos personer, der får rivaroxaban. Det bør overvejes at redosere og titrere rekombinant faktor VIIa afhængig af bedringen i blødningen. Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svimmelhed, hovedpine, besvimelse, blødning i øjet, takykardi, hypotension, hæmatom, næseblødning, blødning fra mave-tarmkanalen, gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré, opkastning, pruritus, udslæt, ekkymose, smerter i ekstremitet, blødning i nyrer og urinveje, feber, perifert ødem, nedsat generel styrke og energi, forøgelse af aminotransferaser, post-procedural blødning, konfusion. Ikke almindelige: Trombocytæmi, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, cerebral og intrakraniel blødning, hæmoptyse, mundtørhed, unormal leverfunktion, urticaria, kutan og subkutan blødning, hæmartrose, nedsat nyrefunktion, utilpashed, lokalt ødem, forhøjet bilirubin, forhøjet basisk serum fosfat, forhøjet LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase, forhøjet GGT, sårsekretion. Sjældne: Gulsot, muskelblødning, stigning i konjungeret bilirubin. Pakningsstørrelser og Priser (AUP inkl. recepturgebyr) per 12. maj 2015: Xarelto, 2,5 mg, 168 tabletter: kr. 1.847,60. 100 tabletter: kr. 1.109,35. 56 tabletter: kr. 637,50. Xarelto, 10 mg,100 tabletter: kr. 2.195,00. 30 tabletter: kr. 686,10. 10 tabletter: kr. 244,50. Xarelto, 15 mg, 100 tabletter: kr. 2.195,00. 98 tabletter: kr. 2.151,55. 42 tabletter: kr. 951,10. 28 tabletter: kr. 641,95. Xarelto, 20 mg, 100 tabletter: kr. 2.195,00. 98 tabletter: kr. 2.151,55. 28 tabletter: kr. 641,95. Receptpligtigt. Udlevering B. Tilskud: Generelt tilskud. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: December 2014. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsentant: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00. L.DK.01.2015.0995 ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i indlægssedlen, hvordan bivirkninger indberettes.


GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER | DSTHFORUM 4 | 2015

«

Gammel vin på nye flasker AF: MADS NYBO, FORMAND FOR DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE

Vi kender alle talemåden, men jeg er ikke sikker på, om det altid forstås ens: Gammel vin er vel ikke altid godt, hvis den ikke er opbevaret ordentligt, dekanteret osv.? Og ”nye flasker” synes jeg godt kan give et billede af ”kejserens nye klæder” ... Men her er det positivt ment, da en fornyet (men ikke nødvendigvis yngre …) bestyrelse efter Generalforsamlingen nu skal i arbejdstøjet. Og selvfølgelig vil vi alle sætte vores præg på DSTH’s fremtidige profil, men ligeså vigtigt vil vi fortsat arbejde inden for de rammer, der er udstukket for længe siden med tværfagligt virke, kontinuert uddannelse på området og formidling af nyeste viden både inden for forskning og daglig klinik. For det er et rigtig godt koncept, som mange nyder godt af i form af retningslinjer, instruksforslag, gode ideer og fagligt netværk. Forhåbentlig kan vi gøre det næsten lige så godt, som de hidtidige bestyrelser har gjort det!

Hvad kurser angår, fortsætter kursusrækken for fagområdet i det nye år med VTE-kursus i foråret og Blødningskurset i efteråret. Ligesom vi selvfølgelig vil afholde vores vanlige Forårsmøde og Efterårsmøde: Der har været lidt dialog om, hvorvidt der skulle afholdes medlemsmøder, samtidig med at Fagområdekurserne blev afholdt, da det ofte er de samme mennesker, der står for og deltager i begge dele. Men det synes vi, der skal være – så må prisen for at have de faste to årlige møder være, at vi er lidt færre til enkelte af dem, men det overlever vi forhåbentligt også. Det vigtigste må være, at vi mødes og får opretholdt vores tværfaglige netværk.

Den nye bestyrelse fremgår af listen på side 34 og vil blive beskrevet nærmere i næste nummer af DSTHForum. Der skal lyde en varm velkomst til de ”forfremmede” suppleanter Mikkel Helleberg Dorff og Eva Funding! Ligesom vi håber, at de nye suppleanter, Thomas Kümler, Mariann Tang og Søren Due Andersen, vil føle sig velkomne og give bestyrelsens arbejde netop deres faglige touch og vinkel.

Bridging applikationen har som bekendt været tilgængelig på DSTH’s hjemmeside, men den findes nu også som en vaskeægte App, der kan downloades både fra App Store og Google Play. Der er andetsteds i DSTH Forum et mere fyldestgørende indlæg om dette. Endvidere er der en ny applikation på vej til hjemmesiden, idet retningslinjen ”Tromboseprofylakse til gravide”, som er udviklet i samarbejde med DSOG, ligeledes vil blive lavet i App-format for at facilitere brugbarheden i den travle hverdag. Dette laves i samarbejde med DSOG, og App’en vil derfor også forefindes på DSOG’s hjemmeside til den tid.

I Bestyrelsen mister vi desværre Thomas Decker Christensen, der har været formand de forgangne to år, og Dorte Damgaard. Det er vi selvfølgelig kede af, da det har været dejligt at arbejde sammen med så fagligt stærke personer – også organisatorisk og netværksmæssigt. Vi håber, I kan klare jer uden bestyrelsesarbejdet – ellers må I endelig sige til, da vi nok kan finde nogle opgaver, der i så fald kan uddelegeres. ☺ Hvad medlemsantallet angår, fik vi på Generalforsamlingen at vide, at det går den rette vej – måske ikke med stormskridt, men alligevel … Vi vil selvfølgelig gerne være meget større, og vi tror og håber, at det lange, seje træk med etablering af fagområde-uddannelsen, udgivelse af nationale retningslinjer og sidst, men ikke mindst, den spritnye App, vil give mere opmærksomhed om vores selskab og dermed tiltrække nye medlemmer.

Som vanligt: Kontakt endelig bestyrelsen hvis du har spørgsmål, forslag m.v. (gerne via mail). Se kontaktinfo på side 38. Og hermed vel mødt til en ny bestyrelse, et nyt år og til alle vores medlemmer – og forhåbentlig også til en masse nye af slagsen!

Herfra ønskes der en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Mads Nybo Mads Nybo

5


© 2014 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | All rights reserved.

Har du tænkt på at automatisere koagulationsanalysering? www.siemens.dk/diagnostics

Vi tilbyder fleksibel og skalerbar automatisering til alle typer af laboratorier, uanset fysisk størrelse og antallet af rør som processeres. Automatiseringsløsningen kan sammensættes med et uendeligt antal af ens eller forskellige moduler. Du undgår flaskehalse, optimerer dit workflow og balancen i systemet opretholdes. Hvert rør transporteres i en individuel holder og bevæger sig således uafhængigt.

Automatisering af koagulation Ved at opkoble Sysmex CS 5100 kan du analysere op til 200 blodprøveglas i timen - uden at flytte rundt på prøverne. Instrumentet udfører stadig PSI (Pre-analytical Sample Integrity Check), så du ikke selv skal udføre en visuel inspektion af prøverne for hæmolyse, lipæmi, bilirubin og korrekt fyldning af glasset.

Læs mere på www.siemens.dk/diagnostics eller kontakt os på telefon 4477 4715.

Answers for life.


27.-29. APRIL 2016

VTE-KURSUS KURSUS I VENØS TROMBOEMBOLI HOTEL SCANDIC JACOB GADE FLEGBORG 8-10 7100 VEJLE

TROMBOSE OG HÆMOSTASE SOM FAGOMRÅDE DELKURSUS 2- VENØS TROMBOEMBOLI (VTE-KURSUS) KURSUSLEDELSE:

3 KURSER I ALT

LÆRINGSMÅL

I 2011 og 2012 har Dansk Selskab for Trombose & Hæmostase (DSTH) afholdt i alt 2 møder med de andre videnskabelige selskaber om oprettelse af trombose og hæmostase som fagområde. Dette har resulteret i en basisuddannelse indenfor dette område. Det er bestemt, at for at opnå anerkendelse i fagområdet, skal man gennemgå 3 kurser:

Når du har været på dette kursus:

1) Arteriel tromboemboli 2) Venøs tromboemboli 3) Blødning I alt altså 3 kurser á hver 3 dages varighed. Kurserne afholdes hvert år. Man kan tage kurserne Derhalve indkaldes hermed til generalforsami vilkårlig rækkefølge. ling i DSTH. Se dagsorden på næste side.

GENERALFORSAMLING

Forslag der ønskes sat til afstemning samt forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Se kontaktinformationer på bestyrelsen på side 34.

Har du et indgående kendskab til venøse tromboemboliske sygdomme Kan du identificere patienter i særlig risiko for udvikling af VTE og vurdere behov for profylakse Kender du scorringssystemer for DVT og LE Kan du identificere patienter hvor billeddiagnostisk udredning er relevant Kender du medicinske og mekaniske behandlings muligheder Har du kendskab til behandlingsmuligheder ved særlige former for VTE Har du kendskab til behandlingsmuligheder for specielle patientgrupper Kender du til risikostratifikation og dennes konsekvens for behandlingsvarigheden Kan du regulere patientens antikoagulante behandling forud for invasive procedurer Har du fået et solidt grundlag til at undervise i VTE i din afdeling

SE PROGRAM PÅ WWW.DSTH.DK

TILMELD DIG PÅ: WWW.DSTH.DK

PRIS (MEDLEM AF D STH): 6.000 KR. PRIS (IKKE MEDLEM AF DSTH): 6.500 KR .

ANNA-MARIE BLOCH MÜNSTER, ANITA SYLVEST ANDERSEN, JØRN DALSGAARD NIELSEN OG MORTEN SCHNACK RASMUSSEN


Forkortede produktresumeer for innohep® De fuldstændige for alle produkter (17. august 2015) kan rekvireres hos LEO Pharma.

D

E

LIN D A E

RIALE E T A M 016 FOR UM 2 R O F STH R TIL D BRUA E F . 7 E: 1 AJ GAV D U . : 18. M 1 E R V GA EMBE T P E 2. UD 7. S MBER V E: 0 E A V G O 9. N 3. UD V E: 0 A G 4. UD

ON LIN

DSTH H

E APP

AR VID EREUD VIK LET ING-AP PLIKAT AT OM IO NEN TI HA ND L L NU E OG IN ALT AN K L UDERE TITRO MBOTIS K MEDIC SE ME IN RE PÅ WWW. DSTH .DK BRIDG

ER S R U K

JLE 6, V E 1 0 2 IL S . APR URSU 9 K 2 E . S 27 BO TROM S Ø N VE JLE 16, V E 0 2 R TOBE K SUS O . SKUR 5.-7 G N I N BLØD

8

innohep® tinzaparin, injektionsvæske. Indikationer: Forebyggelse af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. Forebyggelse af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation og hæmodialyse. Behandling af venøs trombose og tromboembolisk sygdom incl. dyb venøs trombose og lungeemboli. Langtidsbehandling af symptomatisk venøs tromboembolisme og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med aktiv cancer. Bemærk: innohep ® er ikke indiceret til behandling af alvorlig lungeemboli, dvs. til patienter med høj risiko for hæmodynamisk instabilitet. Dosering: Voksne: innohep ® 10.000 anti-Xa IE/ml: Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen 3.500 anti-Xa IE s.c. 2 timer før operationen og derefter 3.500 anti-Xa IE én gang daglig i 7-10 dage. Tromboseprofylakse hos patienter med hoj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik): På operationsdagen 4.500 anti-Xa IE s.c.12 timer før operationen og derefter 4.500 anti-Xa IE én gang daglig i 7-10 dage. Hæmodialyse (under 4 timers varighed): Bolusinjektion 2.000-2.500 anti-Xa IE ved dialysens start. Hæmodialyse (over 4 timers varighed): Bolusinjektion 2.500 anti-Xa IE ved dialysens start efterfulgt af 750 anti-Xa IE/time som kontinuerlig infusion. Dosistilpasning: Om nødvendig kan bolus øges eller mindskes trinvis. Kontrol af dosis: Bestemmelse af plasma anti-Xa aktiviteten kan anvendes ved hæmodialyse. Plasma anti-Xa bør ligge omkring 0,5 anti-Xa 1 time efter indgift. Nedsat leverfunktion: Ved udtalt nedsat leverfunktion bør en reduktion af dosis overvejes. innohep ® 20.000 anti-Xa IE/ml: Behandling af venos trombose og tromboembolisk sygdom incl. dyb venos trombose og lungeemboli: 175 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. én gang daglig. Langtidsbehandling hos cancerpatienter: Anbefalet dosis er standard 175 IU anti-Xa/kg subkutant én gang dagligt. Den anbefalede behandlingsvarighed er 3-6 måneder. Antikoagulant behandling ud over 6 måneder bør vurderes under hensyntagen til den mulige gavn for patienten og progression af cancersygdommen. Peroral antikoagulation bør være påbegyndt på behandlingens 2. dag. 175 anti-Xa IE/kg legemsvægt 1 gang daglig i mindst 6 dage og indtil tilstrækkelig peroral antikoagulation er igangsat. De forskellige lavmolekylære hepariner er ikke nødvendigvis ens. Derfor skal de specifikke doseringer og instruktioner for hvert enkelt produkt følges. Børn: Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Patienter med nedsat nyrefunktion: Ved mistænke om nedsat nyrefunktion, skal nyrefunktionen vurderes ved hjælp af en serumkreatinin baseret formel til beregning af kreatininclearance-niveau. Tilgængelige oplysninger viser ingen akkumulering hos patienter med kreatininclearance-niveauer ned til 20 ml/minut. Forsigtighed bør dog udvises ved behandling af patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Der er begrænsede data for patienter med en beregnet kreatininclearance-niveau under 20 ml/minut. Ældre: Standarddoser bør anvendes. Forsigtighed anbefales ved behandling af ældre patienter med nedsat nyrefunktion. Administration: Parenterale produkter skal undersøges visuelt før indgift. Må ikke anvendes, hvis uklarhed eller bundfald observeres. Væsken kan blive gul under opbevaring, men er stadig anvendelig. innohep ® 20.000 antiXa IE/ml fyldte injektionssprøjter har en graduering på 0,05 ml, hvilket gør det muligt at vælge den sprøjte, der egner sig bedst til den enkelte patient i forhold til patientens legemsvægt. For at opnå en korrekt dosering til den enkelte patient, sprøjtes den overskydende mængde ud før subkutan injektion, idet sprøjten holdes vertikalt. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. Aktuel eller tidligere immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II), Aktiv kraftig blødning eller tilstande som kan disponere for større blødning. (definition: se produktresume). Septisk endocarditis: Behandlingsdoser af innohep ® (175 IE/kg) er kontraindiceret hos patienter, der får neuraksial anæstesi. Ved planlagt neuraksial anæstesi skal innohep ® seponeres mindst 24 timer inden indgrebet. innohep ® bør først genoptages 4-6 timer efter brug af spinal anæstesi eller efter, at kateteret er fjernet. Patienter skal overvåges nøje for tegn og symptomer på neurologisk skade. Hætteglas indeholder 10 mg/ml af konserveringsmidlet benzylalkohol og må ikke gives til præmature spædbørn og nyfødte pga. risikoen for Gasping syndrome. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Blødning: Forsigtighed tilrådes ved administration af innohep ® til patienter med risiko for blødning. Kombination med lægemidler, der påvirker trombocytfunktionen eller koagulationssystemet bør undgås eller nøje overvåges. Intramuskulare injektioner: innohep ® må ikke administreres ved intramuskulær injektion på grund af risikoen for hæmatom. På grund af risikoen for hæmatom bør samtidige intramuskulære injektioner også undgås. Heparin-induceret trombocytopeni: På grund af risikoen for immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II), bør trombocyttal måles før behandlingsstart og regelmæssigt derefter. innohep ® skal seponeres hos patienter, som udvikler immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II). Trombocyttallene vil sædvanligvis normaliseres inden for 2 til 4 uger efter ophør med behandlingen. Hyperkaliami: Heparin-produkter kan undertrykke adrenal sekretion af aldosteron, hvilket fører til hyperkaliæmi. Risikofaktorer omfatter diabetes mellitus, kronisk nyresvigt, tidligere metabolisk acidose, forhøjet plasmakalium før behandling, samtidig behandling med lægemidler, der kan øge plasmakalium og langvarig brug af innohep ®. Hos patienter i risikogruppen bør kaliumniveauet måles, før behandling startes med innohep ® og regelmæssigt overvåges derefter. Heparin-relateret hyperkaliæmi er normalt reversibel ved behandlingsophør, men det kan være nødvendigt at overveje andre metoder, hvis behandling med innohep ® anses livreddende (fx mindske kalium indtaget, seponere andre lægemidler, der kan påvirke kaliumbalancen). Kunstige hjerteklapper: Terapeutiske svigt er blevet rapporteret hos patienter med kunstige hjerteklapper på normale antikoagulerende doser af innohep ® og andre lavmolekylære hepariner. innohep ® anbefales ikke til denne patientgruppe. Nedsat nyrefunktion: Tilgængelige oplysninger viser ingen akkumulering hos patienter med kreatininclearance-

niveauer ned til 20 ml/min. Selvom anti-Xa-overvågning er den mest hensigtsmæssige måling af de farmakodynamiske virkninger af innohep ®, er det fortsat en dårlig indikator for blødningsrisiko, ikke desto mindre kan overvågning af anti-Xa-aktivitet overvejes hos patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Der bør vises forsigtighed ved behandling af patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Der er begrænsede data for patienter med en beregnet kreatininclearance-niveau under 20 ml/min. Ældre: Ældre er mere tilbøjelige til at få nedsat nyrefunktion , derfor bør forsigtighed udvises ved ordination af innohep ® til ældre. Advarsel vedr. hjælpestoffer: innohep ® 20.000 anti-Xa IE/ml indeholder natriummetabisulfit. Metabisulfitter kan i sjældne tilfælde medføre alvorlige overfølsomhedsreaktioner eller bronkospasme. innohep ® lægemiddelformer indeholdende natriummetabisulfit skal anvendes med forsigtighed til astmapatienter. Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. Interaktioner: Den antikoagulerende virkning af innohep ® kan forstærkes af andre lægemidler, der påvirker koagulationssystemet, så som de der inhiberer trombocytfunktionen (fx acetylsalicylsyre og andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler), trombolytika, vitamin K-antagonister, aktiveret protein C, direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer. Disse kombinationer bør undgås eller nøje overvåges. Graviditet og amning: Graviditet: Antikoagulationsbehandling af gravide kvinder kræver specialistinddragelse. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet. Data fra anvendelse af tinzaparin hos et stort antal gravide kvinder (mere end 2.200) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af tinzaparin. Tinzaparin passerer ikke placenta. innohep ® kan anvendes i alle trimestre af graviditeten, hvis det er nødvendigt klinisk. Epidural anastesi: På grund af risikoen for spinalt hæmatom, er behandlingsdoser af innohep ® (175 IE/kg) kontraindiceret hos patienter, der får neuraksial anæstesi. Derfor bør man altid vente med epidural anæstesi til gravide kvinder mindst 24 timer efter administration af den sidste behandling med innohep ®. Profylaktiske doser kan anvendes, så længe der går mindst 12 timer fra sidste indgift af innohep ® til indsættelse af nål eller kateter. Gravide kvinder med kunstige hjerteklapper: Der er set behandlingssvigt hos gravide kvinder med kunstige hjerteklapper ved fuld antikoagulans-dosis af innohep ® og andre lavmolekylære hepariner. innohep ® anbefales ikke til denne patientgruppe. Hjælpestoffer innohep ® i hætteglas indeholder benzylalkohol. Da dette konserveringsmiddel passerer placenta, skal innohep ® uden benzylalkohol innohep ® i fyldtengangssprøjte) anvendes under graviditet. Amning: Data fra dyreforsøg indikerer, at udskillelsen af innohep® i modermælk er minimal. Det er ukendt om tinzaparin udskilles i human mælk. Selv om oral absorption af lavmolekylære hepariner er usandsynlig, kan en risiko for nyfødte/spædbørn ikke udelukkes. Hos patienter i risikogruppen er forekomsten af venøs tromboembolisme særlig høj i de første seks uger efter barnets fødsel. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med innohep ® seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen. Fertilitet: Der findes ingen kliniske studier på innohep ® vedr. fertilitet. Bivirkninger:* De hyppigst rapporterede bivirkninger er blødninger, sekundær anæmi som følge af blødning og reaktioner ved injektionsstedet. Blødning kan opstå i ethvert organ og har forskellige grader af alvorlighed. Komplikationer kan forekomme, især når høje doser administreres. Selv om store blødninger er ualmindelige, er dødsfald eller invaliditet blevet rapporteret i nogle tilfælde. Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) opstår i oftest inden for 5 til 14 dage efter den første dosis. Desuden er en hurtig indsættende form beskrevet hos patienter, som tidligere har fået heparin. Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) kan være forbundet med arteriel og venøs trombose. innohep ® skal seponeres i alle tilfælde af immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni. I sjældne tilfælde kan innohep ® forårsage hyperkaliæmi på grund hypoaldosteronisme. Risikogruppen omfatter patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion. Alvorlige allergiske reaktioner kan forekomme. Disse omfatter sjældne tilfælde af hudnekrose, toksiske hududslæt (fx Stevens-Johnson syndrom), angioødem og anafylaksi. Behandlingen skal straks afbrydes ved mindste mistanke om sådanne alvorlige reaktioner. Almindelig ≥1/100 and < 1/10: Anæmi (inkl. nedsat hæmoglobin), blødning, hæmatom, reaktion på injektionsstedet (inkl.hæmatom på injektionsstedet, blødning, smerter, kløe, knuder, erytem). Ikke almindelig ≥1/1.000 og <1/100: Trombocytopeni (type I, inkl. fald i trombocyttal), overfølsomhed, blåmærker, purpura, forhøjede leverenzymer (inkl. forhøjede transaminaser, ALT, AST og GGT), dermatitis (inkl. allergisk dermatitis og bulløse), udslæt, kløe. Sjalden ≥1/10.000 og <1/1.000: Heparin-induceret trombocytopeni (type II) Trombocytose, anafylaktisk reaktion, hyperkaliæmi, toksisk hududslæt (herunder Stevens-Johnson syndrom), hudnekroser, angioødem, urticaria, Osteoporose (i forbindelse med langvarig behandling), priapisme. Overdosering: Blødning er den almindeligste komplikation ved overdosis. På grund af den relativt korte halveringstid for innohep ®, kan mindre blødninger behandles konservativt efter afbrudt behandling. Alvorlig blødning kan kræve administration af antidoten protaminsulfat. Patienter skal nøje overvåges. Indehaver af markedsføringstilladelsen: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup. Pakninger og priser: 10.000 anti-Xa IE/ ml: 10 htgl. x 2 ml. Engangssprøjter m. sikkerhedsanordning: 10 x 0,25 ml, 10 x 0,35 ml, 10 x 0,45 ml. 20.000 anti-Xa IE/ml: 10 htgl. x 2 ml. Engangssprøjter m. sikkerhedsanordning: 6 x 0,4 ml, 30 x 0,4 ml, 6 x 0,5 ml, 30 x 0,5 ml, 6 x 0,6 ml, 30 x 0,6 ml, 6 x 0,7 ml, 30 x 0,7 ml, 6 x 0,8 ml, 30 x 0,8 ml, 6 x 0,9 ml, 30 x 0,9 ml. Berettiget til generelt tilskud – Udl. B.Dagsaktuelle priser: se www.medicinpriser.dk.

ER Z I F AP R F ONE GMIN) N N A (FRA

101363-ny.indd 2

De med * markerede afsnit er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume. LEO® 101362 © LEO PHARMA A/S JAN 2015. DIX CVR. NO. 56759514. ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, ER EJET AF LEO GROUP.


Innohep® produktsortiment har formeret sig

3 nye styrker: 8000 IE, 12000 IE og 16000 IE

LEO® 101363 © LEO PHARMA A/S NOV 2015. DIX CVR. NO. 56759514. ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, ER EJET AF LEO GROUP. PRODUKTINFORMATION: SE SIDE 8


»

DSTH'S EFTERÅRSMØDE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

DSTH's efterårsmøde 2015 AF: JONAS ANGEL SJØLAND, KARDIOLOGISK AFDELING, KOLDING SYGEHUS

I år blev Efterårsmødet afholdt på Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle, den 26. november 2015. Efter den initiale velkomst introducerede Eva Funding (RH) foredragskonkurrencen, som i år kunne tælle 8 forskere. Foredragskonkurrencen vil blive beskrevet nærmere i et separat indlæg. Bedømmelsesudvalget benyttede den efterfølgende frokostpause til at votere blandt de meget flotte præsentationer. Valget mellem de unge forskere var meget vanskeligt, men ved en flot præsentation med demonstration af originalitet, indsigt, selvkritik samt fagligt overblik blev førstepræmien tildelt Maja Hellfritzsch Simonsen (OUH), mens andenpræmien gik til Thure Filskov (Aalborg Universitetshospital). Stort tillykke til dem og de øvrige deltagere for deres imponerende præsentationer! I den efterfølgende session holdt først Claus Simonsen (AAU) et flot foredrag om trombektomi ved iskæmisk stroke, hvor han bl.a. gennemgik teknikken bag successen samt spændende cases. Vi lærte at stent-retrievere var the tool-of-choise, ligesom kriterierne for trombektomi vs trombolyse blev diskuteret (selvhjulpen, alder ‹ 80 år, betydelig apoplexia cerebri, hurtig door-to-needle tid samt verificering ved MRC/cerebral angiografi). Claus blev derefter afløst af professor Grethe Andersen (AAU), som fortalte om indikationen for og outcome af devicemedieret aurikellukning ved atrieflimmer. Det bedste device viste sig at være den klassiske Amplatz, idet denne gav færrest blødningskomplikationer til trods for 6 måneders efterfølgende dobbelt pladehæmmerbehandling. Proceduren indbefatter dog en betydelig peroperativ blødningsrisiko, men anses som muligt alternativ til patienter med høj CHA2DS2-VASc score men hvor AK-behandling ikke er mulig pga betydelig HASBLED score. Efter en hyggelig kaffepause og besøg rundt i de fine stande fra udstillerne fortsatte Efterårsmødet med en seance omkring trombocytforskning i Danmark. Pernille Just Vinholt (OUH) præsenterede en række forsøg med anvendelse af mikrotiterplader til bestemmelse af trombocytters aggregationsevne målt som almindelig turbiditet. Ved at udsætte prøvematerialet for forskellige aktivatorer vil man gennem denne nemt tilgængelige metode kunne studere trombocytternes mangeartede egenskaber. Andreas Krag (AAU) præsenterede målene for et studie omhandlende trombocytaggregationen ved RIPER og rekonstruktiv kirurgi (cancerkirurgi). Endeligt fortalte professor Magnus Ågren (BBH) om udviklingen af og forsøgene med Vivostat Pladerigt Fraktion (PRF), et præparat til sårheling. Ex vivo

studier af hudbiopsier fra Vivostat PRF behandlede sår var overraskende skuffende mht epithelialiseringen, men var associeret med en lavere pain-score. Nye studier med leucocyt-boosted PRF på diabetiske sår er undervejs. Da man efter endnu en kaffepause kom tilbage til foredragssalen præsenterede Erik Grove (AAU) dagens sidste foredragsholdere. Først på podiet var Torben Bjerregaard Larsen (Aalborg Universitetshospital), som afholdte et state-of-the-art foredrag om AK-behandling ved VTE hos forskellige patientgrupper. Han kom også ind på valget mellem VKA og NOAK, ligesom han præsenterede de forskellige DSTH rapporter omhandlende VTE og graviditet, cancer og VTE, Trombokardiologien samt rapporten om Trombofili-udredning og dens forsikringsmæssige konsekvenser. Undervejs kom der spændende kommentarer fra salen, bl.a. orientering om anvendelsen af Vena Cava filter på Kolding Sygehus til en subpopulation af VTE-patienter, samt TEA ved VTE. Endeligt også om den komplekse veneanatomis indflydelse på bl.a. VTE i det lille bækken. Efter Torben gennemgik Mads Nybo (OUH) tolkningen af D-dimer samt anvendeligheden i klinikken. Jo ældre patienten er desto højere ’cut-off’ er der brug for til at reducere mængden af falsk positive svarafgivelser. DSTH og DSKB planlægger at lave et arbejde derom mhp. en national strategi. Andre spændende forestående arbejder blev også drøftet, bl.a om D-dimer kan prædiktere behov for en forlængelse af klassisk AK-behandling efter en VTE episode. Slutteligt fortalte Marianne Ingerslev Holt (AAU) om behovet for udredning af cancer ved idiopatisk VTE. Cancer giver jo en betydelig VTE risiko, og 40% af alle cancerpatienter med VTE har metastaserende sygdom. Overfor den oplagte gevinst ved den generelle screening finder man de uheldige egenskaber ved screeningen; sygeliggørelsen, de falsk negative fund og risikoen ved selve udredningen (strålebyrden og mekaniske skader). En række metaanalyser har kunnet vise, at almindelig objektiv grundig undersøgelse (inkl. Gynækologisk undersøgelse, Røntgen af thorax, evt. CT af thorax + abdomen) kombineret med eventuelle organspecifikke pakker ved positive fund giver den største prædiktive værdi ud fra et cost-benefit synspunkt. Således beriget med flotte gennemgange af såvel eksisterende viden som nye og lovende forskningsresultater, kunne Thomas Decker (AAU) erklære den videnskabelige del af Efterårsmødet for afsluttet. Tusind tak til oplægsholderne og de mange deltagere ved mødet. Ligeledes en stor tak til mødets udstillere og sponsorer for deres bidrag til den vellykkede dag.

