Page 13

13

1

ATT FÖRSTÅ EU:S RAMAR EU:s policydokument och program till stöd för utveckling av validering och dess effekter

* Gå till Ordlista, s. 16

De senaste tjugo åren har policydebatten handlat om att föra samman allt slags lärande och skapa ett ramverk som erkänner och validerar erfarenhet och lärande som inhämtats på olika sätt, så att det kan leda till behörighet*. Beslutet att anta rådets rekommendation angående validering av ickeformellt och informellt lärande den 20 december 2012 innebär ett erkännande av den viktiga roll validering skulle kunna spela för sysselsättning och rörlighet, liksom för det livslånga lärandet. Det är ett tydligt politiskt initiativ, vars mål är att det 2018 ska finnas nationella valideringssystem i alla medlemsländer. Validering är ett praktiskt redskap för att erkänna ickeformellt och informellt lärande. Men hur valideringssystemen tillämpas varierar stort mellan medlemsländerna och dessutom inom varje land. Därför har EU lagt fram rådets rekommendation som erbjuder medlemsstaterna gemensamma vägledande principer för att kunna utveckla valideringsprocessen och närma sig enhetliga regler. EU uppmanar medlemsländerna att upprätta valideringssystemen senast 2018, vilket visar hur snabbt vi behöver föra utvecklingen framåt.

* Gå till Ordlista, s. 16

I rekommendationen är valideringens mål att göra det möjligt för den enskilda individen att: a. “få kunskaper, färdigheter och kompetens som har inhämtats genom ickeformellt och informellt lärande validerade, också – om så är tillämpligt – genom öppna utbildningsresurser; b. bli certifierad, eller, när detta är tillämpligt, delcertifierad, grundat på validerat ickeformellt och informellt lärande (…)”

Enligt parterna gör den ojämna tillgången till policys för nationell valideringatt tillgången till lärande minskar för miljontals européer. EU-rekommendationen konstaterar att utvecklade valideringssystem kan bidra till EU:s strävan att uppnå den smarta, hållbara tillväxt för alla som beskrivs i Europa 2020-strategin. Valideringssystem gör det möjligt att se vilka färdigheter arbetskraften har och bättre kunna kombinera färdigheterna med efterfrågan på arbetskraft, göra det enklare att överföra färdigheter mellan olika företag och branscher och underlätta rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden. Rekommendationen betonar att validering därigenom kan bidra både till ekonomisk återhämtning och till att uppnå de övergripande målen i Europa 2020-strategin beträffande tidigt avbruten skolgång. Än i dag förblir ofta lärande som inhämtats utanför utbildningssystemet osynligt och undervärderat. Det gör det svårt för medborgare att kombinera inlärningsresultat från olika sammanhang, nivåer och länder. Till följd av detta är, i många länder, den enskilde medborgaren omedveten om validering eller saknar tillgång till den. Att upprätta valideringssystem är inte enkelt. Det kräver en förändrad syn på inlärningsresultat. Presentationen av ett europeiskt ramverk för kvalifikationer* (EQF) på EU-nivå och den snabba utvecklingen av nationella ramverk

European Strategic Guide in Swedish  

This is the Swedish language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal an...

Advertisement