Page 1

ЧИ ДАСТЬ ДОРОГУ «БІЛЬШОВИК» ñòîð.

ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ

3

ñòîð.

УСІ ШЛЯХИ ВЕДУТЬ...

5

ñòîð.

¹6 (109) êâ³òåíü 2008 ðîêó

«Çîëîòå ïåðî» 2006 ð³ê

У парку «Відрадному»...

... і у сквері на вул. Сурікова

Фото Валерія Буряка

Ходімо до парку! Солом'янські парки та сквери перебувають під постійною ува гою районної влади — про це свідчать оновлені парк ім. Ост ровського, сквер по вул. Клименка та інші. Голова Солом'янської рай держадміністрації Іван Сидоров особисто опікується рекон струкцією парку «Відрадний», що тижня проводячи там наради. Реконструкція цього парку по чалася у четвертому кварталі ми нулого року. Тендер на проведен ня робіт виграло районне Кому нальне підприємство по утриман ню зелених насаджень. Невдовзі інший вигляд матимуть головна алея, парадний вхід, зведуть буди ночок садівника з трансформа торною підстанцією, на очищено му ставку буде станція з прокату човнів та приміщення для їх

6

зберігання. Реконструюють дві вбиральні, адже вони конче не обхідні. Передбачено також капітальний ремонт містка через ставок, освітлення, встановлення лавочок, урн, заміна асфальтово го покриття доріжок на ФЕМи, об лаштування нових клумб, крону вання дерев тощо. Вже освоєно 5,5 млн. грн. капітальних вкладень. Стіни буди ночка садівника зведені, тривають роботи з опорядження фасаду й даху. Трансформаторна підстан ція, вбудована у цей будиночок, у найближчі 50 років забезпечувати ме потреби парку в електрое нергії. Торік у «Відрадному» з'явив ся чудовий дитмайданчик — пода рунок підприємства «Рошен», а система зрошування газонів після закінчення реконструкції буде та

кою, як на клумбах біля райдер жадміністрації, у сквері ім. Ушинського та парку ім. Ост ровського. Ще у «Відрадному» бу де чудовий пляж біля ставка, щоп равда, купатися в ньому сан станція не радить, хоча водойму торік почистили. Головний інже нер районного Комунального підприємства по утриманню зеле них насаджень Павло Яцина повідомив, що робітникам КП УЗН допомагають 7 підрядних ор ганізацій — фірми «Яблуко», «Са вол», «Налмак» та інші. Аби влас никам автівок не спадало на думку паркувати «залізних коней» на га зонах чи якась фірмочка не наду мала урвати собі шматочок тери торії, усі 16,63 га території «Від радного» обгородять надійним парканом. В один з вихідних пра

цівники КП по утриманню зелених насаджень влаштували суботник — на жаль, мешканці прилеглих вулиць не поспішили до них приєднатися. Кипить робота й у сквері на вул. Сурікова. Це не менш важли вий об'єкт для озеленювачів. Тут передбачено замінити асфальто ве покриття, освітлення, встано вити дитмайданчик, лавочки то що. Мощення доріжок майже за вершене, газони готові до виса дження квітів, а дітвора має місце для розваг. Голова району Іван Си доров наголосив, що сквер пла нується повністю облаштувати до Дня Києва, а роботи у парку «Відрадний» завершать восени — до дня визволення столиці від фа шистських загарбників. Олена Трифонова

ñòîëèöÿ КВАРТИРНА ЧЕРГА ПРОСУВАЄТЬСЯ Днями столичний мер Леонід Черновецький вручив 71 повідомлення на отримання квартир ки янам, які перебували на квартобліку, — будівниц тво цього житла профінансоване за рахунок бюд жетних коштів міста. Цього року це вже четвертий захід з вручення киянам оглядових ордерів на нові квартири. Загалом, за повідомленням пресслуж би КМДА, з початку року черговикам надано 290 квартир. АЛЬТЕРНАТИВА «МАРШРУТКАМ» У зв'язку з підвищенням тарифів приватними перевізниками та необхідністю поліпшення якості роботи громадського транспорту міста, столичний мер Леонід Черновецький доручив профільним службам КМДА ввести новий вид муніципального транспорту в столиці — «експрес», що замінить ле вову частку маршрутних таксі. Роботу експресних автобусних маршрутів планується організувати протягом 2008—2009 років. Експресні автобуси дублюватимуть шлях руху майже всіх тролейбус них маршрутів, а до закінчення реконструкції трам вайних колій на Лівому березі курсуватимуть дея кими трамвайними маршрутами. ПРАВЕДНИКАМ БАБИНОГО ЯРУ Київський міський голова Леонід Черно вецький підписав розпорядження щодо надання щоквартальної адресної матеріальної допомоги праведникам Бабиного Яру. Цим розпорядженням передбачено виділення коштів у сумі 90,69 тис. грн. Відтепер допомогу у розмірі 200 грн. щоквар талу отримуватимуть 109 киян — праведників Ба биного Яру. ПРОТИ «ЧЕРВОНОГО ПІВНЯ» Перший заступник голови КМДА Денис Басс відвідав міжнародну виставку пожежної техніки «Пожтех2008», де обрав 5 пожежних машин для гасіння полум'я у столичних багатоповерхівках. Для придбання цих машин та іншої пожежної техніки цього року з міського бюджету виділено 4,5 млн. грн. КИЇВ ПОБАЧИТЬ КРАСУНЬ У жовтні в столиці відбудеться фінальна части на 58го конкурсу краси «Міс Світу». Організатори планують провести шоу в Національному палаці мистецтв «Україна». Про це повідомив заступник голови КМДА Віталій Журавський.

â³ä ñåñ³¿ äî ñåñ³¿

Накопичилося ... Минулого тижня відбулася чергова XVI сесія Солом'янської районної у місті Києві ради V скли кання. За шість годин роботи з півгодинною перер вою солом'янські депутати розглянули 25 питань. Як кажуть — накопичилося! Окрім звичних проце дурних питань, які зазвичай приймаються у ком плексі після відповідного розгляду та обговорення на профільних депутатських комісіях, найбільш значущими були: — слухання звіту голови Солом'янської район ної у м. Києві ради та райдержадміністрації І. Си дорова за 2007 рік, де коротко було викладено, що зроблено у районі торік і оголошено пріоритетні завдання районної влади на наступний період; — затвердження звіту про виконання бюджету Солом'янського району на 2007 рік; — внесення змін до Програми соціальноеко номічного та культурного розвитку району на 2008 рік.

Продовження на стор. 2

Çà ìàòåð³àëàìè îô³ö³éíîãî âåá-ïîðòàëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè www.kmv.gov.ua


2

ʲÒÅÍÜ ÏÐß̲ ˲Ͳ¯

401-0804 1500–1700 10 квітня ËÀÏÀÍÜ Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ

17 квітня ØÊÓÐÎ Ìàêñèì Þð³éîâè÷

Кращі держслужбовці — наші Торік уперше відбувся конкурс на кращого державного службовця столиці України — «Со лом'янка» висвітлювала цю значущу для міста подію. Нагадаємо нашим читачам, що перше місце у конкурсі виборола Ілона Вінагіна — за ступник начальника відділу продовольчих ре сурсів і торгівлі Солом'янської райдерж адміністрації. Поточного року проводитиметь ся вже щорічний Всеукраїнський конкурс «Кра щий держслужбовець». Тож до 15 квітня у всіх районних адміністраціях м. Києва пройде його перший етап. Кращі з кращих «державних людей», а це держслужбовці V—VII категорій Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації бра тимуть участь у цьому конкурсі за номінаціями: «Кращий керівник» (змагатимуться керівники структурних підрозділів) та «Кращий спеціаліст» (відповідно — спеціалісти). Конкурс спрямований на підвищення про фесійного рівня державних посадовців, відкри тості, інституційної спроможності державної служби, піднесення її авторитету, а також за

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

24 квітня ÁÅÕ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, êóëüòóðè òà òóðèçìó

«Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó!

1.

2.

12 квітня — вул. Пулюя, 5 19 квітня — вул. Стадіонна

4.

Ãàçåòà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ ðàäè òà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

5.

www.solor.da-kyiv.gov.ua Âèäàâåöü ÒΠ«Ìåä³à-Ïðîì³íü» Øåô-ðåäàêòîð Ãë³á Áàêàë³íñüêèé

6.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Ñåðã³é ªâñººâ e-mail: editor@solonews.kiev.ua

6

¹

Найбільш вагоме питання, винесене на розгляд депу татів: прийняття Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Со лом'янського району на період до 2010 року. У його розгляді взяли участь заступник начальника Управління охорони навколишнього середовища КМДА Віктор Токаренко, голова постійної комісії Київської міської ради з екологічних питань та охорони довкілля Анатолій Коваленко, голова ради директорів столиці, ди ректор заводу «Київприлад» Олександр Осадчий, провідні фахівці Інституту гігієни та медичної екології ім. О. Марзєєва. Таке поважне представництво під час прийняття рай онної програми з охорони довкілля свідчить про її важ ливість не лише для нашого району, а й для столиці зага лом, на чому наголосив представник столичного депу татського корпусу пан Коваленко. Ця програма, яку со лом'янські фахівці та вчені готували майже рік, стала дру гою за масштабністю і науковим рівнем у нашій країні після Запоріжжя. З основною доповіддю з цього питання виступив пер ший заступник голови Солом'янської РДА, депутат Київської міської ради Максим Шкуро, а про основні ас пекти Програми депутатам розповіла начальник відділу охорони довкілля та вторинних ресурсів Солом'янської РДА Майя Єременко. В обговоренні Програми взяли участь 14 осіб: депутати, гості сесії, фахівці. В результаті документ затверджено переважною більшістю голосів. Про зміст та основні завдання Програми читайте у най ближчих випусках «Солом'янки». Володимир Воєводін

Графік проведення особистих та виїзних прийомів громадян головою, першим заступником, заступниками голови Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації на І півріччя 2008 року

3.

7.

8.

Прізвище,

Особистий прийом

День та час

ім’я,

за адресою: прIт

особистого

по батькові Повітрофлотський, 41 виїзного прийому Сидоров 1 і 3 середа (щомісяця) 2, 4 середа Іван Петрович 15.00I17.00 15.00I17.00 Голова райдержI каб. 245 адміністрації Шкуро 2 і 4 вівторок 3 вівторок Максим Юрійович 14.00I16.00 14.00I16.00 Перший заступник каб. 245 голови Бех Сергій 2,3,4 понеділок 1 понеділок 15.00I17.00 Миколайович 15.00I17.00 Заступник голови каб. 275 Данілова щовівторка Надія Адамівна 10.00I12.00 Заступник голови, каб. 341 начальник фінансового управління Іващенко 2,3,4 середа 1 середа Анатолій 15.00I17.00 15.00I17.00 Васильович каб. 453 Заступник голови Лапань Андрій Григорович Заступник голови

1,3,4 п’ятниця 10.00I12.00 каб. 318

Новікова Ніна Григорівна Заступник голови

1,2,4 вівторок 15.00I17.00 каб. 251

Царан Віталій Павлович Заступник голови

1,3,4 четвер 15.00I.17I00 каб. 302

Якимович 9. Микола Григорович

10.

11.

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

охочення професійно підготовлених держслуж бовців. Невдовзі дізнаємося імена тих, хто най краще вміє працювати з комп'ютером та знає чинне законодавство — закони, постанови та укази Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Районні переможці змагатимуться на міському і всеукраїнському рівнях. Сподівати мемося, що і цього року вони будуть першими не лише у столиці, а й в Україні. Інформація «Солом’янки»

конкурс на заміщення вакантних посад: — провідний спеціаліст; — головний спеціаліст; — державний реєстратор. Вимоги до конкурсантів: — громадянство України, вища освіта відповідного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, для керівних посад стаж на державній службі не менш як три роки, досконале володіння державною мовою, основами діловодства, знання ПК. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення конкурсу за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, кімн. 211, тел. 207I09I24; кімн. 209, тел. 207I09I29.

Гр а ф і к п р о в е д е н н я я р м а р к і в у Солом'янському районі

Íàäðóêîâàíî ó äðóêàðí³ ÒΠ«Êàìåðòîí», ì. Ãàéñèí, âóë. ϳâäåííà, 18. Íàêëàä 121 700 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹19. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÓ ¹ 59 â³ä 24.10.02 ð. Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ó êîæíó ïîøòîâó ñêðèíüêó â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

Закінчення. Початок на стор. 1

Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація оголошує

У Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації пра цює постійно діюча «гаряча лінія» за телефоном довідки 207–09–68. Час роботи: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 20.00, перерва з 13.00 до 14.00. Також у районі в цілодобовому режимі працює служба оперативного реагування на звернення громадян за телефоном 248–66–66.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 03186, Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 40-À Òåëåôîí: (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: info@solonews.kiev.ua Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñÿ çà òåë. (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: advert@solonews.kiev.ua Ðåäàêö³ÿ ìîæå íå ïîä³ëÿòè ïîçèö³þ àâòîðà. Ïðè ï³äãîòîâö³ äî äðóêó ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî ðåäàãóâàòè òà ñêîðî÷óâàòè âñ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ íàäõîäÿòü äî ãàçåòè. Ðóêîïèñè ðåäàêö³ÿ íå ðåöåíçóº ³ íå ïîâåðòàº. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ëèñòóâàòèñÿ ç ÷èòà÷àìè ëèøå íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ ïóáë³êàö³é â³äïîâ³äຠðåêëàìîäàâåöü. Ïóáë³êàö³¿, ïîçíà÷åí³ , äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Накопичилося ...

Заступник голови

1,2,4 вівторок 10.00I12.00 каб. 250

Ярцев Владислав Миколайович Заступник голови

2,3,4 середа 12.00I14.00 каб. 303

Яцюк Надія Григорівна Заступник голови — керівник апарату

щопонеділка 16.00I18.00 каб. 226

2 п'ятниця 10.00I12.00

3 вівторок 15.00I17.00

2 четвер 15.00I17.00

3 вівторок 10.00I12.00 1 середа 12.00I14.00

Місце проведення особистого виїзного прийому

Прийом громадян за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 19/38 (прийом проводиться за попереднім записом за тел.4010732)

квітень — КП «Залізничне», вул. Єреванська, 3А; травень — КП «Грушківське», бул. Лепсе, 23А; червень — мікрорайон Жуляни, вул. Радянська, 3 квітень — СЗШ № 54, вул. Білецького, 7; травень — СЗШ № 229, вул. Виборзька, 57; червень — СЗШ № 7, пров. Платонівський, 7

квітень — мікрорайон Жуляни, вул. Радянська. 3; травень — ВАТ ТК «Борщагівський», ринок «Відрадний», бул. Лепсе, 18; червень — ТОВ «Гарант», ринок «Солом'янський», вул. Солом'янська, 24 квітень — мікрорайон Совки, вул. Каменярів, 32; травень — мікрорайон Жуляни, вул. Радянська, 3; червень — мікрорайон Батиєва гора, вул. Волгоградська,41 квітень — Управління охорони здоров'я, вул. Солом'янська, 17; травень — Територіальний центр соціального обслуговування населення, бул. Лепсе, 83А; червень — Центр по роботі з жінками, пр. Повітрофлотський. 40 А квітень — Бізнесцентр ТОВ «Інформаційно юридична служба «Альфа», вул. Василенка, 7А; травень — Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій, вул. Клименка, 5/2; червень — ЗАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування», вул. Шутова, 9 Відділ державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, пр. Повітрофлотський, 40А; квітень — травень —червень квітень — КП «Індустріальне», вул. Виборзька, 42; травень — КП «Батиївське», вул. Солом’янська, 33; червень — КП «Чоколівське», вул. Волинська, 4А

Гр а ф і к п р о в е д е н н я громадських слухань у Солом'янському районі м. Києва 24 квітня 2008 року о 19.00, Повітрофлотський проспект, 41, за ла Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації. Про виконання програми «Твій дім, твоє подвір'я» у 2007 році та формування програми ремонту житлового фонду на 2008 рік. Відповідальні за підготовку та проведення слухань заступник голо ви Ярцев Владислав МиколайоI вич, тел. 2070960 і начальник уп равління житловокомунального гос подарства Нікончук А. М., тел. 207 3939.

Графік особистого прийому громадян керівниками Солом'янської районної державної адміністрації у мікрорайоні Жуляни (вул. Радянська, 3) 17 квітня 2008 р. з 17.00 до 18.00 прийом вестиме Іващенко А. В. — заступник голови Солом'янської райдержадміністрації з питань спо живчого ринку, продовольчих ре сурсів та побутового обслуговування населення.

ØÀÍÎÂÍÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒÅ ÐÀÉÐÀÄÈ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА СЕРГЕЄВА

Ç äíåì íàðîäæåííÿ Âàñ! Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òà ðåäàêö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè» áàæàþòü Âàì òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ó Âàø³é íåâòîìí³é ïðàö³, ðÿñíèõ çäîáóòê³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â, íåçãàñèìîãî ïðàãíåííÿ ïðàöþâàòè â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.


3

ÂÀÆËÈÂÀ ÒÅÌÀ ïðî íàáîë³ëå

íàøà ïàì’ÿòü

«Більшовик»

дасть дорогу автівкам Шулявський шляхопровід вже давно зажив недоброї слави серед водіїв через постійні затори та не; одноразові пожежі під ним. Загроза руйнування естакади змусила місь; ку владу терміново шукати шляхи розв'язання дорожньої проблеми, адже шляхопровід є важливою транспортною артерією не лише Солом'янського району, а й усього Києва. Фахівці, обстеживши еста; каду, вирішили, що її найближчим часом потрібно не лише укріпити, а й реконструювати, збільшивши кількість смуг руху. Для цього дове; деться пожертвувати одним з цехів заводу «Більшовик», розташовано; го майже впритул до шляхопрово; ду. А закінчити всі роботи пла; нується до Євро;2012. Робоча нарада, присвячена май бутній реконструкції Шулявського шляхопроводу, відбулася на тери торії ВАТ «НВП «Більшовик» за участі керівників міста, району, будівель них, проектних, шляховоексплуа таційних організацій, представників Фонду держмайна України. Голову вав на зібранні заступник голови Со лом'янської РДА Анатолій Іващенко, який озвучив тему наради — визна чення субпідрядних організацій для розробки проектнокошторисної до кументації на демонтаж сталеливар ного цеху та реконструкцію чавуно ливарного цеху з розміщенням ста леливарного виробництва на його площах. Виконувач обов'язків голови прав ління — генерального директора ВАТ «НВП «Більшовик» Михайло Шедов зазначив, що столиця має розвивати ся, тож завод готовий заради нагаль них міських потреб перенести стале ливарне виробництво до чавуноли варного цеху. Відмовитися від стале ливарного цеху завод не може. Адже саме в цьому цеху «Більшовика» — до речі, єдиному в Україні, — виробляють корпуси насосів для атомних електро

станцій. До того ж у кожному з 480 найменувань одиниць обладнання, що виготовляє столичне підпри ємство, є елементи сталевого, чавун ного чи кольорового литва. А столична скарбниця компенсує роботи, по в'язані з демонтуванням обладнання, перенесенням його до іншого приміщення та налагодженням вироб ництва на новому місці. Представниця Фонду Держмайна України Ірина Петрова висловила за уваження, що долю меж ВАТ «НВП «Більшовик» має вирішувати Кабінет Міністрів своєю постановою — існує мораторій на відчуження майна дер жавних підприємств, яким є завод «Більшовик». Заступник начальника Головного управління комунальної власності Києва КМДА Лідія Міщенко запевнила: інтереси заводу в жодному разі не обмежать, а про передачу час тини території підприємства до кому нальної власності не йдеться. Кабмін вирішуватиме питання згідно з чинним Земельним кодексом. У міському бюд жеті передбачені кошти на компен сацію робіт з перенесення сталели варного виробництва та навіть його модернізацію, тож статутний фонд підприємства не постраждає. Роботи з реконструкції Шулявського шляхопро воду та знесення будівлі не почнуться доки до чавуноливарного цеху не пе

ЗВІТ депутата Солом'янської районної у м. Києві ради від фракції «Блок Леоніда Черновецького» Олега ЖЕТЛУХІНА Член постійної комісії з питань власності, оренди, приватизації та використання майна Вважаю найголовні шим у своїй депутатській діяльності — не залиши ти людину наодинці з бідою. Намагаюся приноси ти максимальну користь громаді як член постійної комісії з питань власності, оренди, приватизації та використання майна. Ра зом із колегами по фракції «Блок Леоніда Черновецького» відстоя ли підвищення ставок на

приватизацію та оренду комунального майна, що сприяло збільшенню над ходжень коштів до район ного бюджету, не допус тили перепрофілювання приміщення магазину для ветеранів. Ініціювали цільове використання благодійних внесків орендарів та підприємців, що виявили бажання ста ти власниками комуналь ного майна, на благо устрій об'єктів, які визна чили мешканці району. Контролюємо доцільність орендного користування комунальним майном.

ренесуть усе обладнання та не налаго дять виробництво. На поточний рік з міського бюджету передбачено виділити 5 млн. грн. для початку робіт на «Більшовику», а загалом це справа не одного року. Неабиякі пристрасті розгорілися навколо визначення субпідрядників на розробку проектнокошторисної доку ментації з демонтування будівлі. За ступник директора інституту «Київдормістпроект» АК «Київпроект» Ігор Щур констатував, що перенесен ня виробництва — непроста справа, до проектів треба залучити фахівців з різних галузей будівництва. Паралель но потрібно розробити два базові про екти — з реконструкції цеху та шляхоп роводу. Нині складно навіть приблизно визначити, скільки коштуватимуть ро боти. Не варто забувати про не обхідність проведення тендерів. Остаточні рішення так і не були прийняті. І передовсім необхідне рішення Фонду держмайна України, на підставі якого Кабмін зможе прийняти відповідне розпорядження, а будівельники почнуть зведення нової транспортної розв’язки. А поки що люди, як і раніше, змушені їздити цією небезпечною магістраллю, стоя ти у пробках і чекати на обіцяне поліпшення ситуації. Олена Трифонова

Постійно спілкуюся зі своїми виборцями. Прово джу особистий прийом щочетверга з 10.00 до 13.00 у приміщенні гро мадської приймальні «Бло ку Леоніда Черновецького» за адресою: вул. Ви борзька, 80/17. За цей час до мене звернулися 247 мешканців нашого району. За скаргами, заявами та пропозиціями, отримани ми під час прийомів, підго тував понад 200 депу татських звернень. Окремі питання вдалося вирішити шляхом консультацій та в телефонному режимі. Разом із депутатами нашого блоку провів бла годійну акцію поздоров лення ветеранів та учас ників Великої Вітчизняної війни, інвалідів та чорно бильців з Новими 2007 та 2008 роками. Організу вав святкову концертну програму та поздоров лення до 8 Березня для жінокветеранів війни та праці у Центрі дитячої та юнацької творчості Со

лом'янського району (122 особи отримали святкові подарунки). За звітний період: — сприяв виділенню коштів для проведення ремонтних робіт (ДЕЖ 908); — припинено діяль ність нічного паркуваль ного майданчика (за скаргою мешканців, вул. Василенка, 11); — встановлено 7 лав для відпочинку меш канців будинків по вул. Метробудівській, №№6, 7, 9; вул. В. Чумака, №5; вул. Каблукова, №7; — прокладено пі шохідну доріжку від буд. №25 до буд. №27 по бул. І. Лепсе; — замінено трубу стояка по бул. І. Лепсе, 47/15; — відремонтовано системи водогону по вул. Метробудівській, 9/9; — відновлено май данчик для просушуван ня білизни (за колектив ним зверненням меш

Спогади про ГОЛОДОМОР Не сьогодні це сказано: час наро джуватися і час помирати, час руйну вати і час будувати, час розкидати і час збирати каміння, час мовчати і час говорити. Нині — час говорити! Час говори ти про те, що світова історія не знає трагедій, які могли б зрівнятися з го лодомором 1932—1933 років в Україні. «А люди біднії в селі, Неначе злякані ягнята, Позамикалися у хатах Та й мруть...» — ці слова Тараса Шевченка прига дуєш, слухаючи очевидців трагедії. З пам'яті народної не зітруться часи, коли на очах усього цивілізованого світу над українським людом котився жах голодомору — всеосяжного і всюдисущого. Ми берегтимемо пам'ять про мільйони невинно убієнних українців. І коли відкладаємо маленький шма точок хліба «на потім», навіть не зав жди можемо збагнути, що нами керує генетична пам'ять! Скільки загинуло українців під час голодомору, ніхто точно не знає — дослідники називають різні цифри, але безперечно мова йде про мільйо ни безвинних жертв. На шляху до втілення задумів про «світле май бутнє» вимерли цілі покоління, хуто ри та села. Людська пам'ять зазвичай краще зберігає подробиці голодомору, ніж архівні папери. Очевидці трагедії 1932—1933 років не можуть вічно зберігати в своїй пам'яті страшні кар тини, тож завдання нашого покоління — донести нащадкам подробиці ук раїнської трагедії, яку не можна забу вати. Ми щиро вдячні тим, хто зміг пе ребороти жах від спогадів про ті страшні події, тим, хто згодився поділитися бодай скупими згадками. Відтепер у «Солом'янці» запрова джено постійну рубрику, де друкува тимемо спогади очевидців тих страшних подій. Звертаємося до со

канців по вул. Каблуко ва, 1); — проведено ремонт ліфтів та поліпшення ста ну освітлення по бул. І. Лепсе, 27; — надано матеріаль ну допомогу 197 малоза безпеченим мешканцям району; — безкоштовно вста новлено три газові плити та шість лічильників ма лозабезпеченим грома дянам; — здійснено пере рахунок розміру пенсій 7 особам; — проведено безко штовне лікування та про тезування у стомато логічному центрі «Діалог» двом ветеранам війни; — за рахунок бла годійних внесків орен дарів комунального май на виділено кошти на придбання будівельних матеріалів для проведен ня ремонтних робіт у під'їздах буд. №5 по вул. В.Чумака.

лом'янців з проханням — ваші свідчення повинні залишитися для прийдешніх поколінь, щоб Україна ніколи не зазнала голоду і страху за своє майбутнє. Пишіть на адресу редакції чи рай держадміністрації — ваші внуки та правнуки мають знати правду про той страшний час. Свідчення очевидців голодоI мору, записані з їхніх слів. Степанова Ніна Миколаївна на родилася 1926 року в Києві, прожи вала з рідними у 1932—1933 роках на Солом'янці. У сім'ї було 4 людини. Батько був офіцером, приносив додому крупу. Варили картоплю в мундирі, ходили до лісу по гриби. Міняли одяг на хліб. У 1933 році від голоду померла її племінниця. Батько отримував як офіцер продовольчий набір, завдяки чому сім'я вижила. Пам'ятає, що ба гато людей помирало. Сухенко Клавдія Миронівна наро дилась у 1916 році. У 1932—1933 ро ках мешкала у Києві. Пам'ятає, що були магазини, де міняли золото на продукти. Студенткою їздила у с. Таращу збирати врожай. Обробляли город, вирощували і їли маленьку картоп лю. Давали 0,5 л неякісного молока, 0,5 кг зерна минулорічного урожаю. Не було солі. Ходили по селу і збира ли дрова для печі. Спали на соломі. Картоплю видавали по 5 шт., їли зе лений горох, коли достигла пшени ця, то дали по півмішка пшениці кож ному. Швачкіна Ріва Йосипівна наро дилася 21.12.1926 року в Києві, по мерла 31.01.2008 року. У страшні ро ки голодомору 1932—1933 років мешкала у Києві. «Пам'ятаю, як під стінами бу динків сиділи люди — знесилені й опухлі від голоду. Люди, які добира лися з сіл, падали замертво. Нам, як і всім, було важко. Але завдяки тому, що батько працював і приносив якісь крупи, ми пережили ці страшні часи».

ЗВІТ депутата Солом'янської районної у м. Києві ради від фракції «Блок Юлії Тимошенко» Ореста ПРОНИКА Як депутат Солом'ян ської районної у м. Києві ра ди надаю великого значення усім проблемам, які турбу ють мешканців нашого рай ону, допомагаю у створенні умов для культурного роз витку та активного дозвілля дітей, не відмовляю у допо мозі малозабезпеченим і допомагаю у матеріальному забезпеченні КП УЖГ. За звітний період роз глянув велику кількість звер нень громадян, у пере важній більшості проблеми вирішено у найкоротші стро ки. Виділено кошти уп равлінню освіти на прове

дення різноманітних дитя чих конкурсів, поновлення матеріальнотехнічної бази та придбання спортінвента рю. Надана матеріальна до помога малозабезпеченим та хворим. У серпні про фінансоване районне КП УЖГ для придбання лако фарбових матеріалів. Прошу мешканців Со лом'янського району і надалі звертатися до мене з болю чими питаннями, а я докла ду всіх зусиль для їх вирішення.

6

¹

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó


4

ÎÁ’ªÊÒÈ ëþäèíà ç Ñîëîì’ÿíêè

На вагах гендерної справедливості

Надвечір 1 квітня у залі Палацу культури Політехнічного інституту яблуку ніде було впасти — на гала; концерт Всеукраїнського фестива; лю сатири та гумору «Вишневі усмішки» прийшли справжні по; ціновувачі щирого жарту, до того ж вхід був вільний для всіх бажаючих. На жаль, та зала не така пишна, як у палаці «Україна», але сміху було не менше. А з;поміж виступаючих — ще зовсім юних і маловідомих та тих, хто уже понад сорок років на сцені, — найбільше оплесків «зі; рвав» художній керівник фестива; лю, заслужений діяч мистецтв України Євген Дудар. Закінчивши середню школу на рідній Тернопільщині, юний Женя Ду дар рушив підкоряти Київський теат ральний — дуже хотів стати артис том. Та не судилося збутися його мрії, бо від приймальної комісії почув: «Немає таланту!». Як картала б себе за необачність та «комісія», коли послухала б виступи вже Євгена Ду дара, бо талант у нього насправді є, і не лише акторський. Він може так змалювати гострим словом будьяку подію, що змусить спочатку розрего татися, а потім замислитися… Після невдачі з театральним відслужив у армії, закінчив факультет журналістики Львівського універси тету, працював, але поглядами своїми не надто задовольняв партійне керівництво, до того ж дру жив з поетомвольнолюбом Василем Симоненком. Тож довелося покинути місто Лева, і відтоді мало не сорок років відомий письменниксатирик Євген Дудар наш земляк — мешкає у нашому районі, а точніше на вулиці Гарматній. Оселився тут, коли приїхав зі Львова працювати в журналі «Пе рець», тираж якого тоді був аж три мільйони примірників щомісяця (!). Головний редактор видання Федір Маківчук говорив про молодого жур наліста: «Він завльок мене першими трьома фейлетонами». А тем для са тирика було хоч греблю гати — і не долугі компартійні постанови щодо руйнування хуторів, і зухвала по ведінка деяких членів ЦК КПРС, котрі вважали себе майже небожителями. Як каже Євген Михайлович, «писав про міжнародний імперіалізм на ук раїнському ґрунті». Не обмежувався самим «Перцем», друкувався в інших ЗМІ, писав книжки (видав уже майже тридцять), їздив по всій Україні з вис тупами, читав свої твори на радіо, на телебаченні — словом, популярність нашого героя була всенародною. 1979 року на День сміху «завоював» палац «Україна» і не «здає» його досі. З 1980го то вже був Всеукраїнський фестиваль сатири та гумору «Вишневі усмішки», і відтоді

кожного першого квітня (лише раз пропустив!) виводить на сцену палацу «Україна» молоді таланти — власно руч знайдені по містах і селах. Багать ом нашим «зіркам» ті виступи стали дороговказом, та, на жаль, дехто зби вся на манівці… П'ятнадцять років віддавши «Перцеві», маючи неабия кий письменницький доробок і авто ритет у людей, вирішив Євген Михай лович 1981 року піти «на творчі хліби». Жодного разу не пошкодував про це, адже отримав змогу са мостійно вибирати теми. А після здо буття Україною незалежності подався у велику політику — балотувався до Верховної Ради, та на мамине про хання відмовився від тих перегонів, хоча й мав непогані шанси… Уяв ляєте, як би виступав нардеп Дудар з високої трибуни? Мабуть, у залі був би повний кворум, а газети б друкува ли той виступ без скорочень. Однак і без того має свою аудиторію, яка слу хає його затамувавши подих. Уявіть — увечері галаконцерт, а вдень висту пає у Борисполі перед школярами. На жаль, дуже мало в Україні гумористів, які тримають високу планку, не опус каються до «камедіклабівських» не пристойностей, от і доводиться Євге нові Михайловичу самому «віддувати ся». На щастя, його труди не марні — державні мужі, виявляється, читають і слухають (і мабуть дослухаються!) Дудара, бо нещодавно він отримав з рук Президента України високу наго роду — орден Ярослава Мудрого V ступеня. Спілкуватися з цим чоловіком — суцільне задоволення. У свої сімде сят п'ять він має відмінну пам'ять, го стрий розум, і навряд чи поступиться хоч у чомусь молодим — власноруч змайстрував кухню у своїй оселі, ха зяйнує на хуторі «Мозамбік», що на Фастівщині (до речі, саме тут «пропи салося» чимало літературних героїв). Якось навіть пожартував, що десь за кордоном заробив би купу грошей, якби найнявся будувати вілли. Та за кордон далеко, а літо вже близько, тож і рушає Євген Михайлович елек тричкою до села, а поки доїде — і з людьми поспілкується (а його зазви чай упізнають), і тем для нових фей летонів та гуморесок поназбирує. Обіцяв і «Солом'янці» дещо підкину ти, тож читайте у наших наступних ви пусках «дудареві усмішки». Марія Приймак

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ «КПІ» ОГОЛОШУЄ набір учнів до 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів У 2008 році ліцею виповнюється 15 років. Це заклад, в якому дитину сприймають як особистість з її нахилами, інтересами та потребами. Кожному учневі створені сприятливі умови для творчого розвитку. В ліцеї працює 42 викладачі вищої категорії, 7 кандидатів наук та 21 викладач%методист. Усі випускники ліцею стали студентами престижних вищих навчальних закладів і навчаються на бюджетній основі. ¯ÕÀÒÈ: автобусом №69, тролейбусами №№21, 22, 42 до зупинки «Караваєві дачі»; тролейбусами №№17, 19 до зупинки «Єреванська».

6

¹

АДРЕСА: вул. Уманська, 39 Тел.: 242177178, 243108173 www.tl1kpi.kiev.ua

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó

Нині наше суспільство має всі озна ки революційної ситуації у такому тонко му питанні, як гендерні відносини. З од ного боку «низи», тобто жінки, не хочуть жити за дідівськими законами. А з дру гого — «верхи», тобто офіційна влада (а це на 85% і навіть більше — чоловіки), вже не можуть керувати постарому. Врештірешт у вересні 2005 року було прийнято Закон України «Про забезпе чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», а по всій країні почалося створення жіночих громадських ор ганізацій. Нині активно працюють 18 подібних організацій у 17 областях України, та ще й організації всеук раїнського рівня: «Жіночий консорціум України» та «Українська ліга зі зв'язків із громадськістю». До справи вивільнення української жінки підключилися і світові структури: протягом останніх двох років міцно стати на ноги українкам дуже до помагав фонд сприяння демократії По сольства США в Україні та інші ор ганізації світового рівня. Нещодавно все це феміністично налаштоване жіноцтво (не обійшлося, щоправда, й без чоловіків) зібралося у стінах Солом'янської у місті Києві рай держадміністрації на підсумкову кон ференцію: «Рівна участь жінок та чо ловіків у процесах прийняття рішень». Місце зустрічі, звісно, обрали не випадково. Поперше, поголос про чу дове сучасне приміщення Солом'ян ської райдержадміністрації, де зручно працювати і легко спілкуватися, про котився всією Україною. А, подруге, у Солом'янському районі чи не найак тивніші у столиці, — та що там — і на рівні всієї країни, напевно, теж — жінки. Достатньо згадати, що тут працює зо два десятка жіночих громадських ор ганізацій. Тобто є про що поспілкувати ся, у кого набратися позитивного досвіду, не виходячи за межі головної районної державної установи. Ще один значущий момент спрацював на користь нашого району при обранні місця проведення конференції: саме на Солом'янці з гендерними відноси нами все більшменш гаразд.

Звертаючись з вітальною промовою до гостей «жіночого форуму» голова районної влади Іван Сидоров зазначив важ ливість порушення та обгово рення теми гендерних стосунків у суспільстві, наголосивши про своє особисте ставлення до жінки: матері, дружини, сестри. Позитивним наслідком такого «особистого» ставлення район ного голови стало те, що у Со лом'янській РДА 85% усіх працюючих — жінки, зокрема вони обіймають чверть керівних посад. На відміну від інших районів столиці, на важких до рожніх роботах працюють лише 10% жінок, а найбільше їх у соціальній та освітянській галузях району. Тому й ре зультати тут досить відчутні, їх можна легко побачити навіть стороннім «неоз броєним» оком: у районі інтенсивно бу дують нові сучасні та водночас рекон струюють «похилого віку» школи, дба ють про соціальні заклади, розвиток системи охорони здоров'я, про гідне дозвілля підростаючого покоління. До речно згадати й про екологію, турботу «жіночої влади» району про підтримку та розвиток місцевих зелених зон, парків і скверів. Усі ці аспекти не оми нула увагою у своєму змістовному вис тупі на конференції заступник голови Солом'янської райдержадміністрації з соціальних питань, а за сумісництвом — ще й голова районної громадської організації жінок Ніна Новікова. І це на справді гарний приклад і досвід для за позичення. Якщо бути відвертим, у нашій країні із забезпеченням гендер ної рівноваги ще не все гаразд. І про це красномовно свідчили виступи учас ників конференції: від представника Посольства США в Україні Джеймса Петіта й до керівників та представниць обласних жіночих громадських ор ганізацій. Отже, за свідченнями учас ників конференції, до повного благопо луччя у сфері гендерної рівності Україні ще далеко: жінок і дотепер нещадно експлуатують, зокрема й у забороне ному законом бізнесі, їм заважають

просуватися сходинками ділової та політичної кар'єри, обмежують у за робітній платі порівняно з чоловіками, на повну використовують жіночий об раз у рекламі та змушують (прямо чи опосередковано) шукати кращої долі та гідного заробітку за кордоном. Ні для кого не таємниця, що у нашому суспільстві розповсюджене насильст во у родині (не кажучи вже про вулицю) та інші форми приниження «прекрасної статі». Усі ці проблеми обговорювали ся на конференції у відповідних за те матикою секціях під головуванням досвідчених юристів, психологів та фахівців з прав людини світового рівня. Не забули й про обговорення прав у суспільстві та проблем чоловіків. Адже «сильній статі», як з'ясувалося, нині теж не позаздриш: алкоголізм, наркоманія, туберкульоз, СНІД, підвищена смертність, зростання рівня суїциду, скорочення тривалості життя — все це стосується чоловіків. Тут не до жартів, треба бити на сполох. І це теж, до речі, перебуває у полі зору гендерних про грам. Адже гендерна політика, як за значила у своєму підсумковому виступі на конференції віцепрезидент всеук раїнської громадської організації «Українська ліга зі зв'язків із громад ськістю» та координатор проекту «Рівна участь жінок та чоловіків у про цесах прийняття рішень» Наталка Са молевська, — це не лише «заради жінок» і «для жінок», це рівною мірою і для жінок, і для чоловіків — заради сильного, демократичного та гар монійного суспільства. Володимир Воєводін

Солом’янка туристична Згідно з Програмою розвитку ту ризму в Києві до 2010 року, 26—28 бе резня у Міжнародному виставковому центрі за сприяння Київського міського голови проходили традиційна виставка UITT2008 «Україна — Подорожі та ту ризм», а також сьома Київська міжна родна туристична виставкаярмарок «Київ — древня і нова столиця України» та XIX спеціалізований туристичний са лон дитячого, молодіжного та сімейно го відпочинку «Канікули. Весна — літо 2008». Цьогорічна об'єднана виставка вмістила на більшій площі значно більше експонентів — понад 900 турпідприємств із 60 країн пропонували свої послуги, брали участь у конфе

051 Call;центр КМДА ì³ñüêèé ïîðòàë

За два роки кияни та гості столиці користувати муться оновленим проспектом Пе ремоги — реконструкцію однієї з найбільших столичних магістралей планується завершити у 2010 році, повідомляє пресслужба КМДА.

²íäïîøèâ æ³íî÷îãî âçóòòÿ âåëèêèõ ðîçì³ð³â òà çá³ëüøåíèõ ïîâíîò (â³ä 36-ãî äî 44-ãî)

âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 12,

òåë. 248-2133

ренціях, науковопрактичних семінарах та презентаціях, присвячених пробле мам та перспективам розвитку турис тичної галузі зокрема в Києві. Слід відзначити, що вперше за 16 років існу вання виставки її відвідав Президент України Віктор Ющенко, а також те, що нарешті й держадміністрації столичних районів презентували свої туристичні досягнення. Серед тих, що скористали ся нагодою, був і Солом'янський район, представлений, попри брак відповідно го досвіду і обмежений час підготовки, цілком достойно. Шкода, що Прези дент обмежився лише відвіданням екс позиції Євро2012… Валерій Буряк

Àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé áàíê

Ñîëîì’ÿíñüêà ô³ë³ÿ

НОВИЙ ВКЛАД «НАШ ЮВІЛЕЙ» строком від 3х місяців до 370 днів, з поповненням до 19 травня 2008 року: в гривні — від 17 до 18 % річних, в доларах — від 12 до 13% річних. Різноманітні умови за іншими видами вкладів терміном від 1 місяця до 3Iх років. Прийом всіх видів комунальних та інших платежів, видача коштів за пластиковими картками, визначення платіжності банкнот Режим роботи: понеділок — п'ятниця з 9.00 до 16.00 вул. Волинська,10 — з 9.00 до 17.00 За адресою вул. Мартиросяна, 1/8 працюємо з фізичними особами щосуботи — з 9.00 до 16.00. ÀÄÐÅÑÈ Ô²Ë²¯ ÒÀ ²ÄIJËÅÍÜ: âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 1/8, òåë. 242-15-40, 243-34-25; âóë. Âîëèíñüêà, 10, òåë. 242-19-20; âóë. Ñ. Ñîñí³íèõ, 17, òåë. 501-40-28; âóë. Êóäðÿâñüêèé óçâ³ç, 5-Á, òåë. 482-39-72 Áðîâàðñüêèé ïðîñïåêò, 15 (â ïðèì³ùåíí³ Ì³æíàðîäíîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó, ïàâ³ëüéîí 1), òåë. 201-11-44

Дозвіл № 510/535 від 01.03.2004

Ñì³õ íà âñå æèòòÿ

àêòóàëüíå ïèòàííÿ


5

ÃÐÎÌÀÄÀ ñóñï³ëüñòâî

íàøå îïèòóâàííÿ

Прийомна сім'я — альтернатива дитбудинку Майбутнє кожної країни — її діти. Саме вони є опорою держави. Всі батьки мріють, щоб їхня дитина виросла, вивчи лася, досягла певних успіхів та достойно прожила своє життя. На жаль, нині чимало дітей, про яких нікому піклуватися. Вулиця для них — і дім, і сім'я, і школа. Там рано чи пізно опиняються не лише сироти, а й діти з неблагополучних родин. У Солом'ян ському районі їхніми долями опікується Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де нещодавно відбулися гро мадські слухання, присвячені сімейним формам влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу). До речі, саме наш район був піонером у створенні інституту прийомної родини, своєрідним випробувальним полігоном для впровадження відповідних програм на державному рівні. Майже півтора року тривали розробка та опрацювання норма тивноправової бази, підбір кандидатур, їхнє навчання, тестування, налагодження зв'язків з організаціями та установами, де утримуються «діти вулиці». У лютому 2000 року чотири родини прийняли на виховання п'ятьох малюків, а у січні 2003 року на базі Київського місько го центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді у рамках загальноміської про грами розпочав роботу Центр по роботі з прийомними сім'ями. Відтоді спеціалісти Центру щомісяця проводять засідання Клубу прийомних батьків, де обговорюють проблеми, що виникають у родинах, про понують шляхи їх вирішення. Щокварталу

відбуваються тренінги для кандидатів у прийомні батьки, двічі на рік — для їхніх рідних дітей. Проводяться і навчальні тренінги для соціальних працівників — ко ординаторів реалізації програми у рай онах Києва. Нині у центрі тривають нав чання трьох прийомних родин, ще чотири готуються до нього. На громадські слухання завітала Оле на Ярова. Рік тому її родина, де вже був рідний синочок, прийняла на виховання сімох дітей різного віку (на фото). Олена Миколаївна розповіла про радісні моменти сімейного життя і поділи лася своїм материнським досвідом. Та ос новною темою слухань стало влаштуван ня у прийомні сім'ї підлітків. За даними Центру, діток до 6 років охоче беруть до родин, а тими, кому від 13 до 15 років нех тують. За словами співробітниці Центру по роботі з прийомними сім'ями Вікторії Да виденко, прийомні батьки побоюються пе

послухайте й мене Я мешканка вулиці ПостВолинської. Протягом чотирьох років читаю вашу газету. Матеріали різні, але найбільше цікавить, що відбувається в районі за раз, яким район був колись, які видатні люди мешка ли. Деякі публікації подобаються, а деякі змушують замислитися, поіншому подивитися на події, що відбуваються в державі, в місті, в районі. У №4 (107) за березень була опублікована стат тя щодо МАФів, де йшлося про те, що їх в районі по меншає, а нових ставити не дозволять. То запрошую завітати на нашу вулицю, на якій лише один житловий будинок №2/103, а всі решта — підприємства. Довкола нашого будинку розташо вано 8 МАФів і готується площадка ще під один. У двох кіосках продаються овочі й фрукти, але по купців біля них не завжди побачиш, бо ціни кусають ся. Два зачинені ще з літа. Ще в одному смажать ку рейгриль та продають пиво, в іншому — взуттєва майстерня, у великому кіоску розташувався мага зин «Клен» (торгує переважно горілкою), ще в одно му кіоску продають напої, пиво, жуйку та інше. Крім цих МАФів є ще й два намети: в одному — розли вайка, в іншому — ігрові автомати й теж продають алкогольні напої. Довкола цих кіосків повно сміття, ніхто його не прибирає, а коли дме вітер, все це сміття опиняється в нашому дворі. Хто дозволив по наставляти ці кіоски й намети довкола нашого бу динку? Кому це вигідно? З повагою Ольга Коваль з вул. Пост;Волинської.

рехідного віку, коли й з «домашніми» дітьми складно знайти спільну мову. А що ж казати про безпритульних, котрі у свої 11—13 бачили стільки, скільки деякі до рослі не побачать за все життя? Чимало з них вже знають смак горілки, цигарок і наркотиків, а багато хто втратив довіру до людей. Існує ще одна гостра проблема — часом прийомні діти потрапля ють під негативний вплив, перебуваючи на відпочинку в таборі, звідки повертаються налаштованими проти нових батьків. Тож на слуханнях підкреслювалася необхідність спільного відпочинку таких родин. Трапляється, людям, котрі вирішили стати або вже стали прийомними батьками, доводиться чути, що зробили вони це зара ди матеріальної допомоги, яку виплачує держава. Та чи замислювалися ті доброзич ливці, скільки має віддати нова родина тур боти і любові, щоб відігріти маленьке сер дечко, а матеріальні витрати на їжу, одяг, навчання, відпочинок і лікування часто наба гато перевищують суми, що дає держава. Тож варто ставитися з повагою до людей, котрі наважилися на такий відповідальний крок. І дуже важливо, що сьогодні таке суспільне явище, як «прийомна сім'я», яке, до речі, було в Україні з давніхдавен, взяла під свою надійну опіку держава. Марта Смаглюк

«Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля…» Саме ці рядки Максима Рильського спадають на думку, коли читаємо деякі на писи на величезних бігбордах, що «прикрашають» вулиці нашого району. Так і хо четься подарувати тим, хто пише з помилками, орфографічний словник ук раїнської мови (а до нього додати ще й російськоукраїнський), аби вони звіряли ся з тим «пишним яром», перш ніж примусити людей читати їхні творіння. Найбільше дивує — і дратує! — те, що на тому самому плакаті пишуть і ук раїнською, і російською мовами: «свадебные фильмы» пропонує зняти «весільна агенція», а «джентельменклуб «Звездний носорог» — то суцільна помилка і російською, і українською: перше слово треба писати «джентльмен», а «носорог» (чи «носоріг») же який: «звездный» чи «зоряний»? Навпроти цього «шедевра» ще один — великий банк пропонує своїм клієнтам «абонентський ящик», хоча ук раїнською слід писати «скринька»… Звертаємося до вас, шановні читачі, з пропозицією: як побачите якусь неграмотну рекламу в нашому районі, надсилайте її фото чи опис до редакції «Солом'янки».

Поліклініка №1 Солом'янського району м. Києва інформує Переможцем конкурсу на надання послуг із зубопротезування пільгових верств населення стало ТОВ «СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ДОВІРА»

Áåçêîøòîâíî!!! Êîíñóëüòàö³ÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íòðàîðàëüíî¿ êàìåðè. Çíèæêà âëàñíèêó îãîëîøåííÿ — 5% Îðòîäîíòè÷íèé ïðèéîì Mîæëèâèé ðîçðàõóíîê êðåäèòíèìè êàðòêàìè Ùîäåííî ç 9.00 äî 21.00; cá., íä. ç 10.00 äî 17.00

˳öåíç³ÿ ÌÎÇÓ ÀÁ ¹200471 â³ä 08.06.05

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß «ÀÄ̲ÐÀ-ÄÅÍÒ»

Òåë. 242-00-96 м. Київ, бульв. Чоколівський, 23

транспортом, Солом'янською райдержадмі ністрацією до КП «Київпастранс» направлено До редакції газети «Солом'янка» зверну листа стосовно необхідності збільшити лися мешканці мікрорайону Совки з питанням кількість рухомого складу на автобусному мар щодо стану доріг в мікрорайоні «Совки» та ро шруті №19 та продовжити час його роботи. боти громадського транспорту. Наразі в мікрорайоні Совки ТОВ «Кон Відповідає Анатолій Іващенко, заступник церн «Київпідземшляхбуд» виконує роботи з голови Солом'янської районної в м. Києві дер прокладання інженерних мереж. За повідом жавної адміністрації з питань споживчого рин ленням керівництва ТОВ «Концерн «Київ ку, продовольчих ресурсів та побутового об підземшляхбуд», відновлення благоустрою на слуговування населення. вулицях мікрорайону буде виконано впродовж «З метою покращання обслуговування чотирьох місяців за умови належного фінансу мешканців мікрорайону Совки громадським вання».

нам відповідають

Наскільки гостра, на ваш погляд, нині проблема безпритульності дітей? Ірина, економіст, вул. Ушинського: — Телевізор подивишся — то ніби все добре, але на вулицях трагічніша картина. Явище безпритульності — проблема вічна, але ж така масова бездоглядність дітей в цивілізовані часи уже не свідчить — кричить! — про наші негаразди. Державні школи, інтернати і дитсадки ледь животіють, до платних шкіл не всім дотягтись, зате на кожному розі дитині продадуть алкоголь, сигарети, ніж, скрізь стоять гральні авто мати і казино. Хочу сказати, що дитяча безпритульність лише частина комплексної проблеми, тому вона не зникне, доки бу де бідність, розкрадання державних коштів, загальне безкуль тур'я і бездуховність. Володимир Іванович, пенсіонер, Чоколівський бульвар: — Поки холодно, то безпритульних ніби й менше, та лиш потепліє, вони знову з'являть ся повсюди. У більшості є батьки, але такі, що діти воліють жити подалі від них — алкоголіки або наркомани. До слова, дуже багато дітей із бідних сімей теж на три чверті бездомні: батьки їхні у боротьбі за виживання змушені увесь час витрачати на роботу, все «виховання» переклавши на школу чи бабусю. І ці діти теж ростуть під більшим чи меншим впливом вулиці. А що хорошого є на наших вулицях? Та дитина з благополучної сім'ї дорогою до школи може наслухатися стільки матюків і надивитися на ходіння по газонах та розки дання сміття, що потім дуже важко буде довести, що так роби ти не треба. Дітям треба подавати гарний приклад, повсякчас і скрізь, але цього у нас в країні немає. Колись так намагався зробити Макаренко у трудових колоніях — і дещо в нього вий шло. Нині створюють дитбудинки сімейного типу — і це пре красно, адже прийомні батьки кращі за казенних вихователів. Людмила Яківна, пенсіонерка, вул. Волинська: — Мені здається, що безпритульних дітей стало трохи менше. У нас в районі осо бисто я не помічала таких вже давненько, як і жебраків. Мабуть, це результати спільної ро боти і соціальних служб, і міліції, і гро мадських організацій. Давно пора, адже на роджують мало, то треба берегти кожного громадянина з пелюшок. Честь і хвала тим, хто чесно працює в цій сфері, особливо тим, хто бере на себе величезну відповідальність у дитячих будинках сімейного типу. Дуже потрібно також вчити і таких, хто вже в сім'ї не приживеться за віком. Їм треба пропонувати хоча б профтехосвіту, але не забу вати, що серед них трапляються і талановиті. Як державі не су тужно, але діти — це справа першочергова. Володимир, електромеханік, вул. Ушинського: — Особисто я не помітив жодних слідів якоїсь державної програми боротьби з без притульністю дітей чи з соціальними причина ми, що здебільшого цю безпритульність спри чиняють. Можливо, така програма є, але вона не загальнонародна, якщо про неї хоч хтось не знає. Спробуймо, приміром, віддати одяг, книжки чи іграшки для нужденних або сиріт. Десь є інформація, як це зробити пра вильно? Ми з дружиною такої інформації не знайшли, тому ма ли купу клопоту з пошуками, а потім ще й із прийомом у нас ре чей. Після цього ще очевиднішою стала аксіома: батьки повинні зробити все, щоб їхні діти виховувалися в сім'ї — рідній і повній. Олена, держслужбовець, вул. Генерала Тупікова: — Поки хоча б одна дитина чи підліток не може нормально жити дома, в сім'ї чи, на крайній випадок, у інтернатному закладі — проблема лишається вкрай гострою. У нас же, боюсь, точно не відомо, скільки, чому і як давно наші діти животіють на вулиці. Станіслав, студент, вул. Освіти: — Хтось сказав, що чужої біди не буває. Те саме стосується і безпритульних дітей: вони не повинні бути для кожного з нас чужими. Але координатором дій громадських організацій, окремих людей, державних та інших інституцій у справі викорінення безпритульності та її причин повинна виступати держава, тільки держава і ніхто, крім держави. Інакше навіщо нам уряди й ради всіх рівнів, та ще такі дорогі, коли їм бракує розуму забезпечити майбутнє всім громадянам своєї — нашої спільної! — країни. Опитування провів Валерій Буряк

6

¹

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó


6

ÍÀØ Ä²Ì ³ñòîð³ÿ ç ãåîãðàô³ºþ

Солом'янка «грамофонна» Справа намічалася серйоз на: планувалося виробництво дисків, грамофонів і видання спеціального журналу для рек лами. Розробку проекту будівлі доручили архітекторові Філіпу Краусу, а керівництво будів ництвом — Бедріху Корабу. Урочиста закладка фундаменту відбулася 1910 року на Шу лявці. Крім цього, був побудо ваний невеликий цех для про слуховування платівок на Со лом'янці, а саме на території ринку на Великій Ігнатіївській (нині вул. Митрополита Лип ківського). За традицією, під час урочистої закладки фунда менту в особливій ниші замуру вали капсулу зі зверненням Індржишека до нащадків: «Той, хто при перебудові цей лист, вкладений в основу, знайде, хай помолиться за пам'ять тих, що спорудили дах цей і бажали йому всього кращого». Власник головного офісу «Інтернаціональ Екстра Ре корд» пан Ернст Гессе приїхав до Києва й особисто керував зведенням фабрики. Буді вельні роботи йшли добре і приміщення було майже гото ве: налагоджувалося устатку вання, виготовлялися пробні партії продукції, аж раптом сталося лихо: у вогні загинула велика кількість платівок, мат риць і записаних воскових дисків. Збитки становили май же сто тисяч рублів. Жодна фірма не зважилася страхува ти фабрику, що «володіє ма сою горючого матеріалу», пе ред початком будівництва. Ернст Гессе, не витримавши такого удару, продав свою частку компаньйонові Індржи шеку й назавжди покинув Київ. Успіх приходить до наполег ливих і відчайдушних. Без жод них нарікань на долю Індржи шек вкладає в проект ще 50 ти сяч рублів для відродження фаб рики та новітнього обладнання. Наприкінці 1911 року на «Екст рафоні» віддрукували перші платівки та випустили журнал «Пластинка». Справа розвива лася шаленими на той час тем пами, продажі зростали в гео метричній прогресії. Як кажуть у народі, немає лиха без добра: історія з пожежею зробила ім'я фабрики упізнаваним брендом. Ірина Геращенкова

ТОВ «КаскадР Груп ЛТД» Ліц. АВ №313319

металопластикові

ВІКНА

ДВЕРІ

винос балконів, обшивка німецька якість гарантія 5 років

комплексні ЄВРОРЕМОНТИ квартир, офісів

9.0019.00 і вихідні дні Київ, просп. Повітрофлотський, 25, оф. 49 Тел.: 3322625, 3322970, 2284799

www.kaskadIr.com.ua

Хто знає, що на початку минулого століття Київ був ко лискою ще й звукозаписуючо го бізнесу разом з Петербур гом, Москвою, Ригою і Варша вою. 1909 року тут почало функціонувати відділення берлінської фірми «Інтер нацiональ Екстра Рекорд». Спочатку німці вели свої операції на берегах Неви че рез Торговий дім Гессе, але серйозні столичні конкуренти примусили їх шукати інші ринки збуту і компаньйонів. Їхній вибір упав на Україну, багату яскравими музичними обдаруваннями. Так Київ став ще однією «грамофонною столицею». Від 1882 року тут торгував музичними інструментами ку пець Ігнатій Ігнатович Індржи шек, котрий наважився роз містити в одній з кімнат свого магазину на Хрещатику, 41, устаткування для звукозапису. Це був на той час рево люційний крок, а кияни до но винки поставилися з великим інтересом — чимало з них ма ли вдома грамофони і платівки, проте про створення власної звукозаписуючої ком панії ніхто і не мріяв. Придбана в Німеччині студія була найви щим досягненням акустики і механіки того часу. Для Києва, та й для Російської імперії в цілому, це була дивина, поди витися на яку приходив люд з міст і сіл. Одним з перших відвіду вачів студії став композитор Микола Лисенко, котрий спро бував себе тут як акомпаніатор співачки Е. Петляш. Враховую чи смаки покупців, Індржишек і його компаньйон Ернст Гессе робили записи, які швидко продавалися, і невдовзі їхні платівки «захопили» весь київський ринок: попит значно випереджав пропозицію. До речі, у той час грамплатівка із записом коштувала від 75 коп. до 1 рубля. Проте розширен ню торгівлі перешкоджала од на обставина: воскові диски з голосами артистів доводилося відправляти на обробку до Берліна, де також друкувався весь наклад. Виконання за мовлень затягувалося, і ком паньйони вирішили будувати власну фабрику.

Л і ц е й « П р е с т и ж » м. Києва

Оголошує набір на 2008—2009 навчальний рік учнів 5—11 класів. День відкритих дверей відбудеться 12 квітня 2008 року о 10.00. Запис на участь з 1.02.2008 р. за тел. 408I63I45. Чекаємо за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 42IА eImail: prestizl@ukr.net , www. prestizl.kiev.ua

6

¹

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó

У радості й печалі… Зазвичай люди не часто відвідують відділ актів реєстрації цивільного стану, тож і уявлення про цю важливу державну установу мають дещо поверхове. Мов; ляв, нічого складного немає: одружили; розлучили, записали дитину… І вирує там суцільне свято: молодята та їхні гості, спалахи фотокамер, лімузини, шампанське рікою… Та цей погляд не ли; ше поверховий, а ще й хибний: насправді робота тут дуже відповідальна і потребує неабияких знань і сумлінності. Про те, як працює відділ РАЦС Солом'янського рай; ону, про завдання і плани розповідає йо; го керівник Марія Зелінська. — Нашим головним завданням є по вна, своєчасна і правильна реєстрація цивільного стану відповідно до чинного за конодавства, а саме: реєстрація актів шлюбу, розірвання шлюбу, народження, зокрема реєстрація народження з одно часним визнанням батьківства, реєстрація смерті та зміни імені громадянина (за чин ним законодавством цей термін включає прізвище, ім'я та по батькові). Також прий маємо і розглядаємо заяви щодо внесення змін і доповнень, поновлюємо та ану люємо актові записи. До компетенції відділу відноситься також збереження архіву. В нашому відділі зберігається архів Жовтневого і Залізничного відділів РАЦС з 1943 року і палацу новонароджених, а з грудня 2001 року, після об'єднання рай онів, — архів уже Солом'янського відділу РАЦС. Загалом це 2600 книг. У своїй роботі керуємося Консти туцією та Законами України, указами Пре зидента України та постановами Верхов ної Ради, актами Кабінету Міністрів та нор мативноправовими актами Міністерства юстиції України тощо. — Наскільки важливо вчасно офорI мити реєстрацію згаданих актів? — Слід зауважити, що правовідносини виникають лише з моменту факту реєстрації. Приміром, лише з реєстрацією шлюбу у подружжя виникають сімейні права та обов'язки, а після реєстрації роз лучення вони скасовуються, після смерті людини її спадкоємці набувають спадко вих прав — аби скористатися ними, не обхідно підтвердити родинні зв'язки, які

офіційно задокументовані лише у актах, виданих відділами РАЦС. Аналогічна ситу ація і з реєстрацією народження дитини — лише після цього батьки можуть отримати державну допомогу, однак часом зволіка ють і пропускають встановлений держа вою термін — один місяць. Ми ведемо облік актових записів цивільного стану на паперових і електрон них носіях, тож відшукати і поновити за пис, зроблений кілька років тому, значно легше, однак хочу застерегти читачів від хочуть молоді люди, котрі приїхали до байдужого ставлення до зберігання доку Києва з різних куточків України (закон таке ментів. дозволяє). Однак намагаємося прийняти всіх, хто до нас звертається. — Відділ РАЦС нашого району, безI умовно, найкращий (і найпопуI лярніший серед молодят) у столиці — ошатне приміщення, є де зупинитися авто (хоча, звісно, буває тіснувато), вдале внутрішнє оформлення приI міщень. Чи складно постійно підтриI мувати порядок? — Загалом непросто, адже, приміром, реєстрація шлюбу — захід багатолюдний, — Які ще функції покладені на відділ після кожної пари треба швиденько при РАЦС? брати, аби не псувати святковий настрій — Окрім реєстрації актів і видачі наступній. Та й самі гості, на жаль, не зав довідок надаємо відомості до виборчих жди усвідомлюють, що перебувають у гро комісій про громадян України, які мадському місці. До того ж у нас нині проживали на території району, однак знімають сцени аж до п'яти серіалів, тож померли після проведення останніх працюємо на імідж не лише району, а й чергових виборів, і про громадян, котрі усієї столиці. Хочу подякувати голові рай впродовж того ж часу змінили прізвище. ону за допомогу в технічному оснащенні Такі ж списки подаємо до Пенсійного відділу — тепер маємо п'ять нових сучас фонду та до податкової інспекції. них комп'ютерів з периферією, завдяки — Кілька років тому до спеціалістів яким значно скоротилися витрати робочо відділу не було жодних черг, а тепер у го часу. Після Великодня розпочнеться прийомні години не протовпитися… весільний сезон, а ми вже готові до нього — На жаль, працюємо не у повному — районна влада допомогла у капітально складі — маємо вакансії. У штаті самі жінки, му ремонті фасаду будівлі. У найближчих до речі, попри існуючу плинність кадрів планах — лагодження підлоги та заміна дехто працює понад п'ятнадцять років. До покриття. Наша установа працює для лю того ж нині дуже непросто підшукати дей, котрі приходять до нас і з радістю, і з співробітника, котрий цілковито відповідав клопотами, і у годину печалі, тож вони ма би вимогам — вища юридична освіта та ба ють почуватися комфортно. жання працювати на державній службі. А Шановні читачі, у наступних випусках щодо черг мушу зауважити, що поперше, «Солом'янки» читайте більш докладну приміщення, яке займаємо, було попервах інформацію про послуги, які надає відділ розраховане на один район, а тепер до нас реєстрації актів цивільного стану нашого їдуть люди і з Совок, і з Шулявки, а, подру району. ге, зареєструвати шлюб у нашому РАЦСі Інтерв'ю взяла Ірина Авчухова

нам відповідають До редакції газети «Солом'янка» звер нувся мешканець бул. І. Лепсе Є. Видалко щодо надання інформації про забудову зе мельної ділянки на просп. Космонавта Ко марова, 48, де розміщена автостоянка №20. Нашому читачеві відповідає голова Солом'янської районної у місті Києві ради та Солом'янської районної у місті Києві

Çàâîä ñêëîâèðîá³â ÑÊËÎ 2—19 ìì, ÄÇÅÐÊÀËÀ (â àñîðòèìåíò³), óñ³ âèäè îáðîáêè, òîíóâàííÿ, ìàòóâàííÿ, òðèïëåêñ, ãíóòòÿ, ãàðòóâàííÿ. ÑÊËÎÁËÎÊÈ, ñêëîïàêåòè, àêâàð³óìè òà ³íø³ âèðîáè ç³ ñêëà, ïîíàä 500 âèä³â Ïðåä'ÿâíèêó çíèæêà — 5% äî 30.04.08 âóë. Ìàøèíîáóä³âíà (êîëèøíÿ Ã. Ãîíãàäçå), 42

ò. 456-85-11, 456-93-23, 458-05-06

Новий магазин

Насіння добрива, черенки, розсада пр. Повітрофлотський, 18/2 (зупинка «Вул. Ю. Фучіка») тел. 520I14I71

òàêå æèòòÿ

державної адміністрації Іван Сидоров: «Земельна ділянка виділена на підставі рішення Київської міської ради від 29.03.2007 р. №409/1070 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Промтек» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуго вування культурнорозважального ком плексу з торговельними, адміністративно

Політехнічному ліцею НТУУ «КПІ» — 17 років! Оголошуємо набір на 2008/09 н.р. Ліцей разом з навчальнонауковим комплексом НТУУ «КПІ» проводить Дні відкритих дверей для майбутніх ліцеїстів 5—10 класів 11, 18 квітня Запис за тел.: 454;94;72, 241;86;91 Ліцей працює над інноваційною програмою: «Впровадження якісної безконфліктної освіти» Наша адреса: просп. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 7, кім. 537 www.plkpi.kiev.ua

офісними приміщеннями та паркінгом за гального користування на просп. Космо навта Комарова, 48, у Солом'янському районі м. Києва». Також повідомляємо, що за інфор мацією Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Київська міська рада (орен додавець) та ТОВ «Компанія «Промтек» (орендар) уклали договір оренди від 02.07.2007 р. №72600431 вищевказаної земельної ділянки на 5 (п'ять) років».


7

ÐÎÄÈÍÀ â³äëóííÿ ïî䳿 У світі на сухоти щороку хворіють 10 мільйонів людей, а 3 мільйони помирають. Ця біда не оминула Україну, де епідемічний стан проголошено 1995 року. Майже 800 тисяч наших співвітчизників хворіють на туберку; льоз, а 10 тисяч з них помирають кожного року. Аби привернути увагу до гострої проблеми, світова спільнота виокремила 24 березня як Всесвітній день боротьби із захворюванням на ту беркульоз. Напередодні цієї дати у фойє Со лом'янської райдержадміністрації співробітники Товариства Червоного Хреста вимірювали тиск усім бажаючим, волонтери роздавали інфор маційні буклети. Патронажна сестра Ганна Мазу ренко розповіла, що Товариство Червоного Хрес та Солом'янського району нині опікується 68 хво рими на сухоти, переважно це представники ма лозахищених верств населення. На жаль, самими пігулками не вилікуєшся — потрібне повноцінне харчування, яке нині не всім по кишені. А от начальник управління охорони здоров'я Солом'янського району Олена Мельниченко на лаштована оптимістично: вперше за 13 років у столиці ситуація з захворюванням на сухоти поліпшилася, в нашому районі на обліку перебу ває 121 хворий. Головний медик району впевне на, що спрацювала профілактична пропаганда, надто — серед молоді, та міська протитуберку льозна програма. Медичні працівники та освітя ни проводять велику просвітницьку роботу в школах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах, а школярі та студенти району вдруге беруть участь у конкурсі «Я можу побороти ту беркульоз». Його переможців вітали у перепо вненій залі РДА. Ведуча заходу заступник голо ви Солом'янської РДА Ніна Новікова запросила на сцену почесних гостей — солом'янського очільника Івана Сидорова, директора Інституту

Паличці Коха  ні!

фтизіатрії та пульмонології Юрія Фещенка, го лову правління фундації «Громадський рух «Ук раїнці проти туберкульозу» Віталія Руденка, на укового співробітника Інституту проблем вихо вання АПН Тетяну Тарасову та інших. Головний фтизіатр і пульмонолог України Юрій Фещенко наголосив, що головним у боротьбі з підступ ною недугою є профілактика та небайдуже став лення до власного здоров'я, адже хвороба може вразити будького. За прогнозами до 2010 року у світі буде мільярд інфікованих та понад 200 млн. хворих — це вельми невтішна статистика. Солом'янська райдержадміністрація системно працює у профілактичному та просвітницькому напрямках, аби сформувати у молоді установку на здоровий спосіб життя. Агітбригада середньої школи №159 показа ла мінівиставу про перемогу людини над не дугою, а студентка магістратури факультету соціології Національного технічного університе ту України «КПІ» Олена Шаповалова презенту вала власний проект «Здорова нація», складе

̳ñöå çóñòð³÷³ äëÿ òåàòðàë³â Днями театрстудія «Дивний Замок», до трупи якого входять 30 акторів, відзначив своє 20річчя. З нагоди свята директор творчого ко лективу Олена Іванченко висловила щиру вдячність друзям за підтримку театрустудії у різні часи. Окремо відзначила тих, хто разом з ними бореться за свободу слова і творчості, висвітлює театральну роботу на сторінках преси та відгукується на прохання про допомогу. Навзаєм гості дарували акторам квіти та ро били приємні сюрпризи: приміром, Олександр Кочубей підніс колективу театру дійсно ко ролівський подарунок — перший в Україні диск з виставою «Дивного Замку», «Аліса в країні Чудес» із серії «Театральна DVD хрестоматія». А депутат Солом'янської районної ради Оксана Бобровська

ний з комплексу заходів, тренінгів, навчальних матеріалів, що формують у молоді відповідаль не ставлення до власного здоров'я. Вічний супутник сухот — тютюнокуріння, че рез яке щодесять секунд на планеті вмирає лю дина. Саме цій темі присвячений документаль ний фільм старшого викладача кафедри фізич ної реабілітації Міжуніверситетського медико інженерного факультету НТУУ «КПІ» Марії Буцької — уривки з нього переглянули присутні у залі. Студентка КПІ Ірина Хоменко та пере можниця конкурсу «Повір у себе» Наталя Ру банік привітали усіх піснями, учениця 11 класу СШ №74 Олена Рудницька прочитала власний вірш «Зупинимо туберкульоз». Упродовж місяця солом'янські студенти та школярі готували й подавали на розсуд поваж ного журі свої твори — реферати, малюнки, плакати, вірші, а переможців, які посіли 1—3 місця, виявилося понад 50. Голова Со лом'янської РДА Іван Сидоров вручив кожному грошові премії, грамоти, а медикам, педаго гам та організаторам акції Подяки та цінні по дарунки. — Сучасна молодь усвідомлює, що немає більшого скарбу, ніж здоров'я, — зауважив Іван Петрович. — Районна юнь подорослому сприй няла і відобразила у своїх творах проблему бо ротьби з туберкульозом. Втім, боротьба з туберкульозом не припи няється: кожен солом'янець може (і повинен!) пройти безкоштовне обстеження на цифровому флюорографі, звернувшись до будьякої поліклініки району. Олена Трифонова, фото Валерія Буряка 27 БЕРЕЗНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ

вручила сертифікат на ноутбук для технічного за безпечення театру. Щиро привітали акторів і за ступник начальника управління культури Со лом'янської райдержадміністрації Ірина Ключ ковська та провідний спеціаліст Анна Тукова. Ще одним приємним моментом свята стало нагородження майже 20 акторів театру грамота ми та подяками від «Дивного Замку» не лише за майстерне виконання найскладніших ролей у виставах, а й за допомогу у рекламі, комп'ютер ному забезпеченні, створенні буклету про історію театру, виготовленні костюмів та у художньому оформленні. Ще зовсім юні, але равління культури КМДА. Після офіційної части безумовно талановиті актори, отримали дипло ни глядачі поринули у світ театру — актори підго ми про надання категорії акторів допоміжного тували для них аж вісімнадцять мінівистав. складу та почесні грамоти від Головного уп Людмила Величко

Щоб осінь була золотою… У попередніх числах «Солом'янки» ви мали змогу прочи тати про діяльність Центру соціального захисту і допомоги пенсіонерам, а нинішня публікація присвячена умовам, за яких можна укласти або розірвати договір ренти або довічно го утримання. Передовсім квартира, яка є предметом договору, має бу ти приватизована саме на ту особу (осіб), котра збирається укласти договір, і не повинна перебувати під заставою. Якщо ж житло не приватизоване, а пенсіонерові складно самому це зробити, співробітники Центру нададуть необхідну допо могу. Серед документів, які необхідно надати: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, документ на квартиру (будинок), довідкахаракте ристика з бюро технічної інвентаризації, що встановлює пра во власності, довідка з ДЕЖу про склад сім'ї (ф3). Якщо якийсь документ загублений, у Центрі посприяють його відновленню. У процесі підготовки попереднього варіанта тексту дого вору беруться до уваги всі побажання пенсіонера, які потім переносяться в оригінал документа. За Цивільним кодексом України і договір ренти, і договір довічного утримання підля гають підписанню та реєстрації тільки у державного но таріуса, добровільно і без примусу. З моменту укладання до говору та його державної реєстрації право власності на жит ло переходить до Набувача, однак пенсіонерові хвилюватися не варто: водночас з укладанням договору довічного утри мання чи ренти на квартиру накладається заборона відчу ження. Тобто за законом Набувач не має права до смерті

Відчужувача продавати, дарувати, міняти або віддавати під заставу майно (квартиру). Варто зауважити, що втрата (зни щення) майна, переданого Набувачеві, не є підґрунтям для припинення дії договору чи зміни його обов'язків. Закон також роз'яснює права Відчужувача у випадку по рушення Набувачем договору (статті 755 і 756 Цивільного ко дексу України). Якщо Набувач не має змоги виконувати свої обов'язки повністю або частково, таким чином не дотримую чись підписаного договору, Відчужувач може достроково розірвати договір. За такого випадку всі суми, отримані ним раніше, не повертаються. Центр соціального захисту і допомоги пенсіонерам здій снює повний юридичний супровід угоди, ретельно контро лює виконання умов договору, а якщо станеться якийсь збій, гарантує Відчужувачу допомогу у відстоюванні його інтересів відповідно до договору довічного утримання або ренти. Якщо попередній договір з якихось причин буде розірвано, Центр запропонує пенсіонерові укласти договір з іншим Набувачем, аби людина на старості літ не залишилася без матеріальної підтримки. Насамкінець додамо, що діяльність Центру соціального захисту і допомоги пенсіонерам контролюється органами влади, а саме Київською міською державною адміністрацією, прокуратурою, міністерствами юстиції та внутрішніх справ, державним нотаріатом, а також комітетами з соціальних питань Верховної Ради України та Кабінету Міністрів тощо. Якщо маєте якісь додаткові запитання або хочете отримати роз'яснення щодо укладання договорів довічного утримання або ренти, звертайтеся, будь ласка, до Центру соціального захисту і допомоги пенсіонерам за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9;А, офіс 210, телефон 503;73;99.

âàðòî çíàòè

Починаємо готуватися до 1 вересня Згідно зі ст. 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і кому нальних навчальних закладах; розвиток повної загальної середньої освіти, різних форм нав чання; надання пільг учням. Держава забезпечує право на вибір нав чального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комуналь них навчальних закладах. Освіта — основа інтелектуального, культур ного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її та ланту, розумових і фізичних здібностей, ви ховання високих моральних якостей, форму вання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного по тенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Згідно із Законом України «Про освіту» від 23 травня 1991 року 31060ХІІ навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести або семирічного віку. Після введення системи дванадцятирічного навчання, до школи можна йти і в п'ять років, надавши довідку від педіатра про готовність дитини до навчання у школі. Щодо конкурсної основи прийому, то його мають право проводити лише спеціалізовані школи, гімназії та коледжі. Офіційний набір до школи починається 1 квітня, в деяких школах уже почали роботу підготовчі курси. Щоб записати дитину до школи, батькам потрібно надати такі документи: — заяву на ім'я директора школи; — копію свідоцтва про народження; — медичну картку встановленого зразка. Яна Харчук, провідний спеціаліст Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві

ì³ñüêèé ïîðòàë ШАНУЙМО ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР Столичний мер підписав розпорядження про встановлення Державного Прапора України на адміністративних будівлях м. Києва. Відповідно до статті 20 Конституції України з метою вшанування багатовікової історії Українського державотворен ня та формування у громадян почуття патріотизму, поваги та шанобливого ставлення до державних символів України передбачено за рахунок балан соутримувачів встановити Державний Прапор на адміністративних будівлях установ, підприємств та організацій, підпорядкованих органам місцевого самоврядування м. Києва.

ÂÀØ Ä²ËÜÍÈ×ÍÈÉ ²ÍÑÏÅÊÒÎÐ вул. Виборзька, 1, тел. 236I29I86 ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ ФАЄР виконувач обов'язків старшого дільничного інспектора міліції вул. Польова, 38/19, вул. Борщагівська, 101;А, 115

Шановні мешканці Солом'янського району! 15 квітня 2008 р. о 19.30 у при міщенні ДП «Науководослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства» (вул. Урицького, 35) буде проведено громадське обговорення проекту будівництва адміністративножитло вого будинку по вул. Урицького, 35. Запрошуються всі бажаючі. Вхід по пред'явленню паспорта. Реєстрація учасників з 19.00. Ініціатор та організатор обгово рень, замовник будівництва — ДП «Науководослідний та конструк торськотехнологічний інститут мі ського господарства», відповідаль на особа — начальник техвідділу Чижевська В. В. Телефон для довідок 238I62I10.

Ðîçôàðáóé ñ³ð³ áóäí³ Âåëèêèé âèá³ð áóä³âåëüíèõ ôàðá, ïåðåäáà÷óâàíà ÿê³ñòü, êâàë³ô³êîâàíà êîíñóëüòàö³ÿ. Ñèñòåìà òîíóâàííÿ. Ìàãàçèí «Áóä³âåëüí³ ôàðáè» âóë. Äîíåöüêà, 28/17 òåë. 242–18–68

ЛАЗЕРНИЙ ЦЕНТР Видалення поліпів носа коагулюючим лазером Лікування гіпертрофованих мигдалин і аденоїдів методом лазеротерапії Патент № 59079А

484 4613, 483 07 06, 465 7097 www .lasercenter.kiev.ua Ліц. МОЗУ АБ № 292132 від 31.08.2005

ШУКАЮ СВІДКІВ ДТП, яке сталося 23 березня 2008 р. приблизно з 20.00 до 21.00 по вул. Ернста, 6, з причини наїзду на людину. Прошу звертатися за тел. 275I20I59.

Лікування складних форм ГІПЕРТОНІЇ

273-43-88, 592-19-95

Ìàòè íîðìàëüíèé àðòåð³àëüíèé òèñê òàê ñàìî âàæëèâî, ÿê ³ íîðìàëüíó òåìïåðàòóðó ò³ëà. Äëÿ ÷îãî? Ùîá íå ñòàòè ³íâàë³äîì â³ä ³íñóëüòó òà ³íôàðêòó, íå âòðàòèòè ç³ð. Äîñòîéíî çóñòð³òè ñòàð³ñòü. Ïîáà÷èòè, ÿê îíóêè çàê³í÷àòü ÂÓÇ, îäðóæàòüñÿ, äî÷åêàòèñÿ ïðàâíóê³â. òåë.: 235-02-76, 242-06-53 www.gipertoniya.kiev.ua ˳ö. ÌÎÇÓ À ¹333875 â³ä 11.05.2007ð

6

¹

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó


8

ÏÐÎ ÂÑÅ

Óâàãà! Óâàãà! Óâàãà!

æ³íî÷³ ñåêðåòè

Талія як у француженки

þá³ äðóç³! Ðåäàêö³ÿ îòðèìàëà ÷èìàëî âàøèõ òâîð÷èõ äîïèñ³â íà êîíêóðñ «Ñîëîì’ÿíêà î÷èìà ä³òåé», òîæ ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ ÷åðãîâèé äîïèñ íàøîãî ÷èòà÷à. Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî êîíêóðñ òðèâàòèìå äî çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó, à ïåðå-

Ë

Роздивляючись себе у дзеркалі після зими, не завжди бачимо бажане. Зайві кілограми му; ляють очі, а легке весняне вбрання ніяк не хоче застібатися. Звісно, вис; нажливі дієти та тренування у фітнес;клубі зроблять свою справу, проте... Чи замислювалися ви, чому француженки, які вважаються най; більшими гурманками у світі, не ма; ють проблем з фігурою? Неперевер; шеної граціозності вони досягають не самообмеженням, а любов'ю до життя і кулінарії. Пропонуємо вашій увазі основні правила, яких повинна дотримуватися жінка, щоб зали; шатися завжди стрункою.

Седмиця 5!та Великого посту.

Благовіщення Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці та Приснодіви Марії. 8 квітня — Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Собор Архангела Гавриїла. 12 квітня — Похвала Пресвятої Богородиці. Весілля Дні народження Поминальні обіди

Íåäîðîãî Ñìà÷íà äîìàøíÿ êóõíÿ 100 ïîñàäêîâèõ ì³ñöü ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

Âóë. Êóðñüêà, 13-À, 271-13-93, 8 (098) 456-27-33

МАГАЗИН «ОПТИКА» ϳäáèðàííÿ îêóëÿð³â âóë. Âèáîðçüêà, 69,

òåë. 458-17-95

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß ÎÊÓ˲ÑÒÀ до кожної оправи Anne Mari — подарунок

6

¹

по

РЕСТАВРАЦІЯ ïóõî-ï³ð’ÿíèõ

подушок перин ковдр

î÷èùåííÿ, äåç³íôåêö³ÿ, çàì³íà íàï³ðíèêà òåë. 520-04-82 âóë. Àíòîíîâà,15À (âõ³ä ç äâîðó)

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁ˲Â, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ²ÒÀËÜͲ 275-16-63 232-71-63

(109) êâ³òåíü 2008 ðîêó

гіпсокартонні системи, утеплювачі, фарби, саморізи, дюбелі, інструмент т./ф.: 456I88I01

ш иття

тюль, штори, ламбрекени домашній текстиль вироби з вовни постійно оновлюваний асортимент тканин

РЕМОНТ ОДЯГУ будьIякої складності

УВАГА! СВЯТКОВІ ЗНИЖКИ!!!

03067, Київ, вул. Гарматна, 8

ТУРЕЧЧИНА

ОЗОНОТЕРАПІЯ

Єгипет

новий ефективний метод

ЛАТВІЯ, ЧЕХІЯ, УКРАЇНА

лікування вірусних гепатитів, герпеса, синдрому хронічної втоми, трофічної виразки Запис за тел. 8 096 505–55–88. Лікарня №4, I поверх.

та інші екскурсійні тури Європою

Ліцензія МОЗ АВ 049368 від 24.12.05 р.

ІнформаційноIконсультаційні послуги з оформлення закордонних паспортів. вул. Освіти, 14, тел./факс 243I91I80, тел.: 332I94I52, 332I94I82

СОЛЯНА ПЕЧЕРА ВІДТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ СОЛОТВИНСЬКИХ СОЛЯНИХ ШАХТ

БРОНХІАЛЬНА АСТМА ЧАСТІ ТА ТРИВАЛІ ПРОСТУДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ (ПОСЛАБЛЕНИЙ ІМУНІТЕТ) АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ

Ліц. МОЗУ АВ 386565 від. 08.11.2007р.

7 квітня —

шкідників можна обробити сад бензофосфатом. Цей спосіб ефективний і проти букарки і казарки. У фазі зеленого конуса необхідно провести заходи боротьби із різними захворюваннями. Для цього дерева обприскують суспензією сірки. Її можна комбінувати з бордоською ріди ною або хлорокисом міді. Препарати сірки стримують не тільки розвиток хвороб, а й за побігають збільшенню кліщів, попереджують появу борошнистої роси. До появи рожевого пуп'янка проводять ос новне обприскування проти шкідників, які пере САДІННЯ ДЕРЕВ І ЯГІДНИХ КУЩІВ Весна — кращий час для садіння дерев та зимували. БОРДОСЬКА РІДИНА ягідників. Це треба зробити до набухання на са Її готують безпосередньо перед застосу джанцях бруньок. Ягідні культури, у яких брунь ки бубнявіють дуже рано, висаджують якомога ванням. На 10 л води береться 100 г мідного ку поросу і 150 г свіжогашеного вапна. Мідний ку раніше. порос розчиняють у гарячій воді окремо, причо ЗАХИСТ САДУ му в неметалевому посуді. Окремо розчиняють ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ У період розпускання бруньок з'являються і вапно. Потім розчин мідного купоросу розбав квіткогризи. Жуків щоранку треба струшувати з ляють водою, розмішують і вливають вапняне крони на підстилку і знищувати. Проти цих молоко. На початку квітня слід завершити обрізу вання саду і винести гілки. Морозобоїни та різні пошкодження необхідно обробити однопро центним розчином мідного купоросу і замазати садовим варом. Зачистити стару кору на стов бурах та скелетних гілках, винести її з саду і спалити. Проводять боронування міжрядь, розпушу ють ґрунт біля стовбурів, підживлюють дерева мінеральними добривами.

Прийом замовлень Вт, Чт, Сб з 12.30 до 20.00

Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці.

ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВАМИ

Попередній запис за тел.: 361I24I78, 8 096 512I63I84 Лікарня №4,вул. Солом'янська, 17

ігумена Києво!Печерського. Поминання померлих. 6 квітня — Неділя 4!та Великого посту.

Рановранці автобус від'їжджає від зупинки. За ним біжить жінка й кричить: — Рідненький, зупинися, на роботу спізню юся! Пасажири просять водія: — Зупиніться, на роботу ж запізнюється! — Ні, з графіка вибиваємося! Автобус збільшує швидкість, тітка — теж. Нарешті пасажири вмовили водія. Тітка забігає в автобус: — Встигла! Громадяни, контроль, пред'явіть квитки.

колинебудь зможу забути свою першу вчительку чи най кращого у світі класного керівника — Аллу Володи мирівну, а тим більше директо ра улюбленої школи, вимогли ву і справедливу Оксану Воло димирівну. В рідному районі й футбольний клуб, де мене нав чили поводитися з м'ячем, і в якому я граю і досі. Тут я знай шов справжню дружбу, заро бив перші свої трудові гроші «без відриву від навчання»; на Солом'янці ж спізнав радощі й тугу першого кохання. От і виходить, що все моє дотеперішнє життя міцно пов'язане з рідним Со лом'янським районом. І навіть ВНЗ, до якого мрію вступити, теж знаходиться тут — на моїй малій Батьківщині. Максим Вінніченко, школа №64, 10;А клас

КВІТЕНЬ: ЩО РОБИТИ САДІВНИКУ

Ліц. ДСТіКУ АВ 081862 від 07.07.2006 р.

Прп. Никона,

звичайно, сімейних — назав жди лишаться «походи» з дру зями до бювету спекотними літніми днями. Ясно, що напо вненням посуду і смакуванням холодної чистої води ці «захо ди» не закінчувалися: завжди знаходився привід побризка тися. Пізніше мені дозволяло ся бувати на тоді таких далеких Совських ставках, Батиєвій горі, Відрадному чи Кара ваєвих Дачах. Ще трохи зго дом, коли доводилося їздити в інші райони, міг порівнювати свій з «чужими», і відтоді мені здається, що Солом'янський — найзеленіший, найза тишніший і чи не екологічно найчистіший на увесь Київ. Тут я навчився їздити на велосипеді та плавати, тут моя рідна спеціалізована школа №64 з поглибленим вивченням іспанської мови. Не думаю, що

вул. Антонова, 15IА тел.: 520I04I82, 8I097I456I94I54

Жінки, котрі розуміються на стилі життя, ніколи не виснажують себе у спортзалах. У француженок немає на таку дурницю ні часу, ні бажання, проте вони завжди перебувають у русі: багато ходять пішки та уникають ліфтів. Це найкраще тренування для ніжок. Сидячи за ро бочим столом, треба напружувати м'язи живо та, а вранці робити присідання й злегка погра тися гантелями. Француженки вельми зайняті, як і ми з вами, однак знаходять час сходити на ринок, купити свіжі продукти та приготувати щось смачненьке. Вони не ходять на обід у кафе, а беруть із собою на роботу сандвіч або салат, на томість вечеряють з родиною або друзями за повною програмою — як мінімум чотири страви й келишок вина. Щоправда, порції ті зазвичай маленькі, без хліба, а замість картоплі та рису на гарнір подають овочі. Після ситної вечері во ни не плюхаються одразу ж у ліжко, а рушають на вечірню прогулянку.

ïðàâîñëàâí³ ñâÿòà 5 квітня —

ìè, âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè ïðî ³ñòîð³þ òà ìàéáóòòÿ ³äðàäíîãî àáî Êàäåòñüêîãî Ãàþ, Øóëÿâêè ÷è Æóëÿí — àáè öå éøëî â³ä âàøîãî ñåðöÿ, áóëî ö³êàâî é íåáóäåííî. Áàæàºìî òâîð÷èõ óñï³õ³â ³ ÷åêàºìî íà âàø³ ëèñòè. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ñîëîì’ÿíêà»

СОЛОМ'ЯНКА МОГО СЕРЦЯ Всі ми дуже любимо Україну, але в кожного з нас є рідне село, містечко чи район великого міста, де народився і зробив перші кроки. Хоча ле лека приніс мене у місто Енер годар (хто не знає — це За порізька область), славне своїми трударямиенергети ками, фахівцями, які працюють на найбільшій і найпотужнішій в Європі атомній електростан ції, але своєю малою Бать ківщиною вважаю Солом'ян ський район столиці — сюди моя сім'я переїхала, коли мені було п'ять років. Спочатку всесвіт обмежу вався для мене нашим затиш ним двором на вулиці Ушин ського, а з часом я почав са мостійно освоювати сквери, парки та стадіони. Серед най приємніших спогадів дошкіль ного мого дитинства — крім,

тел. 520I04I82 вул. Антонова, 15IА (вхід з двору)

Упродовж трьох тижнів щодня записуй те у блокнот, скільки й коли ви їсте. Тільки так матимете повну інформацію про свої звички (не завжди хороші!) і зможете цілеспрямовано вес ти боротьбу з жировими відкладеннями. Проаналізуйте свої записи у блокноті й виберіть страви, які найбільше вам подобають ся. У майбутньому не відмовляйтеся від них, уникаючи дешевої та несмачної їжі. Навчіться бути розбірливою в їжі. Краще посмажити біфштекс зі свіжого м'яса, ніж при готувати щось із напівфабрикатів. І не забувай те щодня з'їдати натуральний йогурт. Кожна жінка мріє схуднути моменталь но, тож почати треба із цибуляного вікенду. Цей магічний овоч стимулює обмін речовин, виво дить із організму воду і за 48 годин позбавляє вас двох — трьох кілограмів. Рецепт такий. Взя ти кілограм зеленої цибулі, відрізати й викинути пір'я. Нижні ріпки занурити в 1 л кип'яченої во ди, настояти 20 хв. і пити по склянці кожні 2 го дини упродовж двох діб. Якщо набридне пити, можна залити ріпки оливковою олією, заправи ти спеціями та лимонним соком і їсти в необме жених кількостях.

ìîæö³â æóð³ âèçíà÷èòü íàïåðåäîäí³ 1 ÷åðâíÿ — Äíÿ çàõèñòó ä³òåé. Íàãàäóºìî, ùî òâîðè íà êîíêóðñ íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè 2500 çíàê³â, à íàäñèëàòè ¿õ òðåáà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ö³êàâ³ ðàéîíí³ ïî䳿, ïðî ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ïîðó÷ ç âà-

ПОШИВ ВЗУТТЯ за індивідуальним замовленням ортопедія підбір матеріалів

ЗАМІНА ПІДОШОВ ПЕРЕТЯЖКА СКЛАДНИЙ РЕМОНТ ДОРОГОГО ВЗУТТЯ

Газета «Солом'янка» №6 (квітень 2008 року)  

Районна газета Солом'янського району м. Києва «Солом'янка» №6 (квітень 2008 року)

Advertisement