Page 1

ÂÓÇÜʲ ̲ÑÖß ÍÀØÈÕ ÄÎвà ñòîð.

3

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÄÅÆàì ª! ñòîð.

×ÀÑ ÎÁÈÐÀÒÈ ÏÐÎÔÅѲÞ

5

ñòîð.

¹3 (106) ëþòèé 2008 ðîêó

«Çîëîòå ïåðî» 2006 ð³ê

ñòîëèöÿ

Шановні військовослужбовці, ветерани війни та Збройних Сил України! Справа захисту Вітчизни завжди уособ лює мужність і відвагу, патріотизм та по рядність, доблесть і честь. Ніщо так не єднає людей різних поколінь та сфер діяльності, як високе почуття любові до Батьківщини, ніщо так не згуртовує, як свя тий обов'язок захисту миру та рідної землі. Героїчними зусиллями і великою жер товністю наш народ у різні часи захищав свої свободу та спокій. У цей день ми низь ко схиляємо голови перед пам'яттю всіх, хто поліг за Батьківщину у Великій Вітчиз няній війні, хто віддав життя, виконуючи обов'язок воїнаінтернаціоналіста на тери торії інших держав. Ми низько вклоняємо ся всім вам, шановні мужні й героїчні вете рани, офіцери і солдати, хто всім своїм життям уособлює почуття високого грома дянського обов'язку. День захисника Вітчизни відзначають, згадуючи свої нелегкі солдатські дороги, ветерани. Для нас, їхніх нащадків, — це зразок самовідданого, вірного служіння своїй Батьківщині, народу України, доро говказ для всіх, хто з честю несе почесну варту на захисті рубежів країни сьогодні. У День захисника Вітчизни бажаю всім вам, воїни — генерали, офіцери, солдати, службовці Збройних Сил, — міцного здо ров’я, бадьорості духу, довгих років життя, служби під мирним небом, добробуту та благополуччя. Нехай виконання військово го обов'язку завжди буде честю, а справа захисту Вітчизни — мирною професією. З повагою голова Солом'янської районної у м. Києві ради та районної державної адміністрації Іван СИДОРОВ

15 ëþòîãî — Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòî𳿠³íøèõ äåðæàâ

Нашим героям «чужих» війн Майже тридцять років тому обмежений контингент ра дянських військ ступив на зем лю Афганістану. Так звана «бра терська» допомога обернулася 10річною війною, яка забрала тисячі людських життів. У зброй ному конфлікті брали участь150 тис. українців, а нині у столич них територіальних та відомчих організаціях ветеранів перебу ває на обліку майже 14 тис. ко лишніх «афганців». Днями у Палаці дитячої та юна цької творчості Солом'янського району вшанували учасників бойо вих дій на територіях інших держав. У фойє ветерани влаштували фо товиставку: Куба, Чехословаччина, Афганістан — далеко не повний пе релік країн, де радянські солдати несли нелегку службу. Був серед гостей свята і голова Київської міської спілки ветеранів Афганістану Костянтин Антощук, котрий майже три роки очолює цю організацію. Він професійний вій ськовий, служив у Німеччині, Біло русі та Афганістані, брав участь у бойових операціях. Та протитанко ва міна поставила крапку у вій ськовій кар'єрі Костянтина, пере

творивши 25річного офіцера на інваліда I групи. Після поранення тривалий час лікувався та намагав ся пристосуватися до життя мир ного, але такого складного. Найбо лючіша проблема, з якою зіштовхнувся воїнінтернаціона ліст, — протези, практично непри датні для використання. Тож дове лося разом з такими, як і сам, бо ротися за створення у Києві про тезних майстерень, де б виготов ляли продукцію європейської якості. Однак це не все: аби онови ти ті протези, треба зібрати купу довідок! Відтоді, як останній ра дянський солдат покинув землю Афганістану, минуло вже 19 років, а ті, хто став інвалідами у тій війні, ча сом і досі «воюють» з чиновниками. Отримання клаптика землі під га раж перетворюється на складну проблему, а квартирна черга про сувається надто повільно. «Афга нець» Олександр Середа згадує, як по війні потрапив у горнило випро бування партчиновницькою чер ствістю. Вирішувати проблеми со лом'янських «афганців» допома гає районна Спілка учасників бойо вих дій в Афганістані. Як зазначи

6

ла її голова Марія Юрченко, ця ор ганізація — одна з найпотужніших у столиці. У її складі не тільки «аф ганці», а й ті, хто брав участь у ми ротворчих акціях в інших країнах. Колишні воїни об'єдналися не ли ше для захисту своїх прав і відстою вання пільг. Вони проводять патріотичновиховну роботу в школах, вищих навчальних закла дах, військових частинах. Пані Марія добре обізнана з пробле мами воїнівінтернаціоналістів, адже сама пройшла крізь пекло Афганістану. Присутніх у залі привітали за ступник голови Солом'янської РДА Сергій Бех, депутати районної ра ди від Народного блоку Литвина Жанна Шафаренко та Геннадій Ла гутін, голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Чер вонописький. — Найголовніше в житті люди ни — пам'ять, — сказав Сергій Бех. — Я виховувався на спогадах про своїх героїчних дідів, котрі за гинули в боях під час Великої Вітчизняної війни. Ви — герої су часності, приклад для підростаю чого покоління. Жанна Шафаренко додала, що

солдати, котрі виконують свій інтернаціональний обов'язок, та кож захищають і свою Батьківщину. Миротворчий контингент, що підтримує спокій в «гарячих» точ ках планети, робить архіважливу справу, не даючи збройним конфліктам поширюватися до кор донів інших держав, зокрема України. За це їм наші шана і дяка. Майже 100 воїнівінтерна ціоналістів отримали нагороди, Подяки, годинники, матеріальну винагороду. А після офіційної ча стини поважну публіку розважа ли самодіяльні та професійні ар тисти, серед яких був актор Вілорій Пащенко, котрий зіграв одну з ролей у легендарному фільмі «У бій ідуть одні «старики». Наприкінці зустрічі на воїнів інтернаціоналістів чекало часту вання — солдатська каша та тра диційні бойові 100 грамів за здо ров'я присутніх та світлу пам'ять загиблих. Олена Михайленко Розповідь про нашого зем ляка«афганця» Героя Радян ського Союзу Валерія Гринчака читайте на стор. 4.

КВАРТИРУ МЕНІ, КВАРТИРУ! Поточного року планується розпочати будівниц тво чотирьох житлових будинків для молодих сімей на 270 квартир. Про це повідомив заступник голови КМДА — начальник Головного управління житлового забезпечення Михайло Голиця. Він також розповів, що в Програмі соціальноекономічного та культурного розвитку Києва у 2008 році передбачено виділити з бюджету міста 38,16 млн. грн. на компенсацію відсотків за користування іпотечними кредитами на будівництво житла для молодих сімей та одиноких мо лодих громадян. Крім того, планується введення в ек сплуатацію 138 квартир загальною площею 8,9 тис. кв. м, інформує пресслужба КМДА. НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОФЕСІЇ У столиці зросте заробітна плата працівників освіти, культури і мистецтва, фізичної культури і спор ту, соціального захисту та охорони здоров'я. Приміром, середня заробітна плата науковопеда гогічних працівників галузі освіти зросте на 45,64% порівняно з минулорічною. Керівні працівники отриму ватимуть на 41,82% більше, а вчителі та вихователі — щонайменше на 40%, — повідомив перший заступник голови КМДА Денис Басс. ЗАМІСТЬ ВІЗКА — АВТОМОБІЛЬ Згідно з дорученням Київського міського голови Леоніда Черновецького, 45 киянінвалідів нещодавно отримали ключі від новеньких авто. Вручення ключів від легкових автомобілів «Славута» відбулося у приміщенні Київської міської державної адміністрації. Торік понад 200 інвалідів столиці отримали автівки, а поточного року передбачено виділення понад 270 ав томобілів, повідомляє пресслужба КМДА. ДРІБНИЦЯ, АЛЕ ПРИЄМНО! Київський міський голова Леонід Черновецький підписав розпорядження про надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення Києва з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Цим розпорядженням передбачено виділення Головному управлінню соціального захисту населення коштів у сумі 11790,65 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Масляна йде!

Незабаром свято Масляної, яке сим волізує проводи зими та зустріч із весною, ко ли в образі Опудала спалюється все погане, згорають у полум'ї вогню всі негаразди. Це свято у Солом'янському районі відзначатиме мо1 березня. За красою, поетичністю, тра диціями та розвагами Масляна — одне із най яскравіших свят. Загальнорайонні заходи під назвою «До рослим на радість — дітям на втіху» розпоч нуться у парку «Відрадному» о 12.00. Під час народних гулянь буде на що подивитися і до рослим, і малим. Бажаючі зможуть випробува ти свої сили та спритність, видершись на тра диційний стовп, — щасливчикам дістануться подарунки на пам'ять про Масляну. Веселою та різноманітною буде і мистецька програма за участі кращих колективів народної творчості та естрадних виконавців. Діти змагатимуться у конкурсах з вікторинами та спортивних іграх. А яка ж Масляна без млинців та вареників! Ось де можна поласувати ними досхочу, та ще й з гарячим чаєм чи кавою. Для тих, хто заба жає купити смачненьке до святкового столу, цього дня біля кінотеатру «Тампере» працюва тиме святкова ярмаркова торгівля. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати районні свята та добре розважитися!

Çà ìàòåð³àëàìè îô³ö³éíîãî âåá-ïîðòàëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè www.kmv.gov.ua


2

ËÞÒÈÉ ïðî íàáîë³ëå

ÏÐß̲ ˲Ͳ¯

Заручники «траси смерті»

401-0804 1500–1700

Восьмого лютого понад півсотні меш канців мікрорайону Жуляни заблокували в'їзд до столиці на Кільцевій дорозі поблизу Жу лянського шляхопроводу, де й без того зазви чай швидко не проїдеш. Заручниками мітингу доведених до відчаю людей стали водії автівок, що рухаються стратегічною ма гістраллю, хоча «швидкій» та пожежникам пе репон не чинили. Вийти на дорогу людей зму сили безвихідь та накопичені роками пробле ми. Перекриваючи рух транспорту, мешканці мікрорайону намагаються достукатися до міської влади. Найбільше їх турбують два питання. Пер ше — земельне. В Жулянах мешкає понад 8

28 лютого ²ÂÀÙÅÍÊÎ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü ñïîæèâ÷îãî ðèíêó, ïðîäîâîëü÷èõ ðåñóðñ³â òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

6 березня ßÐÖÅ Âëàäèñëàâ Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

ÏÐß̲ ˲Ͳ¯

401-0804 1500–1700

тис. людей, переважно — у приватних будин ках, та ще й по кілька родин. Однак розбудува тися не можуть. Без акта про приватизацію — ані каналізацію провести, ані водо та електро постачанням забезпечити будинки неможливо. Мешканцям надали по 8 соток землі під забудо ву, однак актів на землю й досі не отримали. Люди побоюються, що їхні землі просто прода дуть якомусь забудовнику. «У мене в хаті 11 осіб на одній житлоплощі, — бідкається Лідія Андрієнко. — А ще дитина — інвалід дитинства І групи, якій потрібен постійний догляд. Розра ховую, що можу збудувати їй житло на своїй ділянці». Раніше жулянці неодноразово пікетували столичну мерію, проте безрезультатно, а пере крити дорогу їм вдалося лише на кілька хвилин — загін «Беркута» відтіснив натовп з траси. До ведених до відчаю людей підтримала депутат Солом'янської районної ради Жанна Шафарен ко, яка разом з ними проривала кордони міліції. Жителі 8тисячного мікрорайону мають ще одну нагальну проблему — відсутність пішохідного переходу через автотрасу з вельми інтенсивним рухом. Водії не надто зважають на «зебру», світлофор постійно не працює — на пруга падає, бо трансформатор далеко, пояс нюють чиновники. Між тим, жулянці за відсутність напруги платять власними життями. Понад сотня людей вже загинули на трасі. З них торік — десятеро, в тому числі й діти. У

«Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó! У Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації працює постійно діюча «гаряча лінія» за телефоном довідки 207–09–68. Час роботи: поне ділок — п’ятниця з 9.00 до 20.00, перерва з 13.00 до 14.00. Також у районі в цілодобово му режимі працює служба опера тивного реагування на звернення громадян за телефоном 248–66–66.

Ãàçåòà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ ðàäè òà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.solor.da-kyiv.gov.ua Âèäàâåöü ÒΠ«Ìåä³à-Ïðîì³íü» Øåô-ðåäàêòîð Ãë³á Áàêàë³íñüêèé Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Ñåðã³é ªâñººâ e-mail: editor@solonews.kiev.ua Àäðåñà ðåäàêö³¿: 03186, Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 40-À Òåëåôîí: (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: info@solonews.kiev.ua Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñÿ çà òåë. (044) 245-2413; 207-0987 e-mail: advert@solonews.kiev.ua Ðåäàêö³ÿ ìîæå íå ïîä³ëÿòè ïîçèö³þ àâòîðà. Ïðè ï³äãîòîâö³ äî äðóêó ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî ðåäàãóâàòè òà ñêîðî÷óâàòè âñ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ íàäõîäÿòü äî ãàçåòè. Ðóêîïèñè ðåäàêö³ÿ íå ðåöåíçóº ³ íå ïîâåðòàº. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ëèñòóâàòèñÿ ç ÷èòà÷àìè ëèøå íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ ïóáë³êàö³é â³äïîâ³äຠðåêëàìîäàâåöü. Ïóáë³êàö³¿, ïîçíà÷åí³ , äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè Íàäðóêîâàíî ó äðóêàðí³ ÒΠ«Êàìåðòîí», ì. Ãàéñèí, âóë. ϳâäåííà, 18. Íàêëàä 121 700 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹00010. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÓ ¹ 59 â³ä 24.10.02 ð. Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ó êîæíó ïîøòîâó ñêðèíüêó â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

3

¹

Шановні підприємці Солом'янського району м. Києва! Повідомляємо, що в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації у приміщенні, де знаходиться відділ державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: прт Повітрофлотський, 40А, к. 201, а також за тел. 2487053, надаються безкоштовні консультації суб'єктам госпо дарювання, а також особам, що вирішили започаткувати власну справу. Ви маєте можливість з понеділка по четвер з 9.00 до 13.00 звернутися щодо питань здійснення господарської діяльності та отримати необхідні Вам консультації.

Шановна редакція! Прошу звернути увагу на подвір'я між 16повер ховими будинками №№34Г, 36Б та 36В по бульвару ім. І. Лепсе. Консьєржі будинку №34Г влаштували тут нічну стоянку автомобілів, де в окремі дні збирається майже 60—70 авто, в яких серед ночі спрацьовує сиг налізація. Автомобілі займають майже всю територію подвір'я — пішохідні доріжки, дитячий та ігровий май данчики, тротуар, у дощову погоду вся земля пере орана коліями. Колись тут були заасфальтовані пішохідні доріжки, але через неодноразові ремонти проривів водоводів від них залишилися самі спогади. Перед новим 2008 роком вирішили полагодити асфальтове покриття та бордюри, але зробили це тільки перед будинком №36Б, в якому нібито мешкає депутат. Решта так і залишилася з вибоїнами. Коли ж почнуть піклуватися про пе ресічних мешканців та звичайних пішоходів? В. Кобринська, бул. І. Лепсе.

До уваги автолюбителів! З'явилася нова схема незаконного заволодіння авто транспортом. Невідомий громадянин бере на прокат ав томобіль, при цьому показує паспорт громадянина Ук раїни та посвідчення водія, залишає заставні гроші та згодом автомобіль не повертає. Працівники Солом'янського райуправління столич ної міліції, до яких звернулися власники прокату авто транспорту, з'ясували, що пред'явлені невідомим доку менти містять ознаки підробки, а саме: у чужі документи вклеєні фотографії зловмисника. Наразі Солом'янським РУ ГУ МВС України розшу кується автомобіль марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4», д.н.з. АМ 3281 АМ, 2007 року випуску, чорного кольору. За незаконне заволодіння автотранспортом розшу кується чоловік на вигляд 23—25 років, зріст 160—165 см, худорлявої статури, волосся чорне середньої довжини, очі темні. Був одягнений в чорну шкіряну куртку середньої довжини, сірий светр з горловиною на блискавці, джинси темносинього кольору, взутий в дорогі чорні черевики. Особлива прикмета — золота каблучка на лівій руці. Щиро вдячні за будьяку інформацію щодо цього громадянина та викраденого автомобіля, яку Ви можете повідомити за телефонами: 2753400, 2753300, 02. Пресслужба Солом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві

Гр а ф і к п р о в е д е н н я я р м а р к і в у Солом'янському районі 1 березня — вул. Героїв Севастополя, 42 (біля кінотеатру «Тампере»). 15 березня — вул. Пулюя, 5, і вул. Стадіонна.

Телефон довіри КРУ У разі наявності фактів неправомірної поведінки працівників органів державної контрольноревізійної служби і порушень чинного законодавства при витра чанні бюджетних коштів, використанні державного чи ко мунального майна кожний громадянин може звернутися з відповідним повідомленням за таким номером «теле фону довіри» ГоловКРУ (044) 4253818, (044) 425 3771 та КРУ м. Києва (044)4846945.

Акція «Чиста вага»

ØÀÍÎÂͲ ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÐÀÉÐÀÄÈ

Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація повідомляє про проведення акції «Чиста вага» на ринках і торговельних майданчиках району відділом захисту прав споживачів з ме тою надання споживачам консультацій щодо їх прав згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» та підвищення якості обслуговування населення. Акція буде проводитися за таким графіком: Ринки: «Айлен» (бул. І. Лепсе, 23) — 26 і 27.02.08. «Жуляни» (вул. Молодогвардійська, 32) — 28 і 29.02.08. «Солом'янський» (вул. Солом'янська, 24) — 04.03.08. «Севастопольський» (Чоколівський бул., 5—7) — 05.03.08. Торговельні майданчики: «Анела» (вул. Героїв Севастополя, 37) — 11 і 12.03.08. «Метеор» (вул. Василенка, 2) — 13 і 14.03.08.

ОКСАНА ВАСИЛІВНА БОБРОВСЬКА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА ВЕРБА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ РАДИК

(106) ëþòèé 2008 ðîêó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Єлизавети Фокіної на «дорозі смерті» загинули донька і зять. Тепер жінка щодня переводить 11річного онука через небез печну трасу, що забрала життя його батьків. Побудувати підземний перехід, за словами заступника голови Со лом'янської РДА Анатолія Іва щенка, немає де — приватні будинки розташовані впритул до траси. Але таке пояснення людей не влаштовує. Після акції протесту жулянців запросив на перемовини перший заступник голови КМДА Денис Басс. Вислухали їх і на громадських слу ханнях у мерії. Члени ініціативної групи роз повіли, що у селі, приєднаному до міста 1988 ро ку, лише дві заасфальтовані дороги з десяти. Нещодавно місто зробило для мікрорайону подарунок — побудувало нову школу. Однак геть забуло створити належні умови для того, аби діти могли безпечно до неї потрапити. А коли на шляхопроводі затори, автівки їздять просто че рез селище з небезпечною швидкістю. Денис Басс пояснив схвильованим людям, що Жу лянський шляхопровід не перебуває на балансі «Київавтодору», однак міська влада готова фінансувати свою частку робіт з реконструкції. Буквально наступного дня після пікетування при переході небезпечної дороги було смер тельно травмовано подружжя Лідію та Григорія Сидоренків. Тож мешканці мікрорайону вкотре перекрили трасу жалобною процесією. На місці подій побували голова Солом'янської РДА Іван Сидоров та його заступники. Очільник району пообіцяв, що біля Жулян намалюють «зебру», зріжуть крони дерев, що обмежують видимість на трасі, полагодять світлофор та ви ставлять цілодобовий патруль ДАІ. А Денис Басс дав доручення районній владі терміново визначити, де потрібно будувати підземний пе рехід, не чекаючи загальної реконструкції Жу лянського шляхопроводу. Михайлина Максимів Фото Валерія Буряка

послухайте й мене

Ç äíåì íàðîäæåííÿ âàñ! Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òà ðåäàêö³ÿ «Ñîëîì’ÿíêè» áàæàþòü âàì òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ó âàø³é íåâòîìí³é ïðàö³, ðÿñíèõ çäîáóòê³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â, íåçãàñèìîãî ïðàãíåííÿ ïðàöþâàòè â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.


3

ÂÀÆËÈÂÀ ÒÅÌÀ Вулиці міста можна порівняти з розгалу женою системою кровоносних судин, які забезпечують життєдіяльність сучасного мегаполіса. Транспорт — як червона рідина наших артерій — дістається будьякої точки Києва. А критерієм ефективності його ро боти перш за все є безпека та комфорт па сажирів і пішоходів, зручність маршрутів, максимальне скорочення часу проїзду. Та нині «автомобілі, автомобілі, буквально все заполонили», як співалося колись у популяр ній пісні. Й справді на вулицях міста від них не продихнути. Навіть тротуари — винятко во пішохідну територію — нині дозволено займати «залізним коням». Один з най старіших районів Києва, Солом'янський, у цьому плані не виняток. Затори на со лом'янських дорогах стали щоденним ма лоприємним явищем, від них потерпають усі учасники руху, а ДТП дедалі більшає. Активна динаміка зростання кількості транспортних засобів та автомобільні зато ри спонукали районну владу глибоко про аналізувати питання організації дорожньо го руху та запланувати заходи щодо розв'язання транспортних проблем. За словами заступника голови Со лом'янської РДА Анатолія Іващенка, в районі — майже 80 тис. автомобілів, а місця для постійного паркування мають лише 28—29 ти сяч. Ситуація щодо заторів практично на всіх солом'янських дорогах невтішна. Щоб якось її поліпшити, потрібно будувати транспортні розв'язки, надто — у період підготовки до Євро2012. Одним з найпроблемніших місць проїзду транспорту в районі, та й у місті, є Шу лявський шляхопровід — естакада на перетині вул. В. Гетьмана та проспекту Перемоги. Ринок, що розмістився під спорудою, неодноразово горів. Остання пожежа 2007 року завдала серйозної шкоди конструкціям естакади. Були навіть побоювання, що шляхопровід не витри має навантаження, адже щодоби по ньому проїжджає до 100 тис. автомобілів, пролягає 27 маршрутів громадського транспорту. Рух шляхопроводом обмежили, споруду «постави ли на подушку» — укріпили металевими кон струкціями. Однак це лише тимчасове вирішення проблеми. Уздовж вул. В. Гетьмана та на перетині її з проспектом Перемоги розта шовано кілька гіпермаркетів. Деякі цехи ВАТ «Більшовик» перепрофільовано під торговельні зали, що створює додаткове, крім транзитного, тяжіння транспорту. Аби поліпшити ситуацію, шляхопровід потрібно розширити, збільшивши кількість смуг руху. Для цього необхідно знести виробничий корпус сталеливарного цеху ВАТ «Більшовик». На заводі з такою пропозицією погоджуються, однак за умови зведення на те риторії ВАТ аналогічного корпусу коштом міста, а це дуже великі гроші. Київська влада працює з Фондом держмайна України, тому що ВАТ

Як подолати «вузькі місця» солом'янських доріг

«Більшовик» є 100відсотковою власністю дер жави. Нині тривають роботи з розроблення проектнокошторисної документації з ураху ванням промислових потреб. Як повідомив ЗМІ перший заступник голови КМДА Денис Басс, оновлений Шулявський шляхопровід пла нується ввести в експлуатацію 2010 року, і тоді відреконструйована естакада пропускатиме 1000 автівок на годину. Мікрорайон Жуляни — ще одна больова точка Солом'янського району. Там необхідно ук ладати тротуари, насамперед по вул. Шевченка та Леніна. Жулянський шляхопровід також по требує серйозної реконструкції, а саме — будівництва другої естакади через залізничні колії, додаткової смуги для безпечного виїзду на Кільцеву дорогу, підземних переходів. Для цього треба відселити мешканців із зони забу дови і надати їм 24 земельні ділянки. Повітрофлотський проспект також давно перетворився на зону постійних заторів. До то го ж «Київводоканал» другий рік ремонтує ко мунікації, тож головна транспортна артерія району потребує якомога швидшого завершен ня робіт. Солом'янська РДА надала пропозиції побудувати в районі станції КиївВолинський залізничний переїзд, пересадочний вузол, ав тостоянку, паркінг, а міський тролейбус про довжить свій маршрут від аеропорту «Київ» до Жулянського шляхопроводу. Лінія швидкісного трамвая, що з'єднує ма сиви Борщагівка та Південна Борщагівка з цен тром столиці упродовж 30 років, також потре бує негайної реконструкції. Старий рухомий

Шановні мешканці приватного сектору Солом'янського району! Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація повідомляє про впровадження проекту вивезення твердих побутових відходів з території приватного сектору Солом'янсько го району м. Києва відповідно до прямих дого ворів з населенням. До сьогоднішнього дня вивезення твердих побутових відходів з територій мікрорайонів ма лоповерхової забудови здійснювалося спеціалізованими підприємствамиперевізни ками виключно за рахунок районного бюджету, хоча мешканці багатоквартирних житлових бу динків району за це сплачували кошти. На май данчиках, де розташовані контейнери, постійно утворювалися стихійні звалища негабаритного, будівельного та змішаного сміття, що погіршу вало санітарноепідеміологічний стан району, а також порушувало існуючі норми благоустрою. Збільшити кількість контейнерів для вивезення відходів нині немає можливості через обмежену ширину вулиць приватного сектору, а також че рез навдоволення мешканців від розміщення поряд з їх садибами сміттєвих контейнерів за гального користування.

Все це створило передумови для пере ходу на нову систему вивезення та утилізації відходів, а саме — за рахунок власників при ватних садиб. Вивезення твердих побутових відходів з мікрорайонів Совки, Батиєва Гора, Олек сандрівська Слобода, Монтажник здійснює ДП «Фірма АльтфатерКиїв». З 8 лютого 2008 року існуючі контейнери об'ємом 1,1 м3 у вказаних мікрорайонах зняті з експлуа тації. З 11 лютого 2008 року тверді побутові відходи вивозяться контейнерами об'ємом 0,12 м3 та 0,24 м3, а також спеціальними па кетами з маркуванням ДП «Фірма Альтфа терКиїв» об'ємом 0,12 м3 безпосередньо з кожної садиби, власник якої уклав з фірмоюперевізником договір на вивезення сміття. Вивезення та утилізацію твердих побу тових відходів з території приватного секто ру мікрорайону Караваєві Дачі здійснює ТОВ «Крамар Рісайклінг», Тому мешканцям даного мікрорайону пропонується укласти відповідні угоди з цією фірмою.

склад не справляється з пасажиропотоком, а вагони не пристосовані для перевезення інвалідів. До того ж трамвай створює велике шумове навантаження. Надто завузький і бульвар І. Лепсе — лише по дві смуги в кожен бік, одна з яких постійно запаркована. Промислові підприємства здають свої площі в оренду, натомість парковками на своїх територіях не забезпечують, тож від «залізних коней» потерпають зелені насаджен ня. Магістраль потребує реконструкції й розши рення мінімум до 3 смуг у кожен бік та будівниц тва транспортних «кишень». Заплановано та кож оновлення трамвайних колій та розв'язки на перетині з проспектом Комарова та обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до мит ниці, з одночасним будівництвом шляхопрово ду між вул. Суздальською та Запорізькою. Будівництво такого мостового переходу зу мовлене необхідністю розвантаження від транспорту шляхопроводу Караваєві Дачі з од ного боку і Шулявської естакади з іншого та відведення транзитного транспорту від центру міста. Адже в цьому районі на відстані 6 км не має жодного мостового чи тунельного переїзду через залізничне полотно. У естакади є пер спектива подальшого з'єднання з вул. Кайса рова або через Сумську з Васильківською. Але щоб розпочати будівництво, повідомив началь ник відділу транспорту, інформатизації та зв'язку Солом’янської РДА Володимир Хомен ко, потрібні не лише гроші. Необхідно відсели ти чи компенсувати за ринковими цінами зне сення 100 боксів гаражнобудівельного коопе Вивезення відходів з території мікрорай ону Жуляни здійснюється великогабаритними контейнерами МСК об'ємом 12 м3. Але тут та кож планується поступовий перехід на виве зення твердих побутових відходів відповідно до прямих договорів з населенням. Прийоми громадян з питань укладання до говорів на вивезення твердих побутових відходів здійснюються за адресами: — вул. Каменярів, 32 (приміщення школи №121) — щочетверга з 18.00; — вул. Зелена, 12 (приміщення школи №12) — щосуботи з 10.00 до 13.00; — вул. Очаківська, 3/8 (приміщення Дільниці з експлуатації житла №913) — щосе реди з 14.00 до 19.00 та щоп'ятниці з 10.00. Для отримання консультації з вищезазна чених питань Ви можете звернутися за теле фонами: — ДП «Фірма АльтфатерКиїв» — 5015913, 5015914; — ТОВ «Крамар Рісайклінг» — 5991123, 4061868; — Дільниця з експлуатації житла №913 — 2447584, 2447585. Солом'янська районна у м. Києві дер жавна адміністрація сподівається на Ваше порозуміння у вирішенні цього вкрай важ ливого для району питання.

ративу «Турист». Виходом із ситуації може ста ти надання ГБК іншої ділянки — ближче до залізниці. Також доведеться знести ще кілька капітальних споруд з боку вул. Запорізької. Щовівторка відбуваються наради за участі міських служб і керівників підприємств, щоб до мовитися про демонтаж споруд та мати змогу до кінця 2008го розробити проектнокошто рисну документацію і запропонувати проект до реалізації в наступних роках. Шляхопровід Караваєві Дачі неспромож ний пропускати таку кількість транспорту, яка сьогодні по ньому рухається, через те, що пра ва смуга постійно запаркована автівками відвідувачів радіоринку. Ліва смуга натомість зайнята тими, хто очікує лівого повороту на вул. Уманську. Тож у розпорядженні учасників руху залишається лише одна смуга. Ситуації зара дить мостовий перехід через залізничні колії, про який ішлося вище. Капремонт мостового переходу над Північними платформами залізничного вокзалу та будівництво другого виходу зі станції метро «Вокзальна» також створять додаткові труднощі для учасників руху та пішоходів. Солом'янська РДА неодноразово направляла до Київської міськдержадміністрації пропозиції щодо забо рони відправлення міжміських маршруток з Вокзальної площі, а також про необхідність пе репрофілювання оптового ринку на автовокзал, але ці ідеї відгуку в очільників міста не знайшли. Непокоїть керівництво Солом'янського району і безпека пішоходів. Торік на вулицях району сталося 320 дорожньотранспортних пригод, в яких 34 осо би загинули під колесами автівок, а майже 400 — от римали травми. Щоб нещастя траплялися якомога рідше, влада будує підземні переходи, облаштовує дороги світлофорами. На відрізку шляху від Севас топольської площі до вул. Народної по Червонозо ряному проспекту п'ять підземних переходів, але наїзди на пішоходів трапляються часто через пору шення ними правил дорожнього руху. Програмою розвитку транспорту столиці до 2010 року передба чено будівництво розподільчої огорожі, однак поки її немає, і ДТП не меншає. На думку Володимира Хо менка, причини дорожньотранспортних пригод криються в низькій культурі водіїв і пішоходів. Часом водії, рятуючись від заторів, ігнорують усі правила, паркуються та їздять по тротуарах, а пішоходи не завжди звертають увагу на «зебру» чи світлофор і перебігають вулицю просто перед транспортом, що рухається. Причинами ДТП є й несправні авто мобілі, нестійка фарба для дорожньої розмітки, рек ламні щити, що відволікають і затуляють огляд тощо. Оновлення та розширення доріг потребує величез них коштів з міського та районного бюджетів, однак витрати цілком виправдані. Адже нові естакади, мо стові переходи, шляхопроводи потрібні не лише району, а й усій столиці, аби не допустити транс портного колапсу. Олена Дереза Фото Валерія Буряка

ì³ñüêèé ïîðòàë ТУТ БУДЕ РАЙОНСАД! У Солом'янському районі нинішнього року за плановано благоустрій кількох парків і скверів. Зо крема передбачено виділити понад 33 млн. грн. бюджетних коштів на реконструкцію та благоустрій парків «Відрадний», «Орлятко», скверів по вул. Ге роїв війни (мікрорайон Жуляни), на розі вулиць Зе леногірської та Народного Ополчення, Ніжинської та ЛебедєваКумача, просп. Повітрофлотського та вул. Клименка, Червонозоряного проспекту і вул. Кайсарова, скверів на просп. Повітрофлотському, 22—25, та на вул. Мартиросяна. Про це повідомляє пресслужба КМДА. Як повідомив директор КП по утриманню зеле них насаджень Солом'янського району Валерій Приходько, до Дня визволення Києва (6 листопада) планується завершити реконструкцію парку «Відрадний», де передбачено звести будиночок садівника, замінити мережі зовнішнього освітлен ня, вимостити майже 20 тис. кв. м пішохідних доріжок, висадити нові дерева та кущі, а також оно вити газони. Сьогодні цей парк є улюбленим місцем відпочинку мешканців прилеглих мікрорай онів, школярів і студентів. Парк прикрашає озеро, яке є одним із витоків річки Либідь. Минулого року його реконструювали, а наразі тут планується об лаштувати човнову станцію, фонтани та навіть во доспад.

3

¹

(106) ëþòèé 2008 ðîêó


4

ÎÁ’ªÊÒÈ ëþäèíà ç Ñîëîì’ÿíêè

º òàêà ïðîôåñ³ÿ

Солом'янські вогнеборці у свята й у будні

ВІН ПОВЕРНУВСЯ ІЗ БОЮ… У нашого земляка Валерія Івано вича Гринчака підростають двоє си ночків. Старшенькому Іванку влітку буде п’ять, а Ромчик ще зовсім ма ленький — йому ледь більше року. Братики ще й не усвідомлюють, що їхній татко, турботливий і рідний, не такий, як у інших хлопчиків: він — справжній герой. Герой Радянського Союзу… У жовтні 1983 року старший лей тенант Валерій Гринчак прибув до Афганістану. 25річний командир розвідроти до того вже служив на Далекому Сході та у Центральній групі військ у Чехословаччині, а те пер потрапив туди, де кілька років уже точилася війна. І на думці не мав, що виконуватиме той «інтер національний обов'язок» лише кілька місяців… Уже на початку 1984 року за успішне проведення засідки був представлений до високої державної нагороди — ордена Червоної Зірки, яку отримав лише у червні. На Панджшерську операцію, що розпо чалася у квітні та тривала понад два місяці, Валерій ішов уже капітаном. Відтоді минуло понад двадцять років, а він і досі пам'ятає всі назви населе них пунктів тієї ущелини п'яти тигрів (так романтично перекладається слово Панджшер). У одному з них і дислокувався його 682 мотострі лецький полк. Вранці 14 серпня розвідники поверталися із завдання: їм вдалося знищити чимало ворогів і захопити їхнього командира. Щось відволікло капітана, хотів глянути в бінокль, аж раптом світ ніби перевер нувся… То просто під його ногами розірвалася міна, яких було безліч на тій кам'янистій стежці... Не підпуска ючи до себе санінструктора, наказав, аби сапери перевірили все навкруги, і лише тоді зрозумів, що війна для нього закінчилася. Все, що було далі, пригадує неохоче. Змінювалися військові госпіталі, а разом із ними змінювалося життя ще зовсім моло дого хлопця — ампутація обох ніг, здавалося, перекреслила жирною рискою все його майбутнє. Але тре ба знати характер Валерія — він не лише переміг смерть, а й повернувся до армії. Перебуваючи на лікуванні, дізнався, що йому присвоєне звання Героя Радянського Союзу. На вручен ня високої нагороди до Москви приїхали рідні та земляки з села Че мерпіль, що на Кіровоградщині, друзі, представники Київського ви щого загальновійськового команд ного училища, яке закінчив, одно полчани. Привітати Героя прийшов і уславлений футболіст Лев Яшин.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ зворотний осмос всього 1299 грн.!!! Brita, Бар’єр, Anna

доставка, сервіс, монтаж

тел.2275925 вул. ЛебедєваКумача,7 ТЦ «СЕРГО»

²íäïîøèâ æ³íî÷îãî âçóòòÿ âåëèêèõ ðîçì³ð³â òà çá³ëüøåíèõ ïîâíîò (â³ä 36-ãî äî 44-ãî)

âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 12,

òåë. 248-2133 3

¹

Рішення залишитися в армії зда валося єдино правильним — і після лікування почалася нова сторінка в житті Валерія Гринчака. Від липня 1985 і до 1992го він служив у рідному училищі, де його пам'ятали ще кур сантом. Відчуваючи, що самої військової освіти йому замало, вирішив продовжити навчання на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка. І влучив точно в ціль: на буті знання допомагають у мирних справах, у громадській роботі. Пра цював в Українській спілці ветеранів Афганістану, а 1999 року його, серед інших активістів спілки, відзначено урядовою нагородою — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. В Указі Прези дента України так сказано: «За плідну трудову діяльність, активну життєву позицію і громадську мужність…». Та життєва позиція не дозволяє роз слаблятися полковникові запасу: по при складні наслідки поранення не припиняє працювати бодай на день. Як радник комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інших інвалідів брав участь у розробці законодавчих актів, спрямованих на поліпшення соціального захисту лю дей цих категорій, а тепер співпра цює з Національною асамблеєю інвалідів України. Хоча громадські справи та сімейні клопоти забирають багато часу, не полишає давнього захоплен ня — стрільби з пістолета, бере навіть участь у змаганнях. А ще — на честь Героя Радянського Союзу Ва лерія Гринчака та у пам'ять про воїнівафганців у Києві відбувся чемпіонат по кіокушинкан карате серед дітей. Минуть роки, повиростають Іван та Роман, і розкаже їм батько про своє бойове минуле, святкуватимуть разом і День виводу радянських військ з Афганістану, і День захисника Вітчизни. Можливо, хлопці вирішать продовжити батьків шлях. Що ж, він не буде проти. Аби війни не було… Ірина Авчухова

29 січня пожежники України за традицією відзначали своє професійне свято. Депутати Со лом'янської райради Олександр Соломенцев та Олексій Шевчен ко завітали до Солом'янського районного управління Головного управління МНС в м. Києві та привітали вогнеборців зі святом. У Солом'янському райуп равлінні МНС майже 200 співробітників. Цього дня най кращі отримали цінні подарунки від Олександра Соломенцева, а Олексій Шевченко подарував уп равлінню музичний центр, а та кож мікрохвильову піч для ціло добового наряду. Інтрига полягає у тому, що за календарем ось уже чотири роки начебто ніякого свята і немає. Але вогнеборці завжди пам'ята тимуть, що у них було своє окре ме пожежне свято і відзначають його неофіційно, натомість вель ми професійно, тобто урочисто. Хоча насправді солом'янським пожежникам нині наче й не до свят — проблем хоч греблю гати: лише на гасіння підпалів сміття, яких дедалі більшає, витрача ються значні ресурси. Тож, як наголошує народна мудрість: відпочинку — годину, а справі — увесь час. Нагадаємо: торік у житлових бу динках нашого району з восьми по жеж з людськими жертвами шість сталися через необережне пово дження з вогнем, зокрема куріння в нетверезому стані. Ця статистика невблаганна і сумна, але дуже пов чальна. Вірніше, могла б бути, але не стала: продовжуємо горіти і палити інших. Жахливе підтвердження: 1 січня 2008 року в будинку 23Б, що на вулиці М. Василенка, виникла поже жа. Причина — до оскоми банальна: необережне поводження з вогнем при курінні. А от наслідки — важкі: двоє людей загинуло, кілька, а серед них двійко діток, травмовано, як і

самого винуватця трагедії. Якби вчасно не прибули пожежники, жертв могло б бути більше, адже вогонь відрізав мешканцям верхніх поверхів шлях до порятунку. Статистика засвідчує, що палимо майно і споруди зі зростаючою інтен сивністю, причому в завеликих для нашого рівня життя розмірах: прямі збитки від пожеж 2006 року станови ли 965,6 тисячі гривень, а 2007го — вже 4 млн. 23 тис. гривень! Та ще й непрямих збитків маємо майже на 5 мільйонів гривень. Знову ж таки, їх могло бути на 1 млн. 300 тис. грн. більше, аби не пожежники. Інші розділи гіркої нашої статис тики показують, що з 303 систем ди мовидалення в наших будинках на сьогодні працюють лише 212, а об слуговуються відповідними служба

ми ще менше. Те ж саме відбувається з системами підпору повітря: маємо 293, працює 206, а обслуговуються лише 178! Якщо додати до цього ще й розібрані задля кольорового металу пожежні крани, забудовані або про сто захаращені запасні виходи та сходові клітки, заставлені авто мобілями пожежні гідранти і під'їзди до них, то стає зрозуміло, що горіти мемо і надалі. Виходить, що статистика, як і історія, нічого нас не вчить? Тих, хто хо че, вчить! Усі заходи з попередження пожеж розробляються саме з врахуван ням аналізів оперативної обстановки. Та сама статистика показує: назагал пожеж більше і наслідки їх жахливіші на

Конкурс студентського кохання… Будьякий захід, що проводиться 14 лютого, безумов но, має бути присвяченим Дню Святого Валентина. Тим па че, що Солом'янська райдержадміністрація розпорядила ся щодо проведення святкових заходів «для закоханих» у закладах освіти. Цьогорічний конкурс «Закохана пара» зібрав представників п'ятьох училищ та ліцеїв району. Представників — тобто по парі закоханих. Свято радше нагадувало засідання Клубу Веселих і Кмітливих: учасники заздалегідь підготувалися до таких конкурсних завдань, як знайомство, дотепні відповіді, співочий та кулінарний. Кульмінацією став танцювальний конкурс, під час якого одна з пар продемонструвала такий дивовижний номер, що члени журі не приховували свого захоплення. Перемогу здобули Крістіна Дьякону та Свято слав Галюк з професійного Ліцею будівництва і фітодизайну. Дмитро Кудрицький

Інформація щодо отримання дозволу для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з нею громадськості Товариство з обмеженою відповідальністю «Нав старТрейдінг» має автозаправочну станцію з авто мобільною мийкою і кафе, що розташована у Со лом'янському районі м. Києва на перехресті Кільцевої дороги та Жулянського шляхопроводу, і здійснює зберігання, роздрібну торгівлю світлими нафтопро дуктами, автосервісне обслуговування, надає послу ги громадського харчування. АЗС ТОВ «НавстарТрейдінг» належить до другої групи об'єктів, для яких розробляються Документи з обґрунтування викидів. Згідно зі Звітом про інвента ризацію викидів забруднюючих речовин в атмосфер не повітря, виконаним у 2004 році, на майданчику АЗС діють 17 стаціонарних джерел, від яких в атмосферу надходять забруднюючі речовини 6 найменувань. Су

(106) ëþòèé 2008 ðîêó

тих дільницях, де інспекторів не виста чає. Причому це стосується і пожеж на підприємствах та установах, і пожеж у житловому секторі. Тож профілактична робота свою користь приносить, але не всім. Величезний відсоток підпалів у підвалах, на горищах і техповерхах, у контейнерах і сміттєзбірниках, навіть на сходових клітках і коридорах здійснено «невідомими особами». Мешканці стверджують, що це зробили безпри тульні. Судячи з усього, так воно в більшості випадків і є, і нам усім варто було б уважніше ставитися до наших вхідних дверей і домофонів, до грат і замків на наших підвалах чи горищах. Але хто вчиняє пожежі на наших з вами кухнях, балконах і спальнях? Чому ми вважаємо за доцільне зберігати на бал конах легкозаймисті речовини та навіть пальне, при цьому використовуючи ці ж балкони в якості місць для куріння, а так само захаращені балкони сусідів знизу — в якості «урн» для непогашених недо палків? Хіба ж це безпритульні влашто вують нам комірчини в коридорах, зберігають там фарби, старий одяг та журнали, а потім ще й використовують там свічки? Є багато питань у пожежників до ДЕЖів, дільничних інспекторів міліції і соціальних служб (адже ве ликий відсоток паліїв — з неблаго получних сімей, пияки або ж оди нокі люди похилого віку). Є багато надій на новий Житловий кодекс та реформу в житловокомунальному господарстві. Але мені здається, що справа порятунку потенційних погорільців є насамперед їхньою справою. Ще й тому, що й інспекто ри та рятувальники, і майстри та на чальники ДЕЖів, і соціальні пра цівники, і законотворці та судді — одночасно також мешканці чи квар тиранти, а тому повинні бути не ли ше на роботі — членами однієї ве ликої добровільної пожежної дру жини. Тож рятуймося! Валерій Буряк

марні валові викиди становлять 0,3940543 г/с та 3,538507 тонн за рік. За результатами розрахунків розсіювання за бруднюючих речовин в атмосферному повітрі, вико наних у ході проведення робіт з обґрунтування об сягів викидів для отримання Дозволів, встановлено, що найбільші концентрації забруднюючих речовин, які находять від стаціонарних джерел на майданчику АЗС, у приземному шарі атмосфери на межі санітар нозахисної зони значно менші гранично допустимих концентрацій (ГДК) без урахування фонових концент рацій. Пропозиції надсилайте до Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, прт Повітрофлотський, 41, тел. 2070975.

Підприємство ДП «ГНСЦЦАУ», розташоване за адресою м. Київ, 151, Повітрофлотський прт, 76, виконує роботи з перепідготовки та підви щення кваліфікації членів екіпажів та інженернотехнічного персоналу з технічного обслуговування повітряних суден та інше. Підприємство належить до 3 групи об'єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів. Згідно зі звітом по інвентари зації викидів в атмосферне повітря підприємство має котельню (3 ор ганізованих стаціонарних джерела викидів), від яких в атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини11 найменувань. Загальний викид ста новить 0,6872 т/рік та 0,07424 г/с. Згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що концентрації ЗР на межі СЗЗ не перевищують ГДК. Оцінка впливу викидів на стан забруднення атмосферного повітря на дає можливість підприємству ДП «ГНСЦЦАУ» отримати в установленому порядку Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати протягом місяця з дня публікації до відділу охорони довкілля та вторинних ресурсів Со лом'янської райдержадміністрації, тел. 2070975.


5

ÃÐÎÌÀÄÀ ðåôîðìà ÆÊÃ

Альтернатива Погодьтеся, ша новний читачу, що за безпечення нормаль них умов життя у вашій оселі на 90% залежить від роботи кому нальних служб. Саме вони мають опікувати ся тим, чи буде безперебійно литися з кра на вода, та ще й потрібної температури, по даватиметься газ, у квартирі буде тепло, а у під'їзді — чисто. Прибрано має бути й на подвір'ї — за це теж відповідають кому нальники. На жаль, вони не завжди справ ляються зі своїми обов'язками, пояснюючи це відсутністю коштів. Мовляв, мешканці не сплачують за комунальні послуги, а ті на взаєм висувають непереборні аргументи — якість наданих послуг низька, тож і не бажа ють віддавати свої кровні. У цьому протис тоянні важко визначити винних — і кому нальні служби, й власники квартир опини лися в замкненому колі: немає послуг — не буду платити, немає грошей — за що ж на давати послуги? Втім об'єднання співвласників багато квартирних будинків (ОСББ) нині станов лять дієву альтернативу не завжди ефек тивним ДЕЖам і вважаються прогресив ною формою господарювання. За інфор мацією начальника управління житловоко мунального господарства Солом'янського району Андрія Нікончука, в районі нині функціонує 21 ОСББ. Зазвичай така форма утримання будинку впроваджується у но вобудовах: власники новеньких квартир уже мають сумний досвід спілкування з ДЕЖами, хоча, слід визнати, останні пра цюють на межі можливого. Професії двірника, сантехніка, електрика не надто престижні, кваліфікованих кадрів катаст рофічно бракує, скажімо прибирати сміття киян і за 2 тисячі не заманиш. Створення об'єднання співвласників житла вимагає певного культурного рівня і соціального самоусвідомлення населення. ОСББ спроможне стати вдалою альтерна тивою ДЕЖу лише за умови, коли співвлас ники знайдуть спільну мову і зможуть на лежним чином розпоряджатися коштами — тобто спрямовувати їх на більш розумне гос подарювання. Перш ніж випустити будинок у «вільне плавання», місцева влада, відповідно до за кону, має повністю його відремонтувати. Однак люди все одно не поспішають ство рювати об'єднання власників житла, маючи сумнів у обіцяному ремонті. Андрій Михай лович зауважив, що районна влада готова виділити максимум коштів на той чи інший будинок, якщо переконається у твердих намірах його мешканців створити ОСББ. Чи новники побоюються, що ремонт буде, а от об'єднання — ні. Тож влада і люди займають

вичікувальну позицію, адже жодній стороні не хочеться бути ошуканою. Після утворення ОСББ мешканці отримають повну і беззастережну фінансову відпо

íàøå îïèòóâàííÿ Отже, об'єднання співвласників багато квартирних будинків нині створюють меш канці, які мають бажання та фінансову спро можність самостійно утримувати свій буди нок. Люди середнього достатку, які мешка ють у багатоповерхових будинках, та пенсіонери займають здебільшого вичіку вальну позицію. На думку Андрія Нікончука, створенню ОСББ перешкоджає кон серватизм та небажання брати на себе відпо відальність. Щоб отримати додат кові кошти для поліпшен ня технічного стану житла, об'єднання співвласників може здавати в оренду допоміжні приміщення, влаштувати на прибудин ковій території платну ав

ДЕЖівській безпорадності

відальність за житлове майно. Іншими сло вами — зношені труби, діряві дахи, непра цюючі ліфти, брудні під'їзди, забиті сміттєпроводи — то вже не ДЕЖівський клопіт, і скаржитися немає на кого. Якщо співвласники між собою не порозуміються, страждатиме громада. Люди ж бо усі різні — хтось уболіває за долю будинку, інший прид бав помешкання для перепродажу і йому байдуже, в якому стані ліфт чи під'їзд. В ОСББ існує принцип колективної відповідальності — об'єднання має банківський рахунок, куди надходять гроші власників квартир, на які й утримують буди нок. Проблеми ж в ОСББ виникають, коли частина мешканців припиняє платити за ко мунальні послуги. Голова ОСББ може довго судитися, проте результату не отримає: суд ухвалить стягнути борги з мешканця, а ре ально це зробити доволі складно. Перевага ж ОСББ у тому, що всі надходження залиша ються в розпорядженні об'єднання і спрямо вуються винятково на утримання будинку і прибудинкової території. До того ж кон домініум має право безпосередньо уклада ти угоди з енерго, газо і водопостачальни ками. За таких умов мешканцям простіше проконтролювати, на що витрачаються їхні кошти. ОСББ можуть на конкурсній основі долучати до надання послуг приватні фірми чи укласти угоду на обслуговування будинку з ДЕЖем. Однак об'єднанням співвласників варто знати, що гарячу і холодну воду, опа лення, електричну енергію, газ місту поста чають монополісти — «Київенерго», «Київводоканал», «Київгаз». Навіть маючи всі нові комунікації люди можуть залишити ся без гарячої води через аварію на магістральному трубопроводі. Власники квартир у комунальних будинках у всіх нега раздах звинувачують ДЕЖ, а співвласникам можна розраховувати лише на свої сили.

Áåçêîøòîâíî!!! Êîíñóëüòàö³ÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íòðàîðàëüíî¿ êàìåðè. Çíèæêà âëàñíèêó îãîëîøåííÿ — 5% Îðòîäîíòè÷íèé ïðèéîì Mîæëèâèé ðîçðàõóíîê êðåäèòíèìè êàðòêàìè Ùîäåííî ç 9.00 äî 21.00; cá., íä. ç 10.00 äî 17.00

Òåë. 242-00-96

˳öåíç³ÿ ÌÎÇÓ ÀÁ ¹200471 â³ä 08.06.05

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß «ÀÄ̲ÐÀ-ÄÅÍÒ»

м. Київ, бульв. Чоколівський, 23

Довідка «Солом'янки»: Кон домініум (з латини con — ра зом, dominium — володіння) — це спільне володіння одним об'єктом, частіше нерухомістю — будинком чи землею. Кон домініумом називають товари ство співвласників будинку, яке визначає порядок реалізації ними своїх прав щодо во лодіння, використання, утри мання спільної власності. тостоянку тощо. Для цього міська влада має чітко визначити межі прибудинкових тери торій. Крім того, наявність ОСББ дасть змо гу стримувати апетити незаконних забудов ників: коли у спортивних і дитячих майдан чиків є справжній господар, заволодіти бо дай клаптиком землі буде практично не можливо. У Солом'янському районі успішно пра цюють ОСББ «Євродім», «Зоряне», «Фо рум», «Політех» та інші. Функціонування кондомініуму багато в чому залежить від йо го керівника, в активі якого має бути не ли ше небайдужа життєва позиція, а й еко номічні та юридичні знання, плюс неабия кий досвід. Якщо ОСББ почнуть створювати масово, на кербудів доведеться спеціально навчати. На думку фахівців, саме об'єднання співвласників дадуть змогу значно підви щити рівень надання житловокомунальних послуг, а конкуренція визначить кращих. Однак нині ринкові відносини лише пряму ють до житловокомунальної галузі. Чи буде цей шлях довгим і тернистим — залежить лише від нас. Олена Михайленко

К КО ОН НК КУ УР РС СИ И! ! Організатор конкурсів: Комунальне підприємство «Ди рекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної у м. Києві ради. Місцезнаходження організатора конкурсів: Україна, 03186, м. Київ, вул. Соціалістична, 6. Перелік конкурсів по наданню послуг: 1. На вивезення та утилізацію твердих побутових і не габаритних відходів у житловому фонді комунальної влас ності територіальної громади Солом'янського району м. Києва. 2. З технічного обслуговування ліфтів у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної гро мади Солом'янського району м. Києва. 3. З технічного обслуговування димовентиляційних каналів у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом'янського району м. Києва.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій, адреса: вул. І. Клименка, 5/2, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре човин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Підприємство відно ситься до 3 групи об'єктів, для яких розробляються документи, де обґрунтову ються обсяги викидів. Підприємство спеціалізується на виконанні науководослідних робіт із впровадження нових будівельних конструкцій. Основні види виробництва: зварювальна, механічна, фарбувальна, столярна дільниці. На підприємстві існує 5 стаціонарних джерел викидів та 2 ПГОУ. Загальні обсяги викидів у ат мосферне повітря становлять 0,81 т/рік, 0,179 г/с. Технологічні процеси і комплекс обладнання для очистки викидів забруд нюючих речовин в атмосферне повітря, які застосовуються на підприємстві, відповідають вимогам нормативних документів і забезпечують функціонуван ня підприємства без порушень законодавства про охорону атмосферного повітря. Максимальні концентрації забруднюючих речовин за всіма інгредієнтами від стаціонарних джерел викидів у приземному шарі атмосфе ри на межі санітарнозахисної зони не перевищують ГДК без урахування фо нових концентрацій. Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня публікації до відділу охорони довкілля та вторинних ресурсів Солом'янської РДА (тел. 2070975).

4. З дератизації та дезінсекції у будинках житлово го фонду комунальної власності територіальної громади Солом'янського району м. Києва. 5. З технічного обслуговування систем протипожеж ної автоматики й димовидалення у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Со лом'янського району м. Києва. 6. З технічного обслуговування побутових електро плит у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом'янського району м. Києва. 7. З утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків, що знаходяться на балансі КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної у м. Києві ради. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ у М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ WWW.SOLORDA.KYIV.GOV.UA

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ «КПІ» ОГОЛОШУЄ набір учнів до 5, 6, 7, 9, 10 класів Ліцей надає освіту міжнародного рівня, використовуючи в нав чальному процесі сучасні освітні технології. Навчання проводиться за напрямками: фізикоматематичний, економічний та інформаційних технологій. В ліцеї працює 42 викладачі вищої категорії, 7 кандидатів наук та 21 викладачметодист. Всі випускники ліцею стали студентами престижних вищих навчальних закладів і навчаються на бюджетній основі. ¯ÕÀÒÈ: автобусом №69, тролейбусами №№21, 22, 42 до зупинки «Караваєві дачі»; тролейбусами №№17, 19 до зупинки «Єреванська».

АДРЕСА: вул. Уманська, 39 Тел.: 242%77%78, 243%08%73 www.tl%kpi.kiev.ua

Кого Ви вважаєте справжнім захисником Вітчизни? Денис, учень, вул. Ушинського: — Найпершими я вітав би з Днем захисни ка Вітчизни ветеранів Великої Вітчизняної війни, адже вони ділом довели своє право но сити таке почесне звання. Далі, звичайно, привітав би всіх українських військовослуж бовців, а також курсантів і військових ліцеїстів, ветеранів Збройних Сил та учасників бойових дій в інших країнах: ці люди носили чи носять військові одно строї, вміють поводитися зі зброєю і повинні бути готові на пер ший заклик стати на оборону своєї держави і народу. А називати всіх інших поспіль справжніми захисниками України я б не поспішав: абсолютно нікого не хочу образити, але маю деякі сумніви щодо великого напливу добровольців до військкоматів в разі якоїсь (не приведи, Господи!) війни. Раїса Андріївна, пенсіонерка, вул. Соціалістична: — Я служу Богу, і для мене Він — найпер ший і найвищий захисник. Якби всі люди прийшли до Бога, то і мови не було б ні про які війни чи агресії, злочини чи бешкети. Абсо лютно всім варто про це замислитися: якщо керуватися словом Божим, то матерям більше не доведеться благословляти синів на смерть в бою, а потім оплакувати їх. Тетяна, патронажна сестра, бульвар І. Лепсе: — Захисниками своєї Батьківщини в при стойній країні повинні бути всі, незалежно ні від чого. Якщо людина — патріот, то вона не одмінно знайде в собі сили і відвагу стати на оборону своєї землі. Це доведено вже неод норазово нашою історією. Зміни в світі й ду шах людей відбулися, на мій погляд, великі: меншає в урядах і парламентах справжніх чоловіків, що могли б повести за со бою й інших; дуже слабкою фізично і морально виглядає деяка частина нашої молоді. Та подібні речі говорилися завжди, а в лиху годину все ж знаходились — і знайдуться! — і бійці, і ко мандири, і медсестри, і партизани. Підкреслю ще раз: не обов'язково з депутатів чи урядовців, тому що ця «еліта» в Ук раїні в масі своїй вже ні на що героїчне не здатна, але народ ще пам'ятає своє славне минуле. Та й не в рабство ж нам іти всією країною! Анатолій Тарасович, пенсіонер, вул. Єреванська: — Для мене це всі військовослужбовці на ших Збройних Сил, включно із «запасника ми», курсанти і богунці, а особливо — ветера ни Великої Вітчизняної війни. Варто згадати всіх, хто поліг за свою землю чи за її свободу. Всі ці люди вже довели чи дали присягу дове сти своє право на таке велике звання — за хисник своєї Батьківщини. І ще одне: подасть наша правляча верхівка чи ні у важку го дину приклад самопожертви — не так важливо, ми і наші сини самі підемо на мобілізаційні пункти. У цьому народ часто був розумнішим, ніж його «керманичі», адже без Батьківщини на родові не бувати! Наталя, студентка, вул. Єреванська: — Мають право на це звання всі, хто но сить чи носив військовий мундир. Думаю, більшість із тих, хто в армії ще не служив, теж в разі потреби візьмуть в руки зброю і стануть на захист своїх сімей, свого народу, своєї країни, чим також заслужать повне право на зиватися синами і захисниками матері Вітчизни. Так, матусі їхні чи дружини плакати муть і не пускатимуть. Але за всіх часів справжні чоловіки йшли на бій за рідну землю — і перемагали. Валерій, приватний підприємець, вул. М. Донця: — Всі, хто давно або тепер давав клятву (формальну чи лише в душі) захищати Україну і не порушив її, — в першу чергу. Маю на увазі всіх наших предків і сучасників у всі часи, а не лише ветеранів УПА чи Радянської Армії. Вар то згадати і курсантів, військових ліцеїстів чи слухачів військових кафедр — недарма вони готуються стати професійними захисниками Батьківщини. Во на ж повинна поматеринськи дбати про них, адже матеріальні стимули патріотизмові не завада, тим більше, що повільно, але впевнено переходимо на контрактну службу. Ще варто згадати тих, хто зміцнює економічну могутність України, вони теж цілком справедливо можуть вважатися захисниками Вітчизни, адже без них не повоюєш. От і виходить, що всі справжні громадяни (читай — справжні патріоти) можуть вважатися захисниками Вітчизни у мирний час. І чим більше їх буде, тим менше шансів, що доведеться брати в руки зброю. Опитування провів Валерій Буряк

3

¹

(106) ëþòèé 2008 ðîêó


6

ÍÀØ Ä²Ì ïðîôòåõîñâ³òà

³ñòîð³ÿ ç ãåîãðàô³ºþ

Час київських ярмарків Думаєте, великі люди не бували на ринках? Звідки ж тоді згадки про київські базари в листах і творах Пушкіна, Бальзака, Шевченка, Гоголя... Найжвавіші торжища відбувалися в Києві на свято Стрітення Господнього, тобто на стику зими і весни — у час закінчення бурхливого, але короткочасного сплеску ко мерційного життя. Завершу валися знамениті на весь ПівденноЗахідний край Конт рактові ярмарки, запрова джені у нашому місті восени 1797 року, коли імператор Павло I розпорядився пере нести сюди з волинського містечка Дубно так звані «Кон трактові з'їзди». Регулярні щорічні «Конт рактові з'їзди» надавали за можним людям усього регіону можливість залучитися до ділового життя, укладати най вигідніші договори на май бутнє. Кількість присутніх об числювалася десятками тисяч. Після Стрітення гості стрімко роз'їжджалися, щоб не плати ти зайве: адже через величез ний наплив людей плата за наймані квартири та готельні номери різко підскакувала. От як Тарас Шевченко розповідає у повісті «Близню ки» про анекдотичний випа док, що відбувся напередодні Контрактів: «Поміщик Свічка з Городища, начинивши валізи асигнаціями, поїхав до Києва і перед з'їздом на Контракти скупив у Києві все шам панське вино. Отже, коли по чалися бали під час Конт рактів, хвать! — жодної пляш ки шампанського в погрібах. «Де поділося?» — питають. «У полковника Свічки», — гово рять. Всі до Свічки — а він не продає. «Пийте, — говорить, — так, хоч купайтеся в йому, а

продажу нема...». Надовго за пам'ятала жвавий гармидер Контрактів Софія Зерова — вдова українського поета Ми коли Зерова: «Шум стояв ней мовірний. Кожен продавець голосно розхвалював свій то вар, зазиваючи покупців, тріщали так званий «тещин язик», надувні біси пищали «уйдіуйді», а торговці всякою дрібнотою, намагаючись за глушити всіх, кричали: «Три копійки, дві копійки, а за пару — п'ятак!». Ми відчували себе чудово в цій суєті, з цікавістю розглядали розкладений то вар». Описи київських ринків і ярмарків можна зустріти в ба гатьох творах класиків. До речі, найстаріші мешканці Со лом'янки ще згадують ярмар ки й на рідному Со лом'янському ринку, який розташовувався неподалік від залізниці, на тому місці, де нині кругла будівля «Великої Кишені». Тут можна було купи ти все, що завгодно, та ще й з власними ініціалами під дво рянською, графською чи будьякою короною. За пам'яталися на ярмарках і со сиски на картонних тарілочках та пильзенське пиво, які змінювалися трубочками з вершками. Вражали публіку і встановлені тут силоміри та криві дзеркала… А на Євбазі, що знаходив ся неподалік через залізницю, на Галицькій площі (нині пло ща Перемоги) не обходилося без гіпсових кішечок та «півників» на паличках. При крашала ринок неймовірна чорна гасова бочка. Дивно, але «карасину» купували. Рин ки у ті часи були своєрідними полюсами, навколо яких ви рувало життя: торгівля, спілкування, веселощі… Ірина Геращенкова

МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ Напевно, кожен пам'ятає період у своєму житті, коли перебував у стані пошу ку та невизначеності. Особливо гостро та кий стан переживає молодь, закінчуючи школу або ліцей, адже саме тоді час прий мати важливі рішення і щодо вибору про фесії. Нині на ринку праці з'явилося чимало нових привабливих і престижних професій, а зпоміж них і омріяний багатьма фах ди зайнера одягу. Аби привернути увагу шко лярів до спеціальностей, пов'язаних з виго товленням одягу, викладачі Київського ви щого училища швейного та перукарського мистецтва за підтримки Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації провели п'ятий — ювілейний — конкурс «Ситцева рапсодія» серед учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх шкіл Києва. Попередній відбір кандидатів відбу вається ще у школі. Учні самостійно ство рюють ескізи у п'яти різних номінаціях з обов'язковим елементом — головним убо ром. Тих, хто найкраще виконав це творче завдання, чекає запрошення на сам кон курс. Тут справа складніша — автор пови нен втілити свій ескізний задум у повно цінному вбранні, а створити його треба з трьох метрів тканини за 45 хвилин. І без жодної сторонньої допомоги! Приємно спостерігати, як юні дівчата (хоч і відчува лося, що хвилюються), з блиском в очах

Нещодавно на столичному ринку «Радіо аматор» працівники Солом'янського районного управління столичної міліції затримали шахрая, котрий замість дорогих мобільних телефонів продавав… муляжі, «фаршировані» гіпсом. А було так: двоє братів приїхали на радіо ринок, щоб купити мобільний телефон. Довго придивлялися, прицінювалися, аж раптом якийсь хлопець запитав у них, що саме шука ють. Як на диво, в його кишені був телефон, що за всіма параметрами задовольняв юнаків. От лише ціна була явно завелика. Кілька хвилин торгів, і хлопці вдарили по ру ках. Та продавець несподівано недорахував ся 100 гривень, миттю забрав телефон і по вернув гроші. Перелякані брати самі перера

хували купюри — ніби все вірно, і отримали омріяний апарат. Продавець порадив скоріше сховати покупку — мовляв, річ доро га, можуть і вкрасти, побажав щасливої доро ги й зник у натовпі. Лише вийшовши з ринку, брати роздивилися, що замість мобільного телефону з відеокамерою вони тримали в ру ках… звичайну іграшку, муляж. Кілька годин хлопці шукали свого кривд ника. На жаль, пам'ятали лише сонцезахисні окуляри та бейсболку. Так ні з чим і поверну лися додому. За тиждень знову приїхали на ринок купувати телефон. Історія повторила ся, тільки цього разу спритник ще довше їх умовляв, демонструючи можливості мобіль ного апарата фотографувати та відтворювати

051 інформаційна служба КМДА

Çàâîä ñêëîâèðîá³â

âóë. Ìàøèíîáóä³âíà (êîëèøíÿ Ã. Ãîíãàäçå), 42

ò. 456-85-11, 456-93-23, 458-05-06

email: prestizl@ukr.net , www. prestizl.kiev.ua

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

3

(106) ëþòèé 2008 ðîêó

різні мелодії. Хлопці не впізнали шахрая, цьо го разу він був без окулярів та головного убо ру, але щось у жестах, стилі розмови та по ведінці здалося знайомим. Розплатившись, довірливі покупці перевірили телефон — зно ву муляж. З криками кинулися за кривдни ком, якого вже затримували оперативні працівники Солом'янського районного уп равління столичної міліції. З'ясувалося, що 20річний прикарпатець приїхав до Києва на навчання, але чомусь пе редумав і почав «працювати» на радіоринку. Якщо ви також стали жертвою цього шах рая, будь ласка, телефонуйте до Со лом'янського районного управління за номе рами: 2753400; 2753300. Ірина Біба

ÑÊËÎ 2—19 ìì, ÄÇÅÐÊÀËÀ (â àñîðòèìåíò³), óñ³ âèäè îáðîáêè, òîíóâàííÿ, ìàòóâàííÿ, òðèïëåêñ, ãíóòòÿ, ãàðòóâàííÿ. ÑÊËÎÁËÎÊÈ, ñêëîïàêåòè, àêâàð³óìè òà ³íø³ âèðîáè ç³ ñêëà, ïîíàä 500 âèä³â Ïðåä'ÿâíèêó çíèæêà — 5% äî 29.02.08

Оголошує набір на 2008—2009 навчальний рік учнів 5—11 класів. День відкритих дверей відбудеться 1 березня 2008 року о 10.00. Запис на участь з 1.02.2008 р. за тел. 4086345. Чекаємо за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 42А,

¹

êðèì³íàë

Скільки коштує гіпсовий мобільник?

Л і ц е й « П р е с т и ж » м. Києва

Автозаправна станція ТОВ «МС Ойл Кард», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66А, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере лами. Основна виробнича діяльність АЗС — прийом, зберігання, налив нафтопродуктів. Викиди забруднюючих речовин в атмо сферне повітря відбуваються при зливі, на ливі та зберіганні нафтопродуктів. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих ре човин до досягнення нормативного рівня розробляти нема потреби. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викида ються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС: бензин — 1,43 т/рік, вугле водні граничні — 0,0002 т/рік. Як виявив розрахунок забруднення

повністю занурилися у робочий процес. Варто зазначити, що попри вік і брак досвіду, деякі з них працюють цілком про фесійно. І гостей свята, і вболівальників неаби як вразив показ моделей на подіумі: вишу

кані вечірні вбрання, відголоски минулого, сучасний одяг на будьякий смак. Особли вого шарму надавали і музичний супровід, і ретельно підібрані головні убори, зачіски, макіяж, аксесуари та взуття. Оцінюючи ро боти й підводячи підсумки конкурсу, журі брало до уваги не лише майстерність по шиття, а й відповідність моделі сучасному напрямку моди, темі, девізу, оригіналь ність та цілісність композиції. Нарешті підведено підсумки: у номінації «Кращий ескіз»: I місце отримала Наталія Гук, II — Іванна Шурнюк (ЗОШ №170), III — Олександра Стрельнікова (ЗОШ №212). У номінації «Юний дизайнер» I місце посіла Олександра Стрельнікова, II — Катерина Євдокова (ЗОШ №77), III — Андрій Рибаченко (ЗОШ №164). У номінації «Сценічний образ»: I — Анастасія Литвиненко (ЗОШ №149), II — Амалія Хамуд (ЗОШ№107), III — Катерина Кєнжеєва (ЗОШ №1). Після церемонії нагородження пере можців учні КВПУ ШПМ влаштували святкову шоупрограму. Сподіватимемося, що учас ники «Ситцевої рапсодії» ще більше повірять у свої сили й продовжуватимуть навчання, удосконалюватимуть навички і вміння, а зго дом, перетворивши захоплення на про фесію, стануть справжніми майстрами. Людмила Величко

атмосферного повітря — концентрації за бруднюючих речовин у приземному шарі ат мосфери в існуючому стані не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ за всіма забруднюючи ми речовинами на всіх розрахункових точках без урахування фонових концентрацій. Існу ючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти як нормативні. Громадські організації та окремі громадя ни із зауваженнями можуть звертатися до відділу охорони довкілля та вторинних ре сурсів Солом'янської райдержадміністрації, тел. 2070975, та керівництва ТОВ «МС Ойл Кард», тел. 5864888. Документи будуть пе редані на погодження до санітарно епідеміологічної служби та державного уп равління охорони навколишнього природно го середовища.

В ОРЕНДУ ПІД ОФІС

˳êóâàííÿ ñêëàäíèõ ôîðì òÏÅÐÒÎͲ¯

— 34 м2, 18 м2

Çã³äíî ç ñó÷àñíèìè ñòàíäàðòàìè àðòåð³àëüíèé òèñê ìຠáóòè 130/85 ìì ðò. ñò. íåçàëåæíî â³ä â³êó. Ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè, âïëèâàþ÷è íà ïðè÷èíó õâîðîáè, ìîæíà íå ò³ëüêè ïîïåðåäèòè ³íñóëüòè òà ³íôàðêòè, à é çðîáèòè æèòòÿ êîìôîðòí³øèì. ì. Êè¿â, òåë.: 242-06-53, 235-02-76 www.gipertoniya.kiev.ua ˳ö. ÌÎÇÓ ÀÀ ¹840145 â³ä 16.06.2004

РЕЄСТРАЦІЯ

ТОВ, ПП, ФОП, зміни до статуту Тел.: 2462553, 8 0679397393

273-43-88, 592-19-95

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Мостобудівельний поїзд №36, що знаходиться в промзоні за адресою: м. Київ180, просп. Відрад ний, 52, має намір отримати дозвіл на викиди за бруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основна виробнича діяльність підприємства: капітальний ремонт і будівництво штучних споруд на Південнозахідній залізниці (пішохідні мости, колек тори, мости залізниці та ін.). Стаціонарних джерел викидів на підприємстві — 20, з них 5 обладнано газоочисними установками: циклон Ц—1400 на деревообробному верстаті, 2 пи лоосадочні камери на заточних верстатах, 2 фільтри — на силосах складування цементу. Стаціонарними джерелами викидається 13 най менувань забруднюючих речовин: речовини у виг ляді суспендованих твердих частинок, оксиди азоту, ангідрид сірчаний, оксид вуглецю, залізо та його

сполуки, манган та його сполуки, неметанові легкі органічні сполуки, кислота сірчана. Потужність викидів по підприємству становить 0,674 г/с; 1,02 т/рік. Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди ЗР менші, ніж гранично допустимі викиди на межі санітарнозахис ної зони. Передача в оренду виробничих приміщень на підприємстві відсутня. Підприємство має розробле ний план заходів на період несприятливих метео умов (НМУ). Питання та зауваження просимо надсилати до відділу охорони довкілля та вторинних ресурсів Со лом'янської районної в м. Києві державної адміністрації за тел. 2070975 впродовж місяця з дня публікації.


7

ÐÎÄÈÍÀ ÄÏÀ ³íôîðìóº

ìóëüòè-ïóëüòè

РОДИЧІ ПО ЛІНІЇ АНІМАЦІЇ Пам'ятаєте смішнючий і в чо мусь навіть трагічний мультфільм «Живбув пес»? Мабуть, не раз кидали усі справи, почувши з те левізора джигарханяновське «Щас спою!». Так от, повідом ляємо: чи не найвідомішій стрічці знаменитого російського муль типлікатора Едуарда Назарова виповнюється 25 років. Наприкінці січня столичний Будинок кіно радше нагадував галасливий вулик: тут відбулося свято анімації «АнімаКРОК2007. Зупинка за вимогою», співпрези дентом якого і є пан Едуард. За три фестивальні дні глядачі побачили 60 анімаційних та 5 документальних стрі чок (останні про людей, котрі створю ють мультфільми), відбулися майстер класи видатних російських кінорежи серів та художниківаніматорів. А вечір «Наші прем'єри» розпочався зі стрічкиювілярки, яка має безліч ша нувальників за цілковитої відсутності вікового цензу: репліку вайлуватого Вов ка пам'ятають (і люблять повторювати!) геть усі. Щойно ведучий вечора дирек тор програм МКФ «КРОК» Алік Шпілюк оголосив назву улюбленого мультика, зал вибухнув аплодисментами, а якесь

дитинча з першого ряду голосно про мовило після перших кадрів: «У мене вдома є такий мультик!» А першими після перегляду стрічки на сцену піднялися п'ятирічні вихованці анімаційної студії «Червоний Собака», що працює у Центрі дитячої та юнацької творчості Солом'янського району. Ви шикувавшись рівненько, старанно роз правивши складочки своїх маскарадних костюмів, вони прочитали на честь На зарова справжню оду про «мультик геніальний», про «труд, що пішов не псу під хвіст», а ще й вручили подарунок — величезну кістку. Едуард Назаров був

êîíêóðñ

ì³ñüêèé ïîðòàë ГРОШІ, ТОВАР, ЯКІСТЬ За дорученням Київського міського голо ви Леоніда Черновецького і з метою запобігання ви готовленню та реалізації на споживчому ринку сто лиці неякісної, фальсифікованої та небезпечної для здоров'я киян продукції, упродовж 2007 року Голов ним управлінням з питань захисту прав споживачів проінспектовано товарів на суму 14,7 млн. грн. Зок рема проведено понад 3 тис. планових перевірок та перевірок згідно із заявами і скаргами споживачів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Автобусний парк №3 запрошує на роботу: 1. Âî䳿â êàòåãî𳿠«Ä», «ÄÅ» íà ì³ñüê³ ìàðøðóòè ç ëþòîãî ïîòî÷íîãî ðîêó 2. Êîíäóêòîð³â àâòîáóñ³â 3. Ñëþñàð³â ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â 4.Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèêà 5. Àâòîåëåêòðèêà

з лютого поточного року — з/плата — до 7000 грн. — з/плата — до 3500 грн. — з/плата — до 3500 грн. — з/плата — до 3500 грн. — з/плата — до 3500 грн.

Усі працівники забезпечені соціальним пакетом. Телефон відділу кадрів — 4087147. Адреса: провулок Радищева, 1.

зворушений привітанням мало не до сліз. А дітвора захоплено декламувала: Хоч Ви москаль, при тому явний, для нас Ви зовсім не чужинець. Бо Ви відзняли мультик славний, як справжній щирий українець! Точно підмічено: Назаров у живих картинках розказав світові про особливості ук раїнської ментальності, довів нам нашу автентичність і озву чив низку понять, які поки що важко ви мовити п'ятирічним дітям. — Наші студійці дуже хвилювалися перед виступом, — розповідає керівник студії «Червоний Собака» Олена Го лубєва.— Вони написали листи Едуарду Назарову, а дехто письмово звернувся навіть до Вовка та Собаки. Не менше хвилювалися і батьки, які теж були у залі. За традицією ми ходимо на «АнімаКРОК» родинами! А ще мріємо, як колись роботи «Червоного Собаки» заживуть такої ж слави, як і фільм «Жив був пес». Алевтина Белецька

«Книга життя» від солом'янської малечі «Деревам — захист, дітям — кни га життя!». Під таким гаслом депута ти фракції БЮТ Солом'янської рай онної в м. Києві ради провели кон курс для дітей та юнацтва. Конкурс започатковано ще у липні, а ініціатор заходу — депутат фракції БЮТ Солом'янської районної в м. Києві ради Оксана Бобровська. 10 лютого у Центрі дитячої та юнацької творчості вітали дітей, котрі брали участь у конкурсі. До конкурсу допускалися малюн ки деревдовгожителів із характери стикою та місцем їх розташування на

Заява про наміри та екологічні наслідки ВАТ «КЦКБА», розташоване за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шу това, 9, в межах орендної земельної ділянки і на власних виробничих площах впрова джує технічне переоснащення діючої гальванічної дільниці. Технологічне обладнання, встановлене на дільниці, морально і фізично застаріло, знаходиться в стиснених умовах і потребує заміни. Метою технічного переоснащення діючої гальванічної дільниці ЗАТ «КЦКБА» є заміна застарілого існуючого обладнання на нове, яке забезпечує необхідні процеси покриття деталей з дотриманням санітарно гігієнічних норм та екологічних вимог. ЗАТ «КЦКБА» планує встановити обладнання фірми «АFIG», Швейцарія. Для відпрацьованих розчинів і промивних вод окремо запроектовані очисні споруди. Для забезпечення необхідних умов праці та підтримки нормованих параметрів повітряного середовища в приміщеннях передбачається: — застосування місцевих відсмоктувачів від усіх фіксованих місць виділення шкідливих речовин; — встановлення фільтра, який забезпечує максимальне уловлення шкідливих ре човин; — встановлення систем загальнообмінної припливновитяжної вентиляції з повітрообмінниками, які забезпечують розчин залишків забруднюючих речовин до ве личин, нижчих ГДК. Проектновишукувальну документацію розробив ВАТ «Хімнафтомашпроект» інститут «Гіпрохіммаш», м. Київ. У районі розташування об'єкта зникаючих і рідкісних рослин, шляхів міграції тва рин та птахів не виявлено, об'єктів природнозаповідного фонду і територій, перспек тивних до заповідання, немає. Територія озеленена кущами та деревами. Прийняті рішення по поводженню з відходами виробництва. Територія асфальтована, упорядкована. Для обслуговування об'єкта передбачається застосування сучасної прогресивної технології, використання технологічного обладнання, сертифікованого в Україні. Дощові стоки відводяться існуючою мережею на локальні очисні споруди з на ступним відведенням у міську мережу зливової каналізації. Аварійні скиди не здійснюються через те, що мережі розраховані на прийом всієї кількості стічних дощових вод. Каналізаційна мережа розрахована на прийом макси мальної кількості госппобутових та виробничих стічних вод. ЗАТ «КЦКБА» в особі генерального директора Ю. М. Рикуніча забезпечує без аварійну експлуатацію об'єкта згідно з нормами і правилами охорони праці, з урахуван ням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього природного середовища, за що несе відповідальність у порядку, встановленому діючим законодавством України. ЗАТ «КЦКБА» в особі генерального директора Ю. М. Рикуніча запрошує зацікавле ну громадськість та фізичних осіб до обговорення проектованої діяльності. Адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС: з 10 до 12 го дини в понеділок і вівторок протягом місяця з моменту публікації, вул. Полковника Шу това, 9. Пропозиції надсилати на адресу Солом'янської в м. Києві райдерж адміністрації,03020, м. Київ, прт Повітрофлотський, 41, відділ охорони довкілля та вто ринних ресурсів, тел. 2070975.

картосхемі, оригінально оформлені вироби, віршики чи твори, пов'язані з деревамидовгожителями. На кон курс надійшло майже 100 робіт. Ко жен учасник акції отримав подарун кові набори для малювання, ручки, блокноти, зошити та сувенірні хатин ки із символікою БЮТ. За участі де путатів фракції БЮТ з усіх робіт буде сформовано реєстр деревдовгожи телів та випущено книгу «Дерева довгожителі Солом'янського рай ону», яку представлять в усіх школах та бібліотеках району. Інформація «Солом’янки»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ленбуд», розташоване в Солом 'янському районі м. Києва за адресою: 03048, м. Київ, вул. Медова, 8, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. Підприємство спеціалізується на виробництві пакувальної продукції з нане сенням флексодруку та належить до 2 групи об 'єктів, для яких розробляють до кументи з обґрунтування обсягів викидів. Згідно зі «Звітом по інвентаризації ви кидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» (Київ2005), підприємство має 6 стаціонарних джерел викидів, від яких в атмосферне повітря потрапляють 7 найменувань забруднюючих атмосферу речовин. Загальний річний обсяг викидів становить 24,046 т/рік, 2,474 г/с. На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання ЗР в атмосферному повітрі уста новлено, що найбільші концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів підприємства в приземному шарі атмосфери на межі санітарно захисної зони (СЗЗ) не перевищують ГДК без урахування фонових концент рацій. Оцінка впливу викидів на стан забруднення атмосферного повітря надає мож ливості товариству з обмеженою відповідальністю «Ленбуд» отримати в установле ному порядку Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Пропозиції надсилайте протягом місяця з дня публікації до Солом 'янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, тел. 2070975.

Заява про екологічні наслідки З метою виконання соціальної програми забезпечення мешканців м. Києва, для покращання обслуговування населення продовольчими то варами та послугами харчування, надана земельна ділянка для прибудо ви торговельного павільйону, згідно з рішенням Київської міської ради від 27.01.05 р.№46/2622, товариству «ВАГРА», по пр. Комарова, 28, на пе ретині з вул. Героїв Севастополя в Солом'янському рні в м. Києві. На території будівництва торговельного павільйону зелені на садження та дерева відсутні. Згідно з прийнятими проектними рішеннями буде проведено благоустрій та озеленення території з висадкою нових зелених насаджень та газонів. Проектні рішення відповідають нормам і правилам охорони навколишнього середовища та вимогам екологічної безпеки. Зацікавлену громадськість і приватних осіб просимо зі своїми зауваженнями та пропозиціями щодо заявленої діяльності звертатися до Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації за тел. 2070975 та до ТОВ «НІКАД» за тел. 4048511 упродовж місяця з дня опублікування.

Податкова соціальна пільга Відповідно до ст. 59 Закону України від 28.12.2007 р. №107VІ «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон), розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року становить 515,00 грн., з 1 квітня 2008 року — 525,00 грн., з 1 жовтня 2008 року — 545,00 грн. та з 1 грудня 2008 року — 605,00 грн. Статтею 58 Закону встановлено розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, який становить на 1 січня 2008 року — 633,00 грн. Відповідно до п. 6.1 статті 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 р. №889ІV (далі — За кон) платник податку має право на зменшення суми загаль ного місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Оскільки розмір мінімальної заробітної плати, встанов лений на 1 січня звітного року, є розрахунковою базою для встановлення розміру податкової соціальної пільги, з 1січня 2008 року змінилася і сума податкової соціальної пільги: — загальна пільга становить 257,50 грн. (пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону); — у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги — 386,25 грн. (пп. 6.1.2 п. 6.1 ст. 6 Закону); — у розмірі, що дорівнює 200% суми пільги — 515,00 грн. (пп. 6.1.3 п. 6.1 ст. 6 Закону). При цьому податкова соціальна пільга може застосову ватися до доходу, розмір якого не перевищує 890,00 грн (633 х 1,4 = 886,20 грн., суму необхідно округлити до най ближчих 10 грн.) (пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону).

Права громадян на отримання податкового кредиту До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати протягом 2007 року (підтверджені доку ментально), а саме: — частина суми відсотків за іпотечним кредитом; — сума коштів або вартість майна, переданих громадя нином у вигляді пожертвувань або благодійних внесків не прибутковим організаціям; — сума коштів, сплачена закладам освіти за навчання як самого громадянина, так і члена його сім'ї першого сту пеня споріднення (не більше 740 грн. у розрахунку на кож ний повний або неповний місяць навчання); — сума, сплачена за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику — резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним кон трактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як самого громадянина (не більше 740 грн. у роз рахунку за кожний місяць), так і члена його сім'ї першого ступеня споріднення (не більше 370 грн.); — суми витрат із штучного запліднення; — оплата вартості державних послуг, пов'язаних із уси новленням дитини. Податковий кредит може бути нарахований виключно ре зидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу фізичної особи, одержаного протягом 2007 року як заробітна плата. Громадянин, який бажає скористатися правом на податко вий кредит, заповнює Розділ І декларації; фактично понесені витрати зазначаються у Переліку сум витрат. Розрахунок сум податку, що підлягає поверненню з бюдже ту, провадиться громадянином самостійно. Декларація подається до органу державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси (місце постійного або переважного проживання). Органи державної податкової служби на місцях безоплатно забезпечують громадян бланками декларації та розрахунку. Консультацію з порядку заповнення декларації можна та кож безкоштовно отримати в податковому органі за місцем проживання. Останній термін подачі декларації — 31 березня 2008 року. Додаткову інформацію в Солом'янському районі м. Києва можна отримати за телефонами: 2459154, 2459156. ДПІ у Солом'янському районі м. Києва

3

¹

(106) ëþòèé 2008 ðîêó


8

ÏÐÎ ÂÑÅ âàø ä³ì

БОНСАЙ — це мініатюрне дерево, яке вирощують у спеціальній таці. Саме так перекладається з японської це слово. Воно не відмінюється, зберігаючи таким чином дух і зміст поняття, сфор мованого на Сході. Батьківщина бонсай — Китай. Перші зображення мініатюрних ландшафтів з де ревами та камінням датуються періодом правління династії Хань — 200 роком до н. е. Буддійські ченці вирощували пеньсай, взяті з природи й висадженні у декоративні горщики. У Середньовіччя китайські ченці завезли ра зом з буддизмом мистецтво створення бонсай до Японії, де воно стало предметом колекціону вання та розкоші. Японці перейняли в китайців їхні методи створення бонсай. Вони здавна сла вилися мистецтвом обрізки дерев і перенесли цю техніку на вирощування бонсай: використо вують бамбукові палички, мотузку, залізні кільця. Майже кожне дерево чи кущ можна пе ретворити на бонсай, хоча японські тра диціоналісти обмежують список: сосна/ялина, ялівець, клен, азалія/рододендрон. Екземпляри бонсай відбиралися за зразком старих карликових дерев. Їх розшукували у го рах по всій країні. Також розвивалося й штучне вирощування, висадження черешків, розподіл, щеплення. Бонсай був головною прикрасою в японському будинку, і він повинен був гар моніювати з кімнатою. На врочистостях амато ри бонсай у Східній Азії виставляють одне чи кілька кращих дерев на найвидніше місце у бу динку. Основний принцип вирощування дерев у горщиках: відтворити на невеликому просторі нескінченну розмаїтість природи. Жителі Сходу бачать у рослинах з'єднувальну ланку між небом

Червоний — то любов… і землею, точку рівноваги між всіма силами, що панують у навколишньому світі. З часом мис тецтво бонсай завойовує різні соціальні про шарки. Останніми до нього долучилися прості люди, і відбулося це понад сто років тому. У Європі бонсай з'явилися завдяки мандрівни кам, які відкрили Схід і його мистецтво для європейців. Перша Всесвітня виставка у Франції 1878 року була не дуже вдалою. Проте 1909го експозиція бонсай зустріла дуже теп лий прийом в Англії. Відтоді по всьому світу більшало шанувальників бонсай, відкривалися клуби аматорів цього мистецтва. Сьогодні ці екзотичні рослини є атрибутом сучасних інтер'єрів. Колекціонери з усього світу намагаються роздобути найцінніші екземпляри. Справжній бонсай коштує недешево, найваж ливіший критерій цінності — його вік. Придбати бонсай краще у спеціалізованих магазинах або у квіткових господарствах. Окрім гарантії, що ви купуєте якісний товар, вирощений у правильних умовах, отримаєте докладну інформацію по до гляду за конкретним видом бонсай. Цей вид ми стецтва несе у собі постійні відкриття, знахідки й творчість, що роблять людину посправжньо му щасливою.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Ви, мабуть, помічали, як впливає на настрій колір стін, приміром, у ванній кімнаті чи у спальні. Насичені, агресивні відтінки не дадуть розслабитися, а притемнені, неяскраві навіють сумні думки. Сьогодні наша розповідь про на уку кольоротерапію, що ґрунтується на викори станні конкретного кольору, який впливає на наше самопочуття, настрій чи здоров'я. Червоний — гарячий, енергійний і життєрадісний колір. Стимулює мозок, спричи няє емоційні реакції, сприяє збільшенню м'язо вої напруженості, підвищенню артеріального тиску й ритму дихання. Дуже впливає на настрій людини. Корисний для флегматиків, але шкідливий для сердечників. Жовтогарячий — яскравий, спричиняє радість, залежно від випадку заспокоює чи роз дратовує. Поліпшує травлення й пришвидшує плин крові. Жовтий — стимулює зір, мозок і нервову систему, звеселяє, сприяє спілкуванню та роз витку логічного мислення. Рожевий — необхідний людям, які стражда ють від депресії, він зробить їх активнішими й радіснішими. Зелений — колір природи, спокою й свіжості, заспокійливо діє на нервову систему. За рахунок розширення капілярів він сприяє зниженню артеріального тиску, наповнює тіло гармонією. Блакитний — діє приблизно так, як і зелений, — заспокоює. Фізіологічно належить до коль орівцілителів, оскільки полегшує стан хворого. Фіолетовий — пишний і благородний. По зитивно впливає на серце і легені, збільшуючи їх витривалість. Однак це колір втоми та нудьги. Коричневий — створює спокійний настрій, а із сірим відтінком — пригнічує психіку. Сірий — холодний, діловий і похмурий. Він спричинює апатію й нудьгу.

Білий — легкий, холодний і благородний, символ чистоти. Чорний — похмурий, гнітючий, різко погіршує настрій. Кольори поділяються на довгохвильові (червоний, оранжевий), середньохвильові (жо втий, зелений і частково блакитний), коротко хвильові (блакитний, синій, фіолетовий). Вста новлено, що кольори довгохвильової частини спектра збуджують і стимулюють, а короткохви льові кольори заспокоюють чи навіть пригнічу ють. А найсприятливіше на людину впливають кольори середньої частини спектра — серед ньохвильові. Можливо, вся справа у сприйнятті на рівні підсвідомості, де червоний асоціюється із кров'ю, викликає роздратування, зелений — нагадує про свіжість лісів, жовтий — світло сонця, блакитний — умиротворення ранкової зорі та ясного неба. У чутливих людей колір здатний стати причиною розпачу чи, навпаки, наповнити їх силою. Усе більше й більше методик звертають увагу на важливість у підході до вибору квітів, одягу та оформленні інтер'єру. Кімнати для відпочинку й кухня в жовтогарячих тонах ста нуть більш динамічними. Спальня блакитних відтінків заспокоює, дасть змогу вам краще ви спатися, втамує головний біль. Психологи стверджують, що для корекції конфлікту в душі як у дітей, так і у дорослих до помагає звичайнісіньке малювання. Тому ма люйте частіше, особливо після нервового збу дження. Це діє набагато ефективніше, аніж за спокійливі транквілізатори. І якщо побачите у своїх творах густі мазки темних кольорів, надто сірого, чорного, темнокоричневого, — такі ма люнки знищуйте (спалюйте), ніби відрізайте від свого «Я» все погане.

ïðàâîñëàâí³ ñâÿòà

80974569454

(вхід з двору)

тел.: 5200482,

вул. Антонова, 15А

Фото Оксани Ремінної з вул. Героїв Севастополя.

Êðàù³ ôîòî áóäóòü îïóáë³êîâàí³ íà øïàëüòàõ íàøî¿ ãàçåòè. Àâòîðè íàéêðàùèõ çí³ìê³â îòðèìàþòü ö³íí³ ïîäàðóíêè!

ПОШИВ ВЗУТТЯ за індивідуальним замовленням, підбір матеріалів та дизайну, заміна підошов, перетяжка СКЛАДНИЙ РЕМОНТ ДОРОГОГО ВЗУТТЯ

Весілля Дні народження Поминальні обіди Íåäîðîãî Ñìà÷íà äîìàøíÿ êóõíÿ 100 ïîñàäêîâèõ ì³ñöü

Âóë. Êóðñüêà, 13-À, 271-13-93 МАГАЗИН «ОПТИКА» ϳäáèðàííÿ îêóëÿð³â âóë. Âèáîðçüêà, 69,

òåë. 458-17-95

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß ÎÊÓ˲ÑÒÀ до кожної оправи Anne Mari — подарунок

3

¹

ВІДПОЧИНОК НА ТЕПЛОМУ МОРІ ЄГИПЕТ, ОАЕ, Таїланд

ЕКСКУРСІЙНІ ТУРИ ЛАТВІЯ, Польща, Чехія, Угорщина

Ліц. ДСТіКУ АВ 081862 від 07.07.2006 р.

Альоша.

Інформаційноконсультаційні послуги з оформлення закордонних паспортів. вул. Освіти, 14, тел./факс 2439180, тел.: 3329452, 3329482

«Іванна» РЕСТАВРАЦІЯ Салон%перукарня усі види перукарських послуг ïóõî-ï³ð’ÿíèõ

подушок перин ковдр

î÷èùåííÿ, äåç³íôåêö³ÿ, çàì³íà íàï³ðíèêà òåë. 520-04-82 âóë. Àíòîíîâà,15À (âõ³ä ç äâîðó)

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁ˲Â, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ²ÒÀËÜͲ 275-16-63 232-71-63

(106) ëþòèé 2008 ðîêó

нарощування волосся солярій Ergoline600 біозавивка вій манікюр, педикюр Тел. 2459242, вул. Донецька, 22

ОЗОНОТЕРАПІЯ новий ефективний метод лікування вірусних гепатитів, герпеса, синдрому хронічної втоми, трофічної виразки Запис за тел. 8 096 505–55–88. Лікарня №4, I поверх. Ліцензія МОЗ АВ 049368 від 24.12.05 р.

Аварійна служба газу 04 Аварійна служба водопровідних, каналізаційних, електричних мереж 057

СОЛЯНА ПЕЧЕРА ЦЕНТР СПЕЛЕОТЕРАПії БРОНХІАЛЬНА АСТМА ЧАСТІ ТА ТРИВАЛІ ПРОСТУДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ (ПОСЛАБЛЕНИЙ ІМУНІТЕТ) АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ

Ліц. МОЗУ АВ 386565 від. 08.11.2007р.

Êîíêóðñ òðèâàº!

Власа 29 лютого — Касьяна 24 лютого —

— Коли я купував у вас машину, ви обіцяли протягом року замінювати все, що в мене зіпсується або зламається. Це так? — Звичайно. — Тоді дайте мені чотиpи нижніх зуби, ліву гомілку й два pебpа. *** Розмовляють дві подруги. — Як ти познайомилася із чоловіком? — Це було романтично: якось я впала у воду і вже почала тонути, аж раптом якийсь молодий чоловік кинувся до мене і став тонути поруч. А коли нас відкачали, ми одружилися. *** — Якщо ти будеш зваблювати нашу покоївку, — каже дружина чоловікові, — я з тобою розлучуся! — Через таку дурницю? — Запам'ятай: такого чоловіка, як ти, я завжди знайду, а таку покоївку — ніколи!

Попередній запис за тел.: 3612478, 8 096 5126384 Лікарня №4,вул. Солом'янська, 17

Äî ðîçãëÿäó ïðèéìàºìî ôîòîãðàô³¿ âàøèõ áëèçüêèõ, íàâ³òü ç ðîäèííîãî àðõ³âó. Ñâî¿ ôîòîêàðòêè(ôîðìàòîì íå ìåíøå 10õ15) íàäñèëàéòå íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Íàéêðàù³ ðîáîòè áóäóòü îïóáë³êîâàí³. Ôîòîãðàô³¿ (êîëüîðîâ³ àáî ÷îðíî-á³ë³) ìàþòü áóòè ÿê³ñíèìè, äî íèõ òðåáà äîäàòè íàçâó, ³ì’ÿ, ïð³çâèùå òà àäðåñó àâòîðà.

Газета «Солом'янка» №3 (лютий 2008 року)  
Газета «Солом'янка» №3 (лютий 2008 року)  

Районна газета Солом'янського району м. Києва «Солом'янка» №3 (лютий 2008 року)

Advertisement