Page 32

32

3

HUR ORGANISERAS EN KAMPANJ?

Vad vill jag åstadkomma? Ställ upp mål och prioriteringar Nu, när du har gjort grundläggande research, är du redo att ställa upp ett mål för ditt påverkansarbete; det vill säga, det klara och koncisa målet för din kampanj. Vad vill du förändra och varför? Vad kan man vänta sig för positiv förändring om initiativet blir framgångsrikt? För att ett initiativ ska lyckas måste du veta vilken sorts politisk förändring som behövs. Om den fråga du vill påverka inte är tillräckligt specifik blir det svårare att utforma en effektiv strategi. Eftersom påverkansarbete ofta kräver mycket tid och resurser är det lättare att uppnå framgång om man koncentrerar sig på en fråga i taget. Att utforma mål för politiskt påverkansarbete liknar den process som används också för annan slags planering. Många organisationer använder SMART-kriterier för att uppnå klarhet och konsekvens: Specific (Specifikt), Measurable (Mätbart), Achievable (Accepterat), Realistic (Realistiskt) och Time Bound (Tidssatt). Försäkra dig om att ditt mål är möjligt att nå och att din målgrupp kan vidta de åtgärder du behöver. Vad vill du ha när det gäller validering av ickeformellt och informellt lärande – ny lagstiftning till nästa mandatperiod? Att utbildningsprogram för läroanstalter blir ett inslag i 2015 års utbildningslag? Finansiering? Att riktade satsningar på specifika målgrupper ska ingå i ESF:s utbildningsprogram? Du måste vara så specifik som möjligt. Definiera din målgrupp Nästa steg är att definiera målgrupper – de personer eller institutioner som har makt att förändra. Till den uppgiften använder du informationen från intressentanalysen. I många fall är den huvudsakliga målgruppen också de som bär det största ansvaret, och ditt mål är att övertyga dem om att frågan är värd att ta upp och sedan övertala dem att handla. Vad kan målgruppen tänkas vinna på de föreslagna förändringarna? Kommer förändringen att kullkasta eller strida

mot deras egna intressen? En noggrann analys av vad som motiverar och driver målgruppen gör att du vet hur du bäst kan påverka dem. Huvudaktörerna när det gäller validering är flera. Hela utbildningsväsendet berörs, alltifrån vuxenutbildning till universitet, skolor och VET-center. Vem ska genomföra de nya åtgärderna? Är de beredda och villiga att ta sig an uppgiften? Vem står för kostnaderna? Din kampanj berör även beslutsfattare och deras organisationer. Vem ansvarar för att genomföra och övervaka åtgärderna? Vilken budget finansierar förändringarna? Kommer det att påverka andra aktörer? Vad säger arbetsgivarna? Analys av fördelar, utmaningar, hot och möjligheter Insatser för att påverka ställer krav på politiska och strategiska system. När det händer kan konflikter uppstå som annars skulle ha kunnat undvikas. Vilka är de största hoten mot att ett projekt ska kunna genomföras? I en riskanalys ingår att bedöma varje enskilt hot, dess påverkan och sannolikheten att det ska uppstå. Vi uppmärksammade till exempel att validering inom ickeformellt lärande ofta förknippas med en risk att sektorn ska bli formaliserad. Detta måste hanteras som ett hot när du skapar de logiska resonemang som ska stödja din kampanj.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement