Page 6

6

Projektet “Att skapa ett kunskapssamhälle: Att arbeta för validering av ickeformellt och informellt lärande” har som mål att utveckla medvetenheten om validering av inlärningsresultat i ickeformellt och informellt lärande som en metod att förbättra vuxnas möjligheter i yrkeslivet och stimulera till ytterligare allmän eller yrkesinriktad utbildning. Parterna har diskuterat befintlig valideringspraxis och utarbetat metoder för att identifiera, dokumentera, utvärdera och certifiera inlärningsresultat från ickeformellt och informellt lärande. Tillsammans har de lanserat en kampanj inom EU för att främja validering bland vuxenutbildare, arbetsgivare, fackförbund, det civila samhällets organisationer och inlärarna själva. Genom att föra samman olika aktörer som har intressen i valideringsprocessen har ett långsiktigt samarbete etablerats både på nationell och europeisk nivå för att vidare stödja genomförandet av rådets rekommendation angående validering av ickeformellt och informellt lärande.

Dessutom vill projektet bidra till att minska de sociala klyftorna i samhället och frigöra dess fulla potential med hjälp av idén om kunskapssamhället, där varje människas bidrag tas till vara och där hennes färdigheter och kompetens erkänns och vidareutvecklas. För att uppnå detta vill projektet stimulera vuxna att söka nya utbildningsmöjligheter utanför det formella utbildningssystemet och uppmuntra dem att aktivt ta del av ickeformellt och informellt lärande, särskilt i tider av ekonomisk åtstramning, stigande arbetslöshet och ekonomisk stagnation. Denna publikation, “Europeisk strategihandbok för att uppmuntra engagemang och ökad medvetenhet om validering av inlärningsresultat från ickeformellt och informellt lärande” har kommit till för att nå ut till dem som vill öka sin kunskap om validering och för att främja förbättrade möjligheter i yrkeslivet och uppmuntra till livslångt lärande.

European Strategic Guide in Swedish  
European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement