Page 1

БІБЛІОТЕЧНЕ НОВОСІЛЛЯ ñòîð.

3

КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ —ЗОВСІМ НЕ РАЙ ñòîð.

ЄВРОПРИКИД ПО СОЛОМ’ЯНСЬКИ

5

ñòîð.

7

¹1 5 (118) æîâòåíü 2008 ðîêó

«Çîëîòå ïåðî» 2006 ð³ê

ñòîëèöÿ ДЕ ШУКАТИ П'ЯТИЙ КУТ Ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ìåðåæ³ ãðîìàäñüêèõ âáèðàëåíü ì³ñòà ñòîëè÷íà âëàäà âçÿëàñü çà ï³äãîòîâêó äî ðåàë³çàö³¿ çàòâåðäæåíî¿ Êè¿âðàäîþ Ñõåìè ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ âáèðàëåíü ³ç çàñòîñóâàííÿì òóàëåòíèõ ìîäóë³â ó Êèºâ³ òà Ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà ñòàö³îíàðíèõ ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â íà ïåð³îä 2008—2010 ðð. Ïðè÷îìó ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ òàêèõ òóàëåò³â ÿê çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó, òàê ³ çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â. Íàðàç³ â ñòîëèö³ ôóíêö³îíóº ëèøå 174 ñòàö³îíàðíèõ ãðîìàäñüêèõ âáèðàëåíü. Êîæíà ï'ÿòà ç íèõ ïîòðåáóº íåâ³äêëàäíîãî ðåìîíòó.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЮВАЛЬНИК Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì ó Êèºâ³. Öå íîó-õàó ïåðåäáà÷ຠâñòàíîâëåííÿ íà äîðîãàõ ì³ñòà ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³éíèõ òàáëî, êåðîâàíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, äåòåêòîð³â òðàíñïîðòó òà ìåòåîíàãëÿäó. Òðèâàë³ñòü áóä³âíèöòâà ñèñòåìè — 1 ð³ê.

КІНО НА ВІДРАДНОМУ Ê³íîòåàòð «Òàìïåðå», ùî íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42, ñòàíå îäíèì ³ç íàéñó÷àñí³øèõ ê³íîêîìïëåêñ³â ñòîëèö³. Êè¿âñüêà âëàäà çàëó÷èëà äî ðåêîíñòðóêö³¿ öüîãî çàêëàäó ³íâåñòîðà (êîíêóðñ âèãðàëà êîìïàí³ÿ «Äåëüòà-ÏÔ»). Öåé ê³íîòåàòð ðàí³øå íàçèâàâñÿ «Â³äðàäíèé», à çáóäóâàëè éîãî ùå 1967 ðîêó íà 700 ãëÿäàöüêèõ ì³ñöü, àëå îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ïðàöþâàëà ëèøå ìàëà çàëà íà 46 ì³ñöü. Êð³ì òîãî, îáëàäíàííÿ ê³íîòåàòðó äàâíî ïîòðåáóâàëî çàì³íè, à ïðèì³ùåííÿ — êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ðîáîòè òðèâàòèìóòü ìàéæå äâà ðîêè.

І ЗНОВУ — НА ВИБОРИ

Ôîòî Âàëåð³ÿ Áóðÿêà

14 жовтня — День українського козацтва

ПІД СВЯТИМ ПОКРОВОМ У переддень свята Покрови Пресвятої Богородиці варто ще раз замислитись про те, чому цей день, не будучи одним з найбільших християнських свят, відзначається в Україні на національному рівні. Феномен сакральної сув'язі Богородиці й українців має корені ще в часах навернення до християнства Аскольда і Діра внаслідок влахернського дива, коли саме і відбулося засвідчене правед& ником Андрієм та його учнем Єпіфанієм чудо спасіння право& славного люду від напасників саме омофором, Покровом Ма&

тері Божої. Вже після тих князів, коли християнство знову — і вже назавжди —прийшло в Київську державу, а Святий Во& лодимир передав свою держа& ву під Божу опіку, будівничими Успенського собору Києво&Пе& черської лаври стали жителі то& го ж Влахерна, котрі вирізняли& ся серед іншого християнсько& го люду своїм особливим став& ленням до Пречистої Діви Марії. В Україні шанобливе ставлення до Матері Ісуса Хри& ста набуло характеру душевно& го та теплого. Традиційно Пріснодіва Марія вважалася за&

ступницею жіноцтва від всілякої наруги та охоронницею шлюбів. Тим більше, що одне з числен& них свят, присвячене Божій Ма& тері — Покрова, припало на се& редину жовтня, а це тра& диційний час весіль у хлібо& робів&українців. Чудесна перемога доброти й любові над збройною силою не могла не зробити Божу Матір також і покровителькою православного воїнства, яким було козацтво. Саме тому аб& солютна більшість козацьких церков збудовані в ім'я Покро& ви Божої Матері, перші молебні

також правили в таких церквах на свято Покрови. Минали ча& си, а ця традиція йти в бій за Україну та її волю під святим за& ступництвом Пречистої Діви лишалася непорушною. Січові Стрільці, Холодноярські повстан& ці, Українська Повстанська Армія, котра вибрала свято По& крови офіційним днем свого за& снування, вважали, що Покров Пресвятої Діви зберіг і збереже надалі українську землю і ук& раїнський народ в його бо& ротьбі за волю, в боротьбі До& бра і Зла в усьому світі. Óëàñ Ñàìîâèä

Ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî ìຠíàì³ð çì³íèòè ³ñíóþ÷èé ñòàí ñïðàâ â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³, äëÿ ÷îãî éîãî êîìàíäà â³çüìå ó÷àñòü ó âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. «Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â Óêðà¿íè íå çàäîâîëüíÿº ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ. Ñüîãîäí³ äèñêðåäèòîâàíèé ãîëîâíèé ïðèíöèï âëàäè — ñëóæèòè ñâîºìó íàðîäó, ñâî¿ì âèáîðöÿì. Íàòîì³ñòü äîñâ³ä Êèºâà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é, áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ, ìîæå ³ ìຠáóòè çàñòîñîâàíèé ó ìàñøòàáàõ Óêðà¿íè», — ââàæຠËåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

â³ä ñåñ³¿ äî ñåñ³¿ Наприкінці вересня відбулося засідання чергової ХVIII сесії Солом'янської у м. Києві ради VI скликання. Перед початком роботи сесії лідерка фракції «Блок Литвина» у райраді Жанна Шафаренко оприлюднила заяву своєї політичної сили про характер нинішньої кризи в країні та можливі її наслідки. Фракція Партії регіонів повідомила про обрання головою своєї фракції Ольги Сергеєвої замість Сергія Баранова&Мохорта, який цього року обраний депутатом міської ради. У свою чергу депутати блоку Леоніда Черновецького оголосили про обрання замість свого колиш& нього керівника Романа Слободяна, який також став депутатом Київради, — аж двох співголів: Сергія Белінського та Сергія Нікіташа. Ïðîäîâæåííÿ íà 2-é ñòîð.


2

ÆÎÂÒÅÍÜ ÏÐß̲ ˲Ͳ¯

207-09-98 1500–1700 16 жовтня ²ÂÀÙÅÍÊÎ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü ñïîæèâ÷îãî ðèíêó, ïðîäîâîëü÷èõ ðåñóðñ³â òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

23 жовтня ÁÅÕ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, êóëüòóðè òà òóðèçìó

30

жовтня

ÍβÊÎÂÀ ͳíà Ãðèãîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

ÏÐß̲ ˲Ͳ¯

207-09-98 1500–1700 «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó! У Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації пра& цює постійно діюча «гаряча лінія» за телефоном довідки 207–09–68. Час роботи: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 20.00, перерва з 13.00 до 14.00. Також у районі в цілодобовому ре& жимі працює служба оперативного ре& агування на звернення громадян за те& лефоном 248–66–66.

Ãàçåòà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ ðàäè òà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.solor.da-kyiv.gov.ua Âèäàâåöü ÒΠ«Ìåä³à-Ïðîì³íü» Øåô-ðåäàêòîð Ãë³á Áàêàë³íñüêèé Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Ñåðã³é ªâñººâ e-mail: editor@solonews.kiev.ua Àäðåñà ðåäàêö³¿: 03186, Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 40-À Òåëåôîí: (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: info@solonews.kiev.ua Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñÿ çà òåë. (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: advert@solonews.kiev.ua Ðåäàêö³ÿ ìîæå íå ïîä³ëÿòè ïîçèö³þ àâòîðà. Ïðè ï³äãîòîâö³ äî äðóêó ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî ðåäàãóâàòè òà ñêîðî÷óâàòè âñ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ íàäõîäÿòü äî ãàçåòè. Ðóêîïèñè ðåäàêö³ÿ íå ðåöåíçóº ³ íå ïîâåðòàº. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ëèñòóâàòèñÿ ç ÷èòà÷àìè ëèøå íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ ïóáë³êàö³é â³äïîâ³äຠðåêëàìîäàâåöü. Ïóáë³êàö³¿, ïîçíà÷åí³ , äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè Íàäðóêîâàíî ó äðóêàðí³ ÒΠ«Êàìåðòîí», ì. Ãàéñèí, âóë. ϳâäåííà, 18. Íàêëàä 121 700 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹56. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÓ ¹ 59 â³ä 24.10.02 ð. Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ó êîæíó ïîøòîâó ñêðèíüêó â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

15

¹

ОПЕРАЦІЯ «АТЕСТАЦІЯ» 30 вересня у столиці стартував осінній місячник з благоустрою. Перший день генерального прибирання розпочався з об'їзду двох районів столиці — Святошинського та Солом'янського спеціальною комісією на чолі із заступником голови КМДА Володимиром Головачем. Такі рейди відбуватимуться у кожному районі за графіком, а комісія контролюватиме хід ви& конання робіт. Начальники Го& ловного та районних управлінь з питань благоустрою прискіпли& во оглядали територію. Як вия& вилося, поняття «благоустрій» у різних районах має досить відмінне значення. Почали зі святошинських вулиць. Воло& димир Головач ініціював кілька позапланових зупинок автобу& са. Перед очима присутніх ви& никали не надто привабливі картини на вулицях Клав& діївській, Гната Юри та Осінній. Купи листя, бур'яни, несанк& ціоновані сміттєзвалища тощо. Солом'янський район на тлі сусідів має привабливіший виг& ляд: тут куди чистіше, ситуація з благоустроєм набагато краща, адже комунальники встигли прибрати та вивезти сміття. Хо& ча деякі негаразди потрапили на очі перевіряючим. Скажімо, килим з опалого листя густо вкривав вулиці Суздальську та Новопольову. Непорядок! Наприкінці об'їзду у при& міщенні Солом'янської райдер& жадміністрації підбивали під& сумки першого дня місячника. Цьогорічні заходи з благоуст& рою в столиці мають свою род& зинку, повідомив Володимир Головач. Упродовж місячника не тільки інтенсивно ліквідову& ватимуть стихійні сміттєзвали& ща, лататимуть асфальт, ре& монтуватимуть вхідні двері до під'їздів тощо, а ще атестувати& муть заступників голів райдер& жадміністрацій, які відповіда& ють за благоустрій. У КМДА до справи поставилися вкрай серйозно. На керівників, чия те& риторія буде недостатньо впо& рядкованою, чекає адміністра& тивне покарання аж до звіль& нення із займаної посади. Ви& конувач обов'язків начальника Головного управління контролю за благоустроєм Києва Віктор Кунц оголосив, що крім атес& тації серед районів проводити& меться конкурс на… найгірші будмайданчик та комунальне

²íôîðìàö³ÿ «Ñîëîì'ÿíêè»

колишніх звалищ працюють пункти приймання вторинної сировини. Володимир Головач нага& дав, що «приватне сміття» — загальноміська проблема, тож зажадав пропозицій. На відміну від святошинців, керівник солом'& янських комунальників Ольга Мартиняк запропонувала ва& ріант дієвого впливу на меш& канців приватного сектору. З розміщенням МАФів у Солом'янському районі, на відміну від інших, більш&менш благополучно. Демонтуванню підлягають зо два десятки кіосків — найменша порівняно з міською кількість. З незаконни& ми архітектурними формами успішно бореться створене для цієї мети КП «Солом'янка& Сервіс». Заступник голoви КМДА нагадав про не& санкціоновані МАФи на Со& лом'янській площі, тож саме ці малі архітектурні форми будуть у центрі уваги РДА найближчим часом. Загалом по Со& лом'янському району визначе& но 9 об'єктів комплексного бла& гоустрою, які доводитимуть до ладу упродовж місячника. За& гальна вартість робіт станови& тиме 32 млн. грн. Наприкінці жовтня за ре& зультатами проведення осін& нього місячника з благоустрою новостворена інституція гро& мадських контролерів визнача& тиме найчистіший район, кра& щий квітник, подвір'я, фасад бу& динку, і, водночас, — найневпо& рядкованіші території. У КМДА вважають, що доволі жорсткі умови, за яких можна втратити посаду, змусять районних чи& новників працювати на благо киян на повну силу. Îëåíà Òðèôîíîâà

Про затвердження звіту про виконання бюджету Солом'янського району м. Києва за I півріччя 2008 року Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Солом'янська районна у м. Києві рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Солом'янського району м. Києва за I півріччя 2008 року згідно з додатком: 1.1. По доходах у загальній сумі 174280,3 тис. грн., в тому числі: — по доходах загального фонду — 139118,0 тис. грн.; — по доходах спеціального фонду — 35162,3 тис. грн.; 1.2. По видатках у загальній сумі 213857,5 тис. грн., в тому числі: — по видатках загального фонду — 163274,3 тис. грн.; — по видатках спеціального фонду — 50583,2 тис. грн. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради та постійну комісію з питань соціально&економічного розвитку, бюджету та фінансів. І. Сидоров, голова районної в м. Києві ради та райдержадміністрації

ЯРМАРКУЄМО Графік проведення ярмарків 11 жовтня — вул. Героїв Севастополя, 42, 18 жовтня — вул. Стадіонна, 25 жовтня — вул. Пулюя, 5.

Гр а ф і к п р о в е д е н н я громадських слухань у Солом'янському районі м. Києва 23 жовтня 2008 р. о 18.30. Робота гро& мадського транспорту в Солом'янському райо& ні в осінньо&зимовий період (зал засідань Со& лом'янської райради, пр&т Повітрофлотський, 41, кімн. 463). Відповідальні — заступник голо& ви Іващенко Анатолій Васильович, тел. 207B09B04, начальник відділу транспорту, інформатизації та зв'язку Хоменко В. Є., тел. 207B09B72.

âàêàíòí³ ïîñàäè Управління праці та соціального захисту насе& лення Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення ва& кантних посад (на час відпустки для догляду за дити& ною): — начальника відділу; — заступника начальника відділу; — головного спеціаліста. Вимоги до конкурсантів: громадянство України, вища освіта відповідного спрямування за освітньо& кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, для

Запрошуємо!

керівних посад стаж на державній службі не менш як три роки, досконале володіння державною мовою, основами діловодства, знання законів України та нормативних документів щодо встановлення статусу пільгових категорій громадян і надання пільг на жит& лово&комунальні послуги та зв'язок, знання ПК. Документи приймаються протягом 30 календар& них днів з дня опублікування оголошення конкурсу за адресою: м. Київ, прBт Повітрофлотський, 40, кімн. 215; тел. 520B02B07.

Прохання до одиноких мешканців району, які потребують уваги та сторонньої допомоги, звер& 1 жовтня ми відзначили Міжнародний день гро& мадян похилого віку. Територіальний центр соціаль& татися до територіального центру за адресами: ного обслуговування населення Солом'янського бул. І. Лепсе, 83&А, та вул. Волинська, 2. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: району м. Києва вітає Вас із цим днем і бажає міцно& 497-51-62, 242-86-40. го здоров'я, людської теплоти та терпіння.

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

підприємство з обслуговування житлового фонду. Директори підприємств&аутсайдерів на& вряд чи втримаються на своїх посадах. Віктор Кунц окреслив загальні для всіх районів проб& леми — несанкціоновані сміттє& звалища, незаконна торгівля, бездозвільні МАФи, рекламні банери, встановлені без пого& джень з РДА. Слайдами проілю& стрували проблемні адреси. Основними недоліками у Со& лом'янському районі визнали забиті зливоприймачі, провали в асфальті, відсутність люків над каналізаційними колекто& рами, безлад після аварійних розриттів «Київенерго». Без& пристрасний фотооб'єктив зафіксував засмічений дитячий майданчик по вул. Вінницькій, несанкціоновану торгівлю з вантажівки по вул. Героїв Сева& стополя, 40—42, звалища сміття по Відрадному проспек& ту, 38, та бульвару Івана Лепсе, 37, тощо. Втім, місячник ще тільки розпочався, тож є час ви& правитися. Перший заступник голови Солом'янської РДА Максим Шкуро, коментуючи ситуацію в районі, відзначив: члени комісії мали змогу переконатися, що до прибирання території залу& чені школярі, студенти та військові. І так триватиме не лише упродовж місячника. Но& вацією є закріплення зелених зон, окрім безпосередніх ба& лансоутримувачів, за школами, вищими навчальними заклада& ми, іншими організаціями. Тож за порядком здійснюватиметь& ся подвійний контроль. Сміття вивозять регулярно, перепов& нених контейнерів у районі не& має. Це кілька років тому кучу& гури мотлоху доводилося ліквідовувати за допомогою трактора, нині ж завдяки фірмі& перевізнику «Альтфатер Київ» контейнери звільняють вчасно. Звісно, сміттєва проблема не до кінця вирішена у районах малоповерхової забудови. Ще не всі власники приватних са& диб уклали угоди з фірмою&пе& ревізником, тож час від часу підкидають свій непотріб до чу& жих контейнерів чи утворюють звалища. Проте у деяких мікро& районах приватної забудови звалища відійшли в минуле: мешканці проспекту Відрадно& го уклали відповідні угоди, тож тепер сміття з мікрорайону ви& возять за графіком. А на місцях

â³ä ñåñ³¿ äî ñåñ³¿ Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð. Попри кризу на українському політичному Олімпі, солом'янські народні обранці показали на останній сесії завидні взаєморозуміння та згур& тованість. У результаті було прийнято низку важ& ливих для життєдіяльності району рішень. Зокре& ма депутати одностайно схвалили Програму роз& витку закладів культури на 2008—2011 роки. До& кладніше про цю програму та інші питання, що розглядалися на сесії, читайте у наступних номе& рах газети.

ØÀÍÎÂͲ ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÐÀÉÐÀÄÈ ЛЕОНІД ПИЛИПОВИЧ ГРОМАШЕВ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ ШКУРО

Ç äíåì íàðîäæåííÿ âàñ! Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òà ðåäàêö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè» áàæàþòü âàì òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ó âàø³é íåâòîìí³é ïðàö³, ðÿñíèõ çäîáóòê³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â, íåçãàñèìîãî ïðàãíåííÿ ïðàöþâàòè â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.


3

ÂÀÆËÈÂÀ ÒÅÌÀ

НА СОЛОМ'ЯНЦІ ВСЯК ПІДКАЖЕ,

нижка вчить, як на світі жить, — каже народна мудрість. Видатний майстер слова Максим Рильський дуже влучно назвав Радянський Союз, складовою якого була і Україна, країною читачів. Раніше, коли хорошу книжку не купували, а «діставали», у книгозбірні вони зазвичай надходили, тож бібліотеки були чи не найвідвідуванішими закладами. Читальні зали теж не стояли порожні: особливо цінні й рідкісні книжки на руки не видавали. І нині, за суцільної комп'ютеризації та всюдисущого Інтернету книга не втратила свого вагомого значення: охочих долучитися до друкованої мудрості не меншає — і бібліотечні зали не порожніють.

К

У Солом'янському районі книгозбірнями опікується районна влада, вчасно виділяючи кошти на поповнення фондів, комп'ютери& зацію закладів тощо, дбаючи і про приміщен& ня бібліотек. Наприкінці вересня, напере& додні міжнародного дня бібліотек отримала нову прописку Центральна районна бібліотека ім. Ф. Достоєвського. Тепер вона займає площу майже 1000 квадратних метрів на двох поверхах щойно зведеної висотки на вул. Освіти, 14&А. На урочистості з приводу відкриття закладу з'їхалися почесні гості — мер Києва Леонід Черновецький, заступник голови КМДА Віталій Журавський, голова Со& лом'янської РДА Іван Cидоров, президент ХК «Київміськбуд» Петро Шилюк. З приходом до міської адміністрації нової команди фінансування бібліотек суттєво збільшилося, сказав під час мітингу Леонід Черновецький. «Ми стали витрачати на бібліотечну справу вдвічі більше коштів — з 20 млн. до 40 млн. грн.». Крім того міська вла& да подбала про збільшення оплати праці бібліотекарів, визначивши їм 20&відсоткову надбавку до зарплати. Мер також нагадав, що нові приміщення для книгозбірень не бу& дувалися від часів генсека Леоніда Брежнєва і пообіцяв виправити таке ганебне станови& ще. *** ро нове приміщення ЦРБ вчасно потурбу& валася районна влада, адже со& лом'янський очільник поставив умовою зве& дення висотки в цьому мікрорайоні спору& дження об'єкта соціальної сфери, а саме — бібліотеки. В результаті на її спорудження з міського бюджету не витрачено жодної копійки, лише кошти інвестора — будівель& ного холдингу «Київміськбуд». Пізніше з рай& онного бюджету виділили 1,2 млн. грн. для комп'ютеризації закладу. Будівельний холдинг також подарував бібліотеці комп'ютер, а район& на влада додатково — плазмовий телевізор. Зрозуміло, що голова Солом'янської РДА Іван Сидоров на відкритті храму книги почу& вався іменинником, дякуючи мерові за увагу до районних свят: — За останні три тижні за міськими про& грамами ми відкрили 3 нових соціальних об'єкти за участі міського голови — плаваль& ний басейн, музичну школу ім. Д. Каба& левського, а тепер — бібліотеку ім. Ф. До& стоєвського. Невдовзі додасться четвертий — парк «Відрадний». Після урочистого перерізання стрічки сто& личний мер, його заступник, солом'янський очільник і почесні гості оглянули нові приміщення. Екскурсію для поважних гостей провела директор ЦРБ Орися Чухрій. Вона із гордістю розповідала про потужні бібліотечні фонди кількістю у понад 100 тис. примірників. Ці книжкові скарби понад місяць перевозили, чи, швидше, переносили зі старої будівлі до нової, благо зовсім недалеко, лише кілька кроків від старого приміщення. А от меблі, комп'ютери, мультимедійне обладнання — новісінькі. Компонувати меблі в новому приміщенні спочатку було складно, розповіла Орися Іванівна, адже бібліотечні працівники звикли до інших конфігурацій залів. Втім вдалося вдало «обіграти» кожен куточок нових приміщень. Книжки нарешті зберігатимуться

Ï

ЯК ПРОЙТИ відповідно до санітарних умов, у просторих книгосховищах. Важче було перевезти сектор історико& краєзнавчої роботи та відділ ор& ганізації і використання фондів, які містилися окремо на вул. До& нецькій. Довелося 6 тис. книжок спакувати у 600 пачок, затим пере& везти автівкою. Відтепер централь& на районна бібліотека має ще й влас& ну родзинку — облаштовану кімнату казок «Веселкова жар&птиця» — для найменших відвідувачів. Тож поки батьки поринатимуть у світ друкова& ного слова, дітвора бавитиметься. Передбачене і окреме просторе приміщення для різноманітних просвітницьких та культмасових заходів. *** ентральна районна бібліотека ім. Ф. Достоєвського має понад 60&річну цікаву історію. Аби з нею могли ознайомитися відвідувачі, неподалік входу співробітники закладу обла& штували стенд з фотографіями, які ілюстру& ють етапи становлення ЦРБ. Заснована по& воєнного 1946 року, книгозбірня притулилася на 18 «квадратах» у клубі ім. С. Кірова на Чо& колівці. Фонд бібліотеки тоді налічував 4 тис. книжок, що дивом уціліли в окупованому Києві. А 1950 року книгозбірня справила но& восілля на першому поверсі відомчого будин& ку по вул. Освіти, 14, уже на 455 квадратних метрах. Книжковий фонд зріс до 10 тис. примірників. Бібліотека тоді обслуговувала 700 осіб. Ім'я великого російського письмен& ника присвоєно цьому закладу за ініціативи читачів у 1956 році. Нині щороку книгозбірня обслуговує 7—8 тисяч людей, адже навколо студентські гуртожитки. У середньому за день сюди приходять понад 200 осіб. ЦРБ — координаційний центр для 17 публічних бібліотек району. Звісно, за такого напруже& ного графіка роботи книгозбірня переросла можливості свого приміщення. І співробітни& ки, й читачі потерпали від незручностей. А ще мешканці гуртожитку з горішніх поверхів будинку неодноразово заливали бібліотеку і багато книжок суттєво постраждали. Читачі також воліли, аби площі були більшими, — окрім безпосередньої видачі літератури, бібліотека регулярно проводить різноманітні культурно&масові заходи — літературні, му& зичні, поетичні вечори, театралізовані дійства тощо. Зазвичай це відбувалося у чи&

Ö

вачам викладала майстриня Оксана Білоус. Після майстер&класів у книгозбірні навіть ор& ганізували виставку писанок, розфарбованих власноруч. Нині ж у бібліотеці працює клуб «Джерела». Його завдання — знайомити усіх охочих з народними традиціями, обрядами, такими, як сватання, весілля тощо. До свята Покрови традиційно гостями ЦРБ стають бандуристи. Літературні вечори за творами видатних українських письменників — звична бібліотечна робота. Скільки тут перебувало майстрів красного письменства, навіть важко перелічити. Нещодавно гостями ЦРБ були молоді українські поети на чолі з Романом Ку& харуком. Запам'яталася відвідувачам і вис& тавка картин художника Володимира Гуден& ка. А літературні вечорниці зі знаним ук& раїнським письменником Миколою Сомом зачарували читачів. Аудиторія, затамувавши подих, слухала цікаві історії з вуст живого класика. Сценарії вечорниць, вірші та діалоги зазвичай пишуть самі бібліотечні працівники. Такі зустрічі, розповідає Орися Чухрій, со& лом'янці відвідують залюбки: тут можна роз& важитися з користю, дізнатися багато цікаво& го з історії нашої країни, насолодитися мис& тецтвом художнього слова і навіть спробува& ти власне поетичне перо. *** айцінніший скарб ЦРБ — її співробітники, багато з яких віддали рідному закладу по кілька десятиліть. Так провідний бібліотекар Ніна Кінькова «на посту» біля книжкових по& лиць упродовж 55 років. Вважає роботу в бібліотеці своїм покликанням. Бібліотекар не лише механічно підбирає і видає замовлені книжки, він повинен мати широкий світогляд, бути в курсі друкованих новинок не лише ху& дожньої літератури, а й у царині науки, освіти, економіки, законотворчості, допо& магати читачеві зорієнтуватися у безмежно& му морі книжок. На іншому місці Ніна Кінько& ва себе не уявляє, залишаючись вірною со& лом'янській бібліотеці. Понад 30 років пра& цює в ЦРБ і Світлана Гула. Зізнається, що могла перейти на більш оплачувану роботу, однак залишити колектив, який став рідним, не зважилася. 34 роки віддала книгозбірні її

Í

ДО БІБЛІОТЕКИ тальній залі, а її відвідува& чам пропонували скориста& тися кабінетами бібліоте& карів. З 1991 р. у ЦРБ працював клуб «Народні джерела». До речі, того ж року бібліотеку першою в районі освятили. Ще до офіційного затвердження нового прапора незалежної України жовто&синє полотни& ще вже прикрашало читальну залу центральної со& лом'янської книгозбірні. «На& родна криниця» стала осеред& ком відродження національної самосвідомості мешканців району, зізналася головний бібліот& екар з масової роботи Світлана Гула. Основ& ними «клубними» заходами стали «Свята со& нячного циклу» — відзначення Різдва, Вели& кодня, інших релігійних і державних свят. На вечорниці окрім школярів, студентів і просто усіх зацікавлених, запрошували професійних акторів, співаків, музикантів. Скажімо, всім запам'яталося театралізоване дійство «Ук& раїнське весілля». Учасники міні&вистави, се& ред яких і постійні читачі, розучили весільних пісень, вбралися у народні строї й відтворили давній обряд. А справжнє весільне вбрання гуцулів до Києва доправили літаком з Букови& ни. Усі співробітники ЦРБ оволоділи наукою писанкарства, яку їм та зацікавленим відвіду&

директорка Орися Чухрій, понад 20 — керує закладом. Робота, вважає Орися Іванівна, повинна приносити задоволення, лише тоді життя сповнене сенсу. Нині колектив ЦРБ обживає нове приміщення. Читачам також не важко знай& ти нову адресу улюбленого закладу, адже вона змінилася всього на одну літеру, а бу& динки знаходяться поряд. У планах бібліотекарів — організація но& вих цікавих заходів. Втім, бібліотечна справа у Києві тільки набирає обертів, зауважив столичний мер Леонід Черновецький, запев& нивши, що міська влада віднині приділятиме особливу увагу всім бібліотекам столиці. Îëåíà Äåðåçà

15

¹

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó


4

ÎÁ’ªÊÒÈ ëþäèíà ç Ñîëîì’ÿíêè

â³äëóííÿ ñâÿòà

Äî øêîëè — ÿê äî ð³äíî¿ õàòè К

Скільки солом'янської дітвори навчив гра& моти наш герой, скільком відкрив світ ук& раїнського слова… Траплялося, попадеться під руку на перерві якийсь малий бешкетник, а Ва& силь Дмитрович йому каже: «Та я ж твого батька вчив, він чемний був, а ти?». Вже й онуки ко& лишніх учнів сіли за парти — отже цілі династії веде до знань найстаріший у школі вчитель. Пригадує Василь Дмитрович уроки укра& їнської літератури в одному дивовижному класі десь на рубежі 60—70 років. Здавалося, що діти з учителем біжать наввипередки: хто більше прочитає, хто більше знає. Прийти на урок не підготувавшись якнайретельніше, не бути в курсі усіх новинок не міг собі дозволити. А які люди вийшли з того класу! Лікарі, науковці — є чим пишатися їхньому вчителеві… Цьогорічна зустріч випускників середньої школи №166, які закінчили її сорок років тому, засвідчила: пам'ятають Василя Дмитровича і в Америці, і в Німеччині, і в близькому зарубіжжі. Як зустріли& ся, впізнав не всіх, а його — увесь клас, хоч і ми& нуло чотири десятиріччя. Як людина, котра працює з дітьми, не може вчитель не думати про їхнє майбутнє. Про яку моральність і духовність юних громадян неза& лежної України може йти мова, коли телебачен& ня і навіть література пропагують насильство і розпусту, а більшість корисних передач можна побачити лише вночі? Чому дедалі більшає без& притульних, якими ніхто не опікується? І врешті& решт, хто вигадав ті книжки, де зібрано твори з української літератури, що геть відбивають у дітей бажання читати? Василь Дмитрович упев& нений: держава не має стояти осторонь цих проблем. Болить йому й те, що молоді вчителі надовго не затримуються у школі, а шкода, вони дуже потрібні дітям. «Якби життя почати знову, я хотів би його прожити так само», — говорить вісімдеся& тирічний учитель Василь Дмитрович Юрців. А як же інакше? ²ðèíà Àâ÷óõîâà

Àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé áàíê

âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 1/8, òåë. 242-15-40, 243-34-25; âóë. Âîëèíñüêà, 10, òåë. 242-19-20; âóë. Ñ. Ñîñí³íèõ, 17, òåë. 501-40-28; âóë. Êóäðÿâñüêèé óçâ³ç, 5-Á, òåë. 482-39-72 Áðîâàðñüêèé ïðîñïåêò, 15 (â ïðèì³ùåíí³ Ì³æíàðîäíîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó, ïàâ³ëüéîí 1), òåë. 201-11-44

15

¹

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß «ÀÄ̲ÐÀ-ÄÅÍÒ» Áåçêîøòîâíî!!! Êîíñóëüòàö³ÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íòðàîðàëüíî¿ êàìåðè. Çíèæêà âëàñíèêó îãîëîøåííÿ — 5% Îðòîäîíòè÷íèé ïðèéîì Mîæëèâèé ðîçðàõóíîê êðåäèòíèìè êàðòêàìè Ùîäåííî ç 9.00 äî 21.00; cá., íä. ç 10.00 äî 17.00

артисти не відставали від дітво& ри: перед вчителями виступали квартет «Гетьман», дует «Горли& ця» і заслужена артистка Украї& ни Тетяна Самая. Вочевидь, чу& довий концерт і привітання створили святковий настрій іменинникам вже за кілька днів до свята, і хотілося б, аби вони зберегли його до наступного жовтня. А певною підтримкою педагогам стала матеріальна ви& нагорода, яку отримав кожен (!) освітянин району. Та свято — святом, а нав& чальний процес у школах і са& дочках саме у розпалі. Началь& ник районного управління осві& ти Олена Рудзинська роз& повіла, що поряд з досягнення& ми існують і чималі проблеми. Передовсім це стосу& ється плинності кадрів і браку молодих учи& телів у школах. Хоча солом'янським педа& гогічним новачкам гріх нарікати: кожному, хто прийшов з інститут& ської лави, надається грошова допомога та ще й пам'ятний пода& рунок від районного голови, не завадить і безкоштовний проїз& ний — тільки пра& цюй… Однак багать& ом до вчительської праці при& звичаїтися складно, та й зарп& лата не така висока. Доводить& ся збільшувати навантаження досвідченим вчителям, запро& шувати на підмогу пенсіонерів. Та попри все наші школярі от& римують ґрунтовні знання: взя& ти хоча б цьогорічне тестування випускників — солом'янці на другому місці у столиці. Схожа кадрова ситуація і в дитячих са& дочках, хоча і тут справі стара& ються зарадити: вихователі ма& ють змогу отримати безкош& товно вищу освіту. Район роз& будовується, малечі більшає, проте черги у дитячі заклади немає. Останнім часом відкри& ли додатково ще 10 груп (це ж цілий садочок!). Невдовзі бу& дуть сучасні заклади, що відповідають усім вимогам, на вул. Ернста і Кудряшова та на Червонозоряному проспекті. Молодим батькам не варто хвилюватися, місця вистачить усім — і у школах, і в садочках. Ìàð³ÿ Ïðèéìàê

ì³ñüêèé ïîðòàë 42 ХВИЛИНИ ПІД ЗЕМЛЕЮ Триває будівництво лінії метро на житло& вий масив Теремки. Оздоблювальні роботи станційного комплексу «Деміївська» вже ви& конані на 90%. Практично завершена будівельна частина робіт і на станції «Го& лосіївська». Також активно споруджується станційний комплекс «Васильківська» — тут на 65% споруджено тупики за станцією, роз& початі оздоблювальні роботи.

051 інформаційна служба КМДА

Дозвіл № 5&10/535 від 01.03.2004

À ÀÄ ÄÐ ÐÅ ÅÑ ÑÈ È Ô Ô²²Ë ˲²¯¯ Ò ÒÀ À  ²²Ä ÄÄ Ä²²Ë ËÅ ÅÍ ÍÜ Ü::

не найближчі співробітники, краще помічає і здобутки, і ста& ранність, і ставлення до дітей. Для когось відзнака була доволі неочікуваною, а відтак і дуже приємною. Подарунки на святі до Дня вчителя за високі ре& зультати роботи отримали та& кож і шкільні колективи — муль& тимедійні комплекси тепер працюватимуть у шести школах району. А про те, як вшанували іме& нинників юні та дорослі артис& ти, — окреме слово. За хором «Зірниця» малеча з Палацу творчості дітей та юнацтва ви& танцьовувала полечку, співала восьмикласниця Мар'яна Куд& рявченко, виходили на сцену грації з колективів «Візінова», «Чисті роси» та «Аматор спорт данс», ще була демонстрація моделей одягу (постарався на& родний театр моди «Ясочка»). Ці колективи — з районного Центру дітячої та юнацької творчості. Час від часу у залі чу& лося притишене: «Це ж моя учениця виступає!». Дорослі

м. Київ, бульв. Чоколівський, 23

«Золота осінь» B триває! гривня гривня BB до до 21% 21% річних річних

Привабливі Привабливі умови умови за за іншими іншими вкладами вкладами великої великої депозитної депозитної програми програми терміном терміном від від 1 1 місяця місяця до до 3Bх 3Bх років. років.

дагогів — серед них і керівники шкіл та дошкільних закладів, і вихователі. У нас існує власна сти& пендія районного управління освіти — «Пошук майстра», яку вручають тим, хто постійно вдо& сконалює викладання свого предмета, знаходить нові шля& хи до дитячих сердець. Цьо& горіч нею нагороджено чотир& надцять вчителів. Нині виповнюється десять років районній педагогічній на& городі «Педагогічне сяйво». За цей час майже сто вчителів ста& ли її номінантами. Вітання нинішніх достойників почина& лося з виступу їхніх колег, які розповідали про власні вра& ження від цієї людини. Хто ж, як

Òåë. 242-00-96

Ñîëîì’ÿíñüêà ô³ë³ÿ

долар долар США США до до 15,5 15,5 % % річних річних ЄВРО ЄВРО BB до до 14,5 14,5 % % річних річних БОНУСИ БОНУСИ до до 22 % % річних річних для для постійних постійних вкладників вкладників при при відкритті відкритті нового нового вкладу вкладу терміном терміном на на 33 місяці місяці зз виплатою виплатою процентів процентів вв кінці кінці строку. строку.

Цьогорічне відзначення Дня працівників освіти у Солом'янському районі почалося ще напередодні 5 жовтня і складалося з цілої низки заходів. Передовсім відбулася зустріч молодих учителів з керівництвом району, далі кращих з кращих вшановували у Центрі дитячої та юнацької творчості, а 3 жовтня 67 наших учителів (з них десятеро молодих) були запрошені на зустріч з Президентом України Віктором Ющенком. І насамкінець 7 жовтня за традицією поновили Алею педагогічної слави у сквері ім. К. Ушинського. Зазвичай педагогів найпер& ше вітає голова району Іван Си& доров. Вчительська праця йому відома не з розповідей — Іван Петрович — Відмінник освіти України, наго& роджений медаллю «Антон Макаренко», має чималий педа& гогічний стаж. Йому було що сказати при& сутнім у залі — щирі слова подяки за са& мовіддану роботу, лю& бов до своєї професії та побажання успіхів на вчительській і жит& тєвій ниві й міцного здоров'я були зустрінуті бурхливими оп& лесками. Звісно, жодне професійне свято у нашому районі не обхо& диться без привітань місцевої влади та подарунків. Так було і цього разу, коли на сцену ЦДЮТ піднімалися педагоги, які зуміли заслужити повагу і любов дітей та колег. Подяку Київського міського голови отримала директор ліцею «Престиж» Вероніка Турчина, шістнадцятеро освітян — По& дяки голови Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, медалі «Василь Сухомлинський» удостоєні ди& ректор СЗШ №46 Павло Беник, директор ліцею №142 Ольга Боклогова та директор гімназії №178 Людмила Красюк. Ще одну медаль — «Софія Русова» — вручили директору Навчаль& но&виховного комплексу Олек& сандрові Косенку. Знак «Відмінник освіти України» відтепер носитимуть одинадцять солом'янських пе&

˳öåíç³ÿ ÌÎÇÓ ÀÁ ¹200471 â³ä 08.06.05

оли під час святкування Дня працівників освіти на сцену для нагородження запро& сили вчителя середньої школи №166 Ва& силя Дмитровича Юрціва, всі присутні у залі ап& лодували стоячи. Воно й не дивно — невтомна праця упродовж 48 літ у тій самій школі (загаль& ного педагогічного стажу в нашого героя аж 61 рік!) заслуговує на глибоку повагу колег. Василь Дмитрович народився далекого 1928 року в селі Парище Надвірнянського району на Івано&Франківщині (тоді Івано&Франківськ ще звався Станіславом) у простій сільській родині, дитинство його минуло серед чудової прикар& патської природи та пісень. Хоча батько мав за плечима лише чотири класи, був людиною ерудованою, знав кілька мов, дуже любив літературу, в хаті завжди було багато книжок. Сивочолий вчитель згадує, як ще за панування Польщі батько купив «Велику історію України» яку Василь прочитав ще 11& річним. Звісно, хлопцеві не все було зрозуміло, однак поруч був батько, який міг будь&що пояс& нити. Саме він і прищепив синові любов до рідної історії, мови та літератури. А закінчивши педа& гогічний технікум, Василь Дмитрович сам почав ділитися своїми знаннями — спочатку працював вчителем молодших класів у селі Терновиця, а потім завідував початковою школою у сусідньо& му селі. Василь Юрців говорить, що у його житті було дві школи — у Верхньому Майдані, де був дев'ять років директором, і київська №166. Першій віддав свою молодість, а другій — усе життя… Перебравшись разом з дружиною Марією Олек& сандрівною (вона теж вчителька) і маленькою донечкою до столиці, Василь Дмитрович ніяк не міг знайти роботи, доки не прийшов до райвно тодішнього Залізничного району. Тільки встиг познайомитися із завідувачем і розказати про себе, як двері до кабінету розчинилися і на по& розі постав невисокий худорлявий чоловік. «Знайомтеся, це ваш директор Олександр Дани& лович Грабар». До школи йшли пішки вулицею Єреванською, розмовляли, а як дійшли, побачив Василь Дмитрович недобудоване ще приміщен& ня і здивувався: за два тижні 1 вересня, куди ж діти прийдуть? Але допомогли солдати — шви& денько все розчистили, і невдовзі Василь Юрців разом із вчителем праці вже прикріплювали таб& личку з написом «Середня школа №166». Працювати тодішнім учителям було дуже складно: у районі тривало житлове будівництво, нові квартири отримували мешканці усіх районів Києва, а чи не найбільше — з Подолу. Діти прихо& дили різні — поки роззнайомляться, призвича& яться, та й дисципліна шкутильгала… Та завдяки вимогливості й педагогічному таланту директора вже упродовж року ситуація вирівнялася. За десятиліття вчителювання бувало всяко& го: пам'ятає, як директор наказав «заклеїти Со& сюру», якого визнали ворогом народу за диво& вижні слова «Любіть Україну…». А на уроці, при& свяченому творчості Павла Тичини, читав не «Партія веде», а пронизливі рядки: «О, панно Інно, панно Інно, Любові усміх квітне раз — ще й тлінно»…

НИЗЬКИЙ УКЛІН УЧИТЕЛЯМ

Диплом серія ДГКС №017177, виданий 30.06.1999 року на ім'я Єрмуратьєва Сергія Юхимовича, вважати недійсним.

²íäïîøèâ æ³íî÷îãî âçóòòÿ âåëèêèõ ðîçì³ð³â òà çá³ëüøåíèõ ïîâíîò (â³ä 36-ãî äî 44-ãî)

âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 12,

òåë. 248-2133


5

ÃÐÎÌÀÄÀ

íàøå îïèòóâàííÿ

ïðî íàáîë³ëå

«ЗЕЛЕНУ ЗОНУ ЗНИЩИТИ НЕ ДАМО!» —такий вердикт винесли учасники гро& мадських обговорень, що відбулися дня& ми у приміщенні Солом'янської райдер& жадміністрації. Захід, присвячений інформуванню населення про будівниц& тво в мікрорайоні Кадетський Гай дитсад& ка і школи, розпочався досить бурхливо. Мешканці одразу звернули ува& гу на те, що співробітник адміністрації просто записував прізвища присутніх, не звіряючи реєстрації у паспорті. Люди за& жадали, аби список віддали представнику ініціативної групи, — ми, звісно, владі довіряємо, але перестрахуватися не зава& дить. Солом'янці мотивували своє рішення тим, що таку «реєстрацію» запросто можна використати в інших цілях, скажімо, як збір підписів «за» зведення чергової висотки. Тому й порадили районним чиновни& кам наступного разу складати реєстр відповідно до закону про громадські обговорення. Представники ініціативної групи за& уважили: майже півсотні людей, котрі бу& ли у залі, — лише дещиця тих, хто живе у мікрорайоні і мав би взяти участь у за& ході. Відсутність кворуму мешканці пояс& нили незручним часом і заторами на до& рогах, а ще запропонували перенести громадські обговорення ближче до їхніх домівок, приміром, у приміщення серед& ньої школи №318 на території мікрорайо& ну, а нинішнє зібрання вважати інфор& маційним заходом. Заступник голови Солом'янської РДА Андрій Лапань погодився з цими пропо& зиціями: наступні громадські обговорен& ня з цієї проблеми відбудуться через місяць у приміщенні школи №318. Андрій Григорович запропонував при& сутнім оприлюднити найболючіші питан& ня, наступного разу пообіцяв запросити на громадські обговорення не лише керівників районних управлінь, а й міських комунальників, транспортників, представників «Київенерго», у компе& тенції яких — вирішення нагальних проб& лем солом'янців. Щодо основної теми зборів, Андрій Лапань повідомив: коли забудовувалося так зване Турецьке містечко, проектом було передбачено два дитсадки. Від 2003 року у мікрорай& оні триває інтенсивна забудова, втім зво& дилося лише житло, а об'єкти соціальної

сфери навіть не планувалися. Існуючі ди& тячі дошкільні заклади та школи не роз& раховані на дедалі зростаючу кількість мешканців: за планом об'єкти соціально& го призначення мають обслуговувати власників лише 1600 квартир першопо& селенців мікрорайону. Тож проблема ди&

тячих дошкільних закладів стоїть нині ду& же гостро: щоб влаштувати малюка до дитсадка, батьки вимушені по два роки і більше стояти у черзі. За проектом, ра& зом з будівництвом 16&поверхівки для працівників МВС передбачено і зведен& ня дитсадка. Його навіть почали буду& вати, та грошей забракло і майбутній дитячий дошкільний заклад перетво& рився на довгобуд. За ініціативи Солом'янської РДА у лю& тому поточного року укладено угоду про передачу недобудованого об'єкта балан& совою вартістю 1,5 млн. грн. до кому& нальної власності району. Скориговано також проектно&кошторисну докумен& тацію на дитсадок. Нині райдерж& адміністрація виступає замовником бу& дівництва дитячого дошкільного закладу на 110 місць по вул. Народного Опол& чення, 9&А, а тендер виграв холдинг «Київміськбуд». З районної скарбниці виділено 3 млн. грн. на початкові роботи. Загальна ж вартість будівництва — 24 млн. грн. Мешканці загалом схвалили це будівництво, зазначивши, що настав час благоустрою навколо довгобуду. Грома& ду також турбує зведення паркінгу на 110 машино&місць. Втім, цей об'єкт також пе& ретворився на довгобуд — бокс для «залізного коня» коштує 20 тис. умовних одиниць. Нереалізованими залишаються

75 машино&місць. Інвестор Валентин Кулініченко повідомив, що паркінг зве& дуть лише коли набереться достатня кількість бажаючих. Турбує людей і перспектива майбут& нього будівництва поблизу їхніх осель. Мешканець мікрорайону Кадетський Гай В'ячеслав Білоус доволі категорично висловився щодо зведення п'яти 20&поверхівок під схилом з боку аеропорту. Люди сприйняли наміри за& будовника як однозначне за& зіхання на їхню зелену зону. За словами В'ячеслава Білоуса, на кожного мешканця району, згідно із законом, має припа& дати 20 квадратних метрів зелених насаджень, реально ж є тільки 8. Тож кожне дерево, що росте на території району, має бути збережене. І районна влада повинна не лише пова& жати думку людей, а й співпра& цювати з ними. До того ж гро& мадські слухання з приводу зведення тих висоток проводила одна з громадських організацій, а за законом це повинна ро& бити районна влада. Світлана Павлівна з сином Владиславом також прийшли за& хистити зелену зону від знищення. Жінка поскаржилася, що парковка під вікнами в прямому значенні перекриває кисень. Через постійний сморід від вихлопних газів свіже повітря в оселю можна впустити лише… о 3&й ночі. Алла Дрозд повідомила, що в мікрорайоні створено комітет моні& торингу дій влади. Мешканці нала& штовані провести в зеленій зоні суботник і впорядкувати територію. За законом вони мають право ініціювати повернення цій зоні статус паркової, — зауважила Алла Дрозд. До того ж зведення п'яти 20& поверхівок попід вікнами люди вважають зазіханням на цілісність їхніх будинків. Не виключають й утворення ще однієї «Еліти». А ще лунали нарікання на відсутність благоустрою та зграї бродя& чих псів, що постійно тероризують меш& канців. Працівники райдержадміністрації старанно занотовували всі скарги та про& позиції, аби наступного разу запросити компетентних представників відповідних служб для ґрунтовної відповіді. Тож чека& тимемо наступних громадських слухань. Îëåíà Ìèõàéëåíêî

СВІДЧЕННЯ СОЛОМ'ЯНЦІВ ПРО ГОЛОДОМОР 1932—1933 рр. Харута Микола АндрійоB вич 1933 р. н., Чернігівська обл., Козелецький р&н, с. Пар& химів. «Я народився влітку 1933 року, коли голодомор досяг піку. Мати розповідала, що не було чого їсти взагалі —зби" рали щавель на полях і їли йо" го. Якось вижили. Я залишив" ся живий тільки тому, що тато" ва сестра мала корову і дава" ла мені 250 грамів молока на день. Жити було складно. В нашому селі вимерли майже усі люди». Литвин Тетяна ПроB копівна 1929 р. н., Черні& гівська обл., Ічнянський р&н, с. Дорожнянка. «Бачила, як під сараєм сиділи мертві люди — худі, опухлі. Їх забирали на воза, замотували в якесь ганчір'я і кидали в яму. Голод був стра"

шенний, ждали, поки на го" роді щось виросте. Збирали гнилу картоплю після зими. Мама варила крохмаль і году" вала ним шестеро дітей, а ще брала до себе рідну сестру і годувала її. Так і виживали, хто як міг». Нетребко Іван ДмитроB вич 1928 р. н., Чернігівська обл., Яблунівський р&н, с. Яб& лунівка. «У нашому селі бригада забирала у людей хліб. Прий" шли і до нас, матері вдома не було, двері сестра відчинила. Вони зайшли в хату, перерили усе, зазирнули у кожен заку" ток. Забрали усе до зернини. Нас було троє. Коли мати прийшла, почала плакати: «Ой діточки, чим же я вас те" пер готуватиму? Що мені те" пер робити…». Пам'ятаю, як ішов вули"

цею Іван Загоровський. Я не зрозумів, чому він такий ху" дий і ледве ногами переби" рає. Правду дізнався наступ" ного дня: вся його сім'я по" мерла і він теж уже помер. Під час голодомору померло півсела!». Шульга Надія ГриB горівна, 1932 р. н., Черні& гівська обл., с. Свидовець. Про голодомор пам'ятає з розповідей мами. «Роз" повідали, що дідусь і брат по" мерли від голоду. В нашому селі не був такий сильний го" лод. Ті, хто були заможними, виживали, а бідні, яких роз" куркулили, померли. Всі го" лодували, їли, що могли, і на" магалися вижити». Дмитренко Ганна Іванівна, 1929 р. н., Жито& мирська обл., Андріївський р& н, с. Калинівка. «В сім'ї нас

було семеро — з голоду по" мерло двоє». З розповідей батьків знає, що всі голодува& ли. Частково пам'ятає, що біля них жила сім'я з трьома дітьми. Всі вони загинули. Зеланюк Валентин КосB тянтинович, 1927 р. н., Жи& томирська обл., м. Ко& ростень. «Страшні були ті ча" си. Люди пухли і помирали. У нас було дуже багато випадків людожерства. Мати мені ко" лись розповіла: жила одна сім'я. Довго не було у них діток, і тут дружина за" вагітніла, але наступив голод. Сім'я була бідна. Виживали як могли. Коли народилась ди" тина — ніхто не знає, а роз" повідають, що вони з'їли ту дитину наче кусень хліба, а жінка потім збожеволіла. Все одно повмирали — світ би та" ких не виносив».

Що ви думаєте про відродження козацтва в Україні? Сергій Прокопович, пенсіонер, вул. Соціалістична: — Якщо таке відродження і відбу& вається, то я про це нічого не знаю. Маю на увазі широкий розголос: якщо хоч хтось не чув про подію, то вона й не масштабна. Шкода, адже отаке відновлення хорошої справи повинне бути всеукраїнським. Те, що козацтво було потрібним, — поза сумнівом. Вважаю, що кожен із козаків — лицар або й герой. А тепер з нас, їхніх на& щадків, таких бравих захисників не буде. Немає вже тих гетьманів… Мирослав, козацький кашоB вар, вул. М. Кривоноса: — Кожен з українців так чи інакше кревно пов'язаний із козацтвом. Хто б який зміст в це поняття не вкладав, але шана до самого слова «козак» в Україні велика. Козацтво — унікальна інституція, котра не лише свою дер& жаву вберегла від мусульманізації, а й усю Європу. Нам і сьогодні варто було б у козаків вчи& тися гарячої любові до рідної землі, нездоланного пра& гнення до волі, мужності аж до зневаги життям заради святої справи захисту віри. А козацька демократія? Якби нині так же справно працювали принципи виборності, суворої відповідальності та звітності обраних перед гро& мадою, рівності перед законом, то у нас були б і судо& чинство, і освіта, і виховання, і охорона порядку на на& лежному рівні. Мотрона Андріївна, пенсіонерB ка, вул. Курська: — Відродити українське козацтво варто з дуже багатьох причин. І яко& мога швидше. Не забути створити ди& тячі та юнацькі організації, підібрати кадри й налагодити роботу, поки ще можливо. Тепер часи вже не ті, коза& кам, мабуть, немає з ким воювати збройно, але боротьби у них вистачи& ло б і без пролиття крові. Марина, студентка, вул. Єреванська: — Не дуже уявляю, як швидко можна було б знову створити таке славне товариство і що для цього треба робити, але доблесне лицарство нашій державі конче потрібне. В Україні бракує козацької честі, мужності, віри, патріотизму. Єдине, проти чого я виступаю — надмірне споживання спиртного на дозвіллі (адже в походах нормою була повна тверезість). Цю традицію відновлювати не варто. Віктор, будівельник, вул. СоB лом'янська: — Сьогодні курс розвитку козацтва трохи відхиляється в бік шароварщини, показушності та продукування так званої старшини. У нас поки що полковників більше, ніж козаків, а от тих, хто дійсно знає, що і як треба відновлювати, немає і серед гетьманів. Якщо я помиляюсь, і хтось має програму цього розвитку, то нехай поділиться із усіма. Думаю, дух козацький не вмер в українцях, просто немає куди і за ким іти… Оксана, педагог, Відрадний проспект: — Добре вже те, що почалися балачки про відродження, укази з'явились —Президента і Кабінету міністрів України, гроші виділяються (38 мільйонів гривень). Треба ще якогось випадку або потужної ініціативи з самого низу, як це колись було: вольниця за наказами не виникає, вони потрібні трохи пізніше. Та вже нехай буде, як є, адже часи трохи помінялися, наприклад, нема вже дикого степу, але ж кордони лишились, експансія сусідів (хоч і в іншому вигляді) теж присутня. Та й в царині збереження духовно&культурної і матеріальної спадщини козакам є робота. І у вихованні молоді вони могли б стати добрими зразками і навчителями. Îïèòóâàííÿ ïðîâ³â Âàëåð³é Áóðÿê

15

¹

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó


6

ÍÀØ Ä²Ì þâ³ëå¿

³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü

СЕСТРА ЛИБІДЬ У БЕТОННІЙ «СУКНІ» Усі знають романтичну легенду про засновників Києва — князів Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь, на честь якої й названо річку. Річка ця була одним з форпостів у VІ—VІІІ століттях під час облоги стольного граду на захід від міських укріплень. Либідь забезпечувала людей, що селилися на її берегах, питною водою. До того ж, хоч як це малоймовірно видається тепер, вона була судноплавною. Нею князівські човни піднімалися від Видубичів до місця, де нині бульвар Тараса Шевченка. Минали часи, місто розросталося, поступово забудовувалися береги Либіді. Мало хто нині замислюється, що від станції Київ&Волинський майже до залізничного мосту через Дніпро потяг рухається берегами Либіді. Ландшафт Києва вельми складний, тож інженери, будуючи залізницю у 1869—1873 ро& ках, вирішили прокласти колію по бе& регах Либіді. Відтоді й триває бороть& ба людини з річкою. У 50—60&і роки ХХ століття її від витоків до залізничного вокзалу одягли в бетонні береги&ко& лектори, професіонали ті труби нази& вають водозливом. У більшості нині& шніх київських водозливів є історичні «прототипи»: під Подолом захована річка Глибочиця й частково Сирець, під Хрещатиком — колишній струмок Хре& щатий Яр, який біля вул. Боженка впа& дав у Либідь. У 80&х роках минулого століття лю& дина здійснила новий наступ на річку —від гирла до Либідської площі на 2,5 км закували її у бетонний колектор, а зверху збудували автостраду до ново& го Південного мосту через Дніпро. Однак річка не загинула. Вона, як і ти& сячі струмків, продовжувала нести свої води у Дніпро. І лише у нашому районі, а саме у парку «Відрадному» зберігся незайма& ний куточок природи, звідки бере по& чаток один з витоків річки Либідь, який називався по&різному — Шулявка, Відрадненський, Парковий тощо. Однак саме з цього потічка починається ріка завдовжки 14,5 км. Колись площа ба& сейну Либіді становила 68 кв. км, він багатий на стави, де у давнину розво& дили рибу. Басейн розділений ярами — Відрадний, Шулявський, Кадет& ський Гай, Протасів Яр, багатими на джерельця. Місто розросталося, люди руйну& вали береги задля прокладання доріг під час будівництва колій між залізнич&

Національний авіаційний університет (НАУ) — один з найвідоміших вищих навчальних закладів України, випускники якого по праву займають помітне місце серед численної армії висококваліфікованих фахівців авіаційної галузі всього світу. За роки існування у стінах цього вишу підготовлено майже 150 тисяч спеціалістів для 122 країн. ним вокзалом і Видубичами, а також вулиць Борщагівської та Повітро& флотського проспекту. Самостійні струмки нищили, відводили в ізольо& вані ставки&озера або спрямовували до каналізації. Тож припиняли своє існування джерела природного жив& лення Либіді, і, як наслідок, вона зміліла, перетворившись на брудний потічок. З огляду на те, що біля її вито& ку почалося прокладання колій, а впритул дотягнувся Повітрофлотський проспект, річці загрожувала цілком ре& альна смерть. Але від фатального зни& щення її врятувала саме каналізація. Якби не стічні води, на сучасній мапі столиці неможливо було б знайти Либідь ні за допомогою лупи, ні мікро& скопа. Нині триває реконструкція парку «Відрадного», де зберігся витік цієї найбільшої малої річки столиці. За словами головного інженера КП УЗН Павла Яцини, біля розчищеного витоку Либіді невдовзі встановлять кам'яну брилу з написом, що саме звідси бере свій початок легендарна річка, оспіва& на в переказах. Втім, у районі залізничного вокзалу можна побачити доволі стрімкий брудний потічок у бе& тонних шатах. Це і є Либідь. За слова& ми головного державного санітарного лікаря санітарно&епідеміологічної станції Солом'янського району Михай& ла Лозового, проби води беруться ре& гулярно. Однак купатися чи, боронь Боже, скуштувати на смак либідської водички не радить — надто вже за& бруднений цей струмок. Річка приймає стічні води упродовж десятків років, а щоб повернути її до повноцінного жит& тя потрібні величезні кошти, яких ні у міста, ні у держави немає. Можливо, колись і вдасться воскресити забуті й замулені водойми, і тоді потечуть до Дніпра малі річки. Îëåíà Òðèôîíîâà

А почалося все далекого 1933 року. Стрімкий розвиток вітчизняного літакобудування по& требував спеціалістів відповідного профілю, а Ленінградський та Московський інститути інженерів цивільного повітряного флоту не мали змоги задовольнити зро& стаючі потреби у фахівцях. Тож Рада Народних Комісарів СРСР 25 серпня 1933 року прийняла Постанову про створення Київського авіаційного інституту (КАІ). Новоствореному навчаль& ному закладу було передано будівлю на вул. Леніна, 51 (нині вул. Богдана Хмельницького), ка& федри укомплектовані виклада& чами, серед яких були 1 ака& демік, 6 професорів, 15 доцентів та 29 асистентів. Для проведен& ня занять додатково залучались викладачі з інших інститутів Києва. Вже 16 вересня 1933 року перші студенти інституту зайня& ли свої місця в аудиторіях. Нині Київський національний авіаційний університет — потуж& ний навчально&науково&техніч& ний мегаполіс, до складу якого входять 17 інститутів, 10 науко& во&дослідних центрів, 20 факуль& тетів, 7 коледжів, 3 ліцеї та гімназія. Загальна площа чотир& надцяти навчальних корпусів — 140 тис. кв. м, у яких здобувають освіту за 75 спеціальностями по& над 50 тисяч студентів і слухачів. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково& педагогічний колектив, у складі якого 8 академіків та членів&ко& респондентів НАН України, 37 академіків галузевих академій наук, 208 докторів наук, профе& сорів і 840 кандидатів наук, до& центів. Пишається університет

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: B ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР B ПЕРЕКЛАДАЧ (СКОРОЧ. РОБОЧ. ДЕНЬ) B ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

СПЕЦІАЛІСТИ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ОДЯГУ: B КОНСТРУКТОР САПР B ТЕХНОЛОГ B КРАВЦІ, ШВАЧКИ B РІЗЧИКИ B ПРАСУВАЛЬНИКИ

Тел. 207B33B99, B95, B82 (р&н Відрадний)

Çàâîä ñêëîâèðîá³â ÑÊËÎ 2—19 ìì, ÄÇÅÐÊÀËÀ (â àñîðòèìåíò³), óñ³ âèäè îáðîáêè, òîíóâàííÿ, ìàòóâàííÿ, òðèïëåêñ, ãíóòòÿ, ãàðòóâàííÿ. ÑÊËÎÁËÎÊÈ, ñêëîïàêåòè, àêâàð³óìè òà ³íø³ âèðîáè ç³ ñêëà, ïîíàä 500 âèä³â Ïðåä'ÿâíèêó çíèæêà — 5% äî 31.10.08 âóë. Ìàøèíîáóä³âíà (êîëèøíÿ Ã. Ãîíãàäçå), 42

ò. 456-85-11, 456-93-23, 458-05-06

15

¹

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó

15.11.2008 о 18.00 відбудуться загальні збори членів ГБК «Сокіл» за адресою вул. Народного Ополчення, 17. Порядок денний: 1. Перевибори голови правління колективу. 2. Перереєстрація членів колективу. 3. Затвердження нового статуту. 4. Затвердження плану розвитку кооперативу. 5. Різне.

Довідки за тел. 592B89B26

30 лауреатами Дер& жавної премії України в галузі науки і техніки та 27 заслуженими діячами науки і техніки. З 1996 року в університеті працює Європейський нав& чальний центр ІСАО (Міжнародна органі& зація цивільної авіа& ції) з підготовки фахів& ців у галузі авіаційної безпеки. За вагомий вне& сок у розвиток націо& нальної вищої освіти і науки указом Прези& дента України 2000 року заклад перейме& новано у Національний авіа& ційний університет. Упродовж останнього деся& тиліття розширилася географія прийому молоді на навчання за єдиним критерієм — рівнем знань, впроваджено англомов& ний та іспаномовний проекти, розпочалася підготовка фахівців гуманітарного профілю. Потуж& ного розвитку набули наукові дослідження, пов'язані з новітніми технологіями. Днями Національний авіа& ційний університет урочисто від& значив своє 75&річчя. Кожен ювіляр у день свого свята оточе& ний колом найщиріших, найдоб& розичливіших друзів. А якщо це потужний вищий навчальний за& клад, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами, то і друзі у нього відповідні. Якби вони стали у ряд і взялися за руки, то, безпе& речно, охопили б щільним кіль& цем усю планету. Безліч друзів НАУ надіслали найтепліші, най& щиріші вітання і сердечні поба& жання на адресу колективу вишу, чимало їх приїхали особисто. У день святкування універси& тет зустрічав поважних гостей: радника Секретаріату Президен& та України Сергія Черкашина, Київського міського голову Ле& оніда Черновецького, секретаря Київради Олеся Довгого (до речі, випускника університету), голову Солом'янської районної у м. Києві

адміністрації Івана Сидорова, на& родних депутатів, керівників міністерств і відомств нашої дер& жави, начальників авіаційних підприємств, представників нав& чальних закладів країни та світу. Київський міський голова Леонід Черновецький оголосив Подяку і вручив цінні подарунки працівникам університету, голо& ва Солом'янського району Іван Сидоров прибув до НАУ не лише з ювілейними вітаннями, а й з приємною місією — за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову і педагогічну діяльність та з нагоди 75&річчя від дня заснування університету він вручив відзнаки Солом'ян& ської РДА та пам'ятні подарунки кращим викладачам. Святкові заходи в універси& теті об'єднали авіапікнік у Дер& жавному музеї авіації, регату «Південна варта» у яхт&клубі НАУ, ювілейну спартакіаду, пісенний конкурс «Крила України». Щоро& ку тисячі молодих людей прихо& дять до НАУ, щоб присвятити своє життя авіації, тож універси& тет дедалі молодіє і у свої 75 років оптимістично дивиться у майбутнє. Мовою своїх вихо& ванців він може сказати: «Політ нормальний!». Адже для тих, у кого за плечима крила, на& справді немає перешкод. Þë³ÿ Öîé

ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАН ЗАТ розрахунків, встановлено, що найбільші «ВІПОЛ» РОЗМІЩЕНО У ПРОМИСB концентрації забруднюючих речовин від ЛОВІЙ ЗОНІ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60. Підприємство займається випуском друкованої продукції загальносуспільно& го призначення та належить до 2 групи об'єктів, для яких розробляється доку& ментація по обґрунтуванню обсягів ви& кидів. Згідно з корегованим звітом по інвентаризації викидів забруднюючих ре& човин в атмосферне повітря (Київ&2008 р.), підприємство має 27 діючих стаціонар& них джерел викидів, від яких в атмосфер& не повітря потрапляє 32 найменування забруднюючих атмосферу речовин. За& гальний миттєвий обсяг викидів дорівнює 1,91 г/с. На період проведення робіт по обґрунтуванню обсягів викидів для отри& мання Дозволу, згідно з результатами

стаціонарних джерел викидів підприємст& ва у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ, не перевищують ГДК без ура& хування фонових концентрацій. Оцінка впливу викидів на стан забруд& нення атмосферного повітря надає мож& ливість підприємству отримати в уста& новленому порядку Дозвіл на викиди за& бруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зауваження та пропозиції щодо діяльності підприємства просимо надси& лати до Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, прBт Повітрофлотський, 41, відділ охорони довкілля та втоB ринних ресурсів, 207B09B75.


7

ÐÎÄÈÍÀ òóðèçì

çàêîí äëÿ âñ³õ

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ПРИМІРЯЄ ЄВРОПРИКИД Íà ñòàðò³

так і столичні. Не пасе задніх і наш район: 12— 14 вересня на VII Київській міжнародній ви& ставці&ярмарку «Київ — древня і нова столиця України» та традиційному вже Київському спеціалізованому туристичному салоні дитя& чого, молодіжного і сімейного відпочинку «Канікули. Осінь — зима 2008—2009» був гідно представлений солом'янський туристичний потенціал та досягнення туристсько&краєзнав&

Чемпіонат Європи з футболу, до якого лишилося не так вже й бага то часу, повинен стати ще одн ією серйозною спонукою до розвитк ув Україні туристичної галузі. Складн о прогнозувати, що українцям «світить» у плані спортивних рекордів, але те, що ми маємо про демонструвати всьому світові сво є вміння зустріти гостей на дійс но європейському рівні, показати — крім всього іншого — свою туристич ну привабливість, свою самобутніс ть та культурно-мистецькі здобутки (зокрема збережені історичні пам'ятк и), — поза всякими сумнівами. Але окрім підвищення свого престижу на міжнародному рівні слід ще й окупити вкладені в підготовку кошти. А це означає, що необхідно прискореними темпами розвивати відповідну інфраструктуру та готувати кадри і навіть про& водити репетиції, аби бути «на рівні». Саме то& му видано відповідні укази та розпорядження, розроблено програми — як загальнодержавні,

Ñêàóòè çàâæäè ïîïåðåäó

а розглядати змагання як ще одне тренування, ще одну веселу гру на свіжому повітрі, — то пе& реможцями стали всі без винятку 38 команд. А на головній вулиці Києва Хрещатику відбулася велика виставка «Туристичний простір». З усієї України з'їхались себе показа& ти і в інших повчитися члени туристичних клубів, краєзнавчих організацій, співробітники музеїв, народні майстри та художні колективи. Серед інших — павільйон з написом «Київ», де був представлений і Солом'янський район. До речі районна експозиція виглядала не гірше, ніж експозиції традиційно більш «туристських» обласних центрів. А виступи фольклорних ансамблів української пісні «Вербиченька» Будинку культури «Жуляни» та «Червона калина» Палацу культури ЗАТ «Компанія Росток» зривали аплодисменти не лише під час запланованих концертів, а й під час співу позапрограмного, тобто на «біс» та й просто для душі. Âàëåð³é Áóðÿê, ôîòî àâòîðà

чих гуртків. До Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні в Ландшафтному пар& ку відбулися туристичні змагання школярів молодшого та середнього віку. Хто побував на цих змаганнях, пересвідчився на власні очі: зі зміною поколінь і підтриманням до& брих туристських традицій у нашому районі все гаразд. У змаганнях взяли участь 650 юних краєзнавців. Чудова погода сприяла бадьорому настрою і досягненню високих результатів у найрізноманітніших видах зма& гань і конкурсів. Якщо не вдаватися в деталі — номінації, категорії, бали, очки і таке інше, Ñï³âຠ«×åðâîíà êàëèíà»

çíàé íàøèõ!

Звертайтеся — допоможуть

КРАЩИЙ ТВІР ПРО ПОДАТКИ — СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÈÉ ÏÓÍÊÒ ÄËß Ñ²ÌÅÉ

Державна податкова інспекція у Солом'янському районі столиці багато уваги приділяє вихованню солом'янської дітлашні — майбутніх платників податків. Працівники відділу масово&роз'яснювальної роботи та звернень громадян впродовж року проводять у школах району лекції, ознайомлюючи старшокласників з податко& вим законодавством. За традицією Державна податкова адміністрація України щороку проводить Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей». Конкурс охоплює всі вікові категорії, у творчих роботах школярі висловлюють своє ставлення до по& датків та розуміння їх значення в житті держави. 2 жовтня 2008 року ДПА м. Києва проводила нагороджен& ня переможців Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей» міста Києва. Приємно відзначити, що серед переможців конкурсу на міжрегіональному рівні є конкурсанти і від нашого району. Дев'ятирічний учень ЗОШ №229 Всеволод Голубєв, який на& писав вірш «Про податки», зайняв І місце з письмових літера& турних творів («Солом'янка» опублікувала його вірш у №12). Платон Корват, учень ЗОШ №159, зайняв ІІІ місце у тій же номінації та віковій категорії, а вихованка Дитячої школи мис& тецтв №1 тринадцятирічна Наталя Латкіна посіла третє місце серед учасників конкурсу, які виконували художні твори. Ми сподіваємося, що у подальшому дедалі більше юних солом'янців братимуть участь у конкурсі «Податки очима дітей», адже подібний захід сприяє формуванню високої по& даткової культури у молоді, з раннього віку виховує майбут& нього законослухняного платника податків. Äϲ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Управління по ремонту автомобілів ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ВОДІЇВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ. Заробітна плата від 2000 грн. Робота позмінна.

592-19-95, 273-43-88

Адреса: вул. Народного Ополчення, 16,

Лікування складних форм ГІПЕРТОНІЇ

ПОТРІБНІ

Ìàòè íîðìàëüíèé àðòåð³àëüíèé òèñê òàê ñàìî âàæëèâî, ÿê ³ íîðìàëüíó òåìïåðàòóðó ò³ëà. Äëÿ ÷îãî? Ùîá íå ñòàòè ³íâàë³äîì â³ä ³íñóëüòó òà ³íôàðêòó, íå âòðàòèòè ç³ð. Äîñòîéíî çóñòð³òè ñòàð³ñòü. Ïîáà÷èòè, ÿê îíóêè çàê³í÷àòü ÂÓÇ, îäðóæàòüñÿ, äî÷åêàòèñÿ ïðàâíóê³â. òåë.: 235-02-76, 242-06-53 www.gipertoniya.kiev.ua ˳ö. ÌÎÇÓ À ¹333875 â³ä 11.05.2007ð

АВТОМИЙНИКИ та ШИНОМОНТАЖНИКИ. Вік 18—50 років, на тимчасову або постійну роботу. Графік роботи підбирається. Оплата потижнева, висока. Досвід роботи бажаний.

тел. 246B81B02

Тел. 8 (068)124B78 B07 або 8 (096)159B34B46.

ç ïðîáëåìàìè çàëåæíîñòåé òà ²Ë/ÑͲÄó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ó ì³ñò³ Êèºâ³ öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðîïîíóº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó íàðêîçàëåæíèì òà ¿õí³ì ðîäèíàì! Ñåðåäà, ï’ÿòíèöÿ, ñóáîòà 15.00–20.00 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÎÞ:

âóë. ªðåâàíñüêà, 3 (êëóá «Îðëÿòêî»). Êîíñóëüòàö³¿ íàðêîëîãà, ïñèõîëîãà ùîäíÿ — 9.00 – 19.00 âóë. Äîâæåíêà, 2, ê³ìíàòà 14,

òåë. 456–11–28.

Ярмарок вакансій «Повір у свої можливості» для людей з інвалідністю, які мають можливість та бажання працевлаштуватися! 16 жовтня 2008 року об 11 годині Адреса: вул. М. Кривоноса, 21 Акцію проводять: Солом'янський районний центр зайнятості, Солом'янський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Довідки за телефоном 243B75B27.

Щоб осінь була золотою… У попередніх числах «Солом'янки» ви мали змогу прочи& тати про діяльність Центру соціального захисту і допомоги пенсіонерам, а нинішня публікація присвячена умовам, за яких можна укласти або розірвати договір ренти або довічно& го утримання. Передовсім квартира, яка є предметом дого& вору, має бути приватизована саме на ту особу (осіб), котра збирається укласти договір, і не по& винна перебувати під заставою. Якщо ж житло не приватизоване, а пенсіонерові складно самому це зробити, співробітники Центру нададуть не& обхідну допомогу. Серед документів, які не& обхідно надати: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, до& кумент на квартиру (будинок), довідка&характе& ристика з бюро технічної інвентаризації, що вста& новлює право власності, довідка з ДЕЖу про склад сім'ї (ф&3). Якщо якийсь документ загублений, у Центрі посприяють його відновленню. У процесі підготовки попереднього варіанта тексту дого& вору беруться до уваги всі побажання пенсіонера, які потім переносяться в оригінал документа. За Цивільним кодексом України і договір ренти, і договір довічного утримання підля& гають підписанню та реєстрації тільки у державного но& таріуса, добровільно і без примусу. З моменту укладання до& говору та його державної реєстрації право власності на жит& ло переходить до Набувача, однак пенсіонерові хвилюватися не варто: водночас з укладанням договору довічного утри& мання чи ренти на квартиру накладається заборона відчу&

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÊÎÐÓÏÖ²¯  ÓÊÐÀ¯Í² Головною метою державної політики у сфері боротьби з корупцією є створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов'язкової відповідальності винних у їх вчиненні. Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією» передбачено здійснення заходів щодо недопущення проявів ко& рупції серед державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дисциплінарну і адміністративну відповідальність за скоєння ними корупційних діянь, порушення спеціальних обмежень. Президент України та Кабінет Міністрів України приділяють постійну увагу та здійснюють заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією та за& побігання її проявам. Для подолання у нашому суспільстві цього ганебного явища видано низку актів Президента України, зокрема указ Прези& дента України від 11.09.2006 року №742/2006, яким затверджено «Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності». Робота у зазначеному напрямі триває: вжива& ються заходи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією, зокрема вдосконалюються норми щодо посилення відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних діянь, незалежно від займа& них ними посад і їхнього статусу. 07.12.2007 року Міністерство юстиції України видало наказ №1779/7 «Про затвердження Примірних переліків посад державних службовців центрального апара& ту Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції, які працюють у сферах, де існує високий ризик проявів корупції». Закон України «Про боротьбу з корупцією» визначає корупцію як діяльність осіб, уповноваже& них на виконання функцій держави, спрямовану на протиправне використання наданих їм повнова& жень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Разом з тим, корупція відноситься до сфери суспільної та особистої ети& ки поведінки, коли одні вважають за можливе не& законно отримувати матеріальні блага за виконан& ня своїх службових обов'язків, а інші готові надава& ти ці блага. Стратегічним напрямом запобігання переду& мовам корупції та їх нейтралізації є послідовна де& мократизація всіх сфер суспільного життя, розви& ток громадянської свідомості та активності у за& гальному контексті побудови демократичної дер& жави. Демократизація, відкритість влади, про& зорість та зрозумілість для населення державних рішень, діяльності управлінського апарату, розви& ток громадянського суспільства — найважливіші важелі подолання корупції. Íàòàë³ÿ Áîíäàð÷óê, íà÷àëüíèê Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³

ження. Тобто за законом Набувач не має права до смерті Відчужувача продавати, дарувати, міняти або віддавати під заставу майно (квартиру). Варто зауважити, що втрата (зни& щення) майна, переданого Набувачеві, не є підґрунтям для припинення дії договору чи зміни його обов'язків. Закон також роз'яснює права Відчужувача у випадку по& рушення Набувачем договору (статті 755 і 756 Цивільного ко& дексу України). Якщо Набувач не має змоги виконувати свої обов'язки повністю або частково, таким чином не дотримуючись підписаного договору, Відчужувач може достроково розірвати договір. За такого ви& падку всі суми, отримані ним раніше, не поверта& ються. Центр соціального захисту і допомоги пенсіонерам здійснює повний юридичний суп& ровід угоди, ретельно контролює виконання умов договору, а якщо станеться якийсь збій, гарантує Відчужувачу допомогу у відстоюванні його інте& ресів відповідно до договору довічного утримання або ренти. Насамкінець додамо, що діяльність Центру соціального захисту і допомоги пенсіонерам контролюється органами влади, а саме Київською міською державною адміністрацією, прокуратурою, міністерствами юстиції та внутрішніх справ, державним нотаріатом, а також комітетами з соціальних питань Верховної Ради України та Кабінету Міністрів тощо. Якщо маєте якісь додаткові запитання або хочете отримати роз'яснення щодо укладання договорів довічного утримання або ренти, звертайтеся, будь ласка, до Центру соціального захисту і допомоги пенсіонерам за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс 210, телефон 503-73-99.

15

¹

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó


8

ÏÐÎ ÂÑÅ íà çäîðîâ’ÿ!

ïèëüíóéòå!

Ö²ËÞÙÀ ßÃÎÄÀ

Дитина і мобільний телефон:

МАГАЗИН «ОПТИКА» ϳäáèðàííÿ îêóëÿð³â âóë. Âèáîðçüêà, 69,

òåë. 458-17-95

ІнформаційноBконсультаційні послуги з оформлення закордонних паспортів.

вул. Комінтерну, 28, БП «Столичний» тел./факс 235B02B55, тел.: 332B94B52(82)

ОЗОНОТЕРАПІЯ новий ефективний метод лікування вірусних гепатитів, герпеса, синдрому хронічної втоми, трофічної виразки Запис за тел. 249B78B37, 8 096 505–55–88. Лікарня №4, I поверх. www.ozonBdoctor.kiev.ua

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ

закрійники швачки Можлива робота вдома. Зарплата + преміальні. Т. 244B96B71, 244B04B83, вул. Освіти, 4 e&mail: nsystem@i.com.ua

ПРОФЕСІЙНО ТА ДОСТУПНО

Офтальмологічний кабінет «Алькор» вул. Солом'янська, 17, лікарня №4, вхід №5 (1 поверх) 10.00B18.00. Довідки за тел.:362B92B29, 275B67B62,

8B067B761B44B48

Весілля Дні народження Поминальні обіди

Íåäîðîãî Ñìà÷íà äîìàøíÿ êóõíÿ 100 ïîñàäêîâèõ ì³ñöü ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

Âóë. Êóðñüêà, 13-À, 271-13-93, 8 (098) 456-27-33

15

¹

СОЛЯНА ПЕЧЕРА БРОНХІАЛЬНА АСТМА ЧАСТІ ТА ТРИВАЛІ ПРОСТУДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ (ПОСЛАБЛЕНИЙ ІМУНІТЕТ) АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁ˲Â, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ²ÒÀËÜͲ 275-16-63 232-71-63

ШАФИКУПЕ, КУХНІ

ПОШИВ ВЗУТТЯ за індивідуальним

вул. Антонова, 15BА тел.: 520B04B82, 8B097B456B94B54

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß ÎÊÓ˲ÑÒÀ знижка на сонцезахисні окуляри

ТУНІС, ЧЕХІЯ екскурсійні тури Європою САНАТОРІЇ УКРАЇНИ

СУЧАСНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

не означає, що й кмітливий. — А як ти думаєш, хто човен пере& вернув? *** Кондукторка на зупинці гукає водієві із задньої площадки: — Колю! Почекай трохи, там ще од& на людина біжить! Через кілька секунд: — Поїхали швидше, я його знаю — у нього проїзний!

Прийом замовлень Вт, Чт, Сб з 14.00 до 20.00

ЧОЛОВІЧОГО ТА ТА ЖІНОЧОГО ОДЯГУ (вітчизняного виробництва): КУРТКИ, ПЛАЩІ, ПАЛЬТ ПАЛЬТ А, КОСТЮМИ, БРЮКИ, СПІДНИЦІ ВИКОНУЄМО ПОШИТТЯ ТА ТА РЕМОНТ ОДЯГУ Адреса: м. Київ, вул. Миронівська, 56 (рBн Відрадний) з 10.00 до 19.00 Тел. 207B33B99, 207B33B94, B95

ЄГИПЕТ

*** — Так ти не хочеш вийти за мене заміж? — запитує парубок у дівчини. — Ні. Чоловік, за якого я вийду, повинен бути відважним і кмітливим! — А ти вже не пам'ятаєш, як я вря& тував тебе, коли ти тонула? — Так, ти був відважний, але ж це Попередній запис за тел.: 361B24B78, 8 096 511B63B84 Лікарня №4,вул. Солом'янська, 17

МАГАЗИНBСКЛАД РОЗПРОДАЖ ОСІННЬОЇ КОЛЕКЦІЇ

13 жовтня — Святого Михаїла, першого митрополита Київського i всiєї Руси (992). 14 жовтня — Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. 24 жовтня — преподобного Феофана, посника Печерського. 26 жовтня — Пам'ять святих отців VII Вселенського Собору (787). Іверської iкони Божої Матерi.

www.alcor.ho.ua

Р Е С ТА В Р А Ц І Я пухоBпір’яних виробів

православні свята

Ліц. ДСТіКУ АВ 081862 від 07.07.2006 р.

постійно оновлюваний асортимент тканин

РЕМОНТ ОДЯГУ

§ тюль, штори, ламбрекени § домашній текстиль § вироби з вовни

будьBякої складності

ш иття

ються та добре відділяються від кісточки. Зібрану обліпиху добре проми& вають та сушать. Потім викладають тонким шаром на деко і ставлять у духовку на півгодини при темпера& 0 турі не вище 60 С. Далі протирають через сито, отриману масу перели& вають у банку і настоюють кілька днів. За цей час утворюються два шари: верхній, більш густий та нижній, рідкий — залишки м'якоті ягід обліпихи, що нагадує желе. Нижній рідкий сік варто засипати на зиму цукром, а верхній, який містить жир, доцільно злити у пляшки з темного скла та ретельно закоркувати. Пляшки беріть невеликі, а заливайте рідину до самого верху — так вона найкраще збережеться. Для задоволення потреби лю& дини у вітамінах достатньо вживати 1—2 чайні ложки перетертих з цукром ягід.

Ліц. МОЗУ серія АВ 300203 від 10.01.2008 № 1

ЗНИЖКИ ДО 50%

тел. 520B04B82 вул. Антонова, 15BА (вхід з двору)

по

Верхній зріз саджанців змазують садовим варом, а для кращого укорінення затіняють і часто поли& вають. Можна також розмножувати обліпиху насінням і відсадками. Для підвищення врожайності необхідно залишити на ділянці не більше 15% чоловічих особин. Чим більша план& тація, тим менше їх потрібно. Весь унікальний склад ягід обліпихи діє на організм як загаль& нозміцнюючий і тонізуючий засіб. Залишилося тільки правильно зі& брати та зберегти ягоди впродовж усієї зими. І саме тут варто врахува& ти той факт, що обліпиха, як і горо& бина, просто обожнює мороз. Яго& ди з цього колючого куща слід зби& рати після перших осінніх замо& розків. Саме у цей час відбу& вається повне дозрівання ягід, во& ни накопичують максимальну кількість корисних речовин і вже не дуже кислі. Такі плоди легко зрива&

Ліцензія МОЗ АВ 049368 від 24.12.05 р.

Сьогодні обліпиху використо& вують у косметології, з ягід варять желе та киселі, виготовляють некта& ри, джеми, роблять вино, наливки, настойки та лікери. Плоди обліпихи мають особливий склад біологічно активних речовин, а концентрація вітамінів просто вражає: 100 грамів ягід з надлишком покривають добо& ву потребу людини. Можна спробувати виростити обліпиху на присадибній ділянці. Підготовку ґрунту слід починати за рік до садіння за системою чорного пару. Ґрунт має бути пухким, у перші 3—4 роки плантації обліпихи вимагають ретельного догляду, оскільки рослини гинуть при заті& ненні високими травами і сільсько& господарськими культурами. Слід створювати переважно чисті план& тації, з розміщенням садівних місць 3 на 4 м. Саджанці нарізають зав& довжки 40 см. У викопаний рівчак (ширина — 10, глибина — 30 см) з сумішшю річкового піску і гумусова& ного ґрунту (1:1) саджанці закопу& ють на відстані 3 см один від одно& го, залишаючи зверху дві бруньки (у перші роки обліпиха дає стрижне& вий корінь і мало розростається).

Виявляється, ви& користання дітьми мобільних телефонів ЗА І ПРОТИ може призвести до серйозних наслідків. Справа в тому, що чинні стандарти безпеки розроблені для дорослих і не враховують особли& вості юного організму, який підда& ється впливу електромагнітного поля, а здоров'я — ризику. Діти мають підвищену чутливість до електромагнітного поля, бо мають менший розмір голови, тонкі кістки черепа й більшу провідність мозкової тканини. У майбутньому любителів бездротового спілкування очікують ника, чому той проігнорував його ослаблення пам'яті, зниження уваги, повідомлення, навіть якщо вони си& дратівливість, порушення сну. Далі — дять за сусідніми партами. більше. У «мобільного покоління» з Із пропозицією про обмеження віком можливі й більш серйозні захво& використання дітьми стільникових те& рювання. лефонів виступили у свій час майже Як непрямий наслідок необмеже& всі країни Європи, а у Великобританії ного користування телефоном може мобільники заборонили використову& виникнути пухлина мозку, хвороби вати у школі. Крім того, тамтешні слухового та вестибулярного апаратів фахівці запропонували обмежити ви& (у віці 25—30 років), хвороба Альцгей& користання мобільних телефонів мера, депресивний синдром, інші дітьми у віці до 8 років. прояви дегенерації нервових струк& Відповідно до заяви, зробленої тур головного мозку (у віці 50—60 президентом англійської національ& років). ної комісії з радіологічного захисту се& Більшість телефонів останнього ром Вільямом Стюартом, діти повинні покоління — це складні пристрої, використовувати мобільні телефони оснащені високошвидкісним виходом тільки в екстрених випадках. в Інтернет. Приміром, у Японії школярі А японська влада, стривожена за& надсилають понад 20 листів елект& надто серйозним впливом Інтернету ронною поштою на день, а це нега& й стільникового зв'язку на життя мо& тивно впливає на незміцнілу дитячу лоді, започаткувала програму по ско& психіку. роченню використання телефонів Школярі звикають спілкуватися за дітьми. допомогою коротких повідомлень і Тому перш ніж купувати своїй ди& дедалі рідше спілкуються тра& тині жадану мобілку, добряче диційним способом — їм навіть не обміркуйте можливі наслідки цього спадає на думку запитати в одноклас& кроку.

Ліц. МОЗУ АВ 386565 від. 08.11.2007р.

У перекладі з латини обліпиха (Hippophea rhamnoides) означає «блискучий кінь». Пояснення цій дивній назві досить просте — у давнину селяни годували коней плодами цієї рослини. Від такої поживи тварини гладшали, шерсть ставала шовковистою.

та інші види меблів за індивідуальним замовленням

EBmail: kievmebel@i.ua www. kievmebel.at.ua тел.: (044) 587B56B57, 221B14B29

замовленням ортопедія підбір матеріалів

ЗАМІНА ПІДОШОВ ПЕРЕТЯЖКА СКЛАДНИЙ РЕМОНТ ДОРОГОГО ВЗУТТЯ

(118) æîâòåíü 2008 ðîêó

³äòâîðåííÿ ñîëÿíèõ øàõò

ì³êðîêë³ìàòó

Газета «Солом'янка» №15 (жовтень 2008 року)  

Районна газета Солом'янського району м. Києва «Солом'янка» №15 (жовтень 2008 року)

Газета «Солом'янка» №15 (жовтень 2008 року)  

Районна газета Солом'янського району м. Києва «Солом'янка» №15 (жовтень 2008 року)

Advertisement