Page 1

Bedรถmningsmatriser Engelska


Färdigheter Lyssna

E

C

A

Förstå innehåll och uppfatta detaljer i talad engelska.

Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo

Kunna redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Kunna välja och använda sig av strategier för lyssnande

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Kunna välja talat språk från olika medier och använda det valda materialet i sin egen interaktion.

Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen interaktion.

Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett meningsfullt eller användbart sätt använda det valda materialet i sin egen interaktion.

Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett meningsfullt, användbart och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen interaktion.

Kunna agera utifrån budskap och intruktioner i innehållet.

Strategi för lyssnande: Använder sin förförståelse för att göra så goda gissningar eller uppskattningar som möjligt av det man inte förstår. Kan gissa sig till det huvudsakliga budskapet med hjälp av sammanhanget, kända ord, bilder eller rubriker. Lyssna till röstläget för att avgöra hur personen mår


Färdigheter - Tala

E

C

A

Kunna välja talat språk från olika medier samt med relevans använda det valda materialet i sin egen interaktion.

Kan välja talat språk från olika medier samt till viss del använda det på ett meningsfullt eller användbart sätt i sin eget samtal

Kan välja talat språk från olika medier samt på ett på ett meningsfullt eller användbart sätt använda det valda materialet i sitt eget samtal

Kan välja talat språk från olika medier samt på ett på ett meningsfullt, användbart och effektivt sätt använda det valda materialet i sitt eget samtal

Kunna i muntliga framställningar i olika genrer formulera sig begripligt och sammanhängande.

Kan tala /uttrycka sig enkelt = använder ett mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser, Kan tala begripligt = innebär att eleven kan använda några få enkla grammatiska strukturer och mönster och för det mesta göra sig förstådd. Kan tala ganska sammanhängande.

Kan tala ganska varierat = använder sig av en bredare repertoar av ord och satsstrukturer.

.

Kunna förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.

Kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att bli tydligare och variera sig

Kan bearbeta sitt tal och göra bra förbättringar

Kunna i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig begripligt, med flyt samt anpassa till syfte, mottagare och situation.

Kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla, vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.

Kan uttrycka sig tydligt= handlar om att eleven kan använda vanliga strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt.

Kan tala med flyt = Kan haka i, fylla på och utveckla samtalet utan svårigheter.

Kan tala med visst flyt = uttrycker sig ganska obehindrat i olika typer av samtal Kan haka i och fylla på samtalet utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp. Kan till viss del anpassa genom att välja och använda hälsningsfraser eller tilltalsformer. Kan till viss del anpassa till artighet eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket och språkområdet. Det kan också handla om att anpassa talhastigheten eller artikulationen efter vem man vänder sig till.

Kunna välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet

Kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet

Kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för den framåt på ett bra sätt.


Färdigheter - Tala Kunna diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

E Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

A

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Ex. på strategier i tal = Ta initiativ till samtal Ge bekräftelse, Ställa följdfrågor, Ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. Göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel att använda ett enklare språk än man normalt använder eller att bara beskriva delar av det man vill säga.

Förtydliga, variera och berika kommunikationen = intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad


Färdigheter - Läsa

E

C

A

Kunna förstå innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.

Eleven kan uppfatta väsentliga detaljer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer

Kunna visa sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kunna välja och använda sig strategier för läsning.

Kan välja och använda sig av någon strategi för läsning.

Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Kunna välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion

Kan välja texter från olika medier samt till viss del använda det valda materialet i sin egen produktion på ett meningsfullt och användbart sätt

Kan välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion på ett meningsfullt och användbart sätt

Strategier förläsning: Använder sin förförståelse för att göra så goda gissningar eller uppskattningar som möjligt av det man inte förstår. Kan gissa sig till det huvudsakliga budskapet med hjälp av sammanhanget, kända ord, bilder eller rubriker.


Färdigheter - skriva

E

C

A

Kunna välja skrivet språk från olika medier samt med relevans använda det valda materialet i sin egen produktion

Kan välja skrivet språk från olika medier samt till viss del använda det på ett meningsfullt eller användbart sätt i sin egen produktion

Kan välja skrivet språk från olika medier samt på ett meningsfullt eller användbart sätt använda det valda materialet i sin egen produktion

Kan välja skrivet språk från olika medier samt på ett meningsfullt, användbart och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.

Kunna i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig begripligt och sammanhängande.

Kan uttrycka sig enkelt = använder ett mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser, Kan tala begripligt = innebär att eleven kan använda några få enkla grammatiska strukturer och mönster och för det mesta göra sig förstådd. Kan skriva ganska sammanhängande.

Kan skriva ganska varierat = använder sig av en bredare repertoar av ord och satsstrukturer.

.

Kunna förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.

Kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att bli tydligare och variera sig

Kan bearbeta och göra bra förbättringar

Kunna i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig begripligt, med flyt samt anpassa till syfte, mottagare och situation.

Kan i olika sammanhang skriva enkla, vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.

Kan uttrycka sig tydligt= handlar om att eleven kan använda vanliga strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt.

Kan till viss del välja och använda sig av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket och språkområdet.

Kan skriva med flyt = Kan utveckla texten utan svårigheter.

Kan skriva med visst flyt = uttrycker sig ganska obehindrat i olika typer av texter

Kunna välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar texten

Kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar texten

Kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar texten och för den framåt på ett bra sätt.

Kunna diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Förtydliga, variera och berika kommunikationen = fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad


Matriser engelska  

bedömningsmatriser i engelska år 7-9