Page 19

1

19

ATT FÖRSTÅ EU:S RAMAR

Ana Carla Pereira, DG EAC

Ana Carla Pereira är enhetschef för “Strategier för kunskaper och färdigheter; flerspråkighetspolicy” på EU-kommissionens generaldirektorat Utbildning och kultur. Hon är ansvarig för att utarbeta EU:s strategi för kunskaper och färdigheter, som även omfattar implementering av vissa EU-verktyg, till exempel European Qualifications Framework (EQF) för

År 2012, antog kommissionen en rekommendation från rådet där medlemsstaterna uppmanades att upprätta valideringssystem före 2018. Kan du förklara varför validering är en prioritet för kommissionen? Validering av ickeformellt och informellt lärande (VNFIL) kan spela en avgörande roll för att göra människor mer anställningsbara och rörliga, och för att öka intresset för livslångt lärande – särskilt bland personer som är socioekonomiskt missgynnade eller har få kvalifikationer. I tider av ekonomisk kris och kompetensglapp i Europa är det mycket viktigt att göra det möjligt för den enskilda individen att utnyttja alla sina kvalifikationer; inte bara dem man skaffat på formell väg (från till exempel skola, universitet eller yrkesutbildning), utan även i arbetslivet, online, genom ideellt arbete eller allmän livserfarenhet. Tror du att medlemsländerna kommer att hinna till 2018? Vilka är de största utmaningarna? Efter sommaren ska kommissionen tillsammans med European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) publicera en uppdatering av valideringen av ickeformellt och informellt lärande (VNFIL). Där presenterar vi det aktuella läget i arbetet med valideringssystem i de 28 medlemsländerna och fem andra länder. Sedan den förra inventeringen har stora framsteg gjorts. Vissa länder befäster sina goda resultat och andra gör framsteg i stadig takt. Det finns naturligtvis också en del fall där det krävs

större tydlighet i och erkännande av kvalifikationer. Hennes arbete är också speciellt inriktat på övergripande färdigheter och flerspråkighet. Innan dess arbetade hon under tio års tid med att verkställa den europeiska sysselsättningsstrategin och som affärskonsult i den privata sektorn, med human performance som specialitet.

större ansträngningar och starkare engagemang på nationell nivå. Kommissionen har tillsammans med medlemsländerna antagit en färdplan fram till 2018 som anger de viktigaste milstolparna på nationell och europeisk nivå. Vi kommer att göra vårt bästa för att stödja de enskilda länderna att åstadkomma förändring. Den största utmaningen torde vara att gå från goda föresatser till handling – att samordna valideringsstrukturerna med nationella kvalifikationsramar och lämna en fragmenterad och projektbaserad inställning för en mer helhetsbaserad syn. Valideringspolitiken bör integreras helt och hållet i de övergripande utbildnings- och sysselsättningsstrategierna. Vilka är de befintliga mekanismer som ska kontrollera att rekommendationen omsätts i handling? Är intressenter involverade i processen? Rekommendationen anger European Qualification Framework Advisory Group som det forum där medlemsstaterna och kommissionen bör samverka för att följa upp att rekommendationen omsätts i handling. För att fullgöra den uppgiften har också andra parter inbjudits att medverka. Arbetsmarknadens parter, civilsamhällets organisationer och studentorganisationer kan alla spela en aktiv roll när det gäller att diskutera och övervaka det fortskridande arbetet och de uppmuntras att dela med sig av åsikter och erfarenheter. Gruppen har enats om att

European Strategic Guide in Swedish  
European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement