Page 16

1

16

ATT FÖRSTÅ EU:S RAMAR

Milstolpar i EU:s policyutveckling

Det europeiska systemet för överföring av studiemeriter, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

1988

• Rådets slutsatser för “Gemensamma europeiska principer för validering” • Europass, Youthpass

2004

• Det europeiska ramverket för kvalifikationer, European Qualifications Framework (EQF) • Nationellt ramverk för kvalifikationer, National Qualifications Framework (NQF) • Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ “Unga på väg” som manar medlemsländerna att arbeta för erkännande av kvalifikationer

2008

Ordlista Lärande: process varigenom en person tillgodogör sig information, idéer och värderingar och på så vis inhämtar kunskap, expertis, färdigheter och kvalifikationer. Livslångt lärande: alla lärandeaktiviteter en person deltar i under sitt liv, av personliga, sociala eller yrkesmässiga skäl, och som leder till förbättrade kunskaper, expertis, kompetenser och kvalifikationer. Formellt lärande: målinriktat lärande som sker i ett organiserat och strukturerat sammanhang (till exempel en institution för allmän eller yrkesinriktad utbildning) och är uttryckligen avsett som lärande (vad gäller målsättning, tid och resurser). Formellt lärande är mestadels obligatoriskt (skolgång) och nästan alltid externt anordnat med definierad input. Lärandeprocessen är vanligen övervakad och bedömd, och inlärningsresultaten leder vanligen till godkännande i form av slutbetyg eller diplom.

Ickeformellt lärande: målinriktat men frivilligt lärande som lagts in i planerade aktiviteter och i en rad varierade situationer som inte är uttryckligen avsedda enbart som utbildning. Studiegången, som är planerad, men sällan strukturerad på ett konventionellt sätt, leds dock av handledare. Inlärningsresultaten dokumenteras och bedöms sällan på konventionellt, synligt sätt. Informellt lärande: icke målinriktat lärande genom vardagsaktiviteter som har att göra med arbete, familj, fritidseller samhällsaktiviteter. Det är inte strukturerat eller organiserat i fråga om målsättning, tid eller stöd för lärandet. Informellt lärande dokumenteras sällan, är vanligen inte omedelbart synligt för inläraren och brukar inte heller räknas som meriter i samband med allmän utbildning, yrkesutbildning eller anställning.

Inlärningsresultat/utbildningsresultat: de kunskaper, färdigheter och/ eller de kompetenser en person har uppnått och/eller kan uppvisa efter fullbordad inlärningsprocess, vare sig denna har varit formell, ickeformell eller informell. European Qualifications Framework (EQF): referensverktyg för att beskriva och jämföra kvalifikationsnivåer i kvalifikationssystem som har utarbetats på nationell, internationell eller sektoriell nivå. EQF:s viktigaste beståndsdelar är åtta referensnivåer för inlärningsresultat (en kombination av kunskap, färdigheter och kompetenser) och mekanismer och principer för frivilligt samarbete. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från de mest grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser till den högsta nivån av akademisk och yrkesinriktad utbildning. Det fungerar som ett översättningsverktyg mellan olika nationella valideringssystem.

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement