Page 21

1

21

ATT FÖRSTÅ EU:S RAMAR

EU-medel finns för validering!

Erasmus+ Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott från 2014 till 2020. Dess syfte är att stärka färdigheter och anställbarhet, liksom att modernisera utbildning och ungdomsarbete i Europa. Programmet har en budget på cirka 14,7 miljarder euro för hela Europa och kommer, under de närmaste sju åren, att ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, få arbetslivserfarenhet och arbeta ideellt utomlands. Erasmus+ ska också stödja gränsöverskridande partnerskap mellan utbildningsoch ungdomsorganisationer, och stödja idrottsprojekt på gräsrotsnivå. Erasmus+ kan ge stöd åt ömsesidigt lärande kring validering, till exempel genom Nyckelaktivitet 2, “Strategiskt partnerskap”, inom utbildningsväsendet och i ungdomsorganisationer med elever och lärare i andra länder.

Läs mer: ec.europa.eu/programmes/ erasmus-plus

Europeiska socialfonden (ESF) ESF är Europas viktigaste verktyg för att främja sysselsättning, hjälpa alla EU-medborgare till bättre arbeten och rättvisare förutsättningar i arbetslivet. Fonden gör detta genom att investera i Europas humankapital – dess yrkesarbetande invånare, unga människor och alla andra som söker jobb. ESF:s budget på 10 miljarder euro om året ökar möjligheten att hitta arbete för miljoner européer, särskilt för dem som har svårt att få jobb. Europeiska kommissionen och medlemsländerna bestämmer tillsammans vilka fondens prioriteringar ska vara och hur dess resurser ska användas. Ett prioriterat område är att stärka de arbetssökandes chanser via fler och bättre färdigheter och att stärka företagen genom att peka på nya arbetssätt. Andra viktiga mål är att underlätta vägen till arbete genom att hjälpa unga i övergången från skola till arbete eller utbilda arbetssökande med obetydliga kvalifikationer så att de förbättrar sina chanser till anställning. Yrkesutbildning och livslångt lärande som erbjuder människor nya färdigheter är en viktig del av många ESF-projekt.

Projekt som utarbetar valideringssystem kan få stöd genom detta program. Man bör ta reda på vilka frågor som prioriteras i det egna landet. ESF-finansiering kan bara sökas genom medlemsstaterna och regionerna.

Mer information: ec.europa.eu/esf

Även andra program kan stödja validering, till exempel Horizon 2020-programmet med särskilda ansökningsomgångar.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement