Page 20

20

1

ATT FÖRSTÅ EU:S RAMAR

medlemsstaterna ska presentera en gemensam engångsrapport 2018 om vilka åtgärder man vidtagit och vilka framsteg som gjorts i arbetet med att upprätta valideringssystem inom ramen för rådets rekommendation. Hur tror du att inlärare, institutioner och det europeiska samhället i stort, kommer att påverkas av att man inför valideringssystem? För den enskilde betyder det ökade möjligheter att hitta eller byta jobb, och att utveckla större färdigheter genom tillgång till fortbildning. Det kan även ge större självkännedom och självkänsla. Vi får inte glömma att validering inte bara handlar om formell certifiering, utan också om att göra färdigheter synliga genom lämplig dokumentation. För företag betyder det att man får en bättre bild av en persons färdigheter, vilket leder till bättre matchning mellan de kompetenskrav som finns och den arbetssökande. Naturligtvis får allt detta en gynnsam inverkan på samhället i stort, med mer kvalificerade, självförverkligade individer och en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Vad skulle du rekommendera en organisation som vill arbeta med validering att vidta för åtgärder? Skulle de kunna få stöd från EU? Eftersom vi nu ska gå från policyskapande till handling får man störst utdelning på det nationella planet. I det här fallet bör intresserade organisationer ta kontakt med behörig myndighet i det aktuella landet för att hitta bästa sätt att medverka, beroende på den specifikt nationella situationen. Man kan få fram medel genom Erasmus+ och Europeiska socialfonden till stöd för projekt på detta område.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement