Page 33

3

33

HUR ORGANISERAS EN KAMPANJ?

Vem har makt att förändra? Bygga trovärdighet Hur trovärdig den organisation eller sammanslutning som kampanjar för förändring är, kommer sannolikt att spela en central roll för om den blir framgångsrik. Har den mandat att representera dem som kampanjen är tänkt att gynna? Rymmer den specialkompetens? Har den inflytande på beslutsfattare? Frågan du driver ska alltid ha en tydlig anknytning till organisationens uppdrag, prioriterade frågor och strategiska insatsområden. Om den inte har det, kommer du inte att ha den auktoritet du behöver för att driva frågan. Det är också viktigt att undersöka vad som kan göras för att stärka kampanjens trovärdighet – till exempel ytterligare forskning och samråd, nya partner, etc. I projektets försöksskede anordnades rundabordskonferenser i alla medverkande länder (Bulgarien, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Danmark, Österrike, Spanien och Grekland). Konferenserna förde samman representanter från berörda departement, nationella och regionala organisationer som sysslar med kvalifikationsarbete, lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer, anordnare av vuxenutbildning, universitet. Målet var att uppnå fortsatt samarbete och dialog mellan dessa olika aktörer. Under mötena framkom vikten av att tydliggöra centrala begrepp. De organisationer som leder de nationella insatserna ska dela idén om en livslång och livstäckande syn på lärandet så att det finns en bred förståelse för de inblandade aktörerna och för kontexten - det ger trovärdighet och legitimitet. Hitta rätt partner och uppnå en kritisk massa av aktörer för förändring... Att bygga partnerskap utgör en naturlig del av allt framgångsrikt påverkansarbete och ska inledas på ett tidigt stadium. Man bör först samråda med andra organisationer, särskilt de som har liknande mål och intressen. Har något liknande initiativ redan prövats tidigare? Och om så är

fallet – vad blev resultatet? Finns det möjlighet att arbeta tillsammans? Partnerskap stärker påverkansarbetet genom att samla olika gruppers styrka och därigenom skapa en mer kraftfull röst för förändring. Partnerskapet kan bidra med ytterligare resurser, kraft och trovärdighet till kampanjinsatserna. Valet av partner grundar sig på många olika faktorer. Det är viktigt att partnerskapet ger kampanjen ett mervärde. Här följer några saker att överväga när man väljer partner: • Kan de påverka din målgrupp? • Delar vi intressen och mål? • Ökar de kampanjens legitimitet, trovärdighet och effektivitet? • Kan de bidra med fakta, kunskaper eller teknisk expertis? • Kan de bidra till påverkansarbetet med andra resurser? • Har de global, nationell eller lokal tyngd? • Kompletterar deras styrka och förmåga våra resurser? Att bygga allianser Nästa steg är att bygga en allians eller koalition mellan organisationer som ett gemensamt intresse av att driva frågan om validering av ickeformellt och informellt lärande. Ledarskap, tillit och regelbunden kommunikation är avgörande för att en allians ska fungera väl. Den ska byggas upp kring ett gemensamt mål och ett begränsat antal politiska mål, transparenta och öppna samordningsmekanismer och gemensamma insatser. Ett sådant alliansbygge gör att du kan uppnå en kritisk massa för förändring och attrahera media och politisk uppmärksamhet. Ni kommer också att lära er av varandra, slå ihop era resurser och arbeta med människor som agerar på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt, europeiskt och internationellt …). Input från kolleger i andra länder kan vara användbart, du kan till exempel söka rätt på tidigare EUprojekt kring validering och hitta rätt personer.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...