EN STOR TAK TIL EFTERÅRSMØDETS UDSTILLERE OG SPONSORER 10


» »

JACOB GADE SALEN I VEJLE VAR LYS OG IMØDEKOMMENDE SELV PÅ EN SEN NOVEMBERDAG

TO VELOPLAGTE KARDIOLOGER: TORBEN BJERREGAARD LARSEN OG ERIK GROVE

»

PERNILLE VINHOLT FRA ODENSE VAR TOVHOLDER PÅ SESSION OM TROMBOCYTFORSKNING I DANMARK

CLAUS ZIEGLER SIMONSEN LAVEDE ET GLIMRENDE OPLÆG OM NEURO-

DE MANGE FREMMØDTE FYLDTE GODT OP I SALEN I VEJLE

»

»

VASKULÆR TROMBEKTOMI

FÅ PERSONER I VERDEN VED SÅ MEGET OM NEUROVASKULÆRE EMNER SOM PROFESSOR GRETHE ANDERSEN

DAGEN STARTEDE MED FOREDRAGSKONKURRENCE. EVA FUNDING PRÆSENTERER, MIKKEL HELLEBERG YDER TEKNISK ASSISTANCE OG CHARLOTTE GILS FRA ODENSE GØR SIG KLAR TIL AT INDTAGE SCENEN

» 11

»


You know what you give! Plasma for transfusion

� Standardized levels of plasma proteins1,2 � Reduced rate of allergic reactions compared to FFP3,4 � No reported cases of TRALI4,5 after more than 12 million units transfused � Integrated pathogen safety concept including solvent-detergent treatment1,2,6 � Ligand gel technology for prion removal7,8

ed r e ist

eg yr l w

Ne Forkortet produktresumé for OctaplasLG® 45-70 mg humane plasmaproteiner/ ml, infusionsvæske, opløsning. OctaplasLG leveres som en ABO-blodtypespecifik infusionsvæske, opløsning. Indikationer: Kompleks mangel på koagulationsfaktorer, såsom koagulopati, som skyldes alvorlig leverinsufficiens eller massiv transfusion. Substitutionsbehandling ved koagulationsfaktormangel, når et specifikt koagulationsfaktorkoncentrat (f.eks. faktor V eller faktor XI) ikke er tilgængeligt, eller i akutte situationer, hvor en præcis laboratoriediagnose ikke er mulig. Hurtig ophævning af virkningen af orale antikoagulantia (af coumarin- eller indanedion-typen), når et protrombinkomplekskoncentrat ikke er tilgængeligt til brug, eller administration af K-vitamin er utilstrækkelig på grund af nedsat leverfunktion eller i akutte situationer. Potentielt farlige blødninger under fibrinolytisk behandling, f.eks. ved anvendelse af vævsplasminogenaktivatorer hos patienter, som ikke responderer på konventionelle foranstaltninger. Terapeutiske plasmafereseprocedurer, herunder dem ved trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Dosering*: Afhænger af den kliniske situation og den underliggende sygdom. Initialdosis: 12-15 ml OctaplasLG/kg legemsvægt. Responset skal overvåges både klinisk og ved måling af f.eks. aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), protrombintid (PT) og/eller specifikke analyser af koagulationsfaktor. Administration: Skal baseres på ABO-blodtypespecificitet. I nødstilfælde kan OctaplasLG, blodtype AB anses for universel plasma, da det kan administreres til alle patienter, uanset blodtype. Patienter bør observeres i mindst 20 minutter efter administrationen. I tilfælde af en anafylaktisk reaktion eller shock skal infusionen standses øjeblikkeligt og en behandling efter retningslinjerne for behandling af shock indledes. Kontraindikationer: IgA-mangel med dokumenterede antistoffer over for IgA. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Alvorlig mangel på protein S. Særlige advarsler*: Må ikke anvendes: Som volumenekspander. Standardforholdsregler til at forebygge infektioner, som skyldes brugen af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af de enkelte bloddonationer og plasmapools for specifikke infektionsmarkører og ved at inkludere effektive fremstillingstrin for at inaktivere/fjerne vira og prioner. På trods af dette kan muligheden for at der overføres smitsomme stoffer ikke udelukkes totalt, når der anvendes et medicinsk produkt udvundet af menneskeblod eller plasma. References: 1. Solheim BG et al. Composition, efficacy, and safety of S/D-treated plasma. Transfusion. 2003; 43: 1176-1178 2. Heger A et al. A biochemical comparison of a pharmaceutically licensed coagulation active plasma (Octaplas®) with a universally applicable development product (Uniplas) and single-donor FFPs subjected to methylene-blue dye and white-light treatment. Transfus Apher Sci. 2006; 35, (3): 223-233 3. Haugaa H et al. Low Incidence of hyperfibrinolysis and thromboembolism in 195 primary liver transplantations transfused with solvent/detergent-treated plasma. Clin Med Res. 2014;12,(1-2):27-32 4. Flesland O. A comparison of complication rates based on published haemovigilance data. 2007; 33, (1) Supplement: S17-S21

En parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og for individer med immundefekt eller forhøjet erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi). HEV kan også forårsage alvorlige skader hos seronegative gravide kvinder (se produktresumeet). Interaktioner*: OctaplasLG kan blandes med røde blodlegemer og trombocytter. Det må ikke blandes med andre lægemidler, da der kan opstå inaktivering og udfældning. Graviditet og amning*: Må kun gives til en gravide eller ammende kvinder, hvis behandlingsalternativer vurderes uegnede. Bivirkninger*: Almindelige (>1/100, <1/10): Kvalme, kløende udslæt, kulderystelser, pyreksi. Ikke almindelige (≥1/1.000, <1/100): Hypotension. bronkospasme, åndedrætssygdomme, opkastning, nældefeber, lokaliseret ødem. Sjældne (≥1/10.000, <1/1000): Anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion, hypersensitivitet, citrattoksicitet, agitation, transfusionsrelateret overbelastning af kredsløbet, takykardi, hedeture, hæmoragisk diatese, dyspnø, erytematøst udslæt, hyperhidrose, brystsmerter, antistoftest-positiv. Meget sjældne (<1/10.000): Hæmolytisk anæmi, anafylaktisk shock, alkalose, arrytmi, hjertestop, tromboemboli, hypertension, kredsløbskollaps, akut pulmonært ødem, pulmonært ødem, reaktion på injektionsstedet, hæmolytisk transfusionsreaktion. Overdosering*: Høje doser eller infusionshastigheder kan inducere hypervolæmi, lungeødem og/eller hjertesvigt. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ikke mærkning. Efter ambulant infusion skal patienten hvile i en time. OctaplasLG påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Pakninger: 200 ml (pakket efter blodtyper) Pris: For dagsaktuel medicinpris se: www.medicinpriser.dk. Udlevering: A. Tilskudsstatus: Ikke tillskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Sverige. De med * markerede afsnit er omskrevet eller forkortet i forhold til produktresumé dateret 07.09.2015. Et fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos Octapharma Nordic AB. Kundesupport: fraga@octapharma.se eller tel +46 20 31 10 20, eller ses på www.produktresume.dk.

5. 6. 7. 8.

Steinsvåg CT et al. Eight years with haemovigilance in Norway. What have we learnt? Transfus Apher Sci. 2013; 49, (3): 548–552 Liumbruno GM et al. Solvent/detergent plasma: pharmaceutical characteristics and clinical experience. J Thromb Thrombolysis. 2015; 39, (1): 118-128 Neisser-Svae A et al. Prion removal effect of a specific affinity ligand introduced into the manufacturing process of the pharmaceutical quality solvent/detergent (S/D)treated plasma OctaplasLG®. Vox Sang. 2009; 97(3):226-33 Svae TE et al. Prion safety of transfusion plasma and plasma-derivatives typically used for prophylactic treatment. Transfus Apher Sci. 2008; 39, (1): 59-67

November 2015.


DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

«

DSTH foredragskonkurrence 2015 AF: MORTEN WÜRTZ, LÆGE, PH.D., MEDICINSK AFDELING, HOSPITALSENHEDEN VEST, HERNING, OG OLE HALFDAN LARSEN, LÆGE, PH.D., CENTER FOR HÆMOFILI OG TROMBOSE, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Ved de seneste 3 efterårsmøder er der blevet afholdt en foredragskonkurrence for yngre forskere indenfor trombose og hæmostase. Det er en stor glæde for bestyrelsen at se det store engagement og den stigende tilslutning fra både deltagere, bedømmere og tilhørere.

Ved DSTH efterårsmøde 26. november i Vejle blev der atter afholdt foredragskonkurrence for yngre forskere. Der var i år 8 deltagere, som leverede et alsidigt og spændende program for tilhørerne.

Bidragene blev bedømt efter 7-trins-skalaen (12-skalaen) ud fra 4 kriterier, der som udgangspunkt blev vægtet ens. Kriterierne var: • • • •

BIDRAG TIL FOREDRAGSKONKURRENCEN 1

Påvirkes ROTEM® analysen af antitrombotisk behandling? Mia Hammer Holck, Center for Hæmofili og Trombose, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

2

Øget frekvens af trombofili blandt kvinder med placentamedierede graviditetskomplikationer Charlotte Gils, Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

3

Measurement of cyclooxygenase-1 and 2 in platelets Peter Rubak, Center for Hæmofili og Trombose, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

4

Generic switching of warfarin and risk of excessive anticoagulation: A Danish nationwide cohort study Maja Hellfritzsch Simonsen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet, Odense

5

The complement system following cerebral haemorrhage Emilie Sandgaard, Center for Hæmofili og Trombose, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

6

Venous Thromboembolic Complications in Patients with Ovarian Cancer compared to Patients with Benign Ovarian Tumours Henriette Strøm Kahr, Klinik Kvinde Barn og Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital

7

Systemiske ændringer i koagulationen ved iskæmi-reperfusionsskade: Et eksperimentelt studie i en grisemodel Andreas Engel Krag, Center for Hæmofili og Trombose og Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

8

Varighed af diabetes mellitus og risiko for tromboemboli og blødning hos patienter med atrieflimren: Et landsdækkende kohortestudie Thure Filskov Overvad, Aalborg Thrombosis Research Unit, Aalborg Universitet

Form og præsentation Videnskabeligt indhold Håndtering af spørgsmål og diskussion Overholdelse af tiden

Særligt blev der set ganske hårdt på overskridelse af tidsrammen på 10 minutter, hvilket dog ikke var det store problem for deltagerne. Med den høje kvalitet af indlæggene kom bedømmelsesudvalget på hårdt arbejde. Udvalget havde dog tydeligvis forberedt sig til opgaven og leverede med afsæt i deres 4 forskellige specialer et solidt modspil til deltagerne.

BEDØMMELSESUDVALGET BESTOD AF: Professor Jørgen Gram, Klinisk Biokemi, Esbjerg Overlæge Hans Rahr, Kirurgi, Vejle Læge Morten Würtz, Kardiologi, Herning Afdelingslæge Eva Funding, Hæmatologi, Rigshospitalet

Der skal lyde en stor tak til alle deltagere for deres fine bidrag og til bedømmelsesudvalget for den kompetente og velforberedte indsats. Det vil fortsat være en prioritet for bestyrelsen at fastholde og løbende optimere foredragskonkurrencen, da den giver en god platform for yngre forskere til at få erfaring, feedback og få eksponeret egen forskning. Vi glæder os derfor allerede til næste års foredragskonkurrence ved DSTH efterårsmøde 2016. Såfremt man har forslag til forbedringer og nye tiltag er man velkommen til at skrive til ole.halfdan.larsen@clin.au.dk. I det følgende præsenteres et subjektivt referat af deltagernes oplæg. Vinder samt runner-up abstractet kan læses i sin helhed i dette nummer af DSTHForum. 13


-

»

DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

MIA HAMMER HOLCK

CHARLOTTE GILS

PÅVIRKES ROTEM® ANALYSEN AF ANTITROMBOTISK BEHANDLING?

ØGET FREKVENS AF TROMBOFILI BLANDT KVINDER MED PLACENTAMEDIEREDE GRAVIDITETSKOMPLIKATIONER

Mia præsenterede resultaterne af sit forskningsår, som var både omfangsrigt og klinisk relevant. Mia søgte svar på, hvordan koagulationsundersøgelsen ROTEM® påvirkes af trombocythæmmere (aspirin og ADP-blokkere) og warfarin. ROTEM® anvendes flere steder rutinemæssigt til udredning af blødende patienter både per- og postoperativt, og i den sammenhæng er studiets resultater opsigtsvækkende. Mia konkluderede, at ROTEM® analysen er velegnet til at afsløre warfarin-behandling, men decideret uegnet til at afsløre trombocythæmmende behandling.

N I VEJLE FRA MORGENSTUNDE MIA LAGDE FLOT UD

14

Charlottes studie omhandlede de forholdsvis mange gravide kvinder, som aborterer pga. placentamedierede graviditetskomplikationer. Disse kvinder screenes rutinemæssigt for trombofili trods fraværet af en effektiv behandling til forebyggelse af placentamedierede komplikationer ved fornyet graviditet. Studiet viste, at 1 ud af 4 kvinder med placentamedierede graviditetskomplikationer havde trombofili – først og fremmest faktor V Leiden mutationen. Med udgangspunkt i den høje forekomst anbefalede Charlotte fortsat screening for trombofili, bl.a. fordi kvindernes familie kan have behov for udredning.

CHARLOTTE ANBE FALEDE FORTSAT SCREENING AF KV MED PLACENTAME INDER DIEREDE GRAVIDIT ETSKOMPLIKATIO NER


DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

PETER RUBAK MEASUREMENT OF CYCLOOXYGENASE1 AND 2 IN PLATELETS Peter gav et interessant indblik i, hvordan han ved brug af flowcytometri havde udviklet en ny metode til bestemmelse af COX-1 og COX-2 niveauet i trombocytter. COX-2 niveauet er forsvindende lille i modne trombocytter, så Peter havde udvalgt patienter med immun trombocytopeni kendetegnet ved høj trombocytomsætning og mange umodne trombocytter, som er rige på COX-2. Ved sammenligning med raske kontroller kunne han vha. sin nye metode påvise, at COX-2 niveauet – og dermed trombocytomsætningen – er betydelig højere hos patienter med immun trombocytopeni. Peter fortalte perspektiverende, at metoden eventuelt vil kunne anvendes til patienter, som grundet høj COX-2 aktivitet responderer dårligt på acetylsalicylsyre.

REDE PETER DEMONSTRE

«

MAJA HELLFRITZSCH SIMONSEN

GENERIC SWITCHING OF WARFARIN AND RISK OF EXCESSIVE ANTICOAGULATION: A DANISH NATIONWIDE COHORT STUDY Maja leverede et meget veludført indspark til den aktuelle debat om, hvorvidt patienter, som skiftes fra Marevan/Waran til generisk warfarin (Warfarin Orion), har en øget risiko for overbehandling i form af INR-værdier over det terapeutiske niveau. Studiets relevans understreges af, at Sundhedsstyrelsen i april 2015 ophævede den generiske substitution med Warfarin Orion på baggrund af indberetninger om utilsigtede stigninger i INR i forbindelse med substitution. Eftersom det ikke var praktisk muligt at anvende INR-værdier som endepunkt, kunne Maja i stedet påvise, at risikoen for indlæggelse pga. forhøjet INR (inkl. indlæggelseskrævende blødning) var uændret i forbindelse med skift til generisk warfarin. Trods registerstudiets begrænsninger, som der blev redegjort flot for, konkluderede Maja, at der ikke synes at være belæg for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Et studie af høj videnskabelig kvalitet og med stor klinisk relevans.

INDSIGT STOR METODOLOGISK

MAJA FÅR OV ER RAKT DIPLOM OG LYKØNSKNING ME SEJREN AF JØRG D EN GRAM

15


-

»

DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

EMILIE SANDGAARD

HENRIETTE STRØM KAHR

THE COMPLEMENT SYSTEM FOLLOWING CEREBRAL HAEMORRHAGE

VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH OVARIAN CANCER COMPARED TO PATIENTS WITH BENIGN OVARIAN TUMOURS

Emilie præsenterede de foreløbige resultater af sit ambitiøse forskningsår, som tog udgangspunkt i serielle blodprøver taget i den akutte fase fra patienter med intracerebral blødning eller subaraknoidalblødning. Resultaterne blev sammenlignet med blodprøver fra en rask kontrolgruppe, og formålet var at undersøge komplementaktiveringens rolle i forbindelse med intracerebral blødning og subaraknoidalblødning. Emilie kunne vise (vel egentlig lidt overraskende?), at niveauet af mannanbindende lektin - som repræsentant for den ene af komplementsystemets tre aktiveringsveje - var uændret i løbet af det første døgns indlæggelse hos blødningspatienterne. Der var desuden ingen forskel i niveauet af mannanbindende lektin mellem blødningspatienterne og de raske kontroller. Emilie var klogeligt varsom med at drage forhastede konklusioner, da hun stadig mangler at opgøre hovedparten af sine interessante data.

RESULTATER ED E DE FORELØBIGE EMILIE PRÆSENTER R SÅ ING KN RS AF SIT AMBITIØSE FO

16

Henriette præsenterede et meget omfattende studie af patienter med benign ovarietumor eller ovariecancer. Det overordnede sigte med studiet, som endnu ikke er afsluttet, er at bestemme deres forekomst af venøs tromboemboli, hvilket vanskeliggøres af de mange subkliniske tilfælde. Ved hjælp af CT-angiografi af lungerne, PET-CT, gentagne ultralydsundersøgelser (publikum så flotte eksempler på alle disse billedmodaliteter!) samt et panel af blodprøver vil Henriette desuden kunne belyse, om aktivering af koagulationssystemet er relateret til risikoen for venøs tromboemboli og til tumorbyrden. Vi ser frem til de endelige resultater af det flotte studie.

HENRIETTES FLOT TE STUDIE OMHA ND LER PATIENTER BENIGNE OVARIET MED UMORER ELLER OV ARIECANCER


DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

ANDREAS ENGEL KRAG

THURE FILSKOV

SYSTEMISKE ÆNDRINGER I KOAGULATIONEN VED ISKÆMIREPERFUSIONSSKADE: ET EKSPERIMENTELT STUDIE I EN GRISEMODEL

VARIGHED AF DIABETES MELLITUS OG RISIKO FOR TROMBOEMBOLI OG BLØDNING HOS PATIENTER MED ATRIEFLIMREN: ET LANDSDÆKKENDE KOHORTESTUDIE

Andreas præsenterede, som feltets eneste, resultaterne af et dyreeksperimentelt studie. I sit meget elegante arbejde med en grisemodel belyste han ændringer i koagulationen i forbindelse med iskæmi-reperfusionsskade (den skade som opstår, når blodtilførslen til et iskæmisk område genetableres). Han søgte desuden svar på mysteriet om, hvorfor remote iskæmisk konditionering øger organers evne til at tolerere iskæmi. I alt 16 hungrise lagde krop til Andreas’ studie, som dokumenterede, at koagulationen ændres under iskæmi-reperfusion, samt at koagulationen moduleres yderligere ved afklemning af bagbenets blodforsyning i sidste del af den iskæmiske periode. Andreas’ mekanistiske studie ligger i fin forlængelse af den store danske undersøgelse (KONDI-studiet), som viste en reduceret infarktstørrelse og forbedret langtidsprognose hos patienter med myokardieinfarkt udsat for konditionering.

SKONKURENCEN I ILD EN TIL FOREDRAG ANDREAS VAR BÅDE GEN SENERE PÅ DA OG PÅ PROGRAMMET

«

Thure præsenterede på flotteste vis en nødvendig kritisk stillingtagen til den udbredte brug af CHA2DS2-VASc-scoren som led i tromboembolisk risikostratificering hos patienter med atrieflimmer. Som eksempel på CHA2DS2VASc-scorens begrænsninger valgte han at fokusere på en enkelt af scorens komponenter: diabetes. Thure påpegede indledningsvis, at diabetes er en meget heterogen sygdom og derfor næppe bør dikotomiseres vha. ja/ nej-svar, som det er tilfældet i CHA2DS2VASc-scoren. Med afsæt i de danske registre kunne han som dokumentation herfor vise, at varighed af diabetes er en stærk prædiktor for tromboemboliske komplikationer (men ikke for blødning relateret til AK-behandling – meget interessant!) hos patienter med atrieflimmer. Lang varighed af diabetes synes altså at styrke indikationen for opstart af AK-behandling.

RU NNER-UP THUR E PÅVISTE CHA DS 2 2-VASc-SCOREN BEGRÆNSNINGE S R

17


»

DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

HVAD ER EN YNGRE FORSKER? VI HAR I BESTYRELSEN FÅET SPØRGSMÅLET, HVAD DET VIL SIGE AT VÆRE "YNGRE" FORSKER OG DERMED KVALIFICERET TIL AT DELTAGE I

FOREDRAGSKONKURRENCEN. AT VÆRE "YNGRE" I FORSKNINGSMÆSSIG SAMMENHÆNG ER IKKE AFHÆNGIG AF ALDER OG ER DESUDEN MEGET

INDIVIDUELT AFHÆNGIG AF KARRIEREVEJENS LUNER. SÅLEDES ER DER PLADS TIL ALLE "NON-SENIORE" FORSKERE I KONKURRENCEN OG I DSTH

OPTIK KAN MAN SÅLEDES SAGTENS VÆRE EN "YNGRE" FORSKER SELV

OM BØRNENE ER VED AT FLYTTE HJEMMEFRA. DET ER DERFOR MED

FULDT OVERLÆG, AT DER IKKE ER OPSAT FIRKANTEDE ALDERSMÆSSIGE ELLER (MANGLENDE) KVALIFIKATIONSMÆSSIGE KRAV FOR DELTAGELSE, OG VI SER FREM TIL BIDRAG FRA ALLE, SOM ER ET STED, HVOR DE FØLER SIG "YNGRE" I 2016.

HÆMOSTASE ING I TROMBOSE OG KN RS FO K NS DA R FO FREMTID EN ER LYS

18


DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

«

VINDER-ABSTRACT VED DSTH'S FOREDRAGSKONKURRENCE

ABSTRACT: GENERIC SWITCHING OF WARFARIN AND RISK OF EXCESSIVE ANTICOAGULATION: A DANISH NATIONWIDE COHORT STUDY AF: MAJA HELLFRITZSCH1, JETTE RATHE2, TORE BJERREGAARD STAGE1, STEFFEN THIRSTRUP3 & 4, ERIK L. GROVE5, PER DAMKIER1 & 2, ANTON POTTEGÅRD1 1 CLINICAL PHARMACOLOGY, DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK, DENMARK 2 DEPARTMENT OF CLINICAL CHEMISTRY AND PHARMACOLOGY, ODENSE UNIVERSITY HOSPITAL, DENMARK 3 DEPARTMENT OF DRUG DESIGN AND PHARMACOLOGY, UNIVERSITY OF COPENHAGEN, DENMARK 4 NDA ADVISORY SERVICES LTD, UNITED KINGDOM 5 DEPARTMENT OF CARDIOLOGY, AARHUS UNIVERSITY HOSPITAL, DENMARK

PURPOSE

Generic switching of warfarin was recently repealed in Denmark, as adverse drug reaction (ADR) reports suggested an increased risk of excessive anticoagulation following switches from branded to generic warfarin (Warfarin “Orion”). The repeal received much public attention, causing insecurity among both patients and physicians. We investigated this putative association in a formalized pharmacoepidemiological analysis.

METHODS

We conducted a nationwide cohort study based on Danish healthcare registries, including data from the introduction of generic warfarin until the day prior to the repeal (January 2011 - April 2015). We followed Danish warfarin users over time and compared the rate of hospitalization with excessive anticoagulation (i.e. increased INR or any bleeding requiring hospitalization) in periods (60 days) following a switch to generic warfarin to the rate in periods without a recent switch. Also, we performed a case-control study of the association nested within users of warfarin.

RESULTS

We included 105,751 eligible warfarin users, filling a total of 1,539,640 prescriptions for warfarin (2.5% for generic warfarin) during the study period. This constituted 89.0% of all warfarin prescriptions in Denmark during the study period. We observed 19,362 switches from branded to generic warfarin. The hazard ratio for excessive anticoagulation following a switch from branded to generic warfarin was 1.1 (95%CI 0.8-1.4). The nested case-control study, including 5,777 cases and 57,745 controls, confirmed the overall cohort analysis with an odds ratio for excessive anticoagulation following a switch from branded to generic warfarin of 1.3 (95%CI 0.9-1.8).

CONCLUSION

Switching from branded to generic warfarin is not associated with an increased risk of hospitalization with excessive anticoagulation. However, a minor excess risk of transient INR increase cannot be excluded. Pharmacoepidemiological studies provide an effective method for swift evaluation of hypotheses generated by ADR-reports.

ACCEPTED FOR PUBLICATION IN PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY

19


»

DSTH FOREDRAGSKONKURRENCE 2015 | DSTHFORUM 4 | 2015

RUNNER-UP ABSTRACT VED DSTH'S FOREDRAGSKONKURRENCE

ABSTRACT: VARIGHED AF DIABETES MELLITUS OG RISIKO FOR TROMBOEMBOLI OG BLØDNING HOS PATIENTER MED ATRIEFLIMREN: ET LANDSDÆKKENDE KOHORTESTUDIE AF: THURE FILSKOV OVERVAD, PH.D. STUDERENDE, AALBORG THROMBOSIS RESEARCH UNIT, AALBORG UNIVERSITET

BAGGRUND OG FORMÅL

Guidelines for håndtering af patienter med atrieflimren anbefaler livslang antikoagulationsbehandling til alle patienter med atrieflimren og samtidig diabetes mellitus. Dette sker uden direkte hensyntagen til, at patienter med diabetes mellitus udgør en meget heterogen gruppe. Det er ikke undersøgt, hvorvidt underopdeling af diabetes mellitus kan raffinere risikostratifikation hos patienter med atrieflimren. Formålet med dette studie var at undersøge varighed af diabetes mellitus som prædiktor for udvikling af tromboemboli eller antikoagulationsrelateret blødning hos patienter med nydiagnosticeret atrieflimren.

METODER

Patienter med atrieflimren, diabetes mellitus, tromboemboli og blødning blev identificeret via landsdækkende, danske registre. Hazard ratioer for varighed af diabetes og risiko for tromboemboli og blødning med patienter uden diabetes mellitus som reference blev udregnet ved Cox regression.

emboli højere blandt patienter med diabetes mellitus, uanset varighed, sammenlignet med patienter uden diabetes mellitus. Blandt patienter med diabetes mellitus var risikoen for tromboemboli lavest i kategorien med diabetesvarighed på 0-4 år (hazard ratio 1.11, 95% CI: 1.03-1.20) og højest i kategorien med varighed ≥15 år (hazard ratio 1.48, 95% CI: 1.29-1.70). Varighed af diabetes mellitus analyseret som kontinuert variabel viste en dosis-respons sammenhæng med risiko for tromboemboli, men ingen tilsvarende sammenhæng med højere risiko for blødning hos patienter i antikoagulationsbehandling (Figur).

KONKLUSION

Hos patienter med nydiagnosticeret atrieflimren var forekomst og varighed af diabetes mellitus en prædiktor for udvikling af tromboemboli, men ikke antikoagulationsrelateret blødning. Diabetes mellitus, og særligt diabetes mellitus af lang varighed, synes at favorisere opstart af antikoagulationsbehandling.

RESULTATER

20

Af 137,222 patienter med nydiagnosticeret atrieflimren havde 12.4% diabetes mellitus. Efter justering for tidsvarierende brug af antikoagulationsmidler og komponenter i CHA2DS2-VASc-scoren var risikoen for trombo-


Analyseinstrumenter Rutinereagenser Specialreagenser Tromboelastometri Produkter i verdensklasse

Flowcytometri Trombocytaggregation Trombingeneration

STA R Max®

Det nye high throughput-instrument fra Diagnostica Stago med mange nye features.

VI HAR DET I BLODET Uddannelse Erfaring Positiv indgangsvinkel Fingeren på pulsen Et stærkt team Triolab AS * Vallensbækvej 35 * 2605 Brøndby * Danmark Tlf. 43 96 00 12 * Fax 43 96 43 12 * www.triolab.dk


“Jeg kender min værdi” Patienter har stort udbytte af at være en aktiv del af deres AK-behandling Oplysning og involvering af patienter i deres egen behandling er ofte nøglen til succesfuld behandling. Ved at flytte patienter i konventionelt styret AK-behandling til selvstyret AK-behandling, er det muligt at forbedre sikkerhed og livskvalitet1,2,3. Involverede patienter har større chance for at være compliante, har længere tid i terapeutisk niveau (TTR) og potentielt færre komplikationer4. Måles INR ugentligt i stedet for månedligt øges TTR fra 50 % til 85 %5 og en høj TTR medfører færre utilsigtede hændelser2. Metaanalyser har desuden vist, at selvstyret AK-behandling nedsætter antallet af tromboemboliske hændelser5,6,3 uden at øge risikoen for alvorlige blødninger3 sammenlignet med konventionel AK-monitorering. 1 Levi M et al (2009). Sem Thromb Hem 35:527-542. 2 Wan JY et al (2008). Circulation 1:87-91. 3 Bloomfield HE et al (2011). Ann Int Med 154:472-482. 4 Barcellona D et al (2002). Haematologica 87:1081-1086. 5 Henegan C et al (2006). Lancet 367:404-411. 6 Henegan C et al (2012). Lancet 379:322-334.

COAGUCHEK and BECAUSE IT’S MY LIFE are trademarks of Roche. ©2013 Roche Roche Diagnostics A/S, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre, tlf. 36 39 99 52. www.roche.dk


AUTOREFERAT | DSTHFORUM 4 | 2015

«

Autoreferat af ph.d. afhandling:

Venøs trombose og øvre gastrointestinal cancer AF: ANDERS CHRISTIAN LARSEN, LÆGE, PH.D., MAVE- TARMKIRURGISK SPECIALE AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

ⅼ INTRODUKTION ⅼ

Et nyt ph.d. projekt fra Health Aarhus universitet og Aalborg Universitetshospital viser, at patienter med kræft i spiserør, mavesæk, bugspytkirtel og galdeveje er i en særlig risiko for at udvikle venøs trombe i ben og lunger (VTE). Projektet er gennemført ved Mave- Tarmkirurgisk speciale Aalborg Universitetshospital, og afhandlingen blev forsvaret den 21. august 2015. Afhandlingen omfatter tre arbejder der alle undersøger venøs tromboembolisk komplikation (VTE) til kræftsygdom og behandling. De tre artikler er baseret på data fra en prospektiv kohorte af 285 patienter, som indgik fra deres første kontakt med afdelingen for deres kræftdiagnose. Disse patienter blev undersøgt for førstegangs tilfælde af VTE alene på mistanke om kræft, og uanset symptomer eller andre risikofaktorer.

VEJLEDERE VAR: OLE THORLACIUS-USSING, PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED, MAVE- TARMKIRURGISK SPECIALE, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL SØREN RISOM KRISTENSEN, PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED, KLINISK BIOKEMISK AFDELING OG CENTER FOR CARDIOVASKULÆRE SYGDOMME, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL BJARNE KUNO MØLLER, LEDENDE OVERLÆGE KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

BEDØMMERNE VAR: DE TRE ARTIKLER ER BASERET PÅ DATA FRA EN PROSPEKTIV KOHORTE AF 285 PATIENTER MED NYDIAGNOSTICERET KRÆFT I DEN ØVRE DEL AF MAVEN, SOM HELT UNIKT BLEV FULGT FRA DIAGNOSETIDSPUNKTET MED SCANNINGER OG BLODPRØVER

MARTIN H. PRINS, PROFESSOR, MD, PH.D., FACULTY OF HEALTH, MEDICINE, AND LIFE SCIENCES, DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY, MAASTRICHT UNIVERSITY MAASTRICHT, HOLLAND LARS NANNESTAD JØRGENSEN, PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED, KIRURGISK AFDELING, BISPEBJERG HOSPITAL, KØBENHAVNS UNIVERSITETSHOSPITAL JESPER STENTOFT, PROFESSOR, (FORMAND FOR BEDØMMELSESKOMITEEN) OVERLÆGE, PH.D., HÆMATOLOGISK AFDELING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

FORTSÆTTER ...

23


»

AUTOREFERAT | DSTHFORUM 4 | 2015

ⅼ STUDIE 1 ⅼ

Det primære formål var at vurdere forekomsten af dyb venøs trombose og lungeemboli på tidspunktet for kræftdiagnosen. Kendskab til denne prævalens er afgørende for, om udviklingen af VTE hos kræftpatienter er forbundet med behandlingen, eller om VTE var til stede før behandlingen blev indledt, for at fastslå, om risikoen for VTE var relateret til kræften eller til kræftbehandlingen.

ⅼ KONKLUSION ⅼ

Prævalensen af VTE er høj blandt patienter med kræft i bugspytkirtel og galdeveje og lav blandt patienter med kræft i spiserør og mavesæk på diagnosetidspunktet (studie 1). Perioperativ kemoterapi er måske en selvstændig risiko faktor for VTE for patienter med kræft i spiserør og mavesæk som er operable (studie 2). VTE i de første måneder efter diagnosen og patienter med kræft i bugspytkirtel og galdeveje er associeret med betydlig reduceret overlevelse – og denne overlevelse er uafhængig af om VTE er symptomatisk eller tilfældigt fundet (studie 3). En DVT under knæniveau er ofte ledsaget at en lungeemboli.

ⅼ STUDIE 2 ⅼ

Risikoen for VTE er associeret med sygdomsstadie og tumors placering.

Et andet formål var at vurdere forekomsten af VTE i forbindelse med et ny kombineret behandlingsregime med perioperativ kemoterapi før operation for kræft i spiserør og mavesæk, og sammenligne med forekomsten ved kirurgi alene og palliativ kemoterapi alene. Siden maj 2008 har de nationale retningslinjer for disse kræftformer tilkendegivet, at perioperativ kemoterapi bør tilbydes både før og efter operationen.

ⅼ STUDIE 3 ⅼ

Sidste formål var at estimere frekvensen af symptomatisk og tilfældig VTE hos patienter med kræft i bugspytkirtel og galdeveje, og deres indflydelse på overlevelsen. En VTE begivenhed inden for de første måneder af sygdommen var associeret med signifikant øget dødelighed. Stigningen i dødeligheden synes at være relateret til tumorstadie, og den øgede dødelighed var uafhængig af, om VTE var tilfældig eller symptomatisk. PYHA GODT DET ER OVERSTÅET!

24


AUTOREFERAT | DSTHFORUM 4 | 2015

«

ANDERS CHRISTIAN LARSEN FORSVAREDE SIN AFHANDLING DEN 21. AUGUST 2015

»

TABEL 1: BEHANDLINGSRELATERET VENØS TROMBOEMBOLISME

Perioperative Chemotherapy* -at risk

n 54

Surgery only -at risk Palliative Chemotherapy -at risk Best supportive care -at risk

Base line

1 54

17 44 14 129

0 17

0 44 2 14

Preop 4 54

M1 1 17 1 44 0 11

Venous thromboembolism Curatively intended perioperative group Peri- Post Total op op M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24 n(%, 95% CI) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10(18.5, 9.3 – 31.4) 54 54 52 50 47 43 38 36 29 Palliative group M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 M24 1 0 0 0 0 0 0 0 2(11.8, 1.5 – 36.4) 15 14 12 12 12 11 10 9 3 43 0 5

1 36 0 3

0 28 0 3

0 23 0 1

2 17 0 0

0 15 0 0

0 12 0 0

0 7 0 0

7(15.9, 6.6 – 30.1) 2(14.3, 1.8 – 42.8) 21(16.3, 10.4 – 23.8)

¤ P 1.000

TABELLEN VISER AT PATIENTER MED KRÆFT I SPISERØR, MAVEMUND ELLER MAVESÆK HAR EN HØJ FREKVENS AF DVT OG LUNGEEMBOLI I FORBINDELSE MED KRÆFTBEHANDLINGEN. FREKVENSEN LADER TIL AT VÆRE RELATERET TIL TIDLIGE FASER AF BEHANDLINGEN OG HVOR KRÆFTEN FORTSAT ER TIL STEDE.

Tabel 1. Behandlingsrelateret venøs tromboembolisme

Tabellen viser at patienter med kræft i spiserør, mavemund eller mavesæk har en høj frekvens af DVT og lungeemboliReferencer i forbindelse med kræftbehandlingen. Frekvensen lader til at være relateret til1: Larsen tidlige behandlinStudie AC et al, faser Prevalence ofaf venous thromboembolism at diagnosis of up-per gastrointestinal cancer. Br J Surg. 2014 Feb;101(3):246-53. gen og hvor kræften forsat er til stede. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24446107 PROJEKTET ER GENNEMFØRT VED MAVE- TARMKIRURGISK SPECIALE AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Studie 2: Larsen AC et al, Treatment-related frequency of venous thrombosis in lower esophageal, gastro-esophageal and gastric cancer--a clinical prospective study of out-come and prognostic factors. Thromb Res. 2015 May;135(5):802-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25743885 Studie 3: Larsen AC et al, Venous thrombosis in pancreaticobiliary tract cancer: outco-me and prognostic factors. J Thromb Haemost. 2015 Apr;13(4):555-62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594256

FORTSÆTTER ...

25


»

AUTOREFERAT | DSTHFORUM 4 | 2015

»

FIGUR 1: FLOWDIAGRAM

PATIENTER BLEV INDRULLERET I PROJEKTET PÅ KRÆFTDIAGNOSETIDSPUNKTET OG FØR NOGEN FORM FOR STADIEINDDELING OG BEHANDLING. PATIENTER BLEV PÅ DETTE TIDSPUNKT SCANNET FOR DVT OG LUNGEEMBOLI OG DER BLEV Figur 1. Flowdiagram. TAGET BLODPRØVER. PATIENTER BLEV FULGT MED ULTRALYDS SCANNING HVER 3. MÅNED OG BLODPRØVER OG PÅ MISTANKE OGSÅ SCANNET FOR LUNGEMBOLI I BEHANDLINGSFORLØBENE. Patienter blev indrulleret i projektet på kræftdiagnosetidspunktet og før noCUS: KOMPRESSIONSULTRALYD AF BEGGE UNDEREKTREMITETER, GI: GASTROINTESTINAL

»

gen form for stadieinddeling og behandling. Patienter blev på dette tidspunkt scannet for DVT og lungeemboli og der blev taget blodprøver. Patienter blev fulgt med ultralyds scanning hver 3. måned og blodprøver og på FIGUR 2: OVERLEVELSE mistanke også scannet for lungemboli i behandlingsforløbene. CUS: kompressionsultralyd af begge underektremiteter, GI: gastrointestinal

PATIENTER MED KRÆFT I BUGSPYTKIRTEL ELLER GALDEVEJE HAR BETYDELIG REDUCERET OVERLEVELSE HVIS DE SAMTIDIG MED KRÆFTEN HAR EN DVT ELLER LUNGEEMBOLI ELLER PÅDRAGER SIG DEN I KRÆFTFORLØBET. Figur 2:ENTEN Overlevelse

26

Patienter med kræft i bugspytkirtel eller galdeveje har betydelig reduceret overlevelse hvis de samtidig med kræften enten har en DVT eller lungeemboli eller pådrager sig den i kræftforløbet.


ANMELDELSE | DSTHFORUM 4 | 2015

«

Anmeldelse

Kursus i arteriel tromboemboli september 2015 AF:TINA SVENSTRUP POULSEN, LEDENDE OVERLÆGE, HJERTEMEDICINSK AFDELING B, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Den 16.-18. september holdt DTSH for anden gang ATE-kurset. Kurset er et af de tre kurser, som skal bestås for at opnå erhvervelse af ”Fagområde for Trombose og Hæmostase”. Mødet foregik på Hotel Scandic i Vejle og det fungerede rigtigt godt både fagligt, kulinarisk og socialt.

I alt 31 læger fra hele Danmark var mødt frem. Deltagerne repræsenterede til fulde DSTH’s tværfaglighed, med deltagere fra følgende specialer: neurologi, kardiologi, karkirurgi, hæmatologi, klinisk biokemi, farmakologi og anæstesiologi fordelt på både overlæge, afdelingslæger, HU-læger samt en enkelt læge i introduktionsstilling og en enkelt sygeplejerske.

»

Kurset blev sat i gang af Martin Bødtker, som meget engageret og kompetent både genopfriskede vores viden omkring patofysiologien ved aterosklerose og opdaterede os med de nyeste forskningsresultater indenfor området. Herefter tog Erik Grove over og førte os med sikker hånd igennem diverse farmaka som benyttes til behandling af de aterotromboemboliske sygdomme. Da dette var overstået, var tiden inde til i små grupper at gennemgå forskellige cases, der alle tog udgangspunkt i de særlige udfordringer som kombinationsbehandling med antitrombotika medfører. Nikolaj Eldrup sluttede dagen af med en gennemgang af centrale og perifere arterielle sygdomme. Og det blev klart for alle, at indenfor karkirurgien er der stor mangel på evidens, hvilket ikke altid medfører, at det er nemmere at beslutte, hvilken antitrombotisk behandling, der er den rigtige til den enkelte patient.

Torsdagen var en lang dag, som startede med, at Nikolaj Eldrup genopfriskede hovedbudskaberne fra dagen før, og herefter tog Jørgen Gram over og gav en lektion om fibrinolyse og trombolyse. Her lærte de fleste af os et nyt begreb, nemlig den trombohæmoragiske balance. Da Jørgen var færdig, blev bolden sendt videre til Sten Dalby og Dorte Damgaard. Indenfor kardiologien blev det klart, at i Danmark har trombolyse kun en plads i behandlingen af STEMI ved snestorm, hvor det ikke er muligt at nå frem til PCI-centrerne og til behandling af lungeemboli. Derimod er trombolyse en veletableret behandling indenfor neurologien og fra 2015 er invasiv behandling ved iskæmisk stroke også en del af standard care.

DE FLESTE AF OS LÆRTE ET NYT BEGREB, NEMLIG DEN TROMBOHÆMORAGISKE BALANCE

Næste morgen startede med en løbetur for de morgenfriske, mens de øvrige kunne nøjes med at nyde en smuk regnbue strækkende sig over Vejle. FORTSÆTTER ...

27


-

»

ANMELDELSE | DSTHFORUM 4 | 2015

Sten Dalby fortsatte med opdatering af behandling af både stabil angina pectoris og akut koronart syndrom, og præsenterede bl.a. de nyeste forskningsresultater og guidelines, og samstemmende viser de, at den antitrombotiske behandling skal individualiseres yderligere, hvor nogle måske skal have kombinationsbehandling af trombocythæmmere kortere end 12 måneder, mens andre skal have mere end 12 måneder.

»

Sidst på eftermiddagen holdt Nikolaj og Thomas Decker et indlæg omkring bridging. Her blev det klart for alle, at dette er svært, og at der er mange uafklarede spørgsmål, men heldigvis er der hjælp at hente fra PRAB rapporten og DSTH’s bridging applikation. For flere, inklusiv underviserne, var det en øjenåbner, at mekaniske aortaklapper skal bridges med profylaktiske doser af lav molekylært heparin (fraset ældre klaptyper, som der imidlertid ikke er mange tilbage af ). Som bonus information blev vi indviet i, at både PRAB rapporten og bridging applikationen vil udkomme i opdaterede versioner i løbet af efteråret/vinteren 2015 og bridging applikationen vil blive tilgængelige via diverse Smart Phones. Som afslutning på en lang dag overtog AnneMette Hvas og fik indført os alle i sammenhængen mellem aterotromboembolisk sygdom og cancer. Det blev særligt belyst, at der er behov for mere viden indenfor dette område. Anne-Mette fortsatte med at beskrive relationen mellem trombofili og arteriel trombose. Det overordnede budskab var, at der for nuværende ikke

er belæg for at undersøge for hele trombofilipakken, men at der var størst costeffectiveness ved at udrede for APS og endelig at have fokus på de traditionelle risikofaktorer. Men et andet budskab var også, at der må forventes ny viden indenfor dette område de kommende år, hvorfor aktuelle anbefalinger nødvendigvis ikke er anbefalingerne i fremtiden. Der er derfor god grund til fortsat at følge med i DSTH’s møder, kurser og medier.

SAMMENFATTENDE VAR

KURSET KENDETEGNET VED BÅDE ET HØJT FAGLIGT

NIVEAU OG ENGAGEMENT

HOS UNDERVISERNE, MEN I SÆRDELESHED HOS KURSISTERNE

KURSET VAR PRÆGET AF STOR SPØRGELYST FRA KURSISTERNE OG GODE KLINISKE INPUTS PÅ MANGE FORSKELLIGE BAGGRUNDE

28


ANMELDELSE | DSTHFORUM 4 | 2015

«

DEN ANDEN KURSUSRÆKKE I FAGOMRÅDE FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE, DER OGSÅ INDEHOLDER KURSER I VTE OG BLØDNING, BLIVER AFHOLDT I VEJLE PÅ HOTEL SCANDIC JACOB GADE

Sammenfattende var kurset kendetegnet ved både et højt fagligt niveau og engagement hos underviserne, men i særdeleshed hos kursisterne. Alle lektioner var præget af stor spørgelyst blandt kursisterne, men også gode input fra lige præcis den kliniske setting, som den enkelte kursist repræsenterede. Og dermed bliver styrken ved DSTH’s kurser lige præcis tværfagligheden, og det kan kun komme patienterne til gode, når man som læge kan se ud over eget speciale.

»

Næste morgen var der igen løbetur for de morgenfriske, og de mindre morgenfriske vågnede, da Jacob Møller viste den ene ekkokardiografi efter den anden, som alle illustrerede, hvorfor strukturel hjertesygdom kan være embolikilde. Thomas Decker gennemgik efterfølgende og på mindre gruvækkende facon krav til kvalitet af AK-behandling og organisering af denne. Sidste lektion blev givet af Mikkel Helleberg Dorff, som systematisk gennemgik de hæmotologiske sygdomme og de udfordringer, de giver i klinikken, både hvad angår trombose, men også blødning.

DERMED BLIVER

STYRKEN VED DSTH’S

KURSER LIGE PRÆCIS TVÆRFAGLIGHEDEN,

OG DET KAN KUN KOMME PATIENTERNE TIL GODE,

NÅR MAN SOM LÆGE KAN

SE UD OVER EGET SPECIALE

29


Lægemiddelform: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Indikationer: Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). Kan bruges af alle aldersgrupper. Dosering: Behandlingen skal indledes under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Sikkerheden og effekten af NovoEight hos patienter der ikke før er blevet behandlede, er endnu ikke etableret. Der er ingen tilgængelige data. Dosering: Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Antal enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma. Behandling ved behov: Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel: Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIIIstigning (%)(IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl). Dosis samt hyppighed for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Profylakse: Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Kirurgi: Der er ingen erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter. Ældre patienter: Der er ingen erfaring hos ældre patienter >65 år. Pædiatrisk population: Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne. Administration: Intravenøs brug. Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1 til 2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhedsreaktioner: Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af hamster proteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til sin læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylakse. I tilfælde af chok skal standard medicinsk behandling for chok følges. Inhibitorer: Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage. Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, og som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge patienter for udvikling af inhibitorer efter skift fra et hvilket som helst produkt. Overvejelser med henblik på hjælpestoffer: Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml af rekonstitueret opløsning. Bør overvejes af patienter på kontrolleret natrium diæt. Pædiatrisk population: De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn. Interaktioner: Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med NovoEight. Fertilitet, graviditet og amning: Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger: Psykiske forstyrrelser: Insomnia. Nervesystemet: Hovedpine, Svimmelhed. Hjerte: Sinustakykardi. Vaskulære sygdomme: Hypertension, lymfeødem. Lever og galdeveje: Øgede hepatiske enzymer. Hud og subkutane væv: Udslæt. Knogler, led, muskler og bindevæv: Muskuloskeletal stivhed, artropati, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletal smerte. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Reaktion ved injektionsstedet, træthed, hedeture, perifere ødemer, feber. Undersøgelser: Øget puls. Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Kontusion. Overdosering: Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII. Uforligeligheder: Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes med andre præparater. Opbevaring og holdbarhed: 2 år. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S Pakninger og priser: NovoEight® 250 IE 2.398,15 kr., NovoEight® 500 IE 4.772,60 kr., NovoEight® 1000 IE 9.521,55 kr., NovoEight® 1500 IE 14.270,45 kr., NovoEight® 2000 IE 19.019,35 kr., NovoEight® 3000 IE 28.517,20 kr. Dato: Februar 2015. Aktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk. (ver. 11/2013) DK/NV7/0314/0027 Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, Kundeservice, telefon +45 8020 0240 Ref: 1. NovoEight® (turoctocog alfa) Produktresume. 2. Christiansen MLS et al., Haemophilia 2010; 16(6): 878 – 887. 3. Iorio A et al., Blood 2012; 120(4): 720 – 727. 4. NovoEight® Prescribing Information. 5. Lentz SR et al., Haemophilia 2013; 19(5): 691 – 697. 6. Kulkarni R et al.,Haemophilia 2013; 19(5): 698 – 705. 7. Thim L et al., Haemophilia 2010; 16(2): 349 – 359. 8. Kogenate® Summary of Product Characteristics. 9. Advate® Summary of Product Characteristics. 10. ReFacto® Summary of Product Characteristics.

Væsentlige produktforskelle. Nedenstående formuleringer er ikke nødvendigvis ordret gengivet

Produktnavn Aktivt stof

NovoEight® turoctocog alfa (human koagulations faktor VIII (rDNA))

ADVATE® Octocog alfa (rekombinant humant koagulationsfaktor VIII)

KOGENATE® Bayer Rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa)

ReFacto® AF Moroctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII)

Indikation/ Dosering

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). NovoEight® kan bruges af alle aldersgrupper. Dosis samt hyppigheden for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne.

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage. ADVATES sikkerhed og virkning er påvist hos alle pædiatriske aldersgrupper. Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Behandling af og profylakse mod blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Dette præparat indeholder ikke von Willebrand-faktor og er således ikke indiceret ved von Willebrands sygdom. Dette præparat er indiceret til voksne, unge og børn i alle aldre. Dosis, hyppighed samt varighed af substitutionsbehandlingen skal fastsættes individuelt afhængigt af patientens behov. Ved landtidsforebyggelse af blødninger hos patienter med svær hæmofili A er den sædvanlige dosis på 20-40 IE KOGENATE® Bayer pr. kg legemsvægt med 2-3 dages mellemrum. I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan kortere dosisinterval eller højere doser være nødvendige. KOGENATE® Bayers sikkerhed og virkning hos børn i alle aldre er klarlagt.

ReFacto® AF er indiceret til kontrol og forebyggelse af blødningsepisoder hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel eller klassisk hæmofili). ReFacto® AF er velegnet til voksne og børn i alle aldre, samt nyfødte. ReFacto® AF indeholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indiceret ved von Willebrands sygdom. Den indgivne mængde og indgivelsesfrekvensen skal altid justeres i forhold til den kliniske virkning i de enkelte tilfælde. Som rutinemæssig forebyggelse af spontane blødninger hos patienter med svær hæmofili A bør der gives doser på 20-40 IE af faktor VIII pr. kg kropsvægt med intervaller på 2 til 3 dage. I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan kortere doseringsintervaller eller højere doser være nødvendige. Det må forventes, at der er behov for en øget dosis ved behandling af yngre børn (under 6 år) med ReFacto® AF i forhold til den dosis, der anvendes til voksne og ældre børn.

Kontraindikation

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over Overfølsomhed over for det aktive stof eller for et eller flere af hjælpestofferne eller overfor over for et eller flere af hjælpestofferne hamsterprotein er kendt. eller over for muse- eller hamsterproteiner er kendt.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller Overfølsomhed over for det aktive stof eller over over for et eller flere af hjælpestofferne eller for et eller flere af hjælpestofferne eller over for over for muse- eller hamsterproteiner er kendt hamsterprotein er kendt.

Bivirkninger (meget almindelige/ almindelige)

Øgede hepatiske enzymer, Reaktion ved injektionstedet

Inhibering af faktor VIII, Hovedpine, Feber

Dannelse af faktor FVIII-inhibitorer, Reaktioner Faktor VIII-inhibitorer, Hovedpine, Hæmoragi/ på injektionsstedet, Overfølsomhedshæmatom, Opkastning, Kvalme, Artralgi, Asteni, reaktioner fra huden pyreksi, komplikation ved vaskulær adgang, herunder komplikationer med permanent venekateter, Forhøjet antistofdannelse mod hamsterprotein, forhøjet antistofdannelse mod faktor VIII

Graviditet/ Amning

Ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

Ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

Graviditet og amning: ingen erfaring. KOGENATE® Bayer bør derfor kun anvendes under graviditet og amning på tvingende indikation. Fertilitet: Fertilitetsdata er ikke tilgængelige.

Ingen erfaringer vedrørende brug af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er klart indiceret.

Opbevaring

2 år. Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved stuetemperatur ≤30°C i en enkeltstående periode der ikke overstiger 6 måneder. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Efter rekonstitution: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er normalt ikke mere end 4 timer ved ≤30°C eller 24 timer ved 2°C - 8°C, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Alt ubrugt produkt opbevaret ved stuetemperatur i mere end 4 timer skal kasseres. Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke fryses.

2 år. Efter rekonstitution: Der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

30 måneder. Efter rekonstitution bør præparatet fra et mikrobiologisk synspunkt anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstiderne under anvendelse og betingelserne før anvendelse brugerens ansvar. Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution. Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset og den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys. Inden for den samlede opbevaringstid på 30 måneder kan præparatet, hvis det opbevares i den ydre karton, opbevares ved stuetemperatur (op til 25 °C) i en begrænset periode på 12 måneder. I dette tilfælde udløber præparatet med udgangen af de 12 måneder eller ved udløbsdatoen på hætteglasset, hvis det er en tidligere dato.

3 år. Produktet kan fjernes fra køleskab i en enkelt periode på højst 3 måneder ved stuetemperatur (op til 25 °C). Efter denne opbevaringsperiode ved stuetemperatur må produktet ikke opbevares i køleskab igen, men skal anvendes eller bortskaffes. Efter rekonstituering: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i brug i 3 timer ved temperaturer på op til 25 oC. Produktet indeholder ikke konserveringsmiddel, og det rekonstituerede produkt skal anvendes straks eller inden for 3 timer efter rekonstituering. Anden opbevaringstid og andre opbevaringsforhold er brugerens ansvar. Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses for at undgå at skade den fyldte injektionssprøjte. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Pakningsstørrelse

250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 IE pulver og solvens

250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 IE pulver og 5 ml solvens. 250, 500, 1000, 1500 IE pulver og 2 ml solvens

250, 500, 1000, 2000, 3000 IE pulver og solvens

250, 500, 1000, 2000 IE pulver og solvens

Priser Feb. 2015

NovoEight® 250 IE; 2.398,15 kr NovoEight® 500 IE; 4.772,60 kr NovoEight® 1000 IE; 9.521,55 kr NovoEight® 1500 IE; 14.270,45 kr NovoEight® 2000 IE; 19.019,35 kr NovoEight® 3000 IE; 28.517,20 kr

ADVATE® 250 IE; 2.027,35 kr ADVATE® 500 IE; 4.031,10 kr ADVATE® 1000 IE; 8.038,45 kr ADVATE® 1500 IE; 12.045,85 kr ADVATE® 2000 IE; 16.053,25 kr ADVATE® 3000 IE; 24.068,00 kr

KOGENATE® 250 IE; 1.734,20 kr KOGENATE® 500 IE; 3.444,70 kr KOGENATE® 1000 IE; 6.865,75 kr KOGENATE® 2000 IE; 13.707,75 kr KOGENATE® 3000 IE; 20.549,80 kr

ReFacto® 250 IE; 1.751,10 kr ReFacto® 500 IE; 3.478,50 kr ReFacto® 1000 IE; 6.933,50 kr ReFacto® 2000 IE; 13.842,85 kr ReFacto® 3000 IE; 20.752,40 kr

(ver. 02/2014) DK/EA/0314/0069

DK/N8/0215/0008

NovoEight® (turoctocog alfa). Forkortet produktinformation.


DK/N8/0215/0008

NovoEight® (turoctocog alfa) Ny rekombinant faktor VIII til behandling af hæmofili A1 NovoEight® er designet til at passe ind i patientens verden

PÅLIDELIGHED

TRYGHED

MOBILITET

Patienter som skiftede til NovoEight® i kliniske forsøg udviklede

Første rFVIII med

Den eneste rFVIII der kan opbevares ved

0

INHIBITORER1*

• Konsistent aktivitet fra batch til batch1,2 • Effekt bevist i det største kliniske studie af rFVIII (N=213)1,3 *

20

NM FILTER4-6

• Femtrins rensningsproces, der inkluderer unik immunaffinitets kromatografi og nanofiltrering4,7

30°C

**

1,8-10

• Forbedret stabilitet ved stuetemperatur1

• Veltolereret i kliniske forsøg1,5,6

Patienter, der tidligere har udviklet inhibitorer, blev ekskluderet fra forsøgene. Individer med hæmofili A kan udvikle inhibitorer mod FVIII. Monitorer patienter, der tager NovoEight®, for dannelse af inhibitorer. ** I op til 6 måneder.


»

ANMELDELSE | DSTHFORUM 4 | 2015

DSTH bridging applikation findes nu som app til telefoner og tablets AF: MADS NYBO, OVERLÆGE, PH.D., AFD. FOR KLINISK BIOKEMI OG FARMAKOLOGI, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL & OLE HALFDAN LARSEN, LÆGE, PH.D., CENTER FOR HÆMOFILI OG TROMBOSE, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

DSTH bridging applikation anvendes til pausering og/eller bridging af patienter i antitrombotisk behandling, som skal gennemgå et operativt indgreb. Formålet med applikationen er at sikre hjælp til at foretage en korrekt pausering og/eller bridging til gavn for den enkelte patient. Applikationen vil fortsat være tilgængelig i online version på dsth.dk, men kan nu også hentes som "rigtig" app i Apple App-store og på Google Play til telefoner og tablets.

Rigtig mange mennesker får blodfortyndende medicin. Når disse mennesker skal opereres og f.eks. have et nyt knæ eller en ny hofte, så er det vigtigt, at de holder en pause med medicinen på grund af risikoen for blødning. På grund af de mange forskellige typer af medicin er det for de fleste klinikere svært og tidskrævende at indhente viden og danne sig et overblik. Den netop afgåede DSTH-formand Thomas Decker Christensen fik ideen om en applikation, som samler alle oplysninger og retningslinjer om de forskellige medicintyper. Ligeledes er det Thomas, som har lavet det store arbejde med at udvikle online applikationen og de nye apps i samarbejde med www.advancer.dk, hvilket vi fra bestyrelsen gerne vil sige en stor tak for. Applikationen gør det nemt for klinikeren at klikke sig frem til de korrekte oplysninger. Det sparer tid for klinikeren og giver øget patientsikkerhed. På den måde har Thomas' initiativ vitterligt gjort en forskel for mange patienter. Initiativet er heller ikke gået ubemærket hen i bredere kredse, og bestyrelsen vil gerne ønske et stort tillykke med, at DSTH bridging applikation og Thomas velfortjent har modtaget Region Midtjyllands Initiativpris i november 2015 på 25.000 kr., hvilket på det kraftigste understreger den generelle anvendelighed og betydning af applikationen. 32

Med udbredelsen af applikationen til nye platforme bliver tilgængeligheden forbedret, hvilket må forventes at øge den generelle anvendelse og efterlevelse af anbefalingerne fra Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) rapporten. Det er dog vigtigt at huske, at applikationen er udviklet som en hjælp for sundhedsfagligt personale og skal ses som et støttesystem til ens egne kompetencer. Den erstatter ikke lægelig klinisk vurdering, og ansvaret for behandlingen påhviler fortsat den enkelte behandler. Applikationen vil blive opdateret løbende og blive justeret, når arbejdsgruppen bag PRAB-rapporten kommer med opdaterede anbefalinger i 2016. Thomas er fortsat ansvarlig for applikationen. Kommentarer, forslag til forbedringer og rettelser modtages fortsat meget gerne og kan fortsat stiles til Thomas på e-mail: tdc@clin.au.dk.

LINKS TIL APPLIKATIONER: https://appsto.re/ dk/tnEM-.i https://play.google.com/ store/apps/details?id= dk.dsth.bridging.app


ANMELDELSE | DSTHFORUM 4 | 2015

«

PPS YE A N E FRA NID D ER ACE F N E R INTE R ER AN K ET M N. D E E D N R E ATIO MAIL LIGN E EPLIK D P N A INE T SE EN ON L OR A F IENT D T E A H P IG TIL MU L LA N P D ME

»

»

REGION MIDTJYLLANDS INITIATIVPRIS

HENT APPLIKATIONEN NU!

AMBITIONEN MED REGION MIDTJYLLANDS INITIA-

FONER OG TABLETS:

TIVPRIS ER AT HÆDRE DYGTIGE MEDARBEJDERE, DER VIL GØRE EN FORSKEL. THOMAS DECKER

CHRISTENSEN OG DSTH BRIDGING APPLIKATION

BLEV TILDELT PRISEN 4. NOVEMBER 2015. PRISEN TIL INITIATIVET BLEV GIVET PÅ BAGGRUND AF EN

TIL ANDROID TELEHTTPS://PLAY.GOOGLE.COM TIL IPHONE/IPAD: APP-STORE

ER D ET TIS! GRA

KLAR VÆRDI FOR BORGEREN, EN BEDRE UDNYTTELSE AF RESSOURCER OG APPLIKATIONENS

LETTE TILGÆNGELIGHED, HVILKET MULIGGØR BRED ANVENDELSE NATIONALT.

LÆS MERE OM PRISEN HER:

HTTP://WWW.RM.DK/OM-OS/INITIATIVPRIS/

33


-

»

INVITATION | DSTHFORUM 4 | 2015

INVITATION TIL DELTAGELSE I VTE IELD T YRES F R S GA T BE SIS TRE S I B G M O UTE RE HRO T AF T H INSTI C R A N RESE LONDO I

Garfield VTE er et internationalt register, hvor man ønsker at samle oplysninger om behandling af patienter med venøs tromboemboli. Registret bestyres af Thrombosis Research Institute i London. Oplysninger om patientforløb, herunder anvendt behandling og senfølger, indsamles anonymt ved udfyldelse af webbaserede skemaer. Dataindsamlingen er godkendt af myndighederne, og der ydes honorar for hvert patientforløb. Deltagelse stiller ingen krav til patientens behandling. Det drejer sig alene om en registrering af patientforløbet hos patienter, som giver informeret samtykke.

»

INTERESSEREDE KAN HENVENDE SIG TIL: Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling, Frederiksberg Hospital E-mail: jdn@dadlnet.dk

Forkortet produktinformation for Fragmin® (dalteparinnatrium) Injektionsvæske, opløsning 2.500 og 10.000 anti-Xa IE/ml samt og 25.000 anti-Xa IE/ml (med konserveringsmiddel) Injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte 12,500 og 25,000 anti-Xa IE/ml Indikationer: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer. Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer. Behandling af dyb venøs trombose. Ustabil koronararteriesygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myo-kardie infarkt indtil interventionel behandling kan etableres. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakor-poral cirkulation. Dosering*: Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt og der kan ikke gives dosis anbefalinger. Peak anti-Xa niveau bør måles ca. 4 timer efter indgift hos særlige populationer, herunder børn. Administreres dosis 1 gang daglig bør peak anti-Xa niveauet være mellem 0,5 og 1,0 IE/ml (4 timer efter indgift). Ved lav eller skiftende nyrefunktion som hos nyfødte er tæt monitorering påkrævet. Ved profylakse bør anti-Xa ligge mellem 0,2-0,4 IE/ml. Voksne: Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer: I de første 30 dage gives 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt (total daglig dosis bør ikke overstige 18.000 anti-Xa IE). I de efterfølgende 5 måneder gives ca. 150 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang daglig ved hjælp af engangssprøjter ud fra doseringsoversigten angivet i produktresuméet. Dosisreduktion ved kemoterapi-induceret trombocytopeni og signifikant nyresvigt. Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen, 1-2 timer før operation 2.500 anti-Xa IE s.c. Herefter 2.500 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller til patienten er fuld mobiliseret. Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (f.eks.total hoftealloplastik): 5.000 anti-Xa IE s.c. aftenen før operation og herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver aften i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Alternativt gives 2.500 anti-Xa IE s.c. 1-2 timer før operation samt 2.500 anti-Xa IE s.c. 12 timer senere. Herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller mere afhængigt af patientens mobilisation og profylakserutine. Behandling af akut dyb venøs trombose: 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 1 gang dagligt, max. 18.000 anti-Xa IE dagligt eller 100 anti-Xa/kg legemsvægt s.c. 2 gange dagligt. Dosering 2 gange dagligt anvendes fortrinsvis til patienter med forøget blødningsrisiko. Monitorering af behandlingen er normalt ikke nødvendig. Behandling af ustabil koronararterie sygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardieinfarkt: 120 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange daglig. Max.dosis er 10.000 anti-X IE/12 timer. Behandlingen bør fortsættes i mindst 6 dage. Revaskularisation: Det anbefales at give Fragmin til patienter, der afventer revaskularisation, indtil dagen for den invasive procedure (PTCA og CABG). Efter en initial stabilisering i 5-7 dage, hvor dosis justeres efter legemsvægt (120 anti-Xa IE/kg legemsvægt 2 gange daglig) gives Fragmin som fast dosis på 5.000 anti-Xa IE (kvinder < 80 kg og mænd < 70 kg) eller 7.500 anti-Xa IE (kvinder ≥ 80 kg og mænd ≥ 70 kg) 2 gange daglig. Total behandlingsperiode bør ikke overskride 45 dage. Samtidig behandling med lavdosis acetylsalicylsyre anbefales. Forebyggelse og behandling af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation: Kronisk nyreinsufficiens uden blødningsrisiko, langtids hæmodialyse (> 4 timer): Bolus i.v. injektion 30-40 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 10-15 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Korttids hæmodialyse (< 4 timer): Som langtids hæmodialyse eller som en enkelt bolus i.v. injektion af 5.000 anti-Xa IE. Patienter med akut nyresvigt med høj blødningsrisiko: Bolus i.v. injektion 5-10 anti-Xa IE/kg legemsvægt efterfulgt af infusion af 4-5 anti-Xa IE/kg legemsvægt/time. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for dalteparinnatrium, andre lavmolekylære hepariner eller øvrige indholdsstoffer. Akut gastro-intestinal ulceration eller blødning, cerebral eller anden aktiv blødning. Akutte cerebrale insulter. Alvorlige koagulationsforstyrrelser. Akut /subakut septisk endo-cardit. Skader eller operation på centralnervesystemet, øjne eller ører. Tidligere bekræftet eller mistanke om immunologisk medieret heparin-induceret trombo-cytopeni (type II). Spinal eller epidural anæstesi eller andre procedurer, som kræver spinalpunktur. For tidligt fødte og nyfødte (gælder kun hætteglas pga. ind-holdet af benzylalkohol). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Må ikke anvendes i.m. Intramuskulær injektion med andre læ-gemidler skal undgås, når døgndosis overskrider 5.000 IE pga. risiko for hæmatom. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol, der kan give anafylaktoide reaktioner og forgiftningsreaktioner hos børn < 3år ligesom det har været forbundet med ”gasping syndrome” hos præmature. Patienter i tromboseprofylaktisk behandling med lavmolekylære hepariner eller heparinoider har risiko for at udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom ved neuraxial anæstesi eller spinalpunktur. Dette kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen øges ved anvendelse af indlagte epiduralkatetre til admini-stration af analgetika eller ved samtidig anvendelse af lægemidler, der påvirker hæmostasen, såsom NSAID, trombocytinhibitorer eller andre antikoagu-lantia. Risikoen synes også at øges ved traumatisk eller gentagen epidural eller spinal punktur. Tæt monitorering af patienterne anbefales. Hvis der ses neurologisk beskadigelse er omgående dekompression nødvendig. Profylaktiske doser af Fragmin er ikke tilstrækkelige til at undgå trombose hos patien-ter med kunstige hjerteklapper. Fragmin anbefales ikke til dette. Ved langtidsbehandling af ustabil koronararterie sygdom, bør dosisreduktion overvejes ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes hos patienter med trombocytopeni og trombocytdefekter, alvorlig lever- eller nyreinsufficiens, ikke kon-trolleret hypertension, hypertensiv/diabetes retinopati og kendt overfølsomhed for heparin og/eller lavmolekylære hepariner samt ved højdosis Fragminbehandling af nyligt opererede patienter. Trombocyttælling anbefales før behandling startes og regelmæssigt under behandling. Monitorering af Fragmins antikoagulerende effekt er normalt ikke nødvendig, men bør overvejes hos visse patientgrupper. Patienter i kronisk hæmodialyse kræver normalt kun få dosisjusteringer, hvorimod patienter i akut hæmodialyse bør monitoreres omhyggeligt. Hyperkaliæmi: Specielt hos patienter med diabetes mellitus, kro-nisk nyresvigt, præ-eksisterende metabolisk acidose, forhøjet plasma-kalium eller patienter i behandling med kaliumbesparende lægemidler. Hvis et transmuralt myokardieinfarkt opstår hos patienter med ustabilt koronararteriesygdom kan trombolytisk behandling være indiceret. Samtidig anvendelse af Fragmin og trombolytisk behandling øger blødningsrisikoen. De forskellige lavmolekylære hepariner har forskellige karakteristika og forskellige dosisrekom-mandationer. Det er derfor vigtigt at følge de specifikke anbefalinger for det enkelte produkt. Omhyggelig monitorering af ældre >80 år, pga. øget risiko for blødningskomplikationer. Interaktioner*: Samtidig indgift af medicin med virkning på hæmostasen kan forstærke den antikoagulerende virkning. Forsig-tighed ved samtidig administration af dalteparin og NSAID eller højdosis acetylsalicylsyre til patienter med nyresvigt. Patienter med ustabil koronararte-riesygdom bør dog have oral lavdosisacetylsalicylsyrebehandling, med mindre dette er specifikt kontraindiceret. Interaktion kan ikke udelukkes for føl-gende lægemidler: i.v. nitroglycerin, højdosis penicillin, sulfinpyrazon, probenecid, etacrinsyre, cytostatika, kinin, antihistamin, digitalis, tetracyclin, to-baksrygning, askorbinsyre. Graviditet og amning*: Dalteparin passerer ikke placenta. Kan anvendes til gravide hvis indiceret. 25.000 anti-Xa IE/ml (hætteglas) er konserveret med benzylalkohol og bør derfor ikke anvendes til gravide, da benzylalkohol passerer placenta. Epidural anæstesi er absolut kontraindiceret under fødsel, hos mødre i behandling med højdosis antikoagulantia. Særlig forsigtighed anbefales ved øget risiko for blødning fx hos perinata-le kvinder. Amning: Erfaring savnes. Bivirkninger*: Almindelige: Reversibel non-immunologisk medieret trombocytopeni (type I), blødninger (dosisaf-hængige, og oftest milde. Alvorlige blødninger er set, nogle med letalt udfald), alopeci, let til moderat forhøjelse af ASAT/ALAT (forbigående), subkutant hæ-matom eller smerte på injektionsstedet. Ikke almindelige: Immunologisk medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) med eller uden arteriel og/eller venetrombose eller tromboemboliske komplikationer. Intrakraniel blødning (i nogle tilfælde letal), allergiske reaktioner. Sjældne: Hudnekroser. Meget sjældne: Epiduralt/spinalt hæmatom. Frekvens ukendt: Retroperitoneal blødning (i nogen tilfælde fatal) og anafylaktoide reaktioner. Herudover er set: Trombocytopeni (type II, med eller uden association til trombotiske komplikationer), udslæt, anafylaktoide reaktioner. Overdosering*: Den antikoagulerende virkning kan hæmmes af protamin. Protamin har en hæmmende virkning på den primære hæmostase og bør kun anvendes i nødstilfælde. Pakninger:

ID nr. Frag-14-01-06

Vnr Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr. Vnr.

42 04 71 00 10 04 42 04 97 00 10 29 39 97 33 44 71 10 44 71 36 44 71 51 44 70 52 08 54 23 42 03 56 42 01 17

Lægemiddel form og styrke Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Engangssprøjte Injektionsvæske Hætteglas Injektionsvæske Hætteglas Injektionsvæske Glasampul

12.500 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.500 10.000

anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa anti-Xa

IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml IE/ml

Pakningsstørrelse 10 x 0,2 ml. 25 x 0,2 ml. 10 x 0,2 ml. 25 x 0,2 ml. 10 x 0,3 ml. 5 x 0,4 ml. 5 x 0,5 ml. 5 x 0,6 ml. 5 x 0,72 ml. 1 x 4 ml. 10 x 4 ml. 10 x 1 ml.

Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udlevering: B . Tilskud: Ja. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumédateret den 18. oktober 2013. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. Pligttekst opdateret d. 21-11-2014

fragmin 059 ASmPC V5.0 18oktober2013 36

Pfizer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizer.com


Lad ikke en blodprop ødelægge dit gode arbejde! Husk tromboseprofylakse VTE er den næsthyppigste årsag til død hos patienter med cancer(1). Ref.:1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125/6): 490-493.

Indikationer for Fragmin® (dalteparin): • Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med cancer Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer

Nu kan du klikke dig til den rette dosering på computer, tablet og VTE PRO smartphone på VTEpro.dk

VTEpro.dk er udviklet af Pfizer og testet af lægefaglige specialister inden lanceringen. Produktinformation for Fragmin® (dalteparin) kan læses på særskilt side

ID nr. Frag-14-01-06

Pfizer • Lautrupvang 8 • 2750 Ballerup Tlf. 44 20 11 00 • www.pfizer.com


Notifikationer og lidt til kalenderen

Bestyrelse

«

Formand: Mads Nybo Overlæge, ph.d. Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital E-mail: mads.nybo@rsyd.dk Speciale: Klinisk Biokemii

EUROPEAN CONGRESS ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS

Sekretær: Knud Jepsen Afdelingslæge Neuroanæstesiologisk Klinik Rigshospitalet E-mail: Knud.Jepsen.01@regionh.dk Speciale: Anæstesiologi

016R 2 H BE ECT . SEPTEM

Kasserer: Jonas Angel Sjøland Konst. overlæge, ph.d. Kardiologisk afd. Kolding Sygehus E-mail: sjoland@dadlnet.dk Speciale: Kardiologi

28.

