Page 1

Д А ПОСТИГНЕМ ВА Л И Д И РА Н Е Н А Р ЕЗУЛТАТИТЕ ОТ Н ЕФ О Р М А Л Н О Т О И С АМОСТОЯТЕЛНО Т О У Ч Е Н Е Д О 2 0 1 8!


Автори: Марлис Ауер, Институт за професионално обучение BFI, Австрия Д-р Луис Каро, Университет на Валядолид, Испания Лилия Еленкова, ИСИ, България Одри Фрит, Евр.платформа на гражданското общество за учене през целия живот (EUCIS-LLL) Ив-Лоре-Гей, Лига на образованието, Франция Стефан Георгиев, ИСИ, България Джон Хаатайа, Асоциация за обучение на възрастни (ABF), Швеция Джудит Джаксън, Федерация на профсъюзите (GFTU), Великобритания Клаус Ларсен-Йенсен, Форум за международно сътрудничество (FIC), Дания Бегоня Лопес, Лига за образование и култура (La Liga), Испания Дейвид Лопес, Лига на образованието, Франция Изабел Паланшон, Център за забавление и активни образователни методи (CEMEA), Франция Агата Патека, СОЛИДАР Мария Пагоси, IME GSEVEE, Гърция Василис Сиомадис, IME GSEVEE, Гърция Шарън Уотсън, Образователна Асоциация на работещите (WEA), Великобритания

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия.

Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея. Организации и физически лица могат да използват тази публикация, при условие, че източника е ясно посочен. Никоя част от тази публикация, включително дизайна на корицата, не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана или предавана под никаква форма или начин, без предварителното разрешение на издателя.

Превод от английски Мариела Гашарова

Редакционна координация: Одри Фрит, EUCIS-LLL www.buildinglearningsocieties.org

Дизайн:

www.studioengram.pl

©Published by SOLIDAR and La Ligue de l’enseignement October 2014


5

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТА

Във времена на бързо нарастваща безработица – особено остра сред младите хора – и липса на икономически растеж, използването на нови възможности за обучение извън официалната система и на уменията, придобити чрез тях, е спешно. Днес повече от 140 милиона души в рамките на Европейския Съюз живеят в бедност или са заплашени от изпадане в такава; около 25 милиона души са безработни, от които 5,7 милиона са млади хора, в същото време 77 милиона европейци все още имат едва прогимназиално образование. В този контекст, Стратегия Европа 2020 подчертава необходимостта от по-гъвкави учебни методи и счита валидирането на неформалното и самостоятелното учене за предпоставка и силен стимул за изпълнението на договорените социални цели: 20 милиона души по-малко в състояние на бедност или риск от бедност и социално изключване, 75% заетост на хората между 20 и 64 години, намаляване на отпадналите от училище под 10%. Европа трябва да разработи правилния набор от умения и да постигне по-добро съответствие между уменията и работните места, за да помогне за стимулиране на конкурентоспособността

и просперитета (източник: проект на Препоръка на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене). Валидирането на умения, компетенции и знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, може значително да подобри функционирането на пазара на труда, да насърчи мобилността и да повиши мотивацията за учене през целия живот сред групите в неравностойно положение и безработните, особено в контекста на икономическа криза, нарастваща безработица и демографски промени, както и намаляване на средното равнище на участие в ученето през целия живот (8.9% през 2011г., като в същото време целта на ЕС за 2020г. е 15%). В момента, Европейската комисия е идентифицирала две основни предизвикателства (източник: оценка на въздействието, придружаваща проекта за Препоръка на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене): 1. Възможностите за валидиране са ограничени и недостатъчно използвани в по-голямата част от държавите-членки. Ограничените и недостатъчното използвани възможности за валидиране водят до това, че уменията остават невидими и не се използват в


6

пълния си потенциал с полза за хората, икономиката и обществото като цяло. 2. Липсата на сравнимост и съгласуваност между подходите за валидиране сред държавите-членки, прави признаването на резултатите от обучението, придобити в различни формати, на различни нива и в различни страни, трудно за гражданите. Стратегия Европа 2020 за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж, подчертава необходимостта от по-гъвкави учебни пътеки и счита валидирането на неформалното и самостоятелното учене за предпоставка за тях, което може да бъде силен стимул за изпълнението на договорените социални цели: 20 милиона души по-малко в сътояние на бедност или риск от бедност и социално изключване, 75% заетост на хората между 20 и 64 години, намаляване на отпадналите от училище под 10%. Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" има за цел да разработи кампания за повишаване осведомеността за валидирането на учебните резултати от неформалното и самостоятелното учене като инструмент за по-нататъшно подобряване на перспективите за професионално развитие на възрастните, както и да стимулира тяхното по-нататъшно образование и обучение. Партньорите обмениха опит за съществуващи практики за валидиране и разработиха методи за идентифициране, документиране, оценка и сертифициране на резултатите от обучението на неформалното и самостоятелното учене. Заедно, те стартираха широкомащабна кампания в ЕС за насърчаване валидирането сред доставчиците на обучение за възрастни, работодатели, профсъюзи, организации на гражданското общество, както и сред самите обучаеми.

Чрез обединяването на различни участници, които са заинтересовани страни в процеса на валидиране, беше установено дългосрочно сътрудничество, както на национално, така и на европейско ниво, за да се продължи работата по подпомагане на процеса на изпълнение на Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене. Освен това, този проект има за цел да допринесе за намаляване на неравенството в обществото и за отключване на пълния му потенциал чрез промотиране на концепцията за "учещи се общества", в които всеки личен принос бива използван, а уменията и компетенциите се признават и доразвиват. За да се постигне това, този проект се стреми да стимулира хората да търсят допълнителни възможности за обучение извън официалната система и да ги насърчи да участват активно в неформално и самостоятелно обучение, особено във времена на фискална консолидация, нарастваща безработица и икономическа стагнация. За да се достигне по-успешно до тези, които желаят да разширят знанията си относно валидирането, беше изготвено "Европейско стратегическо ръководство за насърчаване на участието и повишаване на осведомеността за валидиране на учебните резултати от НИО", с амбицията да подобри перспективите за професионално развитие и да стимулира ученето през целия живот.


7

ПРЕ Д ГОВОР

Имайки за цел гарантирането на равен достъп за всички до качествено образование и учене през целия живот, трябва да отчетем ролята на образованието и ученето през целия живот като мощен инструмент за насърчаване на гражданското, социалното, културното и икономическото участие в обществото. Въпреки това, във времена на нарастващи социални неравенства и приватизация на образованието, възможностите за придобиване на нови умения и компетенции са ограничени за голям брой лица. Признаването и валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелното обучение се превръщат в мощен инструмент, допринасящ за преодоляване на неравнопоставеността в образованието и за подкрепа на социалното приобщаване. По-конкретно, социално-икономически уязвимите хора, както и широк кръг от лица, които имат ограничени възможности за достъп и участие във формалното образование и обучение, имат нужда да видят, че уменията и компетенциите, които са придобили чрез неформалното и самостоятелното учене, например по време на работа и практики от живота, са ценни активи. В

резултат на това, чрез процеса на валидиране, индивидът придобива увереност и повишава нивото си на осъзнанаване за своето портфолио от умения, което в резултат може да доведе до нови професионални постижения, по-широко личностно развитие и подобряване на живота му. Неформалното и самостоятелното учене играят значителна роля в системите за образование и обучение. Проучването на Образование за Възрастни показва, че в Европа 31.5% от възрастните, участващи в образованието и обучението, взимат участие в неформално обучене, докато едва 6,5% са участвали в рамките на формалното образование за подобряване на своите умения и компетенции и за разширяване на своите професионални перспективи. Въпреки това, виждаме как уменията и компетенциите, придобити в неформална и самостоятелна среда, често не са признати, не само от държавните и образователни институции, но и от страна на работодателите и самите обучаеми. Препоръката на Съвета относно валидирането на учебните резултати от неформалното и самостоятелното учене проправя пътя към засилено сътрудничество


8

между ЕС и държавите-членки, целящо постигането на национални договорености относно валидирането сред всички страни до 2018г.

нива относно валидирането, затова те трябва да действат заедно, за да подкрепят на процеса по неговото прилагане и промотиране.

Следователно, всички заинтересовани партньори: институции, заинтересовани страни, социални партньори, организации на гражданското общество и доставчици на образование и обучение, са изправени пред по-голям набор от предизвикателства, за да се преодолее липсата на информираност на различни

Надяваме се тази публикация да е полезно четиво за всички заинтересовани участници и по-специално за хората, както и че това ще допринесе за процеса на насърчаване на участието и повишаване на осведомеността за валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

Кони Ройтер СОЛИДАР Главен секретар

Жан-Марк Ройрент Лига на Образованието Главен секретар


У ЧАС ТВАЩИ ПАР ТНЬОРИ

Австрия BFI Горна Австрия

България Институт за Социална Интерграция

Дания Професионален международен център

Франция Лига на Образованието

Франция CEMEA

Гърция IME GSEVEE

Испания Лига за образование и култура

Швеция Асоциация за обучение на възрастни ABF

Великобритания Образователна Асоциация на работещите WEA

Великобритания Образователен тръст GFTU

Европейска Мрежа СОЛИДАР

Европейска Мрежа EUCIS-LLL


И Н Д Е КС РА З Б И РА Н Е Н А Е В Р О П Е Й С К И Т Е РА М К И

1

Политики и програми на ЕС, подкрепящи развитието на валидирането и тяхното въздействие

Препоръки на организации на гражданското общество относно политиките за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене

Европейска Комисия, ръководител отдел Умения и Квалификации – Ана Карла Перейра

15

17

21

КО М У Н И К И РА Н Е Н А П ОЛ З И Т Е О Т ВА Л И Д И РА Н Е Т О

2

Какво мотивира вас и останалите да промотирате валидирането на неформалното и информалното учене?

25


3

К А К Д А И З Г РА Д И М К А М П А Н И Я ЗА П Р О М О Т И РА Н Е Н А ВА Л И Д И РА Н Е Т О Н А Н ЕФ О Р М А Л Н О Т О И САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧЕНЕ

Как да организирам кампания?

Защо искам да организирам тази кампания?

Какво искам да постигна?

31

31

34

Кой може да направи възможна промяната?

Какво трябва да направя за това?

Бюджетиране на застъпничество

35

36

Защо валидирането е толкова важно? Пример за документ за застъпничество.

Анекс: пример за готов за употреба материал за кампанията.

39

42

39


15

1

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ Политики и програми на ЕС, подкрепящи развитието на валидирането и тяхното Въздействие

* Виж в речника, стр. 18

През последните 20 години дебатът относно политиките се върти около обединяването на всички видове учене и създаване на рамки, които са в състояние да признаят и валидират опита и обучението, постигнати по различни начини и водещи до квалификации*. Приемането на Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното обучение на 20 декември 2012г. показва потенциално важната роля на валидацията във връзка със заетостта и мобилността, както и по отношение на ученето през целия живот. Това е ясен политически импулс, насочен към създаването на национални механизми за валидиране във всички страни до 2018г. Валидирането представлява конкретен инструмент за признаване на неформалното и самостоятелното учене. Въпреки това, прилагането на механизми за валидиране варира значително от една държава-членка до друга, както и в рамките на самите страни. Ето защо ЕС е прие Препоръката на Съвета, която сигурява общи ръководни принципи за държавите-членки, с които да разработят валидирането, преминавайки по този начин към общи стандарти. ЕС призовава за приемането на механизмите за валидиране до 2018г., което показва колко малко време има за постигане на напредък. В Препоръката, договореностите за валидиране имат за цел да дадат възможност на хората да:

аа. "получат признаване на знания, умения и компетенции, които са придобити чрез неформално и самостоятелно учене, включително, когато е приложимо, чрез отворени образователни ресурси; бб. получават пълна квалификация или, когато е приложимо, част от квалификация, въз основа на валидирани практики на неформално и самостоятелно учене (...) "

Според партньорите неравномерната наличност на национални политики и практики за валидиране, намалява възможностите за достъп до обучение на милиони европейци. Препоръката на ЕС посочва, че разработването на такива системи може да допринесе за амбицията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, така както е заложено в Стратегия Европа 2020. Механизмите за валидиране позволяват по-голяма прозрачност по отношение на наличните в работната сила умения и спомагат за по-добро съответствие между уменията и търсенето на работна сила, насърчават възможностите за прехвърляне на умения между различни компании и сектори, а също така улесняват мобилността на европейския пазар на труда. Препоръката подчертава, че по този начин валидирането може да подпомогне икономическото възстановяване, а също и да допринесе за


1

16

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

постигането на водещите цели на Европа 2020 по отношение на преждевременното напускане на училище. Днес, обучението, придобито извън училищната система в много случаи остава невидимо и неправилно оценно. Това затруднява гражданите по отношение на съчетаването на различните резултати от обучения, придобити в различни формати, на различни нива и в различни страни. В резултат на това, в много страни хората няма да бъдат наясно или няма да имат достъп до валидирането.

* Виж в речника, стр. 18

разработването на валидирането. То има за цел да опише набора от знания, умения и компетенции, които дадено лице е придобило след завършване на учебния процес, вместо да се опише, например, само броя на часовете в класната стая. Предоставянето на референтна рамка прави валидирането много по-лесно приложимо. Така, за да бъде успешно, създаването на механизми за валидиране трябва да бъде част от по-широка стратегия за учене през целия живот.

Прилагането на системи за валидиране не е просто. То изисква промяна на подхода към резултатите от ученето. Стартирането на Европейската Квалификационна Рамка* (ЕКР) на равнище ЕС и бързото развитие на национални квалификационни рамки (НКР) на национално ниво, поставя основите за

Източници:

Основен доклад на Европейския семинар за валидиране, Мехелен, 9-10 април 2013г.

Справочник и насоки за валидирането на неформалното и самостоятелното учене, Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), 2010г.

Инструментариум за валидиране на EUCISLLL, 2012г.


1

17

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

Препоръки на организации на гражданското общество относно политиките за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното обучение

1

Стремеж за бързо прилагане на валидирането на неформалното и самостоятелното обучение в държавите-членки, с цел преодоляване на социалноикономическите предизвикателства пред ЕС и сериозното нарастване на степентта на неравенство в обществото.

2

Признаване на валидирането като средство за преодоляване на неравенството и насърчаване на по-широки възможности за образование и заетост, чрез признаване на резултатите от неформалното и самостоятелното учене.

3

Улесняване достъпа на всички до информация, както и инвестиране в информацията, съветите и насоките за валидиране и повишаване информираността на хората относно механизмите за валидиране, особено сред групите в неравностойно положение.

4

Преразглеждане на „пътната карта“ за прилагане на договореностите за валидиране, така че да се позволи на държавитечленки с вече съществуващи схеми за валидиране да споделят опита си с държави, които са в самото начало на процеса.

5

Гарантиране, че системите за валидиране признават социални и житейски умения, придобити в рамките на работното място и извън него, в неформална и самостоятелна среда.

7

6

Гарантиране възможността за преразглеждане на уменията на безработните или на тези, които са изложени на риск от безработица и достъпа на всички до това.

Увеличаване на сътрудничеството между държавите-членки за насърчаване на признаването на резултатите от неформалното и самостоятелно учение и улесняване на взаимното учене сред практикуващите, с подкрепата на Консултативния Съвет за Европейска Квалификационна Рамка.


1

18

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

Основни моменти от развитието на Европейските политики

Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS)

1988

• Заключения на Съвета, „Единни европейски принципи за валидиране“ • Сертификати Europass, Youthpass

2004

• Европейска квалификационна рамка (EQF) • Национална квалификационна рамка (NQF) • Водеща инициатива на Европа 2020, “Младежта в действие“, призоваваща за насърчаване на валидирането

2008

Речник Учене: процес, чрез който един индивид асимилира информация, идеи и ценности и по този начин придобива знания, ноу-хау, умения и компетентности. Учене през целия живот: всички учебни дейности, предприети през целия живот, които водят до подобряване на знания, ноу-хау, умения, компетенции и квалификации за лични, социални и професионални цели. Формално обучение: целенасочено учене, което се случва в организирана и структурирана среда (като в институция за образование или обучение) и е изрично структурирано като учене (по отношение на цели, време или ресурси). Формалното обучение е най-често задължително (училищно образование) и почти винаги външно изградено, с определени учебни материали; учебния процес обикновено се

наблюдава и оценява, а резултатите от обучението обикновено се признават под формата на сертифициране или дипломи. Неформално учене: целенасочено, но доброволно обучение, в рамките на планирани дейности и в по-широк кръг от ситуации, които не са изрично изградени като строго учебни дейности. Курсовете са планирани, но рядко са структурирани по конвенционален модел; въпреки това те се провеждат от учебни фасилитатори. Резултатите от обучението рядко се документират и оценяват по конвенционален начин. Самостоятелно обучение: нецеленасочено учене в резултат от ежедневието, свързано с работа, семейство, свободно време или обществени дейности. То не е организирано или структурирано по отношение на цели,

време или подкрепа за учене. Самостоятелното обучение рядко се записва и обикновено не е нито непосредствено видимо за учащия, нито се смята за образование или обучението, нито е за трудови цели. Резултати от обучението/учебни постижения: набор от знания, умения и/или компетентности, които индивида е придобил и/или е в състояние да демонстрира след завършване на даден процес на обучение: формално, неформално или самостоятелно. Европейска квалификационна рамка (ЕКР): референтен инструмент за описване и сравняване нивата на квалификация в квалификационните системи, разработени на национално, международно или отраслово равнище. Основните компоненти на ЕКР са набор от осем референтни нива, описани от гледна точка


1

19

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

• Европейски насоки за валидиране на неформалното и самостоятелното обучение (CEDEFOP) • Европейска кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET)

2009

на резултатите от обучението (комбинация от знания, умения и компетенции) и механизми и принципи за доброволно сътрудничество. Осемте нива покриват целия спектър от квалификации, от тези, които признават основни знания, умения и компетенции до тези, които се дават на най-високите нива на академично и професионално образование и обучение. Тя работи като устройство за превод на национални квалификационни системи. Европейски насоки: целящи да предоставят експертни съвети, които се използват доброволно от заинтересованите страни на национално и местно ниво. Целта е да се допринесе за развитието на разнообразни, висококачествени, икономически ефективни подходи за валидиране в Европа, като по този начин се подкрепя ученето през целия живот.

• Комюнике от Брюж (политически ангажимент за развитие на националните процедури за валидиране на неформално и самостоятелно образование (ВНИО/ VNFIL), не покъсно от 2015г.) • Европейски справочник за валидиране на неформално и самостоятелно образование (CEDEFOP)

2 01 0

Квалификация: формалната квалификация е официален резултат (сертификат, диплома или звание) от процес на оценка, която се получава, когато компетентен орган установи, че дадено лице е постигнало резултати от обучението, съответстващи на определени стандарти и/ или притежава необходимата компетентност, за да извършва работа в определена област. Квалификацията дава официално признание на стойността на резултатите от обучението на пазара на труда и в областта на образованието и обучението. Тя може да даде законно право за практикуване на професия. Източник: въз основа на Терминологията на европейските политики за образование и обучение, CEDEFOP, 2014г.

Препоръка на Съвета за валидиране на неформално и самостоятелно учене

2 01 2


20

1

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ


1

21

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

Ана Карла Перейра, ГД „Образование и Култура“ Ана Карла Перейра е ръководител отдел "Стратегии за умения и квалификации; многоезични политики" в ГД „Образование и култура“ на Европейската комисия. Тя отговаря за изготвянето на стратегията на ЕС относно уменията, включително и за прилагането на някои инструменти на ЕС за признаване и прозрачност на квалификациите, като например Европейската Квалификационна

През 2012 г. Комисията прие Препоръка на Съвета, изискваща от държавите-членки да приложат механизми за валидация до 2018г. Може ли да обясните защо валидирането е приоритет за Комисията? Валидирането на неформалното и самостоятелното образование (ВНИО) може да изиграе решаваща роля за повишаване на пригодността за заетост и мобилността на хората, както и за повишаване на мотивацията за учене през целия живот, по-специално в случая на социално-икономически онеправданите и тези с ниски квалифициии. Във времена на икономическа криза и несъответствие на уменията в Европа, от първостепенно значение е да се даде възможност на хората да се възползват от пълния обхват от своите умения: не само тези, придобити формално (например училище, университет или професионално образование и обучение), но също и тези, придобити чрез професионален опит, онлайн, доброволчество и живота като цяло. Смятате ли, че държавите-членки ще бъдат в състояние да спазят крайния срок – 2018г.? Какви са основните предизвикателства? След лятото, Комисията, в сътрудничество с Европейския Център за Развитие на Професионалното Обучение (CEDEFOP) ще

Рамка. Нейните дейности акцентират също върху развиването на разнородни умения и на мултилингвистичността. Преди това е работила повече от десет години за изпълнението на Европейската стратегия по заетостта и в продължение на няколко години в частния сектор като бизнес консултант, специализиран в човешкото поведение.

публикува актуализация на Европейския справочник за ВНИО. Той ще представи състоянието на договореностите за валидация в 28-те държави-членки на ЕС и в 5 други страни. Налице е добър напредък в сравнение с предишния справочник, като някои страни вече потвърждават силното си представяне, а няколко други напредват със стабилни темпове. Разбира се, има и случаи, в които са необходими допълнителни усилия и по-силна ангажираност на национално ниво. Комисията се договори с държавите-членки относно „пътната карта“, водеща до крайния срок – 2018г., която задава и основните етапи на национално и европейско равнище. Ние ще направим всичко възможно, за да подпомогнем страните да запазят политическата инерция за реформи. Основните предизвикателства, които виждаме, са необходимостта да се премине от политики към действие, да се обвържат договореностите за валидиране с националната квалификационна рамка и да преминем от понякога разпокъсания и проектно-ориентиран подход към един по-холистичен. Политиките за валидиране трябва да бъдат напълно интегрирани в рамките на общите стратегии за образование и заетост.


22

1

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

Какви са действащите механизми за проследяване на изпълнението на Препоръката? Заинтересованите страни включени ли са? Препоръката гледа на Консултативната Група на Европейската Квалификационна Рамка като на форум, чрез който държавите-членки и Комисията следва да си сътрудничат, за да следват Препоръката. За да се изпълни тази задача, други заинтересовани страни също бяха поканени да се присъединят към групата. Социални партньори, организации на гражданското общество и студентски асоциации могат да играят активна роля в обсъждането и мониторинга на напредъка и биват насърчавани да споделят своите мнения и опит. Групата се споразумя за обща структура на еднократен доклад, който държавитечленки трябва да представят до 2018г. относно предприетите действия и постигнатия напредък в прилагането на договореностите за валидиране в отговор на Препоръката на Съвета. Какво мислите, че ще бъде въздействието върху учащите и институциите, както и по-общо за европейските общества с приемането на такива системи? За хората – валидирането може да разшири възможностите за намиране или смяна на работа и за развиване на техните умения още повече чрез достъп до по-нататъшно обучение. То може също така да подобри

самосъзнанието и самочувствието им. Не трябва да забравяме, че целта на валидирането не е само формалното сертифициране, а да направи уменията по-видими, чрез съответната документация. За фирмите – това означава да имат по-добра картина на уменията, притежавани от отделните лица, като така се гарантира по-добро съответствие с изискванията на длъжността. Излишно е да казвам, че всичко това ще има положително въздействие върху обществото като цяло, с по-добре квалифицирани, самостоятелни индивиди и с по-добро съответствие между търсене и предлагане на работа. Ако една организация е заинтересована да работи по валидирането, какво бихте й препоръчали да направи? Може ли тя да бъде подкрепена от ЕС? Тъй като сега трябва да преминем от политики към действие, най-голямо въздействие може да се постигне на национално ниво. В този случай, заинтересованите организации трябва да се свържат с компетентните национални органи и да се намери най-добрия начин за сътрудничество в зависимост от специфичната ситуация в страната. Има и европейски фондове, които могат да бъдат активирани чрез програмата Еразъм+ и Европейския Социален Фонд и които могат да подкрепят проекти в тази област.


1

23

РАЗБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАМКИ

Европейските фондове могат да подкрепят валидирането!

Еразъм+ Еразъм+ е програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020г. Тя има за цел да повиши уменията и пригодността за заетост, както и модернизирането на образованието, обучението и работата с младежта из цяла Европа. Тя разполага с бюджет от приблизително 14,7 милиарда евро за цяла Европа и през следващите седем години ще предоставя възможности на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов стаж и да бъдат доброволци в чужбина; ще подкрепя транс-национални партньорства между образователни, обучителни и младежки организации; ще подпомага проекти, свързани с масовия спорт. Еразъм+ може да подкрепя партньорски учебни дейности по валидиране, например чрез своята Ключова Дейност 2 "Стратегически партньорства" между образователните институции и младежките организации с връстници в други страни. Повече на: ec.europa.eu/programmes/ erasmus-plus

Европейски Социален Фонд (ЕСФ/ESF) ЕСФ е основният инструмент на Европа за подкрепа на заетостта, подпомагане на хората за получаване на по-добри работни места и осигуряване на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС. Той действа като инвестира в човешкия капитал на Европа – нейните работници, нейните млади хора и всички онези, които търсят работа. Финансирането от ЕСФ, в размер на 10 милиарда евро на година, подобрява перспективите за работа за милиони европейци и по-специално за тези, на които им е трудно да си намерят работа. Европейската Комисия и страните от Европейския Съюз заедно определят приоритетите на ЕСФ и изразходването на ресурсите му. Един от приоритетите е да се повиши адаптивността на работниците чрез нови умения, както и на предприятията чрез нови начини за работа. Други приоритети са насочени към подобряване на достъпа до заетост: като помагат младите хора да осъществят прехода от училище към работа или като

обучават по-ниско квалифицираните хора, търсещи работа, за да подобрят своите перспективи за трудова заетост. В действителност, професионалното обучение и възможностите за учене през целия живот, даващи на хората нови умения, формират голяма част от много проекти по линия на ЕСФ. Проекти за прилагане на схемите за валидиране също могат да бъдат подкрепени чрез тази програма. Трябва да проверите какви са вашите национални приоритети. Всъщност, финансирането от ЕСФ е достъпно само чрез държавите-членки и регионите. Повече информация: ec.europa.eu/esf Други програми също могат да подкрепят валидирането, например програмата Хоризонт 2020, чрез специални покани за представяне на предложения.


25

2

КОМУНИКИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО Какво мотивира вас и останалите да промотирате валидирането на неформалното и информалното учене? Валидирането е ключ към ученето през целия живот: то помага да се направи връзка между обучения, проведени в различни формати: образователни институции, фирми, он-лайн обучение, курсове провеждани от организации на гражданското общество или учене, което е резултат от ежедневните дейности, свързани с работата, семейството или свободното време. От това следва, че валидирането е не само инструмент, насочен към образователните и обучаващи институции и системи, а се отнася за много по-широк кръг от заинтересовани страни и институции, включително тези в областта на младежта, доброволческия сектор и заетостта1. Става въпрос да се даде стойност и признание за това, което учащият се знае и е в състояние да направи.

* Виж в речника, стр. 18

Това е особено важно днес. Статистическите данни показват, че повечето хора, които са част от процеса на учене през целия живот, взимат участие в неформални обучения* и обучителни дейности2 и в резултат от това нараства необходимостта да се вземе предвид пълния спектър от знания, умения и компетенции, които се придобиват чрез неформалното и информалното обучение (НИО). Освен това е важно да се подчертае, че неформалното и информалното учене играе ключова роля като инструмент, даващ сила на хората. То повишава демократичното участие, подобрява социалното приобщаване,

благосъстоянието и здравето, и предоставя възможности на хората да се върнат и задържат на пазара на труда. В доклада на PIAAC за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD) от 2013г. може да се намери интересна информация, която илюстрира по-широките ползи от участието в процеса на учене през целия живот. Системите за валидиране се въвеждат по различни причини, но най-вече, за да повишат нивото на квалификация на населението в условията на икономическа криза и нарастваща безработица. За местните участници, особено в областта на образованието за възрастни и обучението на работещи, валидирането се разглежда и като начин да се върнат групите в неравностойно положение обратно към ученето и социалния процес. Ясно е, че участието в схеми/механизми за валидиране може да допринесе за нарастване на самочувствието на учащите се и за развиване на техните социални умения и мотивация за продължаване на обучението. Ползите от това са многостранни: икономически, социални и лични. В рамките на системите за образование и обучение, валидирането е също така начин да се признае и отчете факта, че ние учим всеки ден, навсякъде. То отваря вратите и към нетрадиционни подходи и може да доведе до нови предложения за обучение, като

1.

Доклад от Европейския семинар за валидиране, Мехелен, 9-10 април 2013г.

2.

Евростат, Статискита на ученето през целия живот, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Lifelong_learning_statistics


26

2

КОМУНИКИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО

например вечерни класове. По този начин то увеличава и възможностите за достъп до образование. Според последната публикация на CEDEFOP “Валидиране от страна на предприятията”3 от юни 2014г. тези възможности могат да бъдат разработени още повече. Разбира се, това може да стане по-лесно при големите фирми, докато за МСП трябва да се положат повече усилия. Валидирането може да се превърне в основен инструмент за работодателите за управление на човешките им ресурси, тъй като допринася за непрекъснато обучение на персонала им като част от плановете за кариерно развитие и им помага в процесите за набиране на персонал. От макро-икономическа гледна точка, най-силният актив на Европа в днешния конкурентен свят са нейните хора; в това

Всеки от партньорите по проекта е провеждал двустранни и групови срещи за обсъждане на новото законодателство на ЕС относно валидирането. Това, което стана ясно е, че в различните страни съществува липса на осведоменост относно ползите от валидирането. Поради това е много важно да се обясни защо валидирането е от значение за вашата страна в европейски и международен контекст. Въз основа на проведените интервюта 3.

отношение валидирането представлява конкретен инструмент за повишаване квалификацията на населението чрез осигуряване на алтернативни и по-гъвкави начини за достъп до квалификации. Както може да видите, разработването на механизми за валидиране има много предимства. Жалко е, че до сега развитието на валидирането в повечето случаи е било правено на временна или краткосрочна основа. Препоръката на Съвета е възможност за повишаване осведомеността относно ползите от валидирането. Въпреки че валидирането е разпокъсано, може да наблюдаваме много практики в цяла Европа на местно ниво. Доставчиците на образование и обучение наистина изиграха ключова роля в инициирането и предоставянето на валидиране. То не е просто технически въпрос, а ясен политически избор, който оказва влияние върху нашите образователни системи, икономики и общества.

за влиянието на Европейския Съюз в различните страни, както и на националните кръгли маси, партньорите изготвиха набор от ключови послания за значението на валидирането. За по-добро илюстриране на тяхното значение е добре да се използват и статистически данни. Например, знаете ли, че участието на възрастни в процеса на учене през целия живот е единствената област на ЕС, в която не е направен реален напредък в Европа?

Валидиране от страна на предприятията, Използване на валидирането от предприятията за целите на развитие на човешките ресурси и кариерното развитие, Cedefop, 2014г.


2

КОМУНИКИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО

27

Методическо ниво 1. Допринася за подпомагане на групи в неравностойно положение (имигранти, хора с ниско ниво на квалификация), така че да имат достъп до пазара на труда и да намерят своя път в обществото чрез разширяване на достъпа до обучение и благоприятстване на социалните взаимодействия. 2. Осигурява рентабилно решение в отговор на настоящия недостиг на умения и необходимостта от осъвременяване на способностите на населението, бидейки по-гъвкаво и адаптивно към учащите се и нуждите на работодателите. 3. Представлява реален ключ към ученето през целия живот като подпомага признаването на резултатите от обучения, проведени в различни формати и среди.

4. Създава един по-добър пазар на труда, където всички знания, умения и компетентности са признати и подобрява кариерното развитие и пригодността за заетост чрез предоставяне на различни пътища за квалификация. 5. Създава осъзнаване сред политиците за приноса на ученето през целия живот за личното и професионално развитие, за социална промяна, за справяне с безработицата, за богатството от умения в техните общества. 6. Създава връзки между различните форми на обучение (формално, неформално, информално), като по този начин привлича повече учащи се.

Институционално ниво 1. Позволява на заинтересованите страни в образованието да достигнат до по-широка публика. 2. Съобразено е с общото образование, както и с образователните ценности и основна мисия на обучението за трудещи се, тъй като дава възможност за признаване на обучения, провеждани във всички видове формати. 3. Адаптирано е най-вече за групи в неравностойно положение, както и към доброволците, чийто опит рядко бива признат от образователните институции и работодателите.

4. То е възможност и стратегически инструмент за работодателите, тъй като допринася за кариерното развитие и управлението на човешките ресурси. 5. Допринася за разширяване на перспективите пред организацията и увеличава възможностите за партньорства с други участници, като например местни власти, работодатели и доброволчески организации.


28

2

КОМУНИКИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО

Индивидуално ниво 1. Ще се научите да познавате/идентифицирате собствените си силни страни и да работите с вашите слабости. 2. Дава ви по-добро самочувствие и мотивация за учене. 3. Отвежда ви на лично пътешествие, давайки ви глобален поглед върху това, което вече сте постигнали.

4. Дава ви възможност да видите какво сте постигнати в работата и личния си живот и да разберете стойността на вашия опит за вас и вашия работодател. 5. Дава ви по-добри шансове на пазара на труда.

Статистика

10.5%

12%

37%

Участие на възрастни в процеса на учене през целия живот през 2013г. (средно за ЕС-28; целта е 15%)

Ранно напускащи училище в Европа през 2013г. (средно за ЕС-28; целта е 10%)

Дял на лицата на възраст от 30 до 34г., които са завършили висше образование през 2013г. (средно за ЕС-28; целта е 40%)

68.3%

1.7%

Равнище на заетост през 2013г., възраст 20-64 години (средно за ЕС-28)

Ставка за свободните работни места, Q1 2014г. (средно за ЕС-28)


2

29

КОМУНИКИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО

Из проучване на PIAAC, OECD

Между 4,9% и 27,7% от възрастните притежават минимална степен на грамотност и между 8,1% и 31,7% имат минимални математически познания

Само между 2,9% и 8,8% от възрастните демонстрират най-високо ниво на умения за справяне с проблеми във високо технологична среда

21%

13%

от трудещите се са с повисока квалификация от нужната за професията им, което оказва значително влияние върху заплатите и производителността

от трудещите се имат по-ниска квалификация от изискванията за работата им, което оказва значително влияние върху заплатите и производителността

“Хората с по-ниски умения са склонни да имат полошо здраве, по-ниска гражданска ангажираност и да проявяват по-малко доверие”

В почти всички страни, поне

10%

от възрастните нямат най-елементарни компютърни умения


31

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ? „Застъпничество“ произхожда от латинската дума „аdvocare“ или “призив за нечия помощ”, т.е. да се говори от името на някого – като правен съветник. В контекста на социалното и икономическо развитие, целите на застъпничеството са да създаде или промени политики, закони, наредби, разпределение на ресурси или други решения, които засягат живота на хората и да се гарантира, че тези решения ще бъдат приложени. Провеждането на кампании за политики е целенасочено застъпничество, в което групи на гражданското общество и коалиции имат за цел да определят политическия дневен ред. Кампаниите за промяна на политиките използват широк набор от инструменти и стратегии, включително публични демонстрации, писане на документи за позиции, лобиране, използване на медиите и интернет, както и правни действия.

Общопризнато е, че промяната рядко идва единствено от налагането на логически аргументи или от представянето на неоспорими доказателства в подкрепа на необходимите промени. Много зависи от характера, подхода и авторитета на тези, които търсят промяната, както и от възприемчивостта на онези, които трябва да бъдат убедени. Застъпничеството по своята същност е политическо и разбирането за политическата динамика е в основата на ефективното застъпничество. В този раздел бихме искали да ви представим някои основни принципи за това как да се изгради ефективна кампания за насърчаване на валидирането на национално и европейско ниво.

Защо искам да организирам тази кампания? Разбиране на културния и политически конкекст Преди да започнете вашата кампания е много важно да разберете проблемите и да дефинирате решенията. Какви са европейските и националните правни рамки, вашия културен контекст, положението в областта на изследванията? Кои са участниците? Каква друга релевантна информация би повлияла на кампанията ви? За вас е важно да бъдете наясно с този контекст, за да сте в състояние да изградите

своята аргументация, да осъществите връзката с други хора и да разберте властовите отношения, както и да обясните защо кампанията ви е от значение за другите и какво искате от тях. Чрез създаването на солидна база от доказателства, анализът на ситуацията дава отправна точка за определяне на приоритетите на застъпничеството и основна линия, спрямо която да се измерва напредъка. Това може да бъде описано и под формата на документ, като част от вашия материал за застъпничеството. То ще ви помогне да обясните вашата кампания, когато


32

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

се срещате с вземащите решения или с потенциални партньори. В подкрепа на вашите послания може да бъде използвана информация относно ключови фигури или политически ангажименти. Анализ на заинтересованите страни Изготвянето на анализ на заинтересованите страни също е полезно на този етап. Заинтересована страна е някой, който има интерес по отношение на въпроса, незабавен или в по-далечна перспектива. Заинтересованите лица могат да участват по положителен или отрицателен начин, като опоненти или поддръжници. Първата стъпка е да се идентифицират всички заинтересовани страни. Понякога не е ясно как заинтересованите страни наистина се чувстват по даден въпрос. Това може да доведе до много предположения за тях. Разбирането на това какво е отношението на заинтересованите страни по отношение на въпроса е начин, по който усилията за застъпничество могат да бъдат защитени от несигурност, предположения и необходими рискове.

Споделяне с другите След като сте свършили тази работа, би било полезно да се направи „проверка на действителността“ чрез разговори с други участници и организиране на дебати или фокус групи*, за да се гарантира, че вашият анализ е пълен. Това може да стане чрез организиране на кръгли маси и срещи, в които различните участници са поканени да споделят своите мнения и опит, свързани с валидирането. От решаващо значение е да се включват и тези, които не са благосклонни към валидирането и да се даде достатъчно време на участниците да споделят вижданията си (използвайки методики за участие от типа на „световните кафенета“). Присъствието на международни експерти или практикуващи може да придаде добавена стойност.

Дори сред тези, които са настроени благосклонно, може да има такива с различно виждане за валидирането или с различно мнение за това как да се процедира, за да бъде то ефективно. За да се предотврати непредвидена опозиция на кампанията е важно да се вземат под внимание тези различни гледни точки още на по-ранен етап.

* Анализът на дървото на проблема включва описване на причините в негативна форма (например, съпротива спрямо признаването на неформалното обучение, липса на общ подход, липса на регулация и т.н.). Преразглеждането на дървото на проблемите чрез замяна на негативните изявления с положителни, създава дърво на решенията (например, нов закон за създаване на механизми за валидиране и др.). Анализът на дървото на проблемите се прави най-добре в малки фокус групи от около 6 до 8 души, които използват флипчарт дъска или шрайбпроектор. Важното е по време на дискусиите да могат да се добавят допълнителни фактори. Първата стъпка е да се обсъди и постигне съгласие относно проблема или въпроса, който ще се анализира. Той се записва в центъра на дъската и се превръща

в „ствол“ на дървото. Става „централен проблем“. Думите може да не са съвсем точни, тъй като корените и клоните тепърва ще го доопределят, но той трябва да описва реален въпрос, който вълнува всички. Това дава представа за обхвата на действията, които трябва да се предприемат, за да се реши основния проблем и е средство да се направи преглед на съществуващото схващане за причините за специфичен проблем и как той може да бъде преодолян. Това е много ценно, защото идентифицира фактори, които може би не са засегнати в кампанията. Например, съществуващите разпоредби могат да бъдат фактор по отношение на проблема, но това може да не е застъпено в планираната интервенция. Това може да доведе до провал при постигане целите на проекта.


3

33

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

Незабавно въздействие

Основен проблем

Непосредствена причина

Вторична причина


34

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

Какво искам да постигна? Поставяне на цели и приоритети на политиките Сега, след като сте направили предварителните си проучвания, вие сте готови да определите целта си по отношение на застъпничеството; т.е. ясната и кратка цел на вашите усилия за застъпничество. Какво искате да промените и защо? Какви положителни промени могат да се очакват, ако инициативата е успешна? За да бъде една инициатива успешна, трябва да знаете какъв вид промяна на политиката е необходима. Ако целта на застъпничеството не е ясно определена, ще бъде потрудно да се изработи силна стратегия. Защото застъпническите усилия често изискват много време и ресурси и е по-вероятно те да успеят, ако се съсредоточите върху един въпрос за момента. Формирането на целите на застъпничеството е подобно на процеса, използван и при други видове планове. Много асоциации използват SMART критерии, за да се гарантира последователност и яснота: конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето. Уверете се, че е вашата цел е постижима и че вашата аудитория е в състояние да предприеме нужните действия. Когато става въпрос за валидиране на неформалното и самостоятелното учене: искате ново законодателство при следващото правителство ли? Обучителни програми за образователните институции, като част от правото на образование от 2015г.? Финансиране? Целенасочени действия за конкретни публики, като част от схемите на ЕСФ? Трябва да бъдете възможно най-точни. Дефиниране на вашата целева публика Следващата стъпка е да се определи целевата аудитория – физическите лица

или институциите, които имат правомощия да доведат до промяна. Тази задача се основава на информацията, събрана при анализа на заинтересованите страни. В много случаи, основната целева аудитория е и основният носител на задълженията, като целта включва да ги убедте, че въпроса заслужава да се разгледа, а след това да ги убедите да предприемат действия. С какво предложените промени ще допринесат за постигане на целта? Промените ще разстроят ли техните собствени цели или ще влязат в конфликт с тях? Един внимателен анализ на това, което мотивира и движи целевите аудитории ви позволява да бъдете наясно с най-добрите начини за оказване на влияние върху тях. Ключовите играчи при валидиранете са най-различни. В тях са включени всички образователни институции, от тези за обучения за възрасти до университетите, училищата и центровете за професионално обучение. Кой ще прилага новите мерки? Готови ли са и искат ли да поемат тази нова задача? Кой ще подкрепи разходите? Вашата кампания ще повлияе и на хората, вземащи решения и свързаните с тях агенции. Кой ще бъде отговорен за изпълнението и наблюдението на мерките? Какъв бюджет ще подкрепи въведените промени? Ще повлияе ли това и на други участници? А на работодателите? Анализ на предимствата, предизвикателствата, заплахите, възможностите Действията от страна на застъпниците създават изисквания по отношение на политическите системи и политиките. По този начин могат да бъдат генерирани конфликти, които иначе биха могли да бъдат избегнати. Какви са основните рискове за успешното изпълнение на проекта? Анализът на риска включва оценка на


3

35

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

въздействието на всеки конкретен риск и вероятността той да се случи. Например, ние наблюдавахме, че валидирането на неформалното образование често е свързано

с риск от формализиране на сектора. На това трябва да се обърне внимание като на потенциална заплаха при изграждане на рационална кампания.

Кой може да осъществи промяната? Изграждане на доверие Авторитета на организацията или коалицията, която се застъпва за промяната вероятно ще бъде ключов фактор за нейния успех. Дали тя има мандат да говори от името на тези, които се очаква да спечелят от това? Има ли специализирани познания? Има ли влияние върху вземащите решения? Вашето застъпничество винаги трябва да бъде ясно свързано с мисията на вашата организация, програмните приоритети и стратегическите приоритетни области. Ако не е, няма да имате нужните органи, които да се заемат с нея. Също така е важно да се види какво може да се направи, за да се укрепи доверието в инициативата – например, по-нататъшни изследвания и консултации, нови партньори и т.н. По време на пилотната фаза на проекта бяха организирани кръгли маси във всички страни-участнички (България, Франция, Швеция, Великобритания, Дания, Австрия, Испания и Гърция). На тях се събраха представители на министерства, национални и регионални агенции за квалификация, местни власти, социални партньори, доброволчески организации, центрове за обучение на възрастни, университети. Целта бе да се осигури дълготрайно сътрудничество и диалог между тези различни участници. По време на срещите на преден план излезе важността от изясняване на концепциите. Организациите, които ръководят националните действия трябва да бъдат в състояние да възприемат подхода на учене през целия живот, за да осигури по-широко

разбиране за контекста и участниците, като по този начин спечелят доверие и легитимност. Намиране на подходящите партньори и достигане на критична маса от участници за промяна... Изграждането на партньорства е присъщо за всяка успешна застъпническа кампания и трябва да започне на ранен етап. Трябва да започнете, като се консултирате с други организации, особено такива, които споделят сходни цели и интереси. Опитвана ли е преди подобна инициатива? Ако да, какви са били резултатите? Има ли възможности да работите заедно? Партньорствата стимулират застъпничеството чрез добавяне на силата на различни групи, за да се създаде по-силен глас за промяна. Партньорите могат да осигурят допълнителни ресурси, енергия и авторитет към предприетите действия на застъпничество. Идентифицирането на партньори се основава на много фактори. Важно е партньорството да носи добавена стойност на кампанията. Изброени са няколко неща, които трябва да се вземат предвид при избора на партньори за застъпничество: • Могат ли те да повлияят на вашата целева аудитория? • Имате ли общи интереси и цели? • Увеличават ли те легитимността, доверието и ефективността на застъпническата кампания? • Допринасят ли с факти, знания или технически опит?


36

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

• Осигуряват ли други ресурси за инициативата по застъпничество? • Имат ли глобално, национално или местно присъствие? • Техните силни страни и способности допълват ли се с вашите?

(местно, регионално, национално, европейско, международно...). Може да бъде полезно да имате на разположение материали от колеги от други страни, бихте могли да имате поглед върху предишни проекти на ЕС за валидиране, например за тяхното идентифициране.

Изграждане на коалиции Важните елементи включват: Следващата стъпка се състои в изграждането на съюз или коалиция между организациите, които имат единен интерес за работа към признаване на валидирането на неформалното и самостоятелното учене. Лидерството, доверието и редовната комуникация са от съществено значение за един добре функциониращ съюз. Той трябва да бъде изграден около една обща цел и за ограничен брой цели на политиката; прозрачни и отворени механизми за координиране и съвместни действия. Изграждането на такъв съюз позволява да се достигне до критична маса за промяна и може да привлече медийно и политическо внимание. Вие също така ще се учите един от друг, ще обединявате ресурси и ще работите с хора, които действат на различни нива

• Създайте уеб сайт за вашата мрежа; присъствайте и бъдете активни в социалните медии/мрежи. • Бъдете атрактивни за консолидиране с вашия съюз/коалиция: определете добавената стойност за привличане на нови членове и се уверете, че действителните членове ще останат в него. • Организирайте срещи, дебати за обсъждане и разгледайте различните си гледни точки, намерете консенсус и се споразумейте по ключови послания за разпространяване. • Разпространете съобщения си чрез мрежата си. Колкото повече говорите в един глас, толкова по-голямо въздействие ще имате.

Какво трябва да направя? Планиране: какви действия трябва да бъдат предприети и кога Сега, когато знаете какво е положението и какво искате да се промени, трябва да се съсредоточите върху това как. Какви действия най-вероятно ще повлияят на целевите групи? Ще бъде ли ефективно да работите чрез диалог и преговори с политиците? Медиите биха ли се заинтересовали от кампанията ви? Има ли други стратегии, чрез които е по-вероятно да се постигнат резултати? В тази публикация видяхме, че в някои страни е много важно да се преодолеят културните бариери, за да се постави на едно и също ниво

оценката на ученето във формална, неформална и самостоятелна среда. Усилията трябва да бъдат съсредоточени върху използваните концепции чрез организирането на публични дебати и всякакви видове неформални срещи. В други страни, където има дълги традиции по отношение на неформалното образование, може да се обърне по-голямо внимание на определянето на стандарти, които да гарантират по-хармонизиран достъп до валидирането. Тогава трябва да бъдат полагани повече усилия за диалог и преговори с политиците. Важно е да адаптирате действията си към вашата целева аудитория. Също така е важно да се разберат добре и процесите по вземане на решения и определяне на дневния ред на политиките.


3

37

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

Предаване на посланието Вашето послание е обобщение на промяната, до която искате да доведете. За да се разработи послание е необходимо да подкрепите аргументите, които използвате със солидна информация и анализ. Това помага при изготвяне на послание, което представя проблема и решението заедно. Целта на посланието ви е да информира хората и най-вече да ги убеди да действат. Така, за да бъдете ефективни, трябва да изградите силна комуникация, която да им помогне да разберат лесно и ясно същността на вашето послание. Следователно, вашето послание трябва да бъде кратко, просто и достъпно за всички, дори и за тези, които не са запознати с темата за валидирането. Идеята е да се разработят 2–3 ключови послания, които ще бъдат най-важните части от информацията, която ще използвате, за да ангажирате аудиторията си и да постигнете целта си. От решаващо значение е да се използва точна и актуална информация в съобщенията. Вашата кампания ще да бъде силна, ако: • Използвате лозунги/слогани • Използвате случки и разкази от живота – представянето на реални и лични истории от живота на обучаващи се, които са се възползвали от валидирането чрез цитати, снимки, интервюта или видеоклипове, може да бъде аргумент за вашата аудитория да ви подкрепи. Използването на лични свидетелства укрепва посланието ви и го прави по-значимо. • Използвате цифри и проценти, които подкрепят вашето послание – добрата доказателствена база е от съществено значение за успешното застъпничество. Доказателството осигурява легитимност на застъпничеството и подкрепя много етапи при планиране на застъпничеството. • Използвате юридически справки и политически изявления.

След като веднъж вече сте изготвили посланието си, трябва да го адаптирате към вашата аудитория. Целта на това е да се гарантира, че вашата аудитория ще бъде насърчена да подкрепи защитата на валидирането и да я накара да действа, затова посланието трябва да съдържа: • Ясни идеи и предложения, които биха могли да ги накарат да действат, както и какво конкретно се очаква от тях. • Как въвеждането на валидирането може да допринесе за постигане на целите, заложени в политиките на национално, европейско и международно ниво. Доставяне на посланието Има много начини за доставяне на посланието. Някои от най-разпространените включват лобиране, водене на преговори и работа с медиите. Докато лобирането и преговорите обикновено включват работа директно с хората, вземащи решения и тези, които им влияят, работата с медиите по-често е насочена към мобилизиране на широката общественост в подкрепа на въпроса, предмет на застъпничество. Работата с партньори и гражданското общество също генерира импулс по въпроса, а така също канализира посланието към целевата аудитория. Важно е да се срещате с различни вземащи-решения, за да представите кампанията си. Бъдете готови да отговоряте на въпросите им, както и за потенциалните им негативни коментари, като например „това не е моя отговорност“, „страните/ учащите се не се интересуват от валидирането“, „няма пари за образование“ и т.н. На този етап от полза ще ви бъдат доказателствата, които сте събрали. Анализът на заинтересованите страни, например, ще ви даде по-добро разбиране на тяхната мотивация. Например, въвеждането на системите за валидиране може да допринесе за подобряване на техните резултати по отношение на Европейските рамки и критерии за участието на възрастни в ученето през целия живот (Стратегия за


38

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

Образование и Обучение 2020) и на международно ниво (PIAAC). Министерствата на образованието определено се интересуват от листите на ЕС и това може да привлече вниманието им. В този процес на застъпничество и лобиране, трябва да убедите хората в необходимостта от признаване на валидирането на неформалното и самостоятелното учене. Използване на медиите Използването на медиите очевидно е важен начин за разпространяване на посланието до голяма аудитория и огласяване на застъпничеството по признаване на валидирането на НИО. Средствата за масово осведомяване са едновременно и средство, и цел на застъпничеството. Има няколко инструмента, които могат да бъдат използвани, за да се повлияе на медиите. Най-популярните включват съобщения за пресата, събития, пресконференции, както и писма до редактори, телевизионни и радио интервюта, бюлетини, брифинги, конференции, семинари и работни срещи. Уеб сайтовете, блоговете и социалните медии (като Facebook и Twitter) стават все по-доминиращи форми на комуникация. За да получи най-силно и ефективно отразяване в медиите, застъпническото послание трябва да има солидно съдържание, рамкирано така, че да привлече вниманието на медиите. Журналистите винаги търсят свежа новина, както сочат и последните проучвания. • Изберете подходяща медия (отново в зависимост от аудиторията, която искате да достигнете) • На първо място, използвайте собствените си медии (покани във вашия сайт и бюлетин, социални мрежи като Facebook: вие вече можете да се достигне до хиляди хора) • Свържете се с медиите в точно подбрани моменти: създаване на коалиция/ съюз, стартиране на кампанията, конференции относно валидиранете,

дискусии/дебати относно валидирането (и най-вече образованието) в европейските институции • Не се колебайте да използвате контакти си, за да се свържете с различни видове медии: различни политически вестници; на различни нива (национално, европейско,международна преса) • Опитайте се да уредите/давате интервюта (преса, радио, телевизия, интернет) • И преди всичко, без значение каква е медията и как процедирате, важно е да следвате процеса стъпка по стъпка, когато се свързвате с външна медия и да се уверите, че вашето послание ще бъде публикувано и разпространено.


3

39

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

Бюджетиране на застъпничеството Планиране на бюджета За да се избегне разработването на планове, които изискват повече ресурси, отколкото имате, важно е да предвидите бюджет за застъпничеството още от самото начало. Когато бюджетирате застъпничеството, включете основните разходи за поддържане и укрепване на капацитета за застъпничество, както и ресурсите, необходими за конкретни действия. Някои примери за бюджетни позиции включват разходи за действащите екипи (включително за транспорт, набиране на персонал, развитие на екипа, изграждане на капацитет); разходи за разработване на стратегия (включително за събиране на съответния персонал заедно и за фасилитатор); разходи за проучвания и комуникация (включително за извършване на анализ на контекста, генериране на достоверни доказателства и оформянето на изводите в комуникационни и информационни

материали); разходи за застъпничество и кампании (включително за изграждане на партньорства, управляване на коалиции, членски такси); разходи за създаване на контакти с правителството на национално и регионално ниво (включително разходите за посещаване на конференции и срещи; разходи за членство в коалиции, както и разходи за персонал (включително консултанти). Набиране на средства Вашите инициативи могат да бъдат подкрепени от различни фондове. Трябва да говорите с вашите министерства, с частни лица и с местните власти. Европейските фондове също могат да подкрепят разработването на механизми за валидиране и по-специално тези на програмата Erasmus+ и Европейския Социален Фонд.

Защо валидирането е важно? Пример за застъпнически документ Европейските общества са изправени пред многобройни предизвикателства като нарастваща безработица, растящ популизъм и общо недоверие в институциите. Валидирането предлага друг път към квалификациите, който трябва да бъде включен в една цялостна стратегия, насочена към увеличаване на достъпа до учене през целия живот. Докладът PIAAC подчертава факта, че 20% от пълнолетното население на ЕС има ниска грамотност и математически познания, но притежава много умения, които не са били официално акредитирани или признати.

1. EUCIS-LLL счита валидирането за чудесен инструмент за превръщането на ученето през целия живот в реалност за най-голям брой хора. Важно е заинтересованите страни в образованието и вземащите решения да разберат как развитието на механизми за валидиране може да допринесе за разширяване достъпа до по-нататъшно обучение и квалификация, особено за групите в неравностойно положение, чрез даване на формално признаване на личностното развитие и да допринесе за развитието на кариерата и


40

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

пригодността за заетост. Участието в обучителни дейности може да осигури стабилна рамка във времето, единна общност, шанс за преориентация, сигурно място, ново предизвикателство, обществено признание и лично самоуважение и сила. 2. Разработването на практики за валидиране е насочено към оценяване на подхода за учене през целия живот, позволявайки по-задълбочно модернизиране на системите за образование и обучение, за да се създадат отворени, гъвкави и съобразени с индивидуалните особености учебни среди. Това се постига чрез сваляне на бариерите между различните видове образование и обучение и чрез утвърждаване значението на неформалното и самостоятелното учене чрез промяна на парадигмата, насочена към резултатите от ученето. 3. От решаващо значение е да се даде еднаква стойност на знанията, уменията и компетентностите, придобити в различни учебни среди. Валидирането трябва да признае универсалните умения, а не да се съсредотава само върху утвърждаването на професионалните компетенции, използвайки подход, ориентиран към резултатите от ученето. Например, определянето на стандарти следва да вземе предвид Европейската Рамка за ключови компетентности. 4. Процесите за валидиране следва да се разглеждат като инвестиция: признаването на знанията, уменията и компетенциите на гражданите ще допринесат за усъвършенстване на работната сила и ще насочат ниско квалифицираните граждани отново към ученето. Това е начин да се стимулира и повиши мотивацията за учене – чрез предоставяне на възможности за втори шанс. Тя е с висока възвръщаемост на инвестициите по отношение

на социалното благосъстояние (безработица, здравеопазване), участие и благополучие. Ето защо EUCIS-LLL приканва националните власти да разгледат следните ключови принципи при определянето или преразглеждането на своите системи: 1. Валидирането трябва да бъде индивидуално право: всеки трябва да има достъп до процеса на валидиране. 2. Договорености за валидиране следва да бъдат разработени обширно и да са възможни за всички сектори и нива на образование и обучение. 3. Валидирането трябва не само да се стреми към получаване на сертификат, тези но дипломи/сертификати трябва да имат същата стойност като тези, давани във формалната система. 4. Трябва да бъдат финансирани целенасочени мерки, които да достигнат до групите в неравностойно положение и да бъдат насочени към създаване на чувство за самоуважение и увереност в себе си, за да могат да дадат реални възможности за втори шанс и да повишат мотивацията за учене. Увеличаването на правата на учащите се е наистина ключ към успеха. Мерките трябва да бъдат адаптирани също така и към специфичните нужди на обучаемите по отношение на достъп, продължителност и т.н. 5. Важно е да се разберат и промотират личните и социални ползи от неформалното образование в гражданското общество. Налице е необходимост от съгласувани системи за учене през целия живот чрез програми, предлагащи неформално образование за следващи нива, тъй като това работи по-добре за повечето възрастни обучаеми (доклад на PIAAC).


3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

6. Организациите на гражданското общество и другите заинтересовани страни следва да бъдат включени в разработването, мониторинга и оценяването на механизми за валидиране, а също така и при определянето и преразглеждането на стандартите, за да се създаде чувство на принадлежност и да се информират хората, вземащи решения за последиците и възможните затруднения в развитието на такива механизми за различните сектори. 7. Образователните институции трябва да бъдат подготвени и насърчавани да прилагат механизми за валидиране. Персоналът трябва да бъде надлежно обучен и напътстван, за да предоставя качествени услуги на своите бенефициенти. Европейският Социален Фонд може да подкрепи такива дейности за професионално развитие. Услугите, свързани с качествено напътстване и

41

съветване следва да повишат информираността относно възможностите за валидиране и да предоставят информация на учащите. 8. Бъдещият напредък на събирането на информация е от решаващо значение. На национално ниво е важно да се съберат повече доказателства, основаващи се на качествен анализ на валидирането, за да се помогне на властите и институциите да преодолеят прекалената си предпазливост относно разработването на механизми за валидиране. Резюме от доклада на EUCIS-LLL „За общ европейски подход към валидирането на неформалното и самостоятелното учене“, юни 2014г.


42

3

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ КАМПАНИЯ?

Някои примери от свързани с темата статистически данни

Пример за медийна комуникация

1/4

1/10

от възрастните са с ниска степен на образование

от възрастните участват в учене през целия живот

1/5

1,3/10

от тийнейджърите имат ниска четивна грамотност

напускат преждевременно училище

В рамките на проект по програма Грюндвиг, „REVEAL – Група за проучване и оценка на валидацията, осигуряване на доказателства и оценка на неформално

и самостоятелното учене“, стартира комуникационна кампания, използваща пощенски картички.

Анекс: пример за готов за употреба кампаниен материал. Пощенски картички с ключови послания.


Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

ДА ПОСТИГНЕМ ВА ЛИДИР А Н Е НА РЕЗУЛТА ТИТЕ ОТ Н ЕФ ОРМАЛНОТО И СА М ОСТОЯТЕЛ Н ОТО УЧЕНЕ ДО 201 8!

Д А ПОСТИГНЕМ ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ИТЕ О Т НЕФО РМАЛНОТО И САМОСТО ЯТ ЕЛНОТО УЧЕНЕ ДО 2018!

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

значка

значка

ДА ПОСТИГНЕМ ВА ЛИДИР А Н Е НА РЕЗУЛТА ТИТЕ ОТ Н ЕФ ОРМАЛНОТО И СА М ОСТОЯТЕЛ Н ОТО УЧЕНЕ ДО 201 8!

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

Д А ПОСТИГНЕМ ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ИТЕ О Т НЕФО РМАЛНОТО И САМОСТО ЯТ ЕЛНОТО УЧЕНЕ ДО 2018!

значка

значка


ПОЗВОЛЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ДА ДОСТИГНАТ ДО ПО-ШИРОКА ПУБЛИКA...

ДАВА ВИ ПО-ДОБРО САМОЧУВСТВИЕ И МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕ Н Е. . .

Щ Е С Е Н А УЧИТЕ ДА ПО З Н А В А Т Е СИЛНИТЕ СИ С Т Р А Н И И ДА РАБОТИТЕ ВЪ Р Х У В А ШИТЕ С Л А Б О С Т И...

РЕАЛЕН КЛЮЧ Е КЪМ УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЧРЕЗ ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПРИЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО В НАЙ -РАЗЛИЧНИ ФОРМАТИ...


СЪЗ ДАВА ВРЪЗКИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИВЛИЧА ПОВЕЧЕ УЧАЩИ СЕ ДА НАСОЧАТ НАКЪДЕТО ИСКАТ...

ЩЕ ВИ ОТВЕДЕ НА ЛИЧНО ПЪТЕШЕСТВИЕ И ЩЕ ВИ ДАДЕ ГЛОБАЛЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ТОВА, КОЕТО ВЕЧЕ СА ПОСТИГНАЛИ ...

ВЪЗМОЖНОСТ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ Е ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ТЪЙ КАТО ДОПРИНАСЯ ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ...

ДАВА ВИ ПО-ДОБРИ ШАНСОВЕ НА ПАЗА Р А Н А ТРУДА ...


Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

ДА ПОСТИГНЕМ ВА ЛИДИР А Н Е НА РЕЗУЛТА ТИТЕ ОТ Н ЕФ ОРМАЛНОТО И СА М ОСТОЯТЕЛ Н ОТО УЧЕНЕ ДО 201 8!

Д А ПОСТИГНЕМ ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯ ТЕЛНОТО УЧЕНЕ ДО 2018!

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

значка

значка

ДА ПОСТИГНЕМ ВА ЛИДИР А Н Е НА РЕЗУЛТА ТИТЕ ОТ Н ЕФ ОРМАЛНОТО И СА М ОСТОЯТЕЛ Н ОТО УЧЕНЕ ДО 201 8!

Проектът "Изграждане на учещи се общества: Насърчаване валидирането на неформалното и самостоятелното учене" се подкрепя от Програмата за Учене през целия живот на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да било употреба на информацията, съдържаща се в нея.

подпис

Призив към държавите-членки да прилагат договореностите за валидиране съгласно Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012 / C 398/01)

Д А ПОСТИГНЕМ ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯ ТЕЛНОТО УЧЕНЕ ДО 2018!

значка

значка


К ЪМ К ОГ О Д А СЕ ОБЪРН А? Министерство на образованието и науката, София1000 бул. „Княз Дондуков“ 2A тел.: +3592 921 77 99 факс: 02 988 24 85 e-mail: contact@mon.bg Дирекция: „Формиране, анализ и оценка на политиките“ Национална агенция за професионално образование и обучение Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.5 Тел:+3592 871 36 41 e-mail: napoo@navet.government.bg Проект: „Нова възможност за моето бъдеще“ тел. : +359 2 921 77 53 validirane.mon.bg e-mail: validirane@mon.bg, www.facebook.com/validirane


European Strategic Guide in Bulgarian  

This is the Bulgarian language version of the final publication of the "Building learning societies: Promoting the validation of non-formal...