Page 25

2

ATT FÖRMEDLA FÖRDELARNA MED VALIDERING

25

På systemnivå 1. Validering bidrar till att hjälpa missgynnade samhällsgrupper (immigranter, personer med få eller inga kunskapskvalifikationer) att komma in på arbetsmarknaden och hitta rätt i samhället genom en breddad tillgång till lärande och genom att främja social interaktion. 2. Den erbjuder en kostnadseffektiv lösning på en aktuell kunskapsbrist i samhället eller på behovet att vidareutbilda befolkningen, eftersom den är mer flexibel och anpassbar till både inlärares och arbetsgivares behov. 3. Den är en nyckel till livslångt lärande genom att stödja en övergång till att betona inlärningsresultat och erkänna lärande som skett i andra miljöer än inom utbildningsväsendet.

4. Det skapar en effektivare arbetsmarknad där all kunskap, alla färdigheter och kompetenser erkänns och kan förbättra karriärmöjligheter och anställbarhet genom att erbjuda en alternativ väg till kvalificering. 5. Den skapar medvetenhet bland politiker om hur livslångt lärande främjar personlig och yrkesmässig utveckling, social förändring, bidrar till att bekämpa arbetslöshet och till att ge ett kompetent samhälle rikt på kunnande. 6. Den länkar samman olika former av lärande (formellt, ickeformellt, informellt) och lockar på så vis fler inlärare till de olika utbildningsalternativ som finns.

På institutionell nivå 1. Validering ger utbildningsanordnare en bredare målgrupp. 2. Den delar folkbildningens värdegrund och uppdrag eftersom den möjliggör att allt slags lärande erkänns. 3. Den är särskilt lämplig för missgynnade grupper, liksom för volontärer, som sällan får sin erfarenhet godkänd av utbildningsväsende och arbetsgivare.

4. Den utgör en möjlighet och ett strategiskt verktyg för arbetsgivare, eftersom den underlättar karriärutveckling och personaladministration. 5. Den bidrar till att bredda en organisations perspektiv och förbättrar möjligheterna till partnerskap med andra aktörer, till exempel lokala myndigheter, arbetsgivare och frivilligorganisationer.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...