"Наш Соликамск" №28 (32) от 06.08.2020

Page 26

Ïîíåäåëüíèê 10 àâãóñòà 5:00, 9:20 "Äîáðîå óòðî" 12+ 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Íîâîñòè 16+ 9:55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" 6+ 10:55 "Æèòü çäîðîâî!" 16+ 12:15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" 16+ 15:15, 3:05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 16:00, 3:45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+ 18:40, 1:25 "Íà ñàìîì äåëå" 16+ 19:40 "Ïóñòü ãîâîðÿò" 16+ 21:00 "Âðåìÿ" 16+ 21:30 Ò/ñ "Æåëòûé ãëàç òèãðà" 16+ 23:30 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò" 16+ 2:15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" 16+

5:00, 9:30 "Óòðî Ðîññèè" 16+ 9:00, 14:30, 21:05 Âåñòè-Ïåðìü 16+ 9:55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+ 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè. 16+ 11:30 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 12+ 12:40, 18:40 "60 Ìèíóò" 12+ 14:55, 3:30 "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" 12+ 17:15 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð" 16+ 21:20 Ò/ñ "Îñèíîå ãíåçäî" 12+ 1:50 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" 16+

7:00, 7:30, 12:30, 13:00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 16+ 8:00 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+ 8:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+ 9:00 "Äîì-2. Lite" 16+ 10:15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 16+ 11:30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 16+ 13:30 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" 16+ 14:30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" 16+ 16:30 Ò/ñ "Óíèâåð" 16+ 18:30 Ò/ñ "Ôèòíåñ" 16+ 20:00, 20:30 Ò/ñ "Ïàòðèîò" 16+ 21:00, 21:30 Ò/ñ "Îëüãà" 16+ 22:00 "Êîìåäè Êëàá" 16+ 23:00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 16+ 0:00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 16+ 1:00 "Òàêîå êèíî!" 16+ 1:30 "Comedy Woman" 16+ 2:25, 3:15, 4:05 "STAND UP" 16+ 4:55 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" 16+ 6:35 "ÒÍÒ. Best" 16+

6:00, 5:45 "Åðàëàø" 0+ 6:30 Ì/ñ "Áîññ-ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå" 6+ 6:50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé" 0+ 7:30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" 0+ 8:10 "Çíàêîìüòåñü, Äåéâ" 12+ 10:00 "Ñàìûé ëó÷øèé äåíü" 16+ 12:10 Ò/ñ "Êóõíÿ" 16+

17:35 Ò/ñ "Íàãèåâ íà êàðàíòèíå" 16+ 19:00 Ò/ñ "Ñòîðèç" 16+ 19:50 Õ/ô "Íî÷ü â ìóçåå" 12+ 22:00 Õ/ô "Ñêàçêè íà íî÷ü" 12+ 23:55 Õ/ô "Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè" 12+ 2:00 Õ/ô "Òûñÿ÷à ñëîâ" 16+ 3:25 Ì/ô "Äàôôè Äàê. Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ" 0+ 4:40 Ì/ô "Äàôôè Äàê. Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè" 0+

8:00, 23:35 Õ/ô "Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà Ôåäîðà" 12+ 9:25 Ä/ô ""Ïàïà" èëè "çîëîòàÿ ðûáêà" àêàäåìèêà Èñàíèíà" 12+ 10:05 "Âëþáëåííûé Ïàðèæ" 12+ 11:10 Ìóëüòôèëüìû 6+ 12:20, 13:45 Õ/ô "Îáðûâ" 12+ 15:00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 15:50, 17:05 Õ/ô "Êoìåäèÿ îøèáîê" 12+ 18:20 Ä/ô "Íèêîëà Òåñëà" 12+ 19:20 Ä/ô "Ðóññêàÿ êëàññèêà" 12+ 19:55, 6:15 "Áóäíè è ïðàçäíèêè Àëåêñàíäðà Åðìàêîâà" 12+ 20:30, 6:45 "Èíñïåêòîð ÃÀÈ" 16+ 21:55 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà Ìåãðå" 16+ 1:15 Õ/ô "Øàðàäà" 16+ 3:20 Ä/ô "Ëåòîïèñåö óõîäÿùåé Ðóñè. Ïàâåë Êîðèí. Ðåêâèåì" 12+ 4:10 "Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå" 6+ 5:05 Õ/ô "Øèíåëü" 12+

5:05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 16+ 6:00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 16+ 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ. 16+ 8:25, 10:25 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 16+ 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 16+ 13:55 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû" 16+ 16:25 "ÄÍÊ" 16+ 18:20, 19:35 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû" 16+ 21:00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå âîéíû" 16+ 0:40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 16+ 3:05 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 12+ 3:50 "Äåëî âðà÷åé" 16+

6:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+ 7:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 7:30, 19:45, 1:45 "Òàéíû ñîáîðà Ñàíòà-Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå". 12+ 8:30, 22:05 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà". 12+ 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 10:15 "Êîðîëè äèíàñòèè Ôàáåðæå" 10:55, 0:20 "Ôðàíöèÿ. Èñòîðè÷åñêàÿ êðåïîñòü Êàðêàññîíí". 12+ 11:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ. 11:50 "Î âðåìåíàõ è íðàâàõ". 12+ 12:20 Academia. 13:10, 0:35 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè 13:45 "Ñèÿþùèé êàìåíü". 12+ 14:30 Ñïåêòàêëü "Âîëêè è îâöû". 12+ 17:30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò". 12+ 18:00 "Ïîëèãëîò". 12+ 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+ 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+ 20:55 "Ïîðòóãàëèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð Ïîðòó". 12+ 21:10 "ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè... Äàâèä Ñàìîéëîâ è Èîñèô Áðîäñêèé". 12+ 23:35 Ä/ô "Ãðóñòíàÿ ìóçûêà ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà...". 12+ 1:10 "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ". 12+ 2:35 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå". 12+

7:00 "Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè" 6+ 8:20 "Èíòåðäåâî÷êà" 16+ 11:00, 21:00 "Ñâàòû" 16+ 13:00 "Äåòåêòèâû" 16+

14:30 "ß øàãàþ ïî Ìîñêâå" 12+ 16:00 "Íåïîääàþùèåñÿ" 6+ 17:30 "Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà" 6+ 19:20 "Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ" 12+ 23:00 "Âåðíûå äðóçüÿ" 6+ 0:55 "Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåù¸í" 6+ 2:20 "Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà" 12+ 4:05 "Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ" 6+ 5:25 "Ïîêðîâñêèå âîðîòà" 12+

6:00 Ìóëüòôèëüìû. 0+ 9:20, 17:30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" 16+ 11:00, 16:00 Ò/ñ "Ãàäàëêà" 16+ 12:00, 13:00 "Íå âðè ìíå" 12+ 14:00 Ò/ñ "Çíàêè ñóäüáû" 16+ 15:00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 16+ 18:30 Ò/ñ "Íåèçâåñòíûé" 16+ 20:30 Ò/ñ "Êîñòè" 12+ 23:00 Õ/ô "Ñìåð÷" 12+ 1:30, 2:15, 3:00, 3:45, 4:30, 5:15 "Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé" 16+

9:10 Õ/ô "Íåñïÿùèå â Ñèýòëå" 6+ 11:00 Õ/ô "Ïîãðóæåíèå" 16+ 12:50 Õ/ô "Ïåðåãîâîðùèê" 16+ 15:15 Õ/ô "Íå ïîéìàí, íå âîð" 16+ 17:35 Õ/ô "Ãàäêèé ÿ" 6+ 19:10 Õ/ô "Ãàäêèé ÿ 2" 6+ 21:00 Õ/ô "Ðåïðîäóêöèÿ" 16+ 22:55 Õ/ô "Ïðåä÷óâñòâèå" 16+ 0:40 Õ/ô "Ïîëíî÷íîå ñîëíöå" 16+ 2:15 Õ/ô "Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà" 16+ 4:40 Õ/ô "Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà: ß òåáÿ õî÷ó" 16+ 7:00 Õ/ô "Ãðÿçíûå òàíöû 2: Ãàâàíñêèå íî÷è" 16+

6:30, 6:25 "6 êàäðîâ" 16+ 7:00, 4:50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 16+ 9:05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 16+ 10:10, 3:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+ 12:20, 2:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+ 13:30, 1:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+ 14:35, 0:55 Ò/ñ "Ïîð÷à" 16+ 15:05 "Îïàñíîå çàáëóæäåíèå" 16+ 19:00 Õ/ô "Âèíîãðàä" 16+ 23:05 Ò/ñ "Æåíñêèé äîêòîð" 16+

5:00, 4:20 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 16+ 6:00, 15:00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" 16+ 7:00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" 16+ 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Íîâîñòè" 16+ 9:00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 16+ 11:00 "Êàê óñòðîåí ìèð" 16+ 12:00, 16:00, 19:00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 16+ 13:00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" 16+ 14:00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè" 16+ 17:00, 3:30 "Òàéíû ×àïìàí" 16+ 18:00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" 16+ 20:00 Õ/ô "Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà 123" 16+ 22:05 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" 16+ 23:30 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" 16+ 0:30 "Ñðî÷íàÿ äîñòàâêà" 16+ 2:10 Õ/ô "Êðóòîé ÷óâàê" 16+

2:45 Õ/ô "Êî÷åãàð" 18+ 4:10 Õ/ô "Ìîòûëåê" 16+ 5:40 "Ïîìíþ - íå ïîìíþ!" 12+ 6:50 Õ/ô "Ó÷èëêà" 16+ 8:55 Õ/ô "Ïîëíûé êîíòàêò" 16+ 10:15 Õ/ô "Ãðàôîìàôèÿ" 12+ 12:05 Õ/ô "Âîéíà è ìèð ñóïðóãîâ Òîðáååâûõ" 12+ 14:05 "Êàâêàçñêàÿ ðóëåòêà" 16+ 15:35 "Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë" 16+ 17:25 "Êîëÿ - ïåðåêàòè ïîëå" 16+ 19:15 Õ/ô "Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáèùà" 12+ 20:55 Õ/ô "Ïèîíåðû-ãåðîè" 16+ 23:00 Õ/ô "Äâå æåíùèíû" 16+ 0:55 "Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ èãðà" 16+

6:00 "Íàñòðîåíèå". 16+ 8:10 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ". 16+ 10:20 Ä/ô "Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî ÿ?" 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Ñîáûòèÿ. 16+ 11:50 "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" 12+ 13:40, 5:05 "Ìîé ãåðîé" 12+ 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé. 16+ 15:05, 3:35 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè". 12+ 16:55 "Ñîâåòñêèå ìàôèè" 16+ 18:15 Õ/ô "Äîì ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ" 12+ 22:30 "Îðáèòà öâåòà õàêè". 16+ 23:05 "Çíàê êà÷åñòâà" 12+ 0:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 16+ 0:30 Ïåòðîâêà, 38 16+ 0:45 "Êðàñíûé ïðîåêò" 16+ 1:50 "Çíàê êà÷åñòâà" 14 12+ 2:30 Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðîïîâ 16+ 3:10 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 16+

12:00, 20:00, 4:00 "Ñêâîçü ÷åðíîå ñòåêëî" Äðàìà 16+ 14:25, 22:25, 6:25 "Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà" Ìþçèêë 12+ 16:05, 0:05, 8:05 "Ìèëëèîí ìåëêèõ îñêîëêîâ" Äðàìà 18+ 18:00, 2:00, 10:00 "Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ" Êîìåäèÿ 12+

10:00, 18:00, 2:00 Ò/ñ "Ëþáîâü êàê ëþáîâü" 16+ 12:00, 20:00, 4:00 Ò/ñ "Òàòüÿíèí äåíü" 12+ 14:00, 22:00, 6:00 Ò/ñ "Ãðîìîâû. Äîì íàäåæäû" 16+ 15:00, 23:00, 7:00 Ò/ñ "Ëþáîâü ïî ïðèêàçó" 16+ 16:00, 0:00 "Ñåäüìîå íåáî" 16+ 17:00, 1:00, 9:00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà" 16+ 8:00 "Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå" 16+

5:00, 15:50 Îðåë è ðåøêà 16+ 7:30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" 16+ 11:00 Ïàöàíêè 3 16+ 13:00, 13:55, 17:55 Îðåë è ðåøêà 16+ 19:00 Ìèð çàáåñïëàòíî 16+ 20:00 Ìèð íàèçíàíêó. Âüåòíàì 16+ 22:00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" 16+ 23:30 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+ 1:30 Ïÿòíèöà News 16+ 2:05 Ò/ñ "Äðåâíèå" 16+ 3:35 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+ 4:30 Îðåë è ðåøêà 16+

7:00, 9:25 "Ïàïà ïîïàë" 12+ 8:35 "Europa plus ÷àðò" 16+ 11:35, 19:30 "Ìàñòåðøåô" 16+ 16:30 Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå 16+ 22:30 ß ñòåñíÿþñü ñâîåãî òåëà 16+ 2:15 "Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê" 16+ 4:00 "Ñóïåð÷èñòêà" 12+ 5:40 "Ñâàäüáà âñëåïóþ" 16+

6:00, 5:20 "Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé - 2" 12+ 8:00 "Äîðîæíûå âîéíû" 16+ 9:30, 10:00, 11:30 "Äîðîæíûå âîéíû" 16+ 12:00 +100500 18+ 13:30, 4:50 Óëåòíîå âèäåî 16+ 14:30 "Óòèëèçàòîð" 12+ 15:30 Ò/ñ "Ñîëäàòû - 6" 12+ 18:30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 16+ 19:30, 20:30 "Ðåøàëà" 16+ 22:30, 23:00 "Îïàñíûå ñâÿçè" 18+ 0:00, 4:00 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" 16+ 1:00 Ò/ñ "Ìèð Äèêîãî çàïàäà" 18+

7:00 Ì/ñ "Òèìîí è Ïóìáà" 6+ 7:25 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà" 6+ 7:50 Ì/ñ "Àëàääèí" 0+ 8:10 Ì/ñ "Ëåãåíäà î Òàðçàíå" 6+ 8:35, 13:15 Ì/ñ "Ëèëî è Ñòè÷" 0+ 9:00 Ì/ñ "Àðòóð è ìèíèïóòû" 6+ 9:30 Ì/ñ "Ãîðîä ãåðîåâ: Íîâàÿ èñòîðèÿ" 6+ 9:55 Ì/ñ "Óòèíûå èñòîðèè" 6+ 10:25 "Óëèöà Äàëìàòèíöåâ, 101" 6+ 10:55 Ì/ñ "ϸñ Ïýò" 6+ 11:00 "Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè" 0+ 13:00 Ì/ñ "Óõîäè, Åäèíîðîã!" 6+ 14:15 "Çàê Øòîðì - Ñóïåðïèðàò" 6+ 15:15, 19:35 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Ëàïêè ñóäüáû" 6+ 16:15, 20:35 Ì/ñ "Ëåäè Áàã è Ñóïåð-Êîò" 6+ 17:10 "Êåé Ñè. Ïîä ïðèêðûòèåì" 12+ 17:40 Ò/ñ "Èñòîðèè Ðàéëè" 12+ 18:10 Ì/ñ "Çàêîí Ìåðôè" 12+ 18:40 Ì/ñ "Ôèíåñ è Ôåðá" 6+ 19:10 "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" 12+ 21:30 "Ãîðáóí èç Íîòð-Äàìà" 6+ 23:30 Ì/ñ "Çâ¸çäíàÿ ïðèíöåññà è ñèëû çëà" 12+ 0:05 Ì/ñ "7 ãíîìîâ" 6+ 1:00 "Ìñòèòåëè: Ðåâîëþöèÿ Àëüòðîíà" 12+ 2:00 Ò/ñ "Ñîáàêà òî÷êà êîì" 6+ 3:45 Ò/ñ "Äíåâíèê ãåéìåðà" 12+ 5:10 Ì/ñ "Çèï Çèï" 12+ 6:15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 6+

5:25 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" 12+ 6:00 "ÍÅ ÔÀÊÒ!" 6+ 6:30 "Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Ñó25. Îãíåäûøàùèé "Ãðà÷" 6+ 7:20, 8:20 Õ/ô "Ëüâèíàÿ äîëÿ" 12+ 8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ 16+ 9:50, 10:05, 13:15 Ò/ñ "Âèêèíã" 16+ 10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè 16+ 14:05 Ò/ñ "Òî÷êà âçðûâà" 16+ 18:35 Ä/ñ "Îðóæèå Ïîáåäû" 6+ 18:50 Ä/ñ "Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè". "Íîâàÿ ñèëà" 12+ 19:35 "Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì". "Íåñîêðóøèìûé" Èñòîðèÿ çàáûòîãî ïîäâèãà" 12+ 20:25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì". "Ìîðÿê íåâèäèìîãî ôðîíòà" 12+ 21:30 "Îòêðûòûé ýôèð" Ëó÷øåå 12+ 22:55 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" 6+ 23:05 Ò/ñ "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà" 12+ 4:10 Õ/ô "Ìàêñèìêà" 0+

8:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Íîâîñòè 16+ 8:05, 16:25, 2:40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 16+ 11:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 0+ 13:00 Ïîñëå ôóòáîëà 12+ 14:05 Ñ/ð "Ñàìûé óìíûé". 12+ 14:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè. "Áðèñáåí Ðîàð" - "Ñèäíåé". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 16+ 17:10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà Êàðëñåíà. "Grand Final" 0+ 17:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ñäåëàíî â Ðîññèè 16+ 18:55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà 0+ 20:55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õóñåéí Áàéñàíãóðîâ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Æóðàâñêîãî. Åâãåíèé Øâåäåíêî ïðîòèâ Ìàêñèìà Ñìèðíîâà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 16+ 23:05 Âñå íà ôóòáîë! 16+ 23:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ôèíàë 8-ìè". 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 16+ 2:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 16+ 2:30 "Ñïàðòàê" - "Ñî÷è". Live". 12+ 3:15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ôèíàë 8-ìè". 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 0+ 5:15 "Æèçíü ïîñëå ñïîðòà" 12+ 5:45 Õîêêåé. XXIX Ìåìîðèàë Ðîìàçàíà. "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê) - "Àâòîìîáèëèñò" (Åêàòåðèíáóðã) 0+

7:00, 11:00, 15:00, 19:30, 5:20 "Èçâåñòèÿ" 16+ 7:25, 8:15, 9:05, 10:00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" 16+ 11:25, 15:25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-7" 16+ 19:45, 20:40 Ò/ñ "Ïÿòíèöêèé" 16+ 21:30, 2:30 Ò/ñ "Ñëåä" 16+ 1:10 Ò/ñ "Ñâîè" 16+ 2:00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê 16+ 3:15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 16+

3:10, 10:00, 18:00 Ò/ñ "Ïðàêòèêà" 12+ 4:05 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+ 4:20 "Ñîçèäàòåëè". Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò ÎÒÐ êî Äíþ ñòðîèòåëÿ 12+ 5:00 "Çâóê". Äóýò "DUO RO" 12+ 5:55 "Ëåãåíäû Êðûìà" 12+ 6:25, 8:30 "Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò" 12+ 6:50 "Êóëüòóðíûé îáìåí" 12+ 7:30, 2:40 "Ãåíèè îò ïðèðîäû" 12+ 8:00, 20:35 "Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì" 12+ 9:00, 19:05, 1:50 Ä/ô "Ñåêðåòû ñàäà" 12+ 10:50, 18:50 "Ìåäîñìîòð" 12+ 11:00, 17:05 "Êàëåíäàðü" 12+ 11:40, 17:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+ 11:50, 0:00 Ò/ñ "Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè" 12+ 13:45 "Âñïîìíèòü âñ¸" 12+ 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 Íîâîñòè 16+ 14:05, 15:15, 21:00, 22:20 "ÎÒÐàæåíèå" 16+ 20:05 "Èìåþ ïðàâî!" 12+

5:00, 10:10 "Äîðîãà â ïóñòîòó" 12+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Íîâîñòè 16+ 13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 17:15 "Äåëà ñóäåáíûå" 16+ 18:15, 19:25 Ò/ñ "ÏÏÑ" 16+ 21:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+ 22:20, 0:00 "Èãðà â êèíî" 12+ 0:45 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 16+ 3:50 "Íàøå êèíî" 12+ 4:15 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" 12+

4:05 Õ/ô "Ñóáóðáèêîí" 18+ 6:25 "Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ 2" 16+ 8:20 Õ/ô "Ãåðàêë: Íà÷àëî ëåãåíäû" 12+ 10:10 Õ/ô "Âîèíû ñâåòà" 16+ 12:05 "Ïðîêëÿòûé ñåçîí" 16+ 14:20 Õ/ô "Ïðèñòðåëè èõ" 18+ 15:55 "Ïàðîëü "Ðûáà-ìå÷"" 16+ 17:50 Õ/ô "Âîéíà Áîãîâ: Áåññìåðòíûå" 16+ 19:50 Õ/ô "Òðè èêñà" 16+ 22:00 Õ/ô "Íåîñïîðèìûé 2" 18+ 23:40 Õ/ô "Íåîñïîðèìûé 3" 16+ 1:35 "Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà" 12+

7:00 Ðàííèå ïòàøêè. "Ìàëûøàðèêè", "Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà", "Äîìèêè" 0+ 8:55, 9:30 "×èê-çàðÿäêà" 0+ 9:00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+ 9:35 Ì/ñ "Ìè-Ìè-Ìèøêè" 0+ 10:30 Ì/ñ "Áóð¸íêà Äàøà" 0+ 10:35 Ì/ñ "Ëóêàñ è Ýìèëè" 0+ 11:20 "Áóêâàðèé" 0+ 11:25 Ì/ô "Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì âîåâàëè" 0+ 11:45 Ì/ô "Êîðîòûøêà - çåë¸íûå øòàíèøêè" 0+ 11:55 Ì/ô "Ñëîí¸íîê è ïèñüìî" 0+ 12:05 Ì/ô "Ñòðåêîçà è ìóðàâåé" 0+ 12:20 "Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå èññëåäîâàòåëè" 0+ 12:25 Ì/ñ "Òóðáîçàâðû" 0+ 13:25 "Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà" 0+

13:35 Ì/ñ "Ðåâ è çàâîäíàÿ êîìàíäà" 0+ 14:15 Ì/ñ "Áåí 10" 12+ 14:40 Ì/ñ "Ãîðìèòè" 6+ 15:05 Ì/ñ "Ìåòàëèîíû" 6+ 15:30 Ì/ñ "Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ ñïåøèò íà ïîìîùü!" 0+ 15:35 Ì/ñ "Äæèíãëèêè" 0+ 16:00 "Íàâèãàòîð. Íîâîñòè" 0+ 16:10 Ì/ñ "Áýáè Ëóíè Òþíç" 0+ 16:50 "Ãîâîðèì áåç îøèáîê" 0+ 17:00 Ì/ñ "Ìàøèíêè", "×åëîâå÷êè" 0+ 17:40 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" 0+ 18:40 "ÒðèÎ!" 0+ 18:45 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 0+ 19:40 "Ïðîñòàÿ íàóêà" 6+ 19:45 Ì/ñ "Òðè êîòà" 0+ 20:50 Ì/ñ "Áèíã" 0+ 21:30 "Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü" 0+ 22:20 Ì/ñ "Äåðåâÿøêè" 0+ 22:30"Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+ 22:45 Ì/ñ "Çåáðà â êëåòî÷êó" 0+ 22:50 Ì/ñ "Îðàíæåâàÿ êîðîâà" 0+ 0:00 Ì/ñ "Ýâîëþöèÿ ×åðåïàøåêíèíäçÿ" 6+ 0:50 Ì/ñ "Áàêóãàí" 6+ 1:10 "Åðàëàø" 6+ 2:15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" 12+ 3:00 "Ôà-Ñîëü â öèðêå" 0+ 3:15 Ì/ñ "Ñàííè Äýé" 0+ 4:00 Ì/ñ "Ñîíèê Áóì" 6+ 5:05 "Ãîâîðÿùèé Òîì è äðóçüÿ" 0+ 5:50 "Áóì! Øîó" 0+ 6:05 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 0+

8:00, 4:30 Äîìîâîäñòâî 12+ 8:15, 4:20 Èäèòå â áàíþ 12+ 8:35, 4:50 Êóõíÿ íàðîäîâ ÑÑÑÐ 8:50, 5:05 Âûñøèé ñîðò 12+ 9:05, 5:20 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõîâûì 12+ 9:35, 5:50 Äîìàøíèå çàãîòîâêè 9:50, 6:05 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî 10:20, 6:35 Ïîëíîå ëóêîøêî 12+ 10:40, 14:50, 18:45, 22:45, 2:50, 6:50 Âàðåíüå 12+ 10:55, 7:05 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåíòû 12+ 11:25, 7:30 Äà÷íûå õèòðîñòè 12+ 11:40, 7:45 Ñàìîãîí 16+ 12:00 Äåêîðàòèâíûé îãîðîä 12+ 12:30 Áèòâà îãîðîäîâ 12+ 13:05 çàÑÀÄà 12+ 13:35 Ñåêðåòû ñòèëÿ 12+ 14:05 Êèñåëüíûå áåðåãà 12+ 14:25 Äåëî â îòäåëêå 12+ 15:05 Ñàä â ðàäîñòü 12+ 15:35 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê 16:05 Âàø àãðîíîì 12+ 16:25 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 12+ 16:55 ×àñòíûé ñeêòoð 12+ 17:30 Îãîðîä îò-êóòþð 12+ 18:00 50 îòòåíêîâ æåëå 12+ 18:15 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ 19:00 Äà÷íûå ðàäîñòè 12+ 19:30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé 20:00 Äîì, ìèëûé äîì! 12+ 20:20 Âåðøêè-êîðåøêè 12+ 20:40 Ìàñòåð-ñàäîâîä 12+ 21:10 ß - ôåðìåð 12+ 21:40 Ñòðîéïëîùàäêà 12+ 22:15 Ïðîôïðèãîäíîñòü 12+ 23:05 Âîçðîæäåíèå ñàäà 12+ 23:35 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà 12+ 0:05 Ìîÿ êðåïîñòü 12+ 0:35 ...È ÊÎÌÏÎÒ! 12+ 0:55 Ñàäîâûé äîêòîð 12+ 1:10 Îãîðîä êðóãëûé ãîä 12+ 1:40 Ëåãåíäàðíûå áðàòüÿ-ïåêàðè 2:30 Èíñòðóìåíòû 12+ 3:05 Óðîæàé íà ñòîëå 12+ 3:35 Æèçíü â äåðåâíå 12+ 4:00 Ñîóñû 12+