Anders Christian Larsen Reservelæge, ph.d. Mave-tarmkirurgisk speciale Aalborg Universitetshospital E-mail: anders-larsen@dadlnet.dk Speciale: Kirurgi

WWW.ECTH2016.ORG

Mikkel Helleberg Dorff Overlæge Hæmatologisk Afdeling Roskilde Sygehus E-mail: mikkel_helleberg@hotmail.com Speciale: Hæmatologi Eva Funding Afdelingslæge Enhed for Leukæmi & Godartede Blodsygdomme Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet E-mail: eva.funding@regionh.dk Speciale: Hæmatologi Suppleanter: Mariann Tang Afdelingslæge Hjerte-, Lunge-, Karkirugisk afd. T Aarhus Universitetshospital E-mail: mariann.tang@ki.au.dk

38

Den nye bestyrelse konstitueres endeligt i januar 2016

«

Thomas Kümler Overlæge, Ph.D. Kardiologisk afd. S Herlev-Gentofte Hospital E-mail: tkumler@dadlnet.dk

D

The European Congress on Thrombosis and Haemostasis (ECTH) will offer the best of science and practice to clinicians and researchers in the field. The very first ECTH congress will be held at the World Forum Conference Centre in The Hague, The Netherlands, from 28 – 30 September 2016. The ECTH has the ambition to offer the best science in the field in Europe. With Europe encompassing the greatest concentration of clinicians and scientists, the ECTH will offer an unprecedented opportunity to learn and to meet, and for valuable connections to be made between clinicians, researchers and industry experts from across the globe. ECTH will be compact – three days – and The Hague offers ease of access to attendants from all across Europe and neighbouring regions.

Øvrige medlemmer: Ole Halfdan Larsen Læge, ph.d. Center for Hæmofili og Trombose Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital E-mail: ole.halfdan.larsen@clin.au.dk Speciale: Klinisk Biokemi

Søren Due Andersen
 Læge, Ph.d.-stud. Neurologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital E-mail: s.due@rn.dk

N -30 LLA HO I 16 20

TIDSPUNKT

BEGIVENHED

27.-29. april 2016 Hotel Scandic, Vejle

» Kursus i venøs tromboemboli (VTE) Læs mere på www.dsth.dk

26. maj 2016

» DSTH Forårsmøde Læs mere på www.dsth.dk

16.-18. juni 2016 Oslo, Norge

» Nordisk Koagulationsmøde (NordCoag) Læs mere på www.ccnorway.no/nordcoag2016/

28.-30. september 2016 Haag, Holland

» The European Congress on Thrombosis and Haemostasis Læs mere på www.ecth2016.org

5.-7. oktober 2016 Hotel Scandic, Vejle

» Blødningskursus Læs mere på www.dsth.dk

Udvalg og kontaktpersoner PR/sponsorudvalg: Ole Halfdan Larsen Anders Christian Larsen DSTHForum redaktionsudvalg: Ole Halfdan Larsen (Redaktør) Anna-Marie Bloch Münster Birgitte Klindt Poulsen Steen Husted Mads Nybo

Kontaktperson vedr. kurser: Dorte Winther Damgaard Kontaktperson vedr. hjemmeside: Ole Halfdan Larsen Anders Christian Larsen Kontaktperson vedr. nyhedsmails: Ole Halfdan Larsen Anders Christian Larsen


Pradaxa® (dabigatranetexilat) Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren samt behandling og forebyggelse af dyb vene trombose og lungeemboli. Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller et eller flere hjælpestoffer. Svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol og dronedaron. Patienter med kunstige hjerteklapper. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi og kvalme, unormal leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytopeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi, postoperativ anæmi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet øget risiko for blødning – se produktresuméet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticagrelor samt P-glycoprotein (P-gp)-induktorer og -inhibitorer. Ved behandling med amiodaron eller verapamil bør indtagelse ske samtidig med Pradaxa og dosis for Pradaxa reduceres. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion, i samtidig behandling med verapamil, bør yderligere dosisreduktion for Pradaxa overvejes. Graviditet og amning*: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt – ved DVT og LE indikationerne efter forudgående parenteral antikoagulansbehandling i mindst 5 dage. Patienter (ptt) ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes ved beregning af kreatinin clearance (CrCl). Behandling anbefales ikke til patienter med en CrCl under 30 ml/min. Under behandling bør nyrefunktionen vurderes ved mistanke om et fald i nyrefunktionen. Hos ptt > 75 år og hos ptt med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Aktiveret protrombin-komplex eller faktor VIIa kan overvejes. Pakninger og priser: 110 mg: 10 kapsler, 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. 150 mg: 60 kapsler, 3x 60 kapsler . Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé af 23. juli 2015. Information om øvrige indikationer m.m. findes i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres fra Medicinsk Information hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller mail: info.cop@boehringer-ingelheim.com Produktinformation: Marevan® (warfarin), tabletter 2,5 mg. Indikationer: Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. Dosering: Administreres en gang dagligt. Varigheden er afhængig af indikationen. Voksne: Patienter, der ikke tidligere har været i warfarin behandling: Anbefalet startdosis er 5 mg en gang daglig i 4 dage. På dag 5 måles INR, og der doseres herefter individuelt. Vedligeholdelsesdosis: 2,5-7,5 mg dagligt. Patienter, der tidligere har været i warfarin behandling: Indledningsvis anbefales det at give dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage, hvorefter der fortsættes med den tidligere vedligeholdelsesdosis indtil første INR måling på dag 5. Loading-doser højere end de angivne kan ikke anbefales. Høje loading-doser medfører ikke, at der hurtigere opnås antikoagulations-effekt, men derimod en forhøjet blødningsrisiko. Koagulationstest bør foretages inden behandlingsstart. Snævert terapeutisk indeks. Følsomheden kan variere mellem patienter og for samme patient. Monitorér behandlingen. En dosering, der sikrer en INR på mellem 2 og 3, anbefales til behandling eller forebyggelse af venøs trombose, lungeemboli, atrieflimren (ikke klapfejlbetinget), svær dilateret kardiomyopati, kompliceret hjerteklaplidelse og biologisk hjerteklapprotese. En højere INR mellem 2,5 og 3,5 bør tilstræbes ved mekanisk hjerteklapprotese og kompliceret akut myokardieinfarkt. Børn: Begrænset data. Initialdosis er normalt 0,2 mg/kg en gang dagligt og 0,1 mg/kg en gang dagligt til børn med nedsat leverfunktion. Dosering til børn bør tilstræbe samme INR som for voksne. Behandling med warfarin hos børn bør foretages af specialister. Ældre: Bør monitoreres for blødningskomplikationer, idet de har en forhøjet risiko for bivirkninger. Nedsat leverfunktion: Fører formentlig til en øget effekt. INR bør monitoreres tæt. Nedsat nyrefunktion: Reduceret dosis og grundig monitorering er nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor warfarin eller et eller flere af hjælpestofferne. Gravide i første trimester og under de fire sidste uger. Svær leverinsufficiens. Forhøjet blødningsrisiko (hæmoragisk diastese, øsophagus varicer, arteriel aneurisme, spinal punktur, mavesår, alvorlige sår, cerebrovaskulære lidelser, bakteriel endocarditis og malign hypertension). Samtidig administration af prikbladet perikum. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Fordelen ved tromboembolisk profylakse mod risikoen for hæmoragi vurderes. Patientens evne til at følge behandlingen vurderes nøje. Monitoreringen bør intensiveres ved behandlingsstart, seponering eller ændring i behandling med andre lægemidler. Påvirkning af den antikoagulerende effekt, f.eks. akut sygdom, hyper- /hypothyreodisme, opkastninger, diarré og hjerteinsufficiens med leverstase. Forhøjet blødningsrisiko, især fra mave-tarm kanalen, ved samtidig behandling med NSAID’er og acetylsalicylsyre. Større diætændringer. Mutationer i genet for CYP2C9 enzymet. Disse patienter bør holdes på lav vedligeholdelsesdosis, og de kan have forhøjet blødningsrisiko, hvis høje startdoser anvendes. Det bør overvejes om behandlingen skal stoppes nogle dage før operation. INR kontrolleres og justeres inden operation (inkl. tandlægeoperation). Patienter med protein C-mangel har risiko for at udvikle hudnekrose, når behandlingen med warfarin startes, og behandlingen bør derfor startes uden loading-dosis af warfarin, uanset om der samtidig gives heparin. Patienter med protein S-mangel kan også være i risiko og det anbefales derfor, at warfarinbehandlingen også startes langsomt under disse omstændigheder. Der skal tages ekstra forholdsregler hos patienter med nedsat nyrefunktion, og INR bør derfor monitoreres oftere hos patienter med en øget risiko for hyperkoagulation, f.eks. patienter med svær hypertension, lever- eller nyre-sygdomme. Tabletterne indeholder Lactose. Interaktioner: Egen læge kontaktes før opstart, dosisændring eller seponering af anden medicin (inkl. håndkøbslægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer, der indtages udover den anbefalede dosis). Intervallerne mellem behandlingskontrol kan øges gradvist. De bør dog intensiveres omkring opstart og seponering af anden medicin. Lægemidler, der nedsætter effekten (nedsætter INR): Cholestyramin, bosentan, aprepitant, griseofulvin, dicloxacilin, rifampicin, ritonavir, barbiturater, phenazon, antiepileptika, aminoglutethimid, azathioprin, nevirapin, hypericum perforatum, ginseng, avokado, vitamin K holdig føde. Lægemidler, der øger effekten (øger INR): Abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin, cimitedin, amiodaron, ethacrynsyre, fluvastatin, gemfibrozil, propafenon, quinidin, rosuvastatin, simvastatin, miconazol, danazol, testosteron, thyroideahormoner, penicilliner, quinoloner, makrolider, antimycotika, chloramphenikol, sulfamethoxazol, ASA, NSAID, leflunomid, paracetamol, phenylbutazon, antiepileptika, tramadol, SSRIs, fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen, disulfiram, tranebær. Midler, der kan øge/nedsætte INR: Coenzym Q10, alkohol. Graviditet og amning: Graviditet: Erfaringer fra mennesker har vist, at warfarin kan føre til medfødte misdannelser og fosterdød når det administreres under graviditeten. Kvinder i en fødedygtig alder skal anvende effektiv prævention under behandlingen. Warfarin passerer hurtigt placenta. Warfarin er kontraindikeret i første trimester og under de sidste fire uger af graviditeten. Warfarin bør i den mellemliggende periode kun anvendes på tvingende indikation. Amning: Kan anvendes i ammeperioden. Warfarin udskilles i modermælk, men ved anvendelse af terapeutiske doser forudses der ingen påvirkning af det ammede spædbarn. Bivirkninger: Blødningskomplikationer er den mest almindelige bivirkning til warfarin idet den ønskede terapeutiske effekt er antikoagulation. Af eksempler på blødningskomplikationer kan nævnes; næseblod, hæmoptyse, hæmaturi, tandkødsblødning, let ved at få blå mærker, vaginal blødning, blødning i øjets bindehinde, rektal og gastrointestinal blødning, hjerneblødning, forlænget og omfattende blødning efter operationsindgreb eller traume. Blødning fra alle organer kan forekomme og kan være alvorlig. Alvorlige blødninger førende til død, hospitalisering eller blodtransfusion er indberettet hos patienter, der har været i langvarig antikoagulantbehandling. Meget almindelige: Blødning fra forskellige organer. Almindelige: Øget warfarin følsomhed efter langvarig behandling. Hypersensitivitet. Ikke almindelige: Opkastning, kvalme, diarré. Sjældne: Vaskulit, nekrose, alopeci, udslæt, urticaria, pruritus, Blå tå syndrom, Stigning i leverenzymtal, icterus. Meget sjældne: Melaena, kolesterol-emboli. Overdosering: Symptomer: Forhøjet INR og øget risiko for blødningskomplikationer. Påbegyndelsen af forhøjet INR korrelerer med halveringstiden af faktor VII. Forhøjet INR manifesteres oftest indenfor 24 timer efter indtagelse og når et maksimum mellem 36 til 72 timer. Kliniske manifestationer ses få dage eller uger efter indtagelse og karakteriseres ved næseblod, tandkødsblødning, bleghed, hæmatomer omkring led og balder, samt blod i urin og fæces. Andre symptomer kan være rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning, abdominal smerter, opkastning og udslæt med små hudblødninger. Senere i forløbet kan paralyse pga. cerebralblødning, blødningsshock og død ses. Behandling: Symptomatisk og understøttende. Antidoten phytomenadion administreres primært og hvis nødvendigt gives intravenøs infusion af koncentrat indeholdende koagulationsfaktorer, frisk frosset plasma samt blodtransfusioner. Da halveringstiden af warfarin er 20-60 timer, bør patienten observeres over en længere periode. Pakninger: 2,5 mg; 100 stk. tabletter. Udlevering: B. Tilskud: Tilskudsberettiget. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé 28. april 2014. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Takeda Pharma A/S. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40.


ABCD PRADAXA® - RISIKOPROFIL OG FOREBYGGELSE AF ISKÆMISK APOPLEKSI ER NU OGSÅ DOKUMENTERET I KLINISK PRAKSIS

134,000 65

PATIENTER:

Stort studie fra FDA bekræfter effekt og blødningsprofil på Pradaxa® vs Marevan® i klinisk praksis.

FDA MEDICARE STUDY1

ÅR ELLER ÆLDRE: Effekt og blødningsprofil dokumenteret på den ældre patient.

RESULTATER

PRADAXA® (150 mg x 2 dgl eller 75 mg x 2 dgl.) vs. Marevan®*

Resultaterne i FDA Medicare studiet1

iskæmisk apopleksi (reduktion) intrakraniel blødning (reduktion) mortalitet (reduktion)

PRA-15-01-08 MAR15

akut myokardieinfarkt (ingen øget risiko) gastrointestinal blødning (øget risiko) Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren, med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI); alder ≥ 75 år; hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2); diabetes mellitus; hypertension

Ref. 1: Graham et al. Circulation 2014;131:157-164 *Resultaterne er baseret på en samlet analyse af både Pradaxa® (dabigatran) 150 mg x 2 og 75 mg x 2. I DK er Pradaxa® 75 mg ikke godkendt til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved atrieflimren. I studiet indgik patienter på 65 år eller ældre med non-valvulær atrieflimren som startede behandling med Pradaxa® eller Marevan® In the United States, Medicare is a national social insurance program, administered by the U.S. federal government since 1966, currently using about 30 private insurance companies across the United States. Medicare provides health insurance for Americans aged 65 and older who have worked and paid into the system. Produktresumé findes på side 39

Profile for Solomet

DSTHForum - 4. udgave 2015  

DSTHForum - 4. udgave 2015  

Profile for solomet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded