"Наш Соликамск" №28 (32) от 06.08.2020

Page 28

Ñðåäà 12 àâãóñòà

5:00, 9:20 "Äîáðîå óòðî" 12+ 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Íîâîñòè 16+ 9:55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" 6+ 10:55 "Æèòü çäîðîâî!" 16+ 12:15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" 16+ 15:15, 3:05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 16:00, 3:45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+ 18:40, 1:25 "Íà ñàìîì äåëå" 16+ 19:40 "Ïóñòü ãîâîðÿò" 16+ 21:00 "Âðåìÿ" 16+ 21:30 Ò/ñ "Æåëòûé ãëàç òèãðà" 16+ 23:30 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò" 16+ 2:15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" 16+

5:00, 9:30 "Óòðî Ðîññèè" 16+ 9:00, 14:30, 21:05 Âåñòè-Ïåðìü 16+ 9:55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+ 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè. 16+ 11:30 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 12+ 12:40, 18:40 "60 Ìèíóò" 12+ 14:55, 3:30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" 12+ 17:15 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð" 16+

21:20 Ò/ñ "Îñèíîå ãíåçäî" 12+ 1:50 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" 16+

7:00, 12:30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 16+ 8:00 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+ 8:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+ 9:00 "Äîì-2. Lite" 16+ 10:15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 16+ 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+ 13:30 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" 16+ 14:30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" 16+ 16:30 Ò/ñ "Óíèâåð" 16+ 18:30 Ò/ñ "Ôèòíåñ" 16+ 20:00, 20:30 Ò/ñ "Ïàòðèîò" 16+ 21:00, 21:30 Ò/ñ "Îëüãà" 16+ 22:00 "Êîìåäè Êëàá" 16+ 23:00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 16+ 0:00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 16+ 1:00 "Comedy Woman" 16+ 2:00, 2:50, 3:40 "STAND UP" 16+ 4:30 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" 16+ 6:10, 6:35 "ÒÍÒ. Best" 16+

6:00, 5:50 "Åðàëàø" 0+ 6:30 Ìóëüòôèëüìû 0+ 7:15, 17:35 Ò/ñ "Íàãèåâ íà êàðàíòèíå" 16+ 8:00, 19:00 Ò/ñ "Ñòîðèç" 16+ 9:00 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ.  ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà" 0+ 11:20 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 16+ 14:20 Ò/ñ "Êóõíÿ" 16+ 20:00 Õ/ô "Íî÷ü â ìóçåå. Ñåêðåò ãðîáíèöû" 6+ 21:55 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ è Õðàì ñóäüáû" 0+ 0:20 Õ/ô "Ñóäüÿ" 18+ 2:50 Ìóëüòôèëüìû" 0+

8:00, 0:10 Õ/ô "Áóäíè è ïðàçäíèêè Àëåêñàíäðà Åðìàêîâà" 12+ 8:30, 0:45 "Èíñïåêòîð ÃÀÈ" 16+ 9:50 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà Ìåãðå" 16+ 11:25 Ì/ô "Óìêà" 6+ 11:40 Õ/ô "Óëûáêà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è" 6+ 11:50 "Ïðîïàë Ïåòÿ-ïåòóøîê" 0+ 12:05, 13:20 Õ/ô "Êoìåäèÿ îøèáîê" 12+ 14:35 Ä/ô "Íèêîëà Òåñëà" 12+ 15:40 Ì/ô "Êîðîòûøêà-çåëåíûå øòàíèøêè" 0+ 15:50, 17:00 Õ/ô "Âèíñåíò Âàí Ãîã - íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ìîåãî äÿäþøêè" 12+ 18:05 Õ/ô "Ïîñëå ñâàäüáû" 12+ 20:00 Ä/ô "Øîñòàêîâè÷ êðóïíûì ïëàíîì" 12+ 21:05, 22:25, 5:20, 6:25 Õ/ô "Ìèññèÿ â Êàáóëå" 12+ 23:40, 7:30 "Ñûíû Ðîññèè" 12+ 2:15 Õ/ô "Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà Ôåäîðà" 12+ 3:45 "Àðáàòñêèé ðîìàíñ" 12+ 4:40 Ì/ô "×èïîëëèíî" 6+

5:05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 16+ 6:00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 16+ 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ. 16+ 8:25, 10:25 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 16+ 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 16+ 13:55 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû" 16+ 16:25 "ÄÍÊ" 16+ 18:20, 19:35 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû" 16+ 21:00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå âîéíû" 16+ 0:40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 16+ 3:10 "Äåëî âðà÷åé" 16+

6:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ. 7:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ýëèçàáåò Òåéëîð. 7:30, 19:45, 1:45 "Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà". 12+ 8:25, 22:05 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà". 12+ 9:40, 23:20 "Ïîëüøà. Èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü ãîðîäà Òîðóíü". 12+ 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 10:15 Ä/ô "Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê îò Áîãà". 12+ 11:10, 20:55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. 11:50 "Î âðåìåíàõ è íðàâàõ". 12+ 12:20 Academia. 13:10, 0:25 Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð Áðèòòåíà-Øîñòàêîâè÷à. 14:30 Ñïåêòàêëü "Äâå æåíùèíû". 12+ 17:00 "Èñïàíèÿ. Òåðóýëü". 12+ 17:30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò". 12+ 18:00 "Ïîëèãëîò". 12+ 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àâäîòüÿ Ïàíàåâà è Íèêîëàé Íåêðàñîâ. 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+ 21:35 Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí. "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ". 12+ 23:35 Ä/ô "Ñåðãåé Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå". 12+ 2:40 "Ãåðìàíèÿ. Ñòàðûé ãîðîä Áàìáåðãà". 12+

6:00, 5:15 "Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé - 3" 12+ 7:00, 18:30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 16+ 8:00, 9:20, 10:00, 11:30 "Äîðîæíûå âîéíû" 16+ 12:00 +100500 18+ 13:30, 4:45 Óëåòíîå âèäåî 16+ 14:30 "Óòèëèçàòîð" 2 12+ 15:30 Ò/ñ "Ñîëäàòû - 6" 12+ 19:30, 20:30 "Ðåøàëà" 16+ 22:30, 23:00 "Îïàñíûå ñâÿçè" 18+ 0:00, 4:00 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" 16+ 1:00 Ò/ñ "Ìèð Äèêîãî çàïàäà" 18+

6:00, 8:45 Ìóëüòôèëüìû. 0+ 8:30 "Ðèñóåì ñêàçêè" 0+ 9:20, 17:30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" 16+ 11:00, 16:00 Ò/ñ "Ãàäàëêà" 16+ 12:00, 13:00 "Íå âðè ìíå" 12+ 14:00 Ò/ñ "Çíàêè ñóäüáû" 16+ 15:00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 16+ 18:30 Ò/ñ "Íåèçâåñòíûé" 16+ 20:30 Ò/ñ "Êîñòè" 12+ 23:00 Õ/ô "Àìåðèêàíñêèé ïèðîã" 16+ 1:15 "Êèíîòåàòð "Arzamas"" 12+ 2:00 "×åëîâåê-íåâèäèìêà" 16+

9:15 Õ/ô "Ñîììåðñáè" 16+ 11:25, 17:10 "Ðåïðîäóêöèÿ" 16+ 13:20 Õ/ô "Îáëàñòè òüìû" 16+ 15:10 Õ/ô "Âåê Àäàëèí" 16+ 19:10 Õ/ô "Øàëüíûå äåíüãè" 16+ 21:00 "Íå ïîéìàí, íå âîð" 16+

23:10 Õ/ô "Êàê óêðàñòü íåáîñêð¸á" 12+ 1:00 Õ/ô "Áîëüøàÿ èãðà" 18+ 3:25 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì" 12+ 5:15 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì 2" 12+ 7:00 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì 3" 12+

6:30 "6 êàäðîâ" 16+ 7:30, 5:40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 16+ 9:35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 16+ 10:30, 4:00 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+ 12:40, 3:15 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+ 13:40, 2:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+ 14:45, 1:55 Ò/ñ "Ïîð÷à" 16+ 15:15 Õ/ô "Êðåñòíàÿ" 16+ 19:00 Õ/ô "Ñëó÷àéíûõ âñòðå÷ íå áûâàåò" 16+ 23:20 Ò/ñ "Æåíñêèé äîêòîð" 16+

5:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+ 6:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+ 7:00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" 16+ 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Íîâîñòè" 16+ 9:00, 15:00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 16+ 11:00 "Êàê óñòðîåí ìèð" 16+ 12:00, 16:00, 19:00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 16+ 13:00, 23:30 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" 16+ 14:00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè" 16+ 17:00, 3:00 "Òàéíû ×àïìàí" 16+ 18:00, 2:15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" 16+ 20:00 Õ/ô "Ïðåñòóïíèê" 16+ 22:10 "Ñìîòðåòü âñåì!" 16+ 0:30 Õ/ô "Íèíäçÿ 2" 18+ 4:40 "Âîåííàÿ òàéíà" 16+

10:00, 18:00, 2:00 Ò/ñ "Ëþáîâü êàê ëþáîâü" 16+ 12:00, 20:00, 4:00 Ò/ñ "Òàòüÿíèí äåíü" 12+ 14:00, 22:00 Ò/ñ "Ãðîìîâû. Äîì íàäåæäû" 16+ 15:00, 23:00, 7:00 Ò/ñ "Ëþáîâü ïî ïðèêàçó" 16+ 16:00, 0:00, 8:00 Ò/ñ "Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå" 16+ 17:00, 1:00, 9:00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà. Íîâàÿ âåðñèÿ" 16+ 6:00 Ò/ñ "Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä" 16+

2:50 Õ/ô "Ïîëíûé êîíòàêò" 16+ 4:10 Õ/ô "Ãðàôîìàôèÿ" 12+ 5:40 Õ/ô "Âîéíà è ìèð ñóïðóãîâ Òîðáååâûõ" 12+ 7:20 "Êàâêàçñêàÿ ðóëåòêà" 16+ 8:40 "Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë" 16+ 10:20 "Êîëÿ - ïåðåêàòè ïîëå" 16+ 12:05 Õ/ô "Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáèùà" 12+ 13:45 Õ/ô "Ïèîíåðû-ãåðîè" 16+ 15:50 Õ/ô "Äâå æåíùèíû" 16+ 17:45 Õ/ô "Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ èãðà" 16+ 19:25 "Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó" 12+ 23:05 Õ/ô "Êëàäîèñêàòåëè" 16+ 1:05 Õ/ô "Íå ñâàäåáíîå ïóòåøåñòâèå" 12+

6:00 "Íàñòðîåíèå". 16+ 8:10 "Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè" 12+ 8:40 Õ/ô "Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå". 6+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ. 16+ 11:50 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî". 12+ 13:40, 5:10 "Ìîé ãåðîé" 12+ 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé. 16+ 15:05, 3:40 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè". 12+ 16:55 "Ñîâåòñêèå ìàôèè" 16+ 18:15 Õ/ô "Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû Äæîâàííû" 12+ 22:30 "Îáëîæêà" 16+ 23:05, 1:50 "Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Âèöèí" 16+ 0:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 16+ 0:30 Ïåòðîâêà, 38 16+ 0:45 "Êðàñíûé ïðîåêò" 16+ 2:30 "Äèêèå äåíüãè" 16+ 3:15 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 16+

   Âñå ëþäè ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè èíòåëëåêòà. Íî íåêîòîðûå áåññèìïòîìíî.

5:00, 5:45, 6:35 Îðåë è ðåøêà 16+ 7:30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" 16+ 11:00 Ïàöàíêè 3 16+ 13:00 Êîíäèòåð 2 16+ 15:30 Íà íîæàõ 16+ 22:00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" 16+ 23:30 Ò/ñ "Ëþáèìöû" 16+ 0:35 Òàòó íàâñåãäà 16+ 1:35 Ïÿòíèöà News 16+ 2:10 Ò/ñ "Äðåâíèå" 18+ 3:35 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+ 4:30 Îðåë è ðåøêà 16+

7:40 "Ïàïà ïîïàë" 12+ 11:35, 19:30 "Ìàñòåðøåô" 16+ 16:55 Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå 16+ 22:30 ß ñòåñíÿþñü ñâîåãî òåëà 16+ 2:25 Ò/ñ "Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê" 16+ 4:10 "Ñóïåð÷èñòêà" 12+ 5:55 "Ñâàäüáà âñëåïóþ" 16+

12:00, 20:00, 4:00 "Ôîðòèòüþä, 1" Òðèëëåð 18+ 12:55, 20:55, 4:55 "Îïåðàöèÿ "Êîëèáðè"" Òðèëëåð 16+ 14:50, 22:50, 6:50 "Ðóêîïèñü, íàéäåííàÿ â Ñàðàãîñå" 12+ 16:40, 0:40, 8:40 "Øàëüíûå äåíüãè: Ñòîêãîëüìñêèé íóàð" 18+ 18:25, 2:25, 10:25 "Íåáî. Ñàìîëåò. Äåâóøêà" Äðàìà 16+

7:00 Ì/ñ "Òèìîí è Ïóìáà" 6+ 7:25 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà" 6+ 7:50 Ì/ñ "Àëàääèí" 0+ 8:10 Ì/ñ "Ëåãåíäà î Òàðçàíå" 6+ 8:35, 13:15 Ì/ñ "Ëèëî è Ñòè÷" 0+ 9:00 Ì/ñ "Àðòóð è ìèíèïóòû" 6+ 9:30 Ì/ñ "Ãîðîä ãåðîåâ: Íîâàÿ èñòîðèÿ" 6+ 9:55 Ì/ñ "Óòèíûå èñòîðèè" 6+ 10:25 Ì/ñ "Óëèöà Äàëìàòèíöåâ, 101" 6+ 10:55 Ì/ñ "ϸñ Ïýò" 6+ 11:00 "Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè" 0+ 13:00 Ì/ñ "Óõîäè, Åäèíîðîã!" 6+ 14:15 Ì/ñ "Çàê Øòîðì - Ñóïåðïèðàò" 6+ 15:15, 19:35 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Ëàïêè ñóäüáû" 6+ 16:15, 20:35 Ì/ñ "Ëåäè Áàã è Ñóïåð-Êîò" 6+ 17:10 Ò/ñ "Êåé Ñè. Ïîä ïðèêðûòèåì" 12+ 17:40 Ò/ñ "Èñòîðèè Ðàéëè" 12+ 18:10 Ì/ñ "Çàêîí Ìåðôè" 12+ 18:40 Ì/ñ "Ôèíåñ è Ôåðá" 6+ 19:10 "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" 12+ 21:30 Ì/ô "Çîëóøêà" 6+ 23:05 Ì/ñ "Çâ¸çäíàÿ ïðèíöåññà è ñèëû çëà" 12+ 0:05 Ì/ñ "7 ãíîìîâ" 6+ 1:00 Ì/ñ "Ìñòèòåëè: Ñåêðåòíûå Âîéíû" 12+ 2:00 Ò/ñ "Ïîäîïûòíûå" 6+ 3:45 Ò/ñ "Áèííè è ïðèçðàê" 12+ 5:10 Ì/ñ "Çèï Çèï" 12+ 6:15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 6+

6:40, 8:20 "Íåáåñíûé òèõîõîä" 0+ 8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ 16+ 8:30, 10:05, 13:15, 14:05 Ò/ñ "×êàëîâ" 16+ 10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+ 18:35, 4:00 "Îðóæèå Ïîáåäû" 6+ 18:50 Ä/ñ "Áèòâà çà íåáî" 12+ 19:35, 20:25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" 12+ 21:30 "Îòêðûòûé ýôèð" Ëó÷øåå 12+ 22:55 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" 6+ 23:05 Õ/ô "×èñòîå íåáî" 12+ 1:10 Õ/ô "Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîìáàðäèðîâùèêà" 0+ 2:25 Õ/ô "Çà îáëàêàìè - íåáî" 6+ 4:15 Ò/ñ "×óæèå êðûëüÿ" 12+

8:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Íîâîñòè 16+ 8:05, 16:25, 2:00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð 16+ 11:00, 14:25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ôèíàë 8-ìè". 1/4 ôèíàëà 0+ 13:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+ 14:05 Ñ/ð "Ñàìûé óìíûé". 12+ 17:10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà Êàðëñåíà. "Grand Final" 0+ 17:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õóñåéí Áàéñàíãóðîâ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Æóðàâñêîãî 16+ 18:55 "Ïðàâèëà èãðû" 12+ 19:40 "Ðîòîð" - "Çåíèò". Live". 12+ 20:00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 0+ 21:55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 16+ 23:05 Âñå íà ôóòáîë! 16+ 23:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ôèíàë 8-ìè". 1/4 ôèíàëà. "Àòàëàíòà" (Èòàëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 16+ 2:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Ñòàìï Ôýéðòåêñ ïðîòèâ Äæàíåò Òîää 16+ 4:15 Ä/ö "Îäåðæèìûå". 12+ 4:45 "Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü". 12+ 5:45 Õîêêåé. Êóáîê Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí. "Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà) - "Íåôòåõèìèê" (Íèæíåêàìñê) 0+

6:55 "Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè" 12+ 8:20 "Ñòðÿïóõà" 6+ 9:40 "Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåù¸í" 6+ 11:00, 21:00 "Ñâàòû" 16+ 13:00 "Äåòåêòèâû" 16+ 14:30 "Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ" 12+ 16:05 "Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü" 12+ 17:30 "Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè" 12+ 19:25 "Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà Çîðèíà" 12+ 23:00 "Ýêèïàæ" 12+ 1:35 "Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ" 12+ 3:25 "Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå" 12+ 4:55 "Èíòåðäåâî÷êà" 16+

7:00, 11:00, 15:00, 19:30, 5:20 "Èçâåñòèÿ" 16+ 7:35, 8:20, 9:10, 10:00, 15:45, 16:40, 17:35, 18:30 Ò/ñ "Øåô. Íîâàÿ æèçíü" 16+ 11:25, 12:25, 13:20, 14:20, 15:25 Ò/ñ "Ëèòåéíûé, 4" 16+ 19:45, 20:40 Ò/ñ "Ïÿòíèöêèé" 16+ 21:30, 22:15, 22:55, 23:40, 0:20, 2:30 Ò/ñ "Ñëåä" 16+ 1:10 Ò/ñ "Ñâîè" 16+ 2:00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê 16+ 3:10 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 16+

3:10, 10:00, 18:00 "Ïðàêòèêà" 12+ 4:00 "ÎÒÐàæåíèå" 12+ 6:25 "Äîì "Ý" 12+ 6:50, 20:30 "Ìîÿ èñòîðèÿ" 12+ 7:20 "Áîëüøàÿ ñòðàíà" 12+ 7:30, 2:40 "Ãåíèè îò ïðèðîäû" 12+ 8:00 "Äîìàøíèå æèâîòíûå" 12+ 8:30 "Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò" 12+ 9:00, 19:05, 1:50 Ñåêðåòû ñàäà 12+ 10:50, 18:50 "Ìåäîñìîòð" 12+ 11:00, 17:05 "Êàëåíäàðü" 12+ 11:40, 17:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+ 11:50, 0:00 Ò/ñ "Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè" 12+ 13:45 "Âñïîìíèòü âñ¸" 12+ 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 Íîâîñòè 16+ 14:05, 15:15, 21:00, 22:20 "ÎÒÐàæåíèå" 16+ 20:05 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè"12+

2:45 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèê" 16+ 5:00 "Ñòàðèêàì òóò íå ìåñòî" 16+ 7:20 Õ/ô "Âîèíû ñâåòà" 16+ 9:05 Õ/ô "Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà" 12+ 11:15 Õ/ô "Àñòðàë" 16+ 13:15 Õ/ô "Òðè èêñà" 16+ 15:35 Õ/ô "Ýâàêóàöèÿ" 16+ 17:35 Õ/ô "Ëåîí" 16+ 20:05 "Ïîñëåäíèé áîéñêàóò" 16+ 22:00 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî Ðàéàíà" 16+ 0:55 Õ/ô "Ïîëèöåéñêèå" 16+

5:00, 3:45 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" 12+ 5:30, 10:10 "Äóðíàÿ êðîâü" 16+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Íîâîñòè 16+ 13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 17:15 "Äåëà ñóäåáíûå" 16+ 18:15, 19:25 Ò/ñ "ÏÏÑ" 16+ 21:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+ 22:20, 0:00 "Èãðà â êèíî" 12+ 0:45 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 16+

7:00 Ðàííèå ïòàøêè. "Ìàëûøàðèêè", "Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà", "Äîìèêè" 0+ 8:55, 9:30 "×èê-çàðÿäêà" 0+ 9:00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+ 9:35 Ì/ñ "Ìè-Ìè-Ìèøêè" 0+ 10:30 Ì/ñ "Áóð¸íêà Äàøà" 0+ 10:35 Ì/ñ "Ëóêàñ è Ýìèëè" 0+ 11:20 "Ìèêðîèñòîðèÿ" 0+ 11:25 "Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò" 0+ 11:35 Ì/ô "Ñêàçêà ïðî ëåíü" 0+ 11:45 Ì/ô "Âåðøêè è êîðåøêè" 0+ 12:00 Ì/ô "Ëåñíàÿ èñòîðèÿ" 0+ 12:10 Ì/ô "Ïåòóøîê - çîëîòîé ãðåáåøîê" 0+ 12:20 "Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå èññëåäîâàòåëè" 0+ 12:25 Ì/ñ "Òóðáîçàâðû" 0+ 13:25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà" 0+ 13:35 Ðåâ è çàâîäíàÿ êîìàíäà 0+ 14:15 Ì/ñ "Áåí 10" 12+ 14:40 Ì/ñ "Ãîðìèòè" 6+ 15:05 Ì/ñ "Ìåòàëèîíû" 6+ 15:30 Ì/ñ "Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ ñïåøèò íà ïîìîùü!" 0+ 15:35 Ì/ñ "Äæèíãëèêè" 0+ 16:00 "Íàâèãàòîð. Íîâîñòè" 0+ 16:10 Ì/ñ "Áýáè Ëóíè Òþíç" 0+ 16:50 "Ãîâîðèì áåç îøèáîê" 0+ 17:00 "Ìàøèíêè", "×åëîâå÷êè" 0+

17:40 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" 0+ 18:40 "ÒðèÎ!" 0+ 18:45 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 0+ 19:40 "Ïðîñòàÿ íàóêà" 6+ 19:45 Ì/ñ "Òðè êîòà" 0+ 20:50 Ì/ñ "Áèíã" 0+ 21:30 Ì/ñ "Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü" 0+ 22:20 Ì/ñ "Äåðåâÿøêè" 0+ 22:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+ 22:45 Ì/ñ "Çåáðà â êëåòî÷êó" 0+ 22:50 Ì/ñ "Îðàíæåâàÿ êîðîâà" 0+ 0:00 Ì/ñ "Ýâîëþöèÿ ×åðåïàøåêíèíäçÿ" 6+ 0:50 Ì/ñ "Áàêóãàí" 6+ 1:10 "Åðàëàø" 6+ 2:15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" 12+ 3:00 "Ôà-Ñîëü â öèðêå" 0+ 3:15 Ì/ñ "Ñàííè Äýé" 0+ 4:00 Ì/ñ "Ñîíèê Áóì" 6+ 5:05 Ì/ñ "Ãîâîðÿùèé Òîì è äðóçüÿ" 0+ 5:50 "Áóì! Øîó" 0+ 6:05 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 0+

8:00, 4:25 Âàø àãðîíîì 12+ 8:15, 4:45 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 8:50, 5:15 ×àñòíûé ñeêòoð 12+ 9:20, 5:45 Îãîðîä îò-êóòþð 12+ 9:50, 6:10 50 îòòåíêîâ æåëå 12+ 10:05, 6:25 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ 16+ 10:35, 14:35, 18:40, 22:45, 3:00, 6:50 Âàðåíüå 12+ 10:55, 7:05 Äà÷íûå ðàäîñòè 12+ 11:25, 7:35 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé 12+ 11:55 Äîì, ìèëûé äîì! 12+ 12:10 Âåðøêè-êîðåøêè 12+ 12:25 Ìàñòåð-ñàäîâîä 12+ 13:00 ß - ôåðìåð 12+ 13:30 Ñòðîéïëîùàäêà 12+ 14:05 Ïðîôïðèãîäíîñòü 12+ 14:55 Âîçðîæäåíèå ñàäà 12+ 15:25 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà 12+ 15:55 Ìîÿ êðåïîñòü 12+ 16:30 ...È ÊÎÌÏÎÒ! 12+ 16:45 Ñàäîâûé äîêòîð 12+ 17:00 Îãîðîä êðóãëûé ãîä 12+ 17:30 Ëåãåíäàðíûå áðàòüÿ-ïåêàðè 18:25 Èíñòðóìåíòû 12+ 18:55 Óðîæàé íà ñòîëå 12+ 19:25 Æèçíü â äåðåâíå 12+ 20:00 Äîìîâîäñòâî 12+ 20:20 Èäèòå â áàíþ 12+ 20:35 Êóõíÿ íàðîäîâ ÑÑÑÐ 12+ 20:50 Âûñøèé ñîðò 12+ 21:10 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõîâûì 12+ 21:40 Äîìàøíèå çàãîòîâêè 12+ 21:55 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî 12+ 22:25 Ïîëíîå ëóêîøêî 12+ 23:00 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåíòû 12+ 23:30 Äà÷íûå õèòðîñòè 12+ 23:50 Ñàìîãîí 16+ 0:10 Äåêîðàòèâíûé îãîðîä 12+ 0:40 Áèòâà îãîðîäîâ 12+ 1:15 çàÑÀÄà 12+ 1:45 Ñåêðåòû ñòèëÿ 12+ 2:10 Êèñåëüíûå áåðåãà 12+ 2:30 Äåëî â îòäåëêå 12+ 3:15 Ñàä â ðàäîñòü 12+ 3:45 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê 4:15 Çàêóñêè 